HGM677/2008
ID intern unic:  328190
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 677
din  06.06.2008
pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare
privind protecţia găinilor ouătoare
Publicat : 17.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 106     art Nr : 691     Data intrarii in vigoare : 14.09.2008
    MODIFICAT
   
HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541
    HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89

    NOTĂ:
    În tot textul Normei sanitar-veterinare privind protecţia găinilor ouătoare cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală” se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor” prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89


    În conformitate cu prevederile Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51- 54, art. 153), Legii zootehniei nr. 412-XV din 27 mai 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 73-77, art. 347), precum şi în scopul protecţiei găinilor ouătoare şi obţinerii produselor alimentare salubre, inofensive şi calitative, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Norma sanitar-veterinară privind protecţia găinilor ouătoare (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina
Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
   
[Pct.3 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]

    PPRIM-MINISTRU                                                   Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare            Anatolie Gorodenco

    Nr. 677. Chişinău, 6 iunie 2008.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 677
din 6 iunie 2008

Norma
sanitar-veterinară privind protecţia găinilor ouătoare
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Norma  sanitar-veterinară privind protecţia găinilor ouătoare  (în continuare - Norma sanitar-veterinară) stabileşte cerinţe minime pentru  protecţia găinilor ouătoare.
    2. Prezenta Normă sanitar-veterinară este armonizată cu prevederile Directivei Consiliului Europei nr.1999/74 din 19 iulie 1999 ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 1999, nr. L 203, p. 53).
    3. Prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare nu se aplică faţă de:
    a) unităţile cu un efectiv mai mic de 350 de găini ouătoare;
    b) unităţile care cresc găini ouătoare de prăsilă.
    4. În prezenta Normă sanitar-veterinară noţiunile de bază utilizate au următoarele semnificaţii:
    găini ouătoare - găini din specia Gallus gallus care au ajuns la maturitatea necesară pentru depunerea ouălor şi sînt ţinute pentru producerea ouălor care nu sînt destinate ecloziunii;
    cuibar - un spaţiu separat pentru ouat, destinat unei singure găini sau unui grup de găini (cuibar de grup); printre componentele podelei cuibarului nu trebuie să existe plasă de sîrmă, care poate veni în contact cu păsările;
    gunoi - orice material fărîmicios care permite găinilor să-şi satisfacă necesităţile etologice;
    suprafaţă utilizabilă - o suprafaţă de cel puţin 30 cm lăţime, cu o porţiune înclinată de podea care nu depăşeşte 14%, cu un loc de trecere de cel puţin 45 cm. Suprafeţele de cuibar nu sînt considerate suprafeţe utilizabile.
Capitolul II
Dispoziţii aplicabile sistemelor alternative de creştere
    5. Sistemele trebuie dotate astfel încît toate găinile ouătoare să dispună de:
    a) un front de furajare linear care să asigure cel puţin 10 cm/pasăre sau un front de furajare circular care să asigure cel puţin 4 cm/pasăre;
    b) jgheaburi de adăpare cu apă continuă, care să asigure un front de adăpare de 2,5 cm/găină, sau jgheaburi de adăpare circulare care să asigure un front de adăpare de 1cm/găină. Acolo unde se folosesc dispozitive trebuie să existe cel puţin un dispozitiv de tipul “biberon” sau “cană” la fiecare 10 găini. În cazul în care punctele de adăpare sînt plumbuite, în apropierea fiecărei găini trebuie să se afle cel puţin două căni sau două dispozitive de tipul “biberon”;
    c) cel puţin un cuibar la fiecare 7 găini. În cazul în care se folosesc cuibare de grup, trebuie să fie cel puţin 1m2 de spaţiu de cuibar pentru cel mult 120 găini;
    d) stinghii adecvate, fără margini ascuţite, care să asigure cel puţin 15 cm/găină. Stinghiile nu vor fi montate deasupra gunoiului, distanţa orizontală dintre stinghii va fi de cel puţin 30 cm, iar distanţa orizontală dintre stinghii şi perete de cel puţin 20 cm;
    e) cel puţin 250 cm2 de suprafaţă cu gunoi/ găină, gunoiul ocupînd cel puţin o treime din suprafaţa solului.
    6. Podelele instalaţiilor se  construiesc astfel încît să suporte, în mod corespunzător, fiecare dintre ghearele orientate în exterior ale fiecărui picior.
    7. În cazul în care sistemele de creştere prevăd mişcarea liberă a găinilor ouătoare între diferite niveluri, pe lîngă dispoziţiile prevăzute la punctele 5 şi 6 ale prezentei Norme sanitar-veterinare, sistemele de producţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să nu existe mai mult de patru niveluri;
    b) spaţiul de trecere între niveluri să fie de cel puţin 45 cm;
    c) locurile de adăpare şi de furajare să fie repartizate astfel încît să ofere acces egal pentru toate găinile;
    d) nivelurile trebuie aranjate astfel încît să împiedice căderea păsărilor pe nivelurile inferioare.
    8. În cazul în care găinile ouătoare au acces la spaţii în aer liber, trebuie să existe suplimentar mai multe ieşiri auxiliare care să ofere acces direct  în afară, de cel puţin 35 cm înălţime şi 40 cm lăţime, şi dispuse de-a lungul întregii clădiri, în orice caz, este nevoie de o deschidere totală de 2 m pentru 1000 de găini.
    Spaţiile în aer liber trebuie să fie:
    a) cu suprafaţa corespunzătoare densităţii păsărilor şi caracteristicilor solului, pentru a preveni orice contaminare;
    b) dotate cu adăpost în caz de vreme rea şi de animale de pradă şi cu jgheaburi de adăpare corespunzătoare.
    9. Densitatea păsărilor nu va depăşi 9 găini ouătoare pe 1m2 de suprafaţă utilizabilă.
    10. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor poate să autorizeze o densitate de păsări de pînă la 12 găini/m2 de suprafaţă utilizabilă.
CAPITOLUL III
Dispoziţii aplicabile creşterii în sisteme de
coteţe neîmbunătăţite

