HCNPFM13/3/2008
ID intern unic:  328033
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 13/3
din  03.04.2008
cu privire la aprobarea unor regulamente
Publicat : 03.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 97-98     art Nr : 298     Data intrarii in vigoare : 03.06.2008
    MODIFICAT
   
HCNPF17/3 din 22.04.19, MO171-177/24.05.19 art.852; în vigoare 31.05.19
    HCNPF11/8 din 18.03.16, MO123-127/06.05.16 art.757; în vigoare 06.05.16
    HCNPF52/8 din 17.11.11, MO237/29.12.11 art.2127


    În vederea executării prevederilor art. 20 alin. (2), art. 21, art. 29, art. 31 alin. (8) lit. a) şi lit. b), art. 48 alin. (3) lit. f) şi art. 49 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 „Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47-49, art. 213), în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4 alin. (1) şi alin.(2), art. 8 lit. b) şi lit. g), art. 21 alin. (1) şi art. 22 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 192 – XIV din 12.11.1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117 – 126 BIS), pct. 5 lit. b) şi lit. g) şi pct. 7.3 lit. c) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, aprobat prin Hotărîrea nr. 48/5 din 27.09.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007,  nr. 157 – 160, art. 587),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Regulamentul privind eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a asigurătorilor / reasigurătorilor, conform anexei nr.1.
    2. Se aprobă Regulamentul privind cerinţele faţă de acţionarii semnificativi ai asigurătorilor / reasigurătorilor şi condiţiile faţă de deţinerea participaţiilor calificate în capitalul social al asigurătorului / reasigurătorului, conform anexei nr. 2.
    3. Se aprobă Regulamentul cu privire la cerinţele faţă de persoanele cu funcţii de răspundere ale asigurătorilor / reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări, conform anexei nr. 3.
    4. Se abrogă Ordinul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii nr. 81 din 30.11.2005 cu privire la aprobarea Listei documentelor suplimentare necesare pentru eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a organizaţiilor de asigurare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 9-12, art. 35).
    5. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                                     Mihail CIBOTARU

    Nr. 13/3. Chişinău, 3 aprilie 2008.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Comisiei Naţionale a
Pieţei Financiare
nr. 13/3 din 3 aprilie 2008
REGULAMENTUL
privind eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat
a asigurătorilor / reasigurătorilor

Capitolul I
Dispoziţii generale
   1. Prezentul Regulament cu privire la eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a asigurătorilor / reasigurătorilor (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 407 – XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47-49, art. 213) şi legislaţiei privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice, şi stabileşte condiţiile în baza cărora Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare – Comisia Naţională) eliberează avizul prealabil de înregistrare de stat a asigurătorului / reasigurătorului.
    2. În conformitate cu art. 57 alin. (9) din Legea cu privire la asigurări, prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor asigurătorilor / reasigurătorilor, indiferent de forma lor juridică de organizare.
Capitolul II
Cererea pentru eliberarea avizului prealabil
    3. Cererea pentru primirea avizului prealabil, întocmită în scris de către fondatorii asigurătorului / reasigurătorului şi pachetul de documente se prezintă Comisiei Naţionale în limba de stat a Republicii Moldova. În cazul în care cererea şi pachetul de documente sînt întocmite într-o altă limbă, acestea se traduc în limba de stat a Republicii Moldova şi se legalizează.
    4. Cererea va fi înregistrată şi primită de către Comisia Naţională spre examinare, exclusiv în cazul anexării la aceasta a pachetului de documente prevăzut în prezentul Regulament.
Capitolul III
Procedura eliberării avizului prealabil pentru înregistrarea
de stat a asigurătorului / reasigurătorului

    5. Documentele care urmează a fi anexate la cererea de eliberare a avizului prealabil.
    1) La cererea pentru eliberarea avizului prealabil al Comisiei Naţionale se anexează următorul pachet de documente:
    a) contractul de societate, întocmit în conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 1134 – XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 38 – 39, art. 332), la care se anexează proiectul statutului în care să se reflecte suplimentar şi informaţia despre categoria de activitate a asigurătorului / reasigurătorului (asigurări generale, asigurări de viaţă sau reasigurare exclusivă);
    b) documente şi informaţii despre acţionarii semnificativi - persoane fizice şi anume:
    - copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate prim semnătură olografă;
    - cazierul judiciar;
    - cota anunţată de participare în capitalul asigurătorului / reasigurătorului – numărul acţiunilor subscrise, preţul de cumpărare pentru fiecare acţiune, preţul total de cumpărare şi cota finală de participare în capitalul asigurătorului / reasigurătorului în procente;
    - locul de muncă în prezent şi funcţia ocupată;
    - lista cu participările la capitalul social la alte societăţi comerciale, însoţită de copii legalizate ale documentelor ce confirmă dreptul de proprietate asupra cotelor respective; 
    - declaraţie scrisă şi autentificată notarial, precum că plata pentru acţiuni va fi efectuată numai din mijloacele băneşti proprii, inclusiv cu indicarea sursei şi mărimii mijloacelor utilizate pentru procurarea acţiunilor asigurătorului / reasigurătorului;
    - în dependenţă de sursa şi suficienţa veniturilor care vor fi utilizate la procurarea acţiunilor se prezintă: certificate eliberate de la locurile de muncă (cu semnăturile conducătorului şi contabilului-şef autentificate cu ştampila întreprinderii), care atestă obţinerea veniturilor din activitatea profesională; şi / sau copii legalizate ale documentelor primare ce confirmă dreptul de proprietate asupra cotei deţinute în capitalul unei societăţi comerciale, şi / sau copiile legalizate ale documentelor primare care atestă dreptul de proprietate asupra altor bunuri (obţinute cu titlu de donaţie, moştenire etc.); şi / sau alte documente ce confirmă obţinerea veniturilor din surse similare care demonstrează provenienţa şi suficienţa mijloacelor băneşti proprii pentru procurarea acţiunilor asigurătorului / reasigurătorului;
    c) documente şi informaţii despre acţionarii semnificativi – persoane juridice şi anume:
    - numărul contului bancar şi banca în care se deserveşte;
    - cota anunţată de participare în capitalul asigurătorului / reasigurătorului – numărul acţiunilor subscrise, preţul de cumpărare pentru fiecare acţiune, preţul total de cumpărare şi cota finală de participare în capitalul asigurătorului / reasigurătorului în procente;
    - lista acţionarilor (asociaţilor) ce posedă cinci la sută sau mai mult din capitalul social al persoanei juridice;
    - sursa şi mărimea mijloacelor utilizate pentru procurarea acţiunilor asigurătorului / reasigurătorului;
    - rapoartele financiare pentru ultimii trei ani de activitate, precedenţi datei depunerii cererii;
    - declaraţie scrisă semnată de persoana cu funcţie de răspundere a persoanei juridice, precum că plata pentru acţiuni va fi efectuată numai din mijloacele băneşti proprii ale persoanei juridice;
    - copia certificatului de înregistrare de stat, legalizată de notar;
    - declarație privind cotele de participare (pachete de acţiuni) deţinute în capitalul social al altor persoane juridice şi / sau extras din Registrul de stat al valorilor mobiliare;
    [Pct.5 subpct.1), lit.c) modificată prin HCNPF11/8 din 18.03.16, MO123-127/06.05.16 art.757; în vigoare 06.05.16]
    d) pentru confirmarea administratorului asigurătorului / reasigurătorului se prezintă informaţiile şi documentele indicate la pct. 11 din Regulamentul privind cerinţele faţă de persoanele cu funcţii de răspundere ale asigurătorilor / reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări;
    e) procesul-verbal sau decizia organului competent în adoptarea deciziei de a participa în calitate de acţionar semnificativ al asigurătorului / reasigurătorului;
    f) studiul de fezabilitate, care să cuprindă cel puţin următoarele:
    - scurtă prezentare a activităţii ce urmează a fi desfăşurată;
    - scurtă pronosticare economico-financiară, care să cuprindă calculul estimativ al resurselor financiare necesare susţinerii şi desfăşurării activităţii de asigurare / reasigurare;
    - natura angajamentelor sau a riscurilor pe care asigurătorul / reasigurătorul îşi propune să le acopere;
    - principiile programului de reasigurare, care să cuprindă următoarele elemente principale: categoriile de asigurări, tipul de contract de reasigurare, reţinerea maximă pe risc sau eveniment, principalii reasigurători şi procentul preconizat de a fi subscris de fiecare, sau notă care să justifice, că programul de reasigurare nu este necesar;
    - prezentarea principalelor canale de distribuţie a produselor de asigurare care se intenţionează să fie utilizate, cuprinzînd detalii privind modul de recrutare şi instruire a agenţilor de asigurare şi lista cuprinzînd principalii brokeri de asigurare şi / sau de reasigurare;
    - structura organizatorică cu precizarea răspunderilor şi limitelor de competenţă pentru persoanele cu funcţie de răspundere în cadrul asigurătorului / reasigurătorului;
    - lista cuprinzînd persoane fizice sau juridice ale căror servicii intenţionează să se utilizeze: auditori, bănci, jurişti, actuari, consultanţi financiari, consultanţi manageriali, autorizaţi sau atestaţi în domeniile respective;
    - politica de investiţii cu menţionarea principalelor domenii de investire şi a coeficientului de lichiditate, urmărindu-se stabilirea concordanţelor între tipurile de obligaţii şi activele aflate în reprezentarea acestora;
    - posibilităţi de dotare cu software specializat corespunzător pentru evidenţele care să permită întocmirea rapoartelor cerute de Comisia Naţională;
    g) documentul legalizat ce confirmă împuternicirile solicitantului pentru depunerea cererii din numele fondatorilor, după caz;
    h) denumirea băncilor prin intermediul cărora asigurătorul / reasigurătorul îşi va desfăşura operaţiunile.
    2) Pentru fondatorul – persoană fizică, nerezident al Republicii Moldova se prezintă:
    a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate prim semnătură olografă;
    b) cazierul judiciar sau un document echivalent, emis de o autoritate administrativă sau judiciară competentă a statului de reşedinţă;
    c) declaraţie de venit global întocmită în conformitate cu legislaţia din ţara sa de origine (reşedinţă), vizată de autoritatea fiscală, sau după caz, certificată conform legislaţiei din ţara respectivă, pentru anul precedent depunerii cererii; în cazul în care legislaţia din ţara sa de origine nu prevede o astfel de declaraţie, se va da o declaraţie autentificată notarial, tradusă şi legalizată în limba de stat a Republicii Moldova, care să ateste veniturile obţinute.
    3) Suplimentar documentelor indicate la subpunctul 1) lit. c) – e), pentru fondatorul – persoană juridică, nerezident al Republicii Moldova, se prezintă:
    a) un document eliberat de organul de supraveghere a asigurărilor, corespunzător din ţara sa, ce confirmă că îi este permisă participarea la capitalul social al asigurătorului / reasigurătorului, rezident al Republicii Moldova, sau o declaraţie precum că, în conformitate cu legislaţia statului respectiv, un astfel de permis nu se solicită;
    b) documentul emis de autoritatea competentă a statului de reşedinţă, emisă cu cel puţin 3 luni înainte de data depunerii cererii, din care să rezulte că persoana juridică este legal constituită şi înregistrată;
    c) copia autentificată a actului de constituire a societăţii.
