HGM1521/2007
ID intern unic:  326651
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1521
din  29.12.2007
cu privire la aprobarea Regulamentului privind susţinerea financiară
a activităţilor de păstrare a identităţii naţional-culturale a
persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate
peste hotare (diasporei moldoveneşti)
Publicat : 18.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 11-12     art Nr : 63
    MODIFICAT
    HG486 din 06.07.11, MO114-116/15.07.11 art.562

    În scopul creării condiţiilor necesare pentru păstrarea identităţii naţional-culturale a persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare (diasporei moldoveneşti) Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind susţinerea financiară a activităţilor de păstrare a identităţii naţional-culturale a persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare (diasporei moldoveneşti), conform anexei nr. 1;
   Componenţa nominală a Consiliului de administrare a mijloacelor pentru susţinerea financiară a activităţilor de păstrare a identităţii naţional-culturale a persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare (diasporei moldoveneşti), conform anexei nr. 2.
   
11. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Consiliului de administrare sus-numit din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul acestuia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea altei hotărîri de Guvern.
    [Pct.11 introdus prin HG486 din 06.07.11, MO114-116/15.07.11 art.562 ]
   2. Se stabileşte că mijloacele pentru susţinerea financiară a activităţilor de păstrare a identităţii naţional-culturale a persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare (diasporei moldoveneşti) se vor prevedea în legea bugetului de stat anual, începînd cu anul 2008,  în modul stabilit. 

    Prim-ministru                                                                            Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                   Mihail Pop

    Nr. 1521. Chişinău, 29 decembrie 2007.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr.1521
din 29 decembrie 2007

REGULAMENTUL
 privind susţinerea financiară  a activităţilor de păstrare a
 identităţii naţional-culturale a persoanelor originare
din Republica Moldova domiciliate peste hotare
 (diasporei moldoveneşti) 

I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de utilizare a mijloacelor pentru susţinerea financiară a activităţilor de păstrare a identităţii naţional-culturale a persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare (diasporei moldoveneşti), care se alocă pentru finanţarea programelor şi acţiunilor organizate de asociaţiile obşteşti ale acestora.
    2. Susţinerea financiară a activităţilor de păstrare a identităţii naţional-culturale a persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare (diasporei moldoveneşti) se efectuează din contul mijloacelor prevăzute anual în acest scop în bugetul de stat al Republicii Moldova, precum şi din mijloacele alocate de sponsori, din donaţiile benevole ale persoanelor fizice şi juridice, ale organizaţiilor şi fundaţiilor de binefacere autohtone şi de peste hotare, din alte surse financiare legale. Mijloacele menţionate se acumulează pe conturile bugetar şi special ale Biroului Relaţii Interetnice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
   3. În sensul prezentului Regulament, asociaţiile obşteşti ale persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare (diasporei moldoveneşti) sînt considerate asociaţiile obşteşti etnoculturale, înregistrate oficial pe teritoriul ţărilor de reşedinţă în conformitate cu legislaţia acestor state, care îşi desfăşoară activitatea pe baza propriului statut, menţin relaţii de colaborare cu autorităţile statului moldovenesc, organizaţiile neguvernamentale şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile din Republica Moldova şi sînt luate în evidenţă de Biroul Relaţii Interetnice.
II. Organul de administrare a mijloacelor
    4. În scopul asigurării unei colaborări eficiente între autorităţile statului şi conaţionalii de peste hotare şi utilizării eficiente a mijloacelor pentru susţinerea financiară  a activităţilor de păstrare a identităţii naţional-culturale a persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare (diasporei moldoveneşti), se creează Consiliul de administrare a mijloacelor respective (în continuare - Consiliul).
    5. Componenţa nominală a Consiliului se aprobă de Guvern.
   6.
În componenţa Consiliului se includ  trei reprezentanţi ai Biroului Relaţii Interetnice şi cîte un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerului Finanţelor, Cancelariei de Stat, Ministerului Culturii, Ministerului Educaţiei, Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie.
    [Pct.6 în redacţia HG486 din 06.07.11, MO114-116/15.07.11 art.562 ]
    7. Preşedinte al Consiliului este directorul general al Biroului Relaţii Interetnice.
    8.
Şedinţele Consiliului se convoacă de două ori pe an.
    [Pct.8 în redacţia HG486 din 06.07.11, MO114-116/15.07.11 art.562 ]
    9. Hotărîrile Consiliului se consideră adoptate dacă la şedinţă au participat cel puţin 2/3 din numărul de membri şi dacă pentru adoptarea hotărîrilor au votat majoritatea celor prezenţi.
    [Pct.9 în redacţia HG486 din 06.07.11, MO114-116/15.07.11 art.562 ]
    10. Şedinţele Consiliului şi deciziile adoptate se consemnează în procese-verbale.
    11. Asigurarea organizaţională şi metodică a activităţii Consiliului se pune în sarcina Biroului Relaţii Interetnice.
   
