OSVM56/2008
ID intern unic:  327620
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 56
din  21.02.2008
 cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea
bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova
de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate
Publicat : 11.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 74-75     art Nr : 211
    MODIFICAT
   
OSV74 din 18.02.19, MO86-92/08.03.19 art.484; în vigoare 08.04.19
   
OSV376 din 22.08.18, MO384-395/12.10.18 art.1494; în vigoare 01.09.18
   
OSV420 din 28.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1479
   
OSV216 din 08.05.18, MO167-175/25.05.18 art.714
   
OSV550 din 29.12.17, MO18-26/19.01.18 art.68; în vigoare 01.01.18
   
OSV477 din 28.12.16, MO9-18/13.01.17 art.43; în vigoare 01.01.17
    OSV34 din 11.02.16, MO49-54/04.03.16 art.362; în vigoare 11.02.16
   
OSV118 din 23.03.15, MO78-83/03.04.15 art.590; în vigoare 23.03.15
    OSV76 din 26.02.15, MO78-83/03.04.15 art.589
   
OSV191 din 25.04.14, MO127-133/23.05.14 art.675; în vigoare 23.05.14
    OSV502 din 16.10.13, MO248-251/05.11.13 art.1662
   
OSV474 din 27.09.13, MO216-220/04.10.13 art.1470; în vigoare 04.10.13
    OSV284 din 19.06.13, MO152-158/19.07.13 art.1102; în vigoare 19.07.13


   
NOTĂ:
    În tot textul cuvintele „colaborator vamal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „funcționar vamal”, la forma gramaticală corespunzătoare prin OSV376 din 22.08.18, MO384-395/12.10.18 art.1494; în vigoare 01.09.18


    APROBAT                                     ÎNREGISTRAT
    Directorul general                             Ministrul justiţiei
    al Serviciului Vamal                          al Republicii Moldova
    al Republicii Moldova                       Vitalie PÎRLOG  
    Feodisia FURCULIŢA                     nr. 564 din 24.03.2008
    nr. 56-O din 21.02.2008


    Întru executarea prevederilor art. 116 al Codului vamal al Republicii Moldova (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), ale Legii nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 “Cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185, art. 1416),
ORD0N:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice (anexa nr. 1);
    2) Formularul tipizat DV-6 al declaraţiei vamale (anexa nr. 2);
    3) Norme de completare a declaraţiei vamale DV-6 (anexa nr. 3);
    4) Formularul tipizat TV-14 (anexa nr. 4);
    5) Norme de completare a formularului tipizat TV-14 (anexa nr. 5);
    6) Formularul tipizat TV-28 (anexa nr. 6);
    7) Formularul tipizat TV-20 (anexa nr. 7);
    71) Formularul tipizat TV-24 (anexa nr.81);
    8) Formularul tipizat TV-25 (anexa nr. 8);
    9) Formularul tipizat TV-26 (anexa nr. 9);
    10) Norme de completare a formularelor de strictă gestiune ale Serviciului Vamal (anexa nr. 10).
   
[Pct.1 modificat prin OSV376 din 22.08.18, MO384-395/12.10.18, art.1494; în vigoare 01.09.18]
    2. Se permite utilizarea provizorie a formularelor tipizate TV-14, TV-20, TV-25, TV-26 şi TV-28 de model vechi pînă la utilizarea lor deplină. 
    3. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina direcţiei proceduri vamale.

Anexa nr.1
la Ordinul directorului general
al Serviciului Vamal
nr. 56-O din 21.02.2008

Regulamentul privind vămuirea bunurilor trecute
peste frontiera vamală
a Republicii Moldova de
către persoane fizice