    4) Persoana fizică sau juridică, care intenţionează să deţină zece la sută sau mai mult din acţiunile cu drept de vot ale asigurătorului / reasigurătorului trebuie să corespundă prevederilor pct. 3 din Regulamentul privind cerinţele faţă de acţionarii semnificativi ai asigurătorilor / reasigurătorilor şi condiţiile faţă de deţinerea participaţiilor calificate în capitalul social al asigurătorului / reasigurătorului.
    6. Eliberarea avizului prealabil.
    1) Comisia Naţională decide asupra eliberării avizului prealabil, dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) din studiul de fezabilitate prezentat rezultă că asigurătorul (reasigurătorul) va dispune de suficiente resurse financiare pentru desfăşurarea activităţii de asigurare / reasigurare  şi va poseda logistica corespunzătoare (imobile, calculatoare, mobilier, autovehicule, soft-uri, etc.) care să asigure şi să garanteze activitatea operaţională corespunzătoare;
    b) din organigrama societăţii şi a altor documente se probează respectarea ulterioară a normelor de prudenţă prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. a) şi lit. b) din Legea cu privire la asigurări;
    c) în cazul unui asigurător străin, se va face dovadă că în ţara în care este înregistrat s-a constituit legal şi îşi desfăşoară activitatea de asigurare în corespundere cu legislaţia statului unde îşi are sediul.
    2) Avizul prealabil acordă dreptul  fondatorilor de a proceda la înregistrarea de stat a asigurătorului / reasigurătorului conform dispoziţiilor legale, dar nu garantează obţinerea dreptului de a exercita o activitate de asigurare.
    3) Avizul prealabil eliberat de către Comisia Naţională are putere juridică în decurs de 6 luni din ziua eliberării.
    4) Comisia Naţională nu eliberează avizul prealabil dacă:
    a) documentele şi informaţiile prezentate nu corespund prevederilor pct. 6 din prezentul Regulament;
    b) din documentele prezentate rezultă că:
    - societatea nu va avea posibilitatea să desfăşoare adecvat o activitate în conformitate cu Legea cu privire la asigurări, care să ofere asiguraţilor siguranţa necesară;
    - acţionarii semnificativi şi persoanele cu funcţii de răspundere nu îndeplinesc cerinţele stabilite prin actele normative ale Comisiei Naţionale;
    - există o formă de asociere prin care proprietatea asupra acţiunilor, inclusiv informaţia privind proprietarul de fapt al acţiunilor, nu este dezvăluită Comisiei Naţionale;
    c) mijloacele proprii ale fondatorului sînt insuficiente pentru plata acţiunilor;
    d) au fost prezentate informaţii false referitor la asigurătorul / reasigurătorul ce se înfiinţează şi la fondatorii acestuia;
    e) se constată unul din motivele de respingere a candidaturii persoanei pentru funcţia de administrator sau director executiv al asigurătorului / reasigurătorului, indicate în Regulamentul cu privire la cerinţele faţă de persoanele cu funcţii de răspundere ale asigurătorilor / reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări.
    5) Comisia Naţională eliberează avizul prealabil pentru înregistrare de stat a asigurătorului / reasigurătorului în termen de o lună din data înregistrării în cancelaria sa a ultimului document prezentat.
    6) Comisia Naţională, în limitele termenului prevăzut la subpct. 5), îl înştiinţează în scris pe solicitant despre refuzul  eliberării avizului prealabil cu indicarea motivelor.
Capitolul IV
Procedura eliberării avizului prealabil pentru înregistrarea de stat
a modificărilor şi /sau completărilor operate în documentele de
constituire sau în datele asigurătorului / reasigurătorului înscrise
în Registrul de stat al persoanelor juridice

    7. Înregistrarea modificărilor şi / sau completărilor operate în documentele de constituire ale asigurătorului / reasigurătorului sau în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice este condiţionată de obţinerea avizului prealabil al Comisiei Naţionale şi se efectuează în modul şi în condiţiile prevăzute de legislaţie pentru înregistrarea de stat a asigurătorului / reasigurătorului.
    8. În vederea obţinerii avizului prealabil pentru înregistrarea modificărilor şi completărilor în documentele de constituire ale asigurătorului / reasigurătorului sau în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice, reprezentantul asigurătorului / reasigurătorului depune, la sediul Comisiei Naţionale, cerere scrisă, întocmită în limba de stat a Republicii Moldova.
    1) La cererea pentru obţinerea avizului prealabil referitor la înregistrarea de stat a modificărilor în documentele de constituire privind majorarea capitalului social se anexează:
    a) copia procesului-verbal (sau extras din procesul-verbal) al organului competent pentru adoptarea deciziei de majorare a capitalului social şi aprobarea modificărilor şi completărilor operate în documentele de constituire şi datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice, autentificat în conformitate cu legislaţia;
    b) copia procesului-verbal (sau extras din procesul-verbal) al organului acţionarului – persoană juridică,  competent pentru adoptarea deciziei de participare la majorarea capitalului social al asigurătorului / reasigurătorului, autentificat în conformitate cu legislaţia;
    c) confirmare emisă de banca comercială autorizată privind vărsarea aporturilor băneşti suplimentare în capitalul social al asigurătorului / reasigurătorului; sau
    d) raportul de audit referitor la posibilitatea majorării capitalului social din contul capitalului propriu (profitul net sau capitalul de rezervă) al asigurătorului / reasigurătorului;
    e) raportul financiar pentru ultima perioadă de gestiune;
    f) raportul de evaluare a aporturilor în natură la capitalul social întocmit de către evaluatorul, care deţine licenţă în conformitate cu legislaţia în vigoare, care se prezintă după caz.
    Aporturile în natură la capitalul social al asigurătorului / reasigurătorului nu se vor lua în calcul la majorarea capitalului social minim efectuată în condiţiile art. 57 alin. (4) lit. b) din Legea cu privire la asigurări;
    g) declaraţia acţionarului, precum că majorarea capitalului social al asigurătorului / reasigurătorului va fi efectuată numai din mijloace băneşti proprii;
    h) în dependenţă de sursa şi suficienţa veniturilor care vor fi utilizate la majorarea capitalului social al asigurătorului se prezintă:
    -  certificate eliberate de la locurile de muncă (cu semnăturile conducătorului şi contabilului – şef autentificate cu ştampila întreprinderii), care atestă obţinerea veniturilor din activitatea profesională; şi / sau
    - copii legalizate ale documentelor primare ce confirmă dreptul de proprietate asupra cotei deţinute în capitalul unei societăţi comerciale, şi / sau
    - copiile legalizate ale documentelor primare care atestă dreptul de proprietate asupra altor bunuri (obţinute cu titlu de donaţie, moştenire etc.); şi / sau
    - alte documente ce confirmă obţinerea veniturilor din surse similare care demonstrează provenienţa şi suficienţa mijloacelor băneşti proprii pentru majorarea capitalului social al  asigurătorului / reasigurătorului.
    2) La cererea pentru obţinerea avizului prealabil pentru înregistrarea de stat în cazul înstrăinării / distribuirii cotelor de participare sub 20% în capitalul social al asigurătorului / reasigurătorului, cu formă juridică de organizare – societate cu răspundere limitată, se anexează:
    a) extras din procesul-verbal al adunării generale a asociaţilor asigurătorului / reasigurătorului privind înstrăinarea şi / sau distribuirea cotelor de participare în capitalul social  şi aprobarea modificărilor şi completărilor în documentele de  constituire, autentificat în conformitate cu legislaţia;
    b) extras din procesul-verbal al adunării generale a asociaţilor privind dobîndirea sau înstrăinarea cotelor de participare în capitalul social  al asigurătorului / reasigurătorului, în cazul asociatului - persoană juridică;
    c) contractul de înstrăinare a cotei de participare (copie şi original).
    3) Persoanelor fizice şi juridice, care devin pentru prima dată acţionari semnificativi direcţi sau indirecţi, indiferent de cota de participare la capitalul social al unui asigurător / reasigurător, li se aplică condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească  acţionarii unui asigurător / reasigurător, prevăzute în Regulamentul privind cerinţele faţă de acţionarii semnificativi ai asigurătorilor / reasigurătorilor şi condiţiile faţă de deţinerea participaţiilor calificate în capitalul social al asigurătorului / reasigurătorului.
    4) La cererea pentru obţinerea avizului prealabil pentru înregistrarea de stat a modificărilor operate în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice referitor la schimbarea denumirii asigurătorului / reasigurătorului se anexează:
    a)  copia procesului – verbal (sau extras din procesul - verbal) al organului competent pentru aprobarea modificărilor operate în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice referitor la schimbarea denumirii asigurătorului / reasigurătorului, autentificat în conformitate cu legislaţia;
    b) copia avizului din Monitorul Oficial al Republicii Moldova privind schimbarea denumirii asigurătorului / reasigurătorului;
    c) certificat eliberat de Centrul Naţional de Terminologie al Republicii Moldova privind corectitudinea formulării denumirii noi;
    d) certificat de rezervă a denumirii eliberat de către Camera Înregistrării de Stat.
    5) La cererea pentru obţinerea avizului prealabil pentru înregistrarea de stat a modificărilor operate în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice referitor la schimbarea adresei juridice a asigurătorului / reasigurătorului se anexează:
    a)  copia procesului-verbal (sau extras din procesul - verbal) al organului competent pentru adoptarea deciziei de modificare a datelor înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice referitor la schimbarea adresei juridice a asigurătorului / reasigurătorului, autentificat în conformitate cu legislaţia;
    b) copia avizului din Monitorul Oficial al Republicii Moldova privind schimbarea adresei juridice a asigurătorului / reasigurătorului;
    c) copia de pe titlul de proprietate sau actul care confirmă dreptul de proprietate, posesiune sau folosinţă temporară asupra imobilului (încăperilor);
    6) La cererea pentru obţinerea avizului prealabil pentru înregistrarea de stat a modificărilor operate în documentele de constituire ale asigurătorului / reasigurătorului  privind includerea unor filiale / reprezentanţe sau înregistrarea de stat a acestora la oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat se anexează:
    a) copia procesului-verbal (sau extras din procesul- verbal) al organului competent pentru adoptarea deciziei de modificare a documentelor de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice privind includerea unor filiale / reprezentanţe sau înregistrarea de stat a acestora la oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat, întocmit conform prevederilor legislaţiei;
    b) copie de pe statutul (regulamentul) filialei / reprezentanţei, care urmează a fi inclusă în documentele de constituire ale asigurătorului / reasigurătorului şi înregistrată la oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat;
    c) copii de pe titlul de proprietate sau actul care confirmă dreptul de posesiune sau folosinţă temporară a spaţiului pentru sediul filialei / reprezentanţei, ce se înregistrează la oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat;
    d) documentele şi informaţia privind conducătorul filialei / reprezentanţei, astfel cum este prevăzut în Regulamentul cu privire la cerinţele faţă de persoanele cu funcţii de răspundere ale asigurătorului / reasigurătorului şi intermediarilor în asigurări.
