HGM1427/2007
ID intern unic:  326416
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1427
din  18.12.2007
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de procurare
şi aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun
Publicat : 28.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 203-206     art Nr : 1482
    MODIFICAT
   
HG255 din 29.05.19, MO178-184/31.05.19 art.291; în vigoare 31.05.19
    HG856 din 05.09.18, MO336-346/07.09.18 art.903; în vigoare 07.09.18
    HG125 din 06.02.18, MO40-47/09.02.18 art.144
    HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    HG344 din 30.04.09, MO89-90/12.05.09 art.402

    NOTĂ:
    În tot textul Regulamentului textul „Î.S. „Fiscservinform” se substituie cu textul „Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG125 din 06.02.18, MO40-47/09.02.18 art.144


    În temeiul prevederilor art.123 alin.(51) din Titlul IV “Accizele” al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul privind modul  de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun (se anexează).


    PRIM-MINISTRU                                                          Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                         Mihail Pop
    Ministrul economiei şi comerţului                                  Igor Dodon

    Nr. 1427. Chişinău, 18 decembrie 2007
.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1427
din 18 decembrie 2007

REGULAMENT
privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de
acciz pe articolele din tutun
I. NOŢIUNI GENERALE
    1. Timbrul de acciz reprezintă o modalitate de marcare a articolelor din tutun supuse accizelor.
   
11. Ministerul Finanţelor elaborează şi aprobă designul mărcii „Timbru de acciz”.
    [Pct.11 introdus prin HG255 din 29.05.19, MO178-184/31.05.19 art.291; în vigoare 31.05.19]
    2. Pentru articolele din tutun supuse marcării cu timbru de acciz sînt prevăzute următoarele tipuri de marcaje:
    a) articole din tutun autohtone;
    b) articole din tutun de import.
    3. Valoarea timbrelor de acciz nu include accizele datorate bugetului de stat.
    4. Respectarea modului de procurare a timbrelor de acciz, expus în prezentul Regulament, şi marcarea cu ele a mărfurilor respective originare din Republica Moldova,  precum şi a celor de import, constituie o condiţie obligatorie de realizare a acestor mărfuri pe teritoriul republicii.
    5. Timbrele de acciz procurate nu se vînd, nu se transmit altor persoane şi nu se înstrăinează în alt mod, cu excepţia restituirii lor
Instituţiei publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”.
   
[Pct.5 modificat prin HG344 din 30.04.09, MO89-90/12.05.09 art.402]
II. MODUL DE COMERCIALIZARE A TIMBRELOR
DE ACCIZ ŞI RESPONSABILITATEA PENTRU MARCARE

    6. Comercializarea timbrelor de acciz agenților economici producători (inclusiv din materia primă a clientului), importatori și agenților economici care importă/procură articole din tutun pasibile marcării de la agenții economici rezidenți ce nu au relații cu sistemul bugetar al Republicii Moldova se face nemijlocit de către Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, în baza comenzilor (cererilor), conform modelului specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament, în termen de 15 zile de la data depunerii comenzilor (cererilor).
   
[Pct.6 în redacția HG856 din 05.09.18, MO336-346/07.09.18 art.903; în vigoare 07.09.18]
    [Pct.6 modificat prin HG344 din 30.04.09, MO89-90/12.05.09 art.402]
    [Pct.7 abrogat prin HG856 din 05.09.18, MO336-346/07.09.18 art.903; în vigoare 07.09.18]
    8. Transmiterea timbrelor de acciz pentru marcarea articolelor din tutun confiscate fără stăpîn se face în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.
   
[Pct.8 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    9. La data depunerii comenzii (cererii) agentul economic-producător/importator sau agentul economic care procură articolele din tutun pasibile marcării de la agenți economici rezidenți, care nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova este obligat să achite Instituţiei publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” valoarea timbrelor de acciz solicitate. În dispoziţia de plată cu descrierea textuală în rubrica “destinaţia plăţii” se indică  “pentru achitarea valorii timbrelor de acciz”.
   
