HGM824/2008
ID intern unic:  328490
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 824
din  04.07.2008
privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
serviciile sociale prestate în centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi
Publicat : 11.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 122-124     art Nr : 831
    MODIFICAT
    HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177

    În scopul implementării Legii asistenţei sociale nr.547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art. 249), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în vederea realizării Strategiei naţionale şi a Planului  de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2007-2012, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.784 din 9 iulie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.103-106, art.823), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi (se anexează).
    2. Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi se aplică de către toate instituţiile de acest tip, în limitele alocaţiilor aprobate în bugetele autorităţilor publice centrale şi locale respective, precum şi a mijloacelor provenite din donaţii, granturi şi alte surse, conform legislaţiei în vigoare.
    3. Implementarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi se efectuează de prestatorii de servicii.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
    [Pct.4 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]

    Prim-ministru                                                                          Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                                   Victor Stepaniuc
    Ministrul protecţiei sociale, familiei şi copilului                    Galina Balmoş
    Ministrul sănătăţii                                                                   Larisa Catrinici
    Ministrul finanţelor                                                                 Mariana Durleşteanu

    Nr. 824. Chişinău, 4 iulie 2008.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr.824 din 4 iulie 2008

Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale
prestate în centrele de zi
pentru copii cu dizabilităţi
Capitolul I
Dispoziţii generale
Secţiunea 1
Noţiuni generale
    1. În sensul prezentelor standarde minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi sînt utilizate următoarele noţiuni:
    a) standarde minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi - norme obligatorii la nivel naţional, a căror aplicare garantează asigurarea unor niveluri minime de calitate ale procesului de prestare a serviciilor la nivel de comunitate, cît mai aproape de locul de trai al copilului cu dizabilităţi, acceptabile şi în conformitate cu necesităţile specifice ale copiilor cu dizabilităţi şi doleanţele familiei, bazate pe principiile generale şi drepturile fundamentale ale copiilor, pentru a facilita o integrare reuşită în societate şi a asigura o educaţie şi dezvoltare a copiilor cu dizabilităţi în familie;
    b) copil cu dizabilităţi – persoana de la naştere pînă la 18 ani, care, din cauza limitărilor de ordin senzorial (auz, vedere), fizic/locomotor, mental/de intelect, psihic şi de comportament are nevoie de îngrijire şi suport special din partea familiei, comunităţii;
    c) Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi (în continuare - Centrul) – instituţie în care copiii cu dizabilităţi sînt găzduiţi şi îngrijiţi în timpul zilei. Centrele de zi sînt de alternativă şi asigură în timpul zilei copiilor aflaţi în familie o gamă largă de servicii;
    d) reprezentant legal al copilului – părinţii biologici sau adoptatorii, tutorele/curatorul copilului, numit de către autoritatea tutelară şi care reprezintă interesele copilului;
    e) program individualizat de servicii – totalitatea serviciilor acordate unui beneficiar, în baza evaluării complexe a necesităţilor acestuia, de către managerul de caz, în vederea dezvoltării capacităţilor pentru o viaţă independentă şi (re)integrării în familie şi comunitate;
    f) integrare/incluziune familială, comunitară şi socială – acţiuni specifice în vederea asigurării accesului şi menţinerii copilului în familia biologică sau de tip lărgit şi participarea copilului la viaţa comunităţii de apartenenţă şi acceptarea lui de către comunitate de la egal la egal;
    g) solicitant (de servicii) – copilul cu dizabilităţi sau reprezentantul legal, care solicită prestarea serviciilor sociale specializate oferite de un furnizor de asemenea servicii.
Secţiunea 2
Principii de prestare a serviciilor – standardul 1
    2. Serviciile sociale prestate în Centru se bazează pe următoarele principii:
    a) principiul respectării interesului superior al copilului - toate acţiunile privind copilul trebuie să ia în considerare interesul superior al acestuia şi să răspundă nevoilor speciale ale copilului cu dizabilităţi;
    b) principiul descentralizării – prestarea serviciilor sociale în comunitate, aproape de locul de trai al copilului cu dizabilităţi şi asigurarea funcţionării lor de către autoritatea publică locală;
    c) principiul prevenirii instituţionalizării – prevenirea plasării copiilor cu dizabilităţi în instituţii rezedinţiale şi normalizarea vieţii lor, integrarea în structurile comunităţii locale (familie, şcoală). Copilul înregistrează progrese în ceea ce priveşte reabilitarea şi integrarea socială atunci cînd se află în familie sau comunitate şi nu în instituţii rezidenţiale sau speciale;
    d) principiul flexibilităţii – prestarea serviciilor sociale în Centru trebuie să fie flexibile şi să corespundă întotdeauna schimbării necesităţilor copiilor cu dizabilităţi;
    e) principiul abordării inter/multidisciplinare - asigurarea unui mod global şi unitar de abordare a cazurilor de către echipa multidisciplinară;
    f) principiul individualizării (centrării pe copil) - se asigură o intervenţie personalizată pe o perioadă determinată de timp, cu obiective, activităţi şi termene de realizare prestabilite, adecvată nevoilor beneficiarului, ce are la bază un plan elaborat şi pus în practică de către specialişti cu participarea directă a familiei;
    g) principiul confidenţialităţii - dreptul copilului la intimitate şi la respectarea vieţii sale private. Copiii cu dizabilităţi au dreptul ca serviciile să i se ofere cu respectarea legislaţiei în vigoare, politicilor si standardelor etice privitoare la confidenţialitate. În abordarea cazului, specialiştii implicaţi vor face distincţie între informaţia publică şi cea privată, vor colabora şi vor face schimb de informaţii cu privire la caz numai cu acordul prealabil al beneficiarului şi doar atunci cînd aceasta este în interesul superior al copilului;
    h) principiul incluziunii şi diminuării efectului de excludere socială - realizarea drepturilor de acces şi participare la viaţa socială a comunităţii;
    i) principiul parteneriatului - familia, specialiştii, diferite instituţii sînt parteneri în luarea deciziilor care influenţează viaţa copiilor cu dizabilităţi;
    j) principiul participării – realizarea drepturilor de participare a copiilor cu dizabilităţi şi a reprezentantului legal al acestora în procesul de evaluare a necesităţilor şi planificare a serviciilor sociale;
    k) principiul solidarităţii sociale – familia şi comunitatea pot fi implicate în procesul de planificare şi prestare a serviciilor sociale. Acţiunile care pot fi înfăptuite de către copil şi de rudele acestuia nu trebuie înfăptuite de către  profesionişti.
Secţiunea 3
Grupurile de beneficiari – standardul 2
    3. Grupurile de beneficiari de servicii sociale prestate în Centru sînt persoane cu vîrsta de la naştere pînă la 18 ani cu dizabilităţi de ordin senzorial (auz, vedere), fizic/locomotor, mintal/de intelect, psihic şi de comportament, precum şi familiile acestor copii.
Secţiunea 4
Profilul Centrului – standardul 3
    4. Centrul este instituţie de stat sau privată de asistenţă socială care prestează servicii în regim de zi copiilor cu dizabilităţi, oferă un mediu suportiv, asistenţă în recuperarea dezvoltării, sprijin şi mediere în relaţiile cu familia şi comunitatea.
