HGM823/2008
ID intern unic:  328489
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 823
din  04.07.2008
privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
serviciile sociale prestate în centrele de plasament pentru
copii cu dizabilităţi
Publicat : 11.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 122-124     art Nr : 830
    MODIFICAT
    HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177

    În scopul implementării Legii asistenţei sociale nr.547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art. 249), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în vederea realizării Strategiei naţionale şi a Planului  de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2007-2012, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.784 din 9 iulie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.103-106, art.823), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în centrele de plasament pentru copii cu dizabilităţi (se anexează).
    2. Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în centrele de plasament pentru copii cu dizabilităţi se aplică de către toate instituţiile de acest tip, în limitele alocaţiilor aprobate în bugetele autorităţilor publice centrale şi locale respective, precum şi a mijloacelor provenite din donaţii, granturi şi alte surse, conform legislaţiei în vigoare.
    3. Implementarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în centrele de plasament pentru copii cu dizabilităţi se efectuează de prestatorii de servicii.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
     [Pct.4 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]

    Prim-ministru                                                                          Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                                   Victor Stepaniuc
    Ministrul protecţiei sociale, familiei şi copilului                    Galina Balmoş
    Ministrul sănătăţii                                                                   Larisa Catrinici
    Ministrul finanţelor                                                                 Mariana Durleşteanu

    Nr. 823. Chişinău, 4 iulie 2008.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 823 din 4 iulie  2008
Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale
prestate în centrele de plasament
pentru copii cu dizabilităţi
Capitolul I
Dispoziţii generale
Secţiunea 1
Noţiuni generale
    1. În sensul prezentelor standarde minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în centrele de plasament pentru copii cu dizabilităţi sînt utilizate următoarele noţiuni:
    a) standarde minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în centrele de plasament pentru copii cu dizabilităţi - norme obligatorii la nivel naţional, a căror aplicare garantează asigurarea unor niveluri minime acceptabile de performanţă ale procesului de prestare a serviciilor sociale în centrele de plasament pentru copii cu dizabilităţi, bazate pe principiile şi drepturile fundamentale ale copilului la îngrijire şi menţinere în familie şi comunitate, în vederea (re)integrării sociale şi dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă;
    b) copil cu dizabilităţi - persoana care de la naştere pînă la 18 ani, din cauza limitărilor de ordin senzorial (auz, vedere), fizic/locomotor, mintal/de intelect, psihic şi de comportament are nevoie de îngrijire şi suport special din partea familiei, comunităţii şi statului;
    c) Centrul de plasament pentru copii cu dizabilităţi (în continuare - Centrul) - cadru organizaţional al unui pachet de servicii sociale specializate pentru copii cu dizabilităţi;
    d) solicitant (de servicii) - copilul cu dizabilităţi sau reprezentantul legal al acestuia care solicită prestarea serviciilor sociale specializate oferite de un furnizor de asemenea servicii;
    e) reprezentant legal al copilului - părinţii biologici sau adoptatorii, tutorele/curatorul copilului, numit de către autoritatea tutelară şi care reprezintă interesele copilului;
    f) program individualizat de servicii - totalitatea serviciilor acordate unui beneficiar, în baza evaluării complexe a necesităţilor acestuia, de către managerul de caz în vederea dezvoltării capacităţilor pentru o viaţă independentă şi a (re)integrării în familie şi comunitate;
    g) integrare/incluziune familială, comunitară şi socială - acţiuni specifice în vederea asigurării accesului şi menţinerii copilului în familia biologică sau de tip lărgit şi participarea copilului la viaţa comunităţii de apartenenţă.
Secţiunea 2
Principii de prestare a serviciilor - standardul 1
    2. Serviciile prestate în Centru se bazează pe următoarele principii:
    a) principiul respectării interesului superior al copilului - toate acţiunile de protecţie, îngrijire, reabilitare şi integrare sînt efectuate în interesul superior al copilului;
    b) principiul colaborării - diferiţi specialişti şi instituţii trebuie să colaboreze şi să coordoneze acţiunile în procesul de identificare, evaluare, planificare şi prestare a serviciilor sociale pentru copiii cu dizabilităţi. La fel, principiul în cauză se referă şi la atragerea altor persoane (rude, vecini) şi componente ale societăţii civile în rezolvarea problemelor acestor grupuri de copii;
    c) principiul complexităţii - necesitatea serviciilor sociale trebuie să fie construită reieşind din situaţia copiilor cu dizabilităţi şi a familiilor acestora, din existenţa altor servicii sociale comunitare şi în conformitate cu legislaţia în vigoare privind protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi. De asemenea, necesităţile copiilor cu dizabilităţi trebuie să fie evaluate de către o  echipă multidisciplinară de specialişti;
    d) principiul descentralizării - delegarea serviciilor sociale comunităţii unde se află (locuieşte) copilul presupune o divizare a responsabilităţilor între autorităţile publice centrale şi locale şi comunităţile locale în domeniul ocrotirii speciale, prin descentralizarea programelor şi serviciilor de asistenţă socială;
    e) principiul descreşterii efectului de excludere socială - scopul principal al serviciilor sociale este descreşterea posibilităţii de excludere socială şi creşterea posibilităţii de participare socială, posibilitatea de a deveni mai independent;
    f) principiul prevenirii instituţionalizării/dezinsti­tuţio­nalizării - asistenţa trebuie să reiasă din considerentele că copilul înregistrează progrese în ceea ce priveşte reabilitarea şi integrarea socială atunci cînd se află în familie sau comunitate şi nu în instituţii rezidenţiale sau speciale;
    g) principiul flexibilităţii - prestarea serviciilor sociale în Centru trebuie să fie flexibile şi să corespundă întotdeauna schimbării necesităţilor copiilor cu dizabilităţi;
    h) principiul individualizării (centrării pe copil) - se asigură o intervenţie personalizată pe o perioadă determinată de timp, cu obiective, activităţi şi termene de realizare prestabilite, adecvată nevoilor beneficiarului, ce are la bază un plan elaborat şi pus în practică de către specialişti cu participarea directă a familiei;
    i) principiul abordării inter/multidisciplinare - se asigură un mod global şi unitar de abordare a cazurilor de către echipa multidisciplinară;
    j) principiul participării - realizarea drepturilor de participare a copiilor cu dizabilităţi, precum şi a familiilor şi reprezentanţilor acestora în procesul de evaluare şi planificare a serviciilor sociale;
    k) principiul solidarităţii - familia şi comunitatea pot fi implicate în procesul de planificare şi prestare a serviciilor sociale. Acţiunile care pot fi înfăptuite de către copil cu suportul familiei acestuia nu trebuie înfăptuite de către profesionişti.
Secţiunea 3
Grupurile de beneficiari - standardul 2
    3. Grupurile de beneficiari de servicii prestate în Centru sînt copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani cu limitări de ordin senzorial (auz, vedere), fizic/locomotor, mintal/de intelect, psihic şi de comportament, care au nevoie de îngrijire şi suport special prin intermediul serviciilor specializate şi reprezentanţii legali ai acestora.