 I. Controlul vamal
    1.Bunurile trecute de către persoane fizice peste frontiera vamală a Republicii Moldova sînt supuse controlului vamal. Excepţiile de la această regulă sînt stabilite de legislaţia în vigoare.
    2. În timpul efectuării controlului vamal se interzice pricinuirea daunelor persoanei, precum şi bunurilor acesteia trecute peste frontiera vamală. Pentru efectuarea controlului vamal pot fi folosite mijloace tehnice de control, care nu prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor, animalelor, plantelor şi care nu deteriorează obiectele supuse controlului.
    [Pct.2 modificat prin OSV474 din 27.09.13, MO216-220/04.10.13 art.1470; în vigoare 04.10.13]
    3. Controlul vamal al bunurilor trecute de către persoane fizice peste frontiera vamală se efectuează de către funcționarul vamal în atribuţia căruia intră exercitarea acestui control.
    4. Controlul vamal al bunurilor trecute de către persoane fizice peste frontiera vamală începe cu stabilirea scopului trecerii acestor bunuri peste frontiera vamală a Republicii Moldova, luîndu-se ca bază paşapoartele, vizele şi alte documente de identitate ale persoanelor, documentele asupra bunurilor trecute peste frontiera vamală, precum şi lămuririle persoanelor.
    5. Despre cazurile apariţiei situaţiilor de conflict în timpul efectuării controlului vamal al bunurilor trecute de către persoane fizice peste frontiera vamală a Republicii Moldova se întocmeşte un raport către şeful biroului vamal.
    6. În timpul efectuării controlului vamal deschiderea şi împachetarea bagajelor care conţin bunuri se efectuează la indicaţia funcționarului vamal de către persoanele ce traversează frontiera vamală a Republicii Moldova.
    7. Controlul vamal al bunurilor trecute de către persoane fizice peste frontiera vamală, al bunurilor introduse/scoase în/din Republica Moldova prin poşta internaţională sau drept bagaj neînsoţit se bazează pe principiul de selectivitate şi se limitează doar la acele forme de control vamal care sunt suficiente pentru a asigura respectarea legislaţiei vamale.
   Controlul vamal se efectuează în baza sistemului de administrare a riscurilor.
   Nivelul controlului vamal bazat pe analiza riscurilor se determină prin sistemul coridorului ales, care poate fi,,verde” sau ,,roşu”.
   Bunurile selectate pe coridorul verde se supun controlului vamal selectiv.
   Bunurile selectate pe coridorul roşu sunt supuse controlului vamal în mod obligatoriu.
   În baza administrării riscurilor, bunurile selectate pe coridorul verde pot fi supuse tuturor formele de control vamal permise de legislaţie.
   În procesul efectuării controlului vamal trebuie să se excludă accesul persoanelor neautorizate la bunurile respective.
   În timpul efectuării controlului vamal se folosesc forme de control suficiente pentru asigurarea respectării legislaţiei Republicii Moldova şi a acordurilor internaţionale la care aceasta este parte.
    [Pct.7 în redacția OSV191 din 25.04.14, MO127-133/23.05.14 art.675; în vigoare 23.05.14]
    8. Controlul corporal, ca forma exclusivă a controlului vamal, se efectuează în strictă conformitate cu prevederile Codului vamal şi altor acte normative.
    9. Instituţia vamală este în drept de a efectua controlul vamal repetat al bunurilor trecute peste frontiera vamală şi după punerea acestora în circulaţie liberă.
    10. Persoanele fizice care trec bunuri peste frontiera vamală a Republicii Moldova sînt obligate:
    1) să se oprească în locurile de control vamal, să intre şi să părăsească locul de control vamal numai cu autorizarea funcționarului vamal;
    2) să prezinte la cererea organului vamal bunurile transportate;
    3) să prezinte organului vamal documentele şi informaţiile suplimentare necesare vămuirii;
    4) să plătească obligaţiile vamale, în cazurile prevăzute de legislaţie;
    5) să efectueze alte cerinţe legale ale autorităţilor vamale.
    101. La declararea bunurilor, persoanele fizice prezintă următoarele documente în original şi fotocopia acestora, reieşind din particularităţile mărfurilor, livrării şi regimului vamal solicitat:
    a) actele de identitate (paşaportul sau buletinul de identitate) ale persoanei care va efectua declararea bunurilor la organele vamale – se prezintă în toate cazurile;
    b) documentul ce confirmă dreptul de proprietate sau folosinţă asupra bunurilor (contractul, sau factura comercială, sau documentul de plată) – se prezintă în toate cazurile;
