*HGO1441/2006 Versiunea originala
ID intern unic:  327582
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1441
din  19.12.2006
cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat
"Registrul de stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice"
Publicat : 29.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 199-202     art Nr : 1543
   Întru realizarea prevederilor Legii nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 130-132, art. 917), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Concepţia sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice" (se anexează).
    2. Se stabileşte că, la elaborarea şi implementarea sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice", Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin" şi Ministerul Dezvoltării Informaţionale vor lua drept bază prevederile Concepţiei sus-numite.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dnei Zinaida Greceanîi, prim-viceprim-ministru.
          
    PRIM-MINISTRU                                                      Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru                                                 Zinaida Greceanîi
    Ministrul dezvoltării informaţionale                            Vladimir Molojen
 
    Nr. 1441. Chişinău, 19 decembrie 2006.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1441
din 19 decembrie 2006
CONCEPŢIA
sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al circulaţiei
alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice"
INTRODUCERE
    Monitorizarea traficului de resurse materiale constituie un factor important al asigurării securităţii economice a statului, un mijloc de sporire a veniturilor bugetare şi serveşte drept garanţie a stabilităţii sociale, iar deţinerea informaţiei veridice privind procesele economice contribuie la corectitudinea deciziilor adoptate de către organele de stat.
   În prezent, problema protecţiei producţiei de falsificări şi contrafacere, asigurarea calităţii producţiei comercializate este actuală în întreaga lume. Falsificarea şi contrafacerea mărfurilor de larg consum, inclusiv a producţiei alcoolice, a devenit un fenomen frecvent. S-a extins considerabil practica comercializării producţiei alcoolice contrafăcute, produse în afara hotarelor ţării noastre, cu utilizarea mărcilor de produs ale producătorilor moldoveni, ceea ce prejudiciază imaginea comercială a Moldovei pe arena internaţională. Este indubitabil faptul că o asemenea producţie poate fi periculoasă pentru sănătatea şi chiar  pentru viaţa cetăţenilor, precum şi privează bugetul de stat de încasări legale.
    Întru contracararea falsificării producţiei alcoolice, atingerii unor performanţe în domeniul controlului calităţii producţiei puse în circulaţie, extinderii pieţelor de desfacere, precum şi în conformitate cu Legea nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.130-132, art.917), cu modificările şi completările ulterioare, urmează a fi creat Registrul de stat al circulaţiei alcoolului etilic şi producţiei alcoolice (în continuare - Registru).
   În Concepţia sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice" (în continuare - Concepţie) sînt stabilite principiile de bază pentru utilizarea tehnologiilor informaţionale avansate în domeniul controlului calităţii şi circulaţiei producţiei alcoolice, este determinat sistemul informaţional cu ajutorul căruia va fi format Registrul, sînt specificaţi principalii furnizori de informaţie şi participanţii la schimbul informaţional.
Capitolul I
Sistemul informaţional automatizat
1. Generalităţi
    Sistemul informaţional automatizat "Registrul de stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice" (în continuare - SIA RSPA) reprezintă un ansamblu sistematizat de date despre producţia alcoolică şi alcoolul etilic produs şi importat, despre agenţii economici care deţin licenţe pentru dreptul de import, fabricare, păstrare, comercializare a producţiei alcoolice şi alcoolului etilic, despre mărcile comerciale de stat şi timbrele de acciz, produse şi utilizate, despre documentele care însoţesc fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi producţiei alcoolice. Formarea resurselor informaţionale privind circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice este asigurată drept rezultat al funcţionării sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice".
    SIA RSPA este o parte componentă a Resurselor informaţionale de stat ale Republicii Moldova şi anume a segmentului "Resursele economice" (fig. 1).

    HG1441F1.rtf
 
    Fig. 1. Locul SIA RSPA în structura Resurselor informaţionale de stat
2. Noţiuni de bază
    În sensul prezentei Concepţii, noţiunile utilizate semnifică următoarele:
    acciz - impozit general de stat, stabilit pentru unele mărfuri de consum;
    alcool etilic - alcool, obţinut prin fermentarea alcoolică a materiei prime de origine vegetală, cu distilare, cu/sau fără rafinare ulterioară, şi alcool de sinteză obţinut prin hidratarea catalitică  a etilenei;
    bancă de date - sistem informaţional tehnic care conţine una sau mai multe baze de date şi sistemul de administrare a acestora;
    bază de date - totalitate de date, organizate conform unei structuri conceptuale, ce descriu caracteristicile principale şi raporturile dintre esenţe, destinată unui sau mai multor domenii de aplicare;
    băuturi alcoolice - producţie alcoolică fabricată din alcool etilic, obţinut prin fermentarea materiei prime de origine vegetală, cu adaosuri de sucuri, produse ce conţin zahăr, substanţe aromate, macerate, extracte sau distilate de ingrediente de origine naturală, alte ingrediente, cu/sau fără apă potabilă dedurizată, destinată consumului uman;
    băuturi alcoolice tari - producţie alcoolică avînd concentraţia alcoolului etilic mai mare de 25% în volum;
    certificat de acciz - document eliberat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat subiectului impunerii şi care atestă înregistrarea acestuia, cu atribuirea dreptului de a efectua tranzacţii cu mărfuri impozabile cu accize;
   circulaţia producţiei alcoolice - procurarea (inclusiv importul), livrarea (inclusiv exportul), folosirea, stocarea (depozitarea) şi vînzarea (cu ridicata şi cu amănuntul) producţiei alcoolice;
    complex de mijloace tehnice de program - ansamblu de mijloace tehnice şi de mijloace de program care asigură realizarea proceselor informaţionale;
    concepţie - document care descrie ideologia construirii sistemului informaţional automatizat ca totalitate de reprezentări interconectate despre funcţionarea sistemului;
    depozit specializat - depozit special amenajat pentru stocarea şi comercializarea cu ridicata a producţiei alcoolice;
    documentaţie normativă - instrucţiuni tehnice şi tehnologice, standarde, prescripţii tehnice şi alte prescripţii obligatorii spre respectare în procesul de fabricare şi circulaţie a producţiei alcoolice;
    INDO (idenfification number of organization) - număr de identificare a organizaţiei;
    IDNP (idenfification number of person) - număr de identificare a persoanei;
    încăpere de accizare - totalitate a locurilor care aparţin subiectului impunerii, inclusiv clădirile, încăperile, teritoriile, terenurile, orice alte locuri, situate separat, specificate în certificatul de acciz, locuri în care mărfurile impozabile cu accize se prelucrează şi/sau se fabrică, de unde sînt expediate (exportate) de către subiecţii impunerii;
    licenţă - document oficial, eliberat de organul de licenţiere, care confirmă dreptul licenţiatului de a desfăşura genul de activitate indicat în el, în decursul unui termen determinat, cu respectarea obligatorie a condiţiilor de licenţiere;
    marcă comercială de stat - imprimat pe hîrtie specială de mărime definită, cu înscripţii şi semne distinctive, emis de stat şi încleiat pe producţia finită, utilizat la livrarea producţiei alcoolice îmbuteliate de înaltă calitate, în conformitate cu toate standardele de calitate (cu excepţia alcoolului etilic);
    obiect informaţional - reprezentare virtuală a entităţilor real existente, atît materiale cît şi nemateriale;
    producători de producţie alcoolică - agenţi economici care dispun de utilaj necesar, deţin licenţa respectivă şi întrunesc condiţiile prevăzute de lege pentru fabricarea producţiei alcoolice;
    producţie alcoolică - producţie alimentară avînd concentraţia de alcool etilic mai mare de 1,5% în volum  (alcoolul  etilic  potabil, băuturile alcoolice, vinul din struguri, vinul din fructe, vinul materie primă din struguri şi fructe, sucurile fermentate din fructe, cidrul);
    produs falsificat (contrafăcut) - produs care, potrivit compoziţiei şi procedeelor de fabricare, nu corespunde documentaţiei normative în vigoare şi este prezentat drept veritabil, inducînd în eroare consumatorul, sau duplicat fals reprodus după modelul original;
    sistem informaţional automatizat (SIA) - ansamblul resurselor informaţionale interconectate, tehnologiilor, metodelor şi personalului, destinat pentru stocarea, prelucrarea şi eliberarea informaţiei;
    timbru de acciz - imprimat  pe hîrtie specială, de o dimensiune stabilită, cu inscripţii şi semne distinctive speciale, emis de stat şi aplicat pe ambalajul de consum pentru confirmarea plăţii accizelor pentru producţia alcoolică comercializată, avînd o porţiune specială mecanolizibilă, care conţine informaţia privind seria şi numărul timbrului;
    timbru de acciz. marcă comercială de stat - marcă specială ce include funcţiile timbrului de acciz şi ale mărcii de evidenţă (semn de evidenţă şi control), care are o porţiune mecanolizibilă conţinînd informaţia despre numărul ei de identificare unic;
    recipient - orice ambalaj (sticlă, pachet tetra-pack, borcan metalic etc.) în care este îmbuteliată producţia alcoolică, fabricată sau importată în Moldova, fiind destinată pentru păstrarea şi transportarea ei.
