HGA735/2008
ID intern unic:  328284
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 735
din  19.06.2008
cu privire la aprobarea Regulamentului şi componenţei nominale
 a Colegiului  Ministerului Economiei şi Comerţului
Publicat : 27.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 112-114     art Nr : 736
    Abrogată prin HG690 din 13.11.09,MO166-168/20.11.09 art.768

    MODIFICAT
   
HG485 din 12.08.09, MO124-126/14.08.09 art.536
    HG339 din 28.04.09, MO86-88/08.05.09 art.392

    În conformitate cu Legea nr. 63-XVI din 27 martie 2008 pentru modificarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.59-61, art.203) şi Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 4 aprilie 2008 “Privind acţiunile de reorganizare a unor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.74-75, art.478), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul Ministerului Economiei şi Comerţului, conform anexei nr.1.
    componenţa nominală a Colegiului Ministerului Economiei şi Comerţului conform anexei nr.2.
    2. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Colegiului din funcţiile publice deţinute, atribuţiile acestora în cadrul Colegiului vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.
    3. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.

    Prim-ministru                                                               Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                               Igor Dodon

    Nr. 735. Chişinău, 19 iunie 2008.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.735 din 19 iunie 2008
REGULAMENTUL
Ministerului Economiei şi Comerţului
I. Dispoziţii generale
    1. Ministerul Economiei şi Comerţului (în continuare - Ministerul) este organul central de specialitate al administraţiei publice, abilitat să monitorizeze şi să coordoneze sectorul real al economiei, precum şi să promoveze, în scopul asigurării creşterii economice, politica unică a statului în domeniul transformărilor structurale, dezvoltării afacerilor şi cooperării externe, industriei şi energeticii, administrării proprietăţii publice şi privatizării, comerţului şi protecţiei consumatorilor, demografiei, muncii şi migraţiei de muncă, securităţii industriale, infrastructurii calităţii.
    2. Ministerul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia şi legile Republicii Moldova, cu decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, cu alte acte normative şi cu prevederile prezentului Regulament.
    3. Pentru implementarea activităţilor de promovare a unei economii de piaţă şi realizarea obiectivelor politicii economice a statului, în subordinea Ministerului funcţionează organe ale administraţiei publice centrale, instituţii şi organizaţii.
    4. Ministerul este persoană juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea sa în limba moldovenească, precum şi de conturi trezoreriale, de mijloace financiare şi materiale.
    5. În relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, cu autorităţile oficiale ale statelor străine Ministerul acţionează în limitele competenţelor sale.
II. Sarcinile principale ale Ministerului
    6. În scopul elaborării şi promovării politicii unice de stat în domeniile vizate, Ministerul are următoarele sarcini principale:
    monitorizarea şi coordonarea sectorului real al economiei;
    monitorizarea, analiza şi evaluarea tendinţelor de dezvoltare social-economică ce atestă transformările structurale şi economice din ţară;
    contribuirea la crearea în Republica Moldova a unui mediu investiţional favorabil, cu scopul atragerii investiţiilor autohtone şi străine;
    elaborarea politicii de stat în domeniul activităţii investiţionale, zonelor economice libere, parcurilor industriale şi administrării patrimoniului public; participarea la organizarea procesului bugetar reieşind din competenţele Ministerului;
    analiza tendinţelor evoluţiei sărăciei în Republica Moldova şi a Indicelui de Deprivare a Ariilor Mici;
    optimizarea mecanismelor reglementării de stat a activităţilor antreprenoriale;
    elaborarea politicii de stat şi coordonarea măsurilor de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii;
    elaborarea cadrului economico-financiar şi juridic favorabil pentru eficientizarea activităţii agenţilor economici;
    elaborarea unui sistem complex de reglementare de către stat a relaţiilor economice externe în vederea integrării economiei naţionale în economia mondială şi promovarea unei politici de protejare a intereselor naţionale;
    elaborarea direcţiilor strategice ale politicii economice externe a statului şi coordonarea activităţii de realizare a acesteia;
    elaborarea şi perfecţionarea continuă a cadrului juridic bilateral la nivel interstatal, interguvernamental, interministerial şi interregional, ce reglementează relaţiile comercial-economice şi investiţionale ale Moldovei cu alte ţări;
    implementarea şi monitorizarea realizării prevederilor tratatelor bilaterale cu caracter economic;
    instituirea comisiilor mixte, grupurilor de lucru, a căror activitate este reglementată prin acorduri, tratate interstatale, interguvernamentale la nivel bilateral şi multilateral cu caracter economic;
    asigurarea coordonării realizării deciziilor comisiilor mixte şi ale grupurilor de lucru de colaborare comercial-economică;
    fundamentarea şi coordonarea aspectului economic al procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, precum şi contribuirea la asigurarea participării la activităţile desfăşurate în cadrul iniţiativelor de cooperare regională;
    formarea politicii de stat privind dezvoltarea comerţului interior şi exterior şi a prestărilor de servicii în baza elaborării priorităţilor în domeniul reglementării de stat;
    reglementarea activităţii privind satisfacerea pieţei interne de consum cu mărfuri, în baza studierii conjuncturii pieţelor externe şi interne;
    promovarea politicii statului în domeniul activităţii comerciale interne, elaborarea şi implementarea unor mecanisme eficiente de reglementare a comerţului intern, precum şi perfecţionarea cadrului legislativ privind protecţia drepturilor consumatorilor;
    colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale privind chestiunile ce ţin de tipizarea şi amplasarea raţională a reţelei comerciale, optimizarea activităţii reţelei de comerţ ambulant şi în pieţe, protejarea drepturilor consumatorilor, eficientizarea activităţii întreprinderilor de comerţ şi alimentaţie publică şi de prestări servicii;
    promovarea politicii de stat care va favoriza mediul de afaceri în domeniul comerţului şi prestărilor de servicii;
    determinarea şi implementarea unor principii de amplasare a reţelei comerciale şi de prestări servicii în raport cu cerinţele urbanismului modern;
    modernizarea comerţului prin implementarea unor tehnologii comerciale performante, metode avansate de comercializare a mărfurilor şi de prestare a serviciilor;
    unificarea cerinţelor privind organizarea activităţii comerciale şi de prestări servicii pentru comercianţii particulari din actualul sector neorganizat;
    integrarea europeană şi armonizarea legislaţiei cu reglementările comunitare şi ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului privind creşterea economică şi dezvoltarea mediului de afaceri, atragerea de investitori, precum şi stimularea dezvoltării infrastructurii calităţii;
    elaborarea propunerilor privind modificarea legislaţiei comerciale, taxelor vamale şi tarifelor, în conformitate cu interesele statului şi ale populaţiei;
    susţinerea activităţii burselor de mărfuri, dezvoltarea comerţului bursier şi a celui electronic, precum şi crearea şi asigurarea bunei funcţionări a pieţelor de comercializare a mărfurilor cu ridicata;
    punerea în practică a prevederilor legislaţiei naţionale ce ţin de controlul asupra exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice, precum şi aplicarea şi implementarea Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, pro­ducerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora prin coordonarea interacţiunii autorităţilor publice centrale implicate în acţiuni de control asupra mărfurilor strategice;
