LPM101/2008
ID intern unic:  328369
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 101
din  15.05.2008
cu privire la Concepţia Sistemului informaţional
automatizat de stat “Alegeri”
Publicat : 04.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 117-119     art Nr : 457
    MODIFICAT
   
LP223 din 25.10.18, MO430-439/23.11.18 art.674; în vigoare 23.11.18
    LP61 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.280; în vigoare 01.09.14
    LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
    Art.1. – Se aprobă Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat “Alegeri”, expusă în anexă, parte integrantă a prezentei legi.
    Art.2. – Comisia Electorală Centrală:
    – va elabora, va reglementa şi va implementa Sistemul informaţional automatizat de stat “Alegeri”, va deţine acest sistem şi va beneficia de el;
    – va întreprinde măsuri pentru atragerea de mijloace din partea donatorilor organizaţii internaţionale, destinate cofinanţării procesului de elaborare şi implementare a Sistemului informaţional automatizat de stat “Alegeri”;
    – va efectua, în modul stabilit, auditul extern independent al lucrărilor de elaborare şi de implementare a Sistemului informaţional automatizat de stat “Alegeri”.
    [Art.2 modificat prin LP223 din 25.10.18, MO430-439/23.11.18 art.674; în vigoare 23.11.18]
    Art.3. – Guvernul:
    – va prevedea, în modul stabilit, mijloace pentru începerea finanţării, de la 1 septembrie 2008, a lucrărilor de elaborare şi de implementare a Sistemului informaţional automatizat de stat “Alegeri”, precum şi mijloace pentru finanţarea anuală a lucrărilor legate de exploatarea sistemului menţionat;
    – va stabili, de comun acord cu Comisia Electorală Centrală, etapele şi termenele de executare a lucrărilor de elaborare şi de implementare a Sistemului informaţional automatizat de stat “Alegeri”;
    – va elabora şi va prezenta Parlamentului, în termen de 6 luni, cu participarea Comisiei Electorale Centrale, proiectele de acte legislative necesare pentru implementarea Sistemului informaţional automatizat de stat “Alegeri”;
    – va facilita asigurarea Comisiei Electorale Centrale cu încăperile corespunzătoare, avînd condiţiile tehnice necesare bunei funcţionări şi întreţinerii Sistemului informaţional automatizat de stat “Alegeri”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Marian  LUPU

    Nr.101-XVI. Chişinău, 15 mai 2008.


Anexă
CONCEPŢIA
Sistemului informaţional automatizat de stat “Alegeri”
Introducere
    Odată cu creşterea nivelului de informatizare a societăţii se diversifică formele şi metodele de organizare şi de desfăşurare a alegerilor şi a referendumurilor. În esenţă, procesul de alegere a autorităţilor publice eligibile, inclusiv prin implementarea procedeelor electronice în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, reprezintă o modalitate de consolidare şi de coeziune civică a societăţii în cadrul unui stat democratic.
    Automatizarea tuturor etapelor procesului electoral permite diminuarea substanţială a muncii manuale şi eficientizarea controlului asupra legalităţii şi transparenţei procesului electoral.
    În prezent, realizarea unor funcţii, cum ar fi întocmirea listelor electorale, este deja posibilă în baza Registrului de stat al populaţiei. Însă, odată cu dezvoltarea sistemului informaţional în Republica Moldova, asemenea funcţii vor deveni inutile sau vor fi modificate esenţial, întrucît cetăţenii Republicii Moldova, în perspectivă, vor avea posibilitate să voteze la orice secţie de votare, independent de amplasarea teritorială a acesteia, inclusiv la secţiile de votare ale misiunilor diplomatice şi ale oficiilor consulare ale Republicii Moldova de peste hotare, sau nemijlocit prin intermediul portalului informaţional al Comisiei Electorale Centrale, fără prezenţa personală la secţia de votare (se vor lua în consideraţie specificul alegerilor locale şi cel al alegerilor parlamentare).
    Obiectivul de perspectivă stabilit – de a desfăşura alegeri complet automatizate – va putea fi atins  după soluţionarea mai multor probleme de ordin organizaţional şi tehnic, cum ar fi: fundamentarea unui sistem modern de automatizare a tuturor proceselor electorale, identificarea cetăţenilor în sistemul electoral electronic, implementarea totală a procedurii privind semnătura digitală, formarea deprinderilor de utilizare pe scară largă de către cetăţenii Republicii Moldova a tehnologiilor informaţionale etc.
