*HGC1252/2005 Versiunea originala
ID intern unic:  327505
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1252
din  01.12.2005
cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi
efectivului-limită ale Agenţiei Medicamentului
Publicat : 16.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 168-171     art Nr : 1369
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Regulamentul Agenţiei Medicamentului, conform anexei nr.1;
structura Agenţiei Medicamentului, conform anexei nr.2.
2. Se stabileşte efectivul-limită al Agenţiei Medicamentului în număr de 150 unităţi, inclusiv al Inspectoratului Farmaceutic - 20 unităţi şi Laboratorului pentru Controlul Calităţii Medicamentelor - 60 unităţi.
3. Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, în termen de două luni, va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta hotărîre.
4. Transmiterea în administrarea Agenţiei Medicamentului a activelor şi pasivelor, inclusiv a clădirilor, edificiilor, spaţiilor, reţelelor inginereşti şi terenurilor aferente, care se află în gestiunea Institutului Naţional de Farmacie, se va efectua conform Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45).
5. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va opera modificările necesare în documentaţia de inventariere tehnică, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
6. În punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr.617 din 28 iunie 2005 "Cu privire la redresarea situaţiei farmaceutice în Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.89-91, art.670), cuvintele "subordonată Guvernului" se substituie prin cuvintele "subordonată Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale".
7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui Valerian Cristea, viceprim-ministru.

      Prim-ministru                                      Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Viceprim-ministru                               Valerian Cristea
Ministrul sănătăţii
şi protecţiei sociale                             Ion Ababii
Ministrul finanţelor                             Mihail Pop
Ministrul economiei
şi comerţului                                        Valeriu Lazăr
 
Chişinău, 1 decembrie 2005.
Nr. 1252. 
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1252
din 1 decembrie 2005
REGULAMENTUL
AGENŢIEI de STAT a MEDICAMENTULUI
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul Agenţiei Medicamentului (în continuare - Regulament) este elaborat în baza Hotărîrii Guvernului nr.617 din 28 iunie 2005 "Cu privire la redresarea situaţiei farmaceutice în Republica Moldova". Agenţia Medicamentului (în continuare - Agenţia) este creată prin reorganizarea Institutului Naţional de Farmacie, Inspectoratului de Stat Farmaceutic şi Direcţiei farmaceutice a Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.
2. Agenţia se subordonează Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale şi are ca scop de bază realizarea politicii statului în domeniul medicamentului şi activităţii farmaceutice.
3. În activitatea sa Agenţia se conduce de Constituţia Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, ordinele şi dispoziţiile Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, actele legislative în vigoare, alte acte normative, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de prezentul Regulament.
4. Agenţia este persoană juridică, dispune de bilanţ propriu, conturi trezoreriale, încheie contracte în numele său, îşi asumă obligaţiuni, poate fi reclamant şi reclamat în judecată. Agenţia dispune de ştampilă cu Stema de Stat.
5. Locul de reşedinţă al Agenţiei este:  str. Korolenko, nr. 2/1, mun. Chişinău, MD-2028.
II. DIRECŢIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE,
 SARCINILE ŞI FUNCŢIILE
6. Direcţiile principale de activitate  ale Agenţiei sînt:
a) autorizarea (expertiza, omologarea şi înregistrarea) medicamentelor;
b) supravegherea calităţii medicamentelor;
c) supravegherea şi controlul asupra activităţii farmaceutice;
d) monitorizarea şi coordonarea procesului de aprovizionare cu medicamente şi asistenţă farmaceutică la nivel naţional;
e) reglementarea în domeniul medicamentului şi activităţii farmaceutice;
f) desfăşurarea activităţii informaţionale în domeniul medicamentului;
g) desfăşurarea activităţii metodico-organizatorice şi de consultanţă în cadrul întreprinderilor farmaceutice şi prestatorilor de servicii medicale.
