HGM847/2008
ID intern unic:  328567
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 847
din  11.07.2008
cu privire la crearea Centrului de asistenţă şi protecţie a victimelor
şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane
Publicat : 18.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 127-130     art Nr : 851
    MODIFICAT
    HG869 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.931
    HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177


     În scopul executării prevederilor Legii nr. 241-XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 164-167, art. 812), Hotărîrii Guvernului nr. 1362 din 29 noiembrie 2006 “Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 186-188, art. 1457), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, cu sediul în mun. Chişinău, str. Burebista, nr. 93.
    2. Centrul este o instituţie publică subordonată Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cu statut de persoană juridică, finanţată din bugetul de stat şi din alte mijloace, conform legislaţiei, specializată în oferirea de condiţii civilizate de cazare şi de igienă personală, hrană, asistenţă juridică, socială, psihologică şi medicală de urgenţă, pază şi protecţie, precum şi asistenţă pentru contactarea rudelor.
    [Pct.2 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]
    3. Ministerul Sănătăţii va asigura transmiterea de către Instituţia medico-sanitară publică „Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului” a imobilului situat pe adresa: mun. Chişinău, str. Burebista, nr.93, nr. cadastral  0100111.198.11, cu suprafaţa de 160,8 m2, din incinta instituţiei, în gestiunea Centrului de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane.
    [Pct.3 în redacția HG869 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.931]
   
31. Transmiterea imobilului se va efectua în conformitate cu prevederile Regulametului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45), cu modificările şi completările ulterioare.
    [Pct.31 introdus prin HG869 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.931]
    4. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,  în termen de o lună:
    va negocia şi va încheia Acordul de activitate comună cu Misiunea Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în Moldova, în vederea delimitării atribuţiilor de gestionare în comun a Instituţiei publice “Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane”, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 241-XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane;
    va aproba schema de încadrare şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Centrului;
    va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta Hotărîre.
    [Pct.4 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]
    5. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, la cererea Centrului de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, va asigura înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor în Registrul bunurilor imobile, conform legislaţiei în vigoare.
    [Pct.5 în redacția HG869 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.931]

    PRIM-MINISTRU                                                        Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                          Victor Stepaniuc
    Ministrul protecţiei sociale, familiei şi copilului           Galina Balmoş
    Ministrul finanţelor                                                        Mariana Durleşteanu
    Ministrul sănătăţii                                                          Larisa Catrinici

    Nr. 847. Chişinău, 11 iulie 2008.