HGM127/2008
ID intern unic:  326943
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 127
din  08.02.2008
cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI
din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională
 în Republica Moldova
Publicat : 19.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 34-36     art Nr : 200
    MODIFICAT
   
HG894 din 03.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1003
   
HG708 din 03.06.16, MO156/07.06.16 art.764
    HG209 din 24.03.14, MO72-77/28.03.14 art.232
   
HG933 din 128.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1015
    HG941 din 12.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1027
    HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418
    HG158 din 04.03.10, MO34/09.03.10 art.212
   
HG1241 din 07.11.08, MO204-205/14.11.08 art.1252
    HG838 din 09.07.08, MO127-130/18.07.08 art.848

    NOTĂ:
   
în tot textul hotărîrii și al anexelor:
    cuvintele „Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvintele „ministrul dezvoltării regionale şi construcțiilor”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare HG894 din 03.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1003
    În tot textul hotărîrii, cuvintele „Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor” la formele gramaticale corespunzătoare prin HG933 din 128.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1015
    În tot textul hotărîrii, sintagma „Ministerul Administraţiei Publice Locale” se substituie cu sintagma „Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale” la cazul gramatical respectiv prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418

    În vederea executării Legii nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.21-24, art.68), precum în scopul dezvoltării stabile, durabile şi uniforme a tuturor regiunilor de dezvoltare şi a localităţilor Republicii Moldova, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    1. Se creează:
    Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, în calitate de structură funcţională de competenţă generală, fără personalitate juridică;
    Fondul naţional pentru dezvoltarea regională, în gestiunea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, pentru finanţarea programelor şi proiectelor de dezvoltare regională;
    Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, în calitate de instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
    Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, în calitate de instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
    Agenţia de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
    Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia, în calitate de instituție publică cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    [Pct.1 modificat prin HG894 din 03.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1003]
    2. Se aprobă:
    Regulamentul Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, conform anexei nr. 1;
    Regulamentul-cadru al Consiliului Regional pentru Dezvoltare, conform anexei nr.2;
    Regulamentul-cadru al Agenţiei de Dezvoltare Regională, conform anexei nr. 3;
    Regulamentul de formare şi utilizare a mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltarea regională, conform anexei nr. 4.
   3. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va asigura deschiderea, în termen de două luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, a contului trezorerial al Fondului naţional pentru dezvoltarea regională.
    4. Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, în termen de o lună, la propunerea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, va stabili centrele regiunilor de dezvoltare.
    5. Consiliile regionale pentru dezvoltare şi agenţiile de dezvoltare regională, în termen de o lună de la data constituirii, vor asigura elaborarea şi aprobarea regulamentelor lor de funcţionare, în baza prevederilor regulamentului-cadru.
    6. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în comun cu Cancelaria de Stat şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, va asigura instituţiile nou-create cu încăperi de serviciu adecvate şi cu mijloace de comunicaţii.
    [Pct.6 modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    61. Activitatea Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale este monitorizată de către Comitetul interministerial pentru planificarea strategică
    [Pct.61 introdus prin HG838 din 09.07.08, MO127-130/18.07.08 art.848]
    7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului.
   
[Pct.7 modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]

    PRIM-MINISTRU                                                               Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul administraţiei publice locale                                 Valentin Guznac
    Ministrul finanţelor                                                                Mihail Pop
    Ministrul economiei  şi comerţului                                        Igor Dodon

    Nr. 127. Chişinău, 8 februarie 2008.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 127
din 8 februarie 2008
R E G U L A M E N T U L
Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale
I. DISPOZIŢII GENERALE
   1. Prezentul Regulament stabileşte statutul juridic, componenţa, atribuţiile şi modul de funcţionare a Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale (în continuare - Consiliul Naţional).
   2. Consiliul Naţional este o structură funcţională de competenţă generală, fără personalitate juridică, constituită în scopul aprobării, promovării şi coordonării la nivel naţional a obiectivelor politicii de dezvoltare regională.
    3. În activitatea sa Consiliul Naţional se conduce de Constituţia şi legile Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, actele normative ale Guvernului şi ale
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, de prezentul Regulament şi de alte acte normative.
II. COMPONENŢA CONSILIULUI NAŢIONAL
    4. În calitate de membri permanenţi, în componenţa Consiliului Naţional intră:
    a)  unul dintre viceprim-miniştri, preşedinte al Consiliului Naţional;
    b)
ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului, vicepreşedinte al Consiliului naţional;
   
[Pct.4 lit.b) modificată prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    c) ministrul economiei și infrastructurii;
   
[Pct.4 lit.c) modificată prin HG894 din 03.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1003]
    [Pct.4 lit.c) modificată prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    d) ministrul finanţelor;
    e) ministrul
educației, culturii și cercetării;
   
