HGA148/2008
ID intern unic:  326987
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 148
din  14.02.2008
cu privire la aprobarea
Regulamentului achiziţiilor publice de valoare mică
Publicat : 22.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 37-39     art Nr : 215
    Abrogată prin HG665 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.709

    MODIFICAT
   
HG62 din 21.01.13, MO18-21/25.01.13 art.101
    HG723 din 28.09.12, MO208/01.10.12 art.781
    HG709 din 06.08.10, MO145-147/13.08.10 art.792
    HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418
    HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729
    HG763 din 24.06.08, MO112-114/27.06.08 art.759    În scopul executării prevederilor Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art.470), precum şi pentru asigurarea eficienţei şi transparenţei la realizarea achiziţiilor publice de bunuri, lucrări şi servicii de valoare mică, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul achiziţiilor publice de valoare mică (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                       Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                       Mihail Pop
    Ministrul economiei  şi comerţului                               Igor Dodon

    Nr. 148. Chişinău, 14  februarie 2008.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.148
din 14 februarie 2008

REGULAMENTUL
achiziţiilor publice de valoare mică
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament este elaborat în baza Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art.470) şi stabileşte temeiurile juridice de realizare a achiziţiilor publice de bunuri, lucrări şi servicii de valoare mică.
    2. Achiziţiile publice de valoare mică reprezintă contractele de achiziţii publice, planificate şi încheiate de către autorităţile contractante, ale căror valoare estimativă, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte 40000 de lei pentru bunuri şi servicii şi 50000 de lei pentru lucrări.
   
[Pct.2 modificat prin HG62 din 21.01.13, MO18-21/25.01.13 art.101]
    3. Un contract de achiziţie publică de valoare mică reprezintă actul juridic cu titlu oneros, întocmit potrivit prevederilor prezentului Regulament, exprimat prin contul de plată, dacă valoarea acestuia nu depăşeşte 10000 lei fără taxa pe valoarea adăugată, sau prin contractul încheiat între autoritatea contractantă şi operatorul economic, dacă valoarea acestuia depăşeşte 10000 lei, conform modelului prezentat în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
   
[Pct.3 modificat prin HG763 din 24.06.08, MO112-114/27.06.08 art.759]
    4. La realizarea achiziţiilor publice de valoare mică, autoritatea contractantă asigură utilizarea eficientă a resurselor financiare, transparenţa, obiectivitatea şi imparţialitatea procesului de achiziţie şi încrederea publică faţă de acesta.
    5. Nu se permite divizarea achiziţiilor planificate de bunuri, lucrări şi servicii în scopul aplicării prevederilor prezentului Regulament şi evitării procedurii de achiziţie publică stabilite de legislaţia cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice.
    6. Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor bunurilor, lucrărilor sau serviciilor, indiferent de specificul şi caracteristicile acestora, cu excepţia celor atribuite la secret de stat, conform legislaţiei, care necesită măsuri speciale de siguranţă.
   
[Pct.6 modificat prin HG709 din 06.08.10, MO145-147/13.08.10 art.792]
II. Condiţii de aplicare
    7. Achiziţiile publice de valoare mică se realizează de către autoritatea contractantă în baza planurilor anuale şi trimestriale de efectuare a achiziţiilor publice sau din motive de urgenţă, ca urmare a apariţiei unor necesităţi neplanificate sau evenimente imprevizibile.
    8. Identificarea şi planificarea contractelor de achiziţie publică de valoare mică se efectuează în conformitate cu regulile generale de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziţii publice, prevăzute de legislaţie.
    9. Sînt interzise planificarea, semnarea şi realizarea contractelor de achiziţie publică de valoare mică fără existenţa resurselor financiare sau, cel puţin, fără dovada alocării sau garantării alocării acestora.
    10. Calcularea valorii estimative a unui contract de achiziţie publică de valoare mică se bazează pe valoarea totală spre plată, estimată de autoritatea contractantă, fără taxa pe valoarea adăugată.
    11. Dacă la momentul semnării contractului de achiziţie publică de valoare mică valoarea estimativă, imprevizibil, depăşeşte, fără taxa pe valoarea adăugată, 40000 de lei pentru bunuri şi servicii şi 50000 de lei pentru lucrări, autoritatea contractantă va renunţa la acest contract şi va aplica una dintre procedurile de achiziţie publică stabilite de legislaţia cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice.
   