    stabilirea relaţiilor de cooperare cu organizaţiile specializate din alte state, prin participarea la reuniunile regimurilor internaţionale de neproliferare şi de control asupra exporturilor, la reuniunile organizaţiilor internaţionale care se ocupă de controlul diferitelor categorii de mărfuri strategice, neproliferarea diverselor categorii de arme de distrugere în masă şi alte acţiuni şi manifestări conexe domeniului de responsabilitate;
    promovarea politicii statului în domeniul privatizării, postprivatizării, evidenţei patrimoniului public;
    asigurarea respectării drepturilor şi intereselor patrimoniale ale statului în procesul privatizării şi postprivatizării;
    elaborarea şi promovarea politicilor statului în domeniul parteneriatului public-privat;
    [Pct.6 alineat introdus prin HG339 din 28.04.09, MO86-88/08.05.09 art.392]
    armonizarea legislaţiei naţionale cu Carta Socială Europeană revizuită prin pregătirea şi prezentarea la Comitetul Guvernamental pentru Carta Socială Europeană al Consiliului Europei a rapoartelor periodice privind executarea prevederilor articolelor ratificate;
    reprezentarea Guvernului în relaţiile de colaborare cu Organizaţia Internaţională a Muncii (O.I.M.) în sferele sale de competenţă;
    iniţierea şi negocierea, cu împuternicirea Guvernului, a convenţiilor, acordurilor şi altor aranjamente internaţionale şi interstatale;
    întocmirea rapoartelor privind implementarea prevederilor convenţiilor O.I.M. (ratificate) şi prezentarea lor de sine stătător Biroului Internaţional al Muncii;
    analiza evoluţiei şi prognozarea pieţei forţei de muncă, elaborarea strategiilor şi programelor naţionale de ocupare a forţei de muncă;
    prevenirea şomajului în masă, asigurarea unui nivel adecvat al ocupării forţei de muncă, promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii, încadrarea şi reîncadrarea în muncă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
    organizarea activităţilor de orientare şi de formare profesională a populaţiei aflate în căutarea unui loc de muncă pentru eventuala ei integrare în muncă;
    elaborarea şi aplicarea măsurilor speciale de integrare pe piaţa muncii a persoanelor cu risc sporit de a fi traficate, în special a femeilor din zonele defavorizate şi a persoanelor marginalizate social;
    promovarea politicii statului în domeniul organizării şi remunerării muncii;
    fundamentarea proiectului bugetului Fondului de şomaj;
    elaborarea mecanismelor de stimulare a agenţilor economici pentru crearea locurilor noi de muncă în scopul angajării şomerilor;
    elaborarea, promovarea şi realizarea politicii de stat în domeniul securităţii muncii;
    gestionarea locurilor de muncă devenite vacante;
    promovarea programelor şi acordurilor de colaborare internaţională în domeniul ocupării şi formării profesionale a forţei de muncă;
    elaborarea actelor normative privind retribuirea muncii salariaţilor din economia naţională şi dirijarea metodologică privind aplicarea noilor condiţii de salarizare pe domeniile economice;
    elaborarea propunerilor de stabilire a mărimii salariului minim pe ţară şi a salariului tarifar pentru categoria I de calificare a angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară;
    coordonarea activităţii ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale în domeniul organizării şi retribuirii muncii, în scopul protecţiei sociale a salariaţilor;
    coordonarea cu ministerele de resort a acţiunilor pentru implementarea Concepţiei privind dezvoltarea sistemului de dialog social, colaborarea cu partenerii sociali în vederea dezvoltării tripartitismului social;
    asigurarea aplicării dispoziţiilor actelor legislative şi ale altor acte normative referitoare la condiţiile de muncă şi la protecţia salariaţilor în exercitarea atribuţiilor ce le revin prin intermediul Inspecţiei Muncii;
    coordonarea activităţii de pregătire, instruire şi informare a personalului din întreprinderi, instituţii şi organizaţii în problemele protecţiei muncii şi relaţiilor de muncă; perfecţionarea legislaţiei în domeniul muncii şi ajustarea ei la cerinţele şi normele internaţionale;
    întreprinderea unor acţiuni de prevenire şi diminuare a consecinţelor nerespectării legislaţiei muncii, exercitarea atribuţiilor prevăzute în Codul muncii;
    stabilirea relaţiilor de colaborare cu organele guvernamentale şi cu organizaţiile neguvernamentale din alte ţări privind soluţionarea problemelor muncii;
    asigurarea bazei materiale şi dotarea unităţilor subordonate;
    efectuarea controlului asupra activităţii serviciilor sale desconcentrate în teritoriu, analiza rezultatelor şi întreprinderea măsurilor ce se impun pentru lichidarea neajunsurilor depistate;
    elaborarea, promovarea şi realizarea politicii de stat în domeniul migraţiei forţei de muncă;
    înaintarea propunerilor privind direcţiile prioritare ale politicii migraţionale a statului;
    armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul migraţiei forţei de muncă cu standardele internaţionale;
    prognozarea, gestionarea şi monitorizarea fluxurilor lucrătorilor migranţi;
    elaborarea politicilor de stat în domeniul dezvoltării populaţiei şi prevenirii riscurilor demografice;
    elaborarea şi promovarea strategiilor şi politicilor statului în domeniile industriei şi energeticii;
    promovarea politicii statului în vederea implementării rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic în domeniile industriei şi energeticii;
    elaborarea principiilor şi mecanismelor de amplasare raţională pe teritoriul ţării a capacităţilor de producţie, ţinîndu-se cont de Planul de amenajare a teritoriului naţional, potenţialul resurselor naturale din teritoriu, specializarea sferei productive teritoriale;
    elaborarea şi promovarea strategiei şi politicii de asigurare a securităţii energetice a statului;
    asigurarea corespunderii politicilor cu prevederile concepţiilor, strategiilor, programelor şi planurilor naţionale, racordarea lor la priorităţile şi necesităţile de integrare europeană a ţării;
    identificarea problemelor prioritare, elaborarea şi promovarea de programe şi planuri naţionale de acţiuni în domeniile sale de activitate şi exercitarea controlului asupra realizării lor;
    promovarea reformei organizaţional-economice, adecvate cerinţelor economiei de piaţă, în domeniile industriei şi energeticii;
    participarea la elaborarea standardelor naţionale în domeniile industriei şi energeticii;
    elaborarea reglementărilor tehnice în domeniile industriei şi energeticii;
    promovarea implementării noilor tehnologii, echipamente, aparate, maşini, mecanisme performante şi a noilor materiale în domeniile sale de activitate, întru creşterea competitivităţii produselor industriale;
    organizarea, în comun cu alte ministere şi cu autorităţile administraţiei publice locale, elaborării şi realizării măsurilor de conservare a energiei;
    promovarea şi asigurarea implementării cerinţelor legislaţiei naţionale şi internaţionale privind protecţia mediului, cu referinţă la activităţile industriale;
    elaborarea şi promovarea politicii statului în domeniile reglementării tehnice, standardizării, metrologiei, acreditării, evaluării conformităţii, în scopul asigurării liberei circulaţii a mărfurilor şi eliminării barierelor tehnice în calea comerţului;
    elaborarea şi promovarea politicii statului în domeniile protecţiei consumatorilor, supravegherii pieţei şi securităţii industriale;
    elaborarea şi actualizarea legislaţiei în domeniile reglementării tehnice, standardizării, metrologiei, acreditării, evaluării conformităţii, supravegherii pieţei, protecţiei consumatorilor şi securităţii industriale, în funcţie de     evoluţia practicii europene şi internaţionale în aceste domenii;
    coordonarea activităţilor de formare profesională în domeniul infrastructurii calităţii.

