*HGC1357/2007 Versiunea originala
ID intern unic:  326562
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1357
din  06.12.2007
cu privire la modul de acordare a facilităţilor
 fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică
externă în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor
 internaţionale la care Republica Moldova este parte
Publicat : 14.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 194-197     art Nr : 1410
    În vederea realizării art. 4, art. 54 alin. (3), art. 104 lit. d), art. 124 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, art. 31 din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, art. 7 din Codul vamal nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor acordurilor şi memorandumurilor la care Republica Moldova este parte, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Lista proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxa vamală, precum şi aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora, conform anexei nr.1;
    Regulamentul privind modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică, conform anexei nr. 2;
    Regulamentul privind modul de aplicare a impozitului pe venitul persoanelor fizice şi juridice rezidente antrenate în realizarea proiectelor de asistenţă tehnică, conform anexei nr. 3.
    2. Modul de aplicare a cotei zero a TVA descris în Regulamentul aprobat conform anexei nr.2 la prezenta hotărîre intră în vigoare de la 1 ianuarie 2008.
   Pentru livrările de mărfuri şi servicii destinate proiectelor de asistenţă tehnică realizate pînă la data intrării în vigoare a Regulamentului aprobat conform anexei nr.2 la prezenta hotărîre, pentru care furnizorii autohtoni au eliberat facturi fiscale la cota zero a TVA, modul de restituire a TVA va fi identic celui de pînă la data de 1 ianuarie 2007, fără efectuarea recalculărilor în vederea aplicării prevederilor Regulamentului menţionat.
   3. Serviciul Vamal, în conformitate cu legislaţia vamală şi fiscală, va vămui mărfurile importate (inclusiv prin intermediari, în baza licitaţiei), destinate realizării proiectelor respective, fără perceperea taxei pe valoarea adăugată, accizelor, taxei vamale şi a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale.
    4. Ministerul Economiei şi Comerţului ţine evidenţa asistenţei tehnice externe acordate Republicii Moldova prin înregistrarea proiectelor/ programelor în Registrul de evidenţă a asistenţei tehnice externe în mod cronologic şi sistematic, pe baza informaţiei prezentate de către agenţia donatoare sau instituţia-partener.
   Solicitarea de înregistrare a proiectului / programului şi de includere a acestuia în Lista aprobată conform anexei nr. 1 la prezenta hotărîre conţine următoarele documente:
    fişa completată de înregistrare a proiectului, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărîre, care se prezintă pe suport de hîrtie şi pe suport electronic;
   copia extrasului din contractul de prestare a serviciilor şi/ sau lucrărilor, care conţine denumirea operatorului de proiect, donatorului şi termenul de valabilitate a contractului;
    termenii de referinţă aprobaţi ai proiectului.
    Toate documentele necesare pentru înregistrarea proiectului/ programului sînt prezentate în limba documentelor originale, cu traducere obligatorie în limba de stat.
   5. În cazul intervenirii unor modificări în informaţia prezentată anterior, agenţia donatoare sau instituţia-partener prezintă Ministerului Economiei şi Comerţului fişa proiectului cu modificările corespunzătoare, documentele ce atestă modificările survenite, precum şi materialele care specifică activităţile adiţionale ale proiectului.
    6. În sensul prezentei hotărîri, se definesc noţiunile utilizate în asistenţa tehnică, conform anexei nr. 5.
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei şi Comerţului şi Serviciului Vamal.
    8. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.423 din 26 aprilie 2004 “Cu privire la modul acordării facilităţilor prevăzute la importul mărfurilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Moldovei de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita acordurilor şi memorandumurilor internaţionale” (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 2004, nr.73-76, art.567).
    Ministerul Finanţelor va anula, de la 1 ianuarie 2008, Circulara nr.10/1-2-07/290 din 22 aprilie 2003 privind aplicarea TVA şi accizelor la livrarea mărfurilor, serviciilor în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică, conform prevederilor art.104 lit.d) şi art.124 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova,  2003, nr.84-86, art.116), iar Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va anula, de la data intrării în vigoare a Regulamentului aprobat prin anexa nr. 3 la prezenta hotărîre, Comunicatul nr.17-2-09/1-565-2275/12 din 28 mai 2004 privind aplicarea impozitului pe venitul persoanelor fizice şi juridice rezidenţi antrenate în realizarea proiectelor de asistenţă tehnică (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 2004, nr.96-99, art.215).