Secţiunea 4
Profilul Centrului - standardul 3
    4. Centrul este instituţie de stat sau privată, care prestează servicii comunitare ce au în cadrul lor componenta de plasament. Prin serviciile ce le prestează, Centrul are misiunea de a asigura promovarea şi respectarea drepturilor copilului cu dizabilităţi, care, temporar sau definitiv este privat de mediul său familial, sau nu poate fi lăsat în acest mediu, pentru respectarea drepturilor acestuia.
    5. Centrul poate oferi următoarele servicii: primirea, găzduirea, întreţinerea, tratamentul, recuperarea, educaţia, joaca, evaluarea, integrarea socială, servicii auxiliare care au ca finalitate (re)integrarea familială şi socială a copiilor cu dizabilităţi.
Capitolul II
Accesarea serviciilor
Secţiunea 1
Informarea - standardul 4
    6. Centrul deţine şi pune la dispoziţia populaţiei materiale informative privind serviciile prestate.
    Rezultat: Populaţia are acces la informaţia privind oferta de servicii a Centrului.
    7. Condiţii.
    a) Centrul:
    informează comunitatea cu privire la spectrul de servicii pe care le prestează;
    pune la dispoziţia copiilor şi a familiilor/reprezentanţilor legali ai acestora regulamentul intern al unităţii, care prevede modalitatea de organizare şi prestare a serviciilor;
    pune la dispoziţia copiilor şi familiilor/reprezentanţilor legali ai acestora manualul de proceduri, care prevede modalitatea de utilizare a serviciilor în Centru;
    b) materialele informative sînt accesibile copiilor şi familiilor/reprezentanţilor legali ai acestora;
    c) pentru a obţine informaţii cu privire la calitatea serviciilor Centrul pune la dispoziţia persoanelor interesate lista  copiilor ce beneficiază de servicii, cu acordul acestora şi al reprezentanţilor legali.
Secţiunea 2
Evaluare - standardul 5
    8. Centrul utilizează proceduri privind evaluarea iniţială şi reevaluarea copiilor.
    Rezultat: Oricărui solicitant de servicii, accesul la servicii se asigură doar în baza evaluării iniţiale şi reevaluării nevoilor individuale.
    9. Condiţii:
    a) Centrul:
    organizează evaluarea iniţială a necesităţilor copilului, în baza unei anchete complexe;
    asigură (re)evaluarea necesităţilor beneficiarului, în cazul unor modificări semnificative ale sănătăţii fizice sau/şi mintale, la solicitarea beneficiarului sau a unui membru al echipei multidisciplinare, precum şi la ieşirea din Centru;
    b) evaluarea implică copilul, reprezentantul legal al acestuia şi se efectuează de către o echipă multi- sau interdisciplinară, iar rezultatele evaluării sînt prezentate
într-o formă şi într-un limbaj accesibil;
    c) rezultatele evaluării/reevaluării sînt înregistrate într-o fişă de evaluare individuală şi păstrată în regim de confidenţialitate, conform legislaţiei în vigoare şi a regulamentului intern al Centrului;
    d) fişa de evaluare individuală se completează o dată la 6 luni cu informaţia privind rezultatele obţinute de beneficiar.
Secţiunea 3
Admitere - standardul 6
    10. Centrul utilizează proceduri clare privind admiterea copiilor.
    Rezultat: Solicitantul de servicii este admis numai dacă Centrul îi poate satisface nevoile specifice individuale şi are locuri disponibile.
    11. Condiţii:
    a) Centrul acceptă copii cu dizabilităţi, conform regulamentului intern;
    b) copilul este admis în Centru numai în cazul în care s-au epuizat toate formele de protecţie pentru menţinerea acestuia în familie;
    c) admiterea copilului în Centru se realizează la prezentarea următoarelor acte: cererea de admitere a copilului, întocmită de reprezentantul legal al acestuia, copia certificatului de naştere a copilului, certificatul cu privire la starea sănătăţii copilului, raportul de evaluare psihosocială a copilului la care se anexează ancheta socială (întocmită de managerul de caz), procesul-verbal al şedinţei de iniţiere cu familia biologică/substitutivă sau autoritatea tutelară, alte recomandări cu privire la îngrijirea şi educaţia copilului;
    d) copilul este pregătit şi sprijinit, în mod activ, pentru intrarea şi adaptarea în Centru;
    e) Centrul asigură copilului serviciile necesare, în baza unui contract, încheiat, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu reprezentantul legal al acestuia, cu consultarea opiniei copilului, după caz;
    f) în cazul copiilor nou-intraţi în Centru, aceştia sînt prezentaţi celorlalţi copii, întregului Centru, li se face cunoscut locul de trai şi de activitate.
Secţiunea 4
Planificarea serviciilor - standardul 7
    12. Centrul asigură elaborarea unui program al serviciilor care îi vor fi prestate fiecărui copil.
    Rezultat: Fiecare copil, aflat în Centru, se bucură de servicii în baza unui plan individual.
    13. Condiţii:
    a) pentru fiecare copil se întocmeşte un program individualizat de servicii;
    b) programul individualizat de servicii se stabileşte, în baza evaluării iniţiale / reevaluării serviciilor asigurate copilului, precum şi a personalului implicat în realizarea acestuia. Programul individualizat de servicii include următoarele componente de intervenţie:
    planul individualizat de îngrijire (ajutor în menaj, hrana, igiena personală, supravegherea şi menţinerea sănătăţii etc.);
    planul individualizat de socializare şi (re)integrare familială;
    planul individualizat de sistare a serviciilor;
    planul individualizat de reabilitare, după caz;
    c) programul individualizat de servicii este elaborat de către echipa multidisciplinară a Centrului. Copilul şi reprezentantul legal al acestuia participă la elaborarea programului individualizat de servicii şi primeşte o copie a acestuia;
    d) în cazul în care Centrul nu dispune de anumite servicii pe care copilul le necesită, acestea pot fi contractate de la prestatorii de servicii sociale din comunitate şi incluse în programul individualizat de servicii şi stabilite în contractul de prestări servicii (cu specificarea prestatorului şi a modalităţii de contractare);
    e) responsabilitatea privind realizarea programului individualizat de servicii îi revine unui manager de caz;
    f) programul individualizat de servicii este revizuit o dată la 6 luni şi oricînd este necesar, în funcţie de nevoile individuale ale copilului;
    g) pentru fiecare copil Centrul întocmeşte un dosar personal, care se arhivează, respectîndu-se confiden­ţialitatea.
Secţiunea 5
Sistarea serviciilor - standardul 8
    14. Centrul aplică proceduri privind sistarea serviciilor.
    Rezultat: Sistarea serviciilor se face în condiţii de siguranţă pentru copil.
    15. Condiţii:
    a) procedura privind sistarea serviciilor are în vedere stabilirea condiţiilor în care se va efectua această acţiune (reintegrarea în familie, transferul la o altă instituţie, alte situaţii) şi este cuprinsă în contractul de prestări servicii;
    b) condiţiile de sistare sînt aduse la cunoştinţa copiilor şi reprezentanţilor legali ai acestora;
    c) sistarea serviciilor se face cu respectarea planului individualizat de sistare a serviciilor stabilit în programul individualizat de servicii.
Capitolul III
Îngrijire rezidenţială şi comunitară
Secţiunea 1
Mediu extern - standardul 9
    16. Centrul este amplasat în localitate sau în imediata vecinătate a acesteia şi dispune de o infrastructură bine dezvoltată.