[Pct.9 modificat prin HG856 din 05.09.18, MO336-346/07.09.18 art.903; în vigoare 07.09.18]
    [Pct.9 modificat prin HG344 din 30.04.09, MO89-90/12.05.09 art.402]
    10. Timbrele de acciz, necesare vînzării articolelor din tutun sechestrate pentru asigurarea acţiunii, a eventualei confiscări se eliberează de către Serviciul Fiscal de Stat la solicitarea organului împuternicit să comercializeze bunurile. Costul timbrelor de acciz, precum şi accizele se plătesc din mijloacele obţinute de pe urma vînzării articolelor din tutun marcate.
   
[Pct.10 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Pct.10 modificat prin HG344 din 30.04.09, MO89-90/12.05.09 art.402]
   [Pct.11 abrogat prin HG856 din 05.09.18, MO336-346/07.09.18 art.903; în vigoare 07.09.18]
   12. Responsabilitatea marcării articolelor din tutun în scopul comercializării revine agenţilor economici producători autohtoni, importatorilor, precum şi agenţilor economici care procură (primesc) articolele din tutun pasibile marcării de la agenţii economici ai Republicii Moldova care nu au  relaţii fiscale cu sistemul bugetar în procesul de fabricaţie.
    13. Numărul necesar de timbre de acciz se determină reieşind din volumele şi unităţile de măsură pentru care se procură timbrele de acciz. Pentru aceasta cumpărătorul prezintă 
Instituţiei publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, după caz, următoarele documente:
   
[Pct.13 modificat prin HG856 din 05.09.18, MO336-346/07.09.18 art.903; în vigoare 07.09.18]
    [Pct.13 modificat prin HG344 din 30.04.09, MO89-90/12.05.09 art.402]
    a) comanda (cererea) de procurare a timbrelor de acciz, în care se indică volumul de mărfuri (producţie) supuse accizelor pentru marcarea cărora se procură timbre de acciz;
    b) contractul în original şi în copie (în cazul importului articolelor din tutun pasibile marcării), încheiat direct între importator şi producătorul extern. Originalul contractului se confruntă cu copia prezentată, se vizează de către controlorul timbrelor de acciz şi se restituie cumpărătorului timbrelor de acciz;
    c) contractul (în original) încheiat direct între agentul economic care procură (primeşte) articolele din tutun, accizate de la agenţi economici din republică, care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar. Originalul se confruntă cu copia prezentată şi se înapoiază cumpărătorului;
    d) documentele de plată (în original), ce confirmă achitarea plăţii pentru procurarea timbrelor de acciz (precum şi accizele - pentru articolele din tutun procurate de la agenţii economici situaţi pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii cu sistemul ei bugetar);
    e) buletinul  de identitate şi procura (în caz de necesitate) pentru primirea timbrelor de acciz;
    f) licenţa corespunzătoare (în caz de import - licenţa de import a articolelor din tutun supuse marcării, în caz de producere - licenţa de producere a mărfurilor în cauză).
    14. Agentul economic-producător este obligat să prezinte documentele indicate la literele a), d), e) şi f); importatorul - documentele specificate la literele a), b), d), e) şi f); iar agenţii economici care procură (primesc) producţia de la agenţii economici ai Republicii Moldova, dar care nu întreţin relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar - documentele specificate la punctele a), c), d) şi e).
    15. Copiile documentelor enumerate la pct.13 se păstrează la
Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” în dosarul personal, special  întocmit pe agentul economic-cumpărător al timbrelor de  acciz.
   
[Pct.15 modificat prin HG856 din 05.09.18, MO336-346/07.09.18 art.903; în vigoare 07.09.18]
    [Pct.15 modificat prin HG344 din 30.04.09, MO89-90/12.05.09 art.402]
    16. Persoana cu funcţii de răspundere a Instituţiei publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, care a verificat încasarea mijloacelor şi a controlat documentele prezentate, eliberează factura fiscală.
   