    Prim-ministru                                                                              Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                     Mihail Pop
    Ministrul economiei şi comerţului                                              Igor Dodon       

    Nr. 1357. Chişinău, 6 decembrie 2007.

   

Anexa nr.1


 

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1357
din 6 decembrie 2007

REGULAMENTUL
privind modul de aplicare a cotei zero a TVA
la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor
destinate proiectelor de asistenţă tehnică
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică, conform prevederilor art. 104 lit.d) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială).
    2. Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi a proiectelor de asistenţă tehnică, pentru a căror realizare se livrează mărfuri şi servicii conform modului prevăzut în prezentul Regulament, se stabileşte de Guvern.
   3. Subiecţii impozabili care livrează pe teritoriul ţării mărfuri şi servicii pentru agenţiile donatoare, instituţiile implementatoare, instituţiile-partener, beneficiarii proiectelor de asistenţă tehnică sînt obligaţi să calculeze TVA conform cotelor standard sau reduse, stabilite în Codul fiscal (cu excepţia celor scutite de TVA), cu eliberarea facturii fiscale.
   În factura fiscală, în rîndul 2 “Cumpărător”, alături de denumirea cumpărătorului, furnizorul va înscrie şi denumirea proiectului de asistenţă tehnică, pentru a cărui realizare sînt livrate mărfurile şi serviciile respective, potrivit listei tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi a proiectelor de asistenţă tehnică, aprobate de Guvern.
    4. Sumele TVA achitate pentru mărfurile şi serviciile procurate pe teritoriul ţării, destinate realizării proiectelor de asistenţă tehnică pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în cadrul tratatelor la care aceasta este parte, se restituie agenţiilor donatoare, instituţiilor implementatoare, instituţiilor-partener, beneficiarilor proiectelor de asistenţă tehnică în conformitate cu prezentul Regulament.
    5. Pentru a obţine restituirea sumelor TVA achitate pentru mărfurile şi serviciile destinate realizării proiectelor de asistenţă tehnică, procurate pe teritoriul ţării, agenţiile donatoare, instituţiile implementatoare, instituţiile-partener, beneficiarii proiectelor de asistenţă tehnică prezintă la Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial de la locul de deservire sau la Direcţia administrarea contribuabililor mari a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat următoarele documente:
    a) cererea privind restituirea sumelor TVA achitate;
    b) copia scrisorii agenţiei donatoare sau instituţiei-partener de asistenţă tehnică, pe blanchetă oficială, în care va fi indicat operatorul şi denumirea proiectului de asistenţă tehnică;
   c) lista mărfurilor şi serviciilor procurate în luna calendaristică de referinţă, întocmită conform formularului prezentat în anexa la prezentul Regulament;
    d) documentele ce confirmă livrarea mărfurilor şi serviciilor:
    copia facturii fiscale primite de la subiectul impozitării, în care este   nominalizat proiectul de asistenţă tehnică;
   copiile documentelor de plată şi extrasul bancar care confirmă achitarea sumelor TVA, iar în cazul achitării în numerar - bonul aparatului de casă şi control.
   În cazul prestării serviciilor (lucrărilor) destinate realizării proiectelor de asistenţă tehnică, se va prezenta suplimentar copia actului de executare a lucrărilor.
    6. Documentele indicate în pct.5 se prezintă pentru fiecare lună calendaristică separat, după data de 10 pînă în ultima zi a lunii următoare celei în care, conform art.115  din Codul fiscal, este stabilit termenul de prezentare a declaraţiei privind TVA pentru livrările  pentru care se solicită restituirea TVA. Documentele care n-au fost prezentate pentru o anumită perioadă în termenele stabilite pot fi prezentate suplimentar într-o listă separată odată cu documentele pentru luna decembrie.
    7. Termenul de executare a cererii de restituire a TVA este de 15 zile lucrătoare din data depunerii acesteia la organul fiscal. Restituirea TVA nu se efectuează dacă nu sînt respectate cerinţele prezentului Regulament.
   8. Suma TVA pasibilă restituirii se determină reieşind din sumele TVA achitate la procurarea mărfurilor şi serviciilor şi indicate în facturile fiscale prezentate la organul fiscal de către agenţiile donatoare, instituţiile implementatoare, instituţiile-partener, beneficiarii proiectelor de asistenţă tehnică.
    9. Restituirea TVA se efectuează în urma  exercitării controlului fiscal cameral (în oficiul organului fiscal) pe baza deciziei şefului/şefului adjunct al Inspectoratului Fiscal de Stat teritorial de la locul de deservire al solicitantului restituirii sau, după caz, a deciziei şefului/şefului adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind restituirea TVA solicitanţilor  deserviţi de Direcţia administrarea contribuabililor mari.
    La Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chişinău şi la Inspectoratul Fiscal de Stat pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri), decizia de restituire se adoptă de şeful sau de şeful adjunct al acestora.
    10. Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial sau, după caz, Direcţia administrarea contribuabililor mari remite decizia de restituire şi materialele necesare pentru executarea restituirii sumelor TVA Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, care, după o verificare suplimentară a corectitudinii întocmirii materialelor, prezintă Trezoreriei Centrale dispoziţiile de plată trezoreriale.
   11. Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale (Direcţia administrarea contribuabililor mari), în cadrul controalelor fiscale efectuate la beneficiarii restituirii TVA (cu excepţia organizaţiilor internaţionale asimilate misiunilor diplomatice), vor verifica corectitudinea restituirii TVA.
Anexă
a Regulamentul privind modul de
aplicare a cotei zero a TVA la livrarea
pe teritoriul ţării  a mărfurilor şi
serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică

LISTA
mărfurilor şi serviciilor destinate pentru realizarea
       ________________________________________________________________
                                                                      (denumirea proiectului de asistenţă tehnică)

    în perioada ________________________________________________________
        

Nr. d/o al documentului de decontare Nr. facturii fiscale

Denumirea mărfurilor şi serviciilor procurate

Codul fiscal şi denumirea furnizorului

Suma achitată (lei)
TVA (lei)
1 2 3 4 5
6
         
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

    Prin prezenta confirm că mărfurile şi serviciile sus-menţionate au fost procurate pentru realizarea proiectului de asistenţă tehnică nominalizat.

    Conducătorul organizaţiei (instituţiei)
    care solicită restituirea TVA
Anexa nr. 3
a Hotărîrea Guvernului nr. 1357
din 6 decembrie 2007
REGULAMENTUL
privind modul de aplicare a impozitului pe venitul persoanelor fizice
 şi juridice rezidente antrenate
în realizarea proiectelor
de asistenţă tehnică

    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de aplicare a impozitului pe venitul persoanelor fizice şi juridice rezidente antrenate în realizarea proiectelor de asistenţă tehnică conform prevederilor art. 54 alin. (3) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială).
    2. Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau cuprinde norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele specificate în legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional. Totodată, potrivit statuărilor alin. (2) al aceluiaşi articol din Codul fiscal, stipulările art. 4 alin. (1) din Codul fiscal nu se aplică în cazurile cînd rezidentul statului cu care a fost încheiat tratatul internaţional este folosit pentru obţinerea facilităţilor fiscale de către o altă persoană, care nu este rezident al statului cu care a fost încheiat tratatul internaţional şi care nu are dreptul la facilităţi fiscale.
   Concomitent, în baza art. 54 alin. (3) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, venitul angajaţilor rezidenţi care activează în cadrul tratatelor internaţionale privind asistenţa tehnică şi umanitară, la care Republica Moldova este parte, se impozitează în modul general stabilit, dacă tratatul internaţional nu prevede altfel.
    3. Pentru proiectele de asistenţă tehnică care cad sub incidenţa acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, lista proiectelor în derulare prevăzute în anexa nr.1 serveşte drept bază pentru aplicarea scutirilor de impozite pe venitul persoanelor fizice şi juridice rezidente care activează în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică.
    Aceste prevederi se aplică şi în cazul contractării şi subcontractării lucrărilor/ serviciilor în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică.
    4. Confirmarea scutirii de impozitul pe venit pentru persoanele fizice rezidente, care activează în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică respective şi obţin plăţi sub formă de salariu sau altele în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică, se efectuează de către agenţia donatoare, prin emiterea anuală a certificatului pe blanchetă oficială în adresa instituţiei-partener sau operatorilor proiectelor de asistenţă tehnică.
    Certificatul menţionat urmează să includă:
    a) denumirea acordului guvernamental sub incidenţa căruia cade proiectul de asistenţă tehnică respectiv şi prevederile acordului privind impozitarea;
    b) denumirea proiectului de asistenţă tehnică;
    c) numele şi prenumele persoanelor fizice rezidente angajate în proiectul de asistenţă tehnică;
    d) codul fiscal al persoanelor fizice rezidente angajate în proiectul de asistenţă tehnică.
    5. Confirmarea scutirii de impozitul pe venit pentru persoanele juridice rezidente, care sînt antrenate în realizarea proiectelor de asistenţă tehnică respective şi obţin venit în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică, se efectuează de către agenţia donatoare prin emiterea anuală a certificatului pe blanchetă oficială în adresa instituţiei-partener, operatorilor proiectelor de asistenţă tehnică sau beneficiarilor proiectelor de asistenţă tehnică.
    Certificatul menţionat urmează să includă:
    a) denumirea acordului guvernamental sub incidenţa căruia cade proiectul de asistenţă tehnică respectiv şi prevederile acordului privind impozitarea;
    b) denumirea proiectului de asistenţă tehnică;
    c) denumirea persoanelor juridice rezidente antrenate în realizarea proiectului de asistenţă tehnică;
    d) codul fiscal al persoanelor juridice rezidente antrenate în realizarea proiectului de asistenţă tehnică;
    e) suma proiectului de asistenţă tehnică.
   6. Confirmarea scutirii de impozitul pe venit pentru persoanele juridice rezidente, care sînt antrenate ca subantreprenor în realizarea proiectelor de asistenţă tehnică respective (sau în cazul în care există mai mulţi parteneri într-un proiect) şi obţin venit din cadrul proiectelor de asistenţă tehnică, se efectuează de către operatorul proiectului de asistenţă tehnică prin emiterea anuală a certificatului pe blanchetă oficială în adresa subantreprenorului.
    Certificatul menţionat urmează să includă:
    a) denumirea acordului guvernamental sub incidenţa căruia cade proiectul de asistenţă tehnică respectiv şi prevederile acordului privind impozitarea;
    b) denumirea proiectului de asistenţă tehnică;
    c) denumirea persoanelor juridice rezidente antrenate în realizarea proiectului de asistenţă tehnică;
    d) denumirea persoanelor juridice rezidente antrenate ca subantreprenor în realizarea proiectului de asistenţă tehnică;
    e) codul fiscal al persoanelor juridice rezidente antrenate ca subantreprenor în realizarea proiectului de asistenţă tehnică;
    f) suma venitului obţinut.
Anexa nr. 4
Hotărîrea Guvernului nr. 1357
din 6 decembrie 2007


