OIFPSA693/2007
ID intern unic:  326558
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 693
din  26.12.2007
privind particularităţile administrării prevederilor
art. 901 alin. (34) din Codul fiscal
Publicat : 01.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 4     Data intrarii in vigoare : 01.01.2008
     Abrogat prin OSFS622 din 13.11.18, MO441-447/30.11.18 art.1718; în vigoare 30.11.18

    MODIFICAT
   
OSFS524 din 22.12.17, MO58-66/23.02.18 art.317
   
OSF63 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.869; în vigoare 12.05.17
   
OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17
    OIFPS774 din 17.08.16, MO277-287/26.08.16 art.1370; în vigoare 26.08.16
    OIFPS610 din 24.07.15, MO213-222/14.08.15 art.1432; în vigoare 14.08.15


    NOTĂ:
 
    în textul anexelor la ordin sintagma „Inspectoratul Fiscal de Stat” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat” și sintagmele „organ fiscal”, „organ fiscal teritorial”, „oficiul fiscal teritorial”, „Inspectoratul fiscal teritorial”, „Inspectoratul fiscal de stat teritorial” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17


    În scopul administrării eficiente şi univoce a prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007) şi în baza  art. 133 alin. (1) lit. c) din Titlul V al Codului fiscal,
Ordon:
    1. Se aprobă Recomandările metodologice privind particularităţile administrării prevederilor art.901 alin. (34) din Codul fiscal (Anexa nr.1).
    2. Se aprobă modelul orientativ al Avizului (Anexa nr.2).
    3. Se aprobă modelul Registrului privind evidenţa contractelor de transmitere în folosinţă a proprietăţii imobiliare de către persoanele fizice şi modul de completare (Anexa nr. 3).
    4. Prezentul Ordin intră în vigoare începînd cu 01.01.2008.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                                 Sergiu PUŞCUŢA

    Nr. 693. Chişinău, 26 decembrie 2007.

Anexa nr.1
 la Ordinul IFPS nr. 693 din 26.12.2007

Recomandări metodologice privind particularităţile
administrării prevederilor art.901 alin. (34) din Codul  fiscal
    1. Prezentele recomandări se răsfrîng asupra persoanelor fizice, care nu desfășoară activitate de întreprinzător și transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decît cele specificate la art. 90 din Codul fiscal, în posesie și/sau în folosință (locațiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară.
    [Pct.1 modificat prin OIFPS774 din 17.08.16, MO277-287/26.08.16 art.1370; în vigoare 26.08.16]
    [Pct.1 în redacția OIFPS610 din 24.07.15, MO213-222/14.08.15 art.1432; în vigoare 14.08.15]
    2.Noţiuni utilizate în sensul recomandărilor:
    - locator – parte a contractului de locaţiune, care se obligă să dea celeilalte părţi (locatar) un bun determinat individual în folosinţă temporară sau în folosinţă şi posesiune temporară;
    - locatar – parte a contractului de locaţiune, care ia un bun determinat individual în folosinţă temporară sau în folosinţă şi posesiune temporară, obligîndu-se  să plătească chiria.
   
[Pct.3 exclus prin OIFPS774 din 17.08.16, MO277-287/26.08.16 art.1370; în vigoare 26.08.16]
    4. Persoanele fizice, care se conformează prevederilor alin. (34) art. 901 din Codul fiscal, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, sînt obligate să înregistreze contractul la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia sînt deservite sau, după caz, la locul amplasării bunului imobil.
   
În scopul optimizării modului de înregistrare a Contractelor de transmitere în folosință a proprietății imobiliare (locațiune, arendă, uzufruct) de către persoanele fizice, locatorul care se conformează prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal este în drept să înainteze cerere de înregistrare a contractului de locațiune (arendă, uzufruct), cu anexarea obligatorie a copiei contractului de locațiune sau a declarației despre bunul dat în locațiune, copiei buletinului de identitate al locatorului, la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de locul de domiciliu (reședință) al acestuia sau locul amplasării bunului imobil.
    În cazul cînd contractul este încheiat după data de 2 a lunii, atunci persoana achită impozitul aferent zilelor din luna curentă pînă în a doua zi din momentul încheierii contractului şi urmează să-l înregistreze la
subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat timp de 3 zile din data încheierii contractului.
    Exemplu. Persoana fizică „X” a dat în locaţiune altei persoane fizice „Y” un imobil (apartament) pe un termen de un an de zile. Contractul este semnat pe data de 15
ianuarie XXXX, iar plata pentru chirie va constitui 1500 lei lunar.
    Conform prevederilor
art. 901 alin. (34) din Codul fiscal persoana fizică „X” a doua zi după încheierea contractului, pe data de 16 ianuarie XXXX este obligată  să achite suma impozitului în mărime de 5% din plata lunară pe locaţiune. în cazul dat plata efectivă pentru locaţiune pentru luna ianuarie XXXX va constitui 774 lei ((1500 lei : 31 zile) x 16 zile =774 lei), iar  suma impozitului pentru luna ianuarie va constitui 38,7 lei (774lei x 7% =38,7 lei). Următoarea plată a impozitului, respectiv pentru luna februarie, în mărime de 75 lei (1500 lei x 7%) urmează a fi achitată pînă la data de 2 februarie XXXX. Contractul urmează a fi înregistrat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în decurs de 3 zile, adică pîna la data de 18 ianuarie XXXX.
   