[Pct.4 lit.e) modificată prin HG894 din 03.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1003]
    [Pct.4 lit.e) modificată prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    f) ministrul sănătății, muncii și protecției sociale;
    [Pct.4 lit.f) modificată prin HG894 din 03.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1003]
    [Pct.4 lit.f) modificată prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    [Pct.4 lit.f) modificată prin HG1241 din 07.11.08, MO204-205/14.11.08 art.1252]
    [Pct.4 lit.g) exclusĂ prin HG894 din 03.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1003]
    h) preşedintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord;
    i) preşedintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru;
    j) preşedintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud;
    k) preşedintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia;
    l) preşedintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Municipiul Chişinău;
    m) preşedintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Transnistria;
    n) reprezentantul sectorului privat delegat din partea Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord;
    o) reprezentantul sectorului privat delegat din partea Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru;
    p) reprezentantul sectorului privat delegat din partea Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud;
    q) reprezentantul sectorului privat delegat din partea Consiliului Regional pentru Dezvoltare Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia;
    r) reprezentantul sectorului privat delegat din partea Consiliului Regional pentru Dezvoltare Municipiul Chişinău;
    s) reprezentantul sectorului privat delegat din partea Consiliului Regional pentru Dezvoltare Transnistria
;
    t) reprezentantul societăţii civile, selectat prin concurs, conform procedurii stabilite de Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale.
    [Pct.4 lit.t) introdusă prin HG708 din 03.06.16, MO156/07.06.16 art.764]
    5. Componenţa nominală a Consiliului Naţional se aprobă prin hotărîre de Guvern.
    6. În funcţie de tematica proiectelor supuse discuţiilor, la şedinţa Consiliului Naţional pot fi invitaţi în calitate de membri provizorii, la iniţiativa preşedintelui Consiliului Naţional, şi alţi miniştri, care vor activa din oficiu, precum şi reprezentanţi ai ţărilor donatoare şi/sau din cadrul instituţiilor specializate ale Uniunii Europene.
    7. Membrii Consiliului Naţional îşi exercită funcţiile fără a fi remuneraţi.
    8. Preşedintele Consiliului Naţional are următoarele atribuţii:
    a) reprezintă Consiliul Naţional în relaţiile cu instituţiile naţionale şi internaţionale în domeniul dezvoltării regionale;
    b) contribuie la atragerea de mijloace financiare suplimentare pentru implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională;
    c) convoacă şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului Naţional;
    d) conduce şedinţele Consiliului Naţional;
    e) semnează deciziile şi procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului Naţional.
III. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI NAŢIONAL
    9. Consiliul Naţional are următoarele atribuţii de bază:
    a) aprobă, promovează şi coordonează la nivel naţional obiectivele politicii de dezvoltare regională;
    b) aprobă, promovează şi coordonează instrumentele de implementare a politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova;
    c) coordonează mecanismele financiare de dezvoltare regională;
    d) supraveghează şi controlează modul de utilizare a mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltarea regională;
    e) aprobă ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Naţional.
    10. Consiliul Naţional are următoarele atribuţii speciale:
    1) în domeniul avizării şi realizării Strategiei naţionale de dezvoltare regională:
    a) avizează Strategia naţională de dezvoltare regională;
    b) revizuieşte şi evaluează conformitatea prevederilor Strategiei naţionale de dezvoltare regională cu cele ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare sau ale documentelor similare de planificare strategică naţională;
    c) monitorizează procesul de implementare a Strategiei naţionale de dezvoltare regională;
    2) în domeniul aprobări Documentului unic de program:
    a) revizuieşte şi actualizează strategiile de dezvoltare regională, planurile anuale de implementare şi planurile operaţionale;
    b) evaluează structura şi conţinutul Documentului unic de program;
    c) aprobă Documentul unic de program;
    3) în domeniul aprobării criteriilor de evaluare a discrepanţelor în dezvoltarea regională şi a priorităţilor naţionale ale dezvoltării regionale:
    a) revizuieşte indicatorii de evaluare a nivelului de dezvoltare a raioanelor, municipiilor, oraşelor, comunelor şi satelor;
    b) aprobă criteriile de evaluare a discrepanţelor în dezvoltarea regională propuse de
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
    c) elaborează şi prezintă Guvernului propuneri privind stabilirea hotarelor şi declararea zonelor defavorizate;
    d) identifică şi aprobă priorităţile naţionale ale dezvoltării regionale;
    4) în domeniul aprobării propunerilor de finanţare din Fondul naţional pentru dezvoltarea regională:
    a) aprobă Manualul operaţional privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltare regională;
    b) determină criteriile, priorităţile şi modalităţile de alocare a resurselor financiare din Fondul naţional pentru dezvoltarea regională şi aprobă planul de disbursare;
    c) supraveghează modul de aplicare a criteriilor, priorităţilor şi modalităţilor de alocare a resurselor financiare din Fondul naţional pentru dezvoltarea regională;
    d) revizuieşte şi coordonează elaborarea memorandumului de buget pentru implementarea Documentului unic de program;
    e) verifică destinaţia utilizării mijloacelor financiare alocate din Fondul naţional pentru dezvoltarea regională;
    f) monitorizează şi aprobă declaraţiile privind starea conturilor Fondului naţional pentru dezvoltarea regională;
    g) aprobă deciziile de achiziţionare din resursele Fondului naţional pentru dezvoltarea regională;
    5) în domeniul aprobării planului anual de implementare, conform mijloacelor financiare disponibile în Fondul naţional pentru dezvoltarea regională:
    a) revizuieşte şi actualizează Documentul unic de program în raport cu planul anual de implementare;
    b) aprobă criteriile privind stabilirea priorităţii programelor şi proiectelor în domeniul dezvoltării regionale;
    c) aprobă priorităţile pentru schema de implementare, conform mijloacelor financiare disponibile şi/sau planificate în Fondul naţional pentru dezvoltarea regională pentru anul respectiv;
    d) aprobă planul anual de implementare elaborat de
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
    6) în domeniul atragerii mijloacelor financiare suplimentare pentru implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională, a Documentului unic de program şi a strategiilor de dezvoltare regională:
    a) promovează şi sprijină eforturile de atragere a fondurilor, coordonează activitatea donatorilor şi atrage mijloacele financiare disponibile pentru implementarea proiectelor şi programelor ce au drept scop dezvoltarea regională;
    b) susţine cooperarea interregională, transfrontalieră şi de alt gen, avînd drept scop dezvoltarea regională în Republica Moldova;
    c) promovează, sprijină şi monitorizează implementarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională în cadrul fondurilor care susţin cooperarea transfrontalieră, interregională şi în cadrul euroregiunilor;
    7) în domeniul investiţiilor, impozitării şi politicilor de creditare, prin intermediul cărora este sprijinită dezvoltarea regională:
    a) revizuieşte, actualizează şi/sau coordonează documentele de planificare a dezvoltării intersectoriale pe termen lung din perspectiva unei dezvoltări regionale echilibrate şi a includerii Republicii Moldova în schemele de ajutor internaţional structural, inclusiv:
    Strategia Naţională de Dezvoltare;
    alte strategii de dezvoltare şi programe naţionale;
    strategii de dezvoltare regionale şi planuri operaţionale;
    b) coordonează programele de dezvoltare regională, planurile şi programele sectoriale;
    c) coordonează măsurile de stimulare şi alte forme de sprijinire a activităţilor ce asigură o dezvoltare regională intersectorială echilibrată;
    8) în domenii conexe de activitate:
    a) stabileşte oraşele - centre regionale, pe baza propunerilor
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
    b) exercită atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, conform documentelor de drept internaţional la care Republica Moldova este parte;
    c) elaborează şi înaintează Guvernului propuneri privind modificarea componenţei regiunilor de dezvoltare;
    d) aprobă şi prezintă propuneri privind transferul unor atribuţii ce îi revin conform legislaţiei către consiliile regionale de dezvoltare;
    e) exercită alte atribuţii ce au drept obiectiv implementarea politicilor de dezvoltare regională în Republica Moldova.
IV. MODUL DE FUNCŢIONARE A CONSILIULUI
 NAŢIONAL

    11. Consiliul Naţional este o structură colegială, care se întruneşte în şedinţe. În scopul exercitării atribuţiilor sale, Consiliul Naţional adoptă decizii.
    12. Consiliul Naţional se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare. Ori de cîte ori este necesar, la iniţiativa preşedintelui Consiliului Naţional sau la solicitarea a cel puţin o treime din numărul total de membri permanenţi ai Consiliului, se convoacă şedinţe extraordinare.
    13. Lucrările de secretariat ale Consiliului Naţional sînt asigurate de
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului prin intermediul Direcţiei generale dezvoltare regională, din cadrul căreia se va desemna şi secretarul Consiliului Naţional.
   