    De faptul ce fel de tehnologie va fi aleasă la prima etapă de implementare a prezentei concepţii depinde, în mare măsură, care vor fi cerinţele faţă de automatizarea celorlalte etape. Diapazonul deciziilor se extinde de la tehnologiile deja utilizate de Comisia Electorală Centrală pînă la perspectiva votării complet electronice, cînd alegătorul se va identifica în sistemul informaţional automatizat cu ajutorul unui document mecanolizibil, va primi pe ecran lista concurenţilor electorali, prin apăsarea tastei îşi va da votul pentru un anume concurent şi va confirma alegerea făcută, după care sistemul îi va bloca posibilitatea de a vota repetat la altă secţie de votare. Va deveni inutilă întocmirea listelor electorale,  întrucît cetăţeanul va putea vota la orice secţie de votare şi numai o singură dată. Rezultatele votării se vor determina imediat după încheierea votării, iar datele privind numărul de alegători care au participat la vot vor putea fi obţinute în orice moment pe parcursul votării.
    Implementarea şi utilizarea unor asemenea tehnologii informaţionale în domeniul electoral sînt posibile numai după efectuarea modificărilor corespunzătoare ale cadrului legislativ-normativ. Informatizarea proceselor electorale este considerată drept o componentă importantă a Strategiei naţionale de edificare a societăţii informaţionale – “Moldova electronică”.
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Sistemul informaţional automatizat de stat “Alegeri” (denumit în continuare SIAS “Alegeri”) este elaborat în scopul automatizării proceselor de pregătire, de desfăşurare şi de totalizare a rezultatelor alegerilor şi ale referendumurilor. La primele etape de implementare, pînă la asigurarea organizaţional-tehnică şi ajustarea cadrului legislativ-normativ, valoare juridică vor avea exclusiv rezultatele numărării manuale a voturilor exprimate.
    2. Registrul de stat al alegătorilor este un sistem informaţional unic integrat de evidenţă a alegătorilor din Republica Moldova, destinat colectării, stocării, actualizării şi analizei informaţiei despre cetăţenii Republicii Moldova care au atins vîrsta de 18 ani şi nu sînt legal limitaţi în drepturile lor civile.
    3. Scopurile de bază ale creării SIAS “Alegeri” sînt:
    a)  asigurarea transparenţei procesului electoral, respectînd secretul votului;
    b) oferirea cetăţenilor a posibilităţii alternative de a vota prin intermediul sistemului electronic;
    c)  obţinerea operativă a datelor veridice privind rata de participare la vot, iar la etapele finale de implementare a sistemului – şi a rezultatelor votării;
    d) ridicarea eficienţei proceselor de colectare, de prelucrare şi de transmitere a informaţiei utilizate pentru pregătirea şi desfăşurarea alegerilor şi referendumurilor;
    e) crearea condiţiilor pentru eficientizarea controlului public asupra veridicităţii şi caracterului complet al informaţiei utilizate în procesul alegerilor şi referendumurilor;
    f) reducerea termenelor de executare a lucrărilor la toate etapele de pregătire şi de desfăşurare a alegerilor şi a referendumurilor, ca urmare a reducerii volumului muncii manuale;
    g) sporirea operativităţii la totalizarea rezultatelor preliminare ale votării, la prelucrarea statistică şi la analiza rezultatelor alegerilor şi ale referendumurilor;
    h) reducerea cheltuielilor bugetare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor;
    i) integrarea cetăţenilor Republicii Moldova în practica internaţională de utilizare a tehnologiilor informaţionale.
    4. SIAS “Alegeri” este conceput în conformitate cu principiile comune de creare a  sistemelor informaţionale automatizate. Fiecare bloc de funcţii ce se conţine în SIAS „Alegeri” reprezintă un sistem de evidenţă separat, pus în aplicare şi dat în exploatare de către posesorul acestuia după aprobarea documentaţiei privind gestiunea şi exploatarea sistemului informaţional în cauză.
    [Pct.4 modificat prin LP223 din 25.10.18, MO430-439/23.11.18 art.674; în vigoare 23.11.18]
    5. Sarcinile de bază ale SIAS “Alegeri” sînt:
    a)  asistarea informaţională a pregătirii şi a desfăşurării alegerilor;
    b) stabilirea operativă, în ziua alegerilor, a ratei de participare la vot;
    c) obţinerea operativă a informaţiei prealabile privind rezultatele votării numai după finalizarea procedurii de votare;
    d) prelucrarea şi analiza statistică a rezultatelor desfăşurării alegerilor şi a referendumului.