    11. Sistemul de coteţe neîmbunătăţite trebuie să asigure pentru fiecare găină ouătoare cel puţin 550 cm2 de suprafaţă de coteţ, măsurată în plan orizontal, care să poată fi folosită fără restricţii, în special, fără a include îngrădituri ce pot limita suprafaţa disponibilă.
    12. Trebuie instalat un jgheab de furaje ce poate fi folosit fără restricţii. Lungimea acestuia să fie de cel puţin 10 cm înmulţit cu numărul de găini din coteţ.
    13. În cazul în care nu se pun la dispoziţie dispozitive de tipul “biberon” sau “cană”, fiecare coteţ va avea un canal de adăpare cu apă continuă, de aceeaşi lungime ca şi jgheabul de furajare.
    În cazul în care punctele de adăpare sînt plumbuite, pentru fiecare coteţ trebuie să fie accesibile cel puţin două dispozitive de tipul “biberon” sau două “căni”.
    14. Coteţele vor fi de cel puţin 40 cm înălţime în cel puţin 65% din suprafaţa coteţului şi de cel puţin 35 cm în orice punct.
    15. Podelele vor fi construite astfel încît să suporte, în modul corespunzător, fiecare dintre ghearele orientate în exterior ale fiecărui picior.
    Înclinaţia podelei nu va depăşi 14% sau 8%.
    În cazul podelelor din alte materiale decît plasă metalică dreptunghiulară se pot permite înclinaţii mai mari.
    16. Coteţele trebuie dotate cu dispozitive adecvate de scurtare a ghearelor.
CAPITOLUL IV
Dispoziţii aplicabile creşterii în coteţe îmbunătăţite

    17. Coteţele îmbunătăţite pentru găinile ouătoare trebuie să aibă:
    a) cel puţin 750 cm2 de suprafaţă de coteţ/găină, din care 600 cm2 de suprafaţă utilizabilă, înălţimea coteţului, cu excepţia suprafeţei utilizabile menţionate mai sus, va fi de cel puţin 20 cm în fiecare punct şi nici un coteţ nu va avea o suprafaţă totală de pînă la 2000 cm2;
    b) un cuibar;
    c) gunoi, astfel încît găinile să poată ciuguli şi scurma;
    d) stinghii adecvate, permiţînd cel puţin 15 cm/găină;
    e) un jgheab de furajare ce poate fi folosit fără restricţii. Lungimea jgheabului va fi de cel puţin 12 cm înmulţit cu numărul de găini din coteţ;
    f)  un sistem de adăpare corespunzător mărimii grupului,  în cazul în care se pun la dispoziţie dispozitive de tipul “biberon”, fiecare găină trebuie să aibă acces la cel puţin 2 dispozitive de tipul “biberon” sau “cană”.
    18. Pentru facilitarea inspectării, instalării şi depopulării găinilor trebuie să existe un coridor de trecere cu lăţimea minimală de 90 cm între rîndurile coteţelor şi un spaţiu de cel puţin 35 cm între podeaua clădirii şi rîndul cel mai de jos al coteţelor.
    19. Coteţele trebuie dotate cu dispozitive adecvate de scurtare a ghearelor.
CAPITOLUL V
Dispoziţii suplimentare privind protecţia
găinilor ouătoare