III. Funcţiile de bază ale Ministerului
    7. În conformitate cu sarcinile ce îi revin, Ministerul exercită următoarele funcţii de bază:
    1) în domeniul monitorizării şi coordonării sectorului real al economiei:
monitorizează situaţia, definitivează studiile analitice şi informaţionale, concepţiile şi programele, examinează şi coordonează elaborarea proiectelor de acte normative şi legislative în domeniile:
    a) economic şi financiar-bancar;
    b) agriculturii şi mediului;
    c) industriei şi infrastructurii (industrie, reglementare tehnică, standardizare, metrologie şi supraveghere tehnică, construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului, gospodăria locativ-comunală, complexul energetic, produse petroliere şi gaze, transporturi, gospodăria drumurilor, comunicaţii şi servicii poştale);
    definitivează proiectele de acte normative prezentate de ministere şi alte autorităţi administrative centrale, precum şi pregăteşte materialele analitice şi informaţionale aferente acestor proiecte, prezentîndu-le ulterior, în modul stabilit, conducerii, spre examinare în şedinţele Guvernului sau la şedinţele de lucru convocate de conducerea Guvernului;
    perfectează, în modul stabilit, proiectele de acte legislative - iniţiative legislative ale Guvernului (ce reies din atribuţiile funcţionale), precum şi proiectele de acte legislative primite spre avizare din partea Parlamentului;
verifică corespunderea proiectelor de acte normative (din domeniile de competenţă) ce urmează a fi examinate în şedinţele Guvernului cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi cu prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    pregăteşte materialele analitice şi informaţionale cu privire la diverse chestiuni ce se examinează de către Guvern în contextul coordonării sectorului real al economiei naţionale, cu dreptul de a solicita informaţiile necesare de la ministere şi alte autorităţi administrative centrale;
    convoacă şedinţele de lucru consacrate subiectelor monitorizării şi coordonării sectorului real al economiei naţionale, cu participarea conducerii Guvernului şi a conducătorilor organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale, reprezentanţilor societăţii civile şi ai sectorului privat;
    2) în domeniul politicilor economice ale statului, analizei şi prognozării macroeconomice:
    determină politica statului în vederea dezvoltării social-economice durabile a ţării;
    elaborează programe şi concepţii, proiecte de legi, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova şi de hotărîri ale Parlamentului şi Guvernului, alte acte normative în domeniul economiei şi exercită expertiza acestora;     avizează şi prezintă, în modul stabilit, propuneri privind formarea şi executarea bugetului de stat;
    participă la elaborarea bazei politicii bugetare;
    participă la elaborarea politicii fiscale şi administrării fiscale;
    monitorizează, analizează şi evaluează tendinţele de dezvoltare social-economică a ţării, elaborează prognozele principalilor indicatori macroeconomici pe termen scurt, mediu şi lung;
    determină direcţiile prioritare de dezvoltare şi elaborează proiectul conceptual al politicii economice a Guvernului;
    monitorizează şi analizează situaţia economică curentă, elaborează propuneri privind direcţiile strategice şi priorităţile de dezvoltare a economiei naţionale;
    prezintă Guvernului rapoarte despre implementarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare, precum şi a altor programe de dezvoltare a economiei naţionale în domeniile sale de activitate;
    acordă asistenţă metodologică şi organizează lucrările de totalizare şi prognozare a dezvoltării social-economice, inclusiv în cazul declanşării situaţiilor excepţionale;
    participă la elaborarea programelor naţionale;
    monitorizează, analizează şi prezintă, în modul stabilit de Guvern, tendinţele evoluţiei sărăciei în ţară;
    menţine baza de date privind indicatorii social-economici ce caracterizează condiţiile de trai ale populaţiei şi calculează Indicele de Deprivare a Ariilor Mici;
    3) în domeniul transformărilor structurale şi economice, dezvoltării antreprenoriale:
    efectuează analiza şi controlul asupra realizării transformărilor structurale şi economice, elaborează propunerile respective;
    coordonează cu ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, autorităţile administraţiei publice locale măsurile orientate spre realizarea transformărilor economice şi elaborează soluţii comune în vederea aprofundării acestor transformări;
    desfăşoară încontinuu dialogul cu reprezentanţii comunităţii investitorilor şi ai oamenilor de afaceri în scopul soluţionării problemelor ce ţin de ameliorarea climatului investiţional;
    efectuează analiza proceselor şi factorilor care influenţează activitatea investiţională; determină direcţiile prioritare ale politicii investiţionale de stat, precum şi implementează măsurile privind îmbunătăţirea climatului investiţional;
    elaborează şi monitorizează politica de stat în domeniul atragerii investiţiilor, inclusiv în zonele economice libere şi în parcurile industriale;
    elaborează măsuri în vederea dezvoltării şi susţinerii întreprinderilor mici şi mijlocii;
    efectuează analiza complexă a activităţii economico-financiare a agenţilor economici în scopul elaborării propunerilor privind perfecţionarea şi implementarea politicii de stat în domeniul susţinerii şi protejării activităţii de antreprenoriat;
    elaborează şi prezintă propuneri pentru ajustarea actelor legislative şi normative în scopul simplificării şi respectării stricte a procedurii de înregistrare de către stat a întreprinderilor, de obţinere a licenţelor şi patentelor de întreprinzător, precum şi pentru excluderea imixtiunii excesive a organelor de control şi fiscale, a altor structuri de stat în activitatea agenţilor economici;
    acordă asistenţă metodologică secţiilor (direcţiilor) economie ale consiliilor raionale şi municipale în organizarea activităţii economice din teritoriu;
    elaborează propuneri privind politica statului în domeniul reglementării activităţii antreprenoriale, privind perfecţionarea bazei legislative şi instituţionale;
    monitorizează acţiunile ministerelor, altor autorităţi administrative centrale cu funcţii de reglementare şi control în domeniul ce ţine de optimizarea reglementării activităţii de întreprinzător;
    participă la implementarea rezultatelor analizei impactului de reglementare a actelor normative;
    asigură activitatea Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător şi organelor de lucru ale acesteia;
    participă la implementarea activităţilor de consolidare a capacităţilor personalului autorităţilor publice de a elabora, implementa, monitoriza şi evalua activităţile ce ţin de reforma de reglementare a activităţii de întreprinzător;
    elaborează politici de stat privind susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;
    coordonează şi monitorizează procesul de realizare a politicii de stat privind susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;
    4) în domeniul relaţiilor economice externe:
    coordonează activităţile ministerelor, altor autorităţi administrative centrale, autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul relaţiilor economice externe;
    elaborează şi înaintează propuneri privind reglementarea de către stat a activităţii economice externe în scopul asigurării dezvoltării echilibrate a economiei şi eficientizării comerţului exterior;
    elaborează şi implementează, în comun cu ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, programe şi planuri de acţiuni privind dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor comercial-economice cu ţările lumii şi organizaţiile economice internaţionale şi regionale;
    participă la negocierile comercial-economice multilaterale în cadrul organizaţiilor economice internaţionale şi regionale (CSI, GUAM, Comunitatea Economică EuroAsiatică, UNECE, OCMN etc.);
    negociază direct şi participă la negocierea şi la încheierea tratatelor, acordurilor şi altor înţelegeri internaţionale cu caracter economic sau pentru crearea cadrului juridic necesar dezvoltării schimburilor comerciale cu statele lumii, precum şi cu organizaţiile economice internaţionale şi regionale;
    monitorizează şi aplică în practică prevederile convenţiilor, tratatelor, acordurilor cu caracter economic în vederea integrării în structurile europene sau în alte organizaţii economice internaţionale şi regionale;
    elaborează note informative şi sinteze cu privire la evoluţia relaţiilor comercial-economice ale Republicii Moldova cu statele lumii, precum şi cu organizaţiile economice internaţionale şi regionale;
    efectuează analiza permanentă privind dezvoltarea economică a altor state, precum şi a modificărilor în legislaţia statelor lumii în domeniul comercial-economic, care por afecta interesele comercial-economice ale Republicii Moldova, şi înaintează, în baza acestora, propuneri concrete;
    instituie, organizează şi participă la şedinţele comisiilor interguvernamentale, grupurilor de lucru de colaborare comercial-economică, care se desfăşoară în ţară sau în străinătate, precum şi monitorizează permanent realizarea prevederilor stipulate în protocoalele acestor comisii, grupuri de lucru de colaborare comercial-economică;
    elaborează strategii, programe şi politici privind reglementarea comerţului, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi promovarea comerţului exterior;
    controlează aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale în vederea integrării în structurile europene sau în alte organisme internaţionale;
    elaborează studii şi sinteze referitoare la evoluţia economiei şi comerţului exterior;