II. CADRUL LEGISLATIV-NORMATIV
    6. Cadrul legislativ-normativ al SIAS “Alegeri” este constituit din legislaţia naţională în vigoare, din acorduri şi tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Crearea şi funcţionarea SIAS “Alegeri” sînt reglementate de următoarele acte legislative şi alte acte juridico-normative:
    a) Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994;
    b) Declaraţia universală a drepturilor omului, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 10 decembrie 1948;
    c) Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997;
    d) Legea nr.294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice;
    e) Legea nr.39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament;
    f) Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local;
    g) Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
    h) Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002;
    i) Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002;
    j) Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
    k) Legea nr.267-XV din 16 iulie 2004 pentru ratificarea Convenţiei privind standardele alegerilor democratice, drepturilor şi libertăţilor electorale în statele membre ale Comunităţii Statelor Independente;
    l) Hotărîrea Parlamentului nr.290-XVI din 11 noiembrie 2005 privind confirmarea componenţei nominale a Comisiei Electorale Centrale;
    m) Legea nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre;
    n) Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie;
    o) Legea nr.467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat;
    p) Legea nr.264-XV din 15 iulie 2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală;
    q) hotărîrile Comisiei Electorale Centrale cu privire la constituirea circumscripţiilor electorale de nivelul doi în unităţile administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova (la desfăşurarea alegerilor şi referendumurilor);
    r) Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.1743-III din 19 martie 2004 privind edificarea societăţii informaţionale în Republica Moldova.
    7. Implementarea deplină şi funcţionarea eficientă a SIAS “Alegeri” vor necesita adoptarea unor acte legislative şi a altor acte normative noi şi modificarea celor existente pentru reglementarea raporturilor în procesele de colectare, de prelucrare, de stocare, de actualizare a datelor, precum şi pentru determinarea regimului juridic al funcţionării sistemului dat, a drepturilor şi a obligaţiilor obiectelor sistemului, ale departamentelor şi ale ministerelor corespunzătoare, ale persoanelor autorizate să creeze şi să administreze SIAS “Alegeri”.
    8. Prezenta concepţie presupune crearea pentru alegător a condiţiilor favorabile pentru realizarea dreptului său constituţional la vot prin oferirea următoarelor posibilităţi:
    a) de a vota la orice secţie de votare constituită de Comisia Electorală Centrală, independent de domiciliu (principiul extrateritorialităţii), luîndu-se în consideraţie particularităţile alegerilor parlamentare şi locale;
    b) de a vota prin reţeaua Internet, utilizînd pentru identificare dispozitive de citire electronică, documente de tip nou, semnătura digitală;
    c) de automatizare a procesului de calculare a voturilor, utilizînd cele mai avansate realizări ale progresului tehnico-ştiinţific, cum ar fi: pixul electronic, scanerul sau alte dispozitive de citire electronică.
III. FUNCŢIILE SIAS “ALEGERI”
    9. SIAS “Alegeri” trebuie să asigure îndeplinirea funcţiilor de bază ale sistemului informaţional tip, precum şi realizarea funcţiilor specifice, determinate de destinaţia sistemului menţionat şi grupate în următoarele blocuri:
    1) blocul de funcţii “Lista electorală”, care include funcţia de întocmire a listei electorale.
    Listele electorale sînt constituite la prima etapă în baza Registrului de stat al populaţiei, iar din momentul formării Registrului de stat al alegătorilor – în baza acestui registru. Listele electorale sînt întocmite cu 45 de zile înainte de ziua alegerilor, sînt verificate după domiciliul alegătorului de către autorităţile administraţiei publice locale şi, cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor, sînt făcute publice la sediile secţiilor de votare, precum şi în formă electronică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale.
    În listele electorale pot fi efectuate modificări în condiţiile şi termenele prevăzute de lege doar de persoanele avizate de Comisia Electorală Centrală;
    2) blocul de funcţii “Pregătirea”, care include următoarele funcţii:
    a) înregistrarea secţiilor de votare.
    Se înregistrează secţiile de votare constituite în baza secţiilor anterioare, precum şi cele nou-formate. Se pot constitui, de asemenea, secţii de votare speciale pe lîngă spitale, sanatorii, maternităţi, precum şi pe lîngă alte instituţii sociale. În cazul desfăşurării alegerilor parlamentare şi referendumurilor republicane, pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova de peste hotare se constituie secţii de votare pentru lucrătorii acestor instituţii şi pentru membrii familiilor lor, precum şi pentru cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în ţările respective, indiferent de numărul acestora. În perspectivă, pentru asigurarea posibilităţii de a vota prin intermediul SIAS “Alegeri”, se presupune crearea unei secţii de votare virtuale, cu amplasarea acesteia pe serverul Comisiei Electorale Centrale;
    b) înregistrarea membrilor consiliilor electorale de circumscripţie şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, care se efectuează în baza hotărîrilor Comisiei Electorale Centrale;
    c) înregistrarea membrilor grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului, a observatorilor acreditaţi, a reprezentanţilor concurenţilor electorali etc.
