HPA57/2008
ID intern unic:  327712
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 57
din  20.03.2008
de aprobare a  Regulamentului Centrului  pentru
Drepturile Omului, a structurii, a statului de funcţii
şi a modului de  finanţare a acestuia
Publicat : 25.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 81     art Nr : 276     Data intrarii in vigoare : 20.03.2008
    Abrogată prin LP164 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.504

    MODIFICAT
   
LP23 din 13.03.14, MO80-85/04.04.14 art.183
    HCC25 din 17.09.13, MO276-280/29.11.13 art.44; în vigoare 17.09.13
    LP73 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.272

    În conformitate cu  Legea  nr.1349-XIII din 17 octombrie 1997 cu privire la avocaţii parlamentari, 

    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art.1. -  Se aprobă:
    Regulamentul Centrului pentru Drepturile Omului, expus în anexa nr.1;
    structura Centrului pentru Drepturile Omului, expusă în anexa nr.2;
    statul de funcţii al Centrului pentru Drepturile Omului de 55 de unităţi.
    Art.2. - Centrul pentru Drepturile Omului se finanţează de la bugetul  de stat.
    Art.3. -  Se abrogă:
   Hotărîrea Parlamentului nr.1484-XIII din 5 februarie 1998 cu privire la aprobarea Regulamentului privind Centrul pentru Drepturile Omului, a structurii, statului de funcţii  şi modului de finanţare a acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.22-23, art.129);
   Hotărîrea Parlamentului nr.1619-XIII din 2 aprilie 1998 pentru modificarea şi completarea Hotărîrii cu privire la aprobarea Regulamentului privind Centrul pentru Drepturile Omului, a structurii, statului de funcţii  şi modului de finanţare a acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.36-37, art.255);
    Hotărîrea Parlamentului nr.1072-XIV din 22 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului cu privire la aprobarea Regulamentului privind Centrul pentru Drepturile Omului, a structurii, statului de funcţii  şi modului de finanţare a acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.84-87, art.634);
    Hotărîrea Parlamentului nr.1453-XIV din 7 martie 2001 cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 1484-XIII din 5 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.29-30, art.101);
    Hotărîrea Parlamentului nr.201-XVI din 26 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind Centrul pentru Drepturile Omului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.127-130, art.571).
    Art.4. -  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE   PARLAMENTULUI                              Marian LUPU

    Nr.57-XVI. Chişinău, 20 martie 2008.

