HGA173/2008
ID intern unic:  327066
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 173
din  18.02.2008
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea
şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului
Publicat : 29.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 42-44     art Nr : 252
    Abrogată prin HG1007 din 10.12.14, MO386-396/26.12.14 art.1101

    MODIFICAT

   
HCC26 din 19.09.13, MO297-303/20.12.13 art.49; în vigoare 19.09.13

    În temeiul art.28, 30 şi 31 din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările şi  completările ulterioare, art.85 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare nr.259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125-129, art.663), cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul asigurării cadrului normativ de organizare şi desfăşurare a doctoratului şi postdoctoratului, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului, conform anexei nr.1.
    2. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                    Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei şi tineretului                               Victor Ţvircun
    Ministrul finanţelor                                                    Mihail Pop
    Preşedintele Academiei
    de Ştiinţe a Moldovei                                                 Gheorghe Duca

    Nr. 173. Chişinău, 18 februarie 2008
Anexa nr.1

la  Hotărîrea Guvernului nr.173
din 18 februarie  2008

R e g u l a m e n t u l
privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului
şi postdoctoratului
    Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului (în continuare - Regulament) stabileşte caracterul unitar al procesului de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare şi este elaborat în conformitate cu prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004, Legii învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 şi ale Concepţiei politicii de pregătire a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.482 din 23 aprilie 2003, care stipulează că în Moldova pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare se efectuează prin doctorat şi postdoctorat.
CAPITOLUL I. Doctoratul
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
    1. Doctoratul este o formă de studii postuniversitare, a cărei finalitate este dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică şi care se organizează în scopul pregătirii cadrelor ştiinţifice necesare pentru asigurarea progresului tehnico-ştiinţific şi social-economic al ţării.
    2. Studiile de doctorat se organizează cu forma de învăţămînt la zi şi cu frecvenţă redusă. Durata studiilor la zi este de 3 ani, cu frecvenţă redusă - de 4 ani.
    Pe durata studiilor de doctorat, persoana respectivă are calitatea de doctorand.
Secţiunea a 2-a. Instituţii cu activitate de doctorat
    3. Studiile prin doctorat se organizează şi se desfăşoară:
    a) în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior şi al instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării (în continuare - instituţie), acreditate de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (în continuare - C.N.A.A.), care dispun:
    de un potenţial ştiinţific calificat: cel puţin un doctor habilitat sau doi doctori în ştiinţe la specialitatea vizată, titulari ai instituţiei, care au efectuat pe parcursul ultimilor 5 ani cercetări recunoscute de comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională, avînd fiecare cel puţin 5 articole publicate la specialitatea dată, şi care realizează proiecte şi programe de cercetare ale Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în continuare - C.S.Ş.D.T.), ale ministerelor respective şi/sau ale unor organizaţii/fundaţii naţionale şi internaţionale;
    de o bază tehnico-ştiinţifică şi suporturi didactice necesare pregătirii teoretice şi de specialitate a cadrelor ştiinţifice;
    b) în cadrul Centrului de instruire universitară şi postuniversitară al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în continuare -  Centrul) care;
    elaborează anual proiectul planului de admitere la doctorat şi postdoctorat;
    organizează înmatricularea şi exmatricularea doctoranzilor şi postdoctoranzilor din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în continuare - A.Ş.M);
    efectuează pregătirea generală a doctoranzilor;
    monitorizează procesul de organizare şi desfăşurare a studiilor de doctorat la nivel naţional;
    controlează activitatea secţiilor de doctorat din cadrul instituţiilor cu activitate de doctorat.
    4. Studiile de doctorat se organizează în instituţiile cu activitate de doctorat, conform hotărîrii C.S.Ş.D.T.
    5. Abilitarea cu dreptul de instituţie cu activitate de doctorat se face pentru fiecare specialitate în parte, prin hotărîrea C.S.Ş.D.T, cu avizul C.N.A.A., pe un termen de 6 ani.
    6. Pentru a obţine calitatea de instituţie cu activitate de doctorat, instituţia depune la C.S.Ş.D.T, o cerere, la care se anexează:
    a) argumentarea capacităţii de a fi instituţie cu activitate de doctorat, în conformitate cu pct. 3 al prezentului Regulament;
    b) programele examenelor de admitere la doctorat, elaborate în baza programelor universitare;
    c) programele examenelor de doctorat la specialitate;
    d) lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducător de doctorat.