[Pct.11 modificat prin HG62 din 21.01.13, MO18-21/25.01.13 art.101]
    12. Autoritatea contractantă este în drept să aplice una dintre procedurile de achiziţie publică stabilite de legislaţia cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice chiar dacă valoarea estimativă a contractelor de achiziţie publică, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte 40000 de lei pentru bunuri şi servicii şi 50000 de lei pentru lucrări. În acest caz, se vor respecta, necondiţionat, toate cerinţele stabilite de legislaţie pentru o atare procedură de achiziţie publică.
   
[Pct.12 modificat prin HG62 din 21.01.13, MO18-21/25.01.13 art.101]
III. Atribuirea contractului de achiziţie
publică de valoare mică
    13. La atribuirea contractului de achiziţie publică de valoare mică se asigură minimalizarea riscurilor pentru autoritatea contractantă, dar şi tratamentul egal şi nediscriminarea în privinţa operatorilor economici.
    14. Orice operator economic cu statut de întreprinzător, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică, are dreptul la atribuirea contractului de achiziţie publică de valoare mică, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
    15. Selectarea operatorului economic în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de valoare mică se efectuează cu respectarea cumulativă a următoarelor cerinţe:
    a) contractul de achiziţie publică este prevăzut în planul anual şi trimestrial de efectuare a achiziţiilor publice sau rezultat din motive de urgenţă, ca urmare a apariţiei unor necesităţi neplanificate sau evenimente imprevizibile;
    b) identificarea operatorului economic pe piaţă are la bază competenţa managerială a acestuia, experienţa, buna reputaţie, asigurarea cu personal calificat, dotarea tehnică, capacitatea financiară, precum şi achitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia;
    c) operatorul economic identificat a făcut dovada calificării lui, corespunzător obiectului contractului de achiziţie publică, prin prezentarea documentelor confirmative necesare;
    d) oferta operatorului economic identificat corespunde exact şi complet obiectului de achiziţie, astfel încît fiecare cerinţă şi criteriu, solicitate de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite;
    e) oferta operatorului economic reprezintă oferta cea mai avantajoasă economic, exprimată prin: preţ avantajos, termene de livrare, condiţii de livrare, condiţii de plată, calitate superioară;
    f) preţurile şi costurile de achiziţie stabilite nu trebuie să le depăşească pe cele medii pe piaţă la momentul atribuirii contractului de achiziţie publică;
    g) sînt asigurate protecţia mediului şi promovarea unei dezvoltări durabile prin intermediul realizării achiziţiei publice;
    h) este asigurată menţinerea ordinii şi siguranţei publice, ocrotirea sănătăţii, protejarea vieţii oamenilor;
    i) contractarea prioritară a operatorilor economici - producători din Republica Moldova, în măsura în care aceasta nu contravine normelor de drept internaţional a căror parte este Republica Moldova;
    j) favorizarea operatorilor economici rezidenţi ai Republicii Moldova, în măsura în care aceasta nu contravine normelor de drept internaţional a căror parte este Republica Moldova;
    k) favorizarea operatorilor economici care au ca obiectiv, direct sau indirect, încurajarea formării profesionale la locul de muncă, încadrarea în muncă a şomerilor, a tinerilor şi a persoanelor cu dificultăţi de integrare, reducerea nivelului şomajului, susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii.
    16. Contractul de achiziţie publică de valoare mică se încheie, conform prevederilor prezentului Regulament, pentru întreaga sumă atribuită acestui contract pe an.
    17. Pentru contractul de achiziţie publică de lucrări a cărui perioadă de realizare este mai mare de un an, acesta poate fi încheiat pentru întreaga achiziţie, însă realizarea lui urmează a fi asigurată în limitele alocaţiilor anuale prevăzute în acest scop.
IV. Executarea contractului de achiziţie
publică de valoare mică
    18. Termenul sau termenele de executare a contractului, avînd în vedere necesităţile autorităţii contractante, se vor calcula luînd în considerare particularităţile sau complexitatea achiziţiei şi timpul real solicitat pentru producerea, stocarea şi furnizarea bunurilor la destinaţie, pentru executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor.
    19. Condiţiile de executare a contractului de achiziţie publică de valoare mică nu vor cuprinde clauze, direct sau indirect, discriminatorii.
    20. Se interzice modificarea oricărui element al contractului încheiat şi introducerea unor elemente noi, dacă asemenea acţiuni sînt de natură să schimbe condiţiile care au constituit temei pentru selectarea operatorului economic şi să majoreze valoarea contractului.
    21. Autoritatea contractantă nu are dreptul să mărească volumul bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, stabilit de contractele încheiate, cu excepţia cazului în care majorarea nu depăşeşte valorile estimative prevăzute pentru aplicarea prevederilor prezentului Regulament şi se respectă aceleaşi cerinţe prestabilite, în special în ce priveşte calitatea şi preţul.
    22. Operatorul economic execută necondiţionat clauzele contractului încheiat, respectînd cerinţele de calitate, termenul şi preţul stabilite. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale atrage răspunderea operatorului economic, conform legislaţiei şi clauzelor contractului.
    23. Faţă de conducătorul autorităţii contractante care nu a aplicat sau nu a întreprins acţiuni de aplicare a sancţiunilor operatorul economic, ce nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit necorespunzător clauzele contractului,  organele abilitate cu funcţii de control aplică sancţiuni în conformitate cu legislaţia.
V. Înregistrarea, evidenţa şi supravegherea
achiziţiilor publice de valoare mică
    24. Contractul de achiziţie publică de valoare mică se înregistrează obligatoriu în Trezoreria de Stat sau în una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, dacă valoarea acestuia depăşeşte 10 000 lei fără taxa pe valoarea adăugată şi gestionarea surselor financiare se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial, în termen de 15 zile de la data încheierii. Contractele de achiziţie publică de valoare mică care nu au fost înregistrate în modul stabilit nu au putere juridică.
   
