HCNPFM13/1/2008
ID intern unic:  327940
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 13/1
din  03.04.2008
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de determinare a uzurii în cazul pagubelor produse la
autovehicule
Publicat : 20.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 90     art Nr : 274     Data intrarii in vigoare : 20.05.2008
    MODIFICAT
   
HCNPF50/7 din 30.11.12, MO104-108/10.05.13 art.588

    NOTĂ:
   
În tot textul Regulamentului cuvintele „coeficienţilor de uzură”, „coeficientului de uzură” şi/sau „coeficientul de uzură” se substituie prin cuvintele „gradul de uzură" prin HCNPF50/7 din 30.11.12, MO104-108/10.05.13 art.588

   
    În vederea executării prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 414-XVI din 22 decembrie 2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32-35, art. 112), în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4 alin. (1) şi alin. (2), art. 8 lit. b), art. 21 alin. (1) şi art. 22 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 192–XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126 BIS) şi pct. 5 lit. b), pct. 7.3 lit. c) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, aprobat prin Hotărîrea nr. 48/5 din 27.09.2007 „Privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 157-160, art. 587),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de determinare a uzurii în cazul pagubelor produse la autovehicule (se anexează).
    2. Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule va întreprinde măsurile necesare în scopul creării unei practici unice privind procedura evaluării de către asigurători a pagubei real suportate.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                          Mihail CIBOTARU

    Nr. 13/1. Chişinău, 3 aprilie 2008.

Anexă
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr. 13/1 din 03.04. 2008
Regulament
cu privire la modul de determinare a uzurii în cazul
 pagubelor produse la autovehicule
 