    Înregistrarea membrilor grupului de iniţiativă pentru iniţierea referendumului, a observatorilor acreditaţi, a reprezentanţilor concurenţilor electorali pentru monitorizarea procesului electoral la toate nivelurile organizatorice se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Concurenţii electorali pot desemna cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ în organele electorale care i-au înregistrat, precum şi în organele electorale ierarhic inferioare;
    3) blocul de funcţii “Concurenţii”, care include următoarele funcţii:
    a) înregistrarea în SIAS “Alegeri” a concurenţilor electorali.
    La înregistrarea partidelor în calitate de concurenţi electorali se înregistrează şi listele de candidaţi ale acestora după modelul prezentat;
    b) înregistrarea în SIAS “Alegeri” a persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali.
    Concurenţii electorali pot avea persoane de încredere, al căror număr se stabileşte de Comisia Electorală Centrală sau de consiliul electoral de circumscripţie. Persoanele de încredere ale concurenţilor electorali sînt înregistrate de organul electoral respectiv;
    4) blocul de funcţii “Documentarea”, care include următoarele funcţii:
    a) eliberarea documentelor de înregistrare şi de acreditare.
    Persoanelor fizice înregistrate în SIAS “Alegeri” (membrilor organelor electorale de toate nivelurile, concurenţilor electorali, persoanelor de încredere, observatorilor etc.) li se eliberează legitimaţii de model stabilit, asigurîndu-se evidenţa acestor documente;
    b) eliberarea legitimaţiilor persoanelor alese.
    Persoanelor alese în funcţiile pentru care au candidat li se eliberează legitimaţii şi insigne de model stabilit, asigurîndu-se evidenţa acestor legitimaţii şi insigne;
    c) generarea modelelor de documente de organizare şi de dispoziţie.
    Pe parcursul campaniei electorale şi în ziua alegerilor, SIAS “Alegeri” asigură, cu utilizarea minimă a introducerii manuale a datelor, generarea următoarelor documente:
    - listele electorale (integral pe ţară, pentru o anumită circumscripţie electorală ori pentru fiecare secţie de votare);
    - procesul-verbal de deschidere a secţiei de votare;
    - listele membrilor organelor electorale de toate nivelurile;
    - listele concurenţilor electorali;
    - listele reprezentanţilor concurenţilor electorali;
    - listele persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali;
    - listele observatorilor acreditaţi;
    - listele membrilor grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului;
    - procesul-verbal al şedinţei organului central (teritorial) al partidului, al altei organizaţii social-politice privind desemnarea candidatului (listei de candidaţi);
    - listele de subscripţie, conţinînd numărul necesar de semnături pentru susţinerea candidatului independent;
    - declaraţia candidatului privind consimţămîntul de a candida la funcţia pentru care a fost desemnat;
    - declaraţia candidatului privind proprietatea imobiliară, depunerile bancare, valorile mobiliare, sumele băneşti primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani care au precedat alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.;
    - declaraţia candidatului despre suspendarea, pe perioada campaniei electorale, a activităţii în funcţia pe care o deţine – pentru persoanele care cad sub incidenţa art.13 alin.(3) din Codul electoral;
    - actul de înregistrare a candidatului independent, a partidului, a membrilor organelor electorale, a persoanelor de încredere ale candidaţilor, a reprezentanţilor concurenţilor electorali, a membrilor grupului de iniţiativă pentru iniţierea referendumului;
    - actul de acreditare a observatorilor;
    - legitimaţia de serviciu a membrului organului electoral;
    - procesul-verbal al secţiei de votare privind totalizarea rezultatelor votării;
    - procesul-verbal al consiliului electoral de circumscripţie privind totalizarea rezultatelor votării;
    - rapoartele financiare prezentate de concurenţii electorali;
    - legitimaţia deputatului, consilierului, primarului;
    - alte acte.
    Pe parcursul campaniei electorale, SIAS “Alegeri” generează următoarele documente tehnologice:
    - borderoul contestaţiilor şi petiţiilor;
    - actul privind circuitul buletinelor de vot;
    - raportul biroului electoral, care conţine date privind alegerile desfăşurate la secţia de votare respectivă;
    - raportul consiliului electoral de circumscripţie, care conţine date privind alegerile (referendumul) desfăşurate în circumscripţia electorală dată;
    - procesul-verbal al Comisiei Electorale Centrale privind rezultatele alegerilor (referendumului);
    5) blocul de funcţii “Votarea”, care include următoarele funcţii:
    a) evidenţa votării.
