HCNPFM17/8/2008
ID intern unic:  328613
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 17/8
din  30.04.2008
privind aprobarea Normelor de prudenţă financiară
a asociaţiilor de economii şi împrumut
Publicat : 22.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 131-133     art Nr : 381     Data intrarii in vigoare : 22.07.2008
    MODIFICAT
   
HCNPF18/3 din 13.04.18, MO142-148/04.05.18 art.597
    HCNPF48/11 din 23.09.16, MO361-367/21.10.16 art.1728; în vigoare 21.10.16    Întru executarea prevederilor art. 8 alin. (1) şi alin. (2) din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21.06.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112-116, art. 506), în temeiul art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4 alin. (1) şi alin. (2), art. 8 lit. e), art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), pct. 5 lit. e) şi pct. 7.3 lit. c) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 48/5 din 27.09.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 157-160, art. 587),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Normele de prudenţă financiară a asociaţiilor de economii şi împrumut (se anexează).
    2. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE
    COMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE          Mihail CIBOTARU

    Nr. 17/8. Chişinău, 30 aprilie 2008.

Anexă
la Hotărîrea Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare
nr. 17/8 din 30 aprilie 2008
NORMELE DE PRUDENŢĂ FINANCIARĂ
A ASOCIAŢIILOR DE ECONOMII ŞI ÎMPRUMUT
CAPITOLUL I. NOŢIUNI  GENERALE
    1. Normele de Prudenţă Financiară a asociaţiilor de economii şi împrumut (în continuare – Norme) stabilesc reglementări prudenţiale, în scopul protejării intereselor membrilor, prevenirii şi controlului riscurilor asociaţiilor de economii şi împrumut şi a întregului sistem şi se aplică asupra asociaţiilor de economii şi împrumut, inclusiv asociaţiilor centrale (în continuare – asociaţii), licenţiate în conformitate cu legislaţia.
    2. În sensul prezentelor Norme se utilizează următoarele noţiuni:
    a) active lichide – mijloace băneşti în numerar şi în conturi bancare, investiţii în fondul de lichidităţi şi în valori mobiliare de stat;
    [Pct.2 lit.b) abrogată prin HCNPF48/11 din 23.09.16, MO361-367/21.10.16 art.1728; în vigoare 21.10.16]
    c) grup de membri acţionînd în comun - doi sau mai mulţi membri care sînt expuşi la acelaşi risc datorită activităţilor comune, astfel încît dacă unul din ei va avea dificultăţi la rambursarea împrumutului şi/sau plăţii dobînzii aferente, altul sau alţii pot avea dificultăţi similare;
    d) investiţie în active materiale pe termen lung – procurarea sau obţinerea de către asociaţie a mijloacelor fixe şi a terenurilor în proprietatea sa;
    e) împrumut – sumă de bani împrumutată în baza contractului încheiat în scris, pe termen stabilit, cu condiţia restituirii, plăţii dobînzii şi altor sume aferente;
    f) împrumut expirat, dobîndă expirată – împrumut / dobîndă, suma totală sau parţială a căruia / căreia n-a fost rambursată / achitată în termenul stabilit în contractul de împrumut;
    g) împrumut garantat – împrumut garantat de către debitor sau terţe persoane cu mijloace băneşti depuse în asociaţie, bunuri depuse în gaj, alte garanţii (cu excepţia garanţiilor personale), a căror valoare sumară este egală sau depăşeşte suma împrumutului;
    h) persoană afiliată asociaţiei – persoana care corespunde unuia din următoarele criterii:
    1) este administrator al asociaţiei, inclusiv membru al comitetului de creditare (dacă acesta este constituit);
    2) persoana, care este legată de persoanele menţionate la pct.1) din prezenta literă, printr–un raport de rudenie sau afinitate în linie dreaptă sau în linie colaterală de pînă la gradul doi inclusiv, precum şi soţul (soţia) acestuia.
    i) primul an de activitate – perioada de un an din data obţinerii primei licenţe de activitate după înregistrarea de stat a asociaţiei;
    j) provizion pentru pierderi din împrumuturi – rezervă pentru acoperirea pierderilor potenţiale sau recunoscute din împrumuturile acordate şi dobînzile aferente;
CAPITOLUL II.
CERINŢE PRIVIND REZERVA INSTITUŢIONALĂ