    5. Centrul poate presta un spectru larg de servicii care variază în funcţie de beneficiari. Acestea pot fi: artterapie, terapie comportamentală, terapie cognitivă, consilierea părinţilor (biologici, adoptatori sau tutorelui), intervenţie precoce, terapie complexă, balneoterapie, kinetoterapie, meloterapie, servicii de recuperare la domiciliu, activităţi de grup, ludoterapie, transport zilnic, orientare şi pregătire profesională etc.
Capitolul II
Accesarea serviciilor
Secţiunea 1
Informarea – standardul 4
    6.  Centrul deţine şi pune la dispoziţia membrilor comunităţii materiale informative privind serviciile furnizate.
    Rezultat: Copiii, reprezentanţii legali ai copilului şi membrii comunităţii au acces la informaţiile referitoare la întreg spectrul de servicii prestate în cadrul Centrului.
    7. Condiţii:
    a) Centrul:
    informează comunitatea cu privire la spectrul de servicii pe care le prestează;
    pune la dispoziţia copiilor şi a familiilor/reprezentanţilor legali ai acestora regulamentul intern, care explică, în mod concret, regulile de funcţionare a Centrului şi este revizuit după necesităţi;
    pune la dispoziţia beneficiarilor manualul de proceduri ce prevede modalitatea de utilizare a serviciilor în Centru;
    b) materialele informative sînt accesibile copiilor şi familiilor acestora;
    c) pentru a obţine informaţii cu privire la calitatea serviciilor, Centrul pune la dispoziţia persoanelor interesate o listă a copiilor ce beneficiază de servicii, cu acordul acestora şi a reprezentanţilor legali;
    d) Centrul:
    oferă posibilitate potenţialilor beneficiari de servicii să viziteze Centrul în cadrul zilei uşilor deschise, pentru a afla despre serviciile ce se prestează;
    pune la dispoziţie informaţii şi despre alte tipuri de servicii pentru persoanele cu dizabilităţi pe care le oferă autorităţile administraţiei publice locale şi alţi prestatori, inclusiv modul de accesare a acestora.
Secţiunea  2
Evaluare – standardul 5
    8. Centrul deţine şi utilizează proceduri privind evaluarea iniţială/reevaluarea beneficiarului.
    Rezultat: Fiecărui solicitant de servicii îi sînt determinate necesităţile în baza evaluării iniţiale, reevaluării.
    9. Condiţii:
    a) Centrul:
    efectuează evaluarea iniţială a necesităţilor fiecărui copil, în baza unei anchete complexe, sub aspect social, medical, psihologic şi educaţional;
    asigură (re)evaluarea necesităţilor beneficiarului, în cazul unor modificări semnificative ale sănătăţii fizice sau/şi mintale, la solicitarea beneficiarului sau a unui membru al echipei multidisciplinare, precum şi la ieşirea din Centru;
    b) procesul de evaluare prevede implicarea nemijlocită a copilului sau a reprezentantului lui legal şi familiarizarea acestora, în mod accesibil, cu rezultatele evaluării;
    c) evaluarea se efectuează de către o  echipă multi- sau interdisciplinară care ţine la control şi recomandările altor instituţii de profil;
    d) rezultatele evaluării iniţiale/reevaluării sînt înregistrate într-o fişă de evaluare individuală şi sînt păstrate în regim de confidenţialitate în dosarul personal al copilului;
    e) în baza evaluării iniţiale Centrul stabileşte pachetul de servicii ce vor fi prestate copilului cu dizabilităţi;
    f) fişa de evaluare individuală se completează o dată la 6 luni cu informaţii privind rezultatele obţinute de beneficiar.
Secţiunea  3
Admitere – standardul 6
    10. Solicitanţii sînt admişi în baza unei proceduri clare.
    Rezultat: Copilul cu dizabilităţi este admis la servicii în cazul în care Centrul poate satisface necesităţile speciale ale copilului.
    11. Condiţii:
    a) Centrul acceptă beneficiarul conform regulilor şi procedurii de admitere stipulate în regulamentul intern;
    b) procedura de admitere prevede actele necesare, criteriile de eligibilitate ale copilului, modul în care se consemnează decizia, modalitatea de contestare a deciziei;
    c) Centrul asigură încheierea unui contract între el şi reprezentantul legal al copilului, conform legislaţiei în vigoare şi luînd în considerare opinia copilului,  în funcţie de caz.
Secţiunea  4
Planificarea serviciilor – standardul 7
    12. Centrul întocmeşte un program individualizat pentru fiecare copil.
    Rezultat: Fiecare copil se bucură de servicii, conform necesităţilor stabilite în prealabil, în baza unui plan individual.
    13. Condiţii:
    a) pentru fiecare beneficiar se întocmeşte un program individualizat de servicii;
    b) programul individualizat de servicii stabileşte, în baza evaluării iniţiale/reevaluării, serviciile prestate copilului, precum şi personalul implicat în realizarea acestuia;
    c) programul individualizat de servicii include următoarele componente:
    planul individualizat de îngrijire (hrană, supraveghere şi menţinere a sănătăţii etc.);
    planul individualizat de reabilitare;
    planul individualizat de socializare şi consolidare familială;
    planul individualizat de sistare a serviciilor;
    d) programul individualizat de servicii este elaborat de către echipa multidisciplinară a Centrului. Reprezentantul legal al copilului, după caz, copilul, participă la elaborarea programului individualizat de servicii şi primeşte o copie a acestuia;
    e) responsabil de realizarea programului individualizat de servicii este managerul de caz. Fiecărui manager de caz îi revin 8-10 beneficiari;
    f) programul individualizat de servicii este revizuit o dată la 6 luni şi oricînd este necesar, în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarului, precum şi la solicitarea unui specialist sau a beneficiarului;
    g) în cazul în care Centrul nu dispune de anumite servicii pe care copilul le necesită, acestea pot fi contractate de la prestatorii de servicii sociale din comunitate, pot fi incluse în programul individualizat de servicii şi prevăzute în contractul de prestări servicii (cu specificarea prestatorului şi a modalităţii de contractare).
Secţiunea  5
Sistarea serviciilor – standardul 8
    14. Centul aplică proceduri privind sistarea serviciilor.
    Rezultat: Sistarea serviciilor garantează condiţii de siguranţă pentru copil.
    15. Condiţii:
    a) procedura privind sistarea serviciilor are în vedere stabilirea condiţiilor în care se va efectua această acţiune (dobîndirea unor abilităţi de autonomie personală, atingerea vîrstei majoratului, transfer la altă instituţie comunitară, alte situaţii) şi este inclusă în contractul de prestări servicii;
    b) condiţiile de sistare sînt aduse la cunoştinţa reprezentanţilor legali ai copiilor şi copiilor într-o formă accesibilă;
    c) sistarea serviciilor se face cu respectarea planului individualizat de sistare a serviciilor stabilit în programul individualizat de servicii;
    d) pentru fiecare beneficiar, instituţia prestatoare de servicii sociale întocmeşte un dosar care se arhivează, respectîndu-se confidenţialitatea şi care conţine informaţia despre copil, fişa de evaluare, serviciile prestate copilului în baza programului individualizat de servicii, foaia de lichidare.
Capitolul III
Îngrijire comunitară
Secţiunea 1
Mediu extern – standardul 9
    16. Centrul îşi desfăşoară activitatea într-o încăpere sigură şi accesibilă, amplasată în comunitate, într-o zonă favorabilă pentru creşterea şi educarea copilului.