    c) procura eliberată persoanei care va efectua declararea bunurilor la organele vamale din numele persoanei fizice care deţine dreptul de proprietate sau folosinţă asupra bunurilor respective – se prezintă în cazul reprezentării persoanei fizice;
    d) autorizaţii, permise – se prezintă pentru bunurile asupra cărora se aplică măsurile de politică economică sau cu regim special de introducere/scoatere în/din Republica Moldova (de ex., animale, valori culturale, arme);
    e) documentele de expertiză eliberate de organele abilitate, ce confirmă faptul că bunurile declarate nu fac obiectul unor prohibiţii stabilite de legislaţia în vigoare (de ex., pentru valorile culturale);
    f) biletul de călătorie – se prezintă în cazul transportării mărfurilor şi persoanei fizice în acelaşi mijloc de transport public, de uz comercial;
    g) permisul de şedere – se prezintă de către cetăţeni străini în cazul importului sau admiterii temporare de bunuri cu aplicarea facilităţilor stabilite de legislaţia în vigoare;
    h) paşaportul tehnic al mijlocului de transport – se prezintă în cazurile cînd mijlocul de transport este obiectul declarării sau cînd acesta este utilizat la transportarea bunurilor supuse declarării;
    i) documentele de transport (documentele justificative ce însoţesc încărcătura şi conţin informaţia despre condiţiile şi caracterul transportării, precum şi trăsăturile caracteristice de bază ale mărfurilor transportate) – se prezintă în cazul beneficierii de serviciile de transport de mărfuri.
    [Pct.101 introdus prin OSV474 din 27.09.13, MO216-220/04.10.13 art.1470; în vigoare 04.10.13]
    102. Documentele menţionate la lit. b), c), e), h), i) al pct. 101  din prezentul Regulament, urmează să fie traduse în limba de stat a Republicii Moldova şi legalizate în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor:
    a) cînd documentele sînt întocmite sau traduse în limbile rusă sau engleză;
    b) cînd funcționarul vamal cunoaşte limba în care sînt întocmite documentele prezentate şi le acceptă pe propria răspundere, în vederea vămuirii bunurilor declarate de către persoana fizică.
    [Pct.102 introdus prin OSV474 din 27.09.13, MO216-220/04.10.13 art.1470; în vigoare 04.10.13]
II. Declararea verbală
    11. Persoanele fizice care trec bunuri peste frontiera vamală a Republicii Moldova au dreptul de a declara verbal organului vamal următoarele bunuri:
    1) obiecte de uz personal, precum şi mărfuri indicate în anexa la Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 “Cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185-189, art.1416), în continuare - Legea;
    2) bunuri, introduse în ţară, altele decît cele prevăzute la alineatul 1), a căror valoare nu  depăşeşte suma de 300 euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul terestru sau de 430 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul aerian sau maritim şi care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie;
    [Pct.11 subpct.2) modificat prin OSV191 din 25.04.14, MO127-133/23.05.14 art.675; în vigoare 23.05.14]
    3) mărfurile ce se scot din ţară a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 1000 euro şi care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie;
    4) bijuteriile din metale şi pietre preţioase în cantitate de pînă la 5 unităţi (indiferent de valoarea lor) cu condiţia că bijuteriile menţionate nu sînt omogene.
    [Pct.11 subpct.4) modificat prin OSV191 din 25.04.14, MO127-133/23.05.14 art.675; în vigoare 23.05.14]
    12. Pentru bunurile declarate verbal nu se cere prezentarea documentelor justificative, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
    13. La cerinţa funcționarului vamal persoana care trece bunuri în cantităţi mai mari decît cele prevăzute în cazurile nominalizate în punctele 11, 12 este obligată să depună declaraţie în scris.
III. Declararea scrisă
    14. La cerinţa funcționarului vamal sau la decizia persoanei, care trece bunuri peste frontiera vamală, acestea sînt declarate organului vamal în scris.
    Sînt supuse obligatoriu declarării în scris:
    1) valorile valutare specificate în art. 31 alin. (2) al Legii;
    2) armele, cartuşele, materialele explozive sau derivatele lor;
    3) substanţele narcotice şi psihotrope;
    4) obiectele de artă şi anticariat;