    Rezultat: Copiii trăiesc într-o locaţie sigură, amplasată în comunitate sau în proximitatea acesteia, care dispune de o infrastructură bine dezvoltată.
    17. Condiţii:
    a) Centrul:
    este amplasat în comunitate sau în imediata vecinătate a acesteia, astfel încît copiii să se poată folosi de serviciile accesibile din comunitate (şcoala, punctul medical, alte servicii sociale etc.);
    deţine o infrastructură bine dezvoltată, iar mediul asigură protecţia copiilor cu dizabilităţi faţă de accidente, incendii, furt, acte de violenţă stradală;
    dispune de mijloace de transport proprii, adaptate, în caz de necesitate, nevoilor speciale ale copiilor;
    este înconjurat de un gard de înălţime medie, ceea ce permite vizibilitatea din ambele părţi şi nu îl izolează de restul comunităţii;
    are un sistem informativ de prezentare şi orientare accesibil atît pentru copiii cu dizabilităţi, cît şi pentru vizitatori, rude etc.;
    b) clădirile Centrului sînt organizate conform destinaţiei şi amplasate la o distanţă rezonabilă una de alta.
Secţiunea 2
Mediu intern - condiţii generale - standardul 10
    18. Copiii au acces şi pot utiliza infrastructura internă a Centrului.
    Rezultat: Copiii trăiesc într-un mediu sigur şi adaptat necesităţilor individuale ale acestora.
    19. Condiţii:
    a) Centrul are o capacitate maximă de 60 de locuri, iar plasamentul copilului poartă un caracter temporar (pînă la 6 luni), cu capacităţi de reevaluare a duratei în vederea prelungirii, dacă situaţia copilului o necesită;
    b) spaţiile Centrului sînt sigure şi accesibile şi se conformează necesităţilor copiilor;
    c) Centrul asigură autonomie personală beneficiarilor în interior;
    d) interiorul Centrului este organizat pe blocuri, în funcţie de diagnostic. Fiecare bloc este organizat ca o autonomie aparte, dispunînd de blocuri sanitare separate, cameră de relaxare/odihnă sau joacă, încăperi pentru activităţi, sufragerie. În fiecare bloc pot fi plasaţi maximum 30 de copii, cu posibilitatea de a mări numărul acestora, în circumstanţe argumentate, cu respectarea interesului superior al copilului;
    e) blocul (secţia) sanitaro-igienic(ă) (spălătoria, uscătoria, depozitul, sistemul autonom de încălzire) sînt amplasate în vecinătatea Centrului, în clădire separată sau în aceeaşi clădire, la subsolul acesteia;
    f) blocul de preparare a hranei este amplasat în clădire separată sau în Centru şi se conformează regulilor sanitaro-igienice în vigoare. Blocul sanitar şi de preparare a hranei este accesibil copiilor în modul prevăzut de regulament şi pentru implicarea acestora în procesul de îngrijire sau deservire a Centrului;
    g) toate clădirile sînt asigurate cu sisteme de ventilare şi iluminare naturală şi artificială;
    h) Centrul:
    este aprovizionat autonom (sau centralizat, după posibilităţi) cu apă caldă şi apă potabilă, cu agent termic şi electricitate;
    asigură un program de igienizare zilnic, săptămînal şi lunar;
    respectă actele emise de Ministerul Sănătăţii cu privire la normativele sanitaro-epidemiologice.
Secţiunea 3
Dormitoare - standardul 11
    20. Centrul asigură condiţii de cazare conform necesităţilor copilului şi misiunii serviciului.
    Rezultat: Fiecare copil deţine un spaţiu separat într-un dormitor.
    21. Condiţii:
    a) fiecare copil deţine un spaţiu propriu într-un dormitor conform prevederilor legii, iar numărul copiilor într-un dormitor nu depăşeşte cifra 4 - pînă la împlinirea vîrstei de 7 ani şi 2 - după vîrsta de 7 ani;
    b) cazarea copiilor se face conform preferinţelor acestora, precum şi a tipului şi gradului de dizabilitate;
    c) în dormitoare mobila este plasată în aşa mod ca să permită accesul liber al utilizatorilor de scaun rulant şi al îngrijitorilor la copii;
    d) dormitoarele sînt un mediu sigur sub aspectul prevenirii accidentelor şi altor cazuri de traumatism;
    e) copiii pot decora camera după bunul lor plac, în limitele bunului simţ. Pereţii sînt vopsiţi în culori calde, pastelate, podeaua este acoperită cu mochetă sau linoleum uşor de curăţat. În cameră este suficientă lumina pentru citit şi lucrul manual şi corespunde normelor sanitare;
    f) mobilierul trebuie să fie adecvat vîrstei, tipului şi gradului de dizabilitate şi să ofere condiţii normale pentru odihnă, păstrarea obiectelor personale, pregătirea temelor, joacă etc.;
    g) fiecărui copil i se asigură îmbrăcăminte şi încălţăminte adecvate (atît calitativ, cît şi cantitativ) sezonului, precum şi obiecte/materiale de igienă personală;
    h) copiii cu dizabilităţi severe sînt ajutaţi în autoservire şi asiguraţi cu materiale igienice necesare;
    i) copiilor fraţi li se oferă un dormitor comun, iar începînd cu vîrsta de 6 ani sînt separaţi pe sexe.
Secţiunea 4
Alimentare - standardul 12
    22. Centrul deţine spaţii pentru prepararea şi servirea hranei care corespund cerinţelor de igienă, siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate şi confort ale copiilor.
    Rezultat: Prepararea şi/sau servirea hranei se efectuează în spaţii adecvate acestor activităţi şi cerinţelor copiilor.
    23. Condiţii:
    a) Centrul dispune de spaţii pentru prepararea şi servirea hranei, amplasate în blocul central sau într-o clădire separată, condiţiile fiind cît mai aproape de mediul familial;
    b) spaţiile respectă normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare;
    c) meniul este pregătit conform indicaţiilor medicului, coordonat în prealabil cu copiii şi ţinîndu-se cont de necesităţile individuale ale acestora. Vor fi luate în considerare preferinţele copiilor, precum şi specificul cultural, etnic sau religios al acestora;
    d) procesul de alimentare este supravegheat de cel puţin un specialist al Centrului. Se acordă atenţie modului de servire a mesei, alimentele sînt servite într-un mod plăcut;
    e) raţia alimentară respectă normele de alimentare a copiilor conform legislaţiei în vigoare;
    f) în apropierea spaţiilor destinate servirii hranei există spaţii igienico-sanitare (lavoar, WC);
    g) în fiecare bloc sufrageria este amplasată în apropierea spaţiilor de activitate şi deserveşte un număr mic de copii (pînă la 10 copii);
    h) pentru copiii peste 7 ani se asigură un sistem de autoservire.
Secţiunea 5
Amenajarea spaţiilor igienico-sanitare -
standardul 13
    24. Centrul dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente, accesibile, funcţionale, sigure şi confortabile.
    Rezultat: Copiii au acces la spaţii igienico-sanitare adecvate nevoilor lor.