[Pct.13 modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    14. Invitaţia de participare la şedinţă şi documentele relevante vor fi transmise membrilor Consiliului Naţional cu cel puţin 15 zile înainte - în cazul şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 3 zile înainte - în cazul şedinţelor extraordinare.
    15. În invitaţia de participare la şedinţa Consiliului Naţional se va indica data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia, cu anexarea materialelor propuse pentru examinare.
   16. Preşedintele Consiliului Naţional poate invita la şedinţă şi alţi reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, ai organizaţiilor donatoare internaţionale sau naţionale, ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai societăţii civile, experţi şi alte persoane interesate, care pot contribui la calitatea dezbaterilor pe marginea chestiunilor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei respective.
    17. Invitaţia de participare la şedinţa Consiliului Naţional şi documentele relevante vor fi transmise persoanelor invitate în modul stabilit pentru membrii permanenţi ai Consiliului.
    18. Persoana invitată participă la şedinţa Consiliului Naţional şi la dezbaterea chestiunilor fără a avea drept de vot.
    19. Şedinţa Consiliului Naţional este deliberativă dacă este prezentă majoritatea membrilor permanenţi ai Consiliului Naţional (cel puţin 50 la sută plus unul).
    20. În caz de indisponibilitate, membrul permanent al Consiliului Naţional poate desemna o altă persoană din instituţia sau organizaţia respectivă pentru a-l reprezenta la şedinţa Consiliului Naţional, inclusiv cu drept de vot. Desemnarea are loc pe bază de procură sau alt document oficial, care se prezintă preşedintelui Consiliului Naţional înainte de începerea şedinţei. Documentul ce confirmă împuternicirile persoanei respective se anexează la procesul-verbal al şedinţei.
    21. Deciziile Consiliului Naţional se adoptă cu votul majorităţii membrilor Consiliului Naţional prezenţi la şedinţă. În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui este decisiv.
    22. Deciziile Consiliului Naţional vor fi semnate de preşedintele acestuia în termen de cel mult 3 zile din data şedinţei.
    23. Ordinea de zi şi deciziile adoptate de Consiliul Naţional vor fi aduse la cunoştinţa publicului prin plasarea pe pagina web a
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    24. Şedinţele Consiliului Naţional se consemnează în procese-verbale, care vor fi semnate de preşedinte şi secretar.
    25.
Păstrarea şi arhivarea deciziilor Consiliului Naţional, a proceselor-verbale, precum şi a materialelor relevante vor fi asigurate de secretarul Consiliului Naţional, în modul stabilit de legislaţie pentru documentele oficiale.
  
  26. Membrul Consiliului Naţional nu poate participa la dezbaterea, votarea şi adoptarea deciziei în cazul în care se afla în situaţia unui conflict de interese.
    27. Deciziile Consiliului Naţional adoptate cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament pot fi contestate în modul stabilit de legislaţie.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 127
din 8 februarie 2008
R E G U L A M E N T U L-C A D R U
al Consiliului Regional pentru Dezvoltare
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte statutul juridic, componenţa, atribuţiile şi modul de funcţionare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare (în continuare - Consiliul Regional).
   2. Consiliul Regional este o structură funcţională deliberativă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, fără personalitate juridică, avînd drept scop coordonarea şi promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivel local.
    3. În activitatea sa Consiliul Regional se conduce de Constituţia şi legile Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, actele normative ale Guvernului şi ale
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, de prezentul Regulament şi de alte acte normative.
    4. Consiliul Regional este responsabil de dezvoltarea generală în regiune şi de aprobarea Strategiei de dezvoltare regională şi a Planului de acţiuni.
    5. Consiliul Regional va prelua denumirea corespun­zătoare a regiunii de dezvoltare, după cum urmează:
    Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord;
    Consiliul Regional pentru Dezvoltare Centru;
    Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud;
    Consiliul Regional pentru Dezvoltare Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia;
    Consiliul Regional pentru Dezvoltare Municipiul Chişinău;
    Consiliul Regional pentru Dezvoltare Transnistria.
II. COMPONENŢA CONSILIULUI REGIONAL
    6. Consiliul Regional este format în baza principiului parităţii între reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice, pe de o parte, şi reprezentanţii sectorului privat şi ai societăţii civile, pe de altă parte.
    7. În componenţa Consiliului Regional intră:
    a) reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, desemnaţi din oficiu:
preşedinţii de raioane;
    primari din cadrul regiunilor respective de dezvoltare, delegaţi de către asociaţia primarilor;
    b) reprezentanţii sectorului privat şi ai societăţii civile, selectaţi conform procedurii stabilite de
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    8. Numărul membrilor Consiliului Regional specificaţi la litera b) a punctului 7 va fi egal cu numărul celor indicaţi la litera a) a aceluiaşi punct.
    9. Structura şi componenţa nominală a Consiliului Regional va asigura reprezentarea sectorului privat şi a societăţii civile din fiecare raion al regiunii respective de dezvoltare.
    10. Membrii Consiliului Regional îşi exercită funcţiile fără a fi remuneraţi.
    11. Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Regional sînt desemnaţi din rîndul membrilor - reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, după o consultare prealabilă cu
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, pentru o perioadă de un an, dar pot fi aleşi pentru mai multe perioade.
    12. Lucrările de secretariat ale Consiliului Regional vor fi asigurate de către Agenţia respectivă de Dezvoltare Regională (în continuare - Agenţia). În calitate de secretar al Consiliului Regional va fi numit unul dintre angajaţii Agenţiei.
    13. După încheierea procedurii de selectare a membrilor Consiliului Regional,
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului emite lista cu componenţa nominală a acestuia şi stabileşte data, ora şi locul desfăşurării primei şedinţe, care se consideră şedinţă constitutivă a Consiliului Regional.
   14. La şedinţa constitutivă, membrii Consiliului Regional aleg preşedintele şi vicepreşedintele cu majoritatea de voturi ale membrilor Consiliului, la propunerea
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
III. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI REGIONAL
    15. Consiliul Regional are următoarele atribuţii de bază:
    a) coordonează şi monitorizează procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare regională şi a planului operaţional;
    b) mobilizează resursele regionale în scopul dezvoltării stabile şi durabile a localităţilor din regiune, avînd drept obiectiv îmbunătăţirea maximă a condiţiilor de trai pe întreg teritoriul regiunii de dezvoltare;
    c) defineşte scopurile şi priorităţile în domeniul dezvoltării social-economice a regiunii respective de dezvoltare;
    d) coordonează planificarea şi implementarea obiectivelor de dezvoltare regională din cadrul regiunii de dezvoltare.
    16. Consiliul Regional are următoarele atribuţii speciale:
    1) în domeniul aprobării Strategiei de dezvoltare regională şi a planului operaţional, elaborat de Agenţie:
    a) identifică (determină) şi propune Agenţiei direcţiile prioritare pentru Strategia de dezvoltare regională şi programele de dezvoltare regională;
    b) evaluează consecvenţa şi concordanţa Strategiei Naţionale de Dezvoltare,  Strategiei naţionale de dezvoltare regională, strategiilor şi programelor naţionale sectoriale, precum şi ale deciziilor politice naţionale şi locale în domeniul dezvoltării regionale;
    c) examinează şi aprobă proiectele finale ale Strategiei de dezvoltare regională şi planului operaţional;
    d) prezintă
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și MediuluiStrategia de dezvoltare regională şi planul operaţional aprobate;
    2) în domeniul aprobării şi promovării proiectelor de dezvoltare regională, propuse pentru a fi incluse în planurile operaţionale regionale:
    a) examinează şi aprobă criteriile de selectare şi priorităţile pentru dezvoltarea regională, elaborate de Agenţie;
    b) examinează portofoliul de proiecte regionale înaintate Agenţiei;
    c) evaluează consecvenţa şi concordanţa proiectelor şi programelor regionale cu obiectivele strategice şi cu acţiunile stipulate în Strategia de dezvoltare regională;
    d) aprobă proiectele regionale;
    e) promovează proiectele regionale în mediul potenţialilor donatori şi investitori;
    3) în domeniul reprezentării regiunii de dezvoltare şi a intereselor acesteia în cadrul Consiliului Naţional:
    a) examinează ordinea de zi şi documentele pregătite pentru şedinţa Consiliului Naţional;
    b) aprobă propuneri care urmează să fie discutate şi/sau decizii care urmează să fie aprobate de Consiliul Naţional;
    4) în domeniul identificării zonelor defavorizate din interiorul regiunii de dezvoltare:
    a) precizează, în baza hărţii zonelor defavorizate şi a criteriilor definite la nivel naţional, lista finală a zonelor defavorizate, prezentată de Agenţie, în coordonare cu
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
    b) solicită de la Agenţie prezentarea informaţiilor suplimentare şi a listei indicatorilor de stabilire a zonelor defavorizate;
    5) în domeniul monitorizării modului de utilizare a mijloacelor financiare alocate regiunii de dezvoltare respective din Fondul naţional pentru dezvoltarea regională:
    a) monitorizează rezultatele implementării proiectelor regionale, în baza rapoartelor Agenţiei;
    b) intervine şi solicită explicaţii în cazul în care descoperă discrepanţe în procesul de implementare a proiectelor regionale;
    c) expediază
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului raportul anual de monitorizare aprobat;
    6) în domeniul evaluării impactului implementării proiectelor şi programelor regionale şi al realizării obiectivelor de dezvoltare regională:
    a) aprobă rapoartele anuale ex-post, pe termen mediu, precum şi rapoartele privind încheierea implementării Strategiei şi le prezintă Consiliului Naţional;
    b) examinează şi aprobă raportul final de evaluare (după implementarea planului operaţional pentru trei ani), elaborat de către Agenţie;
    c) oferă comentarii şi recomandări cu privire la raportul final de evaluare;
    d) expediază
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului raportul final de evaluare aprobat, cu comentarii şi recomandări, după caz;
    7) în domeniul promovării cooperării interregionale şi intraregionale cu instituţiile publice şi organizaţiile private:
    a) sprijină eforturile instituţiilor publice şi organizaţiilor private în atingerea unui nivel înalt de dezvoltare locală;
    b) cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale şi reprezentanţii societăţii civile, precum şi cu comunitatea oamenilor de afaceri din regiune pentru identificarea zonelor defavorizate;
    c) colaborează cu instituţiile publice şi agenţiile specializate în scopul promovării şi/sau implementării proiectelor regionale sau sectoriale;
    d) cooperează cu alte consilii regionale în chestiuni de interes comun;
    e) colaborează cu organizaţiile regionale din alte state, precum şi cu organizaţiile internaţionale în problemele ce ţin de dezvoltarea regională;
    8) în domenii conexe de activitate:
    a) examinează studiile, analizele şi recomandările privind implementarea Strategiei de dezvoltare regională, problemele de dezvoltare ale regiunii, intervenţiile necesare şi alte documente elaborate de Agenţie;
    b) elaborează şi prezintă Consiliului Naţional propuneri cu privire la îmbunătăţirea politicii, legislaţiei şi altor instrumente în vederea sprijinirii dezvoltării regionale;
    c) sprijină formarea şi implementarea schemelor de parteneriat public-privat în scopul implementării programelor şi proiectelor regionale;
    d) exercită atribuţiile delegate de către Consiliul Naţional.
IV. MODUL DE FUNCŢIONARE A
CONSILIULUI REGIONAL