Anexa nr.1
 REGULAMENTUL
Centrului pentru Drepturile Omului
I. Dispoziţii generale
    1. Centrul pentru Drepturile Omului (denumit în continuare Centru) este o instituţie de stat independentă.
    2. Centrul este persoană  juridică şi dispune de buget propriu, care face parte din bugetul de stat.
    3. Centrul dispune de ştampilă şi de formulare, pe care sînt imprimate denumirea sa şi imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova.
    4. Sediul permanent al Centrului se află în municipiul Chişinău.
II. Sarcinile şi atribuţiile principale ale Centrului
    5. Sarcinile principale ale Centrului sînt:
    a) asigurarea activităţii avocaţilor parlamentari, orientate spre garantarea respectării drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului în Republica Moldova de către autorităţile publice centrale şi locale, de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, de către asociaţii obşteşti şi persoane cu funcţie de răspundere de toate nivelurile;
    b) perfecţionarea legislaţiei ce ţine de domeniul apărării drepturilor omului;
    c) instruirea juridică a populaţiei.
    6. În îndeplinirea sarcinilor, Centrul:
    a) examinează sesizările cetăţenilor ale căror drepturi şi libertăţi au fost încălcate,  precum şi cazurile de o importanţă socială deosebită;
    b) examinează periodic problemele privind comportamentul faţă de persoanele private de libertate, în locul de deţinere a acestora, pentru a mări, în caz de necesitate, protecţia lor împotriva torturii şi altor tratamente sau pedepse crude, inumane  sau degradante;
    c) în baza analizei datelor privind încălcarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului, pregăteşte şi remite autorităţilor publice centrale şi locale obiecţii şi propuneri generale referitor la asigurarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor, la perfecţionarea  activităţii aparatului administrativ de conducere şi la ameliorarea comportamentului faţă de persoanele private de libertate, precum şi a condiţiilor de detenţie;
    d) difuzează în rîndul populaţiei materiale informative despre drepturile omului;
    e) colaborează cu mijloace de informare în masă, cu asociaţii obşteşti care activează în vederea apărării drepturilor omului în ţară şi în străinătate.
    7. Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Centrul colaborează, în modul stabilit, cu autorităţi publice centrale şi locale.
    8. Centrul prezintă Parlamentului raport anual despre respectarea drepturilor omului în Republica Moldova, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
III. Structura Centrului
    9. Structura Centrului se aprobă de către Parlament.
   10. Centrul este format din 4 avocaţi parlamentari, egali în drepturi, unul dintre care este specializat în problemele de protecţie a drepturilor copilului (denumit în continuare  avocat al copilului), din funcţionari, precum  şi din reprezentanţe.
    11. Conform unei decizii adoptate în comun, avocaţii parlamentari se pot specializa în ramuri aparte ale dreptului.
    12. Parlamentul, la propunerea Preşedintelui său, desemnează, din rîndul avocaţilor parlamentari, directorul Centrului. 
    13. Pe lîngă atribuţiile nemijlocite de avocat parlamentar, directorul Centrului exercită următoarele funcţii:
    a) conduce activitatea Centrului şi îl reprezintă în ţară şi în străinătate;
    b) angajează şi eliberează din funcţie;
    c) stabileşte funcţionarilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, salariul funcţiei, soluţionează chestiuni ce ţin de stabilirea sporurilor la salariu şi de acordarea primelor;
    d) acordă concedii;
    e) aplică sancţiuni disciplinare;
    f) soluţionează chestiuni ce ţin de perfecţionare profesională, de stagiere şi de trimitere  în delegaţie;
    g) aprobă regulamentele serviciilor şi cele ale reprezentanţelor;
    h) organizează pregătirea rapoartelor anuale ale Centrului.
    14. Directorul Centrului îşi exercită atribuţiile prin emitere de ordine şi de dispoziţii.
    15. Funcţionarii Centrului acordă avocaţilor parlamentari asistenţă organizatorică, informaţională, ştiinţifico-analitică, economico-financiară şi de altă natură.
    16. În alte municipii şi oraşe decît Chişinăul activează reprezentanţe ca subdiviziuni teritoriale ale Centrului.
    17. Funcţionarii Centrului primesc legitimaţii de serviciu al căror model este aprobat de director.
    18. La realizarea proiectelor ce ţin de domeniul apărării drepturilor omului pot fi antrenaţi de asemenea specialişti şi reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti, constituiţi în acest scop în grupuri de lucru provizorii.
IV. Organizarea audienţelor, recepţionarea
şi investigarea petiţiilor