7. Sarcinile Agenţiei sînt:
a) monitorizarea procesului de aprovizionare cu medicamente şi asistenţă farmaceutică, în special pentru instituţiile medico-sanitare publice antrenate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi realizarea programelor naţionale;
b) argumentarea şi promovarea propunerilor privind perfecţionarea sistemului farmaceutic, în vederea îmbunătăţirii aprovizionării  populaţiei cu medicamente;
c) reglementarea creării pieţei farmaceutice, inclusiv prin procesul de autorizare a medicamentelor;
d) asigurarea calităţii medicamentelor şi altor produse prezente pe piaţa farmaceutică;
e) asigurarea respectării prevederilor actelor legislative şi normative de către agenţii economici care desfăşoară activitate farmaceutică;
f) asigurarea informaţională a sistemului de sănătate în domeniul medicamentului.
8. Agenţia are următoarele funcţii:
în domeniul autorizării medicamentelor:
a) organizează şi monitorizează expertiza, omologarea şi înregistrarea medicamentelor;
b) recepţionează documentaţia pentru preparatele medicamentoase prezentate spre autorizare;
c) ţine evidenţa preparatelor medicamentoase primite pentru autorizare;
d) organizează, în caz de necesitate, evaluarea clinică a preparatelor medicamentoase prezentate pentru autorizare;
e) organizează evaluarea calităţii preparatelor medicamentoase prezentate pentru înregistrare;
f) prezintă Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale proiectul de ordin şi, după caz, documentaţia necesară pentru înregistrarea preparatelor medicamentoase evaluate;
g) întocmeşte, aprobă şi eliberează solicitanţilor autorizaţii, certificate de înregistrare;
h) recepţionează cererile şi organizează expertiza şi perfectarea rezultatelor evaluării modificărilor postautorizare;
i) organizează activitatea Comisiei Medicamentului în conformitate cu Regulamentul aprobat de directorul general al Agenţiei;
în domeniul evaluării, expertizei, standardizării, supravegherii calităţii medicamentelor:
a) evaluează calitatea medicamentelor autohtone şi de import;
b) efectuează evaluarea calităţii prin sondaj a formelor medicamentoase extemporale preparate în farmacii;
c) realizează acţiuni în vederea promovării conceptului de asigurare a calităţii medicamentelor;
d) efectuează standardizarea medicamentelor în conformitate cu prevederile incluse în documentaţia analitico-normativă, elaborarea metodelor noi de analiză, perfecţionarea şi unificarea metodelor de cercetare a standardelor folosite în analiza preparatelor medicamentoase;
e) contribuie la dezvoltarea industriei farmaceutice naţionale prin evaluarea şi implementarea produselor farmaceutice din materie primă locală, elaborarea şi aplicarea în practică a standardelor contemporane de calitate, realizarea investigaţiilor pe bază de contract;
f) gestionează activitatea antrepozitului vamal;
g) aplică măsuri privind neadmiterea prezenţei pe piaţa farmaceutică a medicamentelor nesupuse evaluării calităţii, a celor contrafăcute sau/şi importate în mod ilegal, cu deficienţe de calitate, cu termen de valabilitate expirat;
h) efectuează nimicirea inofensivă a medicamentelor cu termen de valabilitate expirat şi cu deficienţe de calitate;
i) prepară şi eliberează întreprinderilor farmaceutice şi instituţiilor farmaceutice soluţii volumetrice şi reactivi;
j) oferă consultaţii în probleme de întocmire a documentaţiei analitico-normative;
k) participă la perfecţionarea specialiştilor ce activează în domeniul evaluării calităţii medicamentelor;
în domeniul supravegherii activităţii farmaceutice:
a) organizează şi realizează controlul programat şi inopinat al activităţii farmaceutice desfăşurate în cadrul unităţilor respective, în conformitate cu legislaţia în vigoare, răspunde la solicitările Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale privind realizarea de inspecţii în domeniul de activitate;
b) efectuează controlul unităţilor farmaceutice în baza dispoziţiei organelor ierarhic superioare, a directorului general al Agenţiei;
c) verifică respectarea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor farmaceutice;
d) întocmeşte dări de seamă despre activitatea de inspectare şi control, elaborează şi prezintă rapoarte despre controalele tematice, cu informarea trimestrială a Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale;
e) aplică măsuri de prevenire a prezenţei pe piaţa farmaceutică a medicamentelor nesupuse evaluării calităţii, fără documente de origine, cu termen de valabilitate expirat etc.;
f) conlucrează cu alte organe de control;