    participă la negocierile comerciale multilaterale şi la procesele de integrare europeană şi asigură armonizarea legislaţiei naţionale din domeniile de activitate;
    coordonează activităţile în domeniile colaborării transfrontaliere şi dezvoltării euroregiunilor;
    organizează şi participă la misiuni economice în scopul promovării exportului produselor moldoveneşti;
    participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internaţională, care se desfăşoară în ţară sau în străinătate;
    iniţiază acţiuni de cooperare internaţională şi de colaborare economică externă, în plan bilateral şi multilateral;
    cooperează cu reprezentanţele economice ale Republicii Moldova în străinătate şi cu cele acreditate în Republica Moldova pentru derularea unor proiecte şi promovarea relaţiilor economice şi a cooperării internaţionale;
    realizează politica comercială a Republicii Moldova şi asigură armonizarea legislaţiei naţionale din domeniul comerţului şi al relaţiilor economice internaţionale cu normele Organizaţiei Mondiale a Comerţului (O.M.C.), Uniunii Europene şi altor organizaţii şi forme de cooperare prevăzute de acordurile economice la care Republica Moldova este sau intenţionează să devină parte;
    studiază tendinţele pieţelor externe în ceea ce priveşte competitivitatea şi oportunităţile de comerţ pentru agenţii economici din Republica Moldova;
    efectuează analiza şi prognozarea activităţii economice externe, identifică direcţiile principale ale activităţii economice externe, elaborează proiecte de acte legislative şi normative vizînd acest domeniu;
    efectuează analiza sistematică a realizării prevederilor tratatelor internaţionale şi acordurilor interguvernamentale în domeniul relaţiilor economice externe;
    dezvoltă relaţiile de colaborare cu organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale din domeniul său de activitate, inclusiv în vederea eliminării barierelor tarifare şi netarifare din calea schimburilor comerciale cu produse;
    elaborează şi dezvoltă expertizele în operarea acordurilor O.M.C. şi asigură corespunderea iniţiativelor şi acţiunilor politicii comerciale şi a măsurilor întreprinse cu cerinţele acestor acorduri;
    asigură elaborarea şi aplicarea măsurilor de apărare comercială în cazul situaţiilor excepţionale în comerţul exterior, în condiţiile legii;
    fundamentează propunerile privind taxele vamale la import şi tehnicile de apărare comercială;
    în comun cu ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, prezintă propuneri coordonate privind promovarea politicii guvernamentale de integrare europeană a Republicii Moldova;
    asigură şi coordonează, în limitele competenţelor, acţiunile intra- şi interministeriale privind implementarea activităţilor şi angajamentelor stipulate în compartimentele socioeconomice ale documentelor strategice necesare pentru promovarea politicii de integrare europeană, inclusiv în Acordul de Parteneriat şi Cooperare între Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi Planul de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană şi coordonează elaborarea dărilor de seamă referitor la aceste realizări;
    coordonează evaluarea gradului de compatibilitate a legislaţiei naţionale în vigoare din sectorul socioeconomic cu actele normative comunitare relevante şi formulează propuneri în vederea racordării acestora la normele şi cerinţele comunitare, precum şi în vederea accelerării procesului de armonizare şi implementare;
    asigură şi coordonează participarea la diferite mecanisme de cooperare regională şi subregională;
    dirijează şi controlează activităţile reprezentanţelor comercial-economice, în conformitate cu politica şi interesele economice ale statului;
    5) în domeniul dezvoltării resurselor umane, muncii şi politicii salariale:
    recepţionează, sistematizează şi analizează informaţia privind ocuparea forţei de muncă şi situaţia pe piaţa muncii, salarizarea, respectarea dispoziţiilor legale privind condiţiile de muncă şi protecţia salariaţilor în exercitarea atribuţiilor ce le revin şi, în baza ei, elaborează prognozele şi recomandările necesare, analizează indicatorii ce caracterizează nivelul de trai al populaţiei, coordonează planificarea activităţii Agenţiei Naţionale Pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Inspecţiei Muncii pentru perioada curentă şi de perspectivă;
    prognozează, evaluează şi promovează direcţiile prioritare în domeniul dezvoltării resurselor umane;
    coordonează activitatea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale privind dezvoltarea resurselor umane;
    monitorizează, evaluează şi elaborează prognozele privind dezvoltarea resurselor umane;
    avizează proiectele de acte legislative şi normative şi programele înaintate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice ce ţin de dezvoltarea resurselor umane;
    elaborează şi prezintă Guvernului propuneri argumentate privind îmbunătăţirea structurii ocupării forţei de muncă pe ramurile economiei naţionale şi reducerea şomajului, politica salarială şi protecţia salariaţilor în exercitarea atribuţiilor ce le revin, perfectarea şi perfecţionarea cadrului juridic în domeniile menţionate;
    coordonează activităţile de orientare şi formare profesională, plasare în cîmpul muncii şi protecţie socială a şomerilor;
    asigură promovarea măsurilor active pe piaţa forţei de muncă şi sporirea gradului de ocupare şi diminuare a şomajului în rîndul populaţiei;
    coordonează activităţile ce ţin de informarea în masă a populaţiei despre cererea şi oferta forţei de muncă, promovînd metode avansate de informare cum sînt: utilizarea sistemului informaţional al pieţii muncii, mass-media şi alte mijloace şi instrumente;
    întreprinde acţiuni pentru promovarea politicii de stat în domeniul protecţiei muncii, respectarea dispoziţiilor legale referitoare la condiţiile de muncă şi la protecţia salariaţilor în exercitarea atribuţiilor ce le revin, coordonează şi controlează respectarea prevederilor legislaţiei muncii în ramurile economiei naţionale;
    participă la elaborarea, încheierea şi realizarea convenţiilor colective (nivel naţional) între Guvern, Patronate şi Sindicate;
    verifică respectarea de către întreprinderi, organizaţii şi instituţii a prevederilor contractelor colective de muncă, încheiate şi înregistrate în modul stabilit;
    stabileşte relaţii externe de colaborare în domeniul muncii în baza acordurilor şi convenţiilor interguvernamentale şi interministeriale încheiate;
    organizează şi coordonează activităţile de informare şi consultare în domeniile ocupării forţei de muncă, raporturilor de muncă şi politicii salariale, protecţiei muncii şi în alte domenii în structurile subordonate, la toate nivelurile;
    organizează selectarea, instruirea, perfecţionarea cadrelor, atribuie grade de calificare funcţionarilor şi categorii de calificare lucrătorilor din sistemul Ministerului, asigură repartizarea lor raţională în structurile din subordine;
    desfăşoară activitatea de informare a opiniei publice privind promovarea şi realizarea politicii de stat în domeniul muncii;
    examinează, în termenele stabilite de legislaţia în vigoare, petiţiile cetăţenilor, ia măsurile de rigoare, organizează audienţa cetăţenilor în problemele muncii;
    elaborează propuneri privind perfecţionarea legislaţiei în domeniul muncii, dezvoltarea parteneriatului social şi reformarea sistemului de salarizare;
    elaborează planul de înmatriculare în instituţiile de învăţămînt superior de stat cu finanţare bugetară;
    participă la elaborarea planului de înmatriculare la studii a elevilor şi studenţilor în instituţiile de învăţămînt secundar profesional de stat cu finanţare bugetară;
    asigură activitatea Secretariatului Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective;
    6) în domeniul migraţiei forţei de muncă:
    prezintă spre examinare Guvernului, în modul stabilit, proiecte de legi, hotărîri, alte acte normative, precum şi programe şi strategii în domeniile ce ţin de competenţa sa;
    elaborează politici privind activitatea de muncă şi protecţia lucrătorilor migranţi;
    elaborează mecanisme de reglementare a proceselor migraţiei forţei de muncă;
    eliberează, prelungeşte şi anulează permisele de muncă cetăţenilor străini şi apatrizilor;
    efectuează controlul legalităţii angajării în cîmpul muncii a cetăţenilor străini şi apatrizilor pe teritoriul Republicii Moldova;
    asigură acumularea, păstrarea, prelucrarea, difuzarea şi schimbul de informaţii referitoare la procesele migraţionale ale forţei de muncă pe plan intern şi extern;
    elaborează politici ce ţin de migraţia externă a forţei de muncă;
    elaborează şi încheie acorduri bilaterale în domeniul migraţiei de muncă;
    realizează şi implementează instrumentele juridice bilaterale şi multilaterale de cooperare în domeniul migraţiei forţei de muncă;
    coordonează activitatea agenţiilor private de ocupare a forţei de muncă peste hotare;
    7) în domeniul comerţului:
    exercită monitorizarea situaţiei pieţei de consum şi prestărilor de servicii, precum şi a preţurilor formate pe piaţa internă de mărfuri şi servicii, efectuează analiza şi prognozarea conjuncturii pieţei, participă la elaborarea bilanţurilor generalizatoare ale volumelor calculate ale resurselor de mărfuri;
    elaborează şi realizează principiile de bază ale politicii de stat în domeniul comerţului interior şi exterior şi prestărilor serviciilor, elaborează proiecte ale actelor legislative ce reglementează activitatea comercială a agenţilor economici, indiferent de forma lor de proprietate, precum şi reguli, instrucţiuni, regulamente în sfera comerţului şi prestărilor de servicii, desfăşoară o politică unică ce ţine de atribuirea categoriilor întreprinderilor de comerţ şi alimentaţie publică;