    19. Primirea în audienţă are loc zilnic în sediul Centrului şi în sediile reprezentanţelor. Fiecare avocat parlamentar primeşte în audienţă cel puţin de 3 ori pe lună. În celelalte zile, petiţionarii sînt primiţi în audienţă de către personalul de specialitate.
    20. Primirea în audienţă se înregistrează în modul stabilit.
    21. Timpul şi locul primirii în audienţă în teritoriu le stabileşte directorul Centrului, cu acordul avocaţilor parlamentari. Orarul de primire în  audienţă este adus în prealabil la cunoştinţă petiţionarilor.
    22. Cererile se depun în modul stabilit de Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare. La cerere se anexează în mod obligatoriu dovada examinării cazului de către organele abilitate.
Cererile care nu întrunesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea menţionată se consideră anonime şi nu se examinează.
    [Art.22 modificat prin LP23 din 13.03.14, MO80-85/04.04.14 art.183]
    [Pct.22 propoziţia ”Fac excepţie petiţiile ce conţin informaţii referitoare la securitatea naţională sau ordinea publică, care se remit spre examinare organelor competente.” declarată neconstituţională prin HCC25 din 17.09.13, MO276-280/29.11.13 art.44; în vigoare 17.09.13]
    [Pct.22 modificat prin LP73 din 04.05.10, MO94-97/11.06.10 art.272]
    23. Organizarea audienţelor şi recepţionarea petiţiilor le efectuează funcţionarii Serviciului recepţionare a petiţiilor şi organizare a audienţelor.
    24. Avocaţii parlamentari examinează sesizările cetăţenilor Republicii Moldova, ale cetăţenilor străini şi ale apatrizilor care locuiesc permanent sau care se află temporar pe teritoriul ei, ale căror drepturi şi libertăţi au fost încălcate în Republica Moldova.
    25. Directorul Centrului dispune avocatului parlamentar să examineze cererile respective, ţinînd cont de specializarea acestuia.
    26. Asupra fiecărei cereri luate  spre examinare se deschide o procedură aparte.
    27. Deciziile adoptate în urma examinării petiţiei se aduc la cunoştinţă petiţionarului în modul stabilit de Legea nr.1349-XIII din 17 octombrie 1997 cu privire la avocaţii parlamentari.
V. Investigarea şi monitorizarea
    28. Avocaţii parlamentari împuternicesc personalul de specialitate din cadrul Serviciului investigaţii şi monitorizare să  îndeplinească unele  atribuţii ale lor, potrivit legii.
    29. În cadrul activităţii de investigare a circumstanţelor invocate în petiţie, precum şi al activităţii de monitorizare, funcţionarul Centrului este în drept:
    a) să efectueze, cu acordul avocatului parlamentar, investigaţii, în cadrul cărora să acumuleze materiale probatorii, care confirmă sau infirmă circumstanţele invocate în petiţie;
    b) să întocmească un proiect al raportului de investigaţie şi să-l prezinte avocatului parlamentar pentru a decide asupra lui şi, după caz, pentru a-l utiliza la elaborarea recomandărilor adresate instituţiilor abilitate;
    c) să elaboreze propuneri de perfecţionare a legislaţiei în vigoare în domeniul asigurării respectării drepturilor şi libertăţilor omului;
   d) să pregătească proiecte ale sesizărilor către Curtea Constituţională privind controlul constituţionalităţii legilor şi hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, controlul corespunderii lor principiilor fundamentale şi actelor internaţionale cu privire la drepturile omului;
    e) să elaboreze avize la proiectele de acte normative în domeniul drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului, înaintate Centrului;
    f) să pregătească adresări către autorităţile publice centrale şi locale referitor la asigurarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor.
VI. Organizarea activităţii  avocatului copilului
   30. Pentru a se asigura asistenţa necesară în exercitarea atribuţiilor avocatului copilului, în cadrul Centrului funcţionează  Serviciul protecţie a drepturilor copilului cu statut de subdiviziune specializată.
    31. În exercitarea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii Serviciului protecţie a drepturilor copilului:
    a) acumulează şi analizează informaţii privind încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale copilului, proclamate în Constituţia Republicii Moldova, în Convenţia ONU privind drepturile copilului, în alte tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte, drepturi şi libertăţi prevăzute în acte legislative şi normative în vigoare ale Republicii Moldova;
    b) participă la efectuarea evaluărilor, la elaborarea notelor de studiu legate de domeniul specific de  activitate, a propunerilor de perfecţionare a legislaţiei, pregătesc avize la proiectele de acte normative privind drepturile copilului, înaintate Centrului;
    c) informează avocatul copilului asupra cazurilor care pot constitui obiect de autosesizare şi propun, după caz, soluţii;
    d) asigură colaborarea avocatului copilului  cu autorităţile publice   centrale şi locale, cu asociaţiile obşteşti din ţară şi din străinătate, cu mijloacele de informare în masă, care activează în vederea promovării şi protecţiei drepturilor copilului;
    e) elaborează proiecte ale planurilor de activitate privind promovarea drepturilor copilului, ale rapoartelor anuale şi speciale privind respectarea acestor drepturi;
    f) pregătesc şi difuzează materiale informative privind drepturile copilului;
    g) desfăşoară alte activităţi ca însărcinare din partea avocatului copilului.
   32. Anual, pînă la 20 ianuarie,  avocatul copilului prezintă directorului Centrului informaţie despre respectarea drepturilor copilului în anul calendaristic expirat. Informaţia se include ca un capitol în raportul anual al Centrului.
VII.  Vizitele preventive în locurile unde se află
sau se pot afla persoane private de libertate
   33. Avocatul parlamentar, membrii consiliului consultativ şi persoanele care îi însoţesc efectuează periodic vizite preventive în locurile unde se află sau se pot afla persoane private de libertate.
   34. Avocatul parlamentar şi membrii consiliului consultativ au dreptul să aleagă în mod independent locurile pe care intenţionează să le viziteze şi persoanele cu care doresc să discute.
    35. Pentru a efectua o vizită preventivă nu este necesară înştiinţare prealabilă, nici permisiunea vreunei autorităţi.
    36. Periodicitatea vizitelor preventive o stabileşte avocatul parlamentar împreună cu  membrii consiliului consultativ.
    37. Avocatul parlamentar este în drept să antreneze specialişti şi experţi independenţi din diferite domenii, inclusiv jurişti, medici, psihologi, reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti, pentru a participa la vizite preventive. 
    38. În timpul vizitelor preventive pot fi utilizate aparatele audio sau video, cu consimţămîntul persoanei care urmează a fi înregistrată.
    39. Efectuarea vizitelor preventive, inclusiv remunerarea experţilor, este finanţată de la bugetul Centrului.
    40. Despre vizitele preventive se întocmeşte un raport, care va include, după caz, recomandări şi propuneri privind ameliorarea situaţiei din locurile unde se află persoane private de libertate.
    41. Pe lîngă Centru pot fi create, în calitate de mecanism naţional de prevenire a torturii, consilii pentru acordarea de consultanţă şi de asistenţă avocaţilor parlamentari. Componenţa şi regulamentele de organizare şi de funcţionare a consiliilor se aprobă de către directorul Centrului în baza avizului Comisiei pentru drepturile omului a Parlamentului.
VIII. Programele de instruire şi relaţiile
cu societatea

