LPC67/2008
ID intern unic:  327813
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 67
din  27.03.2008
privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 13.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 84-85     art Nr : 292
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. -  Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art. 247), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 8:
    la alineatul (3), cuvintele “salariul tarifar pentru categoria I de salarizare în economia naţională” se substituie prin cuvintele “salariul minim pe ţară”;
    alineatul (4) se exclude;
    la alineatul (7), cuvîntul “mediu” se exclude, iar după cuvîntul “calificare” se introduc cuvintele “în ramura respectivă”.
    2. La articolul 31, după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:
    “(31) Pentru stabilirea pensiei persoanei deţinute într-o instituţie penitenciară care anterior nu a beneficiat de pensie, administraţia instituţiei respective va aduna actele necesare, inclusiv cererea de pensionare, prezentate de deţinut, va legaliza semnătura acestuia pe cererea respectivă şi va expedia setul de acte  în termen de 5 zile organului teritorial de asigurări sociale în a cărui rază se află instituţia penitenciară.”
    3. La articolul 46, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) În stagiul de cotizare, care oferă dreptul la pensie în conformitate cu prezentul articol, se include perioada de activitate în funcţie de viceprimar cuprinsă între 25 mai 2003 şi 9 martie 2007.”
    4. Articolul 52:
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    “(5) În cazul în care nu este posibilă prezentarea certificatului cu privire la salariu, deoarece documentele nu s-au păstrat din cauza calamităţilor naturale sau a altor situaţii excepţionale (incendiu, inundaţie, conflict armat etc.), cuantumul pensiei poate fi calculat în baza salariului lunar al lucrătorului de aceeaşi profesie şi calificare în ramura respectivă la data stabilirii pensiei (conform datelor Ministerului Economiei şi Comerţului).”
articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    “(6) Pentru perioada de pînă la 1 ianuarie 2004, în venitul asigurat pentru personalul misiunilor diplomatice se include salariul lunar calculat în monedă naţională conform condiţiilor şi modului de salarizare a funcţionarilor publici şi a personalului de deservire tehnică avînd funcţii echivalente cu funcţiile deţinute în cadrul misiunii (conform datelor Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene).”
    5. Anexa nr.1:
    la definirea indicelui “coni”, după cuvîntul “contribuţiilor” se introduce cuvîntul “individuale”;
    la definirea indicelui “Ci”, după cuvîntul “contribuţie” se introduce cuvîntul “individuală”.
    6. Anexa nr.3 se completează în final cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    “La calcularea venitului mediu lunar asigurat, persoana asigurată poate solicita excluderea din calcul a perioadei pentru care au fost achitate contribuţiile de asigurări sociale reieşind dintr-un grad/hectar. În acest caz, perioada respectivă se exclude şi din stagiul de cotizare.”
    7. La anexa nr.4 alineatul (4), indicele “P” se substituie prin indicele “Pn”, indicele “Vn” - prin indicele “V1”, iar indicele “Rn” - prin indicele “R1”.
    Art.II. - Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art. 2), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul articolelor 10 şi 101, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului”.
    2. La articolul 18 alineatul (2), textul “Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin textul “Ministerului Economiei şi Comerţului”.
    3. Articolul 19 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    “(6) Prevederile alin. (1) se extind în egală măsură asupra cetăţenilor Republicii Moldova şi asupra cetăţenilor străini şi persoanelor apatride.”
    4. Articolul 21 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    “(5) La determinarea bazei de calcul a prestaţiei de asigurări sociale de stat a persoanelor asigurate ce cad sub incidenţa prevederilor art.28 din Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal se iau în calcul datele cu privire la salariu şi la contribuţiile consemnate în declaraţiile anuale ale persoanelor asigurate prezentate organelor de asigurări sociale.”
    5. Articolul 38:
    alineatul (1) se completează în final cu cuvintele “ , la solicitarea persoanei asigurate”;
    la alineatul (2), după cuvîntul “cererea” se introduc cuvintele “repetată a”.
    6. La articolul 49, după litera k) se introduce litera k1) cu următorul cuprins:
    “k1) controlează autenticitatea actelor, eliberate de organele abilitate, ce confirmă stagiul de cotizare şi venitul asigurat”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Marian LUPU

    Nr. 67-XVI. Chişinău, 27 martie 2008.