    7) La cererea pentru obţinerea avizului prealabil pentru înregistrarea de stat a modificărilor operate în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice referitor la  schimbarea administratorului sau directorului executiv şi / sau a conducătorului filialei / reprezentanţei asigurătorului / reasigurătorului se anexează documentaţia şi informaţia indicată la pct. 11 din Regulamentul cu privire la cerinţele faţă de persoanele cu funcţii de răspundere ale asigurătorului / reasigurătorului şi intermediarilor în asigurări.
    8) Comisia Naţională refuză examinarea cererii privind eliberarea avizului prealabil prevăzut la subpunctul 7) în cazul prezenţei condiţiilor de incompatibilitate ale administratorului stabilite la Capitolul IV din Regulamentul  cu privire la cerinţele faţă de persoanele cu funcţii de răspundere ale asigurătorului / reasigurătorului şi intermediarilor în asigurări. 
    9) La cererea pentru obţinerea avizului prealabil pentru radierea din Registrul de stat al persoanelor juridice în rezultatul lichidării asigurătorului / reasigurătorului se anexează:
    a) procesul – verbal al adunării generale a acţionarilor privind iniţierea procedurii de dizolvare a asigurătorului / reasigurătorului, întocmit conform prevederilor legislaţiei;
    [Pct.8 subpct.9), lit.b) exclusă prin HCNPF11/8 din 18.03.16, MO123-127/06.05.16 art.757; în vigoare 06.05.16]
    c) declarație care confirmă că, asigurătorul / reasigurătorul aflat în proces de lichidare nu este fondator al unei alte persoane juridice şi nu are filiale sau reprezentanţe;
    [Pct.8 subpct.9), lit.c) modificată prin HCNPF11/8 din 18.03.16, MO123-127/06.05.16 art.757; în vigoare 06.05.16]
    d) actul de confirmare a achitării integrale cu bugetul public naţional, eliberat de oficiul fiscal teritorial;
    e) actul de confirmare a închiderii conturilor bancare, eliberat de banca (băncile) deserventă;
    f) actul de predare spre nimicire a ştampilelor, eliberat de organul de poliţie în a cărui rază asigurătorul / reasigurătorul îşi are sediul;
    g) copia de pe avizele de lichidare  publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, conform art. 91 din Codul civil;
    h) documentul eliberat de Arhiva de Stat, privind predarea spre păstrare a documentelor ce fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, conform nomenclatorului;
    i) bilanţul de lichidare şi planul de repartizare a  activelor, aprobate de organul sau instanţa de judecată care a desemnat lichidatorul.
    10) în cazul reorganizării sau lichidării filialelor şi / sau reprezentanţelor asigurătorului / reasigurătorului se prezintă documentaţia prevăzută la subpunctul 8).
    9. Comisia Naţională decide asupra eliberării avizului prealabil pentru înregistrarea de stat a modificărilor şi completărilor operate în  documentele de constituire ale asigurătorului / reasigurătorului, inclusiv a datelor acestuia înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice,  în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii şi a documentaţiei prevăzute la pct. 8 din prezentul Regulament.
    10. Comisia Naţională refuză  eliberarea avizului prealabil pentru înregistrarea de stat a modificărilor şi completărilor operate în documentele de constituire ale asigurătorului / reasigurătorului, inclusiv a datelor acestuia înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice în cazul nerespectării prevederilor pct. 8 din prezentul Regulament.
    11. Asigurătorul/ reasigurătorul este obligat, în termen de 3 zile de la data înregistrării de stat sau de la data înregistrării de stat a modificărilor şi completărilor operate în documentele de constituire şi / sau în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice, să informeze Comisia Națională despre înregistrările efectuate.
    [Pct.11 modificat prin HCNPF11/8 din 18.03.16, MO123-127/06.05.16 art.757; în vigoare 06.05.16]
    12. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage după sine aplicarea de către Comisia Naţională a sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr. 13/3 din 3 aprilie 2008
REGULAMENTUL
privind cerinţele faţă de acţionarii semnificativi ai
 asigurătorilor / reasigurătorilor şi condiţiile faţă de deţinerea
participaţiilor calificate în capitalul social al asigurătorului
/ reasigurătorului
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.407 – XVI din 21.12.2006 „Cu privire la asigurări”, şi stabileşte cerinţele, care urmează a fi satisfăcute de către acţionarii semnificativi ai asigurătorilor / reasigurătorilor, procedura de avizare prealabilă a dobîndirii, majorării sau reducerii  participaţiilor  calificate în capitalul social al asigurătorului / reasigurătorului, inclusiv informaţia despre identitatea acţionarilor semnificativi, modul şi termenul de prezentare a acesteia Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (în continuare – Comisia Naţională).
    2. În conformitate cu art. 57 alin. (9) din Legea cu privire la asigurări, prevederile prezentului Regulament se extind în egală măsură şi asupra deţinătorilor de părţi sociale (asociaţilor) în capitalul social al asigurătorului / reasigurătorului, care are forma juridică de organizare – societate cu răspundere limitată.
Capitolul II
Cerinţe faţă de acţionarii semnificativi ai
asigurătorilor / reasigurătorilor

    3. Acţionarii semnificativi ai asigurătorilor / reasigurătorilor, trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
    1) să nu fie acţionar semnificativ al unui broker de asigurare şi / sau de reasigurare;
    2) aporturile la capitalul social al asigurătorului / reasigurătorului să fie plătite exclusiv din surse financiare proprii;
    3) acţionarul semnificativ – persoană juridică să nu fie fondat în exclusivitate în scopul deţinerii unei participaţii calificate;
    4) acţionarul semnificativ – persoană juridică să dispună de activitate economică, financiară şi de altă natură care
să-i permită onorarea obligaţiilor sale patrimoniale şi care să asigure premisele pentru susţinerea activităţii asigurătorului / reasigurătorului din surse proprii, în cazul în care situaţia financiară a acestuia se deteriorează;
    5) acţionarul semnificativ – persoană juridică să nu se afle în cadrul procedurii de insolvabilitate;
    6) acţionarul semnificativ – persoană fizică să nu aibă antecedente penale nestinse;
    7) acţionarul semnificativ – persoană fizică să dispună de capacitate juridică deplină;
    8) acţionarul semnificativ – persoană fizică trebuie să dispună de venituri care au caracter de continuitate şi care, prin nivelul lor, să justifice în mod corespunzător participaţia la capitalul social al asigurătorului / reasigurătorului.
Capitolul III
Condiţiile de obţinere a avizului prealabil pentru dobîndirea,
 majorarea sau reducerea  participaţiilor calificate în capitalul social
al asigurătorului / reasigurătorului

    4. La dobîndirea unei participaţii calificate sau la majorarea participaţiei calificate în capitalul social al asigurătorului / reasigurătorului, astfel încît se vor atinge sau se vor depăşi limitele de 20%, 33% sau 50% din acţiunile cu drept de vot, solicitantul trebuie să solicite Comisiei Naţionale, eliberarea avizului prealabil, informînd concomitent despre acest fapt asigurătorul / reasigurătorul emitent.
    5. Pentru obţinerea avizului prealabil se prezintă următoarea informaţie şi documentaţie:
    1) Cerere de eliberare a avizului cu indicarea cotei participaţiei calificate ce se dobîndeşte sau la care se va ajunge prin majorare;
    2) În cazul în care solicitantul este persoană fizică se depune:
    a) copia actului de identitate;
    b) curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată în ultimii 10 ani, inclusiv denumirea angajatorului, descrierea activităţii desfăşurate, funcţia deţinută;
    c) lista cu participaţiile deţinute în capitalul social al oricărei societăţi comerciale, la data depunerii documentelor;
    d) cazierul judiciar valabil sau, în cazul cetăţenilor străini, un document echivalent emis de o autoritate administrativă sau judiciară competentă a statului în care persoana străină îşi are domiciliul. În cazul în care statul în care cetăţeanul străin îşi are domiciliul nu emite astfel de documente, acestea vor fi înlocuite prin declaraţie pe propria răspundere, autentificată notarial, însoţită de traducerea legalizată în limba de stat a Republicii Moldova;
    e) declaraţia despre veniturile înregistrate în anul precedent depunerii cererii, întocmită în conformitate cu modelul din anexa nr. 1 la prezentul Regulament;
    f) declaraţie pe proprie răspundere, precum că plata pentru acţiuni va fi efectuată numai din mijloace băneşti proprii;
    g) în dependenţă de sursa şi suficienţa veniturilor care vor fi utilizate la procurarea acţiunilor se prezintă:
    - certificate eliberate de la locurile de muncă (cu semnăturile conducătorului şi contabilului-şef autentificate cu ştampila întreprinderii), care atestă obţinerea veniturilor din activitatea profesională; şi / sau
    - copii legalizate ale documentelor primare ce confirmă dreptul de proprietate asupra cotei deţinute în capitalul unei societăţi comerciale, şi / sau
    - copiile legalizate ale documentelor primare care atestă dreptul de proprietate asupra altor bunuri (obţinute cu titlu de donaţie, moştenire etc.); şi / sau
    - alte documente ce confirmă obţinerea veniturilor din surse similare care demonstrează provenienţa şi suficienţa mijloacelor băneşti proprii pentru procurarea acţiunilor asigurătorului / reasigurătorului.
    3) În cazul în care solicitantul este persoană juridică, rezidentă a Republicii Moldova se prezintă:
    [Pct.5 subpct.3), lit.a) exclusă prin HCNPF11/8 din 18.03.16, MO123-127/06.05.16 art.757; în vigoare 06.05.16]
    b) lista persoanelor afiliate persoanei juridice, conform prevederilor Legii nr. 199–XIV din 18.11.1998 „Privind piaţa valorilor mobiliare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldovei, 1999, nr. 27-28, art. 123),  cu indicarea următoarelor date: criteriul şi gradul de afiliere, în cazul persoanei juridice – denumirea, sediul, numele administratorilor, cota de participare în capitalul social al acesteia, iar în cazul persoanei fizice – numele, prenumele, adresa de la domiciliu, locul de muncă şi funcţia ocupată;
    c) copii legalizate ale documentelor ce confirmă dreptul de proprietate asupra cotei deţinute în capitalul unei societăţi comerciale; în cazul cotei în mărime de pînă la 50%, se prezintă  şi copiile rapoartelor financiare ale acestei societăţi pentru ultima perioadă de gestiune; în cazul deţinerii cotei în mărime de peste 50% în capitalul social al unei societăţi comerciale se va prezenta raportul financiar al acestei societăţi comerciale pentru ultima perioadă de gestiune, confirmat de o societate de audit;
    d) propriile rapoarte financiare pentru ultimii doi ani financiari compleţi şi la finele ultimei perioade de raportare anterior prezentării documentelor;
    e) încheierile de audit privind controlul raportului financiar pentru ultimul an financiar încheiat;
    f) sursa şi mărimea mijloacelor utilizate pentru procurarea acţiunilor asigurătorului / reasigurătorului. În cazul în care este necesară vînzarea activelor pentru cumpărarea acţiunilor se prezintă informaţie detaliată privind natura activelor respective;
    g) certificat cu privire la datoriile efective la împrumuturi, cu indicarea datoriilor expirate şi la soldul mijloacelor în conturile de decontare, de depozit şi de altă natură, ce trebuie să fie eliberat de băncile la care se deserveşte persoana juridică ce solicită majorarea participaţiei calificate, cu maximum 30 de zile înainte de a depune cererea;
    h) pentru  bănci – copia legalizată a autorizaţiei scrise a Băncii Naţionale a Moldovei, emisă în condiţiile art. 15 alin. (3) din Legea instituţiilor financiare nr. 550 – XIII din 21.07.1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 1, art. 2).