    1. Regulamentul cu privire la modul de determinare a uzurii în cazul pagubelor produse la autovehicule, este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 414–XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” şi stabileşte modalitatea de apreciere a gradului de uzură a autovehiculului, pieselor de schimb şi părţilor componente deteriorate în rezultatul accidentelor de autovehicul.
    [Pct.1 modificat prin HCNPF50/7 din 30.11.12, MO104-108/10.05.13 art.588]
    Aplicarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie şi pentru instituţiile sau antreprenorii privaţi care practică activitatea de evaluare a daunelor provocate autovehiculelor la cererea asigurătorilor sau persoanelor păgubite în accidente de circulaţie.
    2. Asigurătorii, în procesul stabilirii despăgubirii de asigurare şi evaluării daunei materiale prin aplicarea gradelor de uzură la piesele de schimb şi părţile componente, sînt obligaţi să ţină cont de cuantumul pagubei real suportate de terţa persoană păgubită.
    [Pct.2 modificat prin HCNPF50/7 din 30.11.12, MO104-108/10.05.13 art.588]
    [Pct.3 exclus prin HCNPF50/7 din 30.11.12, MO104-108/10.05.13 art.588]
    4. Pentru evitarea diferenţelor financiare dintre cuantumul despăgubirii de asigurare care urmează a fi stabilit de asigurător şi cuantumul pagubei real suportate de persoana păgubită, în procesul evaluării pagubei, atunci cînd este necesară înlocuirea pieselor de schimb şi părţilor componente, urmează a se conduce de regulile stabilite la art.1416 alin.(2) din Codului civil al Republicii Moldova, ţinînd cont de următoarele:
    1) paguba real suportată pentru autovehiculele cu o vechime de exploatare de pînă la 3 ani se determină conform:
    a) preţurilor practicate de unităţile de specialitate acceptate de părţi la piesele de schimb şi părţile componente originale noi (fabricate de producătorul de autovehicule sau sub controlul acestuia), fără deducerea uzurii (aplicarea gradului de uzură zero), cu condiţia că piesele de schimb şi părţile componente sînt procurate de la unitatea de specialitate acceptată de părţi sau autovehiculul este reparat de către unitatea de specialitate acceptată de părţi şi plata pentru piese de schimb şi/sau servicii se efectuează de către asigurător sau, în condiţiile legii, de către Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule direct la unitatea de specialitate, dacă părţile nu au convenit altfel referitor la modalitatea de plată, sau
    b) preţurilor practicate de unităţile de specialitate acceptate de părţi la piesele de schimb şi părţile componente noi fabricate în bază de licenţă (piese after market) sau preţurilor practicate de unităţile de specialitate acceptate de părţi la piesele de schimb şi părţile componente originale foste în folosinţă, care corespund cerinţelor tehnice şi de securitate rutieră, fără deducerea uzurii (aplicarea gradului de uzură zero), în cazul cînd despăgubirea este solicitată înainte de efectuarea reparaţiilor şi paguba este determinată de expertul independent, sau
    c) preţurilor la piesele de schimb şi părţile componente originale noi prevăzute în sistemele informaţionale de specialitate pentru evaluarea daunelor auto, cu deducerea uzurii, în cazul cînd despăgubirea este solicitată înainte de efectuarea reparaţiilor şi paguba este determinată de expertul independent. Stabilirea gradului de uzură, exprimat în %, se face în baza relaţiei U= (Psi-Pus)/Psi, unde U - gradul de uzură, Pus - preţul la piesele de schimb şi părţile componente noi fabricate în bază de licenţă (piese after market) disponibile, sau originale foste în folosinţă disponibile, de la unitatea de specialitate acceptată de părţi, Psi - preţul la aceleaşi piese de schimb şi părţi componente prevăzute în sistemele informaţionale de specialitate pentru evaluarea daunelor auto, totodată Pus <= Psi;
    2) paguba real suportată pentru autovehiculele cu o vechime de exploatare de 4 ani şi mai mult se determină conform pct.4 subpct.1 lit.b) sau lit.c), precum şi în cazul cînd despăgubirea este solicitată prin reparaţia autovehiculului la o unitate de specialitate acceptată de părţi;
    3) în cazul cînd piesele de schimb şi părţile componente noi fabricate în bază de licenţă (piese after market) sau piesele de schimb şi părţile componente originale foste în folosinţă nu sînt disponibile pe piaţa pieselor de schimb şi părţilor componente, paguba real suportată pentru autovehicule, indiferent de perioada de utilizare, se va determina conform preţului la piesele de schimb şi părţile componente originale noi fără deducerea uzurii (aplicarea gradului de uzură zero), cu condiţia că piesele de schimb şi părţile componente sînt procurate de la o unitate de specialitate acceptată de părţi sau autovehiculul este reparat de către o unitate de specialitate acceptată de părţi şi plata pentru piese de schimb şi/sau servicii se efectuează de către asigurător sau, în condiţiile legii, de către Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule direct la unitatea de specialitate, dacă părţile nu au convenit altfel referitor la modalitatea de plată.
    [Pct.4 în redacţia HCNPF50/7 din 30.11.12, MO104-108/10.05.13 art.588]
    5. Modalitatea de stabilire a uzurii corespunzătoare, prevăzută de prezentul Regulament, se aplică inclusiv şi în cazul despăgubirii pentru avarierea sau distrugerea autovehiculelor, care urmează a fi plătită de către asigurător în baza unei hotărîri judecătoreşti.
    6. Pentru stabilirea valorii autovehiculelor, la data producerii evenimentului asigurat, din valoarea de nou a acestora se scade uzura valorică.
    Prin uzură valorică se înţelege acea parte din valoarea autovehiculului, ce se pierde prin vechime, întrebuinţare sau stare de întreţinere a autovehiculului avariat la data producerii accidentului.
    [Pct.6 modificat prin HCNPF50/7 din 30.11.12, MO104-108/10.05.13 art.588]
    7. Uzura valorică se calculează prin aplicarea gradulului de uzură asupra valorii de nou a autovehiculului, la data producerii evenimentului asigurat.
    [Pct.7 modificat prin HCNPF50/7 din 30.11.12, MO104-108/10.05.13 art.588]
    8. Gradul de uzură se stabileşte în funcţie de starea de întreţinere a autovehiculului şi de vechimea acestuia în exploatare, exprimată în unităţi de timp / ani, diferenţiată pe categorii de autovehicule, potrivit tabelelor nr. 1 şi nr. 2 a gradelor de uzură, conform anexelor la prezentul Regulament.
    9. Dacă vechimea de exploatare a autovehiculului nu constituie un număr întreg de ani, iar din ultimul an s-a consumat o perioadă de pînă la 182 zile, atunci se ia în consideraţie numai numărul întreg de ani.
    Dacă din ultimul an s-a consumat o perioadă de peste 182 zile, atunci ultimul an se consideră drept an întreg pentru calcularea vechimii.
    10. Gradul de uzură a autovehiculului, se stabileşte în baza informaţiei privind:
    a) data fabricării, introducerii în exploatare de nou a autovehiculului respectiv sau data primei înmatriculări menţionată în documentele de înmatriculare ale acestuia; şi
    b) starea de întreţinere a autovehiculului apreciată de comun acord între păgubit, asigurător şi asigurat.
    [Pct.10 modificat prin HCNPF50/7 din 30.11.12, MO104-108/10.05.13 art.588]
    11. Vîrsta reală a autovehiculului se stabileşte în baza certificatului de înmatriculare sau, în lipsa acestuia, reieşind din anul de fabricaţie indicat pe placa de origine a autovehiculului, precizată pînă la lună. În cazul în care nu este indicată luna fabricării, data producerii autovehiculului se consideră 1 iulie a anului fabricării.
    12. În cazul autovehiculelor pentru care se cunosc datele menţionate la pct. 10 din prezentul Regulament, pentru stabilirea gradului de uzură a autovehiculului avariat se caută în tabelele nr. 1 şi nr. 2 a gradului de uzură, prevăzute în anexă la prezentul Regulament, linia corespunzătoare vechimii în exploatare, în ani, şi coloana corespunzătoare stării de întreţinere, la intersecţia cărora se va găsi gradul de uzură respectiv.
    13. Starea de întreţinere a unui autovehicul se clasifică în: bună, medie şi satisfăcătoare.
    Stabilirea stării de întreţinere a autovehiculului se face potrivit stării acestuia înainte de producerea evenimentului asigurat, în baza caracteristicilor de mai jos:
    a) stare de întreţinere bună - autovehiculul prezintă: integritatea elementelor caroseriei, barelor de protecţie şi capacelor de roţi; vopseaua intactă, fără exfolieri sau urme aparente de rugină a tablei; urme de uzură prematură sau rupturi; cauciucuri uzate uniform, fără să prezinte uzuri accentuate pe flancuri ca urmare a unui reglaj necorespunzător al direcţiei; motorul fără scurgeri de ulei pe părţile laterale sau pe capotajele interioare ale spaţiului afectat al acestuia;
    b) stare de întreţinere medie - autovehiculul prezintă: deformări ale caroseriei, barelor de protecţie pînă la 10 dm2 însumat pe întreaga suprafaţă exterioară; degradări ale vopselei în ceea ce priveşte luciul, cu urme de rugină aparentă pe o suprafaţă totală pînă la 10 dm2, cu exfolieri pe o suprafaţă totală pînă la 1 cm2; pete pe tapiţeria scaunelor;
    c) stare de întreţinere satisfăcătoare - autovehiculul prezintă: deformări ale caroseriei, barelor de protecţie şi capacelor de roţi, degradări ale vopselei, pierdere a luciului, cu urme pronunţate de rugină aparentă şi zgîrieturi, fisuri la parbrize, faruri; tapiţeria deteriorată şi murdară; cauciucurile uzate neuniform, cu accentuări pe unul dintre flancuri, ca urmare a unui reglaj necorespunzător al direcţiei; motorul cu urme de ulei pe părţile superioare şi laterale ca urmare a scurgerilor la capacul distribuţiei, al chiulasei sau pe lîngă garniturile de etanşare; joc mare la volanul direcţiei.
    14. Gradul de uzură corespunzător stării de întreţinere a autovehiculului se aplică, ţinînd cont de legătura cauzală între starea de întreţinere a autovehiculului, deteriorările propriu–zise şi părţile componente sau piesele care se înlocuiesc.
    [Pct.14 modificat prin HCNPF50/7 din 30.11.12, MO104-108/10.05.13 art.588]
    15. Pentru autovehiculele care aveau executate înainte de data producerii evenimentului asigurat reparaţii curente, inclusiv înlocuiri ale părţilor componente sau ale pieselor originale, stabilirea gradului de uzură se face pe baza relaţiei:
,
    unde:
    Ur - gradul de uzură recalculat al autovehiculului;
    U - gradul de uzură rezultat din tabelele gradelor de uzură, în baza datelor determinate potrivit pct. 10 din prezentul Regulament;
    K - coeficientul de corecţie a uzurii   ,
    unde:
    A - valoarea de nou a autovehiculului avariat;
    a - costul total al reparaţiilor curente, inclusiv al înlocuirilor de părţi componente sau de piese originale executate înainte de data producerii evenimentului asigurat, exclusiv cheltuielile pentru deservirea tehnică conform regulilor de exploatare, în baza documentaţiilor privind costul efectiv al acestora.
    [Pct.15 modificat prin HCNPF50/7 din 30.11.12, MO104-108/10.05.13 art.588]
    [Pct.16 -17 excluse prin HCNPF50/7 din 30.11.12, MO104-108/10.05.13 art.588]