    17. Consiliul Regional este o structură reprezentativă funcţională, care se întruneşte în şedinţe. În vederea realizării atribuţiilor sale, Consiliul Regional adoptă decizii.
    18. Consiliul Regional se întruneşte în şedinţe ordinare trimestrial.
    19. Consiliul Regional se întruneşte în şedinţe extraordinare:
    a) la solicitarea preşedintelui Consiliului Regional;
    b) la iniţiativa Consiliului Naţional;
    c) la iniţiativa Agenţiei;
    d) la solicitarea unei treimi din numărul total de membri ai Consiliului Regional.
    20. Prima şedinţă a Consiliului Regional este prezidată de reprezentantul
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pînă în momentul numirii în funcţie a preşedintelui Consiliului.
    21. Preşedintele Consiliului Regional are următoarele responsabilităţi şi sarcini:
    a) reprezintă Consiliul Regional în Consiliul Naţional;
    b) stabileşte data şedinţelor Consiliului Regional;
    c) propune ordinea de zi a Consiliului Regional;
    d) prezidează şedinţele Consiliului Regional;
    e) semnează deciziile adoptate de Consiliul Regional;
    f) în caz de absenţă, deleagă sarcinile sale vicepreşedintelui sau altui membru al Consiliului Regional.
    22. Secretarul Consiliului Regional are următoarele atribuţii:
    a) organizează şi asigură convocarea şedinţelor Consiliului Regional;
    b) pregăteşte şi prezintă materialele în cadrul şedinţelor Consiliului Regional;
    c) întocmeşte şi semnează procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului Regional;
    d) asistă preşedintele şi membrii Consiliului Regional în perioada dintre şedinţe;
    e) asigură evidenţa, păstrarea şi arhivarea documentelor şi altor materiale ale Consiliului Regional;
    f) realizează şi alte activităţi menite să asigure funcţionarea eficientă a Consiliului Regional.
    23. Invitaţia de participare la şedinţă şi documentele relevante se transmit membrilor Consiliului Regional cu cel puţin 15 zile înainte - în cazul şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 3 zile înainte - în cazul şedinţelor extraordinare.
    24. În invitaţia de participare la şedinţa Consiliului Regional se va indica data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a şedinţei, la care vor fi anexate materialele propuse spre examinare.
    25. Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Regional va fi plasată pe pagina web a Agenţiei cu cel puţin o zi înainte de şedinţă.
    26. Preşedintele Consiliului Regional poate invita la şedinţă şi alţi reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice, ai organizaţiilor donatoare, ai asociaţiilor obşteşti, experţi şi alte persoane interesate, care pot participa la dezbateri pe marginea chestiunilor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei respective.
    27. Persoanele invitate participă la şedinţa Consiliului Regional şi la dezbaterea chestiunilor fără a avea drept de vot.
    28. Directorul Agenţiei participă la şedinţele Consiliului Regional fără drept de vot.
    29. La şedinţele Consiliului Regional pot participa reprezentanţii autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor locale cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale, cu acordul prealabil al preşedintelui Consiliului Regional, cu condiţia că problemele specifice domeniului lor de activitate sînt puse în discuţie la şedinţa respectivă.
    30. Persoana invitată primeşte invitaţia, ordinea de zi a şedinţei Consiliului Regional şi documentele referitoare la chestiunea la a cărei dezbatere a fost invitată să participe.
    31. Secretarul Consiliului Regional, cu asistenţa Agenţiei, va informa publicul în mod transparent şi operativ despre cele mai importante decizii ale Consiliului Regional.
    32. Şedinţa este deliberativă dacă este prezentă majoritatea membrilor permanenţi ai Consiliului Regional (cel puţin 50 la sută plus unul).
    33. În cazul în care la şedinţa Consiliului Regional nu este prezentă majoritatea membrilor Consiliului, şedinţa este amînată şi, în timp rezonabil, se convoacă o nouă şedinţă.
    34. În caz de indisponibilitate, membrul Consiliului Regional poate desemna o altă persoană din instituţia sau organizaţia respectivă pentru a-l reprezenta la şedinţa Consiliului Regional, inclusiv cu drept de vot. Desemnarea are loc pe bază de procură sau alt document oficial, care se prezintă Preşedintelui Consiliului Regional înainte de începerea şedinţei. Documentul ce confirmă împuternicirile persoanei respective se anexează la procesul-verbal al şedinţei.
    35. În cazul în care obţinerea consensului devine imposibilă, deciziile Consiliului Regional se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă (50 la sută plus unul). În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui este decisiv.
    36. Deciziile Consiliului Regional se semnează de preşedintele acestuia în termen de cel mult 3 zile din data şedinţei.
    37. Deciziile Consiliului Regional vor fi aduse la cunoştinţa persoanelor interesate de către secretarul Consiliului Regional în termen de cel mult 7 zile din data semnării acestora de către preşedinte.
    38. Şedinţele Consiliului Regional se consemnează în procese-verbale, semnate de preşedinte şi secretar.
    39. Păstrarea şi arhivarea deciziilor Consiliului Regional, a proceselor-verbale, precum şi a materialelor relevante vor fi asigurate de secretarul Consiliului Regional, în modul stabilit de legislaţie pentru documentele oficiale.
    40. Deciziile Consiliului Regional adoptate cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament pot fi declarate nule, în condiţiile legii, de instanţa de judecată.