    4) În cazul în care, solicitantul este persoană juridică, nerezidentă a Republicii Moldova se prezintă:
    a) copia autentificată a certificatului de înregistrare de stat;
    b) copia autentificată a actului de constituire a societăţii;
    c) extras din registrul de stat al persoanelor juridice emis cu cel mult 3 luni înainte de data depunerii cererii;
    d) documentele prevăzute la subpct. 3) lit. b)  – f) din prezentul Regulament.
    5) Informaţie privind preţul de cumpărare pentru o acţiune (cotă), precum şi costul total al tranzacţiei preconizate.
    6) Condiţiile procurării preconizate şi modul de realizare a procurării cu anexarea copiilor proiectelor coordonate ale acordurilor.
    7) Adeverinţă scrisă privind posedarea de către viitorii cumpărători sau de către persoanele afiliate lor a acţiunilor cu drept de vot în capitalul social al unui alt asigurător / reasigurător, cu anexarea informaţiei detaliate.
    8) Declaraţie scrisă privind intenţia persoanei care efectuează procurarea de a supune asigurătorul / reasigurătorul unor modificări considerabile, precum sînt:
    a) vînzarea activelor;
    b) fuziunea cu alt asigurător/reasigurător sau altă întreprindere;
    c) modificări în componenţa administratorilor asigurătorului / reasigurătorului;
    d) alte modificări esenţiale în structura corporativă a asigurătorului / reasigurătorului.
    9) În cazul în care, conform subpunctului 8), în activitatea asigurătorului / reasigurătorului se planifică modificări considerabile, se va prezenta proiectul preconizat al business – planului pentru următorii doi ani, care va permite Comisiei Naţionale să-şi  creeze o imagine clară privind activitatea viitoare a asigurătorului / reasigurătorului. Business - planul va include: planul măsurilor organizatorice; clasele de asigurări  preconizate pentru a fi practicate; planul dezvoltării capitalului; limitele posibile ale solvabilităţii;  prognoza rezultatelor financiare ale asigurătorului / reasigurătorului pentru următorii doi ani.
    10) În cazul în care, conform subpunctului 8), în activitatea asigurătorului / reasigurătorului nu se planifică modificări esenţiale, se va prezenta declaraţie scrisă şi semnată cu privire la faptul că, cu business – planul asigurătorului / reasigurătorului  s-a luat cunoştinţă şi că, în urma procurării, nu se planifică introducerea unor modificări esenţiale în business – planul existent.
    6. În cazul în care solicitantul avizului prealabil pentru dobîndirea participaţiei calificate sau majorarea participaţiei calificate, astfel încît se vor atinge sau se vor depăşi limitele de 20%, 33% sau 50% din acţiunile cu drept de vot în capitalul social al asigurătorului / reasigurătorului, preconizează să deţină această participaţie calificată în comun cu alte persoane, se prezintă o cerere comună alăturînd lista acestor persoane cu anexarea pachetului de documente pentru fiecare persoană din cadrul grupului menţionat, în conformitate cu prevederile pct. 5. subpct. 2) – 8) din prezentul Regulament.
    7. Orice acţionar semnificativ, persoană fizică sau juridică, ce intenţionează să îşi diminueze participaţia calificată în capitalul social al asigurătorului / reasigurătorului astfel încît drepturile sale de vot vor scădea sub 20%, 33% sau 50% din totalul acţiunilor cu drept de vot, trebuie să obţină avizul prealabil al Comisiei Naţionale.
    8. În cererea privind obţinerea avizului prealabil pentru diminuarea participaţiei calificate, acţionarul semnificativ indică următoarea informaţie:
    1) denumirea asigurătorului / reasigurătorului în al cărui capital social solicitantul intenţionează să-şi diminueze participaţia calificată;
    2) valoarea totală şi procentul participaţiei calificate supusă înstrăinării în totalul capitalului social al asigurătorului / reasigurătorului;
    3) numărul acţiunilor rămase după diminuare şi valoarea nominală a acestora;
    4) procentul acţiunilor cu drept de vot rămase în totalul capitalului social al asigurătorului / reasigurătorului;
    5) în cazul acţionarului semnificativ - persoană juridică la cerere se anexează decizia organului competent privind reducerea participaţiei calificate, adoptată în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    9. Avizul prealabil al Comisiei Naţionale pentru dobîndirea sau majorarea participaţiei calificate în capitalul social al asigurătorului / reasigurătorului peste 20%, 33% sau 50% din acţiunile cu drept de vot ale acestuia şi, respectiv, reducerea sub aceste niveluri a participaţiei calificate, trebuie să fie obţinut pînă la depunerea mijloacelor băneşti ca plată pentru acţiuni (plasare primară) şi pînă la efectuarea tranzacţiei de vînzare-cumpărare sau transmitere a acţiunilor (circulaţie secundară) şi pînă la efectuarea oricăror alte tranzacţii care vor conduce la majorarea sau reducerea participaţiilor calificate.
    10. După primirea cererii solicitantului privind obţinerea avizului prealabil pentru dobîndirea sau majorarea  participaţiei calificate în capitalul social al asigurătorului / reasigurătorului peste 20%, 33% sau 50% din acţiunile cu drept de vot ale acestuia şi, respectiv, reducerea sub aceste niveluri a participaţiei calificate, Comisia Naţională examinează plenitudinea şi corectitudinea documentelor şi informaţiilor anexate.
    11. În cazul în care pachetul de documente nu corespunde prevederilor prezentului Regulament, Comisia Naţională va informa în scris asigurătorul / reasigurătorul şi solicitantul despre necesitatea completării şi reperfectării documentelor. În cazul în care în termen de 30 de zile pachetul de documente nu va fi completat şi reperfectat, Comisia Naţională restituie cererea fără a o examina.
Capitolul IV
Eliberarea sau refuzul în eliberarea avizului prealabil
    12. Comisia Naţională eliberează avizul prealabil pentru dobîndirea participaţiei calificate sau  majorarea participaţiei calificate în capitalul social al asigurătorului / reasigurătorului peste 20%, 33% sau 50% din acţiunile cu drept de vot ale acestuia şi, respectiv, pentru reducerea sub aceste niveluri a participaţiei calificate în capitalul social al asigurătorului / reasigurătorului sau refuză în eliberarea unui astfel de aviz în termen nu mai mare de 30 de zile de la data prezentării cererii şi pachetului de documente şi informează în scris asigurătorul / reasigurătorul şi solicitantul despre decizia sa.
    13. Comisia Naţională emite avizul prealabil numai dacă este pe deplin convinsă că:
    1) asigurătorul / reasiguratorul va îndeplini prevederile Legii cu privire la asigurări;
    2) calificarea şi experienţa solicitanţilor de a dobîndi sau majora participaţia calificată în capitalul social al asigurătorului / reasigurătorului peste 20%, 33% sau 50% din acţiunile cu drept de vot, corespund business – planului şi activităţilor pentru care asigurătorul / reasigurătorul a primit licenţă de activitate;
    3) situaţia financiară a asigurătorului / reasigurătorului este satisfăcătoare. În baza examinării documentelor prezentate Comisia Naţională trage concluzii referitor la situaţia financiară a solicitantului (în special, stabilitatea financiară, suficienţa mijloacelor proprii pentru plata acţiunilor în capitalul asigurătorului / reasigurătorului, capacitatea de a susţine asigurătorul / reasigurătorul în cazul necesităţii de consolidare a acestuia cu depuneri suplimentare).
    14. Drept motive de respingere a cererii solicitantului privind dobîndirea sau majorarea participaţiei calificate în capitalul social al asigurătorului / reasigurătorului peste 20%, 33% sau 50% din acţiunile cu drept de vot, pot servi:
    1) neîncadrarea solicitantului în condiţiile stabilite la pct. 3 din prezentul Regulament;
    2) absenţa mijloacelor băneşti proprii în mărime suficientă pentru plata acţiunilor;
    3) informaţia neautentică în documentele anexate la cerere.
    15. Avizul prealabil eliberat  în condiţiile prezentului Regulament produce efecte juridice pe parcursul a 6 luni de la data eliberării, termen în care urmează a se finaliza tranzacţiile propriu – zise cu  participaţiile calificate ale asigurătorului / reasigurătorului.
   16. Decizia Comisiei Naţionale privind respingerea cererii de dobîndire, majorare sau reducere a participaţiei calificate în capitalul social al asigurătorului / reasigurătorului în limita sau peste 20%, 33% sau 50% din acţiunile cu drept de vot, este cu drept de atac în instanţa de judecată competentă.
Capitolul V
Incompatibilităţi şi restricţii
    17. Nu poate primi avizul prealabil pentru dobîndirea sau majorarea participaţiei calificate peste 20%, 33% sau 50% din acţiunile cu drept de vot în capitalul social al asigurătorului / reasigurătorului, persoana fizică sau persoana juridică, care deţine participaţii calificate în capitalul social al unui asigurător / reasigurător aflat în procedură de insolvabilitate sau în procedură de remediere financiară.
    18. Nu poate primi avizul prealabil pentru dobîndirea sau majorarea participaţiei calificate în limita sau peste 20%, 33% sau 50% din acţiunile cu drept de vot în capitalul social al asigurătorului / reasigurătorului, persoana juridică care a fost formată în exclusivitate cu scopul de a deţine o asemenea participaţie calificată sau care nu a fost angajată activ în activităţi economice, financiare şi de altă natură în decurs de cel puţin trei ani pînă la solicitarea avizului prealabil.
    19. După majorarea participaţiei calificate pînă sau peste 20%, 33% sau 50% din acţiunile cu drept de vot în capitalul social al asigurătorului / reasigurătorului, persoana poate solicita un nou aviz prealabil pentru majorarea participaţiei calificate în capitalul social al altui asigurător / reasigurător numai după expirarea termenului de doi ani.
    20. În cazul în care dobîndirea sau majorarea participaţiei calificate în limita sau peste 20%, 33% sau 50% din acţiunile cu drept de vot în capitalul social al asigurătorului / reasigurătorului se materializează fără avizul prealabil al Comisiei Naţionale, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (5) din Legea cu privire la asigurări, Comisia Naţională, prin emiterea unei decizii motivate, suspendă exerciţiul dreptului de vot corespunzător cotei care depăşeşte limitele permise.