    înaintează propuneri privind modificarea legislaţiei cu privire la comerţ, prestări servicii, a tarifelor şi taxelor vamale, aplicarea măsurilor de protejare a pieţei interne şi stabilirea unui regim favorabil pentru producerea şi desfacerea mărfurilor social importante, precum şi a grupelor de mărfuri şi servicii orientate spre export şi substituirea celor de import;
    coordonează implementarea şi realizarea Programului naţional de revigorare a cooperaţiei de consum;
    adoptă, în comun cu ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, autorităţile administraţiei publice locale, organizaţiile de comerţ şi alte întreprinderi, măsuri privind formarea şi saturarea pieţei de consum cu mărfuri, sporirea competitivităţii mărfurilor autohtone;
    elaborează şi aplică, în comun cu alte structuri statale şi nonguvernamentale, un complex de măsuri stimulatorii privind exportul de mărfuri şi servicii din ţară, formează cadrul juridic favorabil pentru desfăşurarea activităţilor de export, promovează imaginea ţării pe arena internaţională;
    poartă tratative cu instituţiile financiare internaţionale în vederea atragerii investiţiilor şi capitalului în sfera comerţului şi prestării serviciilor;
    participă la realizarea reformelor economice în sfera comerţului şi alimentaţiei publice şi la crearea condiţiilor de concurenţă, precum şi la examinarea, în comun cu ministerele interesate, a propunerilor privind perfecţionarea sistemelor de formare a preţurilor, de impozitare, creditare, evidenţă contabilă şi statistică în ramură;
    coordonează activitatea burselor de mărfuri din Moldova şi elaborează, în comun cu ministerele şi alte autorităţi administrative centrale interesate, proiectele concepţiei şi ale programelor de dezvoltare a comerţului de bursă;
    elaborează, conform situaţiei de pe piaţa internă, şi înaintează Guvernului propuneri privind modificarea politicii tarifare şi netarifare, depăşirea situaţiei create, reieşind din interesele naţionale ale Moldovei;
    examinează şi coordonează standardele naţionale în domeniul serviciilor de comerţ şi alimentaţie publică;
    popularizează legislaţia comercială în vigoare, acordă ajutor în problemele de drept agenţilor economici din sfera comerţului;
    examinează, în termenele stabilite, petiţiile, cererile şi propunerile consumatorilor;
    promovează politica statului în domeniul formării preţurilor, asigură metodologic şi organizatoric procedeele de formare a preţurilor şi tarifelor în comerţ, alimentaţia publică şi prestări servicii;
    elaborează şi implementează instrumente de promovare a exportului;
    asigură activitatea Comisiei interdepartamentale de control asupra exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice;
    eliberează şi anulează autorizaţiile de export, reexport, import şi tranzit de mărfuri strategice şi alte autorizaţii şi documente relevante în domeniul comerţului;
    iniţiază, în colaborare cu ministerele şi alte autorităţi administrative centrale de resort, acţiuni de promovare a intereselor Moldovei în relaţiile cu organizaţiile şi organismele internaţionale în domeniul controlului asupra exporturilor, reexporturilor, importurilor şi tranzitului de mărfuri strategice;
    coordonează activităţile ce ţin de elaborarea şi implementarea în Moldova a Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora;
    8) în domeniul gestionării, privatizării şi evidenţei patrimoniului public, precum şi activităţii postprivatizare:
    elaborează politica statului de privatizare a patrimoniului statului;
    elaborează strategii şi programe de activitate şi exercită controlul asupra realizării acestora;
    elaborează proiecte de legi şi acte normative, avizează proiectele de acte normative referitoare la domeniile de activitate, elaborate de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale;
    reprezintă Republica Moldova în relaţiile cu organismele interne şi internaţionale în domeniile privatizării, postprivatizării şi recunoaşterii dreptului de proprietate;
    informează Parlamentul, Preşedintele Republicii Moldova, Guvernul şi opinia publică despre activitatea în domeniul vizat;
    creează comisii în scopul asigurării privatizării patrimoniului public în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    analizează, în comun cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale, evoluţia activităţii economico-financiare a societăţilor economice privatizate, inclusiv contra bonuri patrimoniale;
    de comun acord cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale, elaborează, implementează, supraveghează şi coordonează proiectele de asistenţă tehnică în domeniul postprivatizare;
    coordonează activitatea postprivatizare a organelor abilitate, inclusiv a celor nonguvernamentale, participă, după caz, la elaborarea programelor de postprivatizare;
    fondează şi lichidează societăţi comerciale cu cota de participare a statului, conform legislaţiei în vigoare;
    asigură organizarea estimării patrimoniului public, în scopul determinării cotei statului în cazul fondării societăţilor comerciale, precum şi în scopul calculării preţului iniţial de vînzare a obiectelor supuse privatizării;
    asigură supravegherea respectării legislaţiei de către toate organele ce activează în domeniul privatizării, postprivatizării, evidenţei proprietăţii publice şi, după caz, informează organele abilitate cu luarea măsurilor de prevenire şi înlăturare a încălcărilor;
    asigură exercitarea controlului executării de către cumpărător a obligaţiilor stipulate în contractele de vînzare-cumpărare a patrimoniului public, inclusiv în cazul programelor investiţionale;
    asigură evidenţa patrimoniului public, în scopul perfectării şi ţinerii Registrului patrimoniului public;
    asigură, în numele statului, consolidarea pachetelor de acţiuni şi cotelor de participare în întreprinderile ce prezintă un interes economic deosebit;
    organizează gestionarea mijloacelor băneşti prevăzute pentru pregătirea de privatizare (reorganizarea, restructurarea şi asanarea întreprinderilor), privatizarea patrimoniului public conform legislaţiei şi activităţile postprivatizare;
    elaborează, organizează şi asigură realizarea programelor de privatizare, inclusiv întocmeşte, la propunerea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale, listele obiectelor supuse privatizării;
    asigură desfăşurarea procesului de privatizare a obiectelor patrimoniului public, în modul stabilit de legislaţie, precum şi de comercializare a patrimoniului sechestrat, conform prevederilor Codului fiscal;
    determină modalitatea de expunere la vînzare a patrimoniului supus privatizării şi stabileşte, la propunerea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale, condiţiile de privatizare, în cazul privatizării prin concurs;
    solicită de la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale efectuarea reorganizării şi/sau restructurării întreprinderilor supuse privatizării, în condiţiile prevăzute de legislaţie;
    asigură organizarea licitaţiilor, concursurilor şi negocierilor directe;
    asigură perfectarea, negocierea şi semnarea contractelor de vînzare-cumpărare a patrimoniului public supus privatizării, conform legislaţiei în vigoare;
    asigură organizarea procesului de privatizare a patrimoniului supus privatizării ce aparţine unităţilor administrativ-teritoriale;
    asigură transparenţa activităţii în domeniul privatizării şi acordă asistenţă consultativă participanţilor la procesul de privatizare;
    acordă asistenţă întreprinderilor privatizate în vederea atragerii investiţiilor, iar celor în curs de reabilitare - la etapa restructurării;
    asigură ţinerea evidenţei patrimoniului public, inclusiv în societăţile economice cu participarea patrimoniului public (acţiuni, cote-părţi) şi generalizează informaţiile respective ale organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale;
    este deţinător al Registrului patrimoniului public;
    asigură transmiterea patrimoniului public rămas în gestiunea economică a întreprinderilor total sau parţial privatizate, exercită drepturile ce decurg din calitatea de acţionar în numele statului;
    asigură eliberarea adeverinţelor de privatizare şi, după caz, a actelor ce confirmă includerea fondurilor fixe în capitalul social al întreprinderilor supuse privatizării;
    organizează desfăşurarea activităţilor ce ţin de recunoaşterea dreptului de proprietate asupra patrimoniului Republicii Moldova pe teritoriul altor state;
    asigură înaintarea, în interesele statului, a acţiunilor în instanţele de judecată privind rezilierea contractelor şi contestarea acţiunilor nelegitime în domeniul privatizării şi postprivatizării;
    organizează participarea la soluţionarea în instanţele de judecată a litigiilor ce ţin de apărarea drepturilor patrimoniale ale statului;
    elaborează şi monitorizează politica statului în domeniul gestionării patrimoniului public;
    examinează şi analizează principalele proiecte investiţionale, programe şi planuri de acţiuni în domeniul administrării patrimoniului public;
    exercită funcţiile de proprietar al patrimoniului statului şi de fondator al întreprinderilor de stat, prin intermediul reprezentanţilor statului în societăţile economice al căror capital social include cota statului, desemnaţi la propunerea ministrului;
    81) în domeniul parteneriatului public-privat:
    elaborează documentele de politici publice privind dezvoltarea parteneriatului public-privat;
    promovează politica statului în domeniul parteneriatului public-privat;
    elaborează propuneri de modificare şi completare a actelor legislative şi normative privind parteneriatul public-privat;
    constituie sistemul de evidenţă, colectare, păstrare şi prelucrare a informaţiei în domeniul parteneriatului public-privat;
    exercită controlul asupra Agenţiei Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului în domeniul parteneriatului public-privat.