    3. Rezerva instituţională a asociaţiei se calculează ca sumă totală a următoarelor:
    a) cote de membru;
    b) profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi;
    c) profit net (pierdere netă) al anului curent.
    4. Asociaţia este obligată să deţină şi să menţină la orice dată rezerva instituţională, calculată conform pct.3, în mărimea minimă stabilită la art.33 din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr.139-XVI din 21.06.2008 (în continuare – Legea nr.139/21.06.2007).
    5. În scopul executării adecvate a cerinţei stabilite la pct. 4, asociaţia va acoperi deficitul înregistrat prin majorarea profitului nerepartizat al anilor precedenţi din contul rezervelor pentru dezvoltarea activităţii, create conform statutului şi/sau deciziilor organelor împuternicite şi/sau din contul cotelor de membru, achitate suplimentar, conform deciziei respective a adunării generale a membrilor.
    6. Asociaţia poate constitui sau majora rezervele pentru dezvoltarea activităţii din contul profitului net obţinut la sfîrşitul anului de gestiune şi/sau profitului nerepartizat al anilor precedenţi, doar cu condiţia deţinerii şi menţinerii rezervei instituţionale în mărimea minimă stabilită la art.33 din Legea nr.139/21.06.2007 şi doar în mărimea rămasă după executarea cerinţelor stabilite la pct.5.
    7. Valoarea totală a cotelor de membru ale asociaţiei nu poate depăşi mărimea de 20% din valoarea activelor, cu excepţia asociaţiei care deţine licenţa de categoria A, asociaţiei care deţine licenţa de categoria B în primul său an de activitate şi asociaţiei centrale.
    [Pct.7 modificat prin HCNPF48/11 din 23.09.16, MO361-367/21.10.16 art.1728; în vigoare 21.10.16]
    8. Rezerva instituţională poate fi utilizată / investită în următoarele scopuri / direcţii:
    a) acoperirea (asimilarea) pierderilor operaţionale, investiţionale, financiare sau excepţionale;
    b) acordarea împrumuturilor şi/sau efectuarea investiţiilor în active lichide, active materiale pe termen lung şi active nemateriale.
    9. Este interzisă utilizarea/investirea rezervei instituţionale în alte scopuri, decît cele menţionate la pct.8, precum şi distribuirea acesteia membrilor, cu excepţia cazului de lichidare a asociaţiei.
    10. Este interzisă utilizarea de către asociaţie a  rezervei instituţionale sau a oricărui cont de capital din componenţa acesteia, conform pct.3, în calitate de garanţie pentru împrumuturile (creditele) primite.
    [Pct.11 abrogat prin HCNPF18/3 din 13.04.18, MO142-148/04.05.18 art.597]
    [Pct.12 abrogat prin HCNPF18/3 din 13.04.18, MO142-148/04.05.18 art.597]
    [Pct.12 modificat prin HCNPF48/11 din 23.09.16, MO361-367/21.10.16 art.1728; în vigoare 21.10.16]
CAPITOLUL III.
CERINŢE PRIVIND LICHIDITATEA

    13. Asociaţia care deţine licenţa de categoria B sau C este obligată să constituie şi să menţină la orice dată investiții în fondul de lichidități în mărime de minimum 10% din valoarea totală a depunerilor de economii.
    [Pct.13 modificat prin HCNPF48/11 din 23.09.16, MO361-367/21.10.16 art.1728; în vigoare 21.10.16]
    [Pct.14 abrogat prin HCNPF18/3 din 13.04.18, MO142-148/04.05.18 art.597]
    [Pct.14 modificat prin HCNPF48/11 din 23.09.16, MO361-367/21.10.16 art.1728; în vigoare 21.10.16]
CAPITOLUL IV. CERINŢE PRIVIND GESTIUNEA
ACTIVELOR ŞI DATORIILOR

