LPM268/2007
ID intern unic:  326372
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 268
din  07.12.2007
fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2008
Publicat : 28.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 203-206     art Nr : 792     Data intrarii in vigoare : 01.01.2008
    MODIFICAT
   
LP279-XVI din 18.12.08, MO237-240/31.12.08 art.880

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
  
Art.1. – Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2008 se aprobă:
    la venituri – în sumă de 2693561,7 mii lei,
    la cheltuieli – în sumă de 2693561,7 mii lei.
   
[Art.1 în redacţia LP279-XVI din 18.12.08, MO237-240/31.12.08 art.880]
    Art.2. - Sinteza veniturilor şi cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2008 se prezintă în anexa nr.1.
    Art.3. - Lista fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, fundamentate pe programe şi performanţe, se prezintă în anexa nr.2.
    Art.4. - (1) Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută pentru categoriile de plătitori prevăzute în Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se stabileşte în mărime de 1 893,6 lei.
    (2) Plătitorii care achită suma primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilită la alin.(1) în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi beneficiază de o reducere în mărime de 50%.
    Art.5. - Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în procente la salariu şi la alte recompense pentru categoriile de plătitori prevăzute în Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se stabileşte în mărime de 6% (3% pentru angajator şi 3% pentru angajat).
    Art.6. - Penalitatea pentru neachitarea în termen a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, percepută de la plătitori, se stabileşte în mărime de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere a plăţii şi se transferă pe conturile Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
    Art.7. - Mijloacele financiare acumulate la conturile Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, inclusiv cele care depăşesc veniturile anuale estimate, precum şi sumele penalităţilor şi sancţiunilor pecuniare, calculate pentru neachitarea în termen a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se repartizează în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală potrivit cotelor procentuale stabilite de legislaţie.
    Art.8. - Mijloacele financiare care, la sfîrşitul anului bugetar, constituie depăşire a veniturilor asupra cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală se utilizează în aceleaşi scopuri în anul următor.
    Art.9. - Instituţia financiară ce deserveşte conturile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală achită dobîndă la soldurile conturilor în mărimea stabilită în contract, dar nu mai puţin decît rata medie ponderată a dobînzii pe sistemul bancar la depozitele cu acelaşi termen de păstrare, calculate din ratele medii disponibile pentru ultimele 3 luni. Această dobîndă se transferă lunar la conturile bancare ale Trezoreriei de Stat, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi agenţiilor ei teritoriale, instituţiilor medico-sanitare.
    Art.10. - Anexele nr.1 şi nr.2 sînt parte integrată din prezenta lege.
    Art.11. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.


    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                 Marian LUPU

    Nr.268-XVI. Chişinău, 7 decembrie 2007.


Anexa nr.1

Sinteza veniturilor şi cheltuielilor fondurilor

asigurării obligatorii de asistenţă medicală
pe anul 2008
 
                                                                                                     -mii lei-
 
I. Venituri, total
2693561,7  
         inclusiv:
 

1. Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, în mărime procentuală

1129000,0

2. Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, achitate de persoanele fizice cu domiciliul în Republica Moldova

38029,6  
 
- mii lei -

3. Alte venituri

49332,1

4. Transferuri de la bugetul de stat

1477200,0
 
 
II. Cheltuieli, total
2693561,7
         inclusiv:
 

 1. Fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază)

2555272,6

 2. Fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală

53871,2

 3. Fondul măsurilor de profilaxie (de prevenire a riscurilor de asigurare)

53871,2 
 4. Cheltuieli administrative
30546,7

   
[Anexa nr.1  în redacţia LP279-XVI din 18.12.08, MO237-240/31.12.08 art.880]

Anexa nr.2

Lista fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală,

fundamentate pe programe şi performanţe

                                                                                         - mii lei -

Denumirea
programului/subprogramului
Obiectivul/scopul
programului
Costul
1
2
3

 I. Fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază), total

Îmbunătăţirea acordării serviciilor medicale persoanelor asigurate în volumul prevăzut de Programul unic

2555272,6
         inclusiv:
 
 
1. Asistenţă medicală urgentă la etapa prespitalicească
 
236545,5
2. Asistenţă medicală primară
 
781738,4
3. Asistenţă medicală specializată de ambulator
 
190088,5
4. Asistenţă medicală spitalicească
 
1280187,4
5. Servicii medicale de înaltă performanţă
 
63962,8
6. Îngrijiri medicale la domiciliu
 
2750,0
 
 
 
 II. Fondul de rezervă, total

Asigurarea funcţionării stabile a sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

53871,
 
 
 
 
- mii lei -
Denumirea
programului/subprogramului
Obiectivul/scopul
programului
Costul
1
2
3
 
 
 
      inclusiv:
 
 

1. Acoperirea cheltuielilor suplimen-tare pentru acordarea serviciilor medicale persoanelor asigurate în condiţiile prevăzute de legislaţie

 
31177,1

2. Asistenţă medicală persoanelor neasigurate în volumul prevăzut de legislaţie

 
22694,1
 
 
 
III. Fondul măsurilor de profilaxie, total
Reducerea nivelului de îmbolnăvire
53871,
      inclusiv:
 
 

1. Realizarea măsurilor de reducere a riscurilor de îmbolnăvire, efectuarea examinărilor profilactice şi promovarea modului sănătos de viaţă

 
27998,6
2. Alte activităţi de profilaxie
 
25872,6
 
 
 

IV. Administrarea sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

Eficientizarea managementului asigurării obligatorii de asistenţă medicală

30546,7".
    [Anexa nr.2  în redacţia LP279-XVI din 18.12.08, MO237-240/31.12.08 art.880]