    5) substanţele radioactive;
    6) substanţele otrăvitoare, cu efect puternic;
    7) obiecte ale florei şi faunei, părţile/derivatele lor sau produsele obţinute din ele;
    8) mărfurile admise /scoase temporar;
    9) mijloacele de transport (plasate în regimurile vamale de import, de admitere temporară sau de tranzit).
    Bunurile introduse/scoase în/din Republica Moldova prin poşta internaţională sau drept bagaj neînsoţit se declară în scris conform modului stabilit.
    15. Alegerea coridorului “roşu” de trecere înseamnă intenţia persoanei care trece bunuri peste frontiera vamală de a le declara în scris.
    16. Declaraţia vamală se completează de către persoane fizice rezidente sau nerezidente, care au atins vîrsta de 16 ani. Depunerea declaraţiei vamale pentru bunurile persoanelor, care nu au atins această vîrstă, se efectuează de către persoanele care le însoţesc.
    17. Declaraţia vamală trebuie să fie întocmită în limba de stat sau într-o altă limbă de circulaţie internaţională. Declaraţia vamală se întocmeşte într-un singur exemplar pe un formular tipizat DV-6” (anexa nr.2).
    Declaraţia vamală se completează cu respectarea normelor de completare a declaraţiei vamale DV-6 (anexa nr.3).
    [Pct.17 modificat prin OSV474 din 27.09.13, MO216-220/04.10.13 art.1470; în vigoare 04.10.13]
    18. La introducerea bunurilor (inclusiv prin intermediul bagajelor neînsoţite) în teritoriul vamal al Republicii Moldova declaraţia vamală se depune organului vamal de frontieră.
    La scoaterea bunurilor (inclusiv prin intermediul bagajelor neînsoţite) din teritoriul vamal al Republicii Moldova persoanele fizice pot depune declaraţia vamală atît organului vamal din interiorul ţării (în orele de program), cît şi la organele vamale de frontieră.
    19. Pentru ca o declaraţie vamală să fie acceptată aceasta trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
    1) să fie întocmită conform cerinţelor indicate în p. 17;
    2) bunurile trebuie să fie prezentate pentru control organului vamal respectiv. Se consideră ca prezentate bunurile aflate în locul stabilit de organele vamale;
    3) concomitent cu depunerea declaraţiei vamale sînt prezentate documentele necesare;
    4) organul vamal trebuie să fie abilitat pentru efectuarea operaţiunii solicitate.
    20. Acceptarea declaraţiei vamale se efectuează prin aplicarea ştampilei personale a funcționarului vamal împuternicit.
    21. La transportarea peste frontiera vamală a bunurilor sub destinaţiile vamale: admitere temporară, export temporar sau tranzit declaraţia validată de către funcționarul vamal se eliberează persoanei fizice pentru trecerea liberă a acestora conform legislaţiei în vigoare.
    22. Datele şi informaţiile, indicate în declaraţia vamală a persoanei fizice cu autorizarea organului vamal competent, pot fi rectificate şi completate.
    Rectificările şi completările informaţiei ce se conţine în declaraţia vamală pot fi efectuate numai pînă la:
    1) acceptarea declaraţiei vamale;
    2) începutul controlului vamal al bunurilor şi persoanei fizice;
    3) stabilirea de către autorităţile vamale a contravenţiei vamale sau altor încălcări ale regulilor vamale.
    Rectificările se efectuează de declarant prin tăierea cu o linie a datelor greşite şi înscrierea datelor corecte. Completările se efectuează prin adăugirea informaţiilor necesare în declaraţia vamală. Orice rectificări, completări sau schimbări în declaraţia vamală sînt validate de către funcționarul vamal prin aplicarea ştampilei personale în locul efectuării modificării sau completării.
IV. Calculul şi plata obligaţiilor vamale
    23. În cazul în care persoanele fizice declară bunuri pentru trecerea cărora legislaţia în vigoare prevede plata obligaţiilor vamale, organul vamal efectuează calculul şi verifică plata acestora.
    Persoanele fizice care nu practică activitatea de întreprinzător plătesc obligaţiile vamale la momentul traversării frontierei vamale.
    24. Calcularea obligaţiilor vamale, cu aplicarea codurilor adiţionale ale facilităţilor acordate după caz şi perfectarea formularului tipizat TV-14 (anexa nr.4), se efectuează conform modului stabilit (anexa nr.5).
    [Pct.24 în redacţia OSV284 din 19.06.13, MO152-158/19.07.13 art.1102; în vigoare 19.07.13]
V. Particularităţile controlului şi declarării unor
categorii de bunuri şi mărfuri