    Rezultat: Copiii au acces liber la o locaţie amplasată în comunitate, care dispune de o infrastructură bine dezvoltată.
    17. Condiţii:
    a) Centrul este amplasat în comunitate, astfel încît beneficiarul să aibă acces la toate resursele şi facilităţile acestuia (sănătate, educaţie, reabilitare, relaţii sociale);
    b) sînt preferabile amplasamentele aflate în proximitatea instituţiilor de învăţămînt, medicale, culturale, precum şi a altor servicii comunitare. Sînt evitate zonele cu trafic auto intens şi cu poluare chimică;
    c) toate spaţiile Centrului sînt sigure şi accesibile beneficiarilor şi suportă adaptări pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi autonomia copiilor, inclusiv a celor cu deficienţe locomotorii şi senzoriale;
    d) teritoriul aferent Centrului este împrejmuit cu un gard de înălţime medie, fără elemente metalice periculoase, permiţînd vizibilitate în ambele sensuri;
    e) după caz, Centrul dispune de transport adaptat la necesităţile copiilor.
Secţiunea  2
Mediu intern: condiţii generale – standardul 10
    18. Copiii au acces şi pot utiliza liber infrastructura internă a Centrului.
    Rezultat: Infrastructura Centrului satisface nevoile speciale ale beneficiarului şi îi oferă un mediu suportiv în care el poate fi activ.
    19. Condiţii:
    a) Centrul asigură asistenţă în condiţii confortabile, amenajînd spaţiile conform necesităţilor copiilor, în care să fie prevăzute facilităţi tehnice, mobilier adecvat, să fie sigure, accesibile, funcţionale şi confortabile;
    b) spaţiile destinate activităţilor sînt repartizate, amenajate, dotate şi adaptate în conformitate cu natura şi specificul activităţilor şi cu nevoile generale şi speciale ale copiilor şi pot avea mai multe funcţionalităţi. Încăperile pentru desfăşurarea activităţilor de recuperare sînt înzestrate cu mobilier potrivit vîrstei, cu echipamente şi accesorii tehnice, materiale didactice,  consumabile etc.;
    c) încăperile sînt zugrăvite în culori pastelate. Pentru covoare şi draperii predomină culorile vesele. Pardoselile sînt din gresie, linoleum sau din alt material ce este uşor de spălat şi dezinfectat;
    d) Centrul:
    deţine, în mod obligatoriu, linie telefonică directă, este asigurat cu sistem termic autonom sau centralizat, dispune de apă curgătoare, inclusiv caldă, în interiorul clădirii este prevăzut un sistem centralizat de aerisire, iluminare (naturală şi de zi), de utilizare a energiei electrice;
    asigură condiţii de respectare a securităţii sănătăţii şi vieţii copiilor: prizele, geamurile, balcoanele sînt protejate pentru a preveni accidentele;
    e) în cazul spaţiului cu mai multe niveluri se asigură accesul la nivelurile superioare cu ajutorul ascensorului sau cu ajutorul diferitelor adaptări tehnice, iar în cazul în care lipseşte ascensorul, pentru beneficiarii cu dizabilităţi locomotorii (utilizatorii de scaun rulant), se prevăd activităţi la parter;
    f) grupul sanitar-igienic este alcătuit din WC şi chiuvetă şi este adaptat la nevoile copiilor cu deficienţe locomotorii. Materialele utilizate la amenajarea grupurilor sanitare sînt din gresie, faianţă, uşor de spălat şi dezinfectat;
    g) Centrul dispune de o cameră de baie şi o maşină de spălat;
    h) spaţiul destinat bucătăriei este amenajat cu echipament tehnic corespunzător pentru prepararea bucatelor şi păstrarea produselor alimentare, igienizarea veselei, ţinîndu-se cont de normele sanitare stabilite;
    i) sufrageria este dotată cu mobilier ce corespunde nevoilor copiilor şi este accesibilă pentru implicarea copiilor în procesul de autodeservire;
    j) capacitatea Centrului este de maximum 40 de copii;
    k) Centrul respectă actele emise de Ministerul Sănătăţii cu privire la normativele sanitaro-epidemiologice.
Secţiunea  3
Alimentare – standardul 11
    20.  Centrul asigură condiţii pentru organizarea corectă a alimentaţiei.
     Rezultat: Copiii primesc, conform vîrstei, cantitatea necesară de valoare energetică şi calorii pentru a-şi satisface nevoile fiziologice.
    21. Condiţii:
    a) Centrul:
    organizează alimentaţia copiilor de cel puţin 1-2 ori pe zi, în funcţie de perioada aflării lor în Centru, conform normelor alimentare stabilite de legislaţia în vigoare;
    dispune de spaţii pentru prepararea şi servirea hranei ce corespund normelor igienico-sanitare şi de siguranţă, dar cît mai aproape de mediul familial;
    b) alimentaţia se organizează sub supravegherea unui lucrător medical, care întocmeşte meniul perspectiv şi meniul zilnic, monitorizează calitatea produselor alimentare şi termenele de păstrare, evaluează calitatea/cantitatea alimentelor după prelucrare, precum şi modul de preparare, monitorizează respectarea tehnologiilor de preparare a hranei, calculează, o dată în trimestru, regimul de calorii;
    c) alimentaţia copiilor este echilibrată în conformitate cu necesităţile fiziologice specifice fiecărei vîrste şi cu eventualele contradicţii medicale (cauzate de unele patologii curente sau asociate stării propriu-zise de dizabilitate);
    d) părinţii, adoptatorii sau tutorii copiilor sînt instruiţi în domeniul normelor de alimentare a copiilor, conform necesităţilor specifice;
    e) referitor la meniu sînt consultaţi copiii şi părinţii biologici/adoptatorii sau tutorii acestora. La servirea mesei asistă specialistul de serviciu al Centrului.
Secţiunea  4
Supravegherea şi menţinerea sănătăţii – standardul 12
    22. Centrul asigură servicii de supraveghere şi menţinere a sănătăţii în conformitate cu misiunea Centrului şi nevoile beneficiarilor.
    Rezultat: Copiilor le sînt asigurate condiţiile de păstrare a vieţii şi sănătăţii.