    Alegătorului, în perspectivă, i se va oferi dreptul să voteze la orice secţie de votare. Identificarea alegătorului se va efectua conform numărului de identificare sau conform numărului actului de identitate. În baza bifei membrului comisiei electorale despre înmînarea buletinului de vot alegătorului, confirmată prin semnătura digitală a membrului comisiei, în banca de date a SIAS “Alegeri” se fixează primirea de către alegător a buletinului de vot. La tentativa acestuia de a vota repetat la o altă secţie de votare, sistemul blochează posibilitatea de a primi buletin  de vot şi expediază mesajul corespunzător membrului comisiei electorale respective. Acest mecanism de evidenţă a votării  oferă posibilitatea de a obţine în orice moment date despre prezenţa la urne a alegătorilor;
    b) evidenţa voturilor exprimate pentru candidaţi.
    Alegătorului i se înmînează buletinul de vot, care nu conţine date personale ale acestuia, pentru excluderea posibilităţii desecretizării votului. Sînt posibile cîteva variante de utilizare a mijloacelor tehnice pentru evidenţa voturilor exprimate pentru un candidat sau altul:
    - utilizarea pixului electronic;
    - utilizarea scanerului cu recunoaşterea ulterioară a textului;
    - utilizarea urnelor electorale speciale cu posibilitatea citirii automatizate a informaţiei din buletinul de vot;
    - bifarea pe lista candidaţilor direct de pe ecranul computerului (în acest caz, accesul la computer se realizează la prezentarea cartelei electronice speciale, iar buletinul de vot trebuie să fie imprimat după bifare, după care acesta se aruncă în urna de vot);
    c) votarea electronică.
    În perspectiva următorilor 5–8 ani, votarea cu utilizarea portalului informaţional al Comisiei Electorale Centrale va oferi alegătorului posibilitatea să participe la vot din orice punct al globului pămîntesc. Votarea electronică poate fi realizată cu utilizarea mecanismelor semnăturii digitale, în cazul în care alegătorul posedă cheia privată a semnăturii digitale şi certificatul cheii publice valabil, eliberat în conformitate cu legislaţia în domeniul semnăturii digitale, ambele fiind pe un suport informaţional compatibil cu echipamentul şi softul SIAS “Alegeri”. După efectuarea votării, legătura dintre datele personale ale alegătorului şi bifa trecută de el pentru un candidat concret se întrerupe automat;
    d) calcularea numărului de alegători care au participat la votare.
    În momentul încheierii alegerilor se întocmeşte automat un raport privind rata de participare la vot şi, după implementarea deplină a SIAS “Alegeri”, privind numărul de voturi exprimate pentru fiecare candidat. Raportul, în formă electronică, cu semnătura digitală a preşedintelui consiliului electoral de circumscripţie şi a biroului secţiei de votare respective, se expediază la Comisia Electorală Centrală de către toate consiliile electorale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare;
    e) totalizarea preliminară.
    Rapoartele finale primite de la secţiile de votare se acumulează în SIAS “Alegeri”. Informaţia respectivă are statut de informaţie preliminară. După verificarea proceselor-verbale şi a buletinelor de vot în modul stabilit de legislaţie, în sistem se introduce informaţia oficială despre rezultatele alegerilor;
    6) blocul de funcţii “Rotaţia”, care include următoarele funcţii:
    a) evidenţa persoanelor eliberate din funcţiile elective.
    În cazul eliberării persoanei din funcţia electivă (demisie, eliberare, deces, condamnare etc.), în SIAS “Alegeri” se înregistrează acest fapt, indicîndu-se cauza şi data eliberării, şi se anulează legitimaţia eliberată; 
    b) evidenţa persoanelor care pot ocupa funcţia electivă vacantă.
    În SIAS “Alegeri” se înregistrează funcţiile elective vacante, care sînt ocupate fie conform listelor candidaţilor supleanţi şi şirului descrescător, fie conform rezultatelor alegerilor noi;
    7) blocul de funcţii “Controlul financiar”, care include următoarele funcţii:
    a) controlul asupra utilizării mijloacelor financiare de către concurenţii electorali pe parcursul campaniei electorale.
    În SIAS “Alegeri” se înregistrează, în baza declaraţiilor depuse, toate mijloacele financiare de care dispun concurenţii electorali şi suportul material, în orice formă, oferit acestora;
    b) evidenţa creditelor acordate de stat.
    În SIAS “Alegeri” se înregistrează, în baza declaraţiilor concurenţilor electorali, toate creditele primite de aceştia din bugetul de stat.
    c) controlul asupra utilizării şi rambursării creditelor acordate de stat.
    În SIAS “Alegeri” se efectuează controlul asupra rambursării de către concurenţii electorali a creditelor acordate de stat. Aceste credite se pot stinge, complet sau parţial, de către stat, în funcţie de numărul total de voturi valabil exprimate pentru concurentul electoral, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Mecanismul controlului este bazat pe prelucrarea informaţiei introduse în sistem şi pe rezultatele votării.