3. Destinaţia SIA RSPA
    SIA RSPA este destinat pentru asigurarea formării resursei informaţionale despre circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice şi oferirea de informaţie conducerii ţării, autorităţilor administraţiei publice, persoanelor fizice şi juridice, în modul stabilit de regulamentul sistemului şi legislaţia în vigoare.
    SIA RSPA este unica sursă oficială de informaţie despre producţia alcoolică şi alcoolul etilic fabricat şi importat/exportat, despre agenţii economici care au obţinut licenţe pentru dreptul de import, fabricare, stocare şi comercializare a producţiei alcoolice, despre mărcile comerciale de stat şi timbrele de acciz, produse şi utilizate, despre documentele care însoţesc fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.
4. Scopurile creării SIA RSPA
    Prin crearea SIA RSPA se realizează mai multe obiective: pe de o parte, are loc formarea mecanismului de evidenţă şi control al fabricării şi circulaţiei producţiei alcoolice şi alcoolului etilic, inclusiv controlul calităţii materiei prime utilizate şi producţiei fabricate, pe de altă parte, se creează mecanismul care permite intensificarea luptei cu producţia falsificată şi contrafăcută şi, prin urmare, majorarea încasărilor la buget din circulaţia producţiei alcoolice.
    La crearea SIA RSPA se ating următoarele scopuri:
    asigurarea formării resurselor informaţionale de stat în domeniul circulaţiei producţiei alcoolice şi alcoolului etilic;
    evidenţa alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, fabricate şi importate în ţară atît îmbuteliată cît şi în vrac;
    colectarea, acumularea, stocarea, actualizarea şi analiza datelor despre toţi agenţii economici care au obţinut certificate de acciz şi licenţe corespunzătoare pentru dreptul     de activitate în domeniul fabricării, stocării, comercializării, importului producţiei alcoolice şi alcoolului etilic;
    implementarea semnelor de stat personificate (a mărcilor comerciale de stat şi a timbrelor de acciz), în scopul identificării unităţii de producţie alcoolică, îmbuteliată în ambalaj de consum;
    sporirea calităţii producţiei prin monitorizarea indicilor calităţii producţiei fabricate la diferite stadii ale procesului tehnologic de producţie, precum şi prin evidenţa strictă a tuturor documentelor ce însoţesc procesul circulaţiei producţiei alcoolice;
    realizarea prevederilor Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor, prin neadmiterea pe piaţă a producţiei alcoolice falsificate sau de proastă calitate;
    asigurarea colectării integrale a accizelor şi altor impozite şi taxe, aferente circulaţiei producţiei alcoolice, monitorizarea încasării fluxurilor financiare în buget;
    asigurarea obiectivităţii rezultatelor verificărilor producţiei alcoolice la furnizorii cu ridicata şi în comerţul cu amănuntul;
    efectuarea controlului privind utilizarea denumirilor de vinuri conform locului de origine;
    oferirea informaţiei exhaustive şi veridice organelor de drept şi de control, în scopul asistenţei asigurării legitimităţii şi ordinii, în conformitate cu principiile de bază ale creării sistemului.
5. Principiile creării SIA RSPA
    La principiile de bază ale creării SIA RSPA se raportează următoarele:
    principiul consecutivităţii - care presupune elaborarea şi realizarea proiectului pe etape;
    principiul legitimităţii - care presupune crearea şi exploatarea sistemului în conformitate cu legislaţia naţională;
    principiul respectării drepturilor omului - care prevede exploatarea sistemului în strictă conformitate cu documentele normative naţionale şi prevederile tratatelor şi convenţiilor internaţionale  privind drepturile omului, la care Republica Moldova este parte;
    principiul eficienţei funcţionării - care presupune optimizarea raportului \xaecalitate/cost\xaf;
    principiul primei persoane şi centrului unic - care presupune că sistemul trebuie să dispună de beneficiar, constructor principal şi antreprenor general, cu împuternicirile corespunzătoare;
    principiul securităţii - care semnifică protejarea garantată a datelor de deteriorare fizică şi logică, precum şi de acces neautorizat, temei pentru realizarea căruia constituie standardele internaţionale ISO 17799 şi ISO 15408;
    principiul temeiniciei datelor - care presupune confirmarea legitimităţii fiecărui fapt şi fiecărui bloc de date, introduse în sistem, pe calea referinţelor la documentele corespunzătoare (de hîrtie sau electronice);
    principiul dezvoltării progresive - care semnifică crearea sistemului şi modificarea permanentă a componentelor sale separate, în baza tehnologiilor informaţionale avansate;
    principiul accesului bazat pe drepturi egale - care presupune oferirea accesului reglementat, bazat pe drepturi egale, tuturor  categoriilor de utilizatori, independent de amplasarea lor;
    principiul integrităţii şi veridicităţii datelor:
    - prin integritatea datelor se are în vedere starea acestora, cînd îşi păstrează conţinutul şi se interpretează univoc în condiţiile unor influenţe aleatorii. Integritatea datelor se consideră a fi păstrată, dacă acestea nu au fost denaturate şi nu au fost deteriorate (nu au fost şterse);
    - prin veridicitatea datelor se are în vedere gradul de corespundere a datelor, păstrate în memoria maşinii electronice de calcul sau în documente, stării reale a obiectelor reflectate, dintr-un domeniu concret al sistemului;
    principiul modularităţii şi scalabilităţii - care semnifică posibilitatea extinderii sistemului, fără modificarea componentelor create anterior.
Capitolul II
6. Baza juridico-normativă a SIA RSPA
    Baza juridico-normativă a SIA RSPA o constituie legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Crearea şi funcţionarea SIA RSPA sînt reglementate de următoarele acte normative şi legislative:
    Constituţia Republicii Moldova;
    Codul fiscal, adoptat prin Legea nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997;
    Codul vamal, adoptat prin Legea nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000;
    Legea  nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal;
    Legea nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice;
    Legea  nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere;
    Legea  nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate;
    Legea nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor;
    Legea nr.186-XV din 24 aprilie 2003 cu privire la evaluarea conformităţii produselor;
    Legea nr.467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi resursele informaţionale de stat;
    Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006;
    Hotărîrea Guvernului nr. 809 din 11 decembrie 1995 "Privind reglementarea exportului producţiei alcoolice";
    Hotărîrea Guvernului nr. 1300 din 31 decembrie 1998 "Despre aprobarea Regulamentului cu privire la sistarea fabricării şi (sau) comercializării (executării, prestării) produselor (proceselor, serviciilor) nestandardizate, de calitate inferioară, retragerea din circulaţie a produselor falsificate şi nimicirea produselor (proceselor, serviciilor) ce prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor şi pentru mediul ambiant";
    Hotărîrea Guvernului nr.249 din 11 aprilie 2001 "Pentru punerea în aplicare a Legii cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice";
    Hotărîrea Guvernului nr.903 din 30 august 2001 "Privind elaborarea şi implementarea sistemului informaţional de evidenţă şi control al tranzitului de încărcături";
    Hotărîrea Guvernului nr.22 din 10 ianuarie 2002 "Despre aprobarea Codului privind activitatea practică a vinificatorului";
    Hotărîrea Guvernului nr.54 din 26 ianuarie 2004 "Cu privire la aprobarea Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova";
   Regulamentul Ministerului Finanţelor nr.6 din 19 martie 2001 "Cu privire la modalitatea de marcare a mărfurilor producătorului indigen şi celor importate, supuse accizelor";
   Ordinul directorului general al Departamentului Vamal nr.276-O din 24 octombrie 2002 "Cu privire la perfectarea actelor vamale în perioada înregistrării vamale a mărfii, ce constituie subiectul tranzacţiilor economice externe".
   Crearea şi funcţionarea eficientă a SIA RSPA necesită aprobarea unor legi noi şi modificarea celor în vigoare, pentru reglementarea raporturilor în procesul de colectare, prelucrare, stocare, actualizare a datelor, precum şi pentru determinarea regimului juridic de funcţionare a sistemului, pentru stabilirea drepturilor şi obligaţilor agenţilor economici (subiecţi ai sistemului), ale ministerelor şi organelor administrative centrale corespunzătoare, registratorilor de date şi administratorului sistemului.