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 127
din 8 februarie 2008
R E G U L A M E N T U L-C A D R U
al Agenţiei de Dezvoltare Regională
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte statutul juridic, atribuţiile, drepturile, structura organizatorică şi modul de activitate a Agenţiei de Dezvoltare Regională (în continuare - Agenţia).
    2. Agenţia se constituie şi activează conform Constituţiei Republicii Moldova, Legii privind dezvoltarea regională în Republica Moldova şi altor legi, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, actelor normative ale Guvernului, prezentului Regulament, regulamentului propriu de activitate şi altor acte normative.
    3. Agenţia se constituie în fiecare regiune de dezvoltare în termenele şi conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională.
    4. Agenţia dispune de conturi
bancare, deschise în bănci comerciale.
    [Pct.4 modificat prin HG933 din 128.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1015]
    [Pct.4 modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    5. Denumirea Agenţiei va include abrevierea “A.D.R.” şi denumirea deplină a regiunii de dezvoltare corespunzătoare.
    6. Agenţia poate deţine propriul însemn şi deviză, care să exprime viziunea şi misiunea acesteia.
    7. Agenţia se constituie în fiecare regiune de dezvoltare pentru a promova dezvoltarea social-economică a regiunii, în baza Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională.
    8. Autorităţile administraţiei publice locale din oraşul - centru regional vor asigura Agenţia cu sediu adecvat.
II. ATRIBUŢIILE AGENŢIEI
    9. Agenţia exercită următoarele atribuţii:
    1) în domeniul elaborării şi implementării Strategiei naţionale de dezvoltare regională, planului operaţional şi a planului anual de implementare:
    a) analizează situaţia social-economică şi problemele din regiunea de dezvoltare respectivă;
    b) formează parteneriate public-privat şi scheme participative ale grupurilor regionale pentru planificarea strategică din cadrul procesului de formare a strategiei regionale;
    c) contribuie la consolidarea capacităţilor grupurilor regionale pentru planificarea şi luarea deciziilor strategice;
    d) elaborează strategii de dezvoltare regională şi planuri operaţionale;
    e) coordonează procesul de ajustare a Strategiei de dezvoltare regională, a planului operaţional cu Strategia Naţională de Dezvoltare, cu planurile sectoriale ce ţin de regiunea de dezvoltare respectivă;
    f) monitorizează şi evaluează implementarea Strategiei de dezvoltare regională şi a planului operaţional;
    g) prezintă Consiliului Regional rapoarte anuale privind implementarea Strategiei de dezvoltare regională şi a planului operaţional;
    h) organizează implementarea Strategiei de dezvoltare regională, a planului operaţional şi alocarea în acest scop a mijloacelor financiare din Fondul naţional pentru dezvoltarea regională;
    2) în domeniul programelor şi proiectelor regionale:
    a) consolidează şi mobilizează ideile de proiecte regionale;
    b) elaborează fişele de proiect şi proiectele;
    c) elaborează programe regionale;
    d) contribuie la consolidarea capacităţilor autorităţilor şi organizaţiilor implicate în dezvoltarea regională privind identificarea, efectuarea studiului de fezabilitate şi a designului proiectelor;
    3) în domeniul finanţelor şi finanţării:
    a) coordonează planul operaţional cu mijloacele financiare naţionale, internaţionale şi locale;
    b) asigură implementarea şi finanţarea programelor şi proiectelor de dezvoltare regională aprobate de Consiliul Regional;
    c) contribuie la alocarea fondurilor conform schemelor de granturi destinate sectorului privat;
    d) atrage mijloace nebugetare pentru implementarea Strategiei de dezvoltare regională, a programelor şi a proiectelor conexe;
    e) cooperează cu comunitatea donatorilor activi în regiunea de dezvoltare respectivă;
    f) atrage investitori locali şi străini;
    g) promovează investiţiile remitenţilor în sectorul real;
    h) consolidează capacităţile actorilor dezvoltării regionale în domeniul colectării de fonduri;
    4) în domeniul organizării şi desfăşurării licitaţiilor şi/sau concursurilor investiţionale, reglementate de legislaţia privind achiziţiile publice, conform procedurilor prevăzute în Regulamentul de formare şi utilizare a mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltarea regională, Manualul operaţional al Fondului naţional pentru dezvoltarea regională:
    a) elaborează comunicatul informativ sau alt document cu privire la licitaţia anunţată (concursul) şi efectuează măsurile ce ţin de achiziţia publică respectivă;
    b) publică fişele de proiect în baza planului operaţional şi în corespundere cu măsurile aplicate;
    c) publică comunicatul informativ, invitaţia de participare sau alt document cu privire la licitaţia anunţată (concursul) şi informaţia despre documentele de licitaţie (concurs);
    d) organizează seminare privind condiţiile de participare la licitaţie (concurs);
    e) consolidează capacităţile în domeniul pregătirii aplicaţiilor de proiect pentru instituţiile şi organizaţiile eligibile;
    f) exercită alte activităţi stabilite de legislaţia privind achiziţiile publice, conform procedurilor prevăzute în Regulamentul Fondului naţional pentru dezvoltarea regională şi Manualul operaţional al Fondului naţional pentru dezvoltarea regională;
    5) în domeniul organizaţional:
    a) asigură lucrările de secretariat ale Consiliului Regional;
    b) elaborează documentele ce urmează a fi discutate, avizate şi/sau aprobate de Consiliul Regional;
    c) acordă suport informaţional, metodologic şi consultativ Consiliului Regional, precum şi autorităţilor administraţiei publice locale în chestiuni privind dezvoltarea echilibrată şi durabilă a regiunii de dezvoltare;
    d) consolidează numele de marcă al regiunii de dezvoltare;
    e) creează şi actualizează baza de date statistice din regiune;
    f) asigură monitorizarea indicatorilor;
    g) creează biblioteci şi fişiere de publicaţii privind dezvoltarea regională;
    h) creează, perfecţionează şi menţine pagina web a regiunii respective de dezvoltare;
    6) în domeniul cooperării intraregionale şi interregionale, precum şi internaţionale:
    a) coordonează activităţile ce ţin de dezvoltarea regională cu autorităţile publice centrale şi locale, asociaţiile obşteşti, alte instituţii şi organizaţii din cadrul societăţii civile şi sectorului privat;
    b) susţine iniţiativele transregionale şi transfrontaliere;
    c) promovează regiunea de dezvoltare în ţară şi peste hotarele ei;
    d) sprijină iniţiativele ce ţin de euroregiuni şi stimulează formarea unor reţele similare de dezvoltare;
    e) consolidează capacităţile instituţionale şi promovează includerea Agenţiei în schema centrelor din cadrul Reţelei de Centre EuroInfo;
    f) exercită funcţiile şi sarcinile atribuite de Consiliul Naţional şi/sau de
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în cazul alocării de către acestea a resurselor financiare necesare.
    10. Agenţia îşi realizează activitatea în colaborare cu ministerele de ramură, alte autorităţi administrative centrale şi/sau desconcentrate în teritoriu, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu asociaţiile obşteşti, organizaţiile sectorului privat şi cu alte persoane juridice şi fizice.
    11. Agenţia are obligaţia de a mobiliza instituţiile şi organizaţiile competente din regiune în scopul constituirii, menţinerii şi consolidării reţelei regionale de implementare a Strategiei de dezvoltare regională, prin semnarea unui memorandum de înţelegere.
    12. Agenţia va forma un grup extins de experţi şi specialişti pentru executarea sarcinilor ce depăşesc capacităţile sale.
III. DREPTURILE AGENŢIEI
    13. În realizarea sarcinilor şi funcţiilor sale, Agenţia dispune de următoarele drepturi:
    a) să deţină proprietăţi şi să gestioneze bunurile transmise Agenţiei, precum şi bunurile obţinute în cadrul activităţilor derulate conform atribuţiilor sale;
    b) să fie membru şi să participe în calitate de membru la activităţile asociaţiilor, uniunilor regionale şi internaţionale specializate în domeniul dezvoltării regionale;
    c) să obţină asistenţă tehnică din partea donatorilor sau din contul altor măsuri de susţinere, pentru executarea funcţiilor şi sarcinilor care îi revin conform legislaţiei;
    d) să înfiinţeze birouri reprezentative pe teritoriul regiunii de dezvoltare;
    e) să solicite şi să obţină de la autorităţi, instituţii şi organizaţii publice documente şi informaţii de interes public necesare realizării atribuţiilor sale.
IV. STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ A
AGENŢIEI

