*HGC42/2006 Versiunea originala
ID intern unic:  327529
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 42
din  12.01.2006
cu privire la Clinica Universităţii
de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Publicat : 20.01.2006 în Monitorul Oficial Nr. 9-12     art Nr : 72
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Regulamentul Clinicii Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", conform anexei nr.1;
Lista instituţiilor medico-sanitare şi medico-sociale în care activează clinici ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" şi suprafaţa localului în care sînt amplasate (m2), conform anexei nr.2.
2. Ministerul Sănătăţii  şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor  vor prevedea în bugetul de stat, începînd cu 1 ianuarie 2006, mijloace financiare necesare pentru activitatea clinicilor universitare, în conformitate cu prevederile regulamentului nominalizat.
3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.18 din 15 ianuarie 1997 "Despre optimizarea pregătirii cadrelor de medici şi farmacişti".

Prim-ministru                                  Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Ministrul sănătăţii şi
protecţiei sociale                             Ion Ababii  
Ministrul finanţelor                         Mihail Pop

Chişinău, 12 ianuarie 2006.
Nr. 42.
        
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 42
din 12 ianuarie 2006
R E G U L A M E N T U L
CLINICII  UNIVERSITĂŢII DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
"NICOLAE TESTEMIŢANU"
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Clinica Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" (în continuare - Clinica Universitară) este fondată de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale şi prezintă baza clinică a catedrelor Universităţii amplasate în  instituţiile medico-sanitare şi medico-sociale (în continuare - Instituţie).
2. Clinica Universitară asigură acordarea de asistenţă medicală înalt specializată populaţiei, realizează instruirea universitară, postuniversitară şi continuă a medicilor şi farmaciştilor, asigură condiţii colaboratorilor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" pentru efectuarea investigaţiilor ştiinţifice.
3. Activitatea Clinicii Universitare are drept scop realizarea procesului de instruire, diagnostico-curativ şi ştiinţific.
4. Clinica Universitară dispune de bază tehnico-materială adecvată şi încăperi corespunzătoare pentru o bună activitate a studenţilor şi medicilor rezidenţi, secundari clinici, doctoranzi, auditori ai Facultăţii de Perfecţionare a Medicilor, colaboratori ai catedrelor (secţiilor, laboratoarelor ştiinţifice).
5. Clinica Universitară îşi desfăşoară activitatea în baza Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, Legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, Legii nr. 264-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic, prezentului Regulament, ordinelor şi dispoziţiilor ministrului sănătăţii şi protecţiei sociale şi ale rectorului Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".
II. OBIECTIVELE DE BAZĂ ALE  CLINICII UNIVERSITARE
6. Principalele obiective ale Clinicii Universitare sînt:
organizarea acordării asistenţei medicale spitaliceşti înalt calificate şi consultative, în cadrul secţiilor curative ale Instituţiilor, prin participarea colaboratorilor clinicilor universitare în comun cu studenţii, medicii rezidenţi şi auditori în procesul curativ, efectuarea intervenţiilor chirurgicale şi investigaţiilor clinice, organizarea conferinţelor matinale şi morfopatologice, vizitelor şi consiliilor medicale, elaborarea şi implementarea metodelor noi de diagnosticare şi tratament, recuperare medicală şi profilaxie;
promovarea şi implementarea actelor normative privind asigurările obligatorii de asistenţă medicală şi ajustarea activităţii clinice la metodologii moderne de tratament;
participarea activă în formarea şi implementarea standardelor medicale şi protocoalelor de tratament în condiţiile asigurărilor medicale;
organizarea şi asigurarea procesului de instruire universitară, postuniversitară şi continuă a medicilor specialişti, prin utilizarea realizărilor contemporane ale ştiinţei şi practicii medicale, formarea gîndirii clinice a viitorilor medici, dezvoltarea abilităţilor profesionale, însuşirea manoperelor practice şi implementarea medicinei bazate pe dovezi;
efectuarea cercetărilor ştiinţifice şi implementarea rezultatelor lor în practică conform programelor ştiinţifice aprobate de Consiliul Ştiinţific, Senatul Universităţii, Consiliul de Experţi al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale şi Secţia Medicală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
conlucrarea eficientă cu administraţia Instituţiei privind satisfacerea cerinţelor clinice şi paraclinice ale procesului didactic în conformitate cu stipulările de bază ale programelor analitice şi planurilor de studii, privind modernizarea bazei tehnico-materială a Clinicii Universitare, utilizarea ei în cadrul cercetărilor ştiinţifice şi implementarea în practică a rezultatelor acestora;
realizarea, în comun cu administraţia Instituţiei, a obiectivelor de bază ale proceselor curativ, didactic şi ştiinţific în conformitate cu prevederile actelor normative ale Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale privind spitalizarea pacienţilor tematici.