Anexă
la Regulamentul cu privire la
modul de determinare a uzurii în cazul
pagubelor produse la autovehicule

Tabelul gradelor de uzură nr. 1
pentru autovehicule a căror masă totală maximă
autorizată nu depăşeşte 3.5 t şi pentru cele a căror
număr de locuri pe scaune nu este mai mare de 9
Ani
Coeficient de uzură (%)
 

Stare de întreţinere
bună

 

Stare de întreţinere
 medie

Stare de întreţinere
satisfăcătoare

1
4
8
12
2
15
21
28
3
24
30
37
4
32
38
45
5
41
46
52
6
48
53
58
7
53
59
65
8
58
64
70
9
61
67
73
10
63
69
75
11
65
71
77
12
67
73
79
13
69
75
81
14
71
77
83
15
73
79
85
peste 15
73
79
85Tabelul gradelor de uzură nr. 2
pentru autovehicule a căror masă totală maximă
autorizată depăşeşte 3.5 t şi pentru cele a căror
număr de locuri pe scaune este mai mare de 9
Ani
Coeficient de uzură (%)
 

Stare de întreţinere
bună

 

Stare de întreţinere
 medie

Stare de întreţinere
satisfăcătoare

1
4
8
13
2
18
21
25
3
28
31
35
4
37
41
45
5
44
48
52
6
50
54
58
7
55
59
64
8
60
64
68
9
65
68
71
10
67
70
74
11
69
72
76
12
71
74
78
13
73
77
81
14
75
79
83
15
77
81
85
peste 15
77
81
85