    14. Structura şi personalul scriptic ale Agenţiei se aprobă de către
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului şi va include cel puţin cinci angajaţi, inclusiv:
    a) directorul Agenţiei;
    b) secretarul;
    c) un specialist în finanţe şi contabilitate;
    d) un specialist în probleme de strategie şi planificare;
    e) un specialist în elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor.
    15. În funcţie de evoluţia dezvoltării regionale şi extinderea rolului şi atribuţiilor Agenţiei, aceasta poate înainta propuneri de creare a subdiviziunilor organizatorice. Modificarea structurii şi a statelor de personal ale Agenţiei se aprobă de către
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului şi Ministerul Finanţelor.
    16. Finanţarea sarcinilor suplimentare ale Agenţiei se va efectua la decizia Consiliului Naţional, în baza propunerii Consiliului Regional şi/sau a
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    17. Agenţia va elabora şi va aproba la
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului propriul manual operaţional, în calitate de document principal cu privire la organizarea, funcţiile şi obligaţiile de serviciu, gestionarea, administrarea şi procedurile relevante.
    18. Manualul operaţional al Agenţiei va cuprinde cel puţin următoarele compartimente:
    a) proceduri de administrare;
    b) atribuţii, drepturi şi responsabilităţi ale angajaţilor;
    c) proceduri de încadrare în cîmpul muncii;
    d) proceduri de lucru şi de executare a sarcinilor;
    e) proceduri de prezentare a rapoartelor şi de comunicări interne;
    f) reglementări şi documente privind cheltuielile (călătoriile, diurnele etc.);
    g) reguli, operaţiuni şi proceduri financiare şi contabile;
    h) reguli privind bugetul Agenţiei, formarea şi valorificarea acestuia;
    i) reglementări privind publicitatea şi transparenţa în activitatea Agenţiei;
    j) reglementări privind confidenţialitatea şi conflictul de interese;
    k) reglementări privind documentaţia şi arhiva Agenţiei.
    19. Angajaţii Agenţiei nu au statut de funcţionar public.
    20. Directorul Agenţiei este cetăţean al Republicii Moldova, cu studii şi abilităţi adecvate în domeniu, conform exigenţelor stabilite în manualul operaţional al Agenţiei.
    21. Directorul Agenţiei este selectat pe bază de concurs de către o comisie desemnată prin ordinul
ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului. În comisia de concurs va fi inclus obligatoriu un reprezentant al Consiliului Regional respectiv.
    [Pct.21 modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    22. Persoana selectată pentru postul de director al Agenţiei se numeşte în funcţie prin ordinul ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului.
    [Pct.22 modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    23. Directorul Agenţiei organizează activitatea Agenţiei şi gestionează patrimoniul acesteia.
    24. Directorul Agenţiei:
    a) asigură colaborarea Agenţiei cu Consiliul Regional şi prezintă acestuia rapoartele necesare;
    b) asigură executarea deciziilor Consiliului Regional;
    c) consolidează capacităţile funcţionale ale Agenţiei, ale partenerilor şi ale altor agenţi economici din regiune;
    d) reprezintă Agenţia în relaţiile cu autorităţile publice, asociaţiile obşteşti, organizaţiile sectorului privat, cu alte terţe persoane fizice sau juridice;
    e) încheie contracte, acorduri, eliberează procuri şi/sau mandate de reprezentare a Agenţiei;
    f) numeşte în funcţie, pe bază de concurs, şi eliberează din funcţie personalul Agenţiei;
    g) asigură respectarea legii şi ordinii de drept în activitatea Agenţiei;
    h) exercită alte atribuţii în conformitate cu legislaţia.
    25. În absenţa directorului Agenţiei, atribuţiile acestuia sînt exercitate de persoana desemnată prin ordin.
V. FINANŢAREA AGENŢIEI
    26. Agenţia se finanţează din:
   