Capitolul III
7.  Funcţiile de bază ale SIA RSPA
    SIA RSPA trebuie să asigure îndeplinirea atît a funcţiilor de bază ale sistemului informaţional tip cît şi a unor funcţii specifice, determinate de destinaţia sistemului, care sînt grupate în blocuri funcţionale specializate.
    În cadrul SIA RSPA vor fi exercitate următoarele funcţii de bază:
    A. Formarea băncii de date a sistemului
   Funcţiile de bază la formarea băncii de date a sistemului sînt următoarele: punerea primară în evidenţă, actualizarea datelor şi scoaterea din evidenţă a datelor (transferarea datelor în arhivă). Aceste funcţii sînt exercitate în funcţie de îndeplinirea unor sau altor scenarii de bază, care realizează funcţiile sistemului.
    1) Punerea primară în evidenţă
    Punerea primară în evidenţă a datelor constă în atribuirea obiectului informaţional de evidenţă a identificatorului unic (cu excepţia obiectelor informaţionale împrumutate) şi introducerea în banca de date a sistemului a unui volum stabilit de date despre el.
    2) Actualizarea datelor
    Actualizarea datelor sistemului constă în actualizarea sistematică a băncii de date a sistemului la modificarea sau completarea datelor obiectelor de evidenţă.
    3) Scoaterea din evidenţă
    Scoaterea din evidenţă şi transferarea datelor în arhivă constă în aplicarea unei marcări speciale în baza de date.
    Informaţia în SIA RSPA se introduce numai în baza documentelor ce confirmă veridicitatea datelor, cu referinţă la documentul în baza căruia s-a efectuat actualizarea datelor.
    Toate modificările în sistem se păstrează în ordine cronologică.
    B. Organizarea asigurării informaţionale
    Datele din banca de date a SIA RSPA sînt oferite ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale, persoanelor juridice şi fizice, precum şi în cazul schimbului informaţional între participanţii la sistem. Totodată, fiecare beneficiar al datelor din sistem este obligat să le utilizeze doar în scopuri licite.
   Nivelul accesului beneficiarului datelor din sistem la informaţia solicitată este stabilit de legislaţie, în funcţie de statutul juridic al beneficiarului şi regimul de drept al informaţiei. Procedura şi tipul informaţiei oferită utilizatorilor sînt stabilite de Regulamentul SIA RSPA şi de alte acte normative.
   C. Asigurarea calităţii informaţiei din contul creării şi menţinerii componentelor sistemului de calitate, bazat pe abordare de proces, în conformitate cu standardele internaţionale ISO seria 9000
    D. Asigurarea protecţiei datelor la toate etapele de acumulare, stocare şi utilizare a resurselor informaţionale de stat, care se referă la domeniul circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice
    E. Asigurarea multilaterală a funcţionării SIA RSPA.
    8. Blocurile funcţionale ale SIA RSPA
    Fiecare bloc funcţional reprezintă un ansamblu de funcţii îndeplinite de subsisteme automatizate separate ale SIA RSPA, integrate reciproc.
    A. Blocul interacţiunii informaţionale a tuturor participanţilor la sistem, în cadrul formării, prelucrării şi păstrării informaţiei despre circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice ("Administrarea şi monitorizarea acţiunilor utilizatorilor"), reprezintă un sistem integrat de control şi monitorizare a formării şi utilizării resurselor informaţionale în domeniul circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.
    Blocul în cauză include următoarele funcţii:
    a) asigurarea integrităţii logice a sistemului;
    b) administrarea bazelor de date ale sistemului;
    c) elaborarea şi mentenanţa clasificatoarelor şi indicatoarelor generale de sistem;
    d) delimitarea drepturilor de acces pentru utilizatori, ţinerea sistemului de parole;
    e) asigurarea securităţii, protecţiei şi integrităţii informaţiei în cadrul sistemului, în baza standardelor internaţionale ISO 17799 şi ISO 15408.
    B. Blocul funcţiilor de evidenţă a agenţilor economici care au obţinut licenţe pentru dreptul de activitate în domeniul circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice ("Subiecţii sistemului")
    Blocul în cauză include următoarele funcţii de bază:
    a) evidenţa agenţilor economici care au obţinut licenţă pentru dreptul de a fabrica producţie alcoolică şi alcool etilic;
    b) evidenţa agenţilor economici care au obţinut licenţă pentru stocarea şi comercializarea cu ridicata a producţiei alcoolice;
    c) evidenţa agenţilor economici care au obţinut licenţă pentru dreptul de a importa alcool etilic şi producţie alcoolică;
    d) evidenţa certificatelor de înregistrare a utilajului tehnologic principal, utilizat la fabricarea alcoolului, băuturilor alcoolice tari, precum şi a datelor ce se conţin în aceste certificate;
    e) evidenţa datelor privind sumele restituite ale accizelor şi taxei pe valoarea adăugată, plătite anterior, pentru alcoolul procurat şi utilizat ca materie primă la fabricarea producţiei alcoolice;
    f) evidenţa certificatelor de acciz, eliberate agenţilor economici pentru dreptul de a încheia tranzacţii cu mărfuri impozabile cu accize (pentru producţia alcoolică şi alcoolul etilic);
   g) evidenţa certificatelor de verificare, eliberate pentru aparatele de măsurare a volumului producţiei fabricate şi dispozitivele de control pentru determinarea concentraţiei de alcool;
    h) evidenţa sortimentului aprobat al producţiei alcoolice fabricate şi puse în circulaţie;
    i) evidenţa certificatelor de igienă ce permit întreprinderii să desfăşoare activitate de producţie;
    j) evidenţa avizelor tehnice pentru obţinerea licenţei pentru dreptul de fabricare a producţiei alcoolice.
    l). Blocul funcţiilor de evidenţă şi control al fabricării alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice ("Fabricarea")
Blocul în cauză include următoarele funcţii principale de evidenţă a datelor despre fabricarea alcoolului etilic şi producţiei alcoolice, inclusiv a celei îmbuteliate în ambalaj de consum:
    a) evidenţa alcoolului etilic fabricat şi a producţiei alcoolice pentru fiecare întreprindere producătoare, pentru fiecare denumire şi tip de producţie fabricată;
    b) evidenţa cantităţii de zahăr, utilizate la şaptalizarea vinurilor;
    c) evidenţa cantităţii de must concentrat fabricat, achiziţionat şi utilizat;
    d) evidenţa documentelor şi datelor conţinute în ele ce caracterizează calitatea producţiei finite şi a materialelor de bază, utilizate pentru fabricarea ei:
    certificatelor de calitate;
    certificatelor de conformitate eliberate în cadrul Sistemului Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor;
    certificatelor de conformitate VI-1;
    certificatelor de igienă, inclusiv pentru materia primă;
    rapoartelor de expertiză;
    rapoartelor de expertiză conform certificatului de igienă;
    declaraţiilor privind lipsa în producţie a organismelor modificate genetic şi a altor adaosuri, dăunătoare pentru sănătatea consumătorului;
    deşeurilor formate şi utilizarea lor.
    D. Blocul funcţiilor de evidenţă a volumului alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice la comercializarea cu ridicata şi stocare (depozitare) ("Comercializarea cu ridicata şi stocarea")
    Blocul în cauză include următoarele funcţii de bază:
    a) evidenţa datelor despre volumul cumpărărilor şi al comercializărilor cu ridicata ale producţiei alcoolice şi stocurile ei, precum şi despre suma impozitelor plătite de către agenţii economici care au depozite specializate (nu fabrică producţie alcoolică);
   b) evidenţa datelor despre volumul comercializărilor cu ridicata ale producţiei şi stocurile ei, precum şi despre suma impozitelor plătite de către întreprinderile producătoare de producţie alcoolică (impozitele pentru fabricarea şi comercializarea producţiei alcoolice);
    c) evidenţa datelor despre volumul cumpărărilor cu ridicata ale producţiei care conţine alcool (cu conţinut de alcool etilic mai mare de 1,5% din volum) şi stocurile ei care se utilizează ca materie primă pentru fabricarea producţiei alcoolice.
