HGO1527/2007
ID intern unic:  326626
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1527
din  29.12.2007
cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de
 calculare  a perioadei de muncă în vederea acordării  sporului  pentru vechime
 în muncă angajaţilor întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu capital majoritar
de stat şi a celor monopoliste din sectorul  electroenergetic
Publicat : 15.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 8-10     art Nr : 54
    Întru executarea prevederilor punctului 13 al Hotărîrii Guvernului nr.743 din 11 iunie 2002 “Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 79-81, art.841), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul privind modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă angajaţilor  întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi a celor monopoliste  din sectorul  electroenergetic (se anexează).

    Prim-ministru                                                                                   Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul industriei şi infrastructurii                                               Vladimir Antosii
    Ministrul economiei  şi comerţului                                                 Igor Dodon

    Nr. 1527. Chişinău, 29 decembrie 2007.


Aprobat
la Hotărîrea Guvernului nr.1527
din 29 decembrie 2007
REGULAMENT
privind modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului 
pentru vechime în muncă angajaţilor 
întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu
capital majoritar
de stat şi a celor monopoliste din sectorul  electroenergetic
    I. Mărimea sporului pentru vechime în muncă
    1. Prezentul Regulament determină modul de calculare a stagiului de muncă şi plată a sporului pentru vechime în muncă angajaţilor din sectorul electroenergetic.
    2. Sporul pentru vechime în muncă se plăteşte lunar, la expirarea lunii, calculat în procente faţă de salariul funcţiei (tarifar), în următoarele mărimi:
    de la 2 la 5 ani    - 10%;
    de la 5 la 10 ani  - 15%;
    de la 10 la 15 ani - 20%;
    de la 15 la 20 ani - 25%;
    peste 20 ani         - 30%.
    3. Plata sporului lunar pentru vechimea în muncă în sectorul electroenergetic se efectuează odată cu plata salariului pentru luna calendaristică, din contul fondului de salarizare.
    II. Calcularea vechimii în muncă ce acordă dreptul de a primi
sporul pentru vechime în muncă
    4. În stagiul de muncă ce acordă dreptul de a primi sporul lunar pentru vechimea în muncă în sectorul electroenergetic se include perioada de muncă nemijlocit în ramura electroenergetică, indiferent de funcţia deţinută şi de munca prestată.
    5. Stagiul de muncă se determină la momentul în care s-a atins stagiul de muncă ce acordă dreptul de a primi sporul bănesc lunar.
    6. Calculul mărimii şi plata sporului lunar pentru stagiul de muncă la trecerea de la o grupă de vechime în muncă la alta se efectuează din data de 1 a lunii ce urmează după luna în care s-a atins stagiul de muncă respectiv.
    7. În stagiul de muncă ce acordă dreptul de a primi sporul lunar se include, de asemenea:
    a) perioada de muncă în întreprinderile cu profil corespunzător de activitate;
    b) perioada de muncă în organele administraţiei publice care efectuează (au efectuat) gestionarea electroenergeticii;
    c) munca de cercetare ştiinţifică şi didactică în instituţiile ştiinţifice, de învăţămînt mediu de specialitate şi învăţămînt superior în specialităţile electroenergetice;
    d) perioada serviciului militar activ şi de alternativă, precum şi perioada de participare la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova în zona conflictului armat, dacă aceste perioade au fost precedate nemijlocit de munca în sectorul electroenergetic, iar după trecerea în rezervă munca la întreprinderile din sectorul electroenergetic a fost reluată nu mai tîrziu de trei luni;
    e) perioada de studii în instituţiile de învăţămînt în cadrul ridicării nivelului profesional şi perfecţionării cadrelor cu întrerupere de la serviciu, dacă acest lucru a precedat nemijlocit lucrul în sectorul electroenergetic şi a fost reînceput nu mai tîrziu de trei luni după absolvirea studiilor;
    f) perioada concediului plătit parţial  pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani;
  g) perioada de muncă peste hotarele ţării în cazul delegării de către întreprinderile electroenergetice, dacă delegării i-a precedat nemijlocit munca în sectorul electroenergetic şi după aceasta munca în sectorul electroenergetic a fost reluată  nu mai tîrziu de 2 luni, fără a lua în calcul timpul mutării.
    8. Întreruperile în muncă nu întrerup vechimea în muncă ce acordă dreptul la sporul pentru vechime în muncă, însă durata acestor întreruperi nu se include în vechimea în muncă.
    9. În vechimea în muncă ce acordă dreptul de a primi sporul lunar pentru vechime în muncă în sectorul electroenergetic nu se include timpul aflării sub arest administrativ.
III. Modul de calculare şi de plată a sporului
pentru vechime în muncă

    10. Sporul lunar pentru vechime în muncă se determină fiecărui salariat reieşind din salariul funcţiei (tarifar).
    11. În timpul interimatului temporar sporul lunar se determină reieşind din salariul funcţiei la locul de muncă principal.
    12. Plata sporului lunar pentru vechime în muncă se efectuează pentru zilele lucrate în luna respectivă.
    13. În caz de concediere, sporul se plăteşte pentru zilele lucrate, predecesoare concedierii.
    14. În caz de deces al salariatului, salariul şi alte plăţi care i se cuvin se plătesc integral soţului (soţiei), copiilor majori sau părinţilor defunctului, iar în lipsa acestora - altor moştenitori, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
IV. Modul de stabilire a vechimii
 în muncă ce acordă dreptul de a primi sporul pentru vechime în muncă

   15. Vechimea în muncă ce acordă dreptul de a primi sporul lunar pentru vechime în muncă în sectorul electroenergetic se stabileşte de către comisiile aprobate de conducătorii respectivi.
    În componenţa comisiei se includ: conducătorul întreprinderii, reprezentanţii serviciilor cadre, juridic, contabilităţii şi comitetului sindical.
    16. Documentul de bază care confirmă vechimea în muncă este carnetul de muncă. În lipsa carnetului de muncă sau în cazurile în care carnetul de muncă include înscrieri incorecte şi impresive sau în care lipsesc înscrierile respective despre anumite perioade de activitate, pentru confirmarea stagiului se iau în considerare adeverinţele, extrasele din ordine, conturile personale, statele de salarii, legitimaţiile, referinţele, contractele şi acordurile de muncă în scris avînd note referitoare la realizarea acestora şi alte documente ce conţin informaţii referitor la perioada de muncă
    17. Nu se permite confirmarea stagiului de muncă  ce acordă dreptul de a primi sporul lunar în baza depoziţiilor martorilor.
    18. Hotărîrea comisiei pentru stabilirea stagiului de muncă ce acordă dreptul de a primi sporul lunar se consemnează prin proces-verbal.
    Extrasele din hotărîrea comisiei se perfectează în 2 exemplare, dintre care unul se transmite contabilităţii şi serveşte drept temei pentru calcularea sporului, al doilea exemplar, după semnare de către lucrătorul respectiv, se anexează la dosarul lui personal.
    19. Litigiile de muncă individuale, ce apar în perioada de acţiune a prezentului Regulament, se soluţionează în modul stabilit de Codul muncii al  Republicii Moldova.