a) alocaţii de la Fondul Naţional de Dezvoltare Regională;
    [Pct.26 lit.a) în redacţia HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    b) donaţii şi granturi pentru costuri operaţionale;
    c) plăţi pentru implementarea programelor şi proiectelor de dezvoltare regională;
    d) mijloace provenite din prestarea serviciilor conform legislaţiei;
    e) alte surse ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova.
    27. În cazul în care Agenţia va genera venituri în anul financiar, acestea vor fi utilizate, conform devizelor aprobate de
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, pentru consolidarea capacităţilor funcţionale ale Agenţiei şi/sau pentru implementarea Strategiei de dezvoltare regională, a programelor şi a proiectelor de dezvoltare regională.
VI. CONTABILITATE, AUDIT ŞI PREZENTAREA
RAPOARTELOR

    28. Agenţia este supusă auditului financiar, conform legislaţiei în vigoare.
    29. Auditul presupune evaluarea activităţii financiare a Agenţiei, precum şi a activităţilor realizate de către beneficiarii proiectelor.
    30. Rezultatele auditului sînt prezentate Consiliului Regional,
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului şi Consiliului Naţional.
VII. CONFIDENŢIALITATE ŞI CONFLICT DE INTERESE
    31. Angajaţii Agenţiei sînt obligaţi să respecte confidenţialitatea oricăror date şi informaţii de serviciu, care, în conformitate cu legislaţia şi manualul operaţional al Agenţiei, sînt declarate confidenţiale.
    32. Clauza de confidenţialitate va fi inclusă în contractul de muncă încheiat cu angajatul Agenţiei în condiţiile Codului muncii.
    33. Implicarea personală şi/sau financiară a colaboratorilor Agenţiei şi/sau a partenerilor Agenţiei, a altor organizaţii eligibile pentru implementarea proiectelor regionale în orice alte afaceri ce ţin de dezvoltarea regională se va trata drept conflict de interese.
    34. Situaţia conflictului de interese se soluţionează conform prevederilor art.190 şi 191 din Codul civil.
    35. Dizolvarea, reorganizarea şi transformarea Agenţiei se realizează în modul stabilit de legislaţie.

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 127
din 8 februarie 2008
R E G U L A M E N T U L
de formare şi utilizare a mijloacelor Fondului naţional pentru
dezvoltarea regională
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Fondul naţional pentru dezvoltarea regională (în continuare - Fond) este creat pentru finanţarea şi implementarea proiectelor şi programelor de dezvoltare regională incluse în Documentul unic de program.
    2. Fondul se află în gestiunea
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, care efectuează alocarea mijloacelor acestuia, cu aprobarea prealabilă a Consiliului Naţional, în modul stabilit de prezentul Regulament şi de alte acte normative.
    3. Fondul se formează din alocaţiile anuale de la bugetul de stat, ca poziţie distinctă pentru politica de dezvoltare regională, precum şi din alte resurse ce nu contravin legislaţiei.
    4. Mijloacele Fondului sînt gestionate prin cont trezorerial deschis în modul stabilit de către
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului la Trezoreria de Stat.
    5. Obiectivele principale ale Fondului sînt următoarele:
    a) alocarea de mijloace în mod prioritar pentru dezvoltarea zonelor defavorizate din cadrul regiunilor de dezvoltare
, precum şi pentru proiectele de creare a infrastructurii tehnice şi de producţie a parcurilor industriale şi/sau conectarea acestora la utilităţile publice;
   
[Pct.5 lit.a) modificată prin HG209 din 24.03.14, MO72-77/28.03.14 art.232]
    b) acordarea susţinerii financiare pentru reabilitarea şi relansarea economică a regiunilor de dezvoltare;
    c) consolidarea capacităţilor funcţionale ale instituţiilor care asigură implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională, strategiilor de dezvoltare regională.
    6. Formarea şi utilizarea mijloacelor Fondului se efectuează cu respectarea procedurilor bugetare stabilite de legislaţie.
II. FORMAREA MIJLOACELOR FONDULUI
    7. Mijloacele Fondului sînt formate din următoarele surse:
   
a) 1% din veniturile aprobate ale bugetului de stat pe anul respectiv, cu excepţia veniturilor cu destinaţie specială prevăzute de legislaţie;
    [Pct.7 lit.a) în redacţia HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    b) mijloace financiare atrase din sectorul public şi privat la nivel local, regional, naţional şi internaţional, inclusiv prin programele de asistenţă ale donatorilor;
    c) dobînda la sumele plasate în conturi bancare;
    d) contribuţii benevole ale organizaţiilor private, persoanelor fizice şi juridice care locuiesc sau îşi au sediul pe teritoriul Republicii Moldova şi/sau peste hotarele ei;
    e) contribuţii financiare alocate prin intermediul programelor internaţionale multilaterale şi bilaterale;
    f) contribuţii benevole din partea organizaţiilor neguvernamentale din ţară şi de peste hotarele ei;
    g) sponsorizări şi alte încasări care nu contravin legislaţiei.
    8.
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului propune anual alocarea de resurse ale statului către Fond, înaintîndu-le Consiliului Naţional spre aprobare. Ministerul Finanţelor este informat despre sumele alocaţiilor aprobate de către Consiliul Naţional pentru a le include în proiectul legii bugetului de stat pe anul respectiv.
    9. Alocaţiile din bugetul de stat în Fond pentru anul bugetar/financiar respectiv sînt propuse de Guvern şi se aprobă de Parlament concomitent cu adoptarea legii bugetului de stat pentru anul corespunzător.
III. GESTIONAREA FONDULUI
    10. Procedurile de gestionare, manualul operaţional şi/sau instrucţiunile utilizatorului privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului sînt aprobate de Consiliul Naţional.
    11. Gestionarea Fondului se efectuează de
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în conformitate cu legislaţia şi manualul operaţional al Fondului.
    12.
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului înaintează propuneri privind priorităţile investiţionale pentru dezvoltarea regională, cu includerea acestora în planurile naţionale de dezvoltare şi prognozele multianuale.
    13. Ministerul Finanţelor administrează şi procesează contribuţiile financiare ale donatorilor şi investitorilor conform procedurilor contabile în vigoare.
    14. Sarcinile şi responsabilităţile specifice privind gestionarea Fondului cad sub incidenţa Legii privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, regulamentelor instituţiilor implicate în procesul de dezvoltare regională, altor acte normative şi manualului operaţional al Fondului.
    15. Cheltuielile ce ţin de finanţarea investiţiilor capitale din contul Fondului se efectuează conform procedurii stabilite la finanţarea investiţiilor.
IV. UTILIZAREA MIJLOACELOR FONDULUI
    16. Mijloacele Fondului sînt utilizate pentru finanţarea şi cofinanţarea programelor şi proiectelor care au drept scop implementarea Documentului unic de program şi a planului anual de implementare, aprobat în modul stabilit de legislaţie.
    17. Instrumente de alocare a mijloacelor Fondului sînt schemele de granturi, serviciile, asistenţa tehnică şi lucrările.
    18. Pentru fiecare instrument de alocare a mijloacelor Fondului,
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului elaborează separat instrucţiuni ale utilizatorului, care se aprobă de Consiliul Naţional.
   