    E. Blocul funcţiilor de evidenţă a datelor despre cantitatea de alcool etilic importat/ reimportat şi a producţiei alcoolice ("Import")
    Blocul în cauză include următoarele funcţii de bază:
    a) evidenţa datelor despre cantitatea alcoolului etilic importat /reimportat şi a producţiei alcoolice;
    b) evidenţa datelor despre sumele plăţilor vamale achitate (inclusiv accizul şi taxa pe valoarea adăugată pentru alcoolul etilic şi producţia alcoolică importată);
    c) evidenţa cotelor stabilite la importul alcoolului etilic;
    d) evidenţa certificatelor de conformitate, eliberate pentru producţia importată.
    F. Blocul funcţiilor de evidenţă a datelor despre cantitatea alcoolului etilic exportat /reexportat şi a producţiei alcoolice ("Export")
    Blocul în cauză include următoarele funcţii de bază:
    a) evidenţa datelor despre cantitatea alcoolului etilic exportat /reexportat şi a producţiei alcoolice;
    b) evidenţa sumelor accizelor şi taxei pe valoarea adăugată, care au fost plătite şi compensate, pentru alcoolul etilic, utilizat ca materie primă pentru fabricarea producţiei alcoolice, expediate la export.
    G. Blocul funcţiilor de evidenţă a semnelor de stat - a timbrelor de acciz şi mărcilor comerciale de stat care au fost confecţionate, eliberate şi utilizate.
Fiecare unitate de producţie alcoolică finită, fabricată sau importată în Republica Moldova, se marchează cu "timbru de acciz, marcă comercială de stat" (în continuare - timbru de acciz), iar producţia destinată pentru export se marchează numai cu "marca comercială de stat". Timbrul de acciz şi marca comercială de stat au un identificator unic (alcătuit din serie şi număr), conform căruia ea poate fi identificată la orice etapă de circulaţie a producţiei alcoolice, fără utilizarea dispozitivelor de citire specializate, apelînd prin Internet-portal la vitrina bazei de date a SIA RSPA.
    Blocul în cauză include următoarele funcţii de bază:
    a) evidenţa timbrelor de acciz şi a mărcilor comerciale de stat care au fost confecţionate de întreprinderea producătoare şi transmise Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi Î.S. "Centrul de evidenţă a circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice" (cantitatea, seriile şi numerele timbrelor);
    b) evidenţa datelor despre numărul, seriile şi numerele timbrelor de acciz şi mărcilor comerciale de stat, primite de către agenţii economici şi Serviciul Vamal;
    c) evidenţa datelor despre numărul, seriile şi numerele timbrelor de acciz, transmise importatorilor de producţie alcoolică şi alcool etilic;
    d) evidenţa datelor despre numărul, seriile şi numerele timbrelor de acciz şi mărcilor comerciale de stat folosite de către agenţii economici;  
    e) evidenţa datelor despre timbrele de acciz şi mărcile comerciale de stat care au devenit inutilizabile şi urmează a fi supuse nimicirii;
   f) evidenţa tuturor documentelor de însoţire pentru emiterea şi marcarea producţiei finite, prezentate de către producătorul producţiei alcoolice (certificatele de conformitate şi calitate, alte tipuri de documente).
    La cererea de primire a timbrelor de acciz şi a mărcilor comerciale de stat, depusă de către persoana juridică la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi la Î.S. "Centrul de evidenţă a circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice", trebuie să fie anexat un set de documente, inclusiv documentele ce caracterizează calitatea producţiei finite.
    H. Blocul funcţiilor de evidenţă şi control al verificărilor operative, efectuate la producătorii de alcool etilic şi producţie alcoolică, la furnizorii cu ridicata şi în comerţul cu amănuntul ("Control")
    Prezentul bloc permite de a ţine evidenţa controlului efectuat la agenţii economici care participă la circulaţia producţiei alcoolice, cu reflectarea rezultatelor verificărilor şi măsurilor adoptate. Subsistemul "Control" al SIA RSPA interacţionează cu sistemul informaţional integrat de importanţă statală "Inspectarea", în cadrul căruia se ţine evidenţa inspecţiilor, verificărilor (reviziilor) efectuate de către organele de control ale ţării.
    Blocul în cauză include următoarele funcţii de bază:
    a) evidenţa datelor despre verificările efectuate;
    b) evidenţa datelor despre cantitatea producţiei alcoolice confiscate, care nu corespunde cu documentaţia normativă în vigoare, recunoscută falsificată (contrafăcută), cu termenul de valabilitate expirat, precum şi a producţiei alcoolice care conţine alcool etilic, obţinut din materie primă nealimentară, sau adaosuri interzise pentru fabricarea ei şi care trebuie scoasă din circulaţie, cu prelucrare sau nimicire ulterioară.
    Fiecare bloc funcţional se formează prin îndeplinirea funcţiilor specifice separate de către participanţii la sistem.
   O funcţie comună pentru toate blocurile funcţionale este funcţia de acordare a informaţiei analitice şi statistice diferiţilor utilizatori, în funcţie de statutul lor juridic şi regimul de drept, precum şi de informaţia solicitată.
    Totodată, fiecărui utilizator al sistemului i se oferă posibilitatea de a avea acces la informaţia din baza de date a SIA RSPA prin Internet-portal specializat şi vitrina de date, utilizînd identificatorii timbrului de acciz şi mărcii comerciale de stat în calitate de cheie de acces la informaţia despre unitatea de producţie alcoolică respectivă. Toate persoanele abilitate cu dreptul de a efectua verificări, precum şi cumpărătorii producţiei alcoolice, pot obţine următoarea informaţie despre unitatea de producţie alcoolică: numărul şi seria timbrului de acciz sau a mărcii comerciale de stat, datele din certificatul de calitate pentru partida respectivă de producţie alcoolică, denumirea producţiei alcoolice cu indicarea concentraţiei de alcool etilic, data îmbutelierii, datele despre producător şi importator, volumul lotului.
Capitolul IV
9. Platforma organizaţională a SIA RSPA
   Funcţiile de bază, aferente formării şi exploatării SIA RSPA, sînt repartizate între posesorul resursei informaţionale, deţinătorul resursei informaţionale şi registratorii sistemului.
    10. Posesorul SIA RSPA
    Posesor al SIA RSPA este Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin".
    11. Deţinătorul SIA RSPA
    Deţinătorul SIA RSPA este Î.S. "Centrul de evidenţă a circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice".
    12. Registratorii SIA RSPA
    Registratori ai SIA RSPA sînt:
    a) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat - în ceea ce priveşte evidenţa informaţiei despre:
    numerele certificatelor de acciz, eliberate agenţilor economici pentru dreptul de a încheia tranzacţii cu mărfuri impozabile cu accize;
   restituirea sumelor accizului, care au fost plătite anterior, pentru alcoolul etilic cumpărat, utilizat ca materie primă la fabricarea producţiei alcoolice, inclusiv a celei expediate pentru export;
    numărul timbrelor de acciz, seriile şi numerele acestora primite de către agenţii economici şi Serviciul Vamal;
    seriile şi numerele timbrelor de acciz, care au devenit inutilizabile şi urmează a fi supuse nimicirii;
    verificările efectuate la agenţii economici;
    b) Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin" - în ceea ce priveşte evidenţa informaţiei despre:
    sortimentul aprobat al producţiei alcoolice fabricate;
    verificările efectuate la agenţii economici;
    utilajul tehnologic, utilizat pentru fabricarea alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice tari;
    rapoartele de expertiză;
    avizele tehnice;
    certificatele de conformitate eliberate VI-1.
   Agenţia Agroindustrială "Moldova-Vin" este, de asemenea, organul care promovează politica de stat pe piaţa alcoolului etilic şi producţiei alcoolice, controlează oportunitatea, veridicitatea şi plenitudinea prezentării în SIA RSPA a informaţiei cu privire la calitatea producţiei finite;
    c) Centrul de evidenţă a circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice - în ceea ce priveşte evidenţa informaţiei despre:
    numărul mărcilor comerciale de stat, seriile şi numerele acestora primite de agenţii economici;
    seriile şi numerele mărcilor comerciale de stat care au devenit inutilizabile şi urmează a fi supuse nimicirii.
