HCNPF14/7/2008
ID intern unic:  328169
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 14/7
din  10.04.2008
pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea
reorganizării asigurătorului / reasigurătorului

Publicat : 13.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 103-105     art Nr : 319     Data intrarii in vigoare : 13.06.2008
    În vederea executării prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 407 - XVI din 21.12.2006 “Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47 - 49, art. 213), în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4 alin. (1) şi alin. (2), art. 8 lit. b), art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 192 - XIV din 12.11.1998 “Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117 - 126 BIS) şi pct. 5 lit. b), pct. 7.3 lit. c) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare aprobat prin Hotărîrea nr. 48/5 din 27.09.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 157-160, art. 587),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
 HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Regulamentul privind avizarea reorganizării asigurătorului / reasigurătorului (se anexează).
    2. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                  Mihail CIBOTARU

    Nr. 14/7. Chişinău, 10 aprilie 2008.

Anexă
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr. 14/7 din 10 aprilie 2008

REGULAMENT
privind avizarea reorganizării asigurătorului / reasigurătorului
    Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 407 - XVI din 21.12.2006 “Cu privire la asigurări”, art. 73-87 din Codul civil al Republicii Moldova, art. 93 - 96 din Legea nr. 1134 - XIII din 02.04.1997 “Privind societăţile pe acţiuni”, art. 80 şi art. 81 din Legea
nr. 135 - XVI din 14.06.2007 “Privind societăţile cu răspundere limitată” şi prevederile Instrucţiunii privind etapele reorganizării societăţii pe acţiuni, aprobată prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 43/9 din 03.08.2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 134-137, art. 464) şi stabileşte regulile şi procedura de avizare de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (în continuare - Comisia Naţională) a reorganizării asigurătorului / reasigurătorului.
Capitolul I
Condiţiile iniţierii procedurii de reorganizare a
asigurătorului / reasigurătorului

    1. Pentru înregistrarea de stat a reorganizării asigurătorului / reasigurătorului se solicită avizul Comisiei Naţionale. 
    2. La examinarea cererii de eliberare a avizului pentru înregistrarea de stat a reorganizării asigurătorului / reasigurătorului, Comisia Naţională evaluează riscul sistemic, care reprezintă în sine o totalitate de riscuri caracteristice domeniului asigurărilor şi care au potenţialul de a produce un anumit dezechilibru care afectează funcţionalitatea sistemului. Riscul sistemic se evaluează în baza următoarelor criterii:
    1) Argumentarea economică a fuziunii sau a dezmembrării (premisele şi condiţiile, scopul, motivele şi impactul reorganizării asupra solvabilităţii şi stabilităţii financiare a asigurătorului / reasigurătorului succesor).
    2) Existenţa unui plan operaţional detaliat şi argumentat, elaborat de participanţii la reorganizare, pentru derularea procesului de fuziune sau dezmembrare.
    3) Respectarea de către asigurătorul / reasigurătorul succesor a normelor de prudenţă prevăzute la art. 31 din Legea cu privire la asigurări. În cazul în care va fi constatată încălcarea acestora la momentul fuziunii sau dezmembrării, asigurătorul / reasigurătorul succesor îşi va conforma activitatea sa în domeniul respectiv în termen de 6 luni (care nu se consideră perioadă de graţie), argumentînd această conformare prin activităţi concrete, cu reflectarea acestora în business - plan.
    4) Impactul poziţiei financiare a asigurătorului / reasigurătorului succesor asupra sistemului asigurărilor, inclusiv asupra competitorilor (situaţia curentă şi dezvoltarea ulterioară), luînd în consideraţie prevederile legislaţiei privind protecţia concurenţei.
    3. Comisia Naţională recomandă asigurătorilor / reasigurătorilor aflaţi în proces de reorganizare prin fuziune sau dezmembrare să antreneze cel puţin şi o societate de audit independentă sau un auditor întreprinzător individual, care posedă licenţă pentru dreptul de a desfăşura activitate de audit în asigurări eliberată în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    4. Reorganizarea prin transformare se efectuează în interiorul termenului indicat la art. 57 alin. (4) lit. a) din Legea cu privire la asigurări de către asigurătorii care, la data intrării în vigoare a actului legislativ respectiv, au forma juridică de organizare - societate cu răspundere limitată.
    5. Se admite reorganizarea prin transformare a asigurătorului cu formă juridică de organizare - societate pe acţiuni, exclusiv în cazul schimbării obiectului de activitate şi realizării transferului de portofoliu în condiţiile prevăzute la art. 35 al Legii cu privire la asigurări şi Regulamentul privind transferul portofoliului de asigurare.
    6. Asigurătorii participanţi la procesul de reorganizare sînt obligaţi să asigure respectarea prevederilor art. 72 alin. (1) din Codul civil al Republicii Moldova privind informarea în scris a creditorilor. În cazul în care asigurătorii care se reorganizează prin fuziune sau dezmembrare au în portofoliu contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, asigurătorii contopiţi,  absorbiţi sau dezmembraţi şi / sau asigurătorii  rezultaţi (noi - înfiinţaţi) trebuie să informeze asiguraţii şi asupra identităţii şi locaţiei reprezentanţilor de despăgubire.
Capitolul II
Eliberarea avizului pentru reorganizarea
asigurătorului / reasigurătorului