Secţiunea a 3-a. Conducătorul (consultantul) de doctorat
    7. Conducător (consultant) de doctorat poate fi un academician, membru corespondent, profesor universitar, profesor cercetător, conferenţiar universitar sau conferenţiar cercetător, cu grad ştiinţific de doctor habilitat sau doctor, abilitat cu dreptul de conducător de doctorat.
    8. Dreptul de a îndruma candidatul pentru obţinerea gradului ştiinţific se acordă nominal prin hotărîrea C.N.A.A., la propunerea senatului/consiliului ştiinţific al instituţiei.
    9. Abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat se face pe un termen de 6 ani.
    10. Pentru abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat, instituţia prezintă C.N.A.A. un demers, la care se anexează:
    a) extrasul din procesul-verbal al şedinţei senatului/consiliului ştiinţific al instituţiei cu privire la recomandarea persoanei respective în calitate de conducător (consultant) de doctorat;
    b) copia diplomei de acordare a  gradului ştiinţific;
    c) copia atestatului ce confirmă titlul ştiinţifico-didactic sau gradul ştiinţific;
    d) lista articolelor ştiinţifice publicate în ultimii 5 ani în ediţii de prestigiu;
    e) informaţie privind participarea la reuniuni ştiinţifice de nivel naţional şi internaţional.
    11. Conducătorul (consultantul) de doctorat cu grad de doctor habilitat are dreptul de a îndruma simultan cel mult 6 doctoranzi, iar cel cu grad ştiinţific de doctor - cel mult 3.
    12. Doctorandul beneficiază de un conducător de doctorat, care activează, de regulă, în instituţia respectivă.
    În cazul în care doctorandul realizează cercetări interdisciplinare, el poate beneficia de doi conducători sau de un conducător şi un consultant din specialităţi ştiinţifice diferite.
    Teza de doctorat poate fi elaborată şi sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din ţară şi a unuia de peste hotare, dacă există un acord de colaborare între instituţiile respective.
    Conducătorul (consultantul) de doctorat prezintă la finele fiecărui an de studii senatului/consiliului ştiinţific al instituţiei un raport privind activitatea desfăşurată.
Secţiunea a 4-a. Admiterea la doctorat
    13. Planul de admitere la studii prin doctorat cu finanţare de la bugetul de stat şi în bază de contract se elaborează de C.S.Ş.D.T., în conformitate cu propunerile A.Ş.M. şi ministerelor în subordinea cărora sînt instituţii cu activitate de doctorat, şi se avizează de C.N.A.A.
    14. Planul de admitere la studii prin doctorat cu finanţare de la bugetul de stat şi în bază de contract se aprobă anual de Guvern, la propunerea C.S.Ş.D.T.
    15. La concursul de admitere la doctorat participă cetăţeni ai Republicii Moldova, deţinători ai diplomei de masterat sau de licenţă, cu media generală nu mai mică de 8,0 şi nota la examenul de specialitate nu mai mică de 9.
    La studii prin doctorat cu frecvenţă redusă pot candida numai persoanele care activează în instituţii de învăţămînt sau instituţii din sfera ştiinţei şi inovării.
Absolvenţii învăţămîntului superior, deţinători ai diplomelor eliberate pînă în anul 1995 inclusiv, au dreptul să participe la concursul de admitere în aceleaşi condiţii.
    16. La învăţămîntul de zi cu finanţare de la buget limita de vîrstă a candidaţilor este de 35 ani.
   
[Pct.16 declarat neconstituţional prin HCC26 din 19.09.13, MO297-303/20.12.13 art.49; în vigoare 19.09.13]
    17. La doctorat se admit şi cetăţeni străini şi apatrizi, cu studii postuniversitare specializate sau universitare, în baza acordurilor interstatale, precum şi în bază de contracte individuale.
    18. Admiterea la doctorat se face pe bază de concurs, în condiţii de transparenţă, în perioada lunilor septembrie - octombrie.
    19. Pentru înscriere la concurs, candidatul prezintă o cerere pe numele conducătorului instituţiei cu activitate de doctorat sau Centrului în cazul institutului academic, însoţită de următoarele acte:
    a) diploma de studii postuniversitare (masterat, rezidenţiat, secundariat clinic) sau de studii superioare cu suplimentul respectiv (originalul şi copia);
    b) copia lucrărilor ştiinţifice publicate (a brevetelor de invenţie) sau un referat ştiinţific (în volum de 7-10 pagini) cu tema la specialitatea aleasă;
    c) extrasul din procesul-verbal al şedinţei senatului/consiliului ştiinţific al instituţiei sau recomandări a doi specialişti cu titlu ştiinţific în domeniu;
    d) curriculum vitae;
    e) copia buletinului de identitate.