   42. Avocaţii parlamentari colaborează cu mijloacele de informare în masă, oferindu-le informaţii despre cazurile depistate de încălcare a drepturilor omului, despre acţiunile persoanelor cu funcţie de răspundere care au comis încălcările, publică materiale la această temă în presă, iau cuvînt la radio şi la televiziune.
    43. Avocaţii parlamentari participă la conferinţe, seminare, simpozioane şi la alte întruniri în problemele apărării drepturilor omului, desfăşurate în ţară şi în străinătate, prezintă în cadrul lor rapoarte şi comunicări asupra problemelor puse în discuţie.
    44. Funcţionarii Centrului pregătesc materiale informative în problemele apărării drepturilor omului (broşuri, buletine, prospecte, producţii audiovizuale etc.) pentru a fi distribuite în rîndurile populaţiei.
IX. Reprezentanţele
    45. Reprezentanţele Centrului îndeplinesc următoarele atribuţii:
    a) primesc zilnic în  audienţă cetăţeni în sediul reprezentanţei, iar în teritoriu - conform unui orar;
    b) informează mass-media locală şi populaţia asupra problemelor referitoare la drepturile şi libertăţile omului;
    c) analizează situaţia  din teritoriu privitor la respectarea drepturilor omului şi prezintă lunar Centrului un raport despre această situaţie;
    d) informează neîntîrziat avocaţii parlamentari asupra cazurilor de încălcări care necesită intervenţia lor operativă;
    e) îndeplinesc, în bază de mandat, unele din atribuţiile avocaţilor parlamentari, şi anume:
    - participă la examinarea unor cauze în instanţe competente;
    - efectuează periodic vizite preventive în locurile unde sînt sau pot fi persoane private de libertate;
    - organizează întrevederi şi convorbiri cu persoana reţinută sau arestată;
    f) înaintează Centrului propuneri, inclusiv  propuneri de  îmbunătăţire a funcţionării reprezentanţei.
X. Pregătirea raportului anual
    46. Raportul anual pentru anul calendaristic expirat privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova se prezintă în Parlament pînă la data de 15 martie.
   47. Funcţionarii pregătesc şi prezintă directorului Centrului, pînă la  20 ianuarie, informaţie despre activitatea lor din anul care s-a încheiat. În baza informaţiei generalizate se elaborează proiectul raportului anual cu date despre încălcările drepturilor şi libertăţilor omului, despre cauzele acestor încălcări şi despre măsurile luate în vederea înlăturării lor, despre instruirea juridică a populaţiei din ţară.
    48. Raportul este semnat şi prezentat la şedinţa Parlamentului de directorul Centrului.

Anexa nr.2

Structura Centrului pentru Drepturile Omului
    Directorul Centrului - avocat parlamentar
    Avocaţi parlamentari
    Aparatul avocaţilor parlamentari
    Serviciul programe instructive, relaţii cu publicul
    Serviciul protecţie a drepturilor copilului
    Serviciul recepţionare a petiţiilor şi organizare a audienţelor
    Serviciul investigaţii şi monitorizare
    Cancelaria
    Serviciul administrativ
    Reprezentanţe