IV. STUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ
    10. Dreptul de proprietate asupra SIAS “Alegeri” şi gestiunea sistemului. Toate drepturile asupra echipamentului şi softurilor parte componentă a SIAS “Alegeri” aparţin Comisiei Electorale Centrale. Drepturile asupra utilizării datelor din sistem sînt reglementate de Legea nr.467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat.
Comisia Electorală Centrală este unicul organ care poate aviza accesul pentru utilizarea SIAS “Alegeri” şi poartă deplina răspundere pentru integritatea şi securitatea datelor din sistem. 
    11. Registratorii. Dreptul de a efectua operaţiuni în cadrul SIAS “Alegeri” aparţine colaboratorilor avizaţi ai Comisiei Electorale Centrale şi membrilor organelor electorale de toate nivelurile, autorizaţi prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale.
V. ACTELE DE IDENTITATE UTILIZATE
ÎN SIAS “ALEGERI”

    12. În SIAS “Alegeri” sînt utilizate următoarele acte de identitate:
    a) buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, cu fişa de însoţire care confirmă domiciliul sau reşedinţa alegătorului pe teritoriul secţiei de votare;
    [Art.12 lit.a) modificată prin LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13]
    b) paşaportul de tip ex-sovietic modelul anului 1974 cu menţiunea privind cetăţenia Republicii Moldova, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) şi înregistrarea la domiciliu;
   
[Art.12 lit.b) abrogată prin LP61 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.280; în vigoare 01.09.14]
    c) paşaportul de tip ex-sovietic modelul anului 1974 fără număr de identificare de stat (IDNP) cu menţiunile: “valabil pe un termen nelimitat”, cetăţenia Republicii Moldova şi înregistrarea la domiciliu – pentru persoanele care au renunţat la actele de identitate ale Republicii Moldova din considerente religioase;
   
[Art.12 lit.c) abrogată prin LP61 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.280; în vigoare 01.09.14]
    d) buletinul de identitate provizoriu cu menţiunile privind cetăţenia Republicii Moldova, domiciliul titularului;
    [Art.12 lit.a) modificată prin LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.03.13]
    e) paşaportul pentru intrare–ieşire din ţară, livretul de marinar, în cazul alegerilor parlamentare sau în cazul referendumului naţional, în secţiile de votare constituite peste hotarele Republicii Moldova;
    f) livretul militar pentru ostaşii în termen, livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care îndeplinesc serviciul civil (de alternativă).
VI. RESURSA INFORMAŢIONALĂ
    13. Formarea resursei informaţionale. Pentru fiecare perioadă electorală, începînd cu demararea acesteia, în SIAS “Alegeri” se formează o resursă informaţională separată care se actualizează pînă la finisarea sau încetarea termenului de activitate a componenţei alese a organului eligibil. După aceasta, resursa informaţională menţionată se transferă în arhivă şi este accesibilă numai în regim de vizionare, pentru categoria de utilizatori prevăzută de legislaţie.
    14. Obiectele informaţionale. Totalitatea obiectelor informaţionale care reprezintă resursa informaţională a SIAS “Alegeri” se determină de destinaţia acesteia şi include:
    1) unităţile de drept (datele despre subiect sînt preluate din Registrul de stat al unităţilor de drept): partidele şi alte organizaţii social-politice;
    2) persoanele fizice (datele despre subiect sînt preluate din Registrul de stat al populaţiei):
    a) alegătorii;
    b) candidaţii din partea partidelor şi a altor organizaţii social-politice;
    c) candidaţii independenţi;
    d) membrii organelor electorale;
    e) persoanele de încredere ale concurenţilor electorali;
    f) reprezentanţii concurenţilor electorali;
    g) observatorii;
    h) membrii grupului de iniţiativă pentru iniţierea referendumului;
    3) secţiile de votare;
    4) rata de participare la vot;
    5) circuitul buletinelor de vot;
    6) documentele electorale:
    a) de înregistrare;
    b) de acreditare;
    c) de totalizare;
    d) de informare;
    e) legitimaţiile persoanelor alese;
    f) tehnologice.
    15. Identificatori ai obiectelor informaţionale sînt:
    a) pentru obiectul informaţional “unitate de drept” – numărul de identificare de stat al unităţii de drept (IDNO) din Registrul de stat al unităţilor de drept;
    b) pentru obiectul informaţional “persoană fizică” – numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) din Registrul de stat al populaţiei;
    c) pentru obiectul informaţional “secţie de votare” – numărul de ordine din patru cifre stabilit de Comisia Electorală Centrală;
    d) pentru obiectul informaţional “rata de participare la vot” – cheia combinată: “IDNP+x”, unde х are semnificaţia 0 pentru alegerile primare şi 1 pentru cele repetate;
    e) pentru obiectul informaţional “circuitul buletinelor de vot” – cheia combinată: “identificatorul secţiei de votare” plus “numărul de ordine al buletinului de vot în această secţie”;
    f) pentru obiectul informaţional “document electoral” – cheia combinată: “tipul documentului” plus “numărul” plus “seria”.