    25. Condiţii:
    a) Centrul asigură copiilor toalete accesibile, separate pe sexe, cu acces direct din dormitoare sau aflate în apropierea dormitoarelor (o toaletă la cel mult 4 copii);
    b) toaletele sînt accesibile/adaptate pentru copiii cu dizabilităţi locomotorii, separate pe sexe, amplasate în apropierea spaţiilor comune;
    c) Centrul dispune de grupuri sanitare separate pentru personal;
    d) băile/duşurile sînt accesibile/adaptate pentru copiii cu dizabilităţi locomotorii, amplasate în apropierea dormitoarelor (o cameră de baie la cel mult 4 copii);
    e) în spaţiile igienico-sanitare există apă curentă rece şi caldă, instalaţiile electrice din camerele de baie sînt izolate, materialele utilizate la amenajarea grupurilor sanitare sînt alese astfel încît să permită întreţinerea şi igienizarea;
    f) la nivel de modul (două-trei dormitoare) se organizează o debara pentru păstrarea lenjeriei, prosoapelor, feţelor de masă şi a unui spaţiu special pentru păstrarea hainelor curate. Lenjeria şi hainele copiilor se păstrează în dormitor, pentru fiecare copil separat;
    g) Centrul deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare. Toate spaţiile igienico-sanitare sînt amenajate conform legislaţiei în vigoare.
Secţiunea 6
Amenajarea spaţiilor comune - standardul 14
    26. Centrul dispune de spaţii suficiente (altele decît dormitoarele sau holurile) pentru utilizare în comun de către copii, conform misiunii unităţii şi nevoilor copiilor.
Rezultat: Copiii au acces la spaţii de uz comun suficiente, sigure, accesibile, funcţionale şi confortabile.
    27. Condiţii:
    a) spaţiile comune ale Centrului includ: camere în care se pot desfăşura activităţi sociale, creativ-culturale, sportive, religioase; spaţii în care copiii pot primi vizitatorii; spaţii pentru activităţi de reabilitare, socializare; spaţii pentru activităţi de terapie ocupaţională/ergoterapie; spaţii destinate asistenţei medicale curente; spaţii în care se serveşte masa; spaţii în aer liber;
    b) spaţiile pentru activităţile de recuperare, în funcţie de tipul unităţii şi de nevoile individuale ale copiilor pot fi: cabinet de psihodiagnoză, consiliere psihologică şi psihoterapie, sală de kinetoterapie şi masaj, sală de fizioterapie, spaţii pentru diferite activităţi de terapie ocupaţională/ergoterapie, sală de club şi altele.
Secţiunea 7
Supravegherea şi menţinerea sănătăţii - standardul 15
    28. Centrul asigură copiilor servicii de supraveghere şi menţinere a sănătăţii în conformitate cu misiunea şi nevoile acestora.
    Rezultat: Copiii cu dizabilităţi primesc servicii de prevenire, terapie şi recuperare medicală în baza evaluării iniţiale şi reevaluării nevoilor individuale.
    29. Condiţii:
    a) Centrul informează copiii, reprezentanţii legali ai acestora despre serviciile de sănătate şi supraveghere şi drepturile lor de a le utiliza;
    b) în conformitate cu programul individualizat de servicii, copilul utilizează servicii de asistenţă medicală care pot include: consultanţă, îngrijire personală, tratamente medicamentoase, alimentaţie şi dietă, gimnastică curativă, precum şi îndreptări la serviciile specializate din comunitate;
    c) copiii care au nevoie de asistenţă specializată (tehnică) pot fi îndrumaţi şi asistaţi în a primi şi utiliza corect echipamentul de mobilitate (cărucioare electrice sau manuale), alte dispozitive ajutătoare, ochelari, orteze, proteze etc.;
    d) cadrele medicale din Centru efectuează monitorizarea stării de sănătate, a regimului se activitate şi a celui de odihnă a fiecărui copil în parte, în scop preventiv şi terapeutic;
    e) Centrul repartizează un spaţiu (izolator) pentru copiii suspectaţi că sînt bolnavi de o maladie contagioasă;
    f) personalul Centrului este obligat să efectueze controale ale stării de sănătate fizică şi psihică (conform normelor legale);
    g) Centrul are propriul program de promovare a sănătăţii copiilor care să cuprindă (program de vaccinări, proceduri pentru efectuarea tratamentului, alimentaţie şi dietă, program de activităţi şi odihnă, igienă personală, efectele fumatului, alcoolului şi utilizării substanţelor toxice, profilaxia infecţiei HIV/SIDA);
    h) fiecare copil beneficiază de examen medical profilactic, conform standardelor Ministerului Sănătăţii, precum şi de tratament adecvat.
Secţiunea 8
Tratamentul medicamentos - standardul 16
    30. Centrul asigură tratamentul medicamentos în baza recomandărilor personalului medical.
    Rezultat: Copiilor, în timpul programului, conform necesităţilor individuale şi prescripţiilor medicale, li se administrează tratamentul medicamentos.
    31. Condiţii:
    a) Centrul respectă normele legale în vigoare cu privire la administrarea medicamentelor;
    b) fiecare copil deţine o fişă de tratament (medicală) şi de administrare a medicamentelor care este parte a programului individualizat de servicii;
    c) copiii cu dizabilităţi vor fi protejaţi de suferinţe, tratament medical necorespunzător, care le poate produce disconfort fizic şi psihic suplimentar;
    d) administrarea medicamentelor se efectuează strict sub controlul personalului medical;
    e) personalul medical monitorizează starea sănătăţii fiecărui copil aflat în îngrijire şi informează familia copilului sau reprezentantul legal despre evaluarea sănătăţii;
    f) serviciul medical de urgenţă, beneficiarul şi reprezentantul legal al acestuia sînt anunţaţi, în caz de urgenţă medicală;
    g) în cazul decesului unui copil, medicamentele acestuia se păstrează pînă la stabilirea cauzelor decesului.
Secţiunea 9
Deces - standardul 17
    32. Centrul asigură copiilor, în caz de boală în fază terminală, toate serviciile de îngrijire paliativă necesare.
    Rezultat: Copilului, aflat în pragul morţii, sau în caz de deces, i se asigură toate serviciile necesare.
    33. Condiţii:
    a) în cazul în care un copil se află în pragul morţii, personalul Centrului îi acordă toată atenţia şi asistenţa necesară, conform dorinţelor exprimate de către copil, de familia acestuia sau reprezentantul legal (după caz);
    b) după decesul copilului, trupul neînsufleţit va fi tratat cu demnitate;
    c) se asigură protecţia emoţională a celorlalţi copii prin izolarea trupului copilului decedat;
    d) Centrul asigură îndeplinirea tuturor formalităţilor de după deces (necropsie şi, după caz, funeralii).
Capitolul IV
Programul activităţilor
Secţiunea 1
Condiţii optime ale activităţilor - standardul 18
    34. Activitatea în cadrul Centrului este desfăşurată conform unui program de activităţi.
    Rezultat: Copilul participă la un program de activităţi, desfăşurat potrivit unui orar prestabilit, care corespunde nevoilor individuale evaluate.