    7. În scopul obţinerii avizului pentru reorganizare, solicitanţii prezintă Comisiei Naţionale cerere scrisă şi setul respectiv de acte în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
    8. Cererea scrisă şi setul de acte se înaintează Comisiei Naţionale sub semnătura persoanelor împuternicite ale asigurătorilor / reasigurătorilor antrenaţi în procesul de reorganizare prin fuziune sau dezmembrare după expirarea a 2 luni de la data publicării ultimului aviz privind reorganizarea asigurătorului / reasigurătorului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    9. Pentru eliberarea avizului şi eliberarea autorizaţiei prevăzută de Instrucţiunea privind etapele reorganizării societăţii pe acţiuni, aprobată prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 43/9 din 03.08.2006, la reorganizarea asigurătorului / reasigurătorului - societate pe acţiuni, se depune doar setul de documente prevăzut în prezentul Regulament.
    10. La cererea pentru avizarea reorganizării asigurătorului / reasigurătorului prin dezmembrare se anexează documentele prevăzute la pct. 32 din Instrucţiunea privind etapele reorganizării societăţii pe acţiuni, aprobată prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 43/9 din 03.08.2006.
    11. La cererea pentru avizarea reorganizării asigurătorului / reasigurătorului prin fuziune se anexează documentele prevăzute la pct. 33 din Instrucţiunea privind etapele reorganizării societăţii pe acţiuni, aprobată prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 43/9 din 03.08.2006.
    12. La cererea pentru avizarea reorganizării asigurătorului / reasigurătorului prin transformare din societate pe acţiuni în societate cu răspundere limitată se anexează documentele prevăzute la pct. 34 din Instrucţiunea privind etapele reorganizării societăţii pe acţiuni, aprobată prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 43/9 din 03.08.2006.
    13. Suplimentar la documentele prevăzute la pct. 10 şi pct. 11 din prezentul Regulament se prezintă:
    1) Business - planul asigurătorului / reasigurătorului nou- înfiinţat, pentru următorii 3 ani financiari, întocmit în conformitate cu art. 24 alin. (3) lit. g) din Legea cu privire la asigurări.
    2) Raportările asigurătorilor / reasigurătorilor implicaţi în reorganizare privind marja de solvabilitate pînă la fuziune sau dezmembrare şi estimarea acesteia după fuziune sau dezmembrare, avînd ca dată de referinţă  data încheierii contractului de fuziune sau de dezmembrare.
    3) Situaţiile rezervelor tehnice ale asigurătorilor pînă la fuziune sau dezmembrare şi estimarea situaţiei rezervelor tehnice după fuziune sau dezmembrare, pe categorii şi clase de asigurări,  avînd ca dată de referinţă data încheierii contractului de fuziune sau de dezmembrare.
    4) Raportările asigurătorilor / reasigurătorilor privind activele care acoperă rezervele tehnice pînă la fuziune sau dezmembrare, estimarea acestora după fuziune sau dezmembrare, avînd ca dată de referinţă data încheierii contractului de fuziune sau de dezmembrare.
    5) Structura portofoliilor pe categorii şi clase de asigurări ale asigurătorilor / reasigurătorilor pînă la fuziune sau dezmembrare, avînd ca dată de referinţă data încheierii contractului de fuziune sau de dezmembrare.
    6) Situaţiile litigiilor asigurătorilor / reasigurătorilor pînă la fuziune sau dezmembrare, avînd ca dată de referinţă data încheierii contractului de fuziune sau de dezmembrare.
    7) Situaţiile privind cedările în reasigurare ale asigurătorilor pe categorii şi clase de asigurări pînă la fuziune sau dezmembrare, avînd ca dată de referinţă data încheierii contractului de fuziune sau de dezmembrare.
    8) Listele intermediarilor în asigurări prin care asigurătorii / reasigurătorii desfăşoară activitate de asigurare / reasigurare, înainte de fuziune sau dezmembrare, avînd ca dată de referinţă data încheierii contractului de fuziune sau de dezmembrare.