[Pct.4 modificat prin OSFS524 din 22.12.17, MO58-66/23.02.18 art.317]
    [Pct.4 modificat prin OSF63 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17, art.869; în vigoare 12.05.17]
    [Pct.4 modificat prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]
    [Pct.4 modificat prin OIFPS774 din 17.08.16, MO277-287/26.08.16 art.1370; în vigoare 26.08.16]
    5. Întru executarea prevederilor alin. (34) art. 901 din Codul fiscal contractele de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) sînt înregistrate de către colaboratorii Serviciului Fiscal de Stat în „Registru privind evidenţa contractelor de transmitere în folosinţă a proprietăţii imobiliare de către persoanele fizice”, care urmează să fie numerotat, cusut şi ştampilat. Modelul Registrului şi modul de completare a acestuia sînt reflectate în anexa nr. 3 la prezentul Ordin.
    Totodată, colaboratorii
subdiviziunelor Serviciului Fiscal de Stat pentru fiecare caz de înregistrare (locator) vor forma un dosar, care va cuprinde copia buletinului de identitate a persoanei care dă în locaţiune, copia contractului de locaţiune sau declaraţia acesteia despre bunul dat în locaţiune, copia chitanţei de plată etc.
    6. În cazul cînd, la
subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat se adresează persoane fizice, care dau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) altei persoane fizice fără a avea întocmit un contract în scris se propune persoanei fizice–locator de a depune o Declaraţie (cerere în formă liberă) prin care va specifica numele, prenumele, patronimicul, codul fiscal al persoanei fizice–locator precum şi numele, prenumele, patronimicul, codul fiscal al persoanei fizice–locatar, bunul dat în locaţiune (suprafaţa în m2), termenul locaţiunii, preţul locaţiunii, semnată de ambele părţi  etc.
   
[Pct.7 exclus prin OIFPS774 din 17.08.16, MO277-287/26.08.16 art.1370; în vigoare 26.08.16]
    8. Dacă ultima zi de înregistrare a contractelor sau survenirii obligaţiilor fiscale care rezultă din achitarea impozitului respectiv este una de odihnă, atunci ultima zi care produce efecte juridice de onorare a obligaţiilor fiscale se va considera prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă.
    9.
Se consideră dată a înregistrării contractului de locațiune (arendă, uzufruct) data depunerii cererii de către contribuabil (locator), cu anexarea documentelor necesare, la orice subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat. În cazul în care persoana fizică nu are posibilitatea de a se deplasa la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, atunci ea va remite subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat prin intermediul unei scrisori recomandate contractul de locaţiune. Data înregistrării contractului de locaţiune va fi considerată data la care scrisoarea a fost depusă la oficiul poştal.
   
[Pct.9 modificat prin OSFS524 din 22.12.17, MO58-66/23.02.18 art.317]
    10. Suma impozitului pe venit se transferă la bugetul de stat la codul ECO 111130, corespunzător datelor bancare:
    Beneficiar: Ministerul Finanțelor;
    Codul fiscal: 1006601000037;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat;
    Codul IBAN: Se generează conform Registrului сodurilor IBAN, plasat pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor www.mf.gov.md, în funcție de locul amplasării  imobilului.
   