    Participanţi şi registratori ai SIA RSPA sînt, de asemenea:
   d) Camera de Licenţiere - în ceea ce priveşte evidenţa agenţilor economici care au primit licenţa pentru dreptul de activitate în domeniul circulaţiei alcoolului etilic şi producţiei alcoolice;
    e) Serviciul Standardizare şi Metrologie - în ceea ce priveşte evidenţa:
    buletinelor de verificare, eliberate pentru aparatele de măsurare a volumului producţiei fabricate şi dispozitivele de control pentru determinarea concentraţiei de alcool;
certificatelor de conformitate, eliberate în cadrul Sistemului Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor;  
    f) Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie - în ceea ce priveşte evidenţa volumelor vinurilor cu denumire de origine (VDO) şi vinurilor cu denumire de origine controlată (VDOC);
    g) Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale - în ceea ce priveşte evidenţa:
    certificatelor de igienă, inclusiv pentru materia primă şi pentru fabricare;
    rapoartelor de expertiză conform certificatului de igienă;
    declaraţiilor privind lipsa în producţie a organismelor modificate genetic şi a altor adaosuri, dăunătoare pentru sănătatea consumătorului;
    h) Serviciul Vamal - în ceea ce priveşte evidenţa:
    volumelor de import/reimport al producţiei alcoolice şi alcoolului etilic şi documentelor de însoţire, achitării plăţilor vamale (inclusiv a accizului şi taxei pe valoarea adăugată pentru producţia importată);
    numărului timbrelor de acciz, a seriilor şi numerelor acestora, transmise importatorilor de producţie alcoolică;
    volumelor reale de export al producţiei alcoolice şi alcoolului etilic  şi documentelor de însoţire;
    verificărilor efectuate la agenţii economici;
    i) Ministerul Economiei şi Comerţului - în ceea ce priveşte evidenţa:
    cotelor stabilite la importul alcoolului etilic;
    laboratoarelor acreditate;
    certificatelor de acreditare;
    j) Centrul de Combatere a Crimelor Economice şi Corupţiei - în ceea ce priveşte evidenţa informaţiei despre verificările efectuate şi cantitatea producţiei alcoolice confiscate, care nu corespunde documentaţiei normative în vigoare, recunoscută ca fiind falsificată (contrafăcută), cu termen de valabilitate expirat, precum şi a producţiei alcoolice care conţine alcool etilic, obţinut din materie nealimentară, sau adaosuri interzise pentru fabricarea ei, şi care urmează a fi supusă scoaterii din circulaţie, cu prelucrare sau nimicire ulterioară;
    k) autorităţile administraţiei publice locale - în ceea ce priveşte evidenţa informaţiei despre verificările respectării de către agenţii economici a condiţiilor de licenţiere la comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice;
    l) întreprinderea producătoare de semne de stat - în ceea ce priveşte evidenţa:
    cantităţii, seriilor şi numerelor mărcilor comerciale de stat transmise Î.S. "Centrul de evidenţă a circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice";
    cantităţii, seriilor şi numerelor timbrelor de acciz, transmise Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (IFPS);
    m) agenţii economici care au primit certificate de acciz şi licenţe pentru dreptul de activitate în domeniul circulaţiei alcoolului etilic şi producţiei alcoolice - în ceea ce priveşte evidenţa:
    volumelor producţiei fabricate de către ei, conform denumirii şi tipului;
    volumelor vînzărilor/cumpărărilor cu ridicata a producţiei alcoolice şi stocurilor ei, inclusiv a volumelor de cumpărări ale producţiei care conţine alcool, ce se utilizează ca     materie primă, cantităţii de producţie alcoolică şi alcool etilic importată şi exportată, datelor despre furnizorii şi importatorii de producţie alcoolică şi documentele ce însoţesc livrarea producţiei, sumele impozitelor plătite;
    cantităţii de zahăr utilizate la şaptalizarea vinurilor;
    cantităţii de must concentrat fabricat, achiziţionat şi utilizat;
    cantităţii şi numerelor timbrelor de acciz şi a mărcilor comerciale de stat, utilizate cu indicarea tipului producţiei alcoolice, conform nomenclatorului;
    certificatelor de calitate a producţiei.
Capitolul V
13. Documentele SIA RSPA
    În cadrul SIA RSPA se utilizează următoarele categorii de documente:
    a) speciale:
    timbrul de acciz şi marca comercială de stat ce au un sector mecanolizibil special, executat în scopul înscrierii informaţiei în formă de codul de bare ce conţine informaţia despre seria şi numărul mărcii comerciale de stat sau a timbrului de acciz;
    b) de însoţire:
    scrisoarea de trăsură (CMR, FRAHT, CONOSAMENT etc.);
    factura fiscală;
    declaraţia vamală;
    certificatul de origine a mărfii;
    INVOICE;
    cont-factură;
    declaraţia privind repatrierea mijloacelor băneşti, obţinute ca rezultat al exportului mărfii;
    c) ce confirmă calitatea producţiei:
    certificatul de conformitate, eliberat în cadrul Sistemului Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor;  
    certificatul de calitate a producţiei;
    buletinul de verificare, eliberat pentru aparatele de măsurare a cantităţii producţiei fabricate şi dispozitivele de control pentru determinarea concentraţiei de alcool;
avizul tehnic;
    raportul de expertiză;
    certificatul de igienă;
    raportul de expertiză, conform certificatului de igienă;
    certificatul de conformitate de model internaţional VI-1;
    permisul fitosanitar;
    declaraţia privind lipsa în producţie a organismelor modificate genetic şi altor adaosuri, dăunătoare pentru sănătatea consumătorului;
    d) de înregistrare a participanţilor la sistem:
    certificatul de înregistrare a unităţii de drept;
    acordul de constituire pentru crearea unităţii de drept;
    Statutul agentului economic;
    documentul înregistrării de stat a autorităţii administraţiei publice;
    buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova.
    La documentele SIA RSPA poate fi atribuită toată documentaţia perfectată în conformitate cu prevederile legislaţiei, inclusiv executată în formă de ştampile, sigilii şi alte elemente de autentificare.
Capitolul VI
14. Resursa informaţională
    Obiecte informaţionale
    Totalitatea de obiecte informaţionale, care reprezintă resursa informaţională a SIA RSPA, se determină în funcţie de destinaţia lui şi include:
    a) unităţi de drept - subiecţi ai sistemului (obiectul informaţional este împrumutat din Registrul de stat al unităţilor de drept (RSUD):
agenţii economici care au obţinut licenţe pentru dreptul de activitate în domeniul circulaţiei producţiei alcoolice;
    b) recipient (sticlă, ambalaj "PET", ambalaj "Bag-in-box" şi etc.) în care este îmbuteliată producţia alcoolică;
    c) lotul de alcool etilic şi de producţie alcoolică;
    d) verificările activităţii agenţilor economici (obiectul informaţional este împrumutat din Registrul de stat al verificărilor);
    e) "marca comercială de stat" (obiectul informaţional este împrumutat din Registrul de stat al blanchetelor de strictă evidenţă şi al timbrelor de acciz);
    f) "timbru de acciz, marcă comercială de stat"  (obiectul informaţional este împrumutat din Registrul de stat al blanchetelor de strictă evidenţă şi al timbrelor de acciz).
15. Identificarea obiectelor SIA RSPA
    Identificarea obiectelor sistemului se efectuează prin utilizarea pentru fiecare din ele a numărului de identificare unic.
    a) Identificarea persoanei juridice (subiecţilor sistemului)
    Identificator al obiectului informaţional "persoana juridică" este Numărul de identificare de stat al persoanei juridice (IDNO) din Registrul de stat al unităţilor de drept.
    b) Identificarea recipientului
   Orice recipient (sticlă, ambalaj "PET", ambalaj "Bag-in-box"), în care a fost îmbuteliată producţia alcoolică, se identifică prin aplicarea pe el a mărcii speciale - a timbrului de acciz sau a mărcii comerciale de stat. Totodată, numărul unic al mărcii (IDNM) trebuie să corespundă cu numărul recipientului.
     c) Identificarea lotului de alcool etilic şi de producţie alcoolică, expediate în vrac
    Numărul de identificare al lotului de alcool etilic şi de producţie alcoolică (IDNPA), care se expediază în vrac, reprezintă un cod combinat (complex), format din trei indicatori:
    codul întreprinderii producătoare sau al importatorului (IDNO) de producţie alcoolică şi alcool etilic, alcătuit din 13 cifre (1 XXX YYY ZZZZZ K);
    numărul de ordine al lotului, stabilit de către întreprinderea producătoare sau de către importatorul de producţie alcoolică şi alcool etilic la expediere, alcătuit din 6 cifre (XXXXXX);
    ultimele două cifre ale anului (AA).
    "IDNO" + "XXXXXX" + "AA"
    d) Identificarea verificării agentului economic (IDPR)
    XX + XXXXXX, în care:
    XXreprezintă anul efectuării verificării (ultimele 2 cifre).