111. Secretarul Consiliului se desemnează dintre angajaţii Biroului Relaţii Interetnice.
    [Pct.111 introdus prin HG486 din 06.07.11, MO114-116/15.07.11 art.562 ]
    12. La sfîrşitul anului financiar Biroul Relaţii Interetnice prezintă Guvernului o notă informativă despre realizarea măsurilor aprobate.
   
[Pct.12 modificat prin HG486 din 06.07.11, MO114-116/15.07.11 art.562 ]
III. Modul de utilizare a mijloacelor
    13. În conformitate cu prezentul Regulament, mijloacele financiare sînt alocate pentru finanţarea programelor şi acţiunilor organizate de asociaţiile obşteşti ale diasporei moldoveneşti, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale ale Republicii Moldova, în scopul păstrării şi consolidării identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase moldoveneşti, în special pentru:
    procurarea simbolurilor de stat ale Republicii Moldova (drapel, stemă, imn (notele, textul, înregistrări audio şi video));
    procurarea costumelor naţionale moldoveneşti;
    procurarea obiectelor de artă decorativ-aplicată (mărţişoare, carpete,  suvenire, obiecte de ceramică etc.);
    procurarea literaturii despre arta populară moldovenească, tradiţiile şi obiceiurile moldoveneşti, a cărţilor de poveşti şi a operelor scriitorilor moldoveni;
    procurarea manualelor, materialelor metodice, dicţionarelor, casetelor audio şi a altor materiale pentru studierea limbii moldoveneşti;
    editarea literaturii (opere ale scriitorilor din diasporă, pliante şi ghiduri despre activitatea asociaţiilor obşteşti, pliante privind tradiţiile şi obiceiurile naţionale, materialele conferinţelor, seminarelor, meselor rotunde consacrate problemelor diasporei moldoveneşti şi legăturilor acesteia cu Republica Moldova etc.);
    procurarea înregistrărilor video şi audio ale operelor muzicale, filmelor, spectacolelor teatrale în limba moldovenească;
    abonarea şi distribuirea ediţiilor periodice ale Republicii Moldova;
    participarea la organizarea şi desfăşurarea în ţările de reşedinţă a festivalurilor, conferinţelor, seminarelor, expoziţiilor şi a altor activităţi;
    acoperirea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea congreselor persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare (diasporei moldoveneşti);
   acoperirea cheltuielilor ce ţin de participarea conducătorilor (reprezentanţilor) asociaţiilor obşteşti la manifestările desfăşurate în Republica Moldova, care sînt     consacrate evenimentelor şi datelor marcante din istoria şi cultura Moldovei, situaţiei naţional-culturale şi dezvoltării diasporei moldoveneşti (şedinţe ale Consiliului     coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare, seminare, mese rotunde, conferinţe etc.);
    acoperirea cheltuielilor ce ţin de participarea delegaţiilor de creaţie ale copiilor (pînă la 20 de persoane) la acţiunile culturale pentru copii şi adolescenţi desfăşurate în Republica Moldova, în conformitate cu actele normative în vigoare;
    susţinerea financiară a activităţii “şcolilor duminicale” organizate de asociaţiile obşteşti ale diasporei moldoveneşti;
    monitorizarea situaţiei social-culturale a diasporei moldoveneşti în diferite state (anchete, studii etnosociolingvistice etc.).
   
