HCNPF14/8/2008
ID intern unic:  328170
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 14/8
din  10.04.2008
pentru aprobarea Regulamentului privind transferul
portofoliului de asigurare
Publicat : 13.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 103-105     art Nr : 320     Data intrarii in vigoare : 13.06.2008
    În vederea executării prevederilor art. 35 alin. (4) din Legea nr. 407 - XVI din 21.12.2006 “Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47 - 49, art. 213), în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4 alin. (1) şi alin. (2), art. 8 lit. b), art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 192 - XIV din 12.11.1998 “Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117 - 126 BIS) şi pct. 5 lit. b), pct. 7.3 lit. c) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare aprobat prin Hotărîrea nr. 48/5 din 27.09.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 157-160, art. 587),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Regulamentul privind transferul portofoliului de asigurare (se anexează).
    2. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                          Mihail CIBOTARU

    Nr. 14/8. Chişinău, 10 aprilie 2008.

Anexă
la Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei
 Financiare nr. 14/8 din 10 aprilie 2008

Regulamentul privind transferul portofoliului
de asigurare

    Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 407-XVI din 21.12.2006 cu privire la asigurări şi reglementează modul de efectuare de către asigurători / reasigurători a operaţiunilor de transfer a portofoliului de asigurare.
Capitolul I
Noţiuni generale
    1. Transferul portofoliului de asigurare reprezintă cesiunea de către un asigurător / reasigurător a unei părţi sau a totalităţii contractelor de asigurare către unul sau mai mulţi asigurători / reasigurători, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    2. În sensul prezentului Regulament, asigurătorul / reasigurătorul care cedează portofoliul de asigurare se numeşte “asigurător / reasigurător cedent”, iar
asigurătorul / reasigurătorul care acceptă portofoliul de asigurare se numeşte ,,asigurător / reasigurător cesionar”.
    3. Transferul de portofoliu de asigurare, care se realizează prin încheierea unui acord  între cedent şi cesionar, poate fi parţial sau total. Transferul parţial de portofoliu poate să includă o întreagă clasă de asigurări sau cel puţin un risc asigurat inclus într-o clasă.
    4. Transferul de portofoliu include cesiunea drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele de asigurare / reasigurare subscrise de asigurătorul / reasigurătorul cedent, respectiv rezervele tehnice şi matematice aferente portofoliului cedat, concomitent cu transferarea activelor admise să acopere aceste rezerve, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    5. La realizarea transferului de portofoliu de asigurare, condiţiile  contractelor de asigurare cesionate rămîn neschimbate.
Capitolul II
Aprobarea transferului portofoliului de asigurare
    6. Intenţia de transfer a portofoliului de asigurare este adusă la cunoştinţă asiguraţilor printr-un anunţ, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în care acestora li se stabileşte un termen prealabil de o lună pentru prezentarea eventualelor pretenţii.
    7. După expirarea termenului indicat la punctul 6 din prezentul Regulament, asigurătorul (reasigurătorul) cedent solicită Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare aprobarea transferului de portofoliu.
    8. Comisia Naţională a Pieţei Financiare aprobă transferul portofoliului de asigurare doar dacă asigurătorul / reasigurătorul cedent face dovada că nu sînt pretenţii faţă de transfer.
    9. Comisia Naţională a Pieţei Financiare examinează cererea pentru aprobarea transferului portofoliului de  asigurare în termen de 15 zile lucrătoare din data depunerii cererii la care se anexează următoarele documente:
    a) copii de pe procesele - verbale ale adunărilor generale ale fondatorilor asigurătorului / reasigurătorului cedent şi ale asigurătorului (reasigurătorului) cesionar prin care s-a stabilit cedarea şi, respectiv, cesionarea portofoliului de asigurare;
    b) acordul privind transferul de portofoliu încheiat între asigurătorul (reasigurătorul) cedent şi asigurătorul / reasigurătorul cesionar, care va cuprinde cel puţin următoarele date şi informaţii:
    - datele de identificare a părţilor;
    - persoanele împuternicite să reprezinte părţile;
    - elementele transferabile;
    - perioada de realizare a transferului de portofoliu;
    - drepturile şi obligaţiile ce revin părţilor prin încheierea contractului;
    c) informaţiile prevăzute în anexă la prezentul Regulament;
    d) structura portofoliilor pe categorii şi clase de asigurări ale asigurătorului (reasigurătorului) cesionar şi
asigurătorului / reasigurătorului cedent;
    e) raportările asigurătorului / reasigurătorului cedent şi ale asigurătorului / reasigurătorului cesionar privind marja de solvabilitate minimă şi disponibilă, care să reflecte situaţia existentă la sfîrşitul lunii anterioare depunerii documentelor;
    f) raportarea estimativă privind marja de solvabilitate minimă şi disponibilă de care va dispune asigurătorul / reasigurătorul cesionar după încheierea transferului de portofoliu;
    g) raportările asigurătorului / reasigurătorului cedent şi ale asigurătorului / reasigurătorului cesionar privind activele admise sa acopere rezervele tehnice, care să reflecte situaţia existentă la sfîrşitul lunii anterioare depunerii documentelor;
    h) raportarea privind activele admise să acopere rezervele tehnice de care va dispune după transferul de portofoliu asigurătorul / reasigurătorul cesionar;