    23. Condiţii:
    a) Centrul:
    informează copilul şi reprezentantul legal, chiar de la admitere, asupra drepturilor şi modalităţilor legate de acordarea serviciilor medicale;
    alocă un spaţiu dotat, conform normelor sanitare în vigoare, pentru consultaţii şi intervenţii medicale de urgenţă, aprovizionat cu medicamentele necesare de acordare a primului ajutor;
    b) în conformitate cu programul individualizat de servicii, Centrul asigură fiecărui copil activităţi de supraveghere şi menţinere a sănătăţii: îndrumare, sprijin şi consiliere pe probleme de sănătate, igienă şi îngrijire personală, evaluări periodice de sănătate,  alimentaţie corectă, educaţie pentru sănătate, recuperare;
    c) Centrul asigură copiilor condiţii pentru mişcare şi activităţi în aer liber;
    d) copiii care necesită asistenţă tehnică specializată sînt îndrumaţi unde să le primească şi sînt asistaţi cum să le utilizeze;
    e) directorul Centrului promovează instructajul primar despre securitatea vieţii şi sănătăţii copiilor şi emite un ordin. Personalul Centrului este instruit să observe şi să recunoască eventualele semne de îmbolnăvire a copiilor şi să ia primele măsuri care se impun;
    f) fiecare copil beneficiază de examen medical profilactic, conform standardelor Ministerului Sănătăţii, precum şi de tratament adecvat;
    g) copilul este asigurat cu asistenţa medicală de urgenţă, iar, în caz de necesitate, va fi chemat serviciul medical de urgenţă;
    h) personalul este obligat să efectueze, periodic, controale asupra stării de sănătate (examen somatic şi psihologic), rezultatele cărora sînt înregistrate în fişa personală;
    i) în biroul personalului se afişează lista cu numerele de telefon ale persoanelor şi serviciilor de contact, în caz de urgenţă (accident, incendiu, îmbolnăvire sau dispariţia unui copil, intrarea în Centru a unor persoane străine suspecte etc.);
    j) Centrul:
    aplică metode educative adecvate atît nivelului de vîrstă, cît şi tipului de dizabilitate, orientate spre dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă, dar şi spre stimularea adoptării unui stil de viaţă sănătos, înţelegerii importanţei igienei personale, a alimentaţiei corecte, a exerciţiului fizic în beneficiul lor ca viitori adulţi;
    asigură derularea programelor de educaţie sexuală (metode de contracepţie etc.), programe de educaţie împotriva fumatului şi consumului de droguri şi băuturi alcoolice (se va ţine cont de vîrsta şi tipul de dizabilitate a copilului). Se încurajează cunoaşterea de către fiecare copil a riscurilor de îmbolnăvire;
    k) echipa multidisciplinară a Centrului acordă o  atenţie deosebită discuţiilor individuale cu copiii pe probleme de sănătate, promovează caracterul prietenos, sincer şi deschis al discuţiilor dintre părinte/adult şi copil într-un climat de discreţie şi încredere reciprocă;
    l) fiecare membru al Centrului este obligat să ofere copilului un exemplu personal de stil de viaţă sănătos şi de comportament adecvat în colectivitate.
Secţiunea  5
Asigurarea igienei personale – standardul 13
    24. Centrul asigură condiţii de respectare a igienei personale a fiecărui beneficiar.
    Rezultat: Copiii cu dizabilităţi au formate deprinderi de autodeservire şi îngrijire.
    25. Condiţii:
    a) Centrul îi asigură pe copii cu obiecte de igienă personală (săpun, prosoape, scutece de unică folosinţă). Copiii sînt familiarizaţi cu modalitatea de utilizare a acestora;
    b) copiii cu dizabilităţi severe sînt asistaţi în timpul acţiunii de îmbrăcare, dezbrăcare, evitînd încurajarea pasivităţii acestora. Personalul Centrului este instruit să nu limiteze autonomia copilului, chiar dacă acesta este lent, stîngaci şi repetitiv în acţiuni;
    c) Centrul:
    asigură derularea programelor educative pentru dezvoltarea deprinderilor de igienă personală, alimentaţie corectă, menţinere a ordinii şi curăţeniei;
    asigură zilnic condiţii pentru igiena personală a copiilor. Sala de baie, WC sînt în deplină ordine şi accesibile permanent, fiind dotate cu dispozitive pentru ridicarea şi deplasarea copiilor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor.
Secţiunea  6
Tratamentul medicamentos – standardul 14
    26. Centrul, cu permisiunea reprezentantului legal al copilului, asigură tratamentul medicamentos în baza recomandărilor personalului medical.
    Rezultat: În timpul programului beneficiarilor, conform necesităţilor individuale şi prescripţiilor de specialitate, li se administrează tratamentul medicamentos.
    27. Condiţii:
    a) Centrul respectă normele legale în vigoare cu privire la administrarea medicamentelor;
    b) personalul medical monitorizează starea sănătăţii fiecărei persoane aflate în îngrijire şi informează familia beneficiarului sau reprezentantul legal despre evaluarea sănătăţii;
    c) fiecare beneficiar deţine o fişă de tratament şi de administrare a medicamentelor care este parte integrantă a programului individualizat de servicii;
    d) în baza deciziei personalului medical unii beneficiari pot să-şi administreze independent medicamentele. Persoanele ce nu pot primi independent tratamentul, sînt asistaţi de personalul medical conform fişei de tratament;
    e) în cazuri de urgenţă medicală se anunţă serviciul medical de urgenţă, beneficiarul şi reprezentantul legal al acestuia.
Capitolul IV
Programul activităţilor
Secţiunea 1
Condiţii optime ale activităţilor – standardul 15
    28. Întreaga activitate a Centrului se desfăşoară în baza unui program bine structurat.
    Rezultat: Copilul se implică activ în programul zilnic, conform orarului stabilit, respectînd timpul destinat fiecărei activităţi.
    29. Condiţii:
    a) în baza programului individualizat de servicii se planifică activitatea zilnică a copilului;
    b) programul de activitate a Centrului este elaborat, cu implicarea activă a  echipei multidisciplinare, precum şi a copiilor şi reprezentantului legal;
    c) programul Centrului este flexibil şi suportă modificări, adăugiri, în caz de necesitate, pe parcurs, reieşind din nevoile beneficiarilor care se înscriu în programul individualizat de servicii;
    d) activităţile zilnice, ca formă, sînt individuale şi de grup, ţinînd cont de posibilităţile şi necesităţile beneficiarilor;
    e) programul activităţilor este afişat într-un loc accesibil atît copiilor, cît şi familiei/reprezentanţilor legali ai copiilor.
Secţiunea 2
Reabilitare – standardul 16
    30. Centrul oferă fiecărui copil cu dizabilităţi posibilităţi de încadrare în activităţi de reabilitare şi recuperare a capacităţilor funcţionale conform programului individualizat de servicii.
    Rezultat: Copiii se implică în activităţile de reabilitare conform necesităţilor, preferinţelor personale, posibilităţilor şi doleanţelor reprezentantului legal al copilului.
    31. Condiţii:
    a) activităţile de reabilitare sînt organizate conform misiunii Centrului;
    b) în urma evaluării minuţioase a necesităţilor copilului, echipa multidisciplinară, de comun acord cu beneficiarul, elaborează planul individualizat de reabilitare, parte integrantă a programului individualizat de servicii;
    c) pentru reabilitarea socio-medicală sînt antrenate următoarele categorii de specialişti: surdolog, tiflopedagog, psihopedagog special, asistent medical, instructor de gimnastică curativă, kinetoterapeut, neurolog, psihiatru, psihoterapeut, pediatru, psiholog, pedagog social, ortoped, precum şi alţi specialişti, în funcţie de necesităţile copilului şi tipul serviciilor prestate de Centru;
    d) planul individualizat de reabilitare cuprinde activităţi de formare a autonomiei personale, inclusiv prin intermediul terapiei ocupaţionale, recuperare activă ţinînd cont de activităţile specializate recomandate pentru tipul de dizabilitate specifică a copilului (kinetoterapie, electroterapie, termoterapie, logopedie, educaţie etc.), susţinute de activităţi de consiliere şi psihoterapie;
    e) în funcţie de cerinţele evaluate, generale şi specifice ale copilului, fiecărui copil i se vor asigura, în cadrul planului individualizat de reabilitare, cel puţin 3 tipuri de activităţi recuperatorii potrivit vîrstei, tipului de dizabilitate şi particularităţilor psihofizice individuale ale copilului. Activităţile sînt organizate atît individual, cît şi în grup, conform specificului beneficiarilor (tipul şi gradul de severitate al dizabilităţii);
    f) echipa de profesionişti încurajează şi sprijină beneficiarii să manifeste iniţiativă, să execute, în măsura posibilităţilor, activităţi cotidiene, fiind luate toate măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor de accident, îmbolnăvire etc.;
    g) planul individualizat de reabilitare este revizuit o dată la 6 luni şi oricînd este necesar, în funcţie de nevoile individuale ale copilului şi la sugestia unor membri ai echipei multidisciplinare sau a beneficiarului;
    h) programul săptămînal al activităţilor este afişat într-un loc accesibil beneficiarilor.