    9) Lista acţionarilor semnificativi ai asigurătorului / reasigurătorului succesor şi a persoanelor cu funcţii de răspundere şi a persoanelor afiliate ale acestuia. În cazul deţinerii de către acţionarul asigurătorului / reasigurătorului succesor a participaţiei calificate, obţinute în rezultatul agregării (în cadrul fuziunii sau dezmembrării) cotelor deja deţinute, acesta trebuie să corespundă prevederilor Regulamentului privind cerinţele faţă de acţionarii semnificativi ai asigurătorilor / reasigurătorilor şi condiţiile faţă de deţinerea participaţiilor calificate în capitalul social al asigurătorului / reasigurătorului şi să prezinte setul respectiv de documente.
    În cazul desemnării de către asigurătorul / reasigurătorul succesor a noilor persoane cu funcţii de răspundere, toate persoanele propuse în această calitate trebuie să corespundă cerinţelor Regulamentului cu privire la cerinţele faţă de persoanele cu funcţii de răspundere ale asigurătorilor / reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări şi să prezinte setul respectiv de documente.
    14. Raportările prevăzute la pct. 13 subpct. 1) - 4) din prezentul Regulament vor fi analizate şi certificate de actuarii asigurătorului / reasigurătorului în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    15. Suplimentar la documentele prevăzute la pct. 12 din prezentul Regulament se prezintă:
    1) Situaţiile rezervelor tehnice ale asigurătorului pînă la transformare, avînd ca dată de referinţă data adoptării deciziei de reorganizare prin transformare şi care se prezintă în cazul în care nu s-a realizat transferul portofoliului de asigurare.
    2) Structura portofoliilor de asigurare pe categorii şi clase de asigurări ale asigurătorului pînă la transformare, avînd ca dată de referinţă data adoptării deciziei de reorganizare prin transformare şi care se prezintă în cazul în care nu s-a realizat transferul portofoliului de asigurare.
    3) Copie de pe contractul de transfer al portofoliului de asigurare cu anexarea copiilor de pe procesul-verbal de predare - primire a portofoliului.
    4) După caz, situaţiile litigiilor asigurătorului pînă la transformare, avînd ca dată de referinţă data adoptării deciziei de reorganizare prin transformare.
    16. La cererea pentru avizarea reorganizării prin transformare a asigurătorului în condiţiile art. 57 alin. (4) lit. a) din Legea cu privire la asigurări, se anexează următoarele documente:
    1) Copie de pe hotărîrea adunării generale a asociaţilor (deţinătorilor de cote) privind reorganizarea prin transformare a asigurătorului, care trebuie să conţină modul de determinare a proporţiei convertirii părţilor sociale în acţiuni.
    2) Copie de pe contractul de societate şi statutul societăţii aprobate de organul competent şi care trebuie să corespundă prevederilor art. 33 şi 35 din Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, cu modificările şi completările ulterioare.
    17. În termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii pentru eliberarea avizului pentru reorganizarea asigurătorului / reasigurătorului, Comisia Naţională examinează  cererea cu documentaţia anexată şi emite avizul de reorganizare a asigurătorului / reasigurătorului sau, după caz, respinge cererea prin decizie motivată.
    18. Avizul Comisiei Naţionale privind reorganizarea asigurătorului / reasigurătorului produce efecte juridice pe parcursul a 30 zile lucrătoare de la data eliberării.
    19. După înregistrarea de stat a reorganizării, asigurătorul / reasigurătorul succesor sau nou-înfiinţat în urma reorganizării include în bilanţul său patrimoniul primit şi portofoliul de asigurare preluat şi, după caz, înregistrează bunurile supuse înregistrării, în conformitate cu legislaţia în vigoare.