    25. Persoanele fizice au dreptul să treacă peste frontiera vamală bunurile limitate spre introducere/scoatere în/din teritoriul Republicii Moldova numai în modul şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. În cazul în care persoana fizică care trece frontiera vamală are asupra sa bunuri limitate spre trecere, acestea se predau spre păstrare organului vamal.
    Pentru bunurile predate în aceste condiţii se eliberează formularul tipizat TV-20 conform modului stabilit (anexa nr. 7).
    Bunurile predate spre păstrare organului vamal nu se plasează sub nici o destinaţie vamală. Modul şi termenul de păstrare a acestor bunuri este stabilit de legislaţia în vigoare.
    26. Controlul vamal al bagajelor neînsoţite se efectuează numai în prezenţa unui reprezentat împuternicit legal al posesorului bagajului. Trecerea acestora peste frontiera vamală fără reprezentatul legal al posesorului nu se admite.
    Reprezentantul posesorului bagajului neînsoţit poate fi oricare persoană fizică cu capacitatea juridică deplină şi care dispune de actul, ce confirmă dreptul său de a reprezenta acest bagaj.
    27.Pentru valută străină, precum şi pentru hîrtiile de valoare, metalele preţioase, pietrele scumpe şi articolele de bijuterie din metale preţioase şi din pietre scumpe, introduse cu depăşirea normelor stabilite de legislaţia în vigoare şi declarate în scris, persoanei fizice i se eliberează formularul tipizat TV-28 (anexa nr. 6).
    28.Introducerea/scoaterea mijloacelor de transport în/din Republica Moldova este reglementată de prevederile art. 20, 1841 ale Codului vamal nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială); art. 6 (4), art. 10 ale Legii, punctele 12,13,14,15 ale “ Regulamentului cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Moldovei de persoane fizice” (Hotărîrea Guvernului nr. 1185 din 30 septembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 211-214, art. 1234) şi altor acte normative.
    Pentru mijloacele de transport importate se eliberează adeverința TV-25, pentru cele importate în condițiile Legii nr.170/2018 se eliberează adeverința TV-24, pentru cele admise temporar – autorizația TV-26 (anexele nr.8, 81, 9).
    [Pct.28 modificat prin OSV376 din 22.08.18, MO384-395/12.10.18, art.1494; în vigoare 01.09.18]
    29.Transportarea sicrielor cu corpurile sau osemintele persoanelor decedate peste frontiera vamală se realizează în conformitate cu prevederile “Acordului cu privire la transferul corpurilor persoanelor decedate”, încheiat la Strasbourg la 26 octombrie 1973 şi ratificat de Republica Moldova prin Legea 1451 - XV din 8 noiembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 161, art.1258). Transportarea peste frontiera vamală a urnelor cu cenuşa corpurilor persoanelor decedate se va efectua în condiţii similare cu cele ale transportării sicrielor.
    În cazul scoaterii din Republica Moldova a sicrielor cu corpurile sau osemintele persoanelor decedate este necesar de prezentat “Permisul mortuar”, eliberat de către Ministerul Sănătăţii.
    În cazul introducerii în Republica Moldova a sicrielor cu corpurile sau osemintele persoanelor decedate este necesar de prezentat organului vamal “Permisul mortuar” sau certificatul care confirmă decesul şi lipsa în sicrie (urne) a altor obiecte.
  Corpurile persoanelor decedate trebuie să se afle în sicrie metalice ermetic închise, împachetate în cutii de lemn. Sicriele cu corpurile sau osemintele persoanelor decedate, a urnelor cu cenuşa persoanelor decedate trebuie să fie sigilate de instituţiile emitente ale actelor corespunzătoare.
    30. În cazul transportării peste frontiera vamală a animalelor vii, produselor în stare proaspătă, a plantelor şi materialului săditor, care sînt supuse controlului obligatoriu veterinar sau fitosanitar se prezintă organului vamal autorizaţiile corespunzătoare.
    La introducerea/scoaterea sau tranzitul pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor şi/sau animalelor din flora şi fauna sălbatică, a părţilor/derivatelor acestora sau produselor din ele se prezintă Acordul de mediu pentru import/export sau alt document, eliberat de către organele responsabile din statul importator/exportator, care confirmă legalitatea operaţiunii iar pentru speciile de plante sau animale, reglementate de Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES), Washington, 3 martie 1973, la care Republica Moldova este parte (Legea nr. 1246-XIV din 28 septembrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 133-136 art.949), se prezintă Permisul/Certificatul CITES, eliberat de către organul de gestiune CITES al statului exportator/importator. În conformitate cu art.2 al Legii nr.1246-XIV din 28 septembrie 2000, în calitate de organ de gestiune CITES în Republica Moldova este desemnat Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale.
    31. Introducerea/scoaterea armelor de foc şi muniţiilor aferente este reglementată de prevederile legislaţiei în vigoare.
    32. La revenirea în Republica Moldova, în legătură cu încheierea misiunii a membrilor personalului misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare, precum şi a membrilor familiilor lor, introducerea în ţară, cu scutire de plata drepturilor de import şi altor plăţi stabilite la import de legislaţia fiscală şi vamală, a bunurilor procurate pentru uz personal în perioada aflării lor în misiune, va fi efectuată cu prezentarea organului vamal a următoarelor documente:
    a) copiile ordinelor Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene de transfer/angajare în misiune diplomatică/consulară şi rechemare/eliberare din misiune diplomatică/consulară, autentificate cu ştampila umedă a instituţiei vizate;
    b) lista bunurilor personale destinate introducerii în ţară, semnată de membrul personalului misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare respectiv.
    [Pct.32 introdus prin OSV474 din 27.09.13, MO216-220/04.10.13 art.1470; în vigoare 04.10.13]
    33. În legătură cu stabilirea la loc de trai permanent în Republica Moldova la importul bunurilor care fac obiectul scutirii de la plata drepturilor de import, urmează să fie prezentate organului vamal următoarele documente:
    a) confirmare de repatriere, sau permis de şedere permanentă eliberată de Biroul Migraţie şi Azil al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova;
    b) lista bunurilor personale destinate introducerii în ţară, semnată de persoana fizică respectivă.
    [Pct.33 introdus prin OSV474 din 27.09.13, MO216-220/04.10.13 art.1470; în vigoare 04.10.13]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OSV420 din 28.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1479]