    15. Consiliul asociaţiei, care deţine licenţa de categoria B, C, sau al asociaţiei centrale, va asigura elaborarea şi va aproba politica de gestiune a activelor şi datoriilor, în conformitate cu Legea nr.139/21.06.2007, actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (în continuare – Comisia Naţională) şi documentele sale interne şi este responsabil pentru asigurarea implementării adecvate a acesteia.
    [Pct.15 modificat prin HCNPF48/11 din 23.09.16, MO361-367/21.10.16 art.1728; în vigoare 21.10.16]
    16. Politica de gestiune a activelor şi datoriilor trebuie să corespundă serviciilor acordate de asociaţie şi conjuncturii pieţei. Politica va conţine, dar nu se va limita la prevederi referitoare la scadenţele activelor (împrumuturi acordate, depozite bancare, investiţii în fondul de lichidităţi şi valori mobiliare) şi datoriilor (depuneri de economii, împrumuturi (credite) primite), stabilirea ratelor dobînzilor, implementarea unui sistem de gestiune a riscului de lichiditate şi riscului ratei dobînzii, raportare şi controlul intern. Consiliul asociaţiei va reexamina politica de gestiune a activelor şi datoriilor cel puţin o dată pe an.
    17. Rata dobînzii la împrumuturile acordate de către asociaţie trebuie să fie stabilită la un nivel suficient pentru a acoperi cheltuielile privind dobînzile la mijloacele financiare atrase, cheltuielile suportate şi constituirea şi/sau menţinerea rezervei instituţionale la nivelul minim stabilit la art.33 din Legea nr.139/21.06.2007.
    18. Asociaţia, în procesul implementării politicii de gestiune a activelor şi datoriilor, trebuie să asigure permanent corespunderea termenelor obligaţiilor scadente cu termenele creanţelor suficiente pentru plata obligaţiilor menţionate.
    181. Cel tîrziu la etapa perfectării documentelor legale privind serviciul acordat, asociaţia este obligată să dezvăluie complet şi exhaustiv toată informaţia privind împrumutul, depunerea de economii sau alt serviciu, după caz, şi costul efectiv total al acestuia, inclusiv rata dobînzii, penalităţi, comisioane, alte cheltuieli aferente, precum şi să se asigure că membrul a înţeles deplin toată informaţia prezentată.
    [Pct.181 introdus prin HCNPF48/11 din 23.09.16, MO361-367/21.10.16 art.1728; în vigoare 21.10.16]
    182. Asociația care deține licență de categoria B sau C nu este în drept să accepte depuneri de economii dacă:
    a) valoarea totală a depunerilor de economii acceptate, a creditelor/împrumuturilor primite, precum și a datoriilor aferente dobînzilor calculate, depășește valoarea totală a activelor diminuate cu imobilizări corporale și necorporale, și/sau
    b) nu asigură respectarea prevederilor pct. 4 din prezentele Norme pe parcursul a trei luni consecutiv.
    [Pct.182 introdus prin HCNPF48/11 din 23.09.16, MO361-367/21.10.16 art.1728; în vigoare 21.10.16]
    183. În cazul în care suma valorii indicatorilor asociației, calculați conform pct. 351 și pct. 371 din prezentele Norme, este mai mare de 15,0, asociația nu este în drept să accepte depuneri de economii de la membrii săi (inclusiv prin prelungirea termenului contractual) în mărime ce va depăşi valoarea dublă a rezervei instituţionale.
    [Pct.183 introdus prin HCNPF48/11 din 23.09.16, MO361-367/21.10.16 art.1728; în vigoare 21.10.16]
CAPITOLUL V. CERINŢE PRIVIND LIMITAREA
RISCURILOR DE ÎMPRUMUT