    20. Candidaţii care şi-au făcut studiile în străinătate (cu excepţia României) vor prezenta traducerea diplomei, legalizată notarial, precum şi copia legalizată a certificatului de recunoaştere şi echivalare a acesteia de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului.
    21. La specialităţile din domeniul medicinei, farmaciei şi medicinei veterinare se admit la doctorat doar deţinătorii diplomelor de studii din domeniul respectiv.
    La specialităţile din domeniul pedagogiei aplicate şi metodicilor particulare se admit la doctorat doar candidaţii cu o vechime de muncă în domeniul respectiv de cel puţin 2 ani.
    22. Admiterea la doctorat se efectuează în baza a 2 examene: la specialitate şi la una dintre limbile străine (în cazul cetăţenilor străini, cu excepţia persoanelor a căror limbă de instruire a fost alta decît cea de stat sau rusă, se admite şi limba de stat, şi limba rusă), conform programelor pentru învăţămîntul superior.
    Probele la examenele de admitere se susţin în scris.
    23. Comisia de examinare la specialitate se formează în instituţie şi include 3 specialişti cu grad ştiinţific în domeniu.
    Comisia de examinare la limba străină include 3 specialişti, dintre care cel puţin unul cu titlu ştiinţific.
    24. Prima probă de admitere este specialitatea. Perioada dintre examenele de admitere este de 10 zile.
    25. Cunoştinţele la examenele de admitere se apreciază cu note de la 10 la 1.
    26. Candidaţii care au susţinut examene de doctorat pe parcursul ultimilor 5 ani pot participa la concurs în baza notelor obţinute la examenul respectiv, dacă acestea nu sînt mai mici de 8.
    27. Rezultatele concursului de admitere la doctorat sînt valabile doar pentru specialitatea şi instituţia respectivă, forma de doctorat în anul susţinerii examenului.
    28. Reexaminarea nu se admite. Contestările privind admiterea la doctorat se înaintează conducerii instituţiei în termen de 48 ore de la anunţarea rezultatelor examenului (concursului). Conducătorul instituţiei creează, prin ordin, comisia de contestare, care, în termen de 3 zile, adoptă decizia definitivă.
    Membrii comisiilor de examinare nu pot fi incluşi în componenţa comisiilor de contestare.
    29. Pentru susţinerea examenelor de admitere, candidatul beneficiază de un concediu suplimentar plătit - cîte 5 zile pentru fiecare examen, acordate de instituţia/organizaţia în care activează candidatul.
Secţiunea a 5-a. Înmatricularea la doctorat
    30. Înmatricularea candidaţilor la doctorat, inclusiv a celor în bază de contract, se face în limita locurilor stabilite şi în ordinea descrescătoare a mediei obţinute de către candidaţi la fiecare specialitate.
    Media minimă a examenelor de admitere nu poate fi mai mică de 8,0, iar nota minimă la examenul de specialitate nu mai mică de 8.
    31. Înmatricularea candidaţilor care au promovat concursul se face prin ordinul conducătorului instituţiei, care se aduce la cunoştinţa doctorandului cu 2 săptămîni înainte de începerea studiilor.
    32. Conducătorul instituţiei în care activează doctorandul cu învăţămînt la zi poate să-l angajeze prin cumul.
    33. Doctorandul cu învăţămînt la zi prezintă, în termen de 10 zile, carnetul de muncă la instituţia în care îşi face studiile.
Secţiunea a 6-a. Aprobarea conducătorului (consultantului) de
doctorat şi a temei tezei de doctorat

    34. Senatul/consiliul ştiinţific al instituţiei este obligat, în termen de 3 luni după decizia de înmatriculare, să confirme conducătorul (consultantul) de doctorat şi să aprobe tema tezei de doctorat.
    Programul individual de activitate al doctorandului se aprobă de consiliul ştiinţific al facultăţii instituţiei din sfera ştiinţei şi inovării.
    35. Instituţia cu activitate de doctorat prezintă la C.N.A.A., în termen de 3 luni după înmatriculare, lista doctoranzilor cu indicarea specialităţii, temei tezei şi conducătorului (consul­tantului) de doctorat, care se publică pe pagina web a C.N.A.A.