[Pct.10 în redacția OIFPS774 din 17.08.16, MO277-287/26.08.16 art.1370; în vigoare 26.08.16]
   11. Subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat va recepționa în mod obligatoriu cererea privind transmiterea contractului de locațiune (arendă, uzufruct) și documentele anexate de la persoana fizică (locator) și, în funcție de circumstanțele ce reies din cerere, va întreprinde următoarele acțiuni:
    - în caz că locul de domiciliu (reședință) al contribuabilului (locator) corespunde razei de deservire a subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat (domiciliul (reședința)/sau bunul imobil), unde au fost depuse documentele, aceasta va purcede la procedura de înregistrare a contractului în modul expus mai jos;
    - în caz că locul de domiciliu (reședință) al contribuabilului (locator) nu corespunde razei de deservire a subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat (domiciliul (reședința)/sau bunul imobil) unde au fost depuse documentele, aceasta va expedia în termen de 3 zile lucrătoare pentru înregistrare cererea de înregistrare a contractului și documentele anexate la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în raza căreia îşi are domiciliul persoana fizică (locatorul), care urmează să înregistreze contractul în modul general stabilit;
    - în cazul în care persoana fizică (locatorul) nu dispune de domiciliul de bază, cererea și contractele de locaţiune (arendă, uzufruct) se vor îndrepta în termen de 3 zile lucrătoare spre înregistrare la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, în raza căreia este amplasat bunul imobil transmis în locaţiune (arendă, uzufruct), care urmează să înregistreze contractul în modul general stabilit.
    Funcționarii fiscali vor informa contribuabilul despre necesitatea achitării lunare, cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs, cu excepția lunii în care a fost încheiat contractul (în acest caz termenul de achitate este nu mai tîrziu de a doua zi după încheierea contractului), a impozitului în mărime de 7% din valoarea contractului, la clasificația economică 111130 „Impozit pe venitul aferent operațiunilor de predare în posesie și/sau folosință a proprietății imobiliare” conform modului și rechizitelor, indicate în punctul 13 și, respectiv, punctul 10 din prezentele Recomandări, în funcție de nivelul bugetului (bugetul de stat sau bugetul local)
    [Pct.11 în redacția OSFS524 din 22.12.17, MO58-66/23.02.18 art.317]
    [Pct.11 în redacția OIFPS610 din 24.07.15, MO213-222/14.08.15 art.1432; în vigoare 14.08.15]
    12. În cazul în care colaboratorii unei subdiviziuni ai Serviciului Fiscal de Stat au depistat darea în locaţiune a unui imobil, care nu este înregistrat, în modul corespunzător la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, iar persoana fizică (locator) care a încheiat contractul de locaţiune are viză de reşedinţă în altă parte decît bunul dat în locaţiune, colaboratorii subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat unde este situat bunul imobiliar dat în locaţiune, vor cita persoana fizică (locator) despre obligativitatea prezentării şi înregistrării contractului de locaţiune la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia este situat bunul  imobiliar.
    13. S
ubdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat, în scopul popularizării măsurii respective sînt obligate să facă publicitate în locurile vizibile sau prin intermediul surselor mass-media, inclusiv utilizînd şi modelul de aviz anexat (Anexa nr.2).
   
14. Din momentul implementării Registrului electronic unic privind înregistrarea contractelor de locațiune, subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat, care vor recepționa cererile privind înregistrarea contractelor de locațiune (arendă, uzufruct) de la persoanele care se conformează prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal, vor înregistra contractele în cauză în Registrul electronic unic.
    [Pct.14 introdus prin OSFS524 din 22.12.17, MO58-66/23.02.18 art.317]

Anexa nr.2
la Ordinul IFPS nr. 693 din 26.12.2007


A V I Z
    Conform art. 901 alin.(34) din Codul fiscal începînd cu 1 ianuarie 2008 persoanele fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane fizice în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară sînt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia sînt deservite şi să achite lunar, cel tîrziu la data de 2 a lunii în curs un impozit în mărime de 7% din valoarea contractului, conform următoarelor rechizite:
   
Beneficiar:  Ministerul Finanțelor;
    Codul fiscal: 1006601000037;
    Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat;
    Codul IBAN: Se generează conform Registrului codurilor IBAN, plasat pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor www.mf.gov.md, în funcție de locul amplasării imobilului.
    [Anexa nr.2 modificată prin OSF63 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17, art.869; în vigoare 12.05.17]
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFPS774 din 17.08.16, MO277-287/26.08.16 art.1370; în vigoare 26.08.16]


    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]

    anexa nr.4
   
[Anexa nr.4 modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]
    [Anexa nr.4 modificată prin OIFPS774 din 17.08.16, MO277-287/26.08.16 art.1370; în vigoare 26.08.16]
    [Anexa nr.4 introdusă prin OIFPS610 din 24.07.15, MO213-222/14.08.15 art.1432; în vigoare 14.08.15]