    16. Scenariile de bază se formează din evenimentele în care figurează obiectele informaţionale şi a căror evidenţă se ţine în SIAS “Alegeri”. În sistem se ţine evidenţa următoarelor evenimente:
    1) pentru obiectul informaţional “unitate de drept”:
    a) luarea în evidenţă primară, care se efectuează la înregistrarea unităţii de drept la Comisia Electorală Centrală în calitate de concurent electoral;
    b) scoaterea din evidenţă şi transferarea informaţiei în arhivă, care se efectuează în cazul:
    - refuzului de participare la alegeri;
    - excluderii din campania electorală conform hotărîrii Comisiei Electorale Centrale sau a organului judecătoresc;
     2) pentru obiectul informaţional “persoană fizică”:
    a) luarea în evidenţă primară, care se efectuează la înregistrarea în calitate de:
    - membru al organului electoral de toate nivelurile;
    - candidat din partea partidului sau candidat independent;
    - alegător;
    - persoană acreditată;
    - reprezentant al concurentului electoral;
    - persoană de încredere;
    - observator;
    b) scoaterea din evidenţă şi transferarea informaţiei în arhivă, care se efectuează în caz de:
    - deces al persoanei;
    - retragere a înregistrării sau a acreditării;
    3) pentru obiectul informaţional “secţie de votare”:
    a) luarea în evidenţă primară, care se efectuează la constituirea secţiei de votare;
    b) scoaterea din evidenţă şi transferarea informaţiei în arhivă, care se efectuează în baza hotărîrii Comisiei Electorale Centrale cu privire la dizolvarea consiliilor electorale de circumscripţie şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare;
    4) pentru obiectul informaţional “rata de participare la vot” – luarea în evidenţă primară, care se efectuează la primirea de către alegător a buletinului de vot;
    5) pentru obiectul informaţional “circuitul buletinelor de vot”:
    a) luarea în evidenţă primară, care se efectuează în momentul distribuirii centralizate a buletinelor de vot;
    b) scoaterea din evidenţă, care se efectuează la momentul eliberării buletinului de vot  alegătorului;
    c) actualizarea datelor, care se efectuează la declararea buletinului de vot ca fiind nevalabil;
    6) pentru obiectul informaţional “document electoral”:
    a) luarea în evidenţă primară, care se efectuează la întocmirea documentului electoral;
    b) actualizarea datelor, care se efectuează la:
    - modificarea statutului documentului electoral;
     - modificarea termenului de valabilitate a documentului electoral;
    c) scoaterea din evidenţă şi transferarea informaţiei în arhivă, care se efectuează la nimicirea documentului electoral.
    17. Datele SIAS “Alegeri” reprezintă totalitatea atributelor obiectelor informaţionale şi includ:
    1) pentru obiectul informaţional “unitate de drept” (concurent electoral):
    a) numărul de ordine al concurentului electoral în buletinul de vot;
    b) IDNO al partidului sau IDNP al candidatului independent;
    c) data înregistrării în calitate de candidat;
    d) referinţa la actul de înregistrare;
    e) data scoaterii din evidenţă;
    f) cauza scoaterii din evidenţă;
    g) numărul de voturi acumulate;
    h) logotipul utilizat în buletinul de vot;
    i) date despre resursele financiare utilizate (numărul contului, suma).
    2) pentru obiectul informaţional “persoană fizică” (participant la campania electorală):
    a) IDNP;
    b) categoria persoanei (candidat, membru al organelor electorale, persoană acreditată, reprezentant etc.);
    c) referinţa la actul de înregistrare;
    d) numărul de ordine în lista candidaţilor din partea partidului (pentru candidaţi);
    e) numărul de voturi acumulate;
    f) logotipul utilizat în buletinul de vot;
    g) data scoaterii din evidenţă;
    h) cauza scoaterii din evidenţă;
    i) date despre resursele financiare utilizate (numărul contului, suma);
    3) pentru obiectul informaţional “secţie de votare”:
    a) numărul secţiei de votare;
    b) amplasarea, date de contact;
    4) pentru obiectul informaţional “rata de participare la vot”:
    a) ID (numărul de identificare) al participării;
    b) IDNP al alegătorului;
    c) data votării;
    d) timpul votării;
    e) codul secţiei de votare;
    f) tipul alegerilor;
    5) pentru obiectul informaţional “circuitul buletinelor de vot”:
    a) numărul de ordine al concurentului electoral în buletinul de vot;
    b) codul secţiei de votare;
    c) bifa privind nevalabilitatea buletinului de vot;
    6) pentru obiectul informaţional “document electoral”:
    a) tipul documentului;
    b) seria;
    c) numărul;
    d) data întocmirii;
    e) termenul de valabilitate;
    f) organul care a eliberat documentul;
    g) statutul.