Secţiunea 3
Timp liber – standardul 17
    32. Centrul asigură un program de organizare a timpului liber cu respectarea dreptului fiecărui copil de a participa, la propria alegere.
    Rezultat: Copiii se implică în activităţi după propria dorinţă, conform unui program prestabilit.
    33. Condiţii:
    Centrul:
    creează un mediu favorabil, condiţii optime şi ambianţă plăcută pentru petrecerea timpului liber;
    organizează sărbători, distracţii, festivaluri cu implicarea familiei/reprezentantului legal al copilului şi comunităţii, asigurînd şi participarea copiilor la sărbătorile şi acţiunile din comunitate;
    pune la dispoziţia beneficiarilor jucării, jocuri de masă, echipament sportiv şi acordă asistenţă în organizarea jocurilor, competiţiilor sportive;
    organizează excursii în diferite locuri publice, rezervaţii naturale, instituţii culturale, locuri istorice, pentru a facilita integrarea copilului;
    b) copiii îşi petrec timpul liber în spaţii de joacă, în aer liber, cei de vîrstă fragedă fiind supravegheaţi de o persoană;
    c) Centrul dispune, după posibilităţi, de televizoare, echipament audio-video, filmotecă, audiotecă, ludotecă, minibibliotecă şi programe de jocuri la calculator, astfel încît să asigure un mediu optim de dezvoltare a copilului.
Capitolul V
(Re)integrarea familială, socială şi profesională
Secţiunea 1
(Re)integrarea familială şi menţinerea
relaţiilor – standardul 18

    34. Centrul asigură suport în comunicarea şi menţinerea relaţiilor cu familia în vederea (re)integrării familiale, precum şi prevenirii instituţionalizării copiilor cu dizabilităţi.
    Rezultat: Copiii sînt sprijiniţi în relaţionarea cu familia şi sînt menţinuţi în familie.
    35. Condiţii:
    a) programul individualizat de servicii prevede activităţi de comunicare şi relaţionare cu familia copilului. Planul de intervenţie asupra copilului se desfăşoară concomitent cu cel de intervenţie asupra familiei;
    b) managerul de caz intermediază relaţia dintre copil şi familie (biologică sau substitutivă), răspunde de organizarea eficientă a intervenţiei în echipă, acordînd atenţia cuvenită fiecărui profesionist şi delimitînd clar atribuţiile fiecăruia în relaţia cu familia;
    c) familia este informată permanent cu privire la situaţia copilului, progresele sau problemele acestuia;
    d) familia biologică sau substitutivă este încurajată şi sprijinită să participe împreună cu copiii la evenimentele sau sărbătorile ce au loc în Centru, în comunitate.
Secţiunea  2
Integrarea socială – standardul 19
    36. Centrul asigură suport în integrarea socială a copiilor cu dizabilităţi.
    Rezultat: Copilul cu dizabilităţi se implică în diverse activităţi comunitare şi formează deprinderi de relaţionare socială.
    37. Condiţii:
    a) integrarea socială a copilului cu dizabilităţi se planifică ca parte componentă a programului individualizat de servicii, de către echipa multidisciplinară, cu implicarea activă a copilului şi a reprezentantului lui legal;
    b) copiii din Centru sînt antrenaţi într-o gamă variată de activităţi comunitare, scopul urmărit fiind dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi însuşirea normelor de relaţionare socială. În programul copilului se includ activităţi care se desfăşoară în comunitate şi care implică participare socială (ziua uşilor deschise, vizita instituţiilor culturale, ONG-uri);
    c) în cadrul activităţilor de (re)socializare copilul este ajutat să cunoască şi să poată apela la serviciile din comunitate (poştă, magazin, servicii medicale, transport în comun) şi gestiona banii şi bunurile proprii;
    d) Centrul:
    asigură informarea copiilor despre valorile promovate în comunitate, despre deprinderile de comportament social şi obligaţiunile lor în calitate de cetăţeni;
    asigură consiliere şi sprijin psihologic familiilor în vederea integrării comunitare a copiilor;
    promovează activităţi de sensibilizare a comunităţii cu privire la necesităţile specifice ale copiilor cu dizabilităţi şi dezvoltarea atitudinii tolerante faţă de aceştia.
Secţiunea  3
Educaţie – standardul 20
    38. Centrul asigură sprijin în exercitarea dreptului la educaţie.
    Rezultat: Copiii cu dizabilităţi sînt implicaţi în programe educaţionale şi li se acordă sprijin în realizarea procesului de instruire.
    39. Condiţii:
    a) Centrul asigură condiţii necesare pentru ca copilul cu dizabilităţi să se dezvolte în conformitate cu vîrsta, gradul de maturitate, abilităţile, necesităţile şi dorinţele sale;
    b) metodologia educaţională sprijină dezvoltarea capacităţilor copilului în vederea suplinirii celor afectate sau nedezvoltate (principiul educaţiei compensatorii);
    c) programul educaţional adresat copiilor cu dizabilităţi este individualizat, flexibil şi conţine reevaluări şi reproiectări obligatorii, accentul fiind pus pe formarea deprinderilor de autonomie personală şi socială;
    d) managerul de caz:
    colaborează cu psihopedagogul la procesul de implementare a planului individual şi se implică atît în desfăşurarea acestuia, cît şi în evaluarea şi reproiectarea lui periodică;
    respectă în relaţia cu copilul valorile fundamentale ale unei relaţii parentale de calitate: afecţiune şi protecţie, sinceritate, încredere, deschidere spre comunicare, răbdare şi toleranţă;
    e) Centrul:
    asigură condiţii pentru dezvoltarea bunelor relaţii între copii. Activităţile educative au ca scop dezvoltarea comunicării şi cunoaşterii reciproce, a modalităţilor de ajutorare reciprocă, a toleranţei, precum şi promovarea interacţiunilor interpersonale bazate pe respect reciproc;
    asigură copiilor cu dizabilităţi sprijin pentru a accesa şi utiliza oportunităţile educaţionale ale comunităţii;
    asigură beneficiarului posibilitatea să citească cărţi, să utilizeze tehnologiile informaţionale, să fie asistat în cadrul unui program de instruire curriculară;
    oferă suport copiilor cu dizabilităţi care nu pot merge la o şcoală din comunitate privind organizarea şi facilitarea procesului de instruire la domiciliu sau în incinta Centrului, după caz.
Secţiunea  4
Incluziunea şcolară – standardul 21
    40. Centrul conlucrează cu instituţiile de învăţămînt în vederea creării unui mediu acceptabil pentru copilul cu dizabilităţi. Copiilor li se acordă suport în incluziunea şcolară.