    XXXXXX - "numărul de ordine" (6 cifre) al verificării.
    e) Identificarea obiectelor informaţionale "marca  comercială de stat" şi "timbrul de acciz"
    Numărul de identificare a timbrului de acciz şi al mărcii comerciale de stat (IDNM) constituie o serie din 13 cifre:
    SSSXXXXXXXXXX,
    în care SSS reprezintă seria mărcii;
    XXXXXXXXXX - numărul de ordine al timbrului de acciz sau al mărcii comerciale de stat, atribuit de către întreprinderea producătoare a acestor mărci.
    Timbrul de acciz şi marca comercială de stat sînt documente mecanolizibile, care conţin un număr de identificare, care se aplică pe acestea, atît în formă de combinaţie de cifre cît şi în formă de cod de bare.
    16. Scenarii de bază
    Scenariile de bază reprezintă o listă de evenimente aferente obiectului informaţional şi se ţin în evidenţă în sistem. Ele se divizează în două grupuri: primul - introducerea, actualizarea şi scoaterea din evidenţă a informaţiei (transferul informaţiei în arhivă), al doilea - eliberarea informaţiei.
    Grupul scenariilor, legate de introducerea şi actualizarea informaţiei, interacţionează cu obiectele informaţionale ale sistemului în modul următor:
    A. Persoane juridice (agenţi economici - participanţi la piaţa producţiei alcoolice)
    1) Punerea primară în evidenţă:
   la primirea licenţei pentru practicarea activităţii în domeniul circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, introducerea informaţiei respective în RSUD, cu transmiterea ei în regim automatizat în SIA RSPA.
    2) Actualizarea datelor:
    la primirea certificatului de acciz (la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS);
    la reorganizarea unităţii de drept;
    3) Scoaterea din evidenţă:
    la sistarea activităţii persoanei juridice;
    la expirarea termenului de valabilitate a licenţei;
    la retragerea licenţei pentru dreptul de activitate în domeniul circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.
    B. Persoane juridice (participanţi la sistem)
    1) Punerea primară în evidenţă:
    la înregistrarea în sistem.
    2) Actualizarea datelor:
    la reorganizarea persoanei juridice.
    3) Scoaterea din evidenţă:
    la sistarea activităţii persoanei juridice.
    C. Recipientul în care a fost îmbuteliată producţia alcoolică
    1) Punerea primară în evidenţă:
    fabricarea şi exportul - după finisarea procesului de aplicare a timbrelor de acciz şi a mărcilor comerciale de stat pe recipiente cu producţie alcoolică şi introducerea în     baza de date a informaţiei despre producţia fabricată;
    importul - după aplicarea timbrelor de acciz  pe recipientele cu producţie alcoolică importată (la întreprinderea producătoare de producţie alcoolică sau de către importator la depozitul vamal) şi introducerea în baza de date a informaţiei despre producţia alcoolică importată.
    2) Actualizarea datelor:
    la primirea producţiei alcoolice în depozite specializate sau expedierea pentru comercializarea cu amănuntul (sau prin reţeaua unor magazine specializate);
    la reimportul/reexportul producţiei alcoolice;
    la returnarea producţiei alcoolice din reţeaua comercială întreprinderii producătoare:
    3) Scoaterea din evidenţă:
    la expedierea producţiei alcoolice pentru comercializarea cu amănuntul;
    la expirarea termenului de păstrare a producţiei alcoolice;
    la deteriorarea timbrului de acciz sau mărcii comerciale de stat sau a recipientului.
    D. Lotul de producţie alcoolică în vrac (alcool etilic, distilate de vin, vin materie primă)
    1) Punerea primară în evidenţă:
    fabricarea şi exportul - numărul de identificare al lotului se stabileşte de către întreprinderea producătoare de producţie alcoolică şi alcool etilic la momentul expedierii acesteia şi introducerii informaţiei despre lotul respectiv de producţie alcoolică în baza de date;
    importul - numărul de identificare al lotului se stabileşte de către întreprinderea importatoare de producţie alcoolică şi alcool etilic la momentul expedierii acesteia şi introducerii informaţiei despre lotul importat de producţie alcoolică şi alcool etilic în baza de date.
    2) Actualizarea datelor:
    la comercializarea lotului de producţie alcoolică şi alcool etilic;
    la reimportul/reexportul lotului de producţie alcoolică.
    3) Scoaterea din evidenţă:
    la includerea lotului de producţie alcoolică şi alcool etilic în ciclul de fabricaţie sau de îmbuteliere în ambalaj de consum;
    la expirarea termenului de păstrare a lotului de producţie alcoolică.
    E. Timbrul de acciz şi marca comercială de stat
    1) Punerea primară în evidenţă:
    la transmiterea timbrelor de acciz şi mărcilor comerciale de stat fabricate de către întreprinderea producătoare la IFPS şi la Î.S. "Centrul de evidenţă a circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice", conform cererii înaintate.
    2) Actualizarea datelor:
    la transmiterea timbrelor de acciz sau a mărcilor comerciale de stat de la  IFPS şi de la Î.S. "Centrul de evidenţă a circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice" la Serviciul Vamal şi agenţii economici;
    la transmiterea timbrelor de acciz de către Serviciul Vamal importatorilor de producţie alcoolică.
    3) Scoaterea din evidenţă:
    la aplicarea timbrelor de acciz sau a mărcilor comerciale de stat pe recipientele cu producţie alcoolică;
    la aprobarea actului privind nimicirea timbrelor de acciz şi a mărcilor comerciale de stat inutilizabile.
    F. Verificarea agentului economic
    1) Punerea primară în evidenţă:
    la momentul întocmirii planului de verificare (planificate şi neplanificate) a agentului economic de către verificator (organul de control).
    2) Actualizarea datelor:
    la verificarea activităţii agentului economic de către organul de control şi la completarea talonului de control de către ambii participanţi ai sistemului, precum şi în cazul modificării rezultatelor verificării ?gentului economic (dacă există documentul corespunzător).
    3) Scoaterea din evidenţă:
    adoptarea deciziei privind anularea efectuării verificării.
17. Date
    Datele SIA RSPA reprezintă totalitatea atributelor obiectelor informaţionale şi includ:
    date despre agentul economic (persoană juridică):
    IDNO al agentului economic;
    genul de activitate indicat în licenţă;
    numărul licenţei pentru dreptul de activitate în domeniul circulaţiei producţiei alcoolice şi alcoolului etilic;
    numărul avizului tehnic;
    termenul de valabilitate a licenţei;
    numărul certificatului de acciz;
    cota la import a alcoolului etilic;
    numărul de autentificare a verificării aparatelor de măsurare şi dispozitivelor pentru determinarea concentraţiei alcoolului;
    data eliberării  (primirii), anulării certificatelor, licenţelor;
    numărul certificatului de igienă pentru fabricare;
    date despre recipient:
    fabricarea:
    IDNM  al timbrului de acciz sau al mărcii comerciale de stat;
    tipul mărcii (timbrul de acciz, marca comercială de stat);
    IDNO al producătorului;
    nomenclatorul (tipul) producţiei alcoolice:
    cantitatea de zahăr utilizat la şaptalizare pentru tipul respectiv de producţie alcoolică;
    cantitatea de must concentrat utilizat pentru tipul respectiv de producţie alcoolică;
    data fabricării (îmbutelierii);
    volumul recipientului;
    numărul lotului (cupajului);
    numărul certificatului de igienă;
    date din procesele-verbale de încercare;
    suma impozitelor şi accizelor plătite;
    numărul certificatului de conformitate al Republicii Moldova, eliberat pentru lotul respectiv de producţie alcoolică;
    IDNO al organismului de certificare ce a eliberat certificatul de conformitate;
    numărul certificatului de calitate şi datele ce caracterizează indicatoarele de calitate a producţiei fabricate;
    importul/exportul:
    IDNM al timbrului de acciz sau al mărcii comerciale de stat;
    tipul mărcii (timbru de acciz, marcă comercială de stat);
    IDNO al importatorului/exportatorului;
    IDNO al producătorului (furnizorului);
    nomenclatorul (tipul) producţiei alcoolice;
    volumul recipientului;
    data fabricării (îmbutelierii);
    numărul lotului (cupajului);
    numărul certificatului de igienă;
    datele din raportul de expertiză;
    numerele facturilor vamale;