    [Pct.7 subpct.81) introdus prin HG339 din 28.04.09, MO86-88/08.05.09 art.392]
    9) în domeniul demografiei:
    elaborează, promovează şi realizează politicile de stat privind dezvoltarea demografică;
    monitorizează dezvoltarea politicilor şi efectul asupra situaţiei sociale prin prisma proceselor demografice;
    evaluează schimbările componentelor de structură ale populaţiei, monitorizează indicatorii demografici şi determină nivelul riscurilor demografice;
    asigură mecanismele cooperării intersectoriale la elaborarea politicilor demografice;
    dezvoltă instrumentele metodologice pentru implementarea politicilor demografice la nivel naţional şi regional;
    coordonează activităţile de organizare, informare a Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare, raportare curentă şi periodică cu privire la domeniul demografic.
    10) în domeniul industriei:
    elaborează, în baza strategiilor macroeconomice şi a Programului de activitate a Guvernului, concepţii, strategii, politici şi programe ce ţin de dezvoltarea industriei în ansamblu, precum şi programe de dezvoltare ramurale şi sectoriale;
    analizează evoluţia fenomenelor specifice activităţii industriale în corelare cu tendinţele generale de dezvoltare a economiei, atît pe plan intern, cît şi pe plan extern, în scopul armonizării factorilor de dezvoltare a industriei în condiţiile unui stat de drept şi economiei de piaţă;
    analizează situaţia economico-financiară a unităţilor economice din subordine şi în care statul deţine o cotă preponderentă, efectuează studii şi analize în diferite probleme ce ţin de activitatea acestora; defineşte, în baza datelor obţinute, a prognozelor şi conjuncturilor, politica şi acţiunile necesare de ajustare şi restructurare atît a sectorului public, cît şi a celui privat;
    asigură, în plan metodologic şi organizaţional, procesele restructurării şi dezvoltării industriei, promovează reformele în domeniu;
    colaborează cu autorităţile administrării publice locale la elaborarea studiilor şi programelor referitoare la dezvoltarea industriei în localităţile urbane şi rurale;
    monitorizează activitatea de elaborare şi implementare a proiectelor investiţionale în industrie, finanţate din asistenţa tehnică şi granturile acordate Moldovei;
    coordonează activitatea întreprinderilor în domeniul producţiei speciale;
    asigură, din punct de vedere organizaţional-juridic şi metodologic, colaborarea între participanţii la afacerile de leasing;
    efectuează studii şi sinteze privind tendinţele cercetărilor tehnico-ştiinţifice în plan mondial şi, în baza lor, contribuie la implementarea la întreprinderi a tehnologiilor noi şi de perspectivă, a echipamentelor, aparatelor, maşinilor şi materialelor performante;
    efectuează studii şi analize în diferite probleme ce ţin de activitatea unităţilor economice; defineşte, în baza datelor obţinute, prognozelor şi conjuncturilor, politicile şi acţiunile necesare de reformare şi restructurare a întreprinderilor din sector;
    elaborează prognoze privind dezvoltarea social-economică, analizează structura şi starea potenţialului de producţie în ramurile industriale, elaborează şi înaintează propuneri privind dezvoltarea şi utilizarea mai eficientă a acestuia;
    determină, argumentează (în baza cercetărilor de sinteză, datelor statistice şi informaţionale) şi promovează direcţiile prioritare de dezvoltare a industriei;
    promovează reformele în ramura industriei, relevează problemele cu care se confruntă agenţii economici şi întreprinde măsuri în vederea susţinerii activităţii de producţie, eliminării barierelor şi redresării situaţiei financiare a acestora;
    coordonează activitatea de creare a clusterelor, parcurilor industriale, asociaţiilor şi altor organizaţii şi instrumente de dezvoltare a industriei;
    elaborează reglementări tehnice în domeniul industriei;
    stimulează relaţiile cu camerele de comerţ şi industrie şi cu asociaţiile profesionale în domeniile de activitate;
    11) în domeniul energeticii:
    promovează politica de stat în domeniu prin elaborarea şi monitorizarea implementării concepţiilor, strategiilor şi programelor de dezvoltare a complexului energetic în ansamblu şi a fiecăruia dintre sectoarele lui la nivel naţional şi regional;
    participă la elaborarea şi implementarea măsurilor de asigurare a securităţii energetice a ţării;
    elaborează reglementări tehnice în domeniul energeticii;
    organizează şi coordonează elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative în domeniu;
    organizează elaborarea, în comun cu întreprinderile energetice şi alte organizaţii interesate, a programelor pe termen mediu şi lung şi a proiectelor investiţionale pentru dezvoltarea sectorului energetic şi a subsectoarelor lui;
    determină strategia şi politica dezvoltării conductelor magistrale de gaze;
    execută funcţia de beneficiar unic şi/sau coordonator general la construcţia gazoductelor şi a altor obiecte de gazificare, indiferent de sursa de finanţare;
    stabileşte condiţiile generale de import, export şi tranzit al energiei electrice, al gazelor, precum şi al produselor petroliere şi altor combustibili;
    efectuează, prin intermediul organului abilitat, supravegherea energetică de stat;
    coordonează acţiunile în domeniul economisirii energiei şi eficienţei energetice, precum şi supraveghează activitatea autorităţii abilitate cu administrarea lucrărilor în acest domeniu;
    promovează relaţiile internaţionale în energetică, inclusiv în domeniul procurării resurselor energetice şi extinderii interconexiunilor energetice şi formării pieţei energetice regionale;
    12) în domeniul standardizării şi reglementării tehnice:
    elaborează politica statului în domeniul vizat;
    administrează şi coordonează activitatea de elaborare a reglementărilor tehnice, desfăşurată de autorităţile de reglementare;
    reglementează activitatea de standardizare şi cooperare cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice responsabile de elaborarea, adoptarea şi aplicarea reglementărilor tehnice şi cu alte entităţi legale în procesul de asigurare a uniformităţii aplicării cerinţelor tehnice şi a procedurilor de evaluare a conformităţii;
    participă, la solicitarea autorităţilor, la elaborarea actelor normative care au tangenţă cu standardizarea naţională;
    examinează şi coordonează proiectele de reglementări tehnice;
    supraveghează activitatea desfăşurată de organismul naţional de standardizare;
    stabileşte modul de formare şi de gestionare a Fondului naţional de documente normative în domeniul standardizării, precum şi regulile de folosire a acestui fond;
    asigură participarea organismului naţional de standardizare la activitatea organizaţiilor internaţionale şi regionale de standardizare;
    13) în domeniul evaluării conformităţii:
    elaborează şi înaintează Guvernului spre aprobare politica de stat în domeniul evaluării conformităţii produselor;
    coordonează şi monitorizează procesul de evaluare a conformităţii;
    înaintează propuneri privind revizuirea Nomenclatorului produselor supuse certificării obligatorii;
    efectuează, prin intermediul instituţiei competente, monitorizate/subordonate, controlul asupra respectării cerinţelor de calitate la construcţia drumurilor auto;
    monitorizează procesul de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii şi coordonează activitatea organismului de acreditare;
    la propunerea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, desemnează organismele de evaluare a conformităţii pentru activităţi în domeniul reglementat;
    reprezintă Republica Moldova în organizaţiile regionale şi internaţionale în domeniul evaluării conformităţii produselor;
    înaintează Guvernului propuneri de aderare la sistemele regionale şi internaţionale în domeniul evaluării conformităţii;
    încheie, în modul stabilit, cu organismele internaţionale, regionale şi organismele naţionale ale altor state acorduri de recunoaştere reciprocă a activităţii în domeniul evaluării conformităţii produselor;
    14) în domeniul metrologiei:
    elaborează şi coordonează implementarea politicii de stat în domeniul metrologiei;
    elaborează cadrul legal, participă la elaborarea şi coordonarea proiectelor de acte normative în scopul asigurării uniformităţii şi exactităţii măsurărilor în Republica Moldova;
    înregistrează şi aprobă reglementări de metrologie legală;
    monitorizează şi coordonează activităţile de metrologie;
    elaborează şi aprobă “Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”;
    reprezintă Republica Moldova în organismele regionale şi internaţionale de metrologie;
