HGA82/2008
ID intern unic:  326866
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 82
din  31.01.2008
cu privire la Serviciul Stare Civilă
Publicat : 08.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 28-29     art Nr : 150
    Abrogată prim HG314 din 22.05.17, MO162-170/26.05.17 art.396

    MODIFICAT
   
HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302
    HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13
    HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515
    HG389 din 17.05.10, MO78-80/21.05.10 art.460
    HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art. 816

    NOTĂ:

    În tot textul anexei, sintagma „ministrul dezvoltării informaţionale” se substituie cu sintagma „ministrul justiţiei”, la cazul respectiv prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816    În scopul executării prevederilor Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 97-99, art. 765), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Serviciul Stare Civilă, subordonat Ministerului Justiţiei.
   
[Pct.1 modificat prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art. 816]
    2. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la Serviciul Stare Civilă, conform anexei nr.1;
    Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.
    3.
Efectivul-limită al Serviciului Stare Civilă şi al oficiilor lui teritoriale se stabileşte de Guvern.
   
[Pct.3 în redacţia HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515]
    [Pct.3 modificat prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art. 816]

   
PRIM-MINISTRU                                                             Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul dezvoltării informaţionale                                   Vladimir Molojen
    Ministrul finanţelor                                                              Mihail Pop

    Nr. 82. Chişinău, 31 ianuarie 2008.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 82
din 31 ianuarie 2008

REGULAMENTUL
cu privire la Serviciul Stare Civilă
I. Dispoziţii generale
    1. Serviciul Stare Civilă (în continuare - Serviciul), este o instituţie publică cu statut de persoană juridică, care se subordonează
Ministerului Justiţiei (în continuare – Ministerul) şi de competenţa căreia ţine înregistrarea de stat a actelor de stare civilă în conformitate cu legislaţia în vigoare.
   
[Pct.1 modificat prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art. 816]
    2. Serviciul dispune de balanţă autonomă, conturi trezoriale, ştampilă cu stema de stat a Republicii Moldova, denumirea sa oficială, precum şi de sediu în municipiul Chişinău.
    3.
Structura, statul de personal şi schema de încadrare ale Serviciului Stare Civilă şi oficiilor teritoriale se aprobă de ministrul justiţiei, la propunerea directorului general al Serviciului, în limitele efectivului aprobat de către Guvern.
    
[Pct.3 în redacţia HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515]
    4.
Sistemul organelor de stare civilă este compus din Serviciul Stare Civilă şi oficiile lui teritoriale. În municipii pot fi create, în funcţie de necesităţi, oficii stare civilă specializate pentru înregistrarea căsătoriilor şi naşterilor nou-născuţilor. Toate oficiile stare civilă (în continuare – oficii teritoriale) nu deţin calitate de persoană juridică.
   
[Pct.4 modificat prin HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515]
    5. Regulamentele oficiilor teritoriale se aprobă de directorul general al Serviciului.
    6. Asigurarea financiară a activităţii Serviciului se realizează din contul bugetului de stat şi al mijloacelor speciale, acumulate în urma prestării serviciilor contra plată.
    7. Serviciul îşi realizează activitatea în interacţiune cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în problemele ce ţin de înregistrarea de stat a actelor de stare civilă.
II. Sarcinile şi atribuţiile de bază ale Serviciului
    8. Sarcinile de bază ale Serviciului sînt:
    a) organizarea activităţii organelor cu atribuţii de înregistrare a actelor de stare civilă, sporirea calităţii şi culturii de deservire a populaţiei;
    b) exercitarea competenţei stabilite de legislaţia în vigoare privind înregistrarea de stat a actelor de stare civilă;
    c) asigurarea respectării ordinii stabilite în procesul înregistrării de stat a actelor de stare civilă, în scopul protecţiei drepturilor patrimoniale şi personale nepatrimoniale ale persoanelor, precum şi intereselor statului;
    d) perfecţionarea formelor existente şi dezvoltarea unor noi forme de înregistrare solemnă a căsătoriei şi naşterii nou-născuţilor;
    e) crearea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de stare civilă, parte componentă a sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al populaţiei”.
    9. În corespundere cu sarcinile stabilite Serviciul realizează următoarele atribuţii:
    a) implementează politicile în domeniul de stare civilă în limitele competenţei sale;
    b) coordonează activitatea oficiilor teritoriale, precum şi activitatea primăriilor oraşelor, comunelor şi satelor, în vederea aplicării corecte de către acestea a legislaţiei în domeniul de înregistrare a actelor de stare civilă, acordîndu-le ajutorul metodic necesar;
    c) controlează activitatea oficiilor teritoriale referitor la respectarea legislaţiei în vigoare ce ţine de înregistrarea actelor de stare civilă;
    d) exercită înregistrarea de stat a actelor de stare civilă;
    e) eliberează certificate de stare civilă cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini şi apatrizilor în conformitate cu prevederile legislaţiei;
    f) organizează activitatea privind înregistrarea solemnă a căsătoriei, naşterii copiilor, a ceremoniilor de sărbătorire a căsătoriilor jubiliare, la cererea persoanelor, organizînd în acest sens concursuri republicane;
    g) creează fondul de arhivă al registrelor de stare civilă, asigură evidenţa şi păstrarea acestuia;
    h) operează rectificări, modificări şi completări în actele de stare civilă potrivit legislaţiei;
    i) asigură conformitatea şi integritatea datelor din actele de stare civilă ce constituie parte componentă a Registrului de stat al populaţiei;
    î) participă la elaborarea formularelor tipizate ale actelor de stare civilă şi certificatelor de stare civilă;
    j) participă la elaborarea proiectelor de acte normative, elaborează recomandări metodice, instrucţiuni, regulamente şi alte indicaţii în vederea respectării legislaţiei în domeniu;
    k) organizează confecţionarea şi distribuirea formularelor certificatelor de stare civilă, formularelor actelor de stare civilă şi altor acte de strictă evidenţă, organelor cu atribuţii de înregistrare a actelor de stare civilă, exercită controlul respectării condiţiilor şi metodelor de evidenţă, păstrare şi utilizare a lor;
    l) elaborează şi întocmeşte rapoarte privind înregistrarea actelor de stare civilă şi a altor rapoarte ce ţin de evaluarea şi generalizarea diverşilor indici ai activităţii specifice domeniului respectiv;
   m) studiază şi generalizează experienţa naţională şi internaţională privind înregistrarea actelor de stare civilă, propunînd modalităţi de corelare a actelor legislative şi normative naţionale în domeniu cu normele comunitare;
   