[Pct.24 modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    [Pct.24 modificat prin HG763 din 24.06.08, MO112-114/27.06.08 art.759]
    25. Autoritatea contractantă este obligată să întocmească şi să prezinte semestrial, pînă la data de 15 a lunii următoare semestrului de gestiune, Agenţia Achiziţii Publice o dare de seamă privind contractele de achiziţie publică de valoare mică semnate şi înregistrate în perioada de referinţă.
   
[Pct.25 modificat prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729]
    26. Supravegherea realizării achiziţiilor publice de valoare mică se efectuează de către Trezoreria de Stat sau trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor la etapa înregistrării contractelor de achiziţie publică de valoare mică şi de către Agenţia Achiziţii Publice prin intermediul examinării dărilor de seamă prezentate de autorităţile contractante.
   
[Pct.26 modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    [Pct.26 modificat prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729]
    27. Informaţia privind încălcările depistate la etapa înregistrării contractelor de achiziţie publică de valoare mică sau la etapa examinării dărilor de seamă va fi pusă imediat la dispoziţia organelor abilitate cu funcţii de control.
    28. Modelul dării de seamă este prevăzută în anexa nr.2 la prezentul Regulament.
    29. Responsabilitatea aplicării corecte a prevederilor prezentului Regulament, prin realizarea eficientă a achiziţiilor publice de valoare mică, este pusă în seama autorităţii contractante.
    30. Încălcarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă,
contravenţională şi penală în conformitate cu legislaţia în vigoare.
   
[Pct.30 modificat prin HG62 din 21.01.13, MO18-21/25.01.13 art.101]
    31. Litigiile apărute în procesul realizării achiziţiilor publice de valoare mică se vor soluţiona conform legislaţiei.

    anexa nr.1

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG723 din 28.09.12, MO208/01.10.12 art.781]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]