    Rezultat: Copiii sînt sprijiniţi să se includă în procesul instructiv-educativ din instituţiile de învăţămînt din comunitate.
    41. Condiţii:
    a) la nivel de serviciu se încheie acorduri de colaborare cu unităţile de învăţămînt în vederea realizării unui parteneriat eficient privind asigurarea accesului la educaţie a copiilor cu dizabilităţi. Activităţile care fac obiectul acordului au şi rolul de a informa cadrele didactice, elevii şi reprezentanţii legali ai  lor cu privire la problematica copiilor cu dizabilităţi (crearea unui curent de opinie în favoarea acestora);
    b) se stimulează incluziunea copiilor din Centru în instituţiile preşcolare, şcolile de cultură generală, organizînd activităţi comune cu copiii atît în Centru, cît şi în instituţiile de învăţămînt, pentru a diminua şi elimina marginalizarea şi segregarea copiilor cu dizabilităţi;
    c) Centrul conlucrează cu cadrul didactic din şcoală, cu copiii din şcoală şi cu reprezentanţii legali ai acestora, acordîndu-le suport informaţional şi implicîndu-i în activităţi comune de sensibilizare pentru schimbarea atitudinii faţă de copiii cu dizabilităţi;
    d) activităţile comune cu instituţiile de învăţămînt sînt îndreptate spre încurajarea copiilor cu dizabilităţi să formeze relaţii interpersonale pozitive cu copiii din comunitate şi să-şi dezvolte încrederea în forţele proprii.
Secţiunea  5
Orientarea profesională – standardul 22
    42. Centrul asigură suport în orientarea profesională a copiilor cu dizabilităţi.
    Rezultat: Copiii cu dizabilităţi sînt familiarizaţi cu unele elemente de orientare profesională.
    43. Condiţii:
    a) Centrul creează posibilităţi de implicare a copiilor cu dizabilităţi în activităţi de orientare profesională;
    b) copiii cu dizabilităţi beneficiază de consiliere profesională adecvată. În cadrul Centrului sînt organizate diverse activităţi cu elemente ale meşteşugăritului popular (croşetare, împletitul în lozie şi în pănuşi, olărit), instruire la calculatoare etc.;
    c) copiii sînt familiarizaţi cu diverse profesii, li se oferă informaţii despre posibilităţile de angajare în cîmpul muncii.
Capitolul VI
Protecţie şi reclamaţii
Secţiunea 1
Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor – standardul 23
    44. Personalul Centrului respectă drepturile şi personalitatea fiecărui beneficiar, iar beneficiarii se conformează obligaţiilor prevăzute în contractul de prestări servicii.
    Rezultat: Beneficiarii cunosc drepturile şi obligaţiile lor, sînt trataţi cu demnitate şi respect şi conştientizează faptul că aceste drepturi trebuie să fie respectate.
    45. Condiţii:
    a) Centrul stipulează în contractul de prestări servicii drepturile şi obligaţiile beneficiarului;
    b) drepturile şi obligaţiile beneficiarului sînt descrise într-un limbaj accesibil în baza prevederilor Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului şi legislaţiei naţionale în domeniul respectiv;
    c) sumarul acestui document este afişat la un loc vizibil în incinta Centrului, în spaţiile frecventate de copii;
    d) Centrul informează copiii şi familiile acestora despre drepturile şi obligaţiile beneficiarilor;
    e) personalul Centrului cunoaşte şi respectă drepturile beneficiarilor;
    f) beneficiarii cunosc drepturile şi respectă obligaţiile ce le revin fiind încurajaţi să-şi exprime opinia în legătură cu toate aspectele care îi vizează.
Secţiunea  2
Reclamaţii – standardul 24
    46. Centrul deţine şi aplică o procedură privind înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor / reclamaţiilor.
    Rezultat: Copiii şi reprezentanţii legali ai acestora cunosc modalităţile de efectuare a reclamaţiilor. Reclamaţiile sînt soluţionate cu promptitudine şi corectitudine.
    47. Condiţii:
    a) Centrul:
    informează în scris copilul/reprezentantul legal, chiar de la primire, asupra procedurii privind sesizările/reclamaţiile;
    pune la dispoziţia copilului/reprezentantului legal procedura privind efectuarea sesizărilor / reclamaţiilor,
    într-un format şi la un nivel accesibil, în funcţie de tipul şi gradul de dizabilitate;
    b) personalul de specialitate cunoaşte particularităţile individuale legate de tipul şi gradul de dizabilitate al copiilor, astfel încît să poată stabili o comunicare şi relaţii adecvate cu aceştia. Personalul de asistenţă trebuie să aibă abilităţi empatice şi de comunicare;
    c) personalul cunoaşte şi respectă procedura Centrului privind relaţia cu copiii. Personalul cunoaşte şi aplică procedurile legale privind restricţionarea libertăţii de mişcare a beneficiarilor cu tulburări psihice, în caz de forţă majoră;
    d) Centrul deţine un registru de evidenţă a reclamaţiilor şi protecţie împotriva abuzurilor, în care sînt consemnate toate sesizările primite şi, după caz, modul de soluţionare.
Secţiunea  3
Protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării – standardul 25
    48. Centrul deţine şi aplică o procedură privind protecţia beneficiarilor împotriva abuzului (fizic, psihologic, sexual, financiar-material), neglijării, discriminării, a tratamentului degradant sau inuman – fapte comise deliberat sau din ignoranţă.
    Rezultat: Copiii sînt protejaţi împotriva oricărei forme de abuz, neglijare şi tratament degradant provenit din partea personalului, precum şi din afara Centrului.
    49. Condiţii:
    a) Centrul asigură informarea personalului şi copiilor/reprezentanţilor lor legali (prin modalităţi accesibile, după caz) asupra procedurilor cu privire la prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea şi soluţionarea suspiciunilor sau acuzaţiilor de abuz / neglijenţei faţă de copii;
    b) administraţia Centrului încurajează şi sprijină copiii şi reprezentanţii legali ai acestora să sesizeze orice formă de abuz din partea personalului sau a altor persoane;
    c) este interzisă orice formă de pedeapsă fizică (agresare fizică, privare de hrană sau de alte bunuri etc.) sau psihică (umilire, izolare, intimidare, şantaj, agresare verbală);
    d) sancţiunea aplicată copilului va fi justificată din punct de vedere pedagogic, ea avînd rolul de conştientizare a greşelii;
    e) angajaţii care identifică situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a unui copil de către persoane din Centru sau din afară, au obligaţia de a înştiinţa imediat administraţia acestuia, care ia măsurile ce se impun, conform legii (anunţă, după caz, serviciul medical de urgenţă, poliţia, procuratura etc.);
    f) personalul Centrului consemnează situaţiile sesizate, precum şi măsurile ce au fost luate în registrul de evidenţă a reclamaţiilor şi protecţie împotriva abuzurilor şi în dosarul copilului;
    g) în cazurile care necesită intervenţii de restricţionare a libertăţii de mişcare a copilului, administraţia Centrului ia deciziile respective, cu respectarea normelor legale în vigoare; efectuează notificarea incidentului, iar măsurile sînt consemnate în registrul de evidenţă a reclamaţiilor şi protecţie împotriva abuzurilor şi în dosarul copilului.