    certificatul de calitate al producţiei (pentru ţările-membre ale CSI) şi datele ce caracterizează indicatoarele de calitate a producţiei fabricate;
    numărul certificatului de conformitate al Republicii Moldova, eliberat pentru lotul respectiv de producţie alcoolică (inclusiv certificatul de model internaţional VI-1);
    IDNO al organismului de certificare ce a eliberat certificatul de conformitate;
    numărul certificatului de conformitate a producţiei alcoolice, eliberat de organismul de certificare abilitat, pentru lotul respectiv de marfă (în cazul exportului în Federaţia Rusă);
    numărul certificatului de origine a mărfii;
    numărul certificatului fitosanitar;
    numărul contractului de livrare a producţiei;
    punctul de trecere a frontierei de stat;
    punctul de destinaţie;
    data eliberării (primirii), anulării certificatelor, licenţelor;
    valoarea declarată a mărfurilor;
    date despre mijlocul de transport ce transportă producţia;
    date despre rambursarea sumei de acciz şi a taxei pe valoarea adăugată, plătite anterior, pentru alcoolul etilic importat;
    suma impozitelor şi accizelor plătite;
    suma plăţilor vamale achitate;
    date despre documentele ce însoţesc transportarea producţiei alcoolice:
    factura fiscală;
    scrisoarea de trăsură;
    CMR - scrisoare de trăsură internaţională rutieră;
    FRAHT - scrisoare de trăsură aeriană;
    CONOSAMENT - document ce însoţeşte transportul mărfurilor pe apă;
    INVOICE - document de decontare ce conţine informaţia despre costul serviciilor, preţul mărfii;
    declaraţia vamală;
    declaraţia de repatriere a mijloacelor băneşti, provenite drept rezultat al exportului mărfii;
    stocarea/comercializarea cu ridicata
    IDNM al timbrului de acciz sau al mărcii comerciale de stat;
    tipul mărcii (timbru de acciz, marcă comercială de stat);
    IDNO al agentului economic ce deţine licenţă pentru dreptul de stocare şi comercializare cu ridicata a producţiei alcoolice;
    IDNO al producătorului (furnizorului);
    nomenclatorul (tipul) producţiei alcoolice;
    volumul (cantitatea) producţiei primite;
    volumul (cantitatea) producţiei puse în vînzare;
    volumul (cantitatea) stocat (depozitat) de producţie;
    data fabricării (îmbutelierii);
    numărul lotului (cupajului);
    numărul certificatului de igienă;
    datele despre procesele-verbale de încercare;
    numerele facturilor vamale;
    datele ce caracterizează indicatoarele de calitate a producţiei fabricate;
    numărul certificatului de conformitate al Republicii Moldova, eliberat pentru lotul respectiv de producţie alcoolică;
    IDNO al organismului de certificare ce a eliberat certificatul de conformitate;
    numărul certificatului de origine a mărfii;
    numărul permisului fitosanitar;
    suma impozitelor şi accizelor plătite;
    factura fiscală;
    scrisoarea de trăsură;
    date despre lotul de alcool etilic şi producţie alcoolică:
    fabricarea:
    IDNO al lotului;
    IDNO al producătorului;
    volumul (cantitatea);
    nomenclatorul (tipul) producţiei alcoolice şi al alcoolului etilic:
    volumul de zahăr utilizat la şaptalizarea lotului respectiv de producţie alcoolică;
    volumul de must concentrat utilizat pentru lotul respectiv de producţie alcoolică;
    data fabricării (îmbutelierii);
    numărul lotului (cupajului);
    numărul certificatului de igienă;
    datele din procesele-verbale de încercare;
    suma impozitelor plătite;
    numărul certificatului de conformitate al Republicii Moldova, eliberat pentru lotul respectiv de producţie alcoolică şi alcool etilic;
    IDNO al organismului de certificare ce a eliberat certificatul de conformitate;
    datele ce caracterizează indicatoarele de calitate a producţiei fabricate;
    import-export:
    IDNO al lotului;
    IDNO al importatorului/exportatorului;
    IDNO şi denumirea producătorului (furnizorului);
    volumul (cantitatea);
    nomenclatorul (tipul) producţiei alcoolice şi al alcoolului etilic;
    data fabricării (îmbutelierii);
    numărul lotului (cupajului);
    numărul certificatului de igienă;
    datele din procesele-verbale de încercare;
    numerele facturilor vamale;
    numerele cisternelor (auto, feroviare);
    datele ce caracterizează indicatorii de calitate a producţiei fabricate;
    numărul certificatului de conformitate al Republicii Moldova, eliberat pentru lotul respectiv de producţie alcoolică (inclusiv certificatul de model internaţional VI-1);
    IDNO al organismului de certificare ce a eliberat certificatul de conformitate;
    numărul certificatului de conformitate a producţiei alcoolice, eliberat de organismul de certificare abilitat, pentru lotul respectiv de marfă (în cazul exportului în Federaţia Rusă);
    certificatul de calitate a producţiei (pentru ţările-membre ale CSI);
    numărul certificatului de origine a mărfii;
    numărul certificatului fitosanitar;
    numărul contractului de livrare a producţiei;
    punctul de trecere a frontierei de stat;
    punctul de destinaţie;
    data eliberării (primirii), anulării certificatelor, licenţelor;
    declararea costului mărfii;
    datele despre mijlocul de transport ce transportă producţia;
    datele despre rambursarea sumei de acciz şi a taxei pe valoarea adăugată, plătite anterior, pentru alcoolul etilic importat;
    suma impozitelor şi a accizelor plătite;
    suma plăţilor vamale achitate;
    datele despre documentele ce însoţesc transportarea producţiei alcoolice:
    factura fiscală;
    scrisoarea de trăsură;
    CMR - scrisoare de trăsură internaţională rutieră;
    FRAHT -  scrisoare de trăsură aeriană;
    CONOSAMENT - document ce însoţeşte transportul mărfurilor pe apă;
    INVOICE - document de decontare ce conţine informaţia despre costul serviciilor, preţul mărfii;
    declaraţia vamală;
    declaraţia de repatriere a mijloacelor băneşti, provenite drept rezultat al exportului mărfii;
    date despre marcă/timbru:
    IDNM al mărcii/timbrului;
    seria;
    numărul;
    tipul mărcii;
    genul mărcii;
    numărul de mărci (buc.) transmise IFPS;
    data transmiterii IFPS;
    data transmiterii la Î.S. "Centrul de evidenţă a circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice";
    data transmiterii la Serviciul Vamal;
    data transmiterii la agentul economic;
    masivul de informaţie din setul de documente ce confirmă calitatea producţiei;
    IDNO al agentului economic;
    data nimicirii, în conformitate cu actul întocmit;
    data aplicării mărcii pe ambalajul de consum;
    date despre inspecţiile/reviziile efectuate:
    IDPR al verificării;
    tipul inspecţiei/reviziei;
    data începerii şi finalizării inspecţiei/reviziei;
    codul organului ce a efectuat inspecţia/revizia (se atribuie în Registrul de stat al inspecţiilor "Inspectarea");
    IDNO al agentului economic verificat;
    rezultatele inspecţiei/reviziei;
    nomenclatorul (tipul) producţiei verificate;
    suma amenzii;
    suma transferată în  buget;
    managerii sancţionaţi;
    volumul (cantitatea) producţiei confiscate.
    Datele de identificare a obiectelor informaţionale împrumutate, de exemplu, "agent economic", se prezintă în SIA RSPA numai cu numerele lor de identificare de stat (IDNO). Datele suplimentare despre persoanele fizice şi unităţile de drept sînt accesibile, respectiv, din Registrul de stat al populaţiei sau din Registrul de stat al unităţilor de drept:
    a) persoana fizică:
    numele;
    prenumele;
    patronimicul;
    data naşterii;
    cetăţenia;
    domiciliul;
    b) persoana juridică:
    denumirea;
    categoria;
    forma de organizare juridică;
    adresa juridică;
    documentele de înregestrare.
    18. Clasificatoare
    În scopul asigurării veridicităţii şi reducerii volumului informaţiei stocate în sistem, se utilizează sistemul de clasificatoare care pot fi divizate în trei grupuri:
    a) internaţionale;
    b) naţionale:
    CUTAM - clasificatorul unităţilor administrativ-teritoriale;
    CFP - clasificatorul formelor de proprietate;
    CFOJ - clasificatorul formelor de organizare juridică ale agenţilor economici;
    CAEM-2 - clasificatorul genurilor de activitate economică;
    c) intrasistemice:
    PRODMOLD - nomenclatorul mărfurilor Republicii Moldova.
    Clasificatoarele intrasistemice se elaborează şi se utilizează în cadrul sistemului numai în cazul lipsei clasificatoarelor naţionale şi internaţionale aprobate.