acoperirea cheltuielilor privind susţinerea şi modificarea site-urilor pentru diaspora moldovenească.
    [Pct.13 alineat introdus prin HG486 din 06.07.11, MO114-116/15.07.11 art.562 ]
    14. În scopul susţinerii financiare  a activităţilor de păstrare a identităţii naţional-culturale a persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare (diasporei moldoveneşti), asociaţiile obşteşti ale acestora, prin intermediul Biroului Relaţii Interetnice, prezintă anual Consiliului propuneri privind programele preconizate pentru desfăşurare în anul respectiv, însoţite de calcule financiare şi termene de executare.
    [Pct.14 în redacţia HG486 din 06.07.11, MO114-116/15.07.11 art.562 ]
    15. Consiliul examinează ofertele, le selectează şi prezintă anual   Ministerului Finanţelor propuneri pentru includerea în proiectul legii bugetului de stat pe anul respectiv a mijloacelor financiare necesare.  Costurile programelor se prezintă pe articole şi alineate de cheltuieli conform clasificaţiei bugetare, fiind estimate în baza actelor normative în vigoare.
    16. După adoptarea legii bugetare anuale, Consiliul, în funcţie de volumul alocaţiilor stabilite, aprobă lista programelor preconizate pentru a fi susţinute din bugetul de stat în anul financiar următor.
    17. Finanţarea cheltuielilor se efectuează prin intermediul Biroului Relaţii Interetnice,  în modul stabilit.
    18. Beneficiarii de mijloace prezintă trimestrial Consiliului şi Biroului Relaţii Interetnice dări de seamă despre utilizarea mijloacelor alocate, care, la rîndul lor, le prezintă Ministerului Finanţelor în modul şi termenele stabilite.
IV. Dispoziţii finale
    19. Responsabilitatea pentru utilizarea conform destinaţiei a mijloacelor pentru susţinerea financiară a activităţilor de păstrare a identităţii naţional-culturale a persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare (diasporei moldoveneşti) revine Biroului Relaţii Interetnice, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1521
din 29 decembrie 2007

Componenţa nominală
a Consiliului de administrare a mijloacelor
pentru susţinerea financiară a activităţilor
de păstrare a identităţii naţional-culturale
a persoanelor originare din Republica
Moldova domiciliate peste hotare
(diasporei moldoveneşti)

    BELEACOVA Elena    -  director general al Biroului Relaţii Interetnice,
                                             preşedinte al Consiliului
    ODAINIC Sergiu         -   secretar I al Direcţiei drept şi relaţii consulare a
                                            Departamentului afaceri consulare al Ministerului
                                            Afacerilor Externe şi Integrării Europene
    LEVANDOVSKAIA    - şef al Direcţiei relaţii internaţionale, integrarea
    Tatiana                             europeană şi diaspora a Biroului Relaţii Interetnice
    GHILAN Raisa             - şef adjunct al Direcţiei finanţele în învăţămînt, cultură
                                            şi ştiinţă a Ministerului Finanţelor
    LESNIC Galina             - şef al Serviciului financiar şi evidenţă contabilă al
                                            Biroului Relaţii Interetnice
    ŢURCANU Snejana     - consultant principal în Direcţia dezvoltare socială a
                                            Cancelariei de Stat
    PAVLOV Ludmila        - şef al Direcţiei relaţii internaţionale şi integrare europeană
                                           a Ministerului Educaţiei
    IONAŞ Ana                  - consultant superior în Direcţia analiză, monitorizare şi
                                            evaluare a politicilor a Ministerului Culturii
    PORCESCU Sergiu      - şef al Direcţiei integrare euro-peană şi cooperare
                                            internaţională a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    CREŢU Ghenadie         - coordonator al Programului migraţie şi dezvoltare
                                            în cadrul Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie
   
[Anexa nr.2 în redacţia HG486 din 06.07.11, MO114-116/15.07.11 art.562 ]