    i) situaţia rezervelor tehnice ale asigurătorului / reasigurătorului cedent şi ale asigurătorului / reasigurătorului cesionar înainte de transferul de portofoliu, care să reflecte situaţia existentă la sfîrşitul lunii anterioare depunerii documentelor;
    j) estimarea situaţiei rezervelor tehnice ale
asigurătorului / reasigurătorului cesionar după transferul de portofoliu, pe categorii şi clase de asigurări;
    k) raportările asigurătorului / reasigurătorului cedent privind rezervele tehnice şi activele admise care se transferă, corespunzătoare contractelor de asigurare / reasigurare transferabile, care să reflecte situaţia existentă la sfîrşitul lunii anterioare depunerii documentaţiei;
    l) situaţia litigiilor asigurătorului / reasigurătorului cedent şi ale asigurătorului / reasigurătorului cesionar, pe categorii şi clase de asigurări, dacă acestea se referă la contractele de asigurare incluse în portofoliul de asigurare ce se transferă;
    m) situaţia privind cedările în reasigurare ale asigurătorului cedent, pe categorii şi clase de asigurări;
    n) strategia de gestionare a contractelor de asigurare  / reasigurare şi a riscurilor ce urmează a fi preluate, ce trebuie prezentată de asigurătorul / reasigurătorul cesionar;
    o) lista intermediarilor prin care asigurătorul / reasigurătorul cedent desfăşoară activitate de asigurare / reasigurare, precum şi creanţele acestora;
    p) dovada publicării anunţului intenţiei de transfer al portofoliului, conform prevederilor punctului 6 din prezentul Regulament.
    10. Raportările prevăzute la punctul 9 lit. e) - k) din prezentul Regulament vor fi certificate de actuarii asigurătorului / reasigurătorului cedent şi actuarii asigurătorului / reasigurătorului cesionar, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    11. Activele admise să acopere rezervele tehnice transferabile ale asigurătorului / reasigurătorului cedent vor fi menţinute pînă la data preluării efective a portofoliului transferat.
    12.  În urma analizării documentelor prezentate, Comisia Naţională a Pieţei Financiare  stabileşte, prin decizie, următoarele:
    a) aprobarea transferului de portofoliu;
    b) respingerea motivată a transferului de portofoliu.
    13. În vederea aprobării transferului de portofoliu asigurătorul / reasigurătorul cesionar, aflat sub supravegherea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să dispună de licenţă,  să practice riscurile, clasa sau clasele de asigurări pentru care s-a încheiat contractul privind transferul de portofoliu;
    b) să deţină o marjă de solvabilitate disponibilă superioară marjei de solvabilitate minime atît înainte de preluarea portofoliului, cît si după preluarea acestuia;
    c) din documentele prezentate să rezulte că, după preluarea portofoliului, va dispune de rezerve tehnice şi active admise suficiente să acopere rezervele tehnice, în structura prevăzuta în legislaţia în vigoare, pentru a acoperi toate obligaţiile care decurg din contractele de asigurare (reasigurare) în vigoare.
    14.  În cazul în care transferul de portofoliu include şi contracte de asigurări de viaţă, acordul de transfer trebuie verificat şi confirmat şi de către un actuar desemnat de Comisia Naţională a Pieţei Financiare.
    15. La transferul portofoliului aferent exclusiv asigurărilor de viaţă, raportările prevăzute la punctul 9 lit. g) - k) se for referi şi rezervele matematice.
    16. În cazul transferului de portofoliu aferent asigurărilor generale, Comisia Naţională a Pieţei Financiare poate desemna un actuar în scopul verificării corespunderii portofoliului de asigurare transferat conform principiilor actuariale.
    17. În cazul în care transferul de portofoliu cuprinde contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, asigurătorul cedent trebuie să informeze asiguraţii asupra reprezentanţelor de despăgubire, după încheierea transferului de portofoliu.
    18. Decizia de aprobare a transferului de portofoliu se publică de Comisia Naţională a Pieţei Financiare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Capitolul III
Încheierea procedurii de transfer a portofoliului de asigurare
    19. După publicarea deciziei Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare transferul portofoliului de asigurare se încheie cu semnarea procesului-verbal de predare-primire a portofoliului transferat, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarea informaţie:
    a) situaţia portofoliului transferat, în forma prevăzută de anexa la prezentul Regulament;
    b) situaţia rezervelor tehnice şi / sau matematice aferente portofoliului transferat;
    c) situaţia activelor admise să acopere rezervele tehnice şi matematice aferente portofoliului transferat;
    d) condiţiile de asigurare pentru portofoliul transferat;
    e) alte drepturi şi obligaţii ce decurg din transferul de portofoliu.
    20. Procesul-verbal de predare - primire a portofoliului transferat va fi prezentat Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare în termen de cel mult 5 zile de la data semnării acestuia de către părţile implicate în transfer.
    21. Asigurătorul cedent şi asigurătorul cesionar au obligaţia completării registrului special al activelor admise să acopere rezervele tehnice şi matematice ţinut în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) lit. f) din Legea cu privire la asigurări, cu modificările survenite în urma efectuării transferului de portofoliu.
    22. Asigurătorii / reasigurătorii, care intră în procedură de remediere financiară, reorganizare (cu excepţia transformării) sau lichidare, sau în cazul asigurătorilor cu activitate simultană în categoria asigurări de viaţă şi categoria asigurări generale, care intenţionează să renunţe la una dintre cele două activităţi, au obligaţia să iniţieze efectuarea transferului de portofoliu în condiţiile prevăzute la art. 35 din Legea cu privire la asigurări  cu respectarea obligatorie a cerinţelor prezentului Regulament.