    36. Senatul/consiliul ştiinţific al instituţiei poate schimba, din motive întemeiate, conducătorul (consultantul) de doctorat, tema tezei doar o singură dată pe parcursul studiilor de doctorat şi numai în cadrul specialităţii ştiinţifice la care doctorandul a fost înmatriculat sau uneia înrudite acesteia, dar nu mai tîrziu decît cu un an înainte de expirarea termenului de doctorat.
Secţiunea a 7-a. Organizarea studiilor de doctorat.
Examenele de doctorat
    37. Anul de studii la doctorat începe la 1 noiembrie.
    38. Programul de pregătire a doctoranzilor cuprinde:
    a) pregătirea generală;
    b) însuşirea metodologiei cercetării ştiinţifice;
    c) elaborarea a trei referate anuale la tema tezei de doctorat (axate pe reviul literaturii la tema tezei, materialele şi metodele de cercetare, rezultatele investigaţiilor proprii);
    d) publicarea a cel puţin trei lucrări ştiinţifice;
    e) elaborarea tezei de doctorat;
    f) susţinerea în termen a examenelor de doctorat şi a referatelor ştiinţifice.
    39. Pentru doctoranzii care îşi fac studiile la învăţămînt cu frecvenţă redusă orele de curs constituie 40% din numărul total de ore prevăzute de program.
    40. Numărul minim de doctoranzi pentru o grupă la cursurile de zi este de 8 persoane, cu frecvenţă redusă - 6 persoane.
    41. Pregătirea generală a doctoranzilor din instituţiile Academiei de Ştiinţe a Moldovei se efectuează în cadrul Centrului, iar cea specială în instituţiile academice cu activitate de doctorat.
    Examenele de doctorat la specialitate şi cele suplimentare se susţin în instituţiile respective.
    42. Atestarea activităţii doctorandului se efectuează de consiliul ştiinţific al facultăţii/instituţiei, în urma prezentării raportului privind realizarea programului individual de activitate la finele fiecărui an de studii.
    43. Doctorandul care nu-şi realizează programul individual de activitate este exmatriculat de la doctorat.
    44. În perioada studiilor, doctorandul susţine:
    a) 4 examene de doctorat: la una din limbile străine (în cazul cetăţenilor străini, se admite şi limba de stat sau rusă), la informatică, la istoria şi metodologia domeniului de cercetare şi la specialitate;
    b) 3 referate ştiinţifice în problematica tezei de doctorat, începînd cu primul an de studii.
    45. Doctorandul care s-a înscris la doctorat la o altă specialitate decît cea a masteratului (rezidenţiatului, secundariatului clinic) sau a licenţei susţine suplimentar 2 examene, stabilite de instituţia cu activitate de doctorat, la disciplina de bază a specialităţii pe care o  urmează la doctorat.
    46. Doctoranzii care îşi fac studiile la zi susţin:
    a) examenele de doctorat la limba străină, informatică şi examenele suplimentare - în primul an de studii;
    b) examenul la istoria şi metodologia domeniului de cercetare - în anul doi de studii;
    c) examenul de doctorat la specialitate se divizează în două etape: o testare la anul doi de studii şi examenul final, la evaluarea căruia se iau în considerare şi notele de la testare - în anul trei de studii.
    Doctoranzii la învăţămînt cu frecvenţă redusă susţin:
    a) examenul de doctorat la limba străină şi examenele suplimentare - în primul an de studii;
    b) examenul de doctorat la informatică  şi istoria şi metodologia domeniului de cercetare - în anul doi de studii;
    c)  examenul de doctorat la specialitate se divizează în două etape: o  testare la anul trei de studii şi examenul final, la evaluarea căruia se iau în considerare şi notele de la testare -  în anul patru de studii.
    Doctoranzilor care au studii superioare în domeniul limbilor străine sau informaticii li se permite susţinerea examenelor de doctorat la disciplinele respective fără frecventarea orelor de curs.
    47. Admiterea la examenul de doctorat la specialitate se acceptă doar după susţinerea de către doctorand a examenelor de doctorat la disciplinele din programul de pregătire generală.
    48. Programa examenului de doctorat la specialitate este elaborată de instituţia cu activitate de doctorat şi conţine un compartiment general la specialitate, aprobat de C.N.A.A., şi unul ce ţine de specificul temei de doctorat.