n) perforează actele de identitate care au devenit nevalabile în urma schimbării, modificării, rectificării sau completării datelor personale care sînt înscrise în actul de identitate, precum şi în urma înregistrării decesului;
    [Pct.9 lit.n) în redacţia HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
   
n1) expediază actele de identitate ale persoanelor decedate subdiviziunilor ÎS „CRIS „Registru” sau, după caz, Biroului migraţie şi azil;
    [Pct.9 lit.n1) în redacţia HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
    o) legalizează, conform legislaţiei în vigoare, documentele eliberate de organele de stare civilă ale Republicii Moldova în scopul utilizării acestora peste hotare;
    p) eliberează duplicate ale certificatelor de stare civilă, extrase şi copii de pe actele de stare civilă, certificate privind starea civilă, precum şi certificate explicative, avize privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui şi alte documente potrivit competenţei, solicitate de către cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini sau apatrizi, care domiciliază sau anterior au domiciliat pe teritoriul Republicii Moldova;
    q) exercită şi organizează audienţa populaţiei, examinează scrisori, petiţii şi propuneri ale cetăţenilor, oferă consultaţii asupra problemelor de înregistrare a actelor de stare civilă;
    r) prestează servicii cu plată populaţiei;
    s) asigură evidenţa activităţii sale financiar-economice, prezentarea rapoartelor contabile şi statistice conform legislaţiei în vigoare;
    ş) dispune de alte atribuţii conform competenţei.
III. Drepturile Serviciului
    10. În scopul realizării sarcinilor şi atribuţiilor ce-i revin, Serviciul este în drept:
    a) să solicite şi să recepţioneze de la oficiile teritoriale  informaţia necesară şi documentele ce ţin de înregistrarea de stat a actelor de stare civilă;
    b) să solicite şi să recepţioneze de la autorităţile  publice şi persoanele cu funcţii de răspundere informaţii şi explicaţiile necesare pentru soluţionarea problemelor atribuite în competenţa Serviciului;
    c) să încheie contracte, în corespundere cu legislaţia în vigoare, cu persoane fizice şi juridice, în scopul asigurării activităţii sale;
    d) să publice şi să difuzeze ediţii periodice privind activitatea organelor cu atribuţii de înregistrare a actelor de stare civilă;
    e) să exercite alte drepturi necesare realizării sarcinilor şi atribuţiilor stabilite.
IV. Organizarea activităţii Serviciului
    11.
Serviciul este condus de directorul general. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al acestuia se face, în condiţiile legii, de către ministrul justiţiei.
   
[Pct.11 în redacţia HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515]
    12.
Directorul general este asistat de adjuncţi. Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale acestora se face, în condiţiile legii, de către ministrul justiţiei.
   