    19. Interacţiunea cu alte resurse informaţionale
    Spaţiul informaţional al SIA RSPA se bazează pe integrarea cu sistemele informaţionale automatizate ce formează următoarele resurse informaţionale:
    Registrul de stat al populaţiei;
    Registrul de stat al unităţilor de drept;
    Registrul de stat al transportului;
    Registrul de stat al licenţelor;
    Registrul de stat al blanchetelor de strictă evidenţă şi al timbrelor de acciz;
    Registrul fiscal de stat;
    Registrul de stat al verificărilor;
    Registrul vamal de stat;
    Registrul mărcilor de produse.
    A. Registrul de stat al populaţiei şi Registrul de stat al unităţilor de drept ale Ministerului Dezvoltării Informaţionale conţin date despre persoane fizice şi juridice, accesul la care se oferă:
    în cazul verificării IDNO sau IDNP la momentul înregistrării, în baza sistemului, a unităţii de drept sau a persoanei fizice şi verificării statutului lor curent;
în cazul necesităţii de a primi informaţie suplimentară despre unitatea de drept sau persoana fizică.
    B. Registrul de stat al transportului conţine informaţie despre mijloacele de transport implicate în transportarea producţiei alcoolice, despre posesorii lor şi împuternicirile acestora.
    C. Registrul de stat al licenţelor, ca parte componentă a RSUD, conţine informaţie despre licenţele eliberate agenţilor economici pentru a activa în domeniul circulaţiei producţiei alcoolice.
    D. Registrul de stat al blanchetelor de strictă evidenţă şi al timbrelor de acciz conţine informaţie despre blanchetele de strictă evidenţă şi despre timbrele de acciz şi mărcile comerciale de stat fabricate.
    E. Registrul vamal de stat conţine informaţie despre livrarea producţiei alcoolice şi alcoolului etilic peste frontiera de stat.
   G. Registrul fiscal de stat conţine informaţie despre suma accizelor şi impozitelor calculate şi plătite de către agenţii economici care practică activitate în domeniul circulaţiei producţiei alcoolice şi a alcoolului etilic.
    H. Registrul de stat al verificărilor conţine informaţie despre verificările planificate şi efectuate ale agenţilor economici, precum şi despre rezultatele acestor verificări.
    F. Registrul mărcilor de produs al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală conţine informaţie despre mărcile de produs, inclusiv mărcile ce constituie proprietate de stat.
Capitolul VII
Infrastructura informaţională de telecomunicaţii
    20. Nivelurile infrastructurii informaţionale
    SIA RSPA se proiectează ca sistem de module ce asigură posibilitatea evoluţiei sale fără a întrerupe continuitatea funcţionării.
    În conformitate cu divizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova şi cu structura organizaţională a subdiviziunilor ce participă la formarea SIA RSPA, infrastructura informaţională a sistemului se formează în trei niveluri (fig.2):
    a) central;
    b) regional;
    c) local.
    Fiecare dintre numitele niveluri conţine unul sau mai multe complexe informaţionale de telecomunicaţii.

    HG1441F2.rtf
 
    Fig. 2. Nivelurile infrastructurii informaţionale a SIA RSPA
    Nucleul informaţional al SIA RSPA este Banca centrală de date a SIA RSPA, care interacţionează, prin intermediul sistemului informaţional, care îl formează, prin serverele de aplicaţii, cu sistemele informaţionale automatizate ale altor ministere şi instituţii.
    21. Nivelul central al infrastructurii informaţionale este amplasat în municipiul Chişinău, fiind destinat pentru asigurarea stocării informaţiei, prezentarea ei utilizatorilor şi dirijarea sistemului.
    22. Nivelul regional reprezintă locurile de muncă automatizate ale participanţilor la SIA RSPA.
    23. Nivelul local reprezintă locurile de muncă automatizate ale  agenţilor economici.
    24. Complexul tehnic de program, şi, anume, lista produselor software şi a mijloacelor tehnice ce se utilizează la crearea infrastructurii informaţionale a SIA RSPA se determină de către elaborator, de comun acord cu beneficiarul şi posesorul sistemului.
Capitolul VIII
Securitatea şi protecţia informaţională
25. Definiţie
    Prin securitate informaţională se are în vedere protecţia resurselor şi infrastructurii informaţionale de acţiuni premeditare sau accidentale de influenţă cu caracter natural sau artificial, care au drept rezultat cauzarea prejudiciului participanţilor la procesul de schimb informaţional.
   Sistemul securităţii informaţionale constituie un ansamblu de măsuri juridice, organizatorice, economice şi tehnologice, orientate spre prevenirea pericolelor pentru infrastructura şi resursele informaţionale.
    26. Pericolele pentru securitatea informaţională
    Prin pericol se înţelege un eveniment sau o acţiune posibilă, orientată spre cauzarea de prejudiciu resurselor sau infrastructurii informaţionale.
    Pericolele principale ale securităţii informaţionale a SIA RSPA sînt următoarele:
    colectarea şi utilizarea ilegală a informaţiei;
    încălcarea tehnologiei de prelucrare a informaţiei;
    implementarea în produsele software şi hardware a componentelor care realizează funcţii neprevăzute în documentaţia aferentă acestor produse;
    elaborarea şi răspîndirea programelor care afectează funcţionarea normală a sistemelor informaţionale şi informaţionale de telecomunicaţii, precum şi a sistemelor de protecţie a informaţiei;
    nimicirea, deteriorarea, suprimarea radioelectronică sau distrugerea mijloacelor şi sistemelor de prelucrare a informaţiei, sistemelor de telecomunicaţii şi comunicaţii;
    exercitarea influenţei asupra sistemelor cu parolă-cheie de protecţie a sistemelor automatizate de prelucrare şi transmitere a informaţiei;
    compromiterea cheilor şi mijloacelor de protecţie criptografică a informaţiei;
    scurgerea informaţiei prin canale tehnice;
   implementarea dispozitivelor electronice pentru interceptarea informaţiei în mijloacele tehnice de prelucrare, păstrare şi transmitere a informaţiei prin canalele de comunicaţii, precum şi în încăperile de serviciu ale autorităţilor administraţiei publice;
    nimicirea, deteriorarea, distrugerea sau sustragerea suporturilor de informaţie mecanice sau a altor suporturi;
    interceptarea informaţiei în reţelele de transmitere a datelor şi în liniile de comunicaţii, decodificarea acestei informaţii şi impunerea unei informaţii false;
   utilizarea tehnologiilor informaţionale autohtone şi străine necertificate, a mijloacelor de protecţie a informaţiei, a mijloacelor de informatizare, de telecomunicaţii şi comunicaţii la crearea şi dezvoltarea infrastructurii informaţionale;
    accesul nesancţionat la resursele informaţionale care se află în băncile şi bazele de date;
    încălcarea restricţiilor legale privind răspîndirea informaţiei.
    Obiecte ale pericolelor sînt resursele informaţionale sau infrastructura informaţională.
    Surse ale pericolelor sînt infractorii, funcţionarii de stat corupţi, precum şi utilizatorii de rea-credinţă.
    Scopurile sînt următoarele:
    încălcarea confidenţialităţii informaţiei;
    încălcarea integrităţii logice şi integrităţii fizice a informaţiei;
    încălcarea funcţionării infrastructurii informaţionale.
    Modurile de realizare a pericolelor:
    accesul nesancţionat;
    influenţa fizică asupra componentelor infrastructurii informaţionale;
    organizarea scurgerii informaţiei prin diferite canale;
    mituirea şi intimidarea personalului.
27. Sarcinile privind asigurarea securităţii informaţionale
    Sarcinile de bază în domeniul vizat sînt:
    asigurarea confidenţialităţii informaţiei, adică prevenirea primirii informaţiei de către persoanele fără drepturi şi împuterniciri corespunzătoare;
    asigurarea integrităţii logice a informaţiei, adică prevenirea introducerii, actualizării şi nimicirii nesancţionate a informaţiei;
    asigurarea integrităţii fizice a informaţiei;
    asigurarea protecţiei infrastructurii informaţionale de deteriorare şi de  încercările de modificare a funcţionării.
    Mecanismele de bază ale asigurării securităţi informaţionale sînt:
    autentificarea şi autorizarea informaţiei;
    dirijarea accesului la informaţie;
    înregistrarea acţiunilor şi auditul;
    criptarea informaţiei.
    Aplicarea mecanismelor de asigurare a securităţii informaţionale trebuie planificată la stadiul de proiectare a sistemelor şi infrastructurii informaţionale.
    Una dintre cele mai vulnerabile verigi în sistemul securităţii informaţionale este factorul uman. Din aceste considerente, un element important al securităţii informaţionale este instruirea personalului referitor la metodele şi procedeele avansate de contracarare a pericolelor.