    35. Condiţii:
    a) programul şi activităţile planificate în Centru sînt elaborate în comun cu copiii, familia/reprezentanţii legali şi corespund necesităţilor individuale de dezvoltare şi reabilitare;
    b) activităţile zilnice sînt parte a programului individualizat de servicii. În cazul modificării acestora, conform discuţiei cu copilul, sînt făcute notiţe în programul individualizat de servicii;
    c) în cazul în care unii specialişti nu sînt disponibili pentru efectuarea activităţilor/serviciilor, sînt prevăzuţi specialişti de rezervă sau înlocuitori. Activitatea contramandată este recuperată ulterior din contul celor înlocuite;
    d) spectrul de activităţi este stipulat în regulamentul intern al Centrului şi ţine cont de profilul instituţiei, posibilităţile, capacităţile şi disponibilitatea copiilor;
    e) copilului i se permite să aibă cu el obiecte personale, jucării preferate şi este sprijinit activ de personal în procesul de acomodare/adaptare;
    f) copilul este încurajat să participe activ la activităţi, iar la organizarea programului se va lua în considerare opinia lui.
Secţiunea 2
Reabilitare - standardul 19
    36. Centrul asigură fiecărui copil un program de recuperare şi reabilitare care are ca finalitate dezvoltarea autonomiei sale personale.
    Rezultat: Copiii sînt implicaţi în activităţi de reabilitare conform nevoilor şi preferinţelor personale, dar şi în baza prescrierilor personalului de specialitate.
    37. Condiţii:
    a) în urma evaluării minuţioase a necesităţilor copilului, echipa multidisciplinară, de comun acord cu copilul/reprezentantul legal, elaborează planul individual de reabilitare, parte integrală a programului individualizat de servicii;
    b) pentru reabilitarea socio-medicală sînt antrenate următoarele categorii de specialişti: surdolog, tiflopedagog, psihopedagog special, asistent medical, instructor de gimnastică curativă, kinetoterapeut, neurolog, psihiatru, psihoterapeut, pediatru, psiholog, pedagog social, ortoped, precum şi alţi specialişti, în funcţie de necesităţile copilului şi tipul serviciilor prestate de Centru;
    c) planul individualizat de reabilitare este revizuit o dată la 6 luni şi oricînd este necesar, în funcţie de nevoile individuale ale copilului şi la sugestia unor membri ai echipei multidisciplinare sau a beneficiarului;
    d) activităţile de reabilitare sînt organizate conform misiunii Centrului şi în încăperi special amenajate sau echipate;
    e) planul individualizat de reabilitare cuprinde activităţi de formare a autonomiei personale, inclusiv prin intermediul terapiei ocupaţionale, recuperare activă, ţinînd cont de activităţile specializate recomandate pentru tipul de dizabilitate specifică a copilului (kinetoterapie, electroterapie, termoterapie, logopedie, educaţie etc.), susţinute de activităţi de consiliere şi psihoterapie;
    f) echipa care asigură desfăşurarea programului corespunde cerinţelor profesionale;
    g) echipa de profesionişti încurajează şi sprijină copiii să manifeste iniţiativă, să execute, în măsura posibilităţilor, activităţi cotidiene, fiind luate toate măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor de accident, îmbolnăviri etc.;
    h) activităţile sînt organizate atît individual, cît şi în grup, conform specificului grupului de copii (tipul şi gradul de severitate al dizabilităţii);
    i) programul săptămînal al activităţilor este afişat într-un loc accesibil copiilor.
Secţiunea 3
Educaţie şi instruire - standardul 20
    38. Centrul asigură copiilor un program de educaţie şi instruire conform necesităţilor individuale.
    Rezultat: Copiii cu dizabilităţi sînt instruiţi şi educaţi conform unui program bine organizat.
    39. Condiţii:
    a) copiilor cu dizabilităţi li se asigură dreptul la educaţie şi instruire conform legislaţiei naţionale şi a Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului;
    b) Centrul respectă particularităţile psihoindividuale ale copilului şi ia în considerare limitările impuse de starea de dizabilitate în procesul de favorizare a accesului la educaţie;
    c) în cazul în care copilul cu dizabilităţi poate fi integrat în şcoala din comunitate, el este sprijinit în acest sens, iar şcoala (grădiniţa) / clasa (grupa) beneficiază de activităţi de informare şi instruire pentru acceptarea copiilor cu dizabilităţi;
    d) copiilor care, din considerente ce ţin de tipul dizabilităţii, nu pot merge la o instituţie preşcolară sau şcolară în comunitate, li se asigură acest proces în cadrul Centrului, conform unui program prestabilit şi în conformitate cu necesităţile/capacităţile individuale;
    e) programul educaţional pentru copiii cu dizabilităţi este individualizat, cu reevaluare şi reproiectare frecventă, în vederea formării deprinderilor care să favorizeze obţinerea unui grad cît mai înalt de autonomie personală şi socială;
    f) educatorul de referinţă colaborează cu psihopedagogul la elaborarea şi punerea în practică a proiectului educaţional individualizat şi se implică atît în desfăşurarea acestuia, cît şi în evaluarea şi reproiectarea lui periodică.
Secţiunea 4
Timp liber - standardul 21
    40. Centrul asigură un program de petrecere a timpului liber conform liberei alegeri din partea copiilor.
    Rezultat: Copiii îşi petrec timpul liber după bunul lor plac, conform unui program prestabilit.
    41. Condiţii:
    a) Centrul asigură un mediu favorabil şi o ambianţă plăcută, liniştită petrecerii timpului liber;
    b) copiii îşi petrec timpul liber atît în spaţii de joacă, cît şi în dormitor;
    c) copiii de vîrstă fragedă sînt supravegheaţi de către personalul Centrului;
    d) Centrul:
    pune la dispoziţia copiilor jocuri de grup, facilitează organizarea competiţiilor (atît în interiorul Centrului, cît şi în exterior - pe teren sportiv) între copii, implicînd chiar şi personalul disponibil sau copiii din comunitate;
    organizează excursii, participări la sărbători şi acţiuni sociale comunitare, precum şi sărbători în cadrul instituţiei cu antrenarea comunităţii;
    dispune, după posibilităţi, de o minibibliotecă, ludotecă, filmotecă, echipament de ascultare a muzicii şi vizionare a programelor televizate şi a filmelor pentru copii, astfel încît se asigură condiţii optime de dezvoltare a copilului.
Capitolul V
(Re)integrarea familială, socială şi profesională
Secţiunea 1
(Re)integrarea familială şi socială - standardul 22
    42. Centrul asigură copiilor cu dizabilităţi sprijin atît în vederea (re)integrării în familia biologică, extinsă sau adoptivă, cît şi integrării sociale-comunitare.
    Rezultat: Copiii sînt încurajaţi şi susţinuţi să menţină o relaţie strînsă cu familia şi comunitatea în vederea (re)integrării familiale şi comunitare.