    18. Pentru obiectele informaţionale din SIAS “Alegeri” preluate din alte resurse informaţionale automatizate ale statului sînt stocate numai numerele de identificare de stat ale posesorilor (IDNP sau IDNO). Datele suplimentare despre persoanele fizice şi unităţile de drept sînt preluate, respectiv, din Registrul de stat al populaţiei sau din Registrul de stat al unităţilor de drept prin interacţiune automatizată directă.
    19. Clasificatoarele. În scopul asigurării veridicităţii şi reducerii volumului de informaţie stocată, în SIAS “Alegeri” se utilizează sistemul de clasificatoare, care pot fi divizate în trei grupuri:
    a) internaţionale;
    b) naţionale;
    c) intrasistemice.
    Clasificatoarele intrasistemice se elaborează şi se utilizează în cadrul SIAS “Alegeri” numai în lipsa clasificatoarelor naţionale şi internaţionale aprobate.
    20. Interacţiunea cu alte sisteme informaţionale. Pentru asigurarea formării corecte a resursei informaţionale a SIAS “Alegeri” este necesar să se organizeze accesul la resursele informaţionale ale următoarelor sisteme informaţionale automatizate:
    a) Registrul de stat al populaţiei, care oferă acces la datele personale ale cetăţenilor Republicii Moldova;
    b) Registrul de stat al unităţilor de drept, care oferă acces la datele de înregistrare a unităţilor de drept;
    c) Registrul judiciar, care oferă acces la datele despre hotărîrile judecătoreşti intrate în vigoare privind capacitatea de exerciţiu şi despre antecedentele penale nestinse;
    d) Registrul de mobilizare, care oferă acces la datele despre îndeplinirea serviciului militar în termen.
VII. IINFRASTRUCTURA INFORMAŢIONALĂ DE
 TELECOMUNICAŢII

    21. Nivelurile infrastructurii. Arhitectura SIAS “Alegeri” este creată conform schemei tipice a infrastructurii informaţionale de telecomunicaţii a sistemului informaţional automatizat, în conformitate cu cerinţele expuse în Concepţia infrastructurii informaţionale de telecomunicaţii de stat.
    Infrastructura informaţională de telecomunicaţii a SIAS “Alegeri” este situată pe trei niveluri:
    a) central;
    b) regional;
    c) local.
    Nivelul central al infrastructurii informaţionale de telecomunicaţii este amplasat în sediul Comisiei Electorale Centrale. Funcţia de bază a nivelului central constă în asigurarea stocării informaţiei şi oferirea ei utilizatorilor prin intermediul portalului informaţional al Comisiei Electorale Centrale.
    Nivelul regional al infrastructurii informaţionale de telecomunicaţii este amplasat în centrele raionale. Funcţia de bază a nivelului respectiv este colectarea informaţiei.
    Nivelul local al infrastructurii informaţionale de telecomunicaţii este amplasat în oraşele care nu sînt centre raionale şi în localităţile rurale.
    22. Complexul tehnic de program. Elaboratorul SIAS “Alegeri” determină lista produselor software şi a mijloacelor tehnice care se utilizează la crearea infrastructurii informaţionale de telecomunicaţii a sistemului menţionat, în conformitate cu Concepţia infrastructurii informaţionale de telecomunicaţii de stat şi cu prezenta concepţie.
VIII. SECURITATEA ŞI PROTECŢIA
INFORMAŢIEI

    23. Securitatea şi protecţia informaţiei sînt asigurate printr-un sistem complex de măsuri normative, organizatorice şi tehnice, orientate spre asigurarea nivelului necesar de integritate, confidenţialitate şi accesibilitate a resurselor informaţionale.
    24. SIAS “Alegeri” este organizat şi gestionat în conformitate cu standardele  în domeniul securităţii informaţionale, aprobate în Republica Moldova.
CONCLUZIE
    Este necesar de menţionat că, deşi lipsesc normele juridice pentru aplicarea în volum deplin a unor astfel de sisteme în Republica Moldova, procesul de implementare a SIAS “Alegeri” poate fi divizat pe etape. Prima etapă va permite utilizarea sistemului în calitate de furnizor al informaţiei preliminare şi informative pentru întregul proces legat de desfăşurarea alegerilor, fără a anula circulaţia obişnuită a documentelor pe hîrtie. Etapele ulterioare de implementare a SIAS “Alegeri” trebuie să fie însoţite de elaborarea şi adoptarea documentelor normative care reglementează desfăşurarea alegerilor electronice.