FIŞA DE ÎNREGISTRARE 
PROIECTULUI DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ1

    Fişa nr. _____ din __________200__ de înregistrare a proiectului de asistenţă tehnică

    Titlul proiectului______________________________________________________________________
    Date de contact (adresa, persoana de contact, telefon, e-mail, pagina web) _______________________
    Naţional / regional (dacă este regional, specificaţi ţările)______________________________________
    Donatorul __________________________________________________________________________
    Codul donatorului ____________________________________________________________________
    Acordul în baza căruia se implementează proiectul __________________________________________
    Data demarării (ZZ/LL/AAAA) _________________________________________________________
    Data încheierii (ZZ/LL/AAAA) _________________________________________________________
    Prelungirea proiectului (luni) ___________________________________________________________
    Beneficiar (denumirea, adresa juridică, persoana de contact, telefon, e-mail) _____________________
    Instituţia-partener  ___________________________________________________________________
    Instituţia implementatoare (inclusiv subcontractorii, dacă există) ______________________________
    Bugetul total al proiectului (dolari SUA) ___________ ______________________________________
    Suma alocată pentru anul curent (dolari SUA) _____________________________________________
    Suma anuală planificată pentru anii viitori (dolari SUA) _____________________________________
    Suma debursată pentru anul precedent, dacă există (dolari SUA)_______________________________
    Sector (conform SCERS) _____________________________________________________________
    Sector adiţional (conform SCERS, dacă există) ____________________________________________
    Obiectivul de bază al proiectului________________________________________________________
    Obiectivele specifice (componentele) ale proiectului________________________________________
    Activităţile proiectului________________________________________________________________
    Rezultatele proiectului________________________________________________________________
    ____________________________________
    1 Versiunea  electronică poate fi accesată pe pagina  www.ncu.moldova.md
Anexa nr. 5
la Hotărîrea Guvernului nr. 1357
din 6 decembrie 2007

Noţiuni utilizate în asistenţa tehnică

   Asistenţă (cooperare) tehnică - asistenţă nerambursabilă, administrată prin intermediul instituţiei implementatoare, acordată de către donator(i) pentru finanţarea transferului de cunoştinţe, inclusiv tehnologiile, metodologia şi tehnicile necesare pentru dezvoltarea socioeconomică şi democratizarea societăţii, care pot fi însoţite de livrări de echipamente sau investiţii.

  Donator - guvern al unui stat, organizaţie internaţională, organizaţie privată sau obştească care finanţează efectuarea unor activităţi ce au drept scop transmiterea de cunoştinţe sau tehnologii pentru ţările în curs de dezvoltare.
    Proiect/ program de asistenţă tehnică - o serie de activităţi cu un scop bine determinat, expuse în documentul de proiect, menite să realizeze intenţia donatorului de a acorda asistenţă tehnică sau grant în domeniile prioritare de dezvoltare a ţării.
  Document de proiect (termenii de referinţă) - document care specifică beneficiarul/ organizaţia beneficiară, activităţile ce urmează a fi efectuate în cadrul proiectului de asistenţă tehnică, perioada de implementare, rezultatele ce urmează a fi atinse ca urmare a acestor activităţi, resursele necesare pentru implementarea lor.
  Beneficiar/ organizaţie beneficiară - instituţia, întreprinderea, organizaţia obştească, grupul de persoane etc. cărora le sînt destinate nemijlocit rezultatele activităţilor proiectului de asistenţă tehnică.
  Instituţie/ partener - organizaţia locală (minister, departament, agenţie, asociaţie, organizaţie obştească, instituţie de învăţămînt) care colaborează cu operatorul proiectului în implementarea activităţilor prevăzute în documentul de proiect.
  Instituţie implementatoare (operator) - firmă de consultanţă, organizaţie internaţională sau locală contractată de donator pentru implementarea unui proiect de asistenţă tehnică.