[Pct.16 modificat prin HG856 din 05.09.18, MO336-346/07.09.18 art.903; în vigoare 07.09.18]
    [Pct.16 modificat prin HG344 din 30.04.09, MO89-90/12.05.09 art.402]
    17. Exemplarele facturii fiscale se emit în felul următor:
   
[Pct.17 modificat prin HG856 din 05.09.18, MO336-346/07.09.18 art.903; în vigoare 07.09.18]
    a) primul exemplar, împreună cu procura şi cererea solicitantului, se anexează la copiile documentelor de plată prezentate şi se arhivează în dosarul personal întocmit special pentru cumpărătorul timbrelor de acciz;
     b) exemplarul al doilea se eliberează cumpărătorului timbrelor de acciz.
   
18. Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” ține evidența timbrelor de acciz eliberate și primite.
    [Pct.18 în redacția HG856 din 05.09.18, MO336-346/07.09.18 art.903; în vigoare 07.09.18]
    [Pct.18 modificat prin HG344 din 30.04.09, MO89-90/12.05.09 art.402]
    19. Inspectorii fiscali au acces la informația privind comercializarea timbrelor de acciz de către Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” prin subsistemul „Rapoarte fiscale – reports.fisc.md” din cadrul Sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat.
   
[Pct.19 în redacția HG856 din 05.09.18, MO336-346/07.09.18 art.903; în vigoare 07.09.18]
    [Pct.19 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Pct.19 modificat prin HG344 din 30.04.09, MO89-90/12.05.09 art.402]
    20. Timbrele de acciz se tipăresc de către Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, care asigură comercializarea acestora agenților economici, conform numărului comandat de ei.
   
[Pct.20 în redacția HG856 din 05.09.18, MO336-346/07.09.18 art.903; în vigoare 07.09.18]
    [Pct.20 modificat prin HG344 din 30.04.09, MO89-90/12.05.09 art.402]
    [Pct.21 abrogat prin HG856 din 05.09.18, MO336-346/07.09.18 art.903; în vigoare 07.09.18]
   
[Pct.21 modificat prin HG344 din 30.04.09, MO89-90/12.05.09 art.402]
III. MODUL DE PERFECTARE A DOCUMENTELOR
VAMALE LA EXPEDIEREA TIMBRELOR DE ACCIZ
PRODUCĂTORULUI STRĂIN

    22. Expedierea timbrelor de acciz producătorului străin se efectuează conform legislaţiei vamale, în procedura vamală – export temporar. Subdiviziunile Serviciului Vamal sînt obligate să țină evidența exporturilor temporare ale timbrelor de acciz prin contrapunerea cantității articolelor din tutun importate pe teritoriul vamal al Republicii Moldova cu numărul timbrelor de acciz exportate temporar.
    [Pct.22 modificat prin HG856 din 05.09.18, MO336-346/07.09.18 art.903; în vigoare 07.09.18]
IV. MODUL DE MARCARE A MARFURILOR
CU TIMBRE DE ACCIZ

    23. Marcarea cu timbre de acciz se efectuează în procesul fabricării articolelor din tutun supuse accizelor.
   24. Producătorul autohton sau importatorul este obligat să aplice timbrele de acciz pe ambalajul produsului, prin lipire, astfel încît deschiderea ambalajului să asigure deteriorarea timbrului de acciz lipit, conform anexei nr.2  la prezentul Regulament.
    În cazul în care ambalajul individual al produsului este învelit cu celofan sau este prevăzut cu un alt înveliş de protecţie transparent, timbrele de acciz se aplică sub acest înveliş.
    25. Perfectarea importului sau permiterea introducerii mărfurilor procurate de la agenţii economici rezidenţi, care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al republicii spre comercializare pe teritoriul Republicii Moldova a articolelor din tutun supuse marcării este permis de organele vamale numai în cazul în care acestea au fost marcate cu timbru de acciz  în procesul fabricării.
V. RESTITUIREA TIMBRELOR
DE ACCIZ NEFOLOSITE SAU DETERIORATE

    26. Restituirea timbrelor de acciz se efectuează în următoarele cazuri:
    a) neutilizarea timbrelor de acciz în procesul de producţie;
    b) deteriorarea timbrelor de acciz în procesul de producţie.
    27. Toate timbrele de acciz deteriorate vor fi lipite la sfîrşitul fiecărei zile pe un formular special pentru timbrele de acciz restituite, conform modelului specificat la anexa nr.3 din prezentul Regulament.
    28. Timbrele de acciz deteriorate sau destinate restituirii se depun de către fiecare agent economic la expirarea semestrului, pînă la data de 15 a lunii următoare, la
Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” în vederea distrugerii.
   