19. Evaluarea şi selectarea programelor şi proiectelor care vor fi finanţate din contul mijloacelor Fondului se efectuează prin intermediul Comisei de evaluare, compusă din:
    a) un reprezentant al Consiliului Naţional, în calitate de preşedinte;
    b) un reprezentant al Cancelariei de Stat;
    c) un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
    d) un reprezentant al Ministerului Economiei și Infrastructurii;
    [Pct.19 lit.d) modificată prin HG894 din 03.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1003]
    e) un reprezentant al Ministerului Finanţelor;
    f) un reprezentant al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
    [Pct.19 lit.f) modificată prin HG894 din 03.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1003]
    g) un reprezentant al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării;
    [Pct.19 lit.g) în redacţia HG894 din 03.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1003]
   
h) doi experţi tehnici, specialişti în domeniile relevante pentru proiectele ce urmează a fi evaluate.
    [Pct.19 lit.h) introdusă prin HG894 din 03.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1003]
    [Pct.19 în redacţia HG158 din 04.03.10, MO34/09.03.10 art.212]
   
20. Comisia de evaluare îşi exercită împuternicirile în conformitate cu prevederile Manualului operaţional al Fondului.
    21. Evaluările individuale ale membrilor Comisiei de evaluare se păstrează în arhiva
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    22. Mijloacele Fondului sînt destinate pentru:
    a) consolidarea capacităţilor instituţionale şi umane la nivel regional pentru elaborarea şi implementarea măsurilor şi politicilor dezvoltării regionale;
    b) dezvoltarea economică a regiunilor de dezvoltare (sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii, atragerea investiţiilor, promovarea exportului);
    c) dezvoltarea
, inclusiv prin crearea infrastructurii tehnice şi de producţie a parcurilor industriale şi/sau prin conectarea acestora la utilităţile publice, a infrastructurii regionale (drumuri, aprovizionare cu apă şi canalizare, asigurarea cu gaze naturale, servicii publice, comunicaţii etc.);
   
[Pct.22 lit.c) modificată prin HG209 din 24.03.14, MO72-77/28.03.14 art.232]
    d) asigurarea securităţii ecologice (protecţia şi conservarea resurselor naturale, prevenirea poluării mediului, utilizarea tehnologiilor relevante nonpoluante etc.);
    e) dezvoltarea pieţei locale a muncii;
    f) extinderea serviciilor sociale în regiuni (ocrotirea sănătăţii, învăţămînt, asistenţă socială, servicii sociale pentru persoanele cu handicap şi disabilităţi, consultaţii juridice gratuite etc.);
    g) dezvoltarea societăţii civile în regiuni;
    h) acordarea de asistenţă în dezvoltarea cooperării transfrontaliere;
    i) alte domenii conexe realizării scopurilor politicii de dezvoltare regională.
    23. Procedurile detaliate şi restrictive privind licitaţiile sau concursurile, evaluarea, semnarea contractelor şi alocarea mijloacelor financiare sînt reglementate în manualul operaţional al Fondului, aprobat de Consiliul Naţional.
    24. Licitaţia sau concursul, evaluarea, semnarea contractelor şi alocarea mijloacelor financiare, precum şi alte proceduri ce au tangenţă cu Fondul sînt publice, se organizează şi se desfăşoară conform Legii privind achiziţiile publice şi alte acte normative.
    25.
Mijloacele Fondului neutilizate în anul bugetar curent, cu excepţia celor formate conform punctului 7 litera a), rămîn disponibile pentru utilizare în anul următor.
    [Pct.25 în redacţia HG941 din 12.12.11, MO222-226/16.12.11 art.1027]
    26. Disbursările din Fond efectuate pe parcursul anului financiar, care nu au fost incluse în planul financiar curent, sînt propuse de
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului şi aprobate conform legislaţiei. Aprobarea se poate efectua pentru una sau mai multe licitaţii şi/sau concursuri.
V. EVIDENŢA CONTABILĂ ŞI CONTROLUL
ASUPRA UTILIZĂRII MIJLOACELOR FONDULUI

    27. Auditul şi controlul financiar asupra utilizării mijloacelor Fondului se efectuează de către instituţiile autorizate în modul stabilit de legislaţie.
    28. Evidenţa contabilă asupra utilizării mijloacelor Fondului este asigurată de
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    29. Monitorizarea şi controlul utilizării mijloacelor Fondului sînt efectuate de către Consiliul Naţional.
    30. Alte modalităţi de evidenţă, control şi responsabilităţi referitor la utilizarea mijloacelor Fondului:
    a) Consiliul Naţional şi
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului sînt responsabili de utilizarea eficientă a mijloacelor Fondului;
    b)
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va informa semestrial Consiliul Naţional despre mijloacele financiare acumulate în Fond şi despre alocările efectuate;
    c)
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va înainta Guvernului un raport anual cu privire la gestionarea mijloacelor Fondului. Raportul se prezintă la sfîrşitul primului trimestru al anului următor de raportare;
    d) evidenţa contabilă şi evidenţa statistică a mijloacelor Fondului se efectuează conform legislaţiei, luînd în considerare solicitările donatorilor internaţionali, după caz.
    31. Controlul legalităţii operaţiunilor, procedurilor şi modului de utilizare a mijloacelor Fondului este efectuat de autorităţile competente, în modul stabilit de legislaţie.
    32. Fondul este supus auditului financiar anual. Rapoartele de audit sînt prezentate
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Consiliului Naţional şi Ministerului Finanţelor. Fondul va fi supus şi auditului de către Curtea de Conturi, auditului din partea donatorilor internaţionali, inclusiv din partea instituţiilor specializate ale Uniunii Europene şi a altor organizaţii care contribuie la formarea mijloacelor Fondului.
   33. Toate mijloacele financiare rămase în Fond la momentul dizolvării acestuia sînt transferate, în cursul anului în care au fost efectuate disbursările, către sursele de formare a Fondului, în aceleaşi proporţii în care aceste mijloace au fost capitalizate în anul în care Fondul este dizolvat.