    21. În temeiul prevederilor art. 29 alin. (2) din Legea cu privire la asigurări, asigurătorii / reasigurătorii, care deţin licenţe pentru practicarea activităţilor de asigurare / reasigurare sînt obligaţi să transmită anual, Comisiei Naţionale pe suport de hîrtie şi suport electronic, pînă la data de 25 martie a anului următor perioadei gestionare, situaţia acţionariatului, care va include lista completă a acţionarilor semnificativi direcţi şi indirecţi, persoane fizice şi juridice, şi valoarea totală a acţiunilor cu drept de vot ale asigurătorului / reasigurătorului, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

Anexa nr.3
la Hotărârea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr.13/3 din 3 aprilie 2008

REGULAMENT
cu privire la cerinţele faţă de persoanele cu funcţie de răspundere
ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări
și/sau în reasigurări

 Secțiunea I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la cerinţele faţă de persoanele cu funcţie de răspundere ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări (în continuare – Regulament) stabileşte cerinţele faţă de persoanele cu funcţii de răspundere ale asigurătorului/reasigurătorului, Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule (BNAA) și ale intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu excepția agenților bancassurance.
    2. Noțiunile și termenii utilizați în Regulament au semnificația noțiunilor și termenilor utilizați în Legea nr.407/2006 cu privire la asigurări. În sensul Regulamentului, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    aprobare – emiterea de către autoritatea de supraveghere a unei decizii privind conformitatea/corespunderea persoanei evaluate cerințelor stabilite de actele normative;
    entitate supravegheată – asigurătorul și/sau reasigurătorul, brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, agenții de asigurare persoane juridice, BNAA;
    integritate profesională – capacitatea persoanei cu funcție de răspundere de a-şi desfăşura activitatea în mod etic, liber de influenţă necorespunzătoare şi manifestări de corupţie, cu respectarea prevederilor legale referitor la riscul privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului;
    buna reputație – reprezintă totalitatea informaţiilor oficiale despre o anumită persoană ce confirmă profesionalismul, buna-credinţă, integritatea, lipsa antecedentelor penale sau a probelor ce ar demonstra răspunderea pentru apariția unor problemele financiare și administrative la locurile de muncă anterioare, precum şi posedarea altor calităţi care certifică că persoana dată în calitate de persoană cu funcție de răspundere va activa în conformitate cu legea şi nu va acţiona în periclitarea siguranţei şi credibilităţii entității supravegheate;
    compartiment – subdiviziune în cadrul entității supravegheate responsabilă de un domeniu (economico-financiar, management al riscului și daune, juridic etc.).
    3. Regulamentul se aplică următoarelor persoane cu funcție de răspundere:
    1) membrii consiliului societății;
    2) membrii organului executiv;
    3) directorul executiv al BNAA;
    4) membrii comisiei de cenzori ai societății;
    5) membrii comitetului de audit;
    6) contabilul-şef sau directorul financiar, în cazul în care ultimul nu face parte din organul executiv;
    7) conducătorul sucursalei;
    8) administratorul special, lichidatorul societății în proces de lichidare;
    9) actuarul;
    10) alte persoane învestite prin lege, statut și/sau alte acte de împuternicire să-şi asume obligaţii, de sine stătător sau împreună cu alte persoane, în numele şi în contul societății (inclusiv conducătorii compartimentelor).
    4. Entitatea supravegheată, înainte de numirea în funcție și înaintarea pentru aprobare către Comisia Națională a Pieței Financiare (în continuare – Comisie Națională) a persoanelor menționate la pct. 3, are responsabilitatea primară de evaluare a gradului de corespundere a acestora funcției. În acest sens, entitatea supravegheată verifică veridicitatea informației prezentate, precum și dacă persoanele cu funcție de răspundere corespund Regulamentului sub aspectul competenței profesionale, experienței, integrității profesionale, bunei reputații.
    5. Alegerea de către organele competente ale entității supravegheate a persoanelor în funcţia de membru al consiliului societății, al comisiei de cenzori, al comitetului de audit, al organului executiv și director executiv al BNAA, inclusiv a persoanelor realese în funcțiile respective, se aprobă în prealabil de către Comisia Națională. Persoanele propuse/realese în funcțiile respective încep să-și exercite funcția doar după aprobarea acesteia de către Comisia Națională și înregistrarea de stat potrivit legislației.
    6. Persoanele numite în una din funcțiile de răspundere prevăzute la pct.3 sbp.6)-9) încep să-și exercite atribuțiile funcționale după aprobarea de către Comisia Națională și înregistrarea de stat potrivit legislației, după caz.
    Persoanele numite în una din funcțiile de răspundere prevăzute la pct.3 sbp.10) se evaluează de către entitățile supravegheate în condițiile Regulamentului.
    7. Entitatea supravegheată trebuie să reevalueze periodic, cel puțin o dată în 2 ani, corespunderea persoanelor cu funcție de răspundere exigenţelor Regulamentului.
    8. Dacă entitatea supravegheată, ca urmare a reevaluării conform pct.7, concluzionează că persoana cu funcție de răspundere nu mai corespunde funcţiei exercitate, aceasta va întreprinde măsurile de rigoare pentru conformarea persoanei funcției deținute sau o va înlocui potrivit procedurii din Regulament.
    9. Aprobarea de către Comisia Națională a persoanelor propuse/numite în funcția de răspundere se efectuează în următoarele cazuri:
    1) în cadrul examinării cererii (declarației) de obținere a licenței a entității supravegheate;
    2) înainte de alegerea persoanei în una din funcțiile de răspundere prevăzute la pct.3 sbp.1)-5) din Regulament;
    3) după numirea persoanei în una din funcțiile de răspundere prevăzute la pct.3 sbp.6)-9) din Regulament.
    10. Entitatea supravegheată și/sau persoanele propuse/numite în calitate de persoane cu funcție de răspundere sunt obligate să depună la Comisia Națională documentele prevăzute la Secțiunea IV și anexele nr.1-2 la Regulament, în dependență de funcția pretinsă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data propunerii/numirii în funcție.
    11. Persoanele cu funcţie de răspundere ale asigurătorului/reasigurătorului îşi vor exercita obligaţiile cu scopul de a asigura cel puțin următoarele cerințe în dependență de funcția deținută:
    1) suficienţa rezervelor tehnice şi matematice şi calcularea lor conform principiilor actuariale, evitând supraestimarea sau subestimarea acestora;
    2) determinarea corectă a primelor de asigurare conform principiilor actuariale şi ţinând cont de riscurile asigurate, evitând supraestimarea sau subestimarea lor;
    3) menţinerea solvabilităţii în conformitate cu actele normative;
    4) îndeplinirea cerinţelor privind activele admise să reprezinte rezervele tehnice şi matematice;
    5) suficienţa permanentă a lichidităţii;
    6) respectarea principiilor guvernanței corporative;
    7) respectarea de către asigurător/reasigurător a prevederilor actelor normative aferente pieței asigurărilor.
    12. Persoanele cu funcţie de răspundere ale intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări îşi vor exercita obligaţiile cu scopul de a asigura respectarea de către intermediarul în asigurări și/sau în reasigurări a prevederilor actelor normative aferente pieței asigurărilor.
    13. Regulamentul se aplică corespunzător și persoanelor care exercită interimatul și adjuncților persoanelor cu funcție de răspundere.
Secțiunea II
CRITERII DE EVALUARE A PERSOANELOR
ÎNAINTATE ÎN FUNCȚIA DE RĂSPUNDERE

    14. Comisia Națională efectuează evaluarea individuală a fiecărei persoane propuse/numite în funcţia de răspundere şi constată dacă aceasta corespunde criteriilor prevăzute în Regulament, prin aplicarea raţionamentelor în baza informaţiilor disponibile aferente criteriilor de evaluare.
    15. Persoana înaintată în funcţia de răspundere trebuie să corespundă cerințelor Regulamentului, cât și cerinţelor prevăzute în alte acte normative în raport cu funcția deținută, întrunind în acest sens criteriile de integritate profesională, buna reputaţie, calificare și experienţă stabilite în Regulament, pentru asigurarea unei administrări prudente şi eficace a entității supravegheate.
    16. La evaluarea integrităţii profesionale a persoanei se va ţine cont de capacitatea persoanei înaintate în funcția de răspundere de a-şi desfăşura activitatea cu respectarea prevederilor normative referitoare la riscul privind influenţele necorespunzătoare, manifestările de corupţie, precum și spălarea banilor şi finanţarea terorismului.
    17. În cazul evaluării corespunderii persoanelor criteriului de reputație, Comisia Națională va evalua, ținând cont de relevanța și gravitatea circumstanţelor caracteristice fiecărei situaţii, cel puţin următoarele:
    1) existenţa probelor privind lipsa de transparenţă, cooperare şi corectitudine în relaţia cu autorităţile de supraveghere, tentativele de evitare a evaluării în cadrul unei proceduri de autorizare a unei entităţi supravegheate, ignorarea cu bună ştiinţă a obligaţiei de notificare a intenţiei de dobândire a unei participaţii calificate într-o entitate reglementată sau tentativele de evitare a evaluării în calitate de potenţial achizitor;
    2) persoanei i s-a refuzat înregistrarea, autorizarea/aprobarea, acordarea calităţii de membru sau acordarea unei specializări/calificări, i-a fost retrasă o asemenea calitate, autorizare sau radiată o asemenea înregistrare;
    3) persoana a exercitat, fără aprobarea autorităţii de supraveghere, o funcţie pentru care potrivit dispoziţiilor legale aplicabile era prevăzută obligativitatea obţinerii unei astfel de autorizaţii;
    4) retragerea în ultimii 5 ani de către Comisia Națională a confirmării acordate persoanei cu funcție de răspundere;
    5) aplicarea faţă de persoană în ultimii 5 ani a măsurilor de sancționare, în baza unei decizii judecătorești definitive și irevocabile, inclusiv privarea de dreptul de a ocupa o anumită funcţie sau de a desfăşura o anumită activitate, arest contravențional, obligare la repararea prejudiciilor materiale pentru contravenţii, alte încălcări, cauzarea de prejudicii materiale comise în exercitarea sau legate de exercitarea funcţiei de răspundere;
    6) în exercitarea funcţiei de răspundere în cadrul unei persoane juridice sau a unei subdiviziuni a acesteia, persoana a participat la adoptarea şi/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acesteia, prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup, care erau în detrimentul respectivei persoane juridice;
    7) în exercitarea funcţiei de conducere în cadrul unui asigurător/reasigurător, entitatea a fost declarată insolvabilă și/sau a fost supusă lichidării și/sau au fost impuse măsuri de remediere sau redresare, iar în cazul prescrierii – acestea nu au fost îndeplinite;
    8) persoana, activând în cadrul unui asigurător/reasigurător, a participat la luarea deciziei de încheiere preferențială în interes personal a unor contracte de asigurare sau de efectuare a unor tranzacţii cu conflict de interese cu încălcarea prevederilor legislației;
    9) în exercitarea funcţiei de conducere în cadrul unui intermediar în asigurări şi/sau în reasigurări ori în care deţine sau a deţinut cote substanţiale de participare la capitalul acestuia, s-au încălcat în mod repetat contractele de intermediere în asigurări sau reasigurări, inclusiv prin nedepunerea la asigurători sau reasigurători a sumelor încasate cu titlu de prime de asigurare sau de reasigurare, și/sau entitatea a fost declarată insolvabilă, și/sau a fost supusă lichidării;
    10) existența unei hotărâri definitive și irevocabile de condamnare a persoanei pentru infracţiuni de corupţie, infracţiuni contra patrimoniului, infracțiuni economice sau existența sancţiunilor, altele decât pedepsele penale, aplicate pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul financiar bancar și/sau nebancar;
    11) persoanele din consiliul societății în ultimii 5 ani au fost vizațe în proceduri contravenționale încheiate cu sancţiuni sau măsuri de natură să conducă la concluzia că nu există premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase și prudente a entității supravegheate;
    12) existenţa unor procese civile, procese contravenționale sau penale aferente desfășurării activității în domeniul economico-financiar sau investiţii/expuneri şi datorii mari, inclusiv expirate, în cazul în care acestea au un impact semnificativ asupra solidităţii financiare a persoanei înaintate în funcţia de răspundere şi/sau asupra persoanelor juridice controlate de aceasta sau în care aceasta a deţinut o funcţie de conducere ori în capitalul social al cărora persoana a deţinut sau deţine o cotă substanţială.