[Pct.28 modificat prin HG344 din 30.04.09, MO89-90/12.05.09 art.402]
   29. După verificarea documentelor prezentate, comparînd numerele şi seriile timbrelor de acciz ce se restituie cu cele indicate în documentele agentului economic, persoana cu funcţii de răspundere a Instituţiei publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” notează pe cererea subiectului activităţii de întreprinzător “timbrele sînt restituite”, indicînd numerele şi seriile timbrelor.
   
[Pct.29 modificat prin HG344 din 30.04.09, MO89-90/12.05.09 art.402]
    30. Distrugerea timbrelor de acciz deteriorate se efectuează prin arderea lor semestrial de către o comisie, în componenţa căreia intră reprezentanţi ai Instituţiei publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” şi ai Serviciului Fiscal de Stat.
    Actul de distrugere a timbrelor de acciz deteriorate se întocmeşte în două exemplare şi, după distrugerea timbrelor, se semnează de către toţi membrii comisiei.
   
[Pct.30 modificat prin HG856 din 05.09.18, MO336-346/07.09.18 art.903; în vigoare 07.09.18]
    [Pct.30 modificat prin HG344 din 30.04.09, MO89-90/12.05.09 art.402]
    31. Restituirea mijloacelor băneşti achitate la procurarea timbrelor de acciz, care ulterior se restituie, nu se efectuează.
VI. CONTROLUL ASUPRA PROCURĂRII ŞI
FOLOSIRII TIMBRELOR DE ACCIZ
    32. Controlul asupra marcării cu timbre de acciz a producţiei prevăzute în prezentul Regulament se exercită de către organele abilitate conform legislaţiei în vigoare.
    33. Pentru nerespectarea prevederilor stabilite de prezentul Regulament, persoanele culpabile, inclusiv cele cu funcţii de răspundere, poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 

Anexa nr. 1

 la Regulamentul privind modul

de procurare şi de aplicare a timbrelor
de acciz pe articolele din tutun

___________________________________________________

(denumirea organului cărui este adresată cererea de primire a timbrelor de acciz)


COMANDA (CERERE)
    Întreprinderea________________________________________________

                     (denumirea, codul fiscal şi adresa juridică a subiectului activităţii de întreprinzător)


                                               roagă să eliberaţi timbre de acciz după cum urmează:

Denumirea mărfii supuse marcării
cu timbre
Unitatea de măsură
a mărfii (producţiei)
Numărul necesar de timbre (bucăţi) Valoarea unui timbru Valoarea totală a
timbrelor
(col.3 x col.4)
1
2
3
4
5

     Am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului şi confirm că timbrele de acciz vor fi aplicate anume pentru volumele de producţie specificate în cerere.

 
    "____"_____________200__                                  
    ________________________

      (semnătura, numele şi prenumele)

 
   L.Ş.

Anexa nr. 2

la Regulamentul privind modul

de procurare şi aplicare a timbrelor

de acciz pe articolele din tutun

 

MODUL DE APLICARE A TIMBRELOR DE ACCIZ

PE ARTICOLELE DIN TUTUN

Timbrul de acciz se lipeşte pe ambalajul produsului astfel încît deschiderea ambalajului să asigure deteriorarea timbrului lipit.

Anexa nr. 3

la Regulamentul privind modul

e procurare şi aplicare a timbrelor

de acciz pe articolele din tutun

 

Formular-tip pentru timbrele de acciz restituite

    Denumirea agentului economic________________

    Data întocmirii______________________________

 

    Marcajele deteriorate supuse restituirii

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _______________________________________________________________
     timbrele se lipesc fără cute şi dungi;

     timbrele se lipesc în aşa mod încît să se vadă uşor numărul, seria şi partea centrală a lor;

     la ruperea timbrelor, părţile lor se lipesc.

 

     Semnătura conducătorului agentului economic_________________