Secţiunea  4
Sesizarea incidentelor deosebite – standardul 26
    50. Centrul aplică o procedură de notificare a incidentelor deosebite sesizate în procesul de prestare a serviciilor.
    Rezultat: Familia sau reprezentantul legal al copilului, precum şi alţi factori direct interesaţi, conform legii, sînt anunţaţi în cel mai scurt timp în legătură cu toate incidentele deosebite care afectează securitatea copiilor.
    51. Condiţii:
    a) administraţia Centrului informează în scris factorii direct interesaţi (reprezentantul legal, familia, poliţia, instituţiile de coordonare etc., după caz) în legătură cu toate incidentele deosebite (ce au avut loc în procesul de prestare a serviciilor) care afectează copiii şi verifică faptul dacă sesizarea a fost trimisă în maximum 24 de ore. Notificările efectuate şi măsurile întreprinse pentru rezolvarea problemelor notificate sînt consemnate de personalul responsabil în dosarul personal al copilului;
    b) se notifică cel puţin următoarele evenimente:
    decesul unui beneficiar în timpul acordării serviciilor, inclusiv circumstanţele în care s-a produs decesul;
    îmbolnăviri, intoxicaţii, boli infecţioase (conform normelor sistemului de sănătate);
    traumatisme/accidente;
    contravenţii şi infracţiuni;
    orice acuzaţii privind comportamentul inadecvat al unui membru al personalului;
    modificarea accidentală a programului/orarului activităţilor;
    măsuri de restricţionare a libertăţii de mişcare a beneficiarilor luate de personal în situaţii de forţă majoră;
    absenţa nejustificată (vagabondaj, prostituţie etc.);
    orice alte evenimente ce au avut loc în timpul prestării serviciilor care afectează siguranţa copiilor ori a personalului.
Capitolul VII
Resurse umane
Secţiunea 1
Structura şi calificarea personalului – standardul 27
    52. Centrul dispune de o structură de personal în conformitate cu misiunea lui, cu nevoile beneficiarilor şi cu normele legale în vigoare.
    Rezultat: Copiii sînt asistaţi de personal suficient şi calificat.
    53. Condiţii:
    a) structura de personal a Centrului asigură desfăşurarea eficientă a activităţilor procesului de furnizare a serviciilor;
    b) structura de personal este descrisă în organigrama Centrului. Aceasta precizează organizarea pe programe/module, servicii etc., a personalului, precum şi relaţiile de subordonare/colaborare dintre ele;
    c) structura de personal a Centrului corespunde, din punct de vedere numeric şi al calificării, cerinţelor de calitate ale standardelor în domeniu;
    d) în funcţie de tipul şi severitatea dizabilităţii copiilor, un specialist din cadrul Centrului poate supraveghea pînă la 2 beneficiari cu severitatea I, pînă la 4 beneficiari cu severitatea II şi pînă la 8 beneficiari cu severitatea III;
    e) administraţia Centrului elaborează şi revizuieşte periodic organigrama, pentru a răspunde dinamicii cerinţelor copiilor;
    f) Centrul poate să utilizeze personal voluntar, acesta însă nu este inclus în organigrama unităţii şi nu poate prelua responsabilităţile personalului angajat;
    g) pentru fiecare poziţie din organigramă există o fişă a postului în care sînt prevăzute rolul şi responsabilităţile angajatului. Administraţia Centrului revizuieşte periodic fişele postului, în funcţie de politica unităţii şi de standardele de calitate;
    h) fiecare angajat are calificarea, competenţa, experienţa şi calităţile solicitate de fişa postului;
    i)  fiecare angajat are obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile fişei postului pe care îl ocupă;
    j)  Centrul asigură stabilitatea personalului care lucrează direct cu beneficiarii, pentru a realiza continuitatea activităţilor şi confortul afectiv al copiilor în procesul de furnizare a serviciilor; 
    k) la repartizarea personalului care lucrează nemijlocit cu copii, administraţia Centrului va lua în considerare afinităţile dintre lucrători şi copii, prioritate avînd preferinţele copilului sau ale reprezentantului legal al acestuia.
Secţiunea  2
Selectarea, angajarea şi promovarea personalului
– standardul 28

    54. Administraţia Centrului aplică o politică clară privind selectarea, angajarea şi promovarea personalului, în conformitate cu tipul şi misiunea unităţii şi cu legislaţia în vigoare.
    Rezultat: Administraţia Centrului selectează, angajează şi promovează personalul pe criterii de competenţă şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    55. Condiţii:
    a) angajarea/promovarea personalului se realizează în bază de contract individual de muncă, conform Codului muncii şi a criteriilor de competenţă ale postului, stipulate în fişa postului (calificare, experienţă, abilităţi profesionale, atitudini, motivaţie etc.);
    b) înainte de efectuarea oricărei angajări se vor solicita referinţe de la locurile anterioare de muncă ale candidaţilor;
    c) administraţia Centrului pune la dispoziţia personalului o perspectivă clară de promovare, în funcţie de vechimea în muncă, experienţă, competenţă, motivare;
    d) Centrul utilizează personal voluntar numai în urma verificării recomandărilor solicitate.
Secţiunea 3
Formarea personalului – standardul 29
    56. Centrul aplică o planificare privind formarea continuă a personalului, potrivit misiunii unităţii şi standardelor minime de calitate în domeniu, conform legislaţiei în vigoare.
    Rezultat: Personalul Centrului este inclus în programe de formare profesională.
    57. Condiţii:
    a) Centrul:
    elaborează anual şi aplică un plan de formare continuă, conform domeniului de specialitate;
    identifică oportunităţile de perfecţionare a personalului în vederea creşterii competenţei acestuia în procesul de prestare a serviciilor;
    organizează, anual, sau ori de cîte ori este nevoie, sesiuni de instruire a personalului unităţii în domeniul protecţiei speciale a copiilor cu dizabilităţi. Sesiunile de instruire au loc în cadrul Centrului sau la instituţiile de profil, conform nevoilor de formare identificate;
    b) personalul nou-angajat este instruit în sesiuni de orientare de către administraţie şi specialişti cu vechime în muncă;
    c) Centrul va oferi oportunităţi de formare de durată scurtă voluntarilor implicaţi în procesul de prestări servicii.
Secţiunea  4
Sănătatea personalului – standardul 30
    58. Administraţia Centrului asigură ca personalul implicat în asistenţa copiilor cu dizabilităţi să fie sănătos şi să respecte normele sanitare din unitate.
    Rezultat: Personalul implicat în asistenţa copiilor cu dizabilităţi este sănătos şi urmează investigaţiile periodice.
    59. Condiţii:
    a) administraţia Centrului se convinge că personalul care lucrează direct cu beneficiarii se află într-o stare bună de sănătate (probată cu documente medicale, conform legislaţiei în vigoare);
    b) personalul este obligat să efectueze periodic controale asupra stării de sănătate (examen somatic şi psihologic), conform normelor igienico-sanitare în vigoare (analize HIV/SIDA, TBC, hepatită etc.);
    c) este interzis consumul de droguri şi abuzul de alcool;
    d) fumatul este permis numai în absenţa copiilor şi doar în locuri special amenajate, stabilite prin regulamentul intern;
    e) fiecare membru al personalului este abilitat să ofere beneficiarilor un exemplu personal de stil de viaţă sănătos şi de comportament adecvat în colectivitate.