    49. Programele pentru examenele de doctorat la limba străină, informatică, istoria şi metodologia domeniului de cercetare se elaborează de către instituţia în care se susţin examenele respective, cu aprobarea ulterioară la consiliul ştiinţific al facultăţii / instituţiei de profil din cadrul A.Ş.M.
    Tema referatelor ştiinţifice anuale, structura şi volumul acestora se stabilesc de către conducătorul (consultantul) de doctorat.
    50. Examenele de doctorat la specialitate se susţin în instituţia în care doctorandul îşi face studiile sau în instituţia în care va susţine teza de doctorat.
    51. La examenul de doctorat se admit persoanele care au realizat integral programa de studii la disciplina respectivă.
    52. Pentru susţinerea examenelor de doctorat şi a celor suplimentare, conducerea instituţiei creează, prin ordin, pentru fiecare examen aparte, comisii de examinare din 3-5 membri.
    În comisia de examinare sînt incluse cadre ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, cu grade  ştiinţifice, dintre care cel puţin unul are gradul de doctor habilitat în specialitatea respectivă.
    În comisie pot fi incluşi şi specialişti din alte ţări, dacă aceştia întrunesc condiţiile stipulate în prezentul Regulament, obligativitatea remunerării lor revenindu-i instituţiei cu activitate de doctorat, conform legislaţiei în vigoare.
    53. În componenţa comisiei pentru examenul de doctorat la limba străină se includ cadre ştiinţifico-didactice cu grad ştiinţific în domeniul respectiv, precum şi un specialist cu grad ştiinţific în domeniul în care se specializează doctorandul, cunoscător al limbii respective.
    54. Susţinerea referatelor ştiinţifice este publică, în colectivul de specialitate al instituţiei cu activitate de doctorat.
    Rezultatul susţinerii referatului se apreciază cu calificativul: “admis”, “respins”,  care se înscrie în programul individual de activitate al doctorandului.
    În cazul obţinerii calificativului “respins”, se va proceda la susţinerea repetată a referatului.
    55. Decizia comisiei de examinare poate fi contestată de doctorand la comisia de contestare, instituită prin ordinul conducătorului instituţiei, în termen de 3 zile din data anunţării notei.
    Nu se admite includerea membrilor comisiei de examinare în componenţa comisiei de contestare.
    56. Examenele de doctorat se susţin în perioada sesiunii (luna mai).
    57. Pentru fiecare doctorand se întocmeşte un proces-verbal al comisiei de examinare, semnat de toţi membrii comisiei.
    58. În timpul aceleiaşi sesiuni nu se permite reexaminarea.
    59. Examenele de doctorat sînt valabile pe parcursul a 7 ani.
    60. Examenele de doctorat susţinute în alte ţări sînt recunoscute şi echivalate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    61. Doctorandul care nu obţine la examenul de specialitate cel puţin nota 8 şi la celelalte examene - cel puţin nota 7 sau căruia i s-a respins referatul poate să se prezinte repetat la examen, la altă sesiune. Dacă nici a doua oară examenul sau referatul nu este promovat, doctorandul pierde dreptul de a continua studiile şi este exmatriculat.
    Ordinul de exmatriculare este emis de conducătorul instituţiei.
    Persoana exmatriculată din doctorat are dreptul să se prezinte la un nou concurs de admitere la doctorat numai pe bază de contract.
    62. După finalizarea studiilor de doctorat instituţia eliberează doctorandului un certificat conform modelului stabilit de C.S.Ş.D.T.
Secţiunea a 8-a. Susţinerea tezei de doctorat
    63. Studiile de doctorat se finalizează cu susţinerea tezei de doctorat.
    64. Teza de doctorat se elaborează şi se susţine conform cerinţelor stabilite de C.N.A.A.
    65. În cazul în care doctorandul susţine teza de doctorat înainte de expirarea termenului, calitatea de doctorand încetează din data în care C.N.A.A. conferă gradul ştiinţific.
Secţiunea a 9-a. Drepturile şi obligaţiile
doctoranzilor

    66. Doctorandul are dreptul să utilizeze baza materială, didactică şi experimentală a instituţiei, să efectueze cercetări ştiinţifice, să participe la expediţii ştiinţifice, la conferinţe, simpozioane naţionale şi internaţionale.
    67. Doctorandul de la învăţămîntul la zi este asigurat cu bursă, din data înmatriculării şi prezentării carnetului de muncă.