    anexa nr.3

    [Anexa nr.3 modificată prin OSV420 din 28.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1479]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 în redacţia OSV284 din 19.06.13, MO152-158/19.07.13 art.1102; în vigoare 19.07.13]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin OSV74 din 18.02.19, MO86-92/08.03.19 art.484; în vigoare 08.04.19]
    [Anexa nr.5 modificată prin OSV376 din 22.08.18, MO384-395/12.10.18, art.1494; în vigoare 01.09.18]
    [Anexa nr.5 modificată prin OSV216 din 08.05.18, MO167-175/25.05.18 art.714]
    [Anexa nr.5 modificată prin OSV550 din 29.12.17, MO18-26/19.01.18 art.68; în vigoare 01.01.18]
    [Anexa nr.5 modificată prin OSV477 din 28.12.16, MO9-18/13.01.17 art.43; în vigoare 01.01.17]
    [Anexa nr.5 modificată prin OSV34 din 11.02.16, MO49-54/04.03.16 art.362; în vigoare 11.02.16]
    [Anexa nr.5 modificată prin OSV118 din 23.03.15, MO78-83/03.04.15 art.590; în vigoare 23.03.15]
    [Anexa nr.5 modificată prin OSV76 din 26.02.15, MO78-83/03.04.15 art.589]
    [Anexa nr.5 modificată prin OSV502 din 16.10.13, MO248-251/05.11.13 art.1662]
    [Anexa nr.5 modificată prin OSV284 din 19.06.13, MO152-158/19.07.13 art.1102; în vigoare 19.07.13]

    anexa nr.6
   
[Anexa nr.6 modificată prin OSV420 din 28.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1479]

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.81
    [Anexa nr.81 introdusă prin OSV376 din 22.08.18, MO384-395/12.10.18, art.1494; în vigoare 01.09.18]

    anexa nr.9

    anexa nr.10
    [Anexa nr.10 modificată prin OSV376 din 22.08.18, MO384-395/12.10.18, art.1494; în vigoare 01.09.18]
    [Anexa nr.10 modificată prin OSV420 din 28.09.18, MO377-383/05.10.18 art.1479]