    43. Condiţii:
    a) integrarea familială şi socială a copilului se planifică de către echipa multidisciplinară cu participarea copilului şi/sau a reprezentantului legal prin intermediul unui plan de socializare şi integrare/reintegrare familială;
    b) programul individualizat de servicii este îmbunătăţit sau modificat în urma evaluării copilului şi cu consimţămîntul acestuia sau a reprezentantului legal;
    c) programul individualizat de servicii este compus din activităţi de îmbunătăţire a relaţiilor “copil - părinte/adult” şi din activităţi de orientare socială. Personalul este obligat să respecte şi să stimuleze relaţia copilului cu familia sa naturală sau cu cea substitutivă/potenţial adoptivă, fiind conştient de importanţa reuşitei (re)integrării familiale şi de caracterul temporar al îngrijirii copilului în cadrul instituţiei (chiar dacă dizabilitatea severă constituie adeseori o piedică de nedepăşit în calea (re)integrării familiale);
    d) părinţii sînt încurajaţi şi sprijiniţi să-şi viziteze copiii cu prilejul unor evenimente sau sărbători (zi de naştere, Crăciun etc.), să desfăşoare activităţi comune (servirea mesei, mici plimbări). Familiei i se creează condiţii favorabile de petrecere a timpului liber în Centru împreună cu copilul;
    e) Centrul:
    conlucrează eficient cu rudele, familia copilului în activităţi de evaluare, planificare şi (re)integrare familială şi asigură suport la etapa de postintegrare;
    organizează activităţi practice de socializare în comunitate sau în cadrul instituţiei, cu implicarea membrilor comunităţii;
    contribuie la schimbarea atitudinii comunităţii faţă de copiii cu dizabilităţi, inclusiv pregăteşte microcomunitatea şi mediul de integrare a copilului;
    f) familia este informată periodic cu privire la situaţia copilului (starea de sănătate, dezvoltarea psihică, nivelul de educaţie, modul în care evoluează sentimentele sale faţă de familie), în scopul pregătirii reîntoarcerii copilului acasă;
    g) planul de intervenţie asupra copilului se desfăşoară concomitent cu cel de intervenţie asupra familiei.
Secţiunea 2
Orientare şi instruire profesională - standardul 23
    44. Centrul asigură instruirea profesională printr-un complex de măsuri focusate pe capacităţile copilului.
    Rezultat: Copilul are posibilitate de orientare şi instruire profesională.
    45. Condiţii:
    a) opiniile specialiştilor şi dorinţele copilului/reprezentantului legal trebuie puse în acord cu posibilităţile actuale de urmare a unui nivel superior de şcolarizare, respectiv de practicare a unei profesii;
    b) Centrul:
    în urma evaluării şi orientării profesionale, organizează activităţi de instruire profesională;
    dispune de spaţii de instruire profesională unde se desfăşoară reabilitarea vocaţională şi instruirea minimă profesională. Practica profesională se efectuează în spaţii de tip “ateliere protejate”, sub supravegherea maistrului, care sînt dotate cu echipament special adaptat necesităţilor specifice ale copiilor;
    c) copilul nu va face obiectul exploatării prin muncă. El va fi implicat în activităţi simple, în limitele permise de capacităţile sale funcţionale, conform dorinţelor şi în concordanţă cu reglementările existente.
Capitolul VI
Protecţie şi reclamaţii
Secţiunea 1
Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor -
standardul 24
    46. Personalul Centrului respectă drepturile şi personalitatea fiecărui beneficiar, iar beneficiarii se conformează obligaţiilor prevăzute în contractul de prestări servicii.
    Rezultat: Beneficiarii cunosc drepturile şi obligaţiile sale, sînt trataţi cu demnitate şi respect şi conştientizează faptul că aceste drepturi trebuie să fie respectate.
    47. Condiţii:
    a) Centrul stipulează în contractul de prestări servicii drepturile şi obligaţiile beneficiarului;
    b) drepturile şi obligaţiile beneficiarului sînt descrise într-un limbaj accesibil în baza prevederilor Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului şi actelor normative naţionale în domeniul respectiv;
    c) sumarul acestui document este afişat la un loc vizibil în incinta Centrului, în spaţiile frecventate de copii;
    d) Centrul informează copiii şi familiile acestora despre drepturile şi obligaţiile beneficiarilor;
    e) personalul Centrului cunoaşte şi respectă drepturile beneficiarilor;
    f) beneficiarii cunosc drepturile şi respectă obligaţiile ce le revin, fiind încurajaţi să-şi exprime opinia în legătură cu toate aspectele care-i privesc.
Secţiunea 2
Reclamaţii - standardul 25
    48. Centrul deţine şi aplică o procedură clară privind înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor.
    Rezultat: Copiii cunosc modalităţile de efectuare a reclamaţiilor. Reclamaţiile sînt soluţionate cu promptitudine şi corectitudine.
    49. Condiţii:
    a) Centrul:
    informează în scris copiii/reprezentanţii legali, chiar de la admiterea lor în unitate, asupra procedurii privind sesizările/reclamaţiile;
    pune la dispoziţia copiilor procedura privind efectuarea sesizărilor/ reclamaţiilor, într-un format şi la un nivel accesibil, în funcţie de tipul şi gradul de dizabilitate;
    b) este interzisă orice formă de pedeapsă fizică (agresare fizică, privare de hrană sau de alte bunuri etc.) sau psihică (umilire, izolare, intimidare, şantaj, agresare verbală);
    c) personalul de specialitate cunoaşte particularităţile individuale legate de tipul şi gradul de dizabilitate al copiilor, astfel încît să poată stabili o comunicare şi relaţii adecvate cu aceştia. Personalul de asistenţă trebuie să aibă abilităţi empatice şi de comunicare;
    d) personalul cunoaşte şi respectă procedura Centrului privind relaţia cu copiii, totodată, cunoaşte şi aplică procedurile legale privind restricţionarea libertăţii de mişcare a copiilor cu tulburări psihice, în caz de forţă majoră;
    e) Centrul deţine un registru de evidenţă a reclamaţiilor şi protecţie împotriva abuzurilor, în care sînt consemnate toate sesizările primite şi, după caz, modul de soluţionare.
Secţiunea 3
Protecţie împotriva abuzului şi neglijării - standardul 26
    50. Centrul deţine şi aplică o procedură privind protecţia copiilor împotriva abuzului (fizic, psihologic, sexual, financiar-material), neglijării, discriminării, a tratamentului degradant sau inuman - fapte comise deliberat sau din ignoranţă.
    Rezultat: Copiii sînt protejaţi împotriva abuzului, neglijării sau tratamentului inuman sau degradant.
    51. Condiţii:
    a) Centrul asigură informarea personalului şi copiilor/reprezentanţilor legali (prin modalităţi accesibile, după caz) asupra procedurilor cu privire la prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea şi soluţionarea suspiciunilor sau acuzaţiilor de abuz / neglijenţă asupra copiilor;
    b) administraţia Centrului încurajează şi sprijină copiii/ reprezentanţii legali, precum şi personalul implicat să raporteze orice formă de abuz atît din partea personalului, cît şi a altor persoane.
    c) personalul care identifică situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a unui copil au obligaţia de a înştiinţa imediat conducerea unităţii, care ia măsurile ce se impun, conform legislaţiei în vigoare (anunţă familia/reprezentanţii legali, după caz: serviciul medical de urgenţă, autorităţile tutelare şi organele de ordine publică etc.);
    d) personalul responsabil din cadrul Centrului consemnează situaţiile sesizate, precum şi măsurile ce au fost luate în registrul de evidenţă a reclamaţiilor şi protecţie împotriva abuzurilor şi în dosarul copilului;
    e) în cazurile care necesită intervenţii de restricţionare a libertăţii de mişcare a copilului, deciziile privind măsurile respective sînt luate de către administraţia Centrului, cu respectarea normelor legale în vigoare. Se efectuează notificarea incidentului, iar măsurile întreprinse se consemnează în registrul de evidenţă a reclamaţiilor şi protecţie împotriva abuzurilor.
