HGA93/2008
ID intern unic:  326899
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 93
din  04.02.2008
cu privire la aprobarea componenţei nominale şi a
Regulamentului Comisiei paritare pentru descentralizare
administrativă
Publicat : 12.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 30-31     art Nr : 163
   Abrogată prin HG608 din 05.07.10, MO117-118/09.07.10 art.686

    În vederea coordonării şi monitorizării procesului de implementare a descentralizării administrative, în temeiul Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.29-31, art.91), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă:
    componenţa nominală a Comisiei paritare pentru descentralizare administrativă, conform anexei nr.1;
    Regulamentul Comisiei paritare pentru descentralizare administrativă, conform anexei nr.2.
    2. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei paritare pentru descentralizare administrativă din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.
    3. Comisia paritară pentru descentralizare administrativă va generaliza soluţiile propuse de grupurile de lucru sectoriale şi va înainta Guvernului spre aprobare un plan de acţiuni, care va cuprinde etapele distincte de implementare a procesului de descentralizare.

    Prim-ministru                                                                             Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul administraţiei publice locale                                     Valentin Guznac

    Nr. 93. Chişinău, 4 februarie 2008.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 93
din 4 februarie  2008
Componenţa nominală
a Comisiei paritare pentru descentralizare administrativă
    Guznac Valentin            - ministru al administraţiei publice locale
    Sainciuc Sergiu              - viceministru al economiei şi comerţului
    Lupan Nina                   - viceministru al finanţelor
    Ivanov Violeta              - viceministru al  ecologiei şi resurselor naturale
    Bucinschi Iurie              - viceministru al protecţiei sociale, familiei şi copilului
    Mocanu Elena               - viceministru al justiţiei
    Buga Mircea                 - viceministru al sănătăţii
    Spivacenco Anatolie      - viceministru al agriculturii şi industriei alimentare
    BuceaŢchi Pavel           - viceministru al dezvoltării informaţionale
    Pogurschi Andrei           - viceministru al afacerilor interne
    Crudu Valentin              - viceministru al educaţiei şi tineretului  
    Crigan Ştefan                 - vicedirector general al Agenţiei Relaţii Funciare
                                           şi Cadastru

    Ţurcan Anatol               - vicedirector general al Agenţiei Construcţii şi
                                           Dezvoltare a Teritoriului

    SÎci Alexei                    - vicepreşedinte al Casei Naţionale de Asigurări Sociale
    Cara Oleg                     - vicedirector general al Biroului Naţional de Statistică
    Policinschi Grigore         - preşedinte al Asociaţiei preşedinţilor şi consilierilor
                                           raionali

    Panciuc Vasile               - preşedinte al Asociaţiei primarilor şi colectivităţilor locale
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 93
din 4 februarie 2008
REGULAMENTUL
Comisiei paritare pentru descentralizare administrativă
I. Dispoziţii generale
   1. Regulamentul Comisiei paritare pentru descentralizare administrativă (în continuare – Comisia) este elaborat în temeiul Legii nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă şi stabileşte atribuţiile şi modul de organizare a activităţii Comisiei.
    2. În activitatea sa Comisia se conduce de prevederile Legii privind descentralizarea administrativă, alte acte legislative şi normative în domeniu, precum şi de prezentul Regulament.
II. Atribuţiile Comisiei
    3. Comisia are următoarele atribuţii:
    a) examinează procesul implementării Legii nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, analizează progresele în atingerea obiectivelor descentralizării şi identifică soluţii pentru problemele apărute;
    b) decide asupra direcţiilor şi priorităţilor realizării Legii privind descentralizarea administrativă;
    c) aprobă proiectele planurilor detaliate de implementare a Legii nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă şi le prezintă Guvernului spre examinare;
    d) asigură coordonarea procesului de descentralizare administrativă cu alte reforme şi politici ale statului;
    e) coordonează activitatea grupurilor de lucru pentru descentralizare sectorială;
    f) analizează şi decide asupra creării de noi grupuri de lucru, la propunerea ministerelor care gestionează domenii supuse procesului descentralizării;
    g) informează periodic Guvernul cu privire la stadiul de desfăşurare a procesului de descentralizare;
    h) elaborează raportul anual privind stadiul descentralizării administrative;
    i) asistă Ministerul Administraţiei Publice Locale în organizarea forumului anual pe tema descentralizării;
    j) aprobă criteriile de selectare a unităţilor administrativ-teritoriale în care urmează să fie implementate proiectele-pilot, la propunerea grupurilor de lucru.
III. Organizarea activităţii Comisiei
    4. Comisia este prezidată de ministrul administraţiei publice locale.
    5. În funcţie de chestiunile de pe ordinea de zi, Comisia poate invita la şedinţele sale, cu statut de observator, reprezentanţi ai partenerilor de dezvoltare, ai grupurilor de lucru, ai asociaţiilor autorităţilor administraţiei publice locale, ai corpurilor profesionale, ai societăţii civile, precum şi alţi experţi.
    6. Comisia se întruneşte în şedinţe trimestrial sau ori de cîte ori este nevoie, la propunerea unuia dintre membri, aprobată de preşedinte.
    7. Şedinţele Comisiei sînt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor.
    8. În exercitarea atribuţiilor, Comisia adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă.
    9. Lucrările de secretariat ale Comisiei sînt asigurate de către Ministerul Administraţiei Publice Locale.
IV. Atribuţiile grupurilor de lucru pentru
descentralizare sectorială