Anexă
la Regulamentul privind
transferul portofoliului de asigurare


Situaţia portofoliului asigurătorului cedent

    I. Portofoliu de asigurare primit în reasigurare
   
Numă-
rul poliţei
Numele asigura-
tului, contrac-
tantului
şi beneficia-
rului
Clasa de
asigurare
Riscurile asigurate

Momentul începerii răspunderii asigurăto-

rului cedent

Momentul încetării răspunderii asigurăto-

rului cedent

Prima subscrisă de asigurare
(lei)
Suma asigurată
(lei)
Rezerva primei necâşti-
gate
(lei)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    II. Portofoliu de asigurare din asigurare directă
   
Numă-
rul poliţei
Numele asigura-
tului, contractan-
tului
şi beneficia-
rului
Clasa de
asigurare
Riscurile asigurate

Momentul începerii răspunderii asigurăto-

rului cedent

Momentul încetării răspunderii asigurăto-

rului cedent

Prima subscrisă de asigurare
(lei)
Suma asigurată
(lei)
Rezerva primei necâş-
tigate
(lei)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    III. Portofoliu de asigurare cedat în reasigurare
   
Numă-
rul poliţei
Numele asigura-
tului, contractan-
tului
şi beneficia-
rului
Clasa de
asigurare
Riscurile asigurate

Momentul începerii răspunderii asigurăto-

rului cedent

Momentul încetării răspunderii asigurăto-

rului cedent

Prima subscrisă de asigurare
(lei)
Suma asigurată
(lei)
Rezerva primei necâş-
tigate
(lei)