    desemnează persoanele juridice pentru efectuarea verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare legale şi pentru efectuarea măsurărilor oficiale în baza avizelor organismului naţional de metrologie;
    15) în domeniul securităţii industriale:
    elaborează şi aprobă cerinţele de securitate industrială;
    instituie şi monitorizează gestionarea Registrului de stat al obiectelor industriale periculoase;
    stabileşte modul de efectuare a omologării armelor, muniţiilor, produselor pirotehnice şi producţiei cu destinaţie dublă, coordonează această activitate, de sine stătător sau prin intermediul instituţiei competente subordonate/monitorizate;
    exercită de sine stătător sau prin intermediul instituţiilor competente subordonate/monitorizate, alte funcţii în domeniul securităţii industriale, stabilite prin acte legislative şi normative în vigoare;
    [Pct.7 subpct.15), al.5) exclus prin HG485 din 12.08.09, MO124-126/14.08.09 art.536]
    16) în domeniul supravegherii pieţei, inclusiv supravegherii metrologice:
    a) efectuează, prin intermediul instituţiei subordonate supravegherea pieţei privind corespunderea produselor (cu excepţia produselor de origine animală neprelucrate industrial) şi serviciilor plasate pe piaţă:
cerinţelor prescrise şi/sau declarate;
    reglementărilor tehnice, standardelor naţionale, altor acte normative care stabilesc cerinţe referitor la produse şi servicii;
    b) efectuează supravegherea metrologică privind respectarea normelor metrologice, stării etaloanelor, mijloacelor de măsurare şi a materialelor de referinţă din domeniul metrologiei legale;
    c) coordonează evaluarea efectelor pe piaţă ale activităţilor efectuate de autorităţile de supraveghere a pieţei;
    d) asigură coordonarea activităţilor de supraveghere a pieţei;
    17) în domeniul protecţiei consumatorilor:
    participă la elaborarea reglementărilor tehnice, standardelor naţionale, altor acte normative, care stabilesc cerinţe referitoare la produse şi servicii sub aspectul protecţiei consumatorilor;
    asigură armonizarea şi transpunerea directivelor europene în legislaţia naţională, precum şi asigurarea implementării acestora;
    coordonează activitatea autorităţilor administraţiei publice abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor;
    coordonează activităţile de informare şi educare a cetăţenilor privind drepturile pe care le au în calitate de consumatori;
    deţine secretariatul Consiliului coordonator în domeniul protecţiei consumatorilor;
    coordonează contractele standard (tip) care se încheie cu consumatorii de către agenţii economici furnizori de servicii şi care, conform legislaţiei, sînt recunoscuţi ca avînd o poziţie dominantă pe piaţă.
IV. Drepturile Ministerului
    8. Ministerul este învestit cu următoarele drepturi:
    să solicite de la ministere şi alte autorităţi administrative centrale, de la autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderi, organizaţii şi instituţii informaţii referitoare la procesul transformărilor structurale şi economice, la promovarea reformelor în ramurile economiei naţionale, materialele necesare pentru analiza economică şi întocmirea pronosticurilor şi programelor de dezvoltare social-economică, cooperarea economică externă, pentru definitivarea proiectelor de acte normative prezentate de ministere şi alte autorităţi administrative centrale spre a fi examinate în şedinţele Guvernului, materialele necesare pentru analiza comercial-economică şi elaborarea propunerilor de colaborare cu statele lumii şi organizaţiile economice internaţionale şi regionale, precum şi cu privire la măsurile luate pentru implementarea politicii de stat în domeniul integrării europene;
    să antreneze în procesul de elaborare şi coordonare a documentelor internaţionale cu caracter bilateral şi multilateral alte ministere şi autorităţi administrative centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, întreprinderi, organizaţii şi instituţii publice de cercetări ştiinţifice şi învăţămînt superior etc.;
    să solicite accesul şi să utilizeze bazele de date oficiale în domeniul informaţiei statistice, financiare, fiscale, economice, juridice etc.;
    să solicite informaţii, rapoarte ale ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale, precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale privind realizarea programelor economice, protocoalelor comisiilor interguvernamentale mixte semnate, programelor de cooperare economică cu statele lumii cu organizaţiile economice internaţionale şi regionale etc., precum şi privind soluţionarea chestiunilor ce ţin de competenţa Ministerului în domeniul cooperării economice externe;
    să iniţieze procedura de reorganizare şi lichidare a întreprinderilor de stat monitorizate de Minister;
    să încheie, din însărcinarea Guvernului, contracte de comerţ exterior şi acorduri cu privire la schimbul de mărfuri, obţinerea creditelor, asistenţa tehnică, colaborarea tehnico-ştiinţifică şi în alte domenii, conform drepturilor delegate, precum şi acorduri de înfiinţare a reprezentanţelor economico-comerciale în alte state;
    să efectueze controlul asupra realizării de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a contractelor (acordurilor) în domeniul relaţiilor economice externe şi să prezinte Guvernului propuneri privind încheierea, modificarea şi îndeplinirea lor;
    să adopte, în limitele competenţelor sale, hotărîri privind accelerarea reformei economice;
    să organizeze elaborarea şi realizarea pronosticurilor şi programelor de dezvoltare social-economică;
    să convoace consfătuiri cu participarea factorilor de decizie ai ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale, instituţiilor ştiinţifice şi ai altor organe în problemele ce ţin de competenţele acestora;
    să participe la negocierile vizînd încheierea acordurilor în domeniul relaţiilor economice externe, precum şi să efectueze controlul asupra realizării de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a acordurilor în domeniul relaţiilor economice externe şi să prezinte Guvernului propuneri privind încheierea, modificarea şi realizarea acestora;
    să elaboreze propuneri privind formarea bugetului de stat, inclusiv pentru întreţinerea Ministerului, subdiviziunilor acestuia, precum şi a instituţiilor din subordine;
    să exercite controlul asupra folosirii eficiente a mijloacelor bugetului de stat şi a mijloacelor extrabugetare pentru funcţionarea regulamentară a aparatului Ministerului şi a subdiviziunilor lui, precum şi asupra utilizării raţionale a patrimoniului de stat aflat în gestiunea structurilor din subordine;
    să comande, prin intermediul comenzii de stat, studii, lucrări de cercetări ştiinţifice, lucrări informaţional-analitice, programe şi rapoarte economice şi sociale, precum şi alte lucrări necesare pentru realizarea transformărilor economice şi elaborărilor privind dezvoltarea social-economică;
    să determine direcţiile prioritare ale studiilor, cercetărilor ştiinţifice, lucrărilor informaţional-analitice şi altor lucrări, în conformitate cu sarcinile de dezvoltare social-economică a ţării;
    să elaboreze instrucţiuni şi indicaţii metodice în chestiunile ce ţin de competenţa sa, precum şi acte normative, înregistrate în modul stabilit şi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    să solicite de la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi de la autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice, de la registratorii independenţi ce ţin registrele deţinătorilor de valori mobiliare, de la agenţii economici informaţia necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor sale;
    să efectueze controlul asupra respectării prevederilor legislaţiei în domeniul salarizării;
    să solicite de la organele de resort informaţii privind activitatea economico-financiară a întreprinderilor privatizate;
    să delege în temeiul hotărîrii de Guvern, altor autorităţi ale administraţiei publice unele împuterniciri ale sale, în modul stabilit de legislaţie;
    să prezinte Guvernului demersuri privind necesitatea sistării acţiunii unor acte normative sau decizii ale autorităţilor administraţiei publice, care contravin legislaţiei Republicii Moldova;
    să participe la negocierile interguvernamentale privind chestiunile ce ţin de competenţa sa;
    să antreneze, în modul stabilit, experţi şi alţi specialişti din ţară şi din străinătate în vederea realizării sarcinilor şi funcţiilor ce decurg din legislaţia în vigoare şi din prezentul Regulament;
    să încheie, în conformitate cu legislaţia, contracte cu persoane juridice pentru pregătirea de privatizare a întreprinderilor şi organizarea licitaţiilor şi concursurilor, precum şi pentru alte lucrări de ordin tehnic.