Secţiunea 4
Sesizarea incidentelor deosebite - standardul 27
    52. Centrul aplică o procedură privind notificarea incidentelor deosebite ce au avut loc în procesul de prestare a serviciilor.
    Rezultat: Familia, reprezentantul legal al copilului, precum şi alţi factori direct interesaţi, conform legii, sînt anunţaţi în cel mai scurt timp în legătură cu toate incidentele deosebite care afectează securitatea copiilor.
    53. Condiţii:
    a) administraţia Centrului informează în scris factorii direct interesaţi (familia/reprezentantul legal, autoritatea tutelară, după caz poliţia, instituţiile de coordonare etc.) în legătură cu toate incidentele deosebite (ce au avut loc în procesul de prestare a serviciilor), care afectează copiii şi verifică faptul dacă sesizarea a fost expediată în maximum 24 de ore. Notificările efectuate şi măsurile întreprinse pentru rezolvarea problemelor respective sînt consemnate de personalul responsabilizat în dosarul copilului;
    b) se notifică cel puţin următoarele evenimente:
    decesul unui copil în timpul acordării serviciilor, inclusiv circumstanţele în care s-a produs decesul;
    îmbolnăviri - intoxicaţii, boli infecţioase (conform normelor sistemului de sănătate);
    traumatisme/accidente;
    contravenţii şi infracţiuni;
    orice acuzaţii privind comportamentul inadecvat al unui lucrător al Centrului;
    modificarea accidentală a programului / orarului activităţilor;
    măsuri de restricţionare a libertăţii de mişcare a copiilor luate de personal în situaţii de forţă majoră;
    părăsirea neautorizată a Centrului;
    orice alte evenimente desfăşurate în timpul prestării serviciilor care afectează siguranţa copiilor ori a personalului.
Capitolul VII
Resurse umane
Secţiunea 1
Structura şi calificarea personalului - standardul 28
    54. Centrul dispune de o structură de personal în concordanţă cu misiunea lui, cu nevoile copiilor şi cu normele legale în vigoare.
    Rezultat: Copiii cu dizabilităţi sînt asistaţi de personal suficient şi calificat.
    55. Condiţii:
    a) structura de personal a Centrului asigură desfăşurarea eficientă a activităţilor procesului de furnizare a serviciilor;
    b) structura de personal este deschisă în organigrama Centrului. Aceasta precizează organizarea pe programe/module, servicii etc., a personalului, precum şi relaţiile de subordonare/colaborare dintre ele;
    c) structura de personal a Centrului corespunde, din punct de vedere numeric şi al calificării, cerinţelor de calitate ale standardelor în domeniu;
    d) în funcţie de tipul şi severitatea dizabilităţii copiilor, un specialist din cadrul Centrului poate supraveghea un beneficiar cu severitatea I, pînă la 2 beneficiari cu severitatea II şi pînă la 4 beneficiari cu severitatea III;
    e) administraţia Centrului elaborează şi revizuieşte, periodic, organigrama, pentru a răspunde dinamicii cerinţelor copiilor;
    f) Centrul poate să utilizeze personal voluntar. Aceasta nu este inclus în organigrama unităţii şi nu poate prelua responsabilităţile personalului angajat;
    g) pentru fiecare poziţie din organigramă există o fişă a postului în care sînt prevăzute rolul şi responsabilităţile angajatului. Administraţia Centrului revizuieşte, periodic fişele postului, în funcţie de politica unităţii şi de standardele de calitate;
    h) fiecare angajat are calificarea, competenţa, experienţa şi calităţile solicitate de fişa postului;
    i) fiecare angajat are obligaţia de a cunoaşte şi respecta prevederile fişei postului pe care îl ocupă;
    j) Centrul asigură stabilitatea personalului care lucrează direct cu beneficiarii, pentru a realiza continuitatea activităţilor şi confortul afectiv al copiilor în procesul de furnizare a serviciilor;
    k) în repartizarea personalului care lucrează nemijlocit cu copii, administraţia Centrului va lua în considerare afinităţile dintre lucrători şi copii, prioritate avînd preferinţele copilului sau ale reprezentantului legal al acestuia.
Secţiunea 2
Selectarea, angajarea şi promovarea personalului - standardul 29
    56. Centrul aplică prevederi scrise privind selectarea, angajarea şi promovarea personalului, conforme cu tipul şi misiunea unităţii şi cu legislaţia în vigoare.
    Rezultat: Administraţia Centrului selectează, angajează şi promovează personalul pe criterii de competenţă şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    57. Condiţii:
    a) angajarea/promovarea personalului se realizează în bază de contract individual de muncă, conform prevederilor Codului muncii şi a criteriilor de competenţă ale postului stipulate în fişa postului (calificare, experienţă, abilităţi profesionale, atitudini, motivaţie etc.);
    b) administraţia Centrului se asigură că personalul care lucrează direct cu copiii are o condiţie bună de sănătate (probată cu documente medicale, conform legislaţiei în vigoare);
    c) înainte de efectuarea oricărei angajări se vor solicita referinţe de la locurile anterioare de muncă ale candidaţilor pentru post;
    d) administraţia Centrului pune la dispoziţia personalului o perspectivă clară de promovare, în funcţie de vechimea în muncă, experienţă, competenţă, motivare;
    e) Centrul utilizează personal voluntar numai în urma verificării recomandărilor solicitate.
Secţiunea 3
Formarea personalului - standardul 30
    58. Centrul aplică o planificare privind formarea continuă a personalului, potrivit misiunii unităţii şi standardelor minime de calitate în domeniu, conform legislaţiei în vigoare.
    Rezultat: Personalul unităţii este inclus în programe de perfecţionare profesională.
    59. Condiţii:
    a) Centrul:
    elaborează anual şi aplică un plan de formare continuă, conform domeniului de specialitate;
    identifică oportunităţile de perfecţionare a personalului în vederea creşterii competenţei acestuia în procesul de prestare a serviciilor;
    organizează, anual, sau ori de cîte ori este nevoie, sesiuni de instruire a personalului unităţii în domeniul protecţiei speciale a copiilor cu dizabilităţi;
    b) personalul nou-angajat este instruit în sesiuni de orientare de către administraţie şi specialişti cu vechime în muncă;
    c) Centrul va oferi oportunităţi de formare de scurtă durată voluntarilor implicaţi în procesul prestări servicii.
Secţiunea 4
Sănătatea personalului - standardul 31
    60. Administraţia Centrului aplică măsuri pentru ca personalul implicat în asistenţa copiilor să fie sănătos şi să respecte normele sanitare din unitate.
    Rezultat: Personalul implicat în asistenţa copiilor este sănătos şi urmează investigaţiile periodice.
    61. Condiţii:
    a) personalul este obligat să efectueze periodic controale ale stării de sănătate (examen somatic şi psihologic), conform normelor igienico-sanitare în vigoare (analize HIV/SIDA, TBC, hepatită etc.);
    b) este interzis consumul de droguri şi abuzul de alcool;
    c) fumatul este permis numai în absenţa copiilor şi doar în locuri special amenajate, stabilite prin regulamentul de ordine internă;
    d) fiecare angajat al Centrului este obligat să ofere copilului un exemplu personal de stil de viaţă sănătos şi de comportament adecvat în colectivitate.