    20. Găinile trebuie inspectate de proprietar sau persoana responsabilă cel puţin o dată pe zi.
    21. Nivelul sunetului trebuie minimizat.
    Se va evita zgomotul constant sau brusc. Ventilatoarele, utilajele de hrănire sau alte echipamente vor fi construite, amplasate, instalate şi întreţinute astfel încît să producă cît mai puţin zgomot.
    22. Toate clădirile vor avea o iluminaţie suficientă, pentru a permite găinilor să se vadă şi să fie văzute clar, pentru a putea vedea împrejurimile şi a manifesta niveluri normale de activitate. Acolo unde există lumină naturală, deschiderile spre lumină vor fi aranjate astfel încît lumina să fie distribuită uniform în interiorul încăperii.
    23. După primele zile de adaptare, regimul de iluminare trebuie să fie reglat astfel încît să împiedice eventualele probleme de sănătate şi comportament.
    24. Regimul de iluminare trebuie să urmeze un ritm de 24 de ore şi să includă o perioadă adecvată de întuneric neîntrerupt, care să dureze, ca reper, aproximativ o treime din zi, astfel încît găinile să se poată odihni şi să se evite problemele de sănătate, cum ar fi imunodepresia şi afecţiunile oculare.
    În cazul în care lumina este slabă, va exista şi o perioadă de crepuscul cu o durată suficientă, astfel încît găinile să se poată linişti fără tulburări sau răniri.
   25. Părţile clădirilor, echipamentele şi ustensilele ce vin în contact cu găinile trebuie curăţate şi dezinfectate cu regularitate şi de fiecare dată cînd se realizează depopularea, precum şi înainte de a aduce un nou lot de găini.
    26. În perioada cînd coteţele sînt ocupate, suprafeţele şi echipamentele vor fi păstrate în curăţenie.
    27. Excrementele trebuie îndepărtate cît de des este necesar.
    28. Găinile moarte trebuie îndepărtate în fiecare zi.
    29. Coteţele vor fi echipate în mod corespunzător pentru a evita ieşirea găinilor.
    30. Un adăpost alcătuit din două sau mai multe rînduri de coteţe vor fi dotate respectiv sau vor fi luate toate măsurile pentru a permite inspectarea tuturor rîndurilor fără dificultate şi pentru a facilita îndepărtarea găinilor.
    31. Dimensiunile uşii coteţului trebuie să fie de aşa natură încît să permită îndepărtarea unei găini adulte fără ca aceasta să aibă de suferit sau să se rănească.
    32. Se interzice orice  procedeu care ar putea conduce la mutilare.
    33. Pentru a împiedica ciugulirea penelor şi canibalismul, se poate recurge la ajustarea ciocului, cu condiţia ca aceasta să se facă de către personal calificat, la puii de vîrstă mai mică de 10 zile care sînt destinaţi creşterii pentru ouă.
CAPITOLUL VI
Dispoziţii tranzitorii şi finale
    34. În scopul conformării cu prevederile  prezentei Norme sanitar-veterinare, agenţilor economici, care la momentul intrării în vigoare a prezentei Norme activează în domeniul avicol, li se acordă o perioadă de tranziţie de pînă la 5 ani. Aceştia trebuie să elaboreze şi să prezinte Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare planurile de restructurare a întreprinderilor, iar Ministerul întreprinde măsurile necesare în vederea susţinerii agenţilor economici.
    35. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor:
    va înregistra şi va  atribui unităţilor un cod numeric cu care se vor marca ouăle plasate pe piaţă pentru consumul uman;
    va efectua inspecţii pentru a monitoriza respectarea prevederilor prezentei Norme sanitar-veterinare;
    va acorda tot sprijinul necesar experţilor veterinari din ţara importatoare, care vor efectua o inspecţie la faţa locului, în scopul verificării respectării cerinţelor prezentei Norme sanitar-veterinare, precum şi a altor cerinţe impuse de autorităţile competente ale ţării importatoare de către agenţii economici din ţara exportatoare care solicită autorizare pentru export în ţara respectivă.
    Experţii veterinari din ţara importatoare vor examina rezultatele verificării efectuate, apoi vor întocmi şi transmite autorităţii veterinare naţionale raportul final, în baza căruia vor lua decizia privind acceptarea exportului de producţie avicolă de la agentul economic respectiv.
    Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor va întreprinde măsurile necesare, în scopul conformării prezentei Norme sanitar-veterinare şi verificării rezultatelor.
    36. Prevederile stipulate la pct. 10 din prezenta Normă sanitar-veterinară vor fi în vigoare pînă la 31 decembrie 2011.
    Începînd cu 1 ianuarie 2012 se interzice exportul producţiei de către întreprinderile care nu dispun de coteţe îmbunătăţite.