    10. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale cu responsabilităţi în procesul de descentralizare propun Comisiei înfiinţarea grupurilor de lucru, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri. În termen de 5 zile de la primirea aprobării din partea Comisiei, conducătorii autorităţilor emit ordinele de constituire a grupurilor de lucru.
    11. Ordinele prevăzute în pct. 10 se transmit Comisiei, în termen de 5 zile de la data emiterii, pentru asigurarea coordonării procesului de descentralizare.
    12. Grupurile de lucru pentru descentralizare sectorială au următoarele atribuţii:
    a) coordonează procesul de elaborare şi implementare a politicilor publice în domeniul descentralizării;
    b) efectuează analize de impact şi formulează propuneri cu privire la descentralizarea anumitor competenţe;
    c) elaborează sistemul de monitorizare a implementării strategiilor sectoriale cu privire la descentralizare, care să includă mecanismul de raportare;
    d) elaborează proiecte de acte normative şi coordonează procesul de actualizare a legislaţiei necesare implementării strategiilor sectoriale cu privire la descentralizare, pe care le înaintează Comisiei;
    e) identifică sursele de finanţare, interne sau externe, pentru studiile necesare în procesul de descentralizare şi întreprinde măsurile de rigoare în vederea atragerii acestor fonduri;
    f) elaborează rapoarte periodice referitoare la stadiul descentralizării şi la activitatea proprie, pe care le înaintează Comisiei.
    13. Componenţa şi regulamentul de funcţionare a grupurilor de lucru constituite la nivelul ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale care gestionează domeniile supuse procesului descentralizării se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii respective.
    14. Grupul de lucru este constituit din trei specialişti din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale care gestionează domenii supuse procesului de descentralizare şi din cîte un reprezentant al Ministerului Administraţiei Publice Locale şi al Ministerului Finanţelor, desemnaţi prin ordinele conducătorilor autorităţilor respective.
    15. Grupul de lucru este condus de către un şef de direcţie din cadrul ministerului care gestionează domenii supuse procesului descentralizării şi se reuneşte în şedinţă lunar sau ori de cîte ori este nevoie, la propunerea unuia dintre membrii săi.
    16. În procesul de elaborare a politicilor publice în domeniul descentralizării, grupurile de lucru pot atrage experţi din partea societăţii civile, cu statut de observator.
    17. Deciziile în cadrul grupurilor de lucru se iau prin consens. În cazul în care, în termen de 15 zile, nu se poate ajunge la consens, conducătorul grupului de lucru decide asupra problemei nesoluţionate.
V. Mecanismul de implementare a politicilor
în domeniul descentralizării
    18. Procesul de elaborare a politicilor publice în domeniul descentralizării va cuprinde următoarele etape:
    a) grupul de lucru coordonează realizarea studiilor privind stadiul descentralizării şi repartizarea competenţelor pe diverse niveluri şi structuri ale administraţiei publice;
    b) grupul de lucru identifică soluţii de descentralizare şi înaintează Comisiei, cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţă, un dosar cuprinzînd soluţiile identificate, precum şi studii care să releve impactul presupus al acestor soluţii;
    c) Comisia analizează soluţiile propuse de grupurile de lucru şi o alege pe cea care va fi supusă dezbaterii publice;
    d) dezbaterea este realizată pentru asigurarea transparenţei procesului de descentralizare şi este organizată de către ministerul care gestionează domenii supuse procesului de descentralizare.
    19. Implementarea politicilor publice în domeniul descentralizării se realizează astfel:
    a) după aprobarea planului de acţiuni care va stabili etapele distincte de implementare a procesului de descentralizare, ministerul care gestionează domenii supuse procesului de descentralizare demarează implementarea proiectelor-pilot;
    b) Ministerul Administraţiei Publice Locale, în funcţie de capacităţile administrative ale autorităţilor publice locale, propune spre aprobare Comisiei o listă a raioanelor sau a localităţilor în care se vor derula proiectele-pilot. Autorităţile administraţiei publice locale vizate sînt informate despre includerea lor în această listă, după acceptare constituind comisii locale pentru descentralizare;
    c) Comisia selectează din lista propusă de grupul de lucru raioanele sau localităţile în care se vor desfăşura proiectele-pilot, înaintînd lista finală ministerului care gestionează domenii supuse procesului de descentralizare;
    d) ministerul care gestionează domenii supuse procesului de descentralizare emite ordinul de planificare a proiectelor-pilot şi îl înaintează grupului de lucru;
    e) grupul de lucru, în comun  cu comisiile locale pentru descentralizare, elaborează programele de implementare, întocmind un plan de lucru detaliat;
    f) grupurile de lucru coordonează activitatea comisiilor locale privind implementarea programelor de descentralizare;
    g) comisiile locale pentru descentralizare participă la negocieri directe cu ministerele implicate privind transferul de competenţe şi responsabilităţi de la nivel central la nivel local;
    h) grupurile de lucru întocmesc rapoarte de evaluare a implementării etapelor prevăzute în planul de acţiuni şi formulează recomandări de ajustare a prevederilor legislaţiei. Aceste recomandări pot include: rezultatele proiectului, comentariile societăţii civile şi ale altor beneficiari relevanţi, ca urmare a publicării şi a implementării planului de acţiuni.