HGM238/2008
ID intern unic:  327153
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 238
din  29.02.2008
privind aplicarea Standardelor Internaţionale de
Raportare Financiară pe teritoriul Republicii Moldova
Publicat : 07.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 47-48     art Nr : 302
    MODIFICAT
   
HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418

    În vederea realizării prevederilor articolului 11 alineatul (1) literele b) şi c) şi ale articolului 47 alineatele (1) şi (2) ale Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 399), precum şi pentru asigurarea aplicării Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară pe teritoriul Republicii Moldova şi dezvoltării continue a contabilităţii, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Entităţile de interes public vor aplica Standardul Internaţional de Raportare Financiară 1 “Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară”, cu începere de la
1 ianuarie 2011, asigurînd în perioadele de gestiune ulterioare aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, emise de Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate.
     [Pct.1 modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    2. Pînă la aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară entităţile de interes public vor ţine contabilitatea şi vor întocmi rapoartele financiare în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate.
    3. Se deleagă Ministerului Finanţelor funcţiile de:
    iniţiere a negocierilor cu Consiliul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate privind acceptarea şi implementarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară în Republica Moldova;
    actualizare a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară;
    publicare a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi plasarea lor pe paginile oficiale ale Guvernului şi ale Ministerului Finanţelor în reţeaua Internet;
    publicare ulterioară a standardelor noi sau actualizate;
    aducere în concordanţă a prevederilor Standardelor Naţionale de Contabilitate cu prevederile  Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară.


    PRIM-MINISTRU                                                                           Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                          Mihail Pop

    Nr. 238. Chişinău, 29 februarie 2008.