    18. Calificarea şi experienţa persoanei propuse în funcţia de răspundere trebuie să fie evaluate ținând cont de natura și complexitatea activității entității supravegheate şi responsabilităţile postului respectiv. Totodată, persoana propusă în funcţia de răspundere trebuie să dispună de o bună reputaţie, indiferent de mărimea entității supravegheate, natura şi complexitatea activităţii acesteia.
    19. Pentru corespunderea criteriului de calificare, persoana propusă în funcţia de răspundere trebuie să demonstreze că dispune de cunoştinţe suficiente naturii, mărimii, extinderii şi complexităţii activităţii entității supravegheate şi responsabilităţilor încredinţate, pentru a asigura o administrare prudentă și eficace a acesteia, având cel puţin studii superioare, care vor fi luate în considerare la evaluare în funcţie de relevanţa pentru funcţia de răspundere la care este înaintată persoana, după cum urmează:
    1) pentru funcţia de membru al consiliului – studii superioare, cu condiţia că majoritatea membrilor dispun de studii superioare în drept sau ştiinţe economice;
    2) pentru funcţia de membru al organului executiv – studii superioare în domeniile ce ţin de ştiinţele economice, de drept sau tehnice;
    3) pentru funcţia de conducător al sucursalei entității supravegheate – studii superioare, iar pentru lichidator al entității supravegheate în proces de lichidare, administrator special – studii superioare în drept sau ştiinţe economice;
    4) pentru funcţia de membru al comisiei de cenzori, contabil-şef al entității supravegheate – studii superioare în domeniile ce ţin de ştiinţele economice, cu specializare în contabilitate, finanțe şi/sau audit;
    5) pentru funcţia de conducător al compartimentelor: economico-financiar, subscriere a contractelor de asigurare, reasigurare, risc și daune, juridic, audit intern (control intern) – studii superioare specializate potrivit postului deținut;
    6) actuarul – studii superioare în matematică, statistică şi/sau în finanțe-economie, precum și să dispună de certificat de calificare profesională, obţinut în condiţiile Regulamentului cu privire la atestarea specialiştilor participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale nr.44/5  din 18.09.2008.
    20. Administratorul brokerului de asigurări și/sau reasigurări, administratorul agentului de asigurare persoană juridică trebuie să dispună de certificat de calificare profesională, obținut în condițiile Regulamentului privind cerințele de pregătire și competență profesională în asigurări, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.49/5 din 30.09.2016 (în continuare Regulamentul privind cerințele de pregătire și competență profesională în asigurări).
    21. În sensul pct.19 prin „studii superioare juridice și/sau în ştiinţe economice” se înțeleg şi alte studii suplimentare în domeniul jurisprudenței și/sau ştiinţelor economice efectuate la organizaţiile internaţionale şi/sau calificările internaţionale general acceptate în domeniul juridic și/sau economic ori studii internaționale în alte domenii, dacă aceste cunoştinţe sunt relevante pentru funcţia ce urmează a fi ocupată sau pentru responsabilităţile încredinţate în cadrul entității supravegheate.
    22. Pentru corespunderea criteriului de experienţă persoana înaintată în funcţia de răspundere trebuie să demonstreze că dispune de experienţă adecvată naturii, extinderii şi complexităţii activităţii entității supravegheate şi responsabilităţilor încredinţate, pentru a asigura o administrare prudentă şi eficace a entității supravegheate, având în vedere poziţiile anterioare şi durata exercitării acestora, dimensiunea entităţilor în care a activat, responsabilităţile deţinute, numărul de subordonaţi, natura şi complexitatea activităţilor efectuate, care vor fi luate în considerare la evaluarea persoanei conform acestui criteriu, în funcţie de relevanţa experienţei dobândite pentru funcţia de răspundere la care este înaintată persoana, după cum urmează:
    1) pentru funcţia de membru al consiliului entității supravegheate – o experiență de minimum 3 ani în funcţia de răspundere şi/sau experienţă similară funcţiei de răspundere aferentă pieţei asigurărilor, sectorului economico-financiar și/sau juridic, şi/sau experienţă academică în domeniul ştiinţelor economice, drept și/sau asigurări și să nu cadă sub incidența art.66 alin.(6) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni (în continuare – Legea nr.1134/1997);
    2) pentru funcţia de membru al organului executiv:
    a) cerința pentru asigurător/reasigurător/ director executiv BNAA – să dețină o experienţă de cel puţin 4 ani în sectorul asigurărilor sau 5 ani în domeniul juridic și/sau economico-financiar, din care cel puţin 2 ani și respectiv 3 ani – într-o funcţie de răspundere în aceste domenii;
    b) cerința pentru administratorul brokerului de asigurare şi/sau reasigurare, agentului de asigurare persoană juridică – să dețină o experienţă de cel puţin 2 ani în domeniul asigurărilor sau de 3 ani în domeniul economico-financiar și să nu cadă sub incidența art.69 alin.(2) din Legea nr.135/2007 privind societățile cu răspundere limitată ori art.69 alin.(4) din Legea nr.1134/1997, în dependență de forma organizatorico – juridică a entității;
    3) pentru funcţia de membru al comisiei de cenzori – experienţă de cel puţin 2 ani în domeniul evidenţei contabile şi/sau controlului, şi/sau auditului extern şi/sau intern, şi/sau controlului şi evidenţei contabile a entităţilor de interes public, precum și cunoașterea evidenței contabile în domeniul asigurărilor;
    4) pentru funcţia de lichidator al entități supravegheate în proces de lichidare/administrator special al entități supravegheate – experienţă de cel puţin 3 ani în cadrul sectorului economico-financiar și/sau juridic;
    5) pentru persoana cu funcţie de răspundere care administrează şi gestionează activitatea de asigurare de viaţă și pentru persoana care administrează şi gestionează activitatea de asigurare generală a asigurătorului cu activitate simultană – experienţă de cel puțin 3 ani în domeniul asigurărilor, din care cel puțin 1 an în funcţie de răspundere.
    Funcţia menționată poate fi cumulată numai cu calitatea de director general adjunct, în cazul sistemului unitar, sau de membru al organului executiv, în cazul sistemului dualist. În aceste cazuri de cumul de funcţii, persoanele desemnate sunt considerate, în condițiile Regulamentului, că exercită o singură funcţie, funcția de conducător executiv.
    23. Pentru corespunderea criteriului de experienţă a persoanelor cu funcție de răspundere, altele decât cele menționate la pct.22, se va lua în considerație experienţa adecvată naturii, mărimii, extinderii şi complexităţii activităţii entității supravegheate şi responsabilităţilor încredinţate, pentru a asigura o administrare prudentă şi eficace a compartimentelor entității supravegheate, având în vedere poziţiile anterioare şi durata exercitării acestora, dimensiunea entităţilor în care a activat, responsabilităţile deţinute, numărul de subordonaţi, natura şi complexitatea activităţilor efectuate, care vor fi luate în considerare la evaluarea persoanei conform acestui criteriu, în funcţie de relevanţa experienţei dobândite pentru funcţia de răspundere la care este înaintată persoana, după cum urmează:
    1) conducătorul compartimentului economico-financiar, audit intern (control intern), actuarul - să dețină o experienţă de cel puţin 2 ani în domeniul asigurărilor aferentă activității compartimentului pe care urmează să-l conducă sau experienţă de cel puţin 3 ani în domeniul evidenţei contabile şi/sau întocmirii situațiilor financiare, şi/sau experienţă în efectuarea auditului în sectorul societăţilor financiare;
    2) conducătorul compartimentului de subscriere a contractelor de asigurare, compartimentului de reasigurare, compartimentului juridic – să dețină o experienţă de cel puţin 2 ani în domeniul asigurărilor aferentă activității compartimentului pe care urmează să-l conducă;
    3) conducătorii compartimentelor de management al riscului și daune – să dețină o experienţă de cel puţin 2 ani în domeniul asigurărilor aferentă activității compartimentului pe care urmează să-l conducă. Compartimentele specializate trebuie să dispună de o persoană împuternicită să constate și să consemneze paguba în baza Certificatului de constat amiabil, precum și de o persoană împuternicită de management al riscului (risc manager), care să asigure implementarea politicilor şi procedurilor adecvate pentru identificarea, evaluarea, măsurarea, controlul şi gestionarea riscurilor;
    4) conducătorul sucursalei– să dețină o experienţă de cel puţin 2 ani în domeniul asigurărilor aferentă activităților subdiviziunii pe care urmează să o conducă;
    5) pentru funcţia de contabil-şef – experienţă de cel puţin 3 ani în domeniul evidenţei contabile şi/sau întocmirii situațiilor financiare, şi/sau experienţă în efectuarea auditului în sectorul societăţilor financiare.
    24. Împuternicirile contabilului-șef pot fi delegate unei societăţi de audit, în baza deciziei organului executiv/consiliului societății şi contractului de audit, cu condiția că societatea de audit să dispună de cel puțin un angajat ce posedă certificat de calificare în domeniul asigurărilor, eliberat în conformitate cu legislaţia.
    25. Împuternicirile membrilor comisiei de cenzori pot fi delegate unei societăţi de audit, în baza hotărârii adunării generale şi contractului de audit, dacă aceasta nu efectuează controlul de audit extern al asigurătorului/reasigurătorului în cauză. Societatea de audit respectivă trebuie să dispună de cel puțin un angajat ce posedă certificat de calificare în domeniul asigurărilor, eliberat în conformitate cu legislația și să nu fie afiliată asigurătorului/reasigurătorului în cauză.
    26. Faţă de persoanele care sunt învestite prin lege sau statut să-şi asume obligaţii în numele entității supravegheate de sine stătător sau în comun cu alte persoane (administratori) se aplică aceleaşi exigenţe ca şi faţă de administratorii respectivi (care au obligaţiuni funcţionale similare).
    27. Persoana înaintată în funcţia de membru al consiliului entității supravegheate sau de membru al organului executiv trebuie să demonstreze o bună înţelegere a activităţii, direcțiilor strategice și a riscurilor la care entitatea supravegheată se expune.
    28. În cazul în care persoana înaintată în funcţia de răspundere este calificată ca fiind o persoană expusă politic, aceasta trebuie să depună o declaraţie scrisă, cu indicarea că în procesul exercitării atribuţiilor această calitate nu va genera prejudicii materiale sau de imagine entității supravegheate. Persoanele expuse politic se vor determina conform legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
Secțiunea III
INCOMPATIBILITĂȚI ȘI RESTRICȚII
    29. Persoana cu funcţie de răspundere trebuie să deţină funcţie şi să exercite atribuţii doar în cadrul unui singur participant profesionist la piaţa asigurărilor.