    19. Consiliul asociaţiei va asigura elaborarea şi va aproba politica de împrumut a asociaţiei, în conformitate cu Legea nr.139/21.06.2007, actele normative ale Comisiei Naţionale şi documentele sale interne şi este responsabil pentru asigurarea implementării adecvate a acesteia.
    20. Politica de împrumut va conţine, dar nu se va limita la prevederi referitoare la acordarea, garantarea, gestionarea şi rambursarea împrumuturilor, activitatea comitetului de creditare (în cazul constituirii acestuia), constituirea provizioanelor, limitarea riscurilor de împrumut, diversificarea riscurilor de împrumut. În cazul constituirii comitetului de creditare, consiliul asociaţiei va stabili, în politica de împrumut, limite maxime ale sumei împrumuturilor, care pot fi acordate prin decizia comitetului respectiv. Împrumuturile care depăşesc limita stabilită, precum şi împrumuturile persoanelor afiliate, vor fi acordate prin decizia consiliului asociaţiei. În cazul în care asociaţia a deschis una sau mai multe filiale şi le-a permis acordarea împrumuturilor, ea va stabili, prin politica sa de împrumut, cerinţe şi limite la împrumuturile acordate prin deciziile proprii ale acestor filiale. Consiliul asociaţiei va revizui politica de împrumut cel puţin o  dată pe an.
    21. Valoarea totală a împrumuturilor, acordate unui membru sau unui grup de membri acţionînd în comun, sau persoanelor afiliate, înregistrată la ultima dată de raportare, nu poate depăşi:
    [Pct.21 modificat prin HCNPF48/11 din 23.09.16, MO361-367/21.10.16 art.1728; în vigoare 21.10.16]
    a) pentru asociaţia care deţine licenţa de categoria A - 10% din portofoliul de împrumuturi;
    b) pentru asociaţia care deţine licenţa de categoria B şi se află în anii unu-trei de activitate - 10% din portofoliul de împrumuturi;
    c) pentru asociaţia care deţine licenţa de categoria B şi se află în anii patru şi mai mult de activitate şi pentru asociația care deține licență de categoria C - 75% din rezerva instituţională a asociaţiei;
    [Pct.21 lit.c) modificată prin HCNPF48/11 din 23.09.16, MO361-367/21.10.16 art.1728; în vigoare 21.10.16]
    [Pct.21 lit.d) abrogată prin HCNPF48/11 din 23.09.16, MO361-367/21.10.16 art.1728; în vigoare 21.10.16]
    22. Valoarea totală a împrumuturilor negarantate, acordate unui membru sau unui grup de membri acţionînd în comun, sau persoanelor afiliate, nu poate depăşi  20% din rezerva instituţională, înregistrată la ultima dată de raportare a asociaţiei care deţine licenţă de categoria B sau C.
    [Pct.22 în redacția HCNPF48/11 din 23.09.16, MO361-367/21.10.16 art.1728; în vigoare 21.10.16]
    23. Valoarea totală a împrumuturilor negarantate ale asociaţiei, care deţine licenţa de categoria C, nu poate depăşi mărimea portofoliului total de împrumuturi, ajustat cu o mărime procentuală variabilă, conform următoarei formule:
, unde
    PNG – portofoliu negarantat, lei;
    PT – portofoliu total, lei;
    t – numărul de ani compleţi din data obţinerii licenţei de categoria C. Exemplu: t = 0 – anul obţinerii licenţei; t = 1 – un an complet din data obţinerii licenţei; t = 2 – doi ani compleţi din data obţinerii licenţei ş.a.m.d.
  - variabila t primeşte valori în creştere de la 0 la 20 inclusiv.
    24. Suma celor mai mari 10 împrumuturi acordate membrilor şi/sau grupurilor de membri acţionînd în comun nu trebuie să depăşească 25% din portofoliul total de împrumuturi  înregistrat la ultima dată de raportare al asociaţiei, care deţine licenţa de categoria B sau C.
    [Pct.24 modificat prin HCNPF48/11 din 23.09.16, MO361-367/21.10.16 art.1728; în vigoare 21.10.16]
    [Pct.25 abrogat prin HCNPF48/11 din 23.09.16, MO361-367/21.10.16 art.1728; în vigoare 21.10.16]
    [Pct.26 abrogat prin HCNPF48/11 din 23.09.16, MO361-367/21.10.16 art.1728; în vigoare 21.10.16]
CAPITOLUL VI. CERINŢE PRIVIND CLASIFICAREA
ÎMPRUMUTURILOR ŞI DOBÎNZILOR. CONSTITUIREA ŞI
UTILIZAREA PROVIZIOANELOR PENTRU PIERDERI DIN
ÎMPRUMUTURI

    27. Orice împrumut acordat şi dobînda aferentă vor fi incluse în una din următoarele categorii de clasificare:
    a) standard – împrumut şi dobîndă, neincluse în următoarele categorii;
    b) supravegheat  - împrumut şi/sau dobîndă expirate pînă la 30 zile inclusiv;
    c) substandard – împrumut şi/sau dobîndă expirate de la 31 pînă la 90 zile inclusiv;
    d) dubios –  împrumut şi/sau dobîndă expirate de la 91 pînă la 180 zile inclusiv;
    e) compromis – împrumut şi/sau dobîndă expirate mai mult de 180 zile.
    28. Asociaţia va constitui provizioane pentru pierderi din împrumuturi, aplicînd următoarele procente la soldul împrumutului şi dobînzii aferente din fiecare categorie de clasificare, cu excepţia dobînzii clasificată „standard”:
    a) standard            - 1 %;
    b) supravegheat    - 10 %;
    c) substandard      - 30 %;
    d) dubios              - 75 %;
    e) compromis        - 100 %.
    29. Prin derogare de la pct.27, asociaţia poate clasifica împrumutul şi dobînda aferentă mai dur cu o categorie, dacă, în rezultatul evaluării (analizei) împrumutului