    68. Doctorandul care activează în condiţii nocive de muncă beneficiază de compensaţii, stabilite în conformitate cu actele normative pentru cercetătorii ştiinţifici din acest domeniu.
    69. Doctoranzii de la învăţămîntul la zi beneficiază anual de vacanţă cu o durată de 30 de zile calendaristice.
    70. Doctorandul care beneficiază de bursă are dreptul să lucreze prin cumul.
    71. Anii  de  studii la  doctorat  se includ   în vechimea în   muncă ştiinţifică/ştiinţifico-didactică.
    72. Concediul academic şi concediul de maternitate pentru doctorande se acordă în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    73. Doctorandul de la învăţămîntul cu frecvenţă redusă, care îndeplineşte programul individual de activitate, beneficiază anual de un concediu suplimentar neplătit, conform legislaţiei în vigoare. 
    74. În perioada studiilor, doctorandul, inclusiv de la învăţămîntul cu frecvenţă redusă,  beneficiază anual de delegări cu caracter ştiinţific pe o durată de pînă la 30 de zile, dacă aceasta este prevăzut în programul individual de activitate al doctorandului, cu acoperirea cheltuielilor conform actelor normative în vigoare.
    Cheltuielile ce ţin de delegarea doctorandului de la învăţămîntul la zi le suportă instituţia în care acesta îşi face studiile, iar a celui cu frecvenţă redusă le suportă doctorandul sau instituţia în care activează.
    75. Transferarea doctorandului de la o formă de studii la alta se efectuează în baza deciziei senatului/consiliului ştiinţific, iar în cazul doctorandului cu destinaţie specială - a instituţiei care a delegat persoana la doctorat, doar după încheierea cu succes a anului de studii şi promovarea în următorul an.
    76. În caz de transferare de la învăţămîntul la zi la cel cu frecvenţă redusă, doctorandul pierde dreptul la bursă.
    77. Instituţia poate să scutească de plata taxei de studii doctorandul înmatriculat în bază de contract care realizează programul de studii, obţine succese deosebite în domeniul de cercetare şi susţine cu note de 9 şi 10 examenele de doctorat. Scutirea se face din contul alocaţiilor de la bugetul de stat, prevăzute pentru doctoranzii care au abandonat studiile.
    78. Persoana care a absolvit doctoratul are dreptul de a reveni în funcţia deţinută anterior sau de a fi reangajată, în condiţiile prevăzute de Codul muncii.
    79. Doctorandul care beneficiază de o bursă sau de un grant pentru specializare în străinătate pe un termen de pînă la doi ani are dreptul să întrerupă programul de studii pe perioada respectivă, cu menţinerea statutului de doctorand.
    80. Doctorandul exmatriculat pînă la expirarea doctoratului din alte motive decît cele ale neatestării poate fi restabilit la studii pe parcursul a cel mult cinci ani.
CAPITOLUL II. Postdoctoratul
Secţiunea 1. Admiterea la postdoctorat
    81. Postdoctoratul constituie o formă de aprofundare a cunoştinţelor teoretice şi a cercetărilor ştiinţifice ale persoanelor ce deţin gradul ştiinţific de doctor şi o modalitate de pregătire a tezei pentru obţinerea gradului de doctor habilitat.
    Postdoctoratul se organizează pe un termen de pînă la doi ani în cadrul instituţiilor cu activitate de doctorat, conform locurilor prevăzute în planul de admitere.
    82. La postdoctorat se admit persoane cu grad ştiinţific de doctor, care activează în instituţii de învăţămînt superior/instituţii de cercetare şi inovare, au lucrări ştiinţifice, brevete ce conţin rezultate de pionierat pentru ştiinţă şi practică, implementări de valoare, realizate după susţinerea tezei de doctorat (deosebite şi net superioare acesteia) şi care constituie cel puţin 2/3 din rezultatele care pot sta la baza unei teze pentru obţinerea gradului de doctor habilitat.
 83. Decizia de admitere la postdoctorat o ia senatul universitar/consiliul ştiinţific al instituţiei cu activitate de doctorat în baza recomandării catedrei/secţiei/laboratorului/grupului de creaţie în care va fi elaborată teza şi a prezentării listei publicaţiilor ştiinţifice în reviste de specialitate.
    84. Înmatricularea la postdoctorat se efectuează în cadrul instituţiilor cu activitate de doctorat, în baza hotărîrii senatului universitar/consiliului ştiinţific al instituţiei.