Capitolul VIII
Organizare şi administrare
Secţiunea 1
Cadrul de organizare şi funcţionare – standardul 31
    60. Centrul respectă normele legale în vigoare în ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea Centrului.
    Rezultat: Centrul este organizat şi funcţionează în baza normelor legale în vigoare şi a regulamentului intern.
    61. Condiţii:
    a) Centrul:
    are şi aplică un regulament intern, conform prevederilor legale în vigoare;
    dispune şi aplică un manual de proceduri care cuprinde procedurile aplicate în procesul de prestare a serviciilor (admitere, evaluare, drepturi, planificarea serviciilor, asistenţă, reclamaţii şi protecţie, sistarea serviciilor etc.) în vederea îndeplinirii misiunii sale;
    b) administraţia Centrului:
    asigură monitorizarea şi actualizarea, după necesităţi, a regulamentelor, procedurilor şi regulilor Centrului;
    se convinge că personalul cunoaşte documentele privind regulamentele şi procedurile în vigoare.
Secţiunea  2
Personal de conducere – standardul 32
    62. Personalul din administraţia Centrului are calificarea, competenţa şi experienţa necesare pentru a asigura un management de calitate.
    Rezultat: Centrul este administrat de un personal competent, angajat conform normelor legale în vigoare.
    63. Condiţii:
    a) Personalul din administraţia Centrului:
    trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: diplomă de licenţă (în domeniul asistenţă socială, psihologie, sociologie, medicină, drept sau pedagogie), experienţă şi/sau pregătire managerială în domeniul protecţiei sociale;
    asigură condiţiile minime prevăzute de prezentele standarde de calitate;
    are obligaţia să se perfecţioneze în continuu atît sub raport managerial, cît şi în ceea ce priveşte cunoaşterea problematicii copiilor cu dizabilităţi.
Secţiunea  3
Planificare şi dezvoltare – standardul 33
    64. Centrul este gestionat în baza unei planificări riguroase, menite să conducă la realizarea misiunii serviciilor, cu respectarea normelor legale în vigoare.
    Rezultat: Centrul deţine şi aplică o planificare a activităţii, conform normelor legale în vigoare.
    65. Condiţii:
    a) Administraţia Centrului elaborează, în baza legislaţiei în vigoare, un document-cadru numit plan strategic;
    b) în vederea elaborării planului strategic, administraţia Centrului realizează o analiză asupra situaţiei unităţii din punctul de vedere al gradului de implementare a prezentelor standarde minime de calitate şi consemnează analiza într-un raport anual de activitate;
    c) planul strategic este adus la cunoştinţa întregului personal;
    d) administraţia Centrului:
    elaborează anual şi îndeplineşte un plan de activitate a unităţii respective;
    îndrumă personalul şi monitorizează îndeplinirea planului de activitate, în limitele resurselor alocate, în termenele şi conform parametrilor calitativi şi cantitativi stabiliţi;
    e) planul de activitate şi planul strategic stau la baza elaborării / revizuirii celorlalte documente utilizate de Centru (regulament intern, manual de proceduri etc.).
Secţiunea 4
Evaluare şi monitorizare – standardul 34
    66. Administraţia Centrului utilizează un sistem coerent de evaluare şi monitorizare, orientat spre îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate.
    Rezultat: Activitatea Centrului este monitorizată sistematic, eficient şi pe principii de transparenţă.
    67. Condiţii:
    a) monitorizarea şi evaluarea au ca obiect calitatea prestaţiei personalului, calitatea activităţilor şi serviciilor;
    b) administraţia Centrului defineşte un set clar de indicatori măsurabili pentru evaluarea rezultatelor procesului de furnizare a serviciilor, promovează activităţi de măsurare a satisfacţiei beneficiarilor şi a familiilor acestora, a personalului şi a celorlalte grupuri de interes;
    c) Centrul realizează activităţi de raportare, publicare, diseminare a rezultatelor conform normelor legale şi regulamentelor interne;
    d) administraţia Centrului elaborează, la finele fiecărui an, un raport de activitate. Raportul este public şi redactat într-o manieră accesibilă tuturor celor interesaţi. Raportul va fi înaintat autorităţilor locale şi centrale respective.
Secţiunea 5
Comunicare internă – standardul 35
    68. Centrul promovează măsuri eficiente de comunicare instituţională internă.
    Rezultat: Administraţia Centrului încurajează o comunicare eficientă orientată spre conlucrare, transparenţă şi respect reciproc.
    69. Condiţii:
    a) administraţia Centrului informează personalul cu privire la strategiile şi politicile sociale din domeniu, noile reglementări legislative în domeniu;
    b) fiecare angajat îşi cunoaşte colaboratorii în baza fişei postului şi a altor documente ale Centrului;
    c) administraţia Centrului:
    utilizează modalităţi operaţionale de comunicare între membrii echipei de personal implicaţi în procesul de prestare a serviciilor, precum şi între aceştia şi copii;
    utilizează metode eficiente de management a cazurilor de conflict între personal;
    o dată în an organizează un seminar practic cu tot personalul, inclusiv cel de îngrijire, administrativ şi tehnic în domeniul comunicării asertive sau comunicării eficiente;
    d) o dată în săptămînă, la şedinţele personalului se pun în discuţie problemele ce ţin de comunicare şi situaţii de conflict între personal.
Secţiunea  6
Comunicare şi parteneriat – standardul 36
    70. Administraţia Centrului deţine şi aplică o strategie de relaţii publice.
    Rezultat: Instituţia deţine şi promovează o politică de colaborare activă cu alte instituţii în vederea creşterii calităţii serviciilor oferite.
    71. Condiţii:
    a) Administraţia Centrului:
    desemnează una sau mai multe persoane responsabile de realizarea activităţilor de ,,relaţii publice”;
    în calitate de furnizor de servicii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi are şi aplică o politică de comunicare şi colaborare cu organismele de coordonare-finanţare (centrale, raionale, locale, după caz);
    aplică o politică de comunicare şi colaborare cu instituţiile sociale, de ocrotire a sănătăţii, culturale, religioase etc. din comunitate;
    are şi aplică o politică de comunicare şi colaborare cu organizaţiile neguvernamentale implicate în asistenţa socială a copiilor cu dizabilităţi;
    deţine şi utilizează materiale pentru promovarea imaginii proprii în comunitate;
    întreprinde demersuri pentru ca unitatea să participe la conceperea şi derularea unor proiecte cu finanţare internă şi / sau internaţională, conforme cu misiunea sa.
Secţiunea  7
Înregistrarea şi arhivarea datelor – standardul 37
    72. Centrul efectuează înregistrarea, utilizarea şi arhivarea datelor, conform legislaţiei în vigoare şi normelor metodologice interne.
    Rezultat: Înregistrarea, utilizarea şi arhivarea datelor respectă normele legale în vigoare.
    73. Condiţii:
    a) înregistrarea şi arhivarea datelor se efectuează cu promptitudine, în conformitate cu normele legale în vigoare;
    b) Centrul:
     asigură păstrarea şi utilizarea datelor privind copiii, în regim de confidenţialitate, conform normelor legale în vigoare;
    asigură accesul necondiţionat al copiilor / reprezen­tanţilor legali la datele care îi vizează.