    Funcţionarii abilitaţi ai Ministerului, precum şi alţi reprezentanţi împuterniciţi ai acestuia, şi reprezentanţii lui au acces liber la întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile cu proprietate de stat, pot să solicite şi să primească informaţia necesară pentru a-şi exercita funcţiile legale.
V. Organizarea activităţii Ministerului
    9. Ministerul este condus de prim-viceprim-ministru, ministru al economiei şi comerţului.
    10. Ministrul:
    organizează şi conduce activitatea Ministerului şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor încredinţate acestuia, pentru utilizarea raţională a mijloacelor bugetare, integritatea mijloacelor financiare şi a     valorilor materiale, autenticitatea indicilor cuprinşi în evidenţa contabilă şi în dările de seamă;
    asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, îndeplinirea sarcinilor şi obligaţiunilor ce decurg din prevederile prezentului Regulament şi din alte acte normative, precum şi din politica de cadre a statului;
    prezintă spre examinare Guvernului, în modul stabilit, proiecte de legi, hotărîri ale Guvernului şi alte acte normative;
    delimitează obligaţiunile viceminiştrilor şi ale conducătorilor de subdiviziuni ale Ministerului;
    numeşte în şi eliberează din funcţie angajaţii Ministerului, precum şi conducătorii şi adjuncţii instituţiilor şi organizaţiilor subordonate;
    modifică, în cadrul efectivului-limită şi structurii organizatorice aprobate de Guvern, structura organizatorică a subdiviziunilor interne ale aparatului central al Ministerului;
    aprobă regulamentele subdiviziunilor Ministerului şi ale instituţiilor din subordine;
    emite ordine şi dispoziţii, controlează executarea lor;
    în limitele împuternicirilor sale, reprezintă Ministerul sau, în temeiul unor misiuni încredinţate de Preşedintele Republicii Moldova sau de Guvern, statul Republica Moldova în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din alte state, încheie şi realizează acorduri, semnează documente financiare şi de altă natură;
    exercită şi alte împuterniciri atribuite prin legislaţie.
    În lipsa ministrului, funcţiile acestuia sînt exercitate de viceministrul desemnat de ministru.
    11. În cadrul Ministerului activează trei viceminiştri, numiţi în şi eliberaţi din funcţie de Guvern, la propunerea ministrului. Viceminiştrii se subordonează nemijlocit ministrului şi organizează activitatea în cadrul Ministerului, în limitele împuternicirilor ce le sînt atribuite.
    12. Viceminiştrii şi conducătorii subdiviziunilor, în limitele împuternicirilor atribuite, poartă răspundere pentru deciziile luate şi pentru activitatea Ministerului.
    13. Direcţiile generale, direcţiile, secţiile şi serviciile respective sînt subdiviziuni structural-funcţionale ale Ministerului. Ele activează în baza propriilor regulamente, vizate de viceministrul respectiv şi aprobate de ministru.
    14. Ministerul, în temeiul prevederilor prezentului Regulament şi în scopul executării legilor în vigoare, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, emite, în limitele competenţelor sale, ordine, instrucţiuni, şi dispoziţii executorii pentru toate ministerele şi autorităţile administrative centrale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi pentru toate întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile, reglementarea domeniilor de activitate ale cărora ţine de funcţiile Ministerului Economiei şi Comerţului, indiferent de tipul de proprietate şi subordonarea lor, organizează şi controlează executarea lor.
    Ministerul emite, în caz de necesitate, în colaborare cu alte ministere şi autorităţi administrative centrale, acte normative comune.
    15. În cadrul Ministerului se instituie un Colegiu, compus din ministru (preşedintele colegiului), viceminiştri, alţi angajaţi ai Ministerului, precum şi din savanţi şi specialişti notorii în domeniu. Componenţa nominală a Colegiului se aprobă de către Guvern.
    16. Colegiul examinează în şedinţele sale chestiuni privind organizarea activităţii Ministerului în vederea promovării politicii economice a ţării, transformărilor structurale şi economice, soluţionării problemelor stringente, elaborării şi realizării pronosticurilor pentru perioade de perspectivă şi de scurtă durată, discută chestiuni ce ţin de activitatea instituţiilor şi organizaţiilor subordonate Ministerului, efectuează controlul asupra executării deciziilor, selectării şi folosirii cadrelor, examinează proiectele actelor legislative şi normative, ia în dezbatere rapoartele şi dările de seamă ale conducătorilor de subdiviziuni ale Ministerului şi ai organizaţiilor şi instituţiilor din subordinea acestuia.
    În activitatea sa, Colegiul se călăuzeşte de regulamentul propriu, aprobat prin ordinul ministrului. Deciziile Colegiului se traduc în fapt prin emiterea de ordine ale ministrului.
    17. În scopul asigurării expertizei modelelor economice, proiectelor de legi şi programelor, în cadrul Ministerului se constituie un consiliu de experţi, în componenţa căruia se încadrează specialişti notorii din domeniu, inclusiv din sectorul privat, organele non-guvernamentale. Consiliul de experţi activează în baza regulamentului aprobat prin ordinul ministrului.
    18. Cheltuielile de întreţinere a aparatului Ministerului sînt suportate din contul mijloacelor bugetului de stat.
    19. Ministerul este în drept, în temeiul Hotărîrii de Guvern să fondeze, să reorganizeze şi să lichideze întreprinderi de stat, să numească în şi să elibereze din funcţie managerii-şefi ai acestora, conform legislaţiei în vigoare.
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 735
din  19 iunie  2008
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Colegiului Ministerului Economiei şi Comerţului
    Dodon Igor                       - prim-viceprim-ministru, ministru al economiei
                                               şi comerţului, preşedinte al Colegiului
    Sainciuc Sergiu                  - viceministru al economiei şi comerţului
    Copaci Tudor                   - viceministru al economiei şi comerţului
    Muntean Iurie                    - viceministru al economiei şi comerţului
    Chicu Ion                          - consilier principal de stat
    Catrinescu Natalia             - şef al Direcţiei coordonarea politicilor şi
                                              asistenţei externe, Aparatul Guvernului
    Belostecinic Grigore         - rector al Academiei de Studii Economice
                                             din Moldova, preşedinte al Asociaţiei
                                              Economiştilor din Moldova, membru
                                              corespondent al Academiei de
                                              Ştiinţe a Moldovei
    Cibotaru Victor                 - prim-viceguvernator al Băncii Naţionale
                                              a Moldovei
    Ceban Vadim                   - director al Direcţiei generale politici
                                              structurale a Ministerului Economiei
                                              şi Comerţului
    Lupan Ion                          - director al Direcţiei generale coordonare
                                              a sectorului real al economiei a
                                              Ministerului Economiei şi Comerţului
    Grigoriev Igor                    - director al Agenţiei Proprietăţii Publice
                                               de pe lîngă Ministerul Economiei şi
                                               Comerţului
    Kiurkciu Vitalii                   - şef al Direcţiei economie, comerţ,
                                                sfera de servicii şi relaţii economice
                                               externe a Comitetului Executiv al unităţii
                                               teritoriale autonome Găgăuzia
    Radu Silvia                        - preşedinte executiv al Companiei
                                               “Union Fenosa” S.A. 
    COMAROV Alexandru    - director al S.A. “CET-2”
    Savin Igor                          - director al S.A. “RED-Nord”

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
nr. 735 din  19 iunie  2008
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 908 din 25 august 2005 “Cu privire la aprobarea Regulamentului Ministerului Economiei şi Comerţului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.117-118, art.977), cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 875 din 18 august 2005 “Cu privire la aprobarea  componenţei nominale a Colegiului Ministerului Economiei şi Comerţului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.113-116, art.947).