Capitolul VIII
Organizare şi administrare
Secţiunea 1
Cadrul de organizare şi funcţionare - standardul 32
    62. Centrul respectă normele legale în vigoare în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea unităţii.
    Rezultat: Centrul este organizat şi funcţionează în baza normelor legale în vigoare şi a regulamentului intern.
    63. Condiţii:
    a) Centrul:
    aplică un regulament intern conform prevederilor legale în vigoare;
    asigură accesul copiilor/reprezentanţilor legali la documentele privind procedurile Centrului, într-o formă adecvată (accesibilă - în funcţie de tipul de dizabilitate), iar personalul are obligaţia de a transmite beneficiarilor aceste informaţii;
    b) administraţia Centrului:
    se convinge că personalul cunoaşte documentele privind regulamentele şi procedurile acesteia;
    asigură monitorizarea şi actualizarea, după necesităţi, a regulamentelor, procedurilor, regulilor de practică ale unităţii.
Secţiunea 2
Personal de conducere - standardul 33
    64. Personalul din administraţia Centrului are calificarea, competenţa şi experienţa necesare pentru a asigura un management de calitate.
    Rezultat: Centrul este administrat de un personal competent, angajat conform normelor legale în vigoare.
    65. Condiţii:
    Personalul din administrarea Centrului:
    trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: diplomă de licenţă (în domeniul asistenţă socială, psihologie, sociologie, medicină, drept sau pedagogie), experienţă şi / sau pregătire managerială şi în domeniul protecţiei sociale;
    asigură condiţiile minime prevăzute de prezentele standarde de calitate;
    are obligaţia să se perfecţioneze incontinuu atît sub raport managerial, cît şi în ceea ce priveşte cunoaşterea problematicii persoanelor cu dizabilităţi.
Secţiunea 3
Planificare şi dezvoltare - standardul 34
    66. Centrul este gestionat în baza unei planificări riguroase, menite să conducă la realizarea misiunii serviciilor, cu respectarea normelor legale în vigoare.
    Rezultat: Centrul deţine şi aplică o planificare a activităţii, conform normelor legale în vigoare.
    67. Condiţii:
    a) administraţia Centrului elaborează, în baza legislaţiei în vigoare, un document-cadru numit plan strategic;
    b) în vederea elaborării planului strategic, administraţia Centrului realizează o analiză a situaţiei unităţii din punctul de vedere al gradului de implementare a prezentelor standarde minimale de calitate şi consemnează analiza într-un raport anual de activitate;
    c) planul strategic este adus la cunoştinţa întregului personal;
    d) administraţia Centrului:
    elaborează anual şi îndeplineşte un plan de activitate al unităţii respective;
    îndrumă personalul şi monitorizează îndeplinirea planului de activitate, în limitele resurselor alocate, în termenele şi conform parametrilor calitativi şi cantitativi stabiliţi;
    e) planul de activitate şi planul strategic stau la baza elaborării / revizuirii celorlalte documente utilizate de către unitate (regulament intern, manual de proceduri etc.).
Secţiunea 4
Evaluare şi monitorizare - standardul 35
    68. Administraţia Centrului utilizează, în baza prevederilor legale, un sistem coerent de evaluare şi control, orientat spre îmbunătăţirea rezultatelor activităţii.
    Rezultat: Activitatea Centrului este monitorizată sistematic, eficient şi pe principii de transparenţă.
    69. Condiţii:
    a) monitorizarea şi evaluarea au ca obiect calitatea prestaţiei personalului, calitatea activităţilor şi serviciilor;
  b) administraţia Centrului defineşte un set clar de indicatori măsurabili pentru evaluarea rezultatelor procesului de furnizare a serviciilor, promovează activităţi de măsurare a satisfacţiei copiilor şi a familiilor/reprezentanţilor legali ai acestora, a personalului şi a celorlalte grupuri de interes;
    c) Centrul realizează activităţi de raportare, publicare, diseminare a rezultatelor, conform normelor legale şi regulamentelor interne;
    d) administraţia Centrului elaborează, la finele fiecărui an, un raport de activitate. Raportul este public şi redactat într-o manieră accesibilă tuturor celor interesaţi. Raportul va fi înaintat autorităţilor locale şi centrale respective.
Secţiunea 5
Înregistrarea şi arhivarea datelor - standardul 36
    70. Centrul efectuează înregistrarea, utilizarea şi arhivarea datelor, conform legislaţiei în vigoare şi normelor metodologice interne.
    Rezultat: Înregistrarea, utilizarea şi arhivarea datelor respectă normele legale în vigoare.
    71. Condiţii:
    a) înregistrarea şi arhivarea datelor se efectuează cu promptitudine, în conformitate cu normele legale în vigoare;
    b) Centrul:
    asigură păstrarea şi utilizarea datelor despre copii, în regim de confidenţialitate, conform normelor legale în vigoare;
    asigură accesul necondiţionat al copiilor/reprezentanţilor legali la datele care îi privesc.
Secţiunea 6
Comunicarea internă - standardul 37
    72. Administraţia Centrului promovează măsuri eficiente de comunicare instituţională internă.
    Rezultat: Centrul este condus pe principii de transparenţă, deschidere şi participare a tuturor celor implicaţi în prestarea serviciilor.
    73. Condiţii:
    a) administraţia Centrului:
    informează personalul cu privire la strategiile şi politicile sociale în domeniu, noile reglementări legislative în domeniu;
    b) fiecare angajator îşi cunoaşte colaboratorii, conform fişei postului şi a altor documente ale Centrului;
    c) administraţia Centrului:
    utilizează modalităţi operaţionale de comunicare între membrii echipei de personal implicaţi în procesul de prestare a serviciilor, precum şi între aceştia şi copii;
    utilizează metode eficiente de management a cazurilor de conflict între personal;
    o dată în an organizează un seminar practic cu tot personalul, inclusiv cel de îngrijire, administrativ şi tehnic în domeniul comunicării asertive sau comunicării eficiente;
    d) o dată în săptămînă, la şedinţele cu personalul se pun în discuţie probleme ce ţin de comunicare şi/sau situaţii de conflict între personal.
Secţiunea 7
Comunicare şi parteneriat - standardul 38
    74. Administraţia Centrului deţine şi aplică o strategie de relaţii publice.
    Rezultat: În vederea sporirii calităţii serviciilor oferite, instituţia are şi dezvoltă o politică de colaborare activă cu alte instituţii.
    75. Condiţii:
    Administraţia Centrului:
    desemnează una sau mai multe persoane responsabile de realizarea activităţilor de “relaţii publice”;
    în calitate de furnizor de servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi are şi aplică o politică de comunicare şi colaborare cu organismele de coordonare-finanţare (centrale, raionale, locale, după caz);
    aplică o politică de comunicare şi colaborare cu instituţiile sociale, de ocrotire a sănătăţii, culturale, religioase etc. din comunitate;
    are şi aplică o politică de comunicare şi colaborare cu organizaţiile neguvernamentale implicate în asistenţa socială a copiilor şi persoanelor cu dizabilităţi;
    deţine şi utilizează materiale pentru promovarea imaginii proprii în comunitate;
    întreprinde demersuri pentru ca unitatea să participe la conceperea şi derularea unor proiecte cu finanţare internă şi / sau internaţională, conforme cu misiunea sa.