[Pct.12 în redacţia HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515]
    13. În lipsa directorului general al Serviciului atribuţiile acestuia sînt îndeplinite de adjunctul său
, potrivit ordinului emis de ministrul justiţiei.
    [Pct.13 modificat prin HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515]
    14. Directorul general:
    a) organizează şi conduce activitatea Serviciului;
    b) poartă răspundere personală pentru exercitarea sarcinilor şi obligaţiilor atribuite Serviciului, pentru utilizarea mijloacelor financiare ale Serviciului şi stabileşte măsura responsabilităţii funcţionarilor subdiviziunilor interioare;
    c) dispune asupra administrării bunurilor şi mijloacelor financiare ale Serviciului în conformitate cu legislaţia;
    d) acţionează în numele Serviciului fără procură, reprezintă interesele acesteia în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice pe teritoriul Republicii Moldova şi peste hotarele acesteia;
   e) asigură executarea legilor şi hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, ordinelor, dispoziţiilor şi indicaţiilor
ministrul justiţiei în domeniile ce ţin de competenţa Serviciului;
    f) emite, în limitele competenţei sale, ordine, dispoziţii, aprobă regulamente şi verifică executarea acestora;
    g) stabileşte şi repartizează atribuţiile personalului Serviciului şi oficiilor teritoriale, în scopul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu, aprobă fişele postului ale acestora;
    h) întocmeşte devizul de cheltuieli şi planul secundar de finanţare, conform clasificaţiei bugetare, prezentîndu-le ulterior
ministrul justiţiei pentru aprobare;
    i) asigură, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pregătirea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor Serviciului şi oficiilor subordonate;
    î) prezintă
ministrul justiţiei rapoarte şi diferite informaţii cu privire la activitatea Serviciului;
    j)
numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din Serviciul Stare Civilă şi din oficiile lui teritoriale, angajează, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă cu personalul contractual din Serviciul Stare Civilă şi din oficiile lui teritoriale;
    [Pct.14 lit.j) în redacţia HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515]
    k) încheie contracte civile;
    l) primeşte în audienţă cetăţeni, examinează petiţiile şi demersurile adresate Serviciului şi întreprinde măsuri de soluţionare a acestora;
    m) anulează şi modifică deciziile, avizele emise de şefii subdiviziunilor Serviciului (dacă legea nu prevede altfel), în cazul în care acestea contravin legislaţiei în vigoare;
    n) aprobă planuri de activitate a Serviciului;
    o) întreprinde măsuri de prevenire şi combatere a corupţiei şi protecţionismului în cadrul Serviciului;
    p) aprobă regulamentele subdiviziunilor Serviciului;
    q) organizează asigurarea tehnico-materială a Serviciului;
    r) asigură aplicarea tehnologiilor informaţionale în activitatea Serviciului;
    s) înaintează propuneri Ministerului privind aprobarea
structurii, statului de personal şi schemei de încadrare ale Serviciului şi oficiilor lui teritoriale;
   
[Pct.14 lit.s) modificată prin HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515]
    ş) organizează întruniri comune cu funcţionarii Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, cu membrii personalului diplomatic şi consular al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova, precum şi cu membrii personalului diplomatic şi consular al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale statelor străine acreditate în Republica Moldova privind problemele de organizare a activităţii de stare civilă;
    t) iniţiază şi organizează efectuarea anchetelor de serviciu în legătură cu încălcările admise în activitatea Serviciului;
    ţ) înaintează conducerii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi demersuri privind aplicarea sancţiunilor disciplinare faţă de funcţionarii abilitaţi cu atribuţii de înregistrare a actelor de stare civilă;
    u) aprobă hotărîrile consiliului coordonator al Serviciului;
    v) eliberează procuri în numele Serviciului în scop de reprezentare a intereselor acestuia în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice;
    w) aprobă deciziile oficiilor teritoriale în urma examinării dosarelor de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, în caz de expirare a termenelor stabilite, concluziile privind rectificarea, completarea şi anularea actelor de stare civilă;
    x) aprobă cererile privind transcrierea actelor de stare civilă înregistrate la organele de stare civilă ale statelor străine;
    y) semnează corespondenţa Serviciului, prin ordin abilitează cu dreptul de semnare a acesteia adjunctul său şi alte persoane cu funcţii de răspundere;
    z) dispune de alte drepturi ce ţin de competenţa sa.
    15. În scopul asigurării perfecţionării activităţii sistemului organelor de stare civilă, îndeplinirii eficiente a sarcinilor stabilite acestor organe, în cadrul Serviciului se creează un consiliu coordonator, deciziile căruia poartă un caracter consultativ. Regulamentul de activitate al consiliului coordonator, componenţa numerică şi nominală a acestuia sînt aprobate de
ministrul justiţiei, la propunerea directorului general al Serviciului.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 82
din 31 ianuarie 2008
Modificările ce se operează
la unele hotărîri ale Guvernului
   
[Pct.1 abrogat prin HG266 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.302]
 
  [Pct.2 abrogat prin HG389 din 17.05.10, MO78-80/21.05.10 art.460]