g) supraveghează implementarea regulilor GLP (Good Laboratory Practice), GMP (Good Manufacturing Practice), GDP (Good Distribution Practice) şi GPP (Good Pharmacy Practice);
în domeniul coordonării aprovizionării cu medicamente şi asistenţei farmaceutice:
a) aplică prevederile actelor normative în domeniul achiziţiei de medicamente;
b) recepţionează de la Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale datele despre necesităţile sistemului de sănătate în medicamente, alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice de importanţă vitală, care se procură pe banii publici;
c) la propunerea Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, organizează şi efectuează achiziţii centralizate de medicamente, alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice pentru realizarea prevederilor Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul respectiv din contul fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală gestionate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi a programelor naţionale din contul banilor publici, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
d) prin intermediul Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale colaborează cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină în vederea modificării sortimentului de medicamente compensate în condiţii de ambulator;
e) autorizează importul-exportul de medicamente de uz uman, precum şi importul medicamentelor monstre în conformitate cu prevederile actelor normative;
f) reglează fluxul medicamentelor de uz uman importate şi exportate, precum şi importul medicamentelor monstre;
g) coordonează şi supraveghează recepţionarea, păstrarea şi distribuţia medicamentelor şi altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice acordate ţării în calitate de ajutor umanitar, cu informarea  Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale;
h) coordonează activitatea unităţilor farmaceutice angrosiste şi cu amănuntul în vederea asigurării continue şi oportune a sistemului de sănătate cu medicamente eficiente, inofensive, accesibile în condiţii de calitate;
i) monitorizează şi analizează periodic preţurile pentru medicamentele prezente pe piaţa  farmaceutică, asigurînd astfel transparenţa şi accesibilitatea economică;
în domeniul activităţii informaţionale şi metodico-organizatorice:
a) elaborează şi editează reviste şi îndrumare periodice;
b) elaborează pe purtător electronic în regim de timp real "Nomenclatorul de stat al medicamentelor";
c) realizează punerea în practică a actelor legislative şi normative elaborate în domeniu  şi verifică eficienţa aplicării lor;
d) organizează editarea periodică  a culegerii "Statistica farmaceutică";
e) informează specialiştii din sistemul de sănătate despre medicamente;
îndeplineşte şi alte funcţii ce corespund domeniilor de activitate şi nu contravin legislaţiei.
III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE AGENŢIEI
9. Agenţia, în limitele competenţei sale, are dreptul:
a) să emită, în conformitate cu legislaţia, ordine şi dispoziţii în domeniul medicamentului şi activităţii farmaceutice şi să le publice în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
b) să aprobe documente privind calitatea, eficienţa şi inofensivitatea medicamentelor, precum şi autorizaţii în domeniul farmaceutic;
c) să determine direcţiile şi modalităţile de utilizare a patrimoniului transmis cu drept de administrare economică;
d) să stabilească relaţii de colaborare în domeniul medicamentului cu orice parteneri, inclusiv de peste hotarele ţării;
e) să încheie contracte cu privire la cercetări, producerea şi comercializarea producţiei, furnizare, arendă, prestare a serviciilor, lucrări experimentale şi alte contracte economice;
f) să ceară recuperarea pagubelor, produse prin acţiunile nelegitime ale organelor şi organizaţiilor de stat, autorităţilor administraţiei publice şi persoanelor responsabile;
g) să stabilească şi să aprobe condiţii, planuri de atestare şi cerinţe calificative faţă de personalul farmaceutic, necesare pentru exercitarea activităţii farmaceutice;
h) să elaboreze şi să realizeze programe de stat în domeniul activităţii farmaceutice;
i) să coordoneze şi să monitorizeze activitatea agenţilor economici de stat subordonaţi;
j) să fondeze filiale, întreprinderi  de stat.
10. Drepturile Agenţiei sînt realizate de directorul general, vicedirectori şi de alte persoane oficiale din administraţia Agenţiei, conform obligaţiunilor de serviciu stabilite de Regulamentul Agenţiei, iar în cazurile  prevăzute de legislaţia în vigoare, de comun acord sau cu participarea colectivului de muncă.
11. Agenţia este obligată:
a) să păstreze, să folosească raţional şi să sporească patrimoniul de stat primit în gestiune economică;
b) să colaboreze în activitatea sa cu organele centrale de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice şi, în caz de necesitate, cu cele ale autorităţilor administraţiei publice locale, cu organizaţiile obşteşti şi alte organisme nonguvernamentale interesate în protecţia drepturilor consumatorilor de medicamente, ocrotirea şi fortificarea sănătăţii populaţiei;
c) să realizeze formele obligatorii ale asigurării sociale, medicale ale angajaţilor, să asigure condiţii pentru activitatea lor în corespundere cu legislaţia şi contractul colectiv de muncă;
d) să prezinte, în modul stabilit, bilanţul contabil, darea de seamă statistică şi alte forme de evidenţă;
e) să remunereze munca lucrătorilor în modul stabilit de legislaţia în vigoare;
f) să asigure condiţii de muncă corespunzătoare, respectarea tehnicii securităţii, normelor de producere şi sanitare, securitatea antiincendiară şi ocrotirea  mediului înconjurător;
g) să primească autorizaţii şi certificate, în modul stabilit de legislaţie, pentru realizarea  activităţilor.
12. Guvernul, la propunerea Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale:
a) aprobă, modifică, completează şi abrogă Regulamentul Agenţiei;
b) numeşte în şi eliberează din funcţie  directorul general al Agenţiei;
c) transmite directorului general al Agenţiei dreptul de gestiune economică asupra patrimoniului şi împuterniciri pentru realizarea activităţilor.
IV. ORGANIZAREA CONDUCERII AGENŢIEI
13. Conducerea Agenţiei se efectuează de către directorul general şi vicedirectori în baza şi modul stabilit de legislaţie şi de prezentul Regulament.
14. Directorul general este numit în şi eliberat din funcţie de către Guvern. Directorul general conduce şi poartă răspundere pentru întreaga activitate a Agenţiei.
15. În cadrul  Agenţiei se instituie un Colegiu din unsprezece persoane, în componenţa căruia intră: directorul general al Agenţiei (preşedintele Colegiului), vicedirectorii acesteia, reprezentaţii Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Dezvoltării Informaţionale, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, Serviciului Vamal, Camerei de Licenţiere, S.A. "Farmaco", alţi funcţionari din aparatul central al Agenţiei, reprezentantul Asociaţiei Farmaciştilor din Republica Moldova.
Componenţa nominală a Colegiului este aprobată de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.
16. Colegiul Agenţiei:
a) se conduce în activitatea sa de Regulamentul cu privire la activitatea Colegiului, aprobat de directorul general al Agenţiei;
b) examinează în şedinţele sale problemele principale ce decurg din sarcinile şi funcţiile de bază ale Agenţiei, examinează proiectele celor mai importante acte legislative, documente metodologice, regulamente, instrucţiuni.
Deciziile Colegiului privind chestiunile examinate se aplică prin ordinele directorului general al Agenţiei.
17. Directorul general al Agenţiei:
a) efectuează conducerea generală a activităţii Agenţiei, traduce în viaţă deciziile Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, asigură respectarea  legislaţiei în activitatea Agenţiei;
b) administrează procesul de întocmire a proiectelor planurilor de activitate, finanţare şi asigurare tehnico-materială a Agenţiei, alte planuri, prezintă organului ierarhic superior proiectele în cauză pentru aprobare;
c) organizează controlul asupra îndeplinirii planurilor aprobate, verifică dările de seamă despre activitatea de reglementare şi control ale subdiviziunilor şi a colaboratorilor;
d) asigură completarea Agenţiei cu cadre calificate, specialişti tineri, susţine iniţiativa de creaţie a colaboratorilor, de stimulare morală şi materială a lor, organizează pregătirea cadrelor, acordă sprijin multilateral persoanelor care îşi perfecţionează calificarea ştiinţifico-practică;
e) prezintă, în modul stabilit, rapoartele privind rezultatele  activităţii, precum şi gestiunea contabilă, financiară referitor la activitatea economico-financiară a Agenţiei;
f) realizează conducerea generală a asigurării tehnico-materiale a Agenţiei;
g) prezintă Guvernului şi Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale raportul anual despre activitatea a Agenţiei pînă la data de 25 ianuarie;
h) prezintă în faţa colectivului de muncă a Agenţiei darea de seamă despre realizarea contractului colectiv cu administraţia, despre mersul îndeplinirii planurilor de activitate;
i) în conformitate cu legislaţia în vigoare şi pe bază de contract, încadrează, transferă şi concediază lucrătorii subdiviziunilor Agenţiei, stabileşte salariul de bază al colaboratorilor conform rezultatelor atestării, permite atestarea unor colaboratori înainte de termenul aprobat oficial;
j) permite colaboratorilor, în modul stabilit de legislaţie, deplasări în alte instituţii, inclusiv peste hotare, ce ţin de soluţionarea problemelor din domeniul medicamentului;
k) organizează concursuri pentru suplinirea funcţiilor vacante de conducători de subdiviziuni şi grupe tematice, aprobă rezultatele concursurilor;
l) în modul stabilit de legislaţie, aplică sancţiuni disciplinare faţă de colaboratori;
m) aprobă regulamentele şi planurile de activitate ale subdiviziunilor;
n) reprezintă Agenţia în organizaţiile de stat şi cele obşteşti, participă la examinarea problemelor ce ţin de distribuirea statelor, finanţelor, resurselor tehnico-materiale;
o) pledează, în numele Agenţiei, în instanţele judecătoreşti, de arbitraj, bancare etc., precum şi poate delega altor persoane să apere interesele Agenţiei în organele administrative, financiare, gospodăreşti, judecătoreşti şi de arbitraj;
p) dispune de dreptul de administrare a mijloacelor băneşti şi altor mijloace materiale ale Agenţiei, în limita volumului general de cheltuieli;
q) încheie contracte cu persoane juridice şi fizice în  vederea efectuării lucrărilor de cercetare necesare în domeniu, în limitele volumului de mijloace financiare alocate pentru aceste scopuri;
r) în conformitate cu legislaţia în vigoare, întreprinde măsuri pentru soluţionarea  problemelor legate de activitatea de bază a Agenţiei, asigurarea tehnico-materială, executarea construcţiilor capitale şi a reparaţiilor;
s) aprobă documentele de trecere la pierderi a valorilor materiale consumate sau inutilizabile, metalelor preţioase, utilajului, aparatelor, materialelor etc., coordonate preventiv cu Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale;
t) de comun acord cu instituţiile interesate, aprobă documentele care asigură securitatea muncii, tehnica de siguranţă şi antiincendiară, sanitaria de producţie etc.;
u) soluţionează şi coordonează, în conformitate cu legislaţia în vigoare, alte probleme legate de funcţionarea Agenţiei.
18. Directorul general al Agenţiei realizează toate drepturile ce rezultă din prezentul Regulament, are dreptul de a elibera procură, inclusiv cu dreptul de substituire, emite ordine obligatorii pentru întregul sistem farmaceutic, inclusiv spitalicesc, pentru colaboratorii şi subdiviziunile Agenţiei.
19. Directorul general al Agenţiei aprobă, prin ordin, repartizarea funcţiilor de conducere, atribuţiilor, drepturilor şi responsabilităţilor personalului de conducere.
20. Directorul general al Agenţiei poartă răspundere pentru asigurarea păstrării secretelor de stat în Agenţie.
21. Vicedirectorii Agenţiei sînt numiţi în şi eliberaţi din funcţie de ministrul sănătăţii şi protecţiei sociale, la propunerea directorului general al Agenţiei.
22. Drepturile şi obligaţiunile vicedirectorilor sînt determinate de directorul general al Agenţiei.
23. Vicedirectorii Agenţiei:
a) efectuează şi organizează conducerea, poartă răspundere pentru activitatea practică şi de control a sectoarelor, laboratoarelor, grupelor de problemă şi tematice, asigură respectarea legalităţii şi disciplinei, executarea directivelor administraţiei Agenţiei;
b) efectuează controlul şi participă la întocmirea planurilor anuale şi de perspectivă;
c) efectuează controlul lucrului metodic;
d) conduc activitatea  consiliilor de atestare şi de concurs, participă la pregătirea  cadrelor şi ridicarea calificării colaboratorilor;
e) organizează pregătirea materialelor pentru diferite expoziţii de specialitate;
f) conduc procesul de elaborare a pronosticului  dezvoltării sistemului farmaceutic, poartă răspundere pentru starea lucrărilor de brevetare şi informare în Agenţie;
g) poartă răspundere şi efectuează controlul asupra respectării regulilor şi normelor de protecţie a muncii, tehnicii de securitate şi sanitarie de producţie în Agenţie, contribuie la introducerea metodelor moderne de organizare  a muncii.
24. Vicedirectorul pentru asigurarea calităţii are dreptul să conducă una din subdiviziunile Agenţiei.
25. În absenţa directorului general funcţiile acestuia sînt suplinite de vicedirector.
V. MIJLOACELE FIXE ŞI MIJLOACELE
 FINANCIARE ALE AGENŢIEI
26. Sursele de formare a patrimoniului Agenţiei sînt:
a) patrimoniul statului  transmis Agenţiei în gestiune economică;
b) investiţii de capital şi alocaţii din buget;
c) mijloacele speciale obţinute în urma prestărilor de servicii contra plată;
d) mijloacele speciale obţinute în urma eliberării reactivelor preparaţi şi destinaţi farmaciilor cu funcţii de producţie, etichetelor cu fîşie latentă etc.;
e) creditele bancare;
f) plăţile de binefacere şi granturile;
g) veniturile provenite din realizarea cercetărilor pe bază de contract;
h) donaţiile, sponsorizările şi alte venituri provenite din colaborarea (cooperarea) internaţională, de la diverse societăţi, asociaţii profesionale, precum şi de la persoane juridice şi fizice.
27. Pierderile Agenţiei se lichidează, cu acceptul fondatorului, din contul veniturilor ce rămîn în posesia Agenţiei şi al valorilor fondului de rezervă.
28. Controlul asupra activităţii economico-financiare se efectuează în corespundere cu legislaţia.
29. Întreţinerea Agenţiei se efectuează din mijloacele bugetului de stat, inclusiv şi mijloacelor obţinute din prestarea serviciilor contra plată şi alte mijloace ce nu contravin legislaţiei.
30. Nomenclatorul şi tarifele la serviciile cu plată se aprobă de Guvern.
31. Mijloacele speciale obţinute în urma prestării serviciilor cu plată sînt destinate pentru acoperirea cheltuielilor legate de prestarea serviciilor nominalizate şi întreţinerea Agenţiei.
VI. DISPOZIŢII FINALE
32. Agenţia îşi poate sista activitatea conform hotărîrii de Guvern, prin reorganizare (fuzionare, asociere, divizare, separare, transformare) sau prin lichidare în corespundere cu legislaţia.
    
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1252
din 1 decembrie 2005
STRUCTURA
Agenţiei de Stat a Medicamentului
Conducerea
Director general
Prim-vicedirector
Vicedirector
Consilier
Departamentul evaluare-autorizare
Secţia autorizare medicamente, evaluare clinică şi farmacovigilenţă cu grupul GCP
Secţia evaluare farmaceutică cu grupele de coordonare în domeniul medicamentului, industriei farmaceutice naţionale şi implementarea regulilor de bună practică de fabricaţie (GMP)
Secţia evaluare farmacologică cu grupul GLP
Departamentul activitate farmaceutică
Secţia import-export de medicamente, alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice
Secţia achiziţii medicamente, alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice
Secţia management şi marketing farmaceutic cu grupul preţuri
Secţia ajutoare umanitare de medicamente, alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice
Departamentul inspecţie farmaceutică
Inspectoratul farmaceutic
Secţia metodico-organizatorică cu grupele GDP şi GPP
Departamentul calitate
Laboratorul pentru controlul calităţii medicamentelor
Centrul de evidenţă automatizată a circulaţiei medicamentelor
Secţia nimicire inofensivă a medicamentelor
Centrul de informaţie despre medicamente
Secţia economie, finanţe şi evidenţă contabilă
Secţia logistică