    30. Fondatorii, angajații și persoanele cu funcții de răspundere ale asigurătorilor/reasigurătorilor nu pot ocupa concomitent funcții de răspundere în cadrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări și viceversa.
    31. Se interzice participarea asigurătorului, precum şi a angajaţilor lui, la constituirea sau la activitatea agentului de asigurare.
    32. Responsabilităţile membrilor organului executiv nu pot fi transmise altor persoane, decât în condițiile interimatului.
    33. Persoanele prevăzute la pct.22 sbp.2), 5) și pct.23 trebuie să posede calitatea de angajat în baza unui contract individual de muncă încheiat pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii în cadrul unui asigurător, intermediar în asigurări sau să exercite responsabilitățile în baza unui contract de prestări servicii. Entitatea supravegheată va păstra contractele minimum 5 ani de la încetarea relațiilor de muncă/contractuale, documentele respective fiind disponibile pentru verificare.
    34. Este incompatibilă cu funcția de membru al organului executiv al entităților supravegheate persoana fizică ce exercită concomitent funcţia de administrator la o altă entitate supravegheată din Republica Moldova sau la o altă persoană juridică străină, cu excepţia lichidatorului, care poate cumula atribuţiile de lichidator la doi sau mai mulți asigurători/reasiguratori.
    35. Nu poate deține funcția de răspundere persoana care este supusă unei măsuri de ocrotire.
    36. Persoana căreia i s-a retras aprobarea Comisiei Naționale pentru a deține funcția de răspundere a unei entități supravegheate este restricționată în dreptul de a exercita orice funcție de răspundere pentru o perioadă de 5 ani în cadrul sectorului asigurărilor din Republica Moldova.
Secțiunea IV
DOCUMENTELE ŞI INFORMAŢIA NECESARĂ PENTRU
APROBAREA PERSOANELOR
CU FUNCŢIE DE RĂSPUNDERE
ȘI DESFĂȘURAREA INTERVIULUI
    37. Pentru a obține aprobarea Comisiei Naționale pentru persoana înaintată în funcţia de membru al consiliului sau membru al organului executiv/director executiv BNAA, entitatea supravegheată prezintă:
    1) cererea la adresa Comisiei Naționale, semnată olograf de președintele consiliului sau de organul executiv;
    2) hotărârea organului împuternicit de a lua decizia referitor la alegerea persoanei cu funcție de răspundere;
    3) fişa personală a candidatului la funcţia de răspundere și chestionarul completat conform Anexelor nr.1 și nr.2 la Regulament, completate și semnate de persoana înaintată în funcția de răspundere;
    4) pentru rezidenți – certificatul de cazier judiciar (inclusiv cazier judiciar detailat, după caz) pentru persoana fizică, eliberat de autorităţile competente ale Republicii Moldova, valabil la data depunerii cererii;
    pentru nerezidenți – documentul respectiv, eliberat de autorităţile competente din ţara al cărei rezident este şi, după caz, actele eliberate de către autorităţile competente din ţara/ţările în care îşi desfăşoară afacerea/afacerile cu deţinerea controlului şi/sau se află din alte motive o perioadă de peste 90 de zile, şi/sau are domiciliu, întocmite în decurs de 90 de zile precedente datei depunerii cererii, legalizate conform legislaţiei;
    5) confirmarea scrisă, datată și semnată de persoana propusă în funcţia de răspundere, privind studierea Legii nr.407/2006 şi a actelor normative ale Comisiei Naţionale aferente pieței asigurărilor;
    6) pentru cetăţenii străini şi apatrizi – copiile autentificate ale actelor care atestă dreptul de a se afla pe teritoriul Republicii Moldova o anumită perioadă de timp, precum și de a intra în raporturi de muncă;
    7) informaţie detaliată privind deţinerea anterior şi în prezent a 10% sau mai mult din capitalul social al unui asigurător/reasigurător, broker de asigurare/reasigurare;
    8) declarația că nu este acţionar, asociat al unui alt asigurător/reasigurător și/sau broker de asigurare şi/sau reasigurare, nici a unui agent de asigurare - persoană juridică;
    9) persoana înaintată în funcţia de membru al consiliului sau membru al organului executiv prezintă o descriere a direcţiilor strategice ale asigurătorului/reasigurătorului, BNAA sau intermediarului în asigurări și/sau în reasigurări propuse/preconizate şi a planului de acţiuni al acestuia, pe care planifică să le întreprindă în funcţia dată după aprobarea de către Comisia Națională, ţinând cont de împuternicirile funcţiei ocupate;
    10) copia legalizată de pe actul ce confirmă studiile universitare;
    11) copia certificatului de calificare, obținut în conformitate cu Regulamentul privind cerințele de pregătire și competență profesională în asigurări (după caz);
    12) actele care confirmă experienţa de muncă;
    13) declarația pe propria răspundere privind lipsa conflictelor de interese cu entitatea supravegheată;
    14) copia actului de identitate confirmată cu semnătura olografă a titularului;
    15) curriculum vitae al persoanei înaintate pentru funcţia de răspundere, ce conţine informaţii detaliate cu privire la studii şi experienţa profesională – perioada de timp, descrierea activităţilor;
    16) declaraţia pe propria răspundere de bună reputaţie/cu privire la sancţiunile aplicate de către Comisia Naţională sau altă autoritate de supraveghere, ori pentru cetăţenii străini – de către autorităţile similare din ţara de origine;
    17) declarația privind cunoașterea limbii de stat a Republicii Moldova;
    18) documentul justificativ privind achitarea taxei conform Hotărârii privind bugetul Comisiei Naționale pentru anul respectiv.
    38. Pentru a obține aprobarea Comisiei Naționale pentru persoana desemnată în funcţia de membru al comisiei de cenzori, precum și în funcția de contabil –șef, suplimentar celor stabilite la pct.37, cu excepția sbp.7)-9),11), persoana prezintă o declarație pe propria răspundere privind cunoașterea evidenţei contabile în asigurări.
    39. Pentru a obține aprobarea Comisiei Naționale pentru persoana desemnată în funcţia de conducător al sucursalei asigurătorului/reasigurătorului, entitatea supravegheată prezintă informaţia şi documentele prevăzute la pct. 37, cu excepția sbp.7)-9),11).
    40. Împuternicirile contabilului-șef și/sau ale membrilor comisiei de cenzori pot fi delegate unei societăţi de audit, care corespunde cerințelor legislației cu privire la audit. În acest caz, asigurătorul/reasigurătorul prezintă pentru această organizație următoarele documente:
    1) extrasul din Registrul de stat emis de către organul competent de a înregistra persoanele juridice;
    2) copia contractului încheiat între asigurător/reasigurător şi societatea de audit, obiectul căruia va constitui delegarea împuternicirilor contabilului-șef și/sau comisiei de cenzori organizației de audit, autentificată prin ștampila și semnătura olografă a persoanei cu funcții de răspundere a asigurătorului;
    3) declarația privind lipsa conflictelor de interese cu entitatea auditată;
    4) informaţia referitor la numele, telefonul şi specimenul semnăturii conducătorului societăţii de audit.
    41. Pentru a obține aprobarea Comisiei Naționale pentru persoana desemnată în calitate de actuar al entității supravegheate, se prezintă informaţia şi documentele prevăzute la pct.37, cu excepția sbp.7)-9),11), la care se anexează copia certificatului de calificare profesională.
    42. Pentru numirea persoanei în funcția de administrator special sau lichidator al societății în proces de lichidare, persoana semnează şi prezintă Comisiei Naționale documentele indicate la pct.37 sbp.3)-8), precum şi următoarele documente:
    1) declaraţia privind interesele sale personale şi de afaceri, precum şi relaţiile financiare ale sale, ale soţiei/soţului şi ale copiilor, inclusiv:
    a) despre activitatea în entitate sau deţinerea unor drepturi de proprietate ale acesteia;
    b) despre relaţiile din ultimii 5 ani cu orice entitate supravegheată în calitate de angajat, administrator sau acţionar cu cotă substanţială;
    c) despre relaţiile financiare, de afaceri sau individuale cu orice persoană care are anumite interese faţă de entitatea în proces de lichidare sau sub administrare specială şi de activele ei, inclusiv informaţia despre o angajare viitoare la persoana dată;
    d) despre posedarea unei proprietăţi ce concurează cu bunurile imobile ale asiguratorului/reasiguratorului, dacă lichidarea acestuia presupune evaluarea, dispunerea şi gestionarea acestora;
    2) declaraţia privind existenţa sau inexistenţa unui careva conflict de interese ca urmare a intereselor personale şi relaţiilor cu Comisia Națională sau entitatea supravegheată.
    43. Documentele prevăzute în Regulament se prezintă Comisiei Naţionale în original, copie legalizată conform legislaţiei și/sau copie autentificată cu ştampila şi semnătura olografă a persoanei cu funcţie de răspundere, iar documentele emise în străinătate vor fi depuse în original, însoţite de traducere legalizată şi apostilate, după caz.
    44. Chestionarul semnat prin reprezentare nu va fi acceptat de către Comisia Națională.
    45. Persoanele menționate la pct. 23, cu excepția sbp.4), ce nu necesită aprobarea Comisiei Naționale, vor fi numite în funcție ulterior evaluării de către entitatea supravegheată, care va verifica prezența documentelor aferente criteriilor de calificare, experienţă, integritate profesională şi buna reputaţie.
    Documentele pentru aceste persoane sunt depuse, în limita termenului stabilit în contractul individual de muncă, la sediul entității supravegheate și sunt disponibile pentru verificarea lor, în condițiile Regulamentului, de către Comisia Națională.
    46. Persoana înaintată în funcţia de răspundere, calificată ca fiind o persoană expusă politic conform pct.28, depune o declaraţie scrisă, anexată la cererea și documentele aferente funcției înaintate, referitor la faptul că în procesul exercitării atribuţiilor această calitate nu va genera prejudicii materiale sau de imagine entității supravegheate.
    47. Comisia Națională are dreptul de a organiza un interviu profesional în scopul evaluării persoanelor înaintate în funcția de răspundere.
    48. Interviul profesional cu persoana înaintată în funcția de răspundere are loc în prezenţa membrilor Consiliului de administrație al Comisiei Naționale. În cadrul interviului, persoana înaintată în funcția de răspundere va prezenta activitatea pe care urmează să o desfăşoare, se va evalua viziunea strategică, experienţa profesională, capacitatea de identificare și gestionare a riscurilor, studiile și cunoaşterea cadrului normativ aferent domeniului asigurărilor.
    49. În situaţia în care nici unul dintre membrii organului executiv propuşi spre aprobare nu este cetăţean al Republicii Moldova, se prezintă documente din care reiese faptul că cel puţin unul dintre aceştia cunoaşte limba de stat.
Secțiunea V
COMITETUL DE AUDIT
    50. Comitetul de audit al asigurătorului/ reasigurătorului trebuie să fie format din minimum 3 membri desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor. Comitetul de audit poate fi format, după caz, și din membri ai consiliului asigurătorului/ reasigurătorului. Una şi aceeaşi persoană poate fi aleasă în calitate de membru al comitetului de audit pentru cel mult două termene consecutive.