    85. Persoana înmatriculată la postdoctorat are calitatea de postdoctorand.
    86. Persoana înmatriculată la studii de postdoctorat din contul bugetului de stat este eliberată din serviciu, în baza ordinului de înmatriculare, pe perioada studiilor, cu păstrarea locului de muncă.
    87. Bursa postdoctorandului se achită de către instituţia care l-a înmatriculat.
    88. Postdoctorandul, la locurile cu finanţare de la bugetul de stat, beneficiază anual de o vacanţă de 30 de zile calendaristice.
Secţiunea a 2-a. Organizarea şi desfăşurarea
postdoctoratului

    89. Postdoctorandul poate beneficia (la dorinţă) de un consultant ştiinţific cu gradul ştiinţific de doctor habilitat.
    90. Senatul/consiliul ştiinţific al instituţiei cu activitate de doctorat aprobă, în termen de 3 luni de la adoptarea deciziei de înscriere la postdoctorat, tema de cercetare şi confirmă consultantul ştiinţific.
    91. Lista postdoctoranzilor, cu indicarea specialităţii, temei tezei pentru obţinerea gradului de doctor habilitat, consultantului, în termen de o lună, se prezintă C.N.A.A. şi se publica pe pagina web.
    92. După expirarea primului an de studii, postdoctorandul prezintă senatului/consiliului ştiinţific al instituţiei respective un raport de activitate, copia lucrărilor ştiinţifice publicate sau acceptate spre publicare în această perioadă. Senatul/consiliul ştiinţific, prin vot deschis, ia decizia de continuare sau întrerupere a postdoctoratului.
    93. Postdoctorandul este obligat, în termenul fixat pentru postdoctorat, să susţină sau cel puţin să prezinte senatului/consiliului ştiinţific al instituţiei teza pentru obţinerea gradului de doctor habilitat, în baza căreia forul ştiinţific respectiv recomandă examinarea tezei la seminarul ştiinţific de profil.
    94. Postdoctorandul  beneficiază, în perioada postdoctoratului, de granturi de cercetare, în conformitate cu actele normative în vigoare.
    95. În perioada studiilor, postdoctorandul poate beneficia anual de delegări cu caracter ştiinţific, pe o durată de pînă la 30 de zile, dacă acestea sînt necesare, cu acoperirea cheltuielilor de către instituţia care achită bursa postdoctorandului, în conformitate cu actele normative în vigoare.
    96. Raportul privind rezultatele delegării se prezintă în termen de trei zile instituţiei care suportă cheltuielile.
    97. Persoana care a încheiat postdoctoratul are dreptul să revină în funcţia deţinută anterior.
    98. În cazul în care teza pentru obţinerea gradului de doctor habilitat este susţinută înainte de termen, calitatea de postdoctorand încetează la data eliberării de către C.N.A.A. a diplomei de conferire a gradului ştiinţific.
CAPITOLUL III. Alte modalităţi de pregătire a cadrelor
ştiinţifice de înaltă calificare

Secţiunea 1. Doctoratul/postdoctoratul cu
destinaţie specială

    99. O metodă eficientă de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare pentru toate ramurile economiei naţionale este doctoratul/postdoctoratul cu destinaţie specială (delegarea de către instituţia de învăţămînt superior/instituţia din sfera ştiinţei şi inovării a doctorandului/postdoctorandului pentru elaborarea tezei de doctorat într-o instituţie de profil din ţară sau din străinătate).
    100. Admiterea la doctoratul/postdoctoratul cu destinaţie specială se face pe bază de concurs, la care sînt înscrise persoanele recomandate de instituţiile de învăţămînt superior şi de instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării, în conformitate cu planul de admitere, cu contractele încheiate între solicitant şi instituţie, între instituţiile respective, cu acordurile internaţionale ale instituţiilor şi cu acordurile interstatale, în cazul studiilor peste hotare sau al studiilor cetăţenilor străini în Republica Moldova, precum şi în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
    101. Cheltuielile ce ţin de pregătirea doctorandului/postdoctorandului cu destinaţie specială, inclusiv asigurarea acestora cu bursă, sînt suportate de instituţia  care l-a delegat pe doctorand, iar în cazul acordurilor interstatale - în conformitate cu prevederile acestora.