III. DIRECTORUL, CORPUL  PROFESORAL-DIDACTIC
ŞI  ŞTIINŢIFIC AL CLINICII  UNIVERSITARE
7. Directorul Clinicii Universitare este numit în funcţie prin ordinul rectorului Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", prin coordonare cu conducătorul Instituţiei.
8. În funcţia de director al Clinicii Universitare pot fi numiţi şefi de catedre şi profesori universitari, aleşi prin concurs în modul stabilit. Persoanele din corpul profesoral-didactic pentru suplinirea funcţiei de director al Clinicii Universitare nu beneficiază de remunerare suplimentară.
9. Personalul profesoral-didactic şi ştiinţific ales prin concurs se aprobă ca colaboratori ai Clinicii Universitare prin ordinul rectorului Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".
10. Pentru asigurarea unei conlucrări eficiente a Clinicii Universitare cu Instituţia, la prezentarea rectorului, în componenţa Consiliului de administraţie a acestora se include unul din directorii clinicilor universitare amplasate în această Instituţie. Unul din conducătorii instituţiilor, în cadrul cărora activează Clinici Universitare, este membru al Consiliului Ştiinţific (Senatului) Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".
11. Directorul Clinicii Universitare:
este responsabil de organizarea lucrului instructiv-didactic, curativ-profilactic în clinică, în strictă concordanţă cu cerinţele moderne ale ştiinţei şi practicii medicale şi actele normative şi legislative în vigoare;
dirijează şedinţele-fulger matinale, vizitele săptămînale în subdiviziunile integrate, cu analiza ulterioară a pacienţilor şi a fişelor de observaţie la conferinţele clinice, clinico-anatomice şi ştiinţifico-practice;
planifică programul de examinare şi tratament al pacienţilor, cooptînd în acest scop profesori, conferenţiari, asistenţi, doctoranzi, medici rezidenţi şi studenţi.
participă activ în cadrul comisiei curativ-consultative, atît la studierea rezultatelor tratamentului, cazurilor clinice dificile, în plan diagnostic şi curativ, cît şi examinarea reclamaţiilor şi petiţiilor pacienţilor trataţi în clinica de profil;
dirijează activitatea pedagogică, curativ-profilactică şi ştiinţifică a Clinicii Universitare, organizează conferinţele ştiinţifico-practice;
participă la selectarea, plasarea în cîmpul muncii şi perfecţionarea continuă a medicilor clinicilor universitare;
elaborează programe de perspectivă de modernizare a bazei tehnico-materiale a Clinicii Universitare;
asigură realizarea prevederilor actelor normative ale Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale privind spitalizarea pacienţilor tematici în limitele pînă la 15% din numărul total contractaţi de Compania Naţională de Asigurări în Medicină, pentru asigurarea procesului didactic, clinic şi ştiinţific;
12. Profesorii universitari, conferenţiarii universitari şi cercetători:
organizează, dirijează şi participă nemijlocit în activitatea instructiv-didactică, ştiinţifică, consultativă şi curativ-profilactică;
participă activ la elaborarea metodelor moderne de diagnostic şi tratament, argumentate ştiinţific, asigură implementarea lor în activitatea cotidiană a Instituţiei;
asigură realizarea sarcinilor pedagogice, curativ-profilactice şi ştiinţifice ale Clinicii Universitare;
propune, în conformitate cu necesităţile de diagnostic, tratament şi  cercetări ştiinţifice, programul de modernizare a locului de lucru, în scopul asigurării cercetărilor ştiinţifice.