    51. Comitetul de audit al asigurătorului (reasigurătorului) raportează direct adunării generale a acționarilor.
    52. Pentru a obține aprobarea Comisiei Naționale pentru persoana desemnată în funcţia de membru al comitetului de audit al asigurătorului/reasigurătorului, entitatea supravegheată prezintă informaţia şi documentele prevăzute la pct.37, cu excepția sbp.7)-9),11).
    53. Preşedintele comitetului de audit nu trebuie să fie persoană afiliată asiguratorului/reasiguratorului și nu poate fi preşedintele consiliului asigurătorului/reasigurătorului.
    54. Față de membrul comitetului de audit se aplică aceleaşi exigenţe cu privire la studii și experiență ca și față de membrul consiliului asiguratorului/reasiguratorului, potrivit prezentului Regulament.
    55. Fără a aduce atingere responsabilităţilor atribuite membrilor consiliului asigurătorului/reasigurătorului, comitetul de audit are cel puţin următoarele atribuții, funcții și responsabilităţi:
    1) informează adunarea generală a acţionarilor cu privire la rezultatele auditului situațiilor financiare și în scop de supraveghere şi cu privire la constatările acestuia;
    2) monitorizează procesul de raportare financiară şi transmite recomandări sau propuneri organelor de conducere ale asigurătorului/reasigurătorului pentru a asigura integritatea acesteia;
    3) monitorizează eficiența sistemelor de control intern şi de administrare a riscurilor şi, dacă este cazul, a funcţiei de audit intern, fără a aduce atingere independenţei acesteia;
    4) analizează şi monitorizează independenţa şi caracterul adecvat al prestării serviciilor de către entitatea de audit;
    5) monitorizează desfăşurarea auditului situaţiilor financiare;
    6) răspunde de procedura de selecţie a entității de audit;
    7) monitorizează adecvarea politicilor de contabilitate ale asigurătorului (reasigurătorului);
    8) revizuieşte domeniul de aplicare şi frecvenţa auditului extern;
    9) primeşte, analizează şi ţine cont în cadrul desfăşurării activităţii de rezultatele auditului;
    10) verifică adoptarea la timp de către organul executiv al asigurătorului (reasigurătorului) a măsurilor corective necesare pentru a remedia deficienţele legate de control, neconformarea cu cadrul legal de reglementare, cu politicile, precum şi cu alte probleme identificate de entitatea de audit;
    11) prezintă adunării generale a acționarilor raportul anual de activitate, care cuprinde declarația privind respectarea cerinței de independență și realizarea atribuțiilor specificate în prezentul Regulament.
Secțiunea VI
DECIZIA PRIVIND APROBAREA PERSOANEI
CU FUNCȚIE DE RĂSPUNDERE
    56. Comisia Națională, în termen de până la 30 de zile lucrătoare de la data recepționării setului complet de documente depuse de entitatea supravegheată, în conformitate cu Secțiunea IV, aprobă ori refuză să aprobe persoana în funcția de răspundere.
    57. În cazul în care în perioada examinării cererii şi a documentelor intervin careva modificări, entitatea supravegheată este obligată să informeze despre aceasta Comisia Națională şi să prezinte documentele modificate/suplimentare în acest sens în termen de 5 zile lucrătoare.
    58. În cazul în care setul de documente prezentat la Comisia Națională nu este complet şi/sau documentele şi informaţiile necesare/suplimentare nu au fost prezentate în termenul stabilit de la pct.57, cererea se restituie în termen restrâns, dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare din data expirării termenului de completare a setului, fără a fi examinată.
    59. În cazul în care documentele sau informaţiile prezentate corespund Secțiunii IV din Regulament, dar sunt insuficiente pentru constatarea corespunderii persoanei exigenţelor faţă de funcția de răspundere pretinsă şi luarea deciziei privind aprobarea persoanei în funcţie de răspundere conform prezentului Regulament, Comisia Națională poate solicita documente şi informaţii suplimentare, poate efectua investigaţii suplimentare, inclusiv poate consulta autorităţile publice şi alte persoane juridice privind activităţile persoanei înaintate în funcţia de răspundere, precum şi poate realiza un interviu profesional cu această persoană.
    60. În cazul necesităţii efectuării unor investigaţii suplimentare de către Comisia Națională termenul stabilit la pct.56 poate fi prelungit pentru o perioadă de până la 10 zile lucrătoare sau, după caz, suspendat pentru o perioadă de timp stabilită de autoritate, cu informarea în scris a solicitantului.
    61. Comisia Națională este în drept să restituie, fără examinare, setul de documente depus pentru aprobarea persoanei înaintate în funcţia de răspundere, în cazul în care calitatea persoanei înaintate spre aprobare de către Comisia Națională este incompatibilă/limitată cu prevederile Secțiunii III din prezentul Regulament sau cu alte prevederi normative.
    62. Comisia Națională poate confirma, fără evaluare:
    1) persoana cu funcție de răspundere a entității supravegheate, care, în termen de 6 luni de la data obţinerii aprobării pentru funcţia pe care o deţine, este înaintată în aceeaşi entitate supravegheată în altă funcţie de răspundere, cu exigenţe similare;
    2) persoana cu funcție de răspundere a entității supravegheate, care, în termen de 6 luni, este înaintată în aceeaşi entitate supravegheată în altă funcţie de răspundere, cu un nivel mai jos, dar cu exigenţe similare sau cu exigenţe mai puţin riguroase.
    3) conducătorul sucursalei al entității supravegheate, aprobat de către Comisia Națională, care, în termen de 6 luni, este înaintat în aceeași entitate, în aceeași funcție.
    63. Lichidatorul entității supravegheate numit de către Comisia Națională poate fi numit în aceeaşi funcţie în altă entitate supravegheată, fără constatarea repetată a corespunderii acestuia criteriilor de calificare și experienţă prevăzute de prezentul Regulament, cu condiţia respectării prevederilor aferente reputaţiei, precum și conflictelor de interese.
    64. Comisia Națională refuză aprobarea persoanei propuse/numite în funcţia de răspundere, indicând motivele refuzului în cazul în care:
    1) persoana nu corespunde cel puţin uneia din cerințele aferente calificării, experienţei, reputaţiei şi /sau altor cerinţe stabilite în Regulament; şi/sau
    2) Comisia Națională nu are certitudinea că persoana va asigura respectarea condiţiilor prevăzute în actele normative ale Comisiei Naționale sau alte condiții legale, inclusiv o administrare prudentă şi sănătoasă a entității supravegheate; şi/sau
    3) documentele prezentate conțin informaţii incomplete, eronate sau false.
    65. În cazul refuzului aprobării candidatului propus în funcţia de răspundere, entitatea supravegheată poate solicita repetat eliberarea avizului pentru aceeaşi sau altă persoană, cu condiţia înlăturării motivelor care au servit drept temei pentru refuz.
    66. Aprobarea acordată persoanei cu funcție de răspundere îşi pierde valabilitatea în cazul:
    1) transferului acesteia în altă funcţie de răspundere, cu excepţia cazurilor prevăzute în Regulament;
    2) transferului acesteia în altă funcţie decât funcția de răspundere;
    3) încetării contractului de muncă, după caz, încetării mandatului acesteia;
    4) retragerii de către Comisia Națională a aprobării date persoanei cu funcție de răspundere sau emiterii de către aceasta a prescripţiei de înlocuire a persoanei cu funcție de răspundere;
    5) iniţierii procesului de lichidare/administrare specială a entității supravegheate.
    67. Nu poate deține funcția de răspundere și/sau se retrage aprobarea Comisiei Naționale:
    1. persoanei cu funcție de răspundere ce nu corespunde prezentului Regulamentului;
    2. persoanei cu funcție de răspundere care, pe parcursul activității în cadrul unei entități supravegheate sau altei persoane juridice, a fost sancționată de cel puțin trei ori de către Comisia Națională sau altă autoritate de supraveghere, în decursul a 12 luni consecutive;
    3. persoanei cu funcție de răspundere, în privința căreia pe parcursul activității în cadrul unei entități supravegheate a fost emisă o decizie definitivă și irevocabilă a instanței de judecată privind săvârșirea unei infracțiuni (în legătură cu activitatea economic-financiară) sau s-a depistat existența antecedentelor penale nestinse;
    4. persoanei ce a prezentat documente neautentice sau ce conțin informații false pentru a obține aprobarea Comisiei Naționale într-o anumită funcție de răspundere.
    5. persoanei care este sau care va deveni membru al consiliului în două sau mai multe companii de asigurări din Republica Moldova;
    6. persoanei căreia i s-a retras dreptul de a fi membru al consiliului companiei de asigurări și nu a expirat termenul pentru care a fost restricționată în a exercita o astfel de funcție;
    7. persoanei care a fost subiectul unei proceduri instituite în baza Legii insolvabilității nr.149/2012 în raport cu o persoană juridică şi nu a fost eliberată de datorii;
    8. persoanei a cărei calitate de membru al consiliului companiei de asigurări este limitată de Legea nr.1134/ 1997 sau de statutul asigurătorului.
    68. În cazul retragerii aprobării de către Comisia Națională, entitatea supravegheată este obligată să întreprindă toate măsurile de rigoare în vederea retragerii atribuțiilor de conducere ale persoanei cu funcție de răspundere.
Secțiunea VII
NOTIFICAREA, RAPORTAREA ȘI SANCȚIONAREA
    69. Entitățile supravegheate vor notifica Comisia Națională în termen de 10 zile, în corespundere cu Anexa nr.3, despre modificările survenite în lista persoanelor cu funcţii de răspundere.
    70. În cazul în care funcția de membru al consiliului, comisiei de cenzori, comitetului de audit și/sau a funcției executive devine vacantă, în limitele prevăzute de legislație, entitatea supravegheată va identifica și prezenta spre aprobare Comisiei Naționale, în termen de până la 45 de zile, documentaţia completă pentru o nouă persoană. Perioada poate fi extinsă cu maximum 30 de zile cu avizul Comisiei Naționale.
    71. Pentru persoanele cu funcții de răspundere ale asigurătorului, altele decât cele menționate la pct.70, numirea unei alte persoane în funcția de răspundere respectivă se va realiza în cel mult 30 de zile din data eliberării precedente.
    72. În condițiile prezentului Regulament vor fi prelucrate doar date cu caracter personal strict necesare și neexcesive scopului stabilit, asigurându-se un nivel de securitate și confidențialitate suficient în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrare și caracterul datelor, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
    73. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage după sine sancţionarea entității supravegheate și a persoanelor în drept să facă propunerea pentru alegerea/numirea persoanei în funcția de răspundere, în conformitate cu legislația.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    [Anexa nr.3 în redacția HCNPF17/3 din 22.04.19, MO171-177/24.05.19 art.852; în vigoare 31.05.19]
    [Anexa nr.3 modificată prin HCNPF11/8 din 18.03.16, MO123-127/06.05.16 art.757; în vigoare 06.05.16]
    [Anexa nr.3 modificată prin HCNPF52/8 din 17.11.11, MO237/29.12.11 art.2127]