    102. Doctorandul/postdoctorandul cu destinaţie specială poate beneficia de doi conducători (consultanţi) ştiinţifici, unul - din instituţia care l-a delegat şi altul - din instituţia în care a fost delegat, în cazul în care cercetările sale ştiinţifice se efectuează în ambele instituţii.
    103. Doctorandul/postdoctorandul cu destinaţie specială prezintă suplimentar comisiei de admitere şi copia contractului încheiat conform pct. 100.
    104. Persoanei delegate la studii peste hotare (doctorat/postdoctorat) i se garantează păstrarea locului de muncă sau dreptul de reangajare.
CAPITOLUL IV. Alte aspecte ce ţin de pregătirea
cadrelor ştiinţifice

Secţiunea 1. Remunerarea muncii conducătorului de doctorat,
membrilor comisiilor de examinare şi a membrilor consiliilor
ştiinţifice specializate

    105. Pentru îndrumarea ştiinţifică a doctorandului cu învăţămînt la zi/postdoctorandului conducătorului/consultantului i se stabileşte o normă de 120 de ore academice pe an pentru fiecare persoană, iar pentru îndrumarea doctoranzilor de la învăţămîntul cu frecvenţa redusă - 80 de ore academice pe an. Numărul total de ore prevăzut unui conducător pentru îndrumarea doctoranzilor nu poate fi mai mare de 50 la sută din sarcina didactico-ştiinţifică anuală a acestuia.
    106. În cazul în care doctorandul beneficiază de un conducător şi de un consultant în probleme adiacente, cele 120 (80) de ore anuale prevăzute pentru un doctorand se împart între îndrumători, în proporţie de 3/2 sau în baza unei înţelegeri reciproce, aprobate de instituţia cu activitate de doctorat.
    107. Remunerarea orelor se efectuează de către instituţia cu activitate de doctorat cu plata pe ore doar pentru numărul de persoane îndrumate prevăzute în pct. 11.
    108. Pentru examenele de admitere la doctorat şi examenele de doctorat fiecărui membru al comisiei de examinare i se stabilesc două ore academice pentru o persoană examinată, care sînt remunerate de instituţia cu activitate de doctorat.
    109. Cheltuielile ce ţin de susţinerea tezei, remunerarea membrilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a referenţilor oficiali sînt suportate de instituţiile cu activitate de doctorat în cazul în care foştii doctoranzi susţin teza pe parcursul a doi ani după absolvirea doctoratului.
    Persoanele care nu susţin teza în termenele indicate suportă cheltuielile din cont propriu.
    110. Mijloacele obţinute în urma pregătirii doctoranzilor care îşi fac studiile prin contract se utilizează pentru remunerarea conducătorului/consultantului de doctorat, a examinatorilor, pentru stimularea materială a persoanelor implicate în pregătirea acestora, pentru înzestrarea tehnico-materială a catedrelor/secţiilor/laboratoarelor respective, în conformitate cu actele normative în vigoare.
CAPITOLUL V. Dispoziţii finale şi tranzitorii
    111. Condiţiile de studii stipulate în prezentul Regulament se extind şi asupra cetăţenilor străini şi apatrizilor care îşi fac studiile de doctorat/postdoctorat în Republica Moldova în baza acordurilor interstatale sau a acordurilor încheiate de instituţiile cu activitate de doctorat cu instituţiile/ministerele de resort din alte ţări.
    112. Responsabilitatea privind organizarea doctoratului/postdoctoratului în cadrul instituţiei cu activitate de doctorat îi revine secretarului ştiinţific/ prorectorului/vicedirectorului pe problemele ştiinţei, după caz.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.173
din  18 februarie  2008
Lista hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 436 din 20 iulie 1993 “Despre Regulamentul cu privire  la pregătirea cadrelor ştiinţifice”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 514 din 15 iulie 1994 “Pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la pregătirea cadrelor ştiinţifice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 436 din 20 iulie 1993” (Monitor, 1994, nr.7, art.82).
    3. Punctul 5 din Hotărîrea Guvernului nr.308 din 10 iunie 1996 “Pentru aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în hotărîrile Guvernului Republicii Moldova cu privire la pregătirea şi atestarea cadrelor ştiinţifice şi didactice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.42-44, art.362).
    4. Hotărîrea Guvernului nr.708 din 17 iulie 2000 “Pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la pregătirea cadrelor ştiinţifice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.88-90, art.801).
    5. Hotărîrea Guvernului nr.914 din 26 august 2005 “Pentru aprobarea  Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.117-118, art.981).