13. Asistentul universitar şi cercetătorul ştiinţific:
efectuează patronatul pacienţilor în limita de 0,5 - 0,75 din sarcina curativă a unui medic practic, participînd nemijlocit la procesul de diagnosticare şi tratament;
efectuează gărzi programate în cadrul subdiviziunilor Clinicii Universitare (cel puţin 24 ore pe lună) şi de urgenţă în echipele specializate;
vizitează zilnic bolnavii patronaţi, participă la vizitele generale ale directorului clinicii, profesorului şi conferenţiarului cu analiza ulterioară a cazurilor  clinice;
participă activ în procesul de instruire universitară, postuniversitară şi continuă a medicilor, la conferinţele clinice şi clinico-anatomice,  implementarea metodelor noi de diagnostic şi tratament, realizarea cercetărilor ştiinţifice în cadrul planului ştiinţific al catedrei.
IV. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ
14. Relaţiile dintre Instituţie şi Clinica Universitară se stabilesc în baza contractului de colaborare încheiat între Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" şi Instituţie.
15. Remunerarea muncii colaboratorilor Clinicii Universitare pentru lucrul curativ şi acoperirea cheltuielilor de regie se efectuează din contul mijloacelor bugetare şi speciale ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".
16. Pentru asistenţa medicală acordată pacienţilor trataţi în cadrul Instituţiei, colaboratorilor Clinicii Universitare, în dependenţă de sarcina curativă îndeplinită, li se stabileşte un supliment pentru lucrul curativ în următoarea mărime: şefilor de catedră, profesorilor universitari şi conferenţiarilor (universitari şi cercetători) în mărime de pînă la 0,5, iar asistenţilor universitari şi cercetătorilor ştiinţifici - în mărime de 0,75 din salariul de funcţie al medicilor, prevăzut în anexa nr. 2 la Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1593 din 29 decembrie 2003 (cu modificările ulterioare), în dependenţă de vechimea în muncă în calitate de personal medical.
17. Personalul medical şi farmaceutic al Instituţiei, care activează nemijlocit în cadrul Clinicii Universitare, beneficiază de majorare la salariu cu 10 la sută din contul veniturilor Instituţiei.
18. Menţinerea la nivelul cerinţelor actuale a bazei tehnico-materiale a Clinicii Universitare în cadrul Instituţiei, procurarea utilajului medical modern, reieşind din necesităţile procesului didactic, curativ şi ştiinţific se efectuează din contul bugetului de stat şi din alte surse permise de legislaţie.
19. Resursele financiare destinate Clinicii Universitare pot fi completate din contul proiectelor internaţionale şi granturilor, ale căror obţinere şi realizare constituie atribuţii nemijlocite ale directorilor de clinici.
V. DISPOZIŢII   FINALE
20. Schimbarea profilului secţiilor Instituţiei pe parcursul anului de studii nu se permite.
21. Lucrările ştiinţifice ale colaboratorilor, elaborate pe baza materialelor Instituţiei se publică în bază de coparticipare.
22. Bunurile materiale, instalaţiile medicale şi gospodăreşti procurate din contul investiţiilor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" rămîn în proprietatea acesteia, luate la evidenţă şi inventariere separat de proprietatea Instituţiei.
23. Reparaţiile capitale şi curente ale clădirilor şi încăperilor, în care sînt amplasate Clinici Universitare, se efectuează cu forţele comune ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" şi Instituţiei, precum şi din contul bugetului de stat şi alte surse permise de legislaţie.
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 42
din 12 ianuarie 2006
LISTA
instituţiilor medico-sanitare şi medico-sociale în care activează clinici
ale  Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
şi suprafaţa localului în care sînt amplasate (m2)
I.  Instituţii medico-sanitare şi medico-sociale în cadrul cărora activează clinici universitare:
1. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Spitalul Clinic Republican" - 1835,5
2. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Institutul Oncologic" - 532,0
3. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" - 118,0
4. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Institutul de Cardiologie" - 249,6
5. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie" - 310,6
6. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Spitalul Clinic de Boli Infecţioase "Toma Ciorbă" - 300,1
7. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Policlinica Stomatologică Republicană" - 170,0
8. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Dispensarul Dermatovenerologic Republican" - 296,6
9. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Dispensarul Republican de Narcologie" - 100,0
10. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale" - 314,9
11. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Spitalul Clinic Republican pentru Copii "Emilian Coţaga" - 602,5
12. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Centrul Republican de Diagnosticare Medicală" - 100,0
13. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului" - 3186,0
14. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Spitalul Clinic de Psihiatrie" - 451,0
15. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Clinica universitară de asistenţă medicală primară a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" - 68,7
16. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic Medicină de Urgenţă" - 1090,0
17. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Asociaţia Medicală Teritorială Centru" - 115,0
18. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Asociaţia Medicală Teritorială  Botanica" - 60,0
19. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Asociaţia Medicală Teritorială  Rîşcani" - 14,0
20. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Asociaţia Medicală Teritorială  Buiucani" - 20,0
21. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Asociaţia Medicală Teritorială Ciocana" - 10,0
22. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Spitalul Clinic Municipal nr. 1" - 1023,0
23. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Spitalul Clinic Municipal "Arhanghel Mihail" - 338,5
24. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Spitalul Clinic Municipal "Sf. Treime" - 1032,3
25. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Spitalul Clinic Municipal nr. 4" - 182,0
26. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Spitalul Clinic Municipal pentru Copii "Valentin Ignatenco" - 264,0
27. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Spitalul Clinic Municipal pentru Copii nr. 1" - 103,0
28.  Instituţia Medico-Sanitară Publică"Spitalul Clinic Municipal de Boli Infecţioase pentru Copii" - 160,4
29. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Maternitatea Municipală nr. 2" - 100,0
30. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Dispensarul Dermatovenerologic  Municipal" - 12,0
31. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Centrul Stomatologic Municipal" - 64,0
32. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Centrul Stomatologic Municipal pentru Copii" - 40,0
33. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie" - 320,7
34. Institutul de Neurologie si Neurochirurgie - 294,4
35. Spitalul Republican al Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare a Aparatului Guvernului - 222,5
36. Spitalul Clinic Militar Central - 60,0
37. Spitalul Clinic Central Staţia Chişinău - filiala Întreprinderii de Stat "Calea ferată din Moldova" - 275,0
38. Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui - 20,0
39. Centrul Naţional de Sănătate Reproductivă şi Genetică Medicală - 80,0
40. Centrul Republican Experimental de Protezare, Ortopedie şi Reabilitare - 20,0
41. Centrul Republican de Reabilitare Medico-Socială - 20,0
II. Înstituţii medico-sanitare în cadrul cărora sînt amplasate
 catedre ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu"
1. Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă - 92,0
2. Centrul de Medicină Preventivă a municipiului Chişinău - 35,0
III. Înstituţii farmaceutice în cadrul cărora se
organizează instruirea universitară, postuniversitară şi
continuă a farmaciştilor
1. Institutul de Farmacie - 20,0
2. SA "SANFARM-PRIM" - 20,0
3. SA "FARMACO" - 20,0
4. SA "Centrofarm" - 20,0
5. SA "Farmacia Farmacopeia nr. 475" - 20,0
6. SA "Farmacia nr. 2 - Centrală" - 20,0
7. SA "Farmacia nr. 280" - 20,0
8. SA "Farmacia Buiucani nr. 465" - 20,0
IV. Instituţii medico-sanitare publice în cadrul cărora se
permite organizarea studiilor postuniversitare prin rezidenţiat:
1. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Spitalul Clinic Municipal Bălţi"
2. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Centrul Medicilor de Familie Bălţi"
3. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Spitalul Raional Cahul"
4. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Spitalul Raional Comrat"
5. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Spitalul Raional Hînceşti"
6. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Spitalul Raional Orhei"
7. Instituţia Medico-Sanitară Publică "Spitalul Raional Ungheni"
V. Instituţii medico-sanitare  în cadrul cărora se permite
 efectuarea stagiului practic al studenţilor şi medicilor rezidenţi
ai Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
"Nicolae Testemiţanu":
1. Instituţii medico-sanitare publice - spitale raionale
2. Instituţii medico-sanitare publice - staţii zonale de asistenţă medicală urgentă
3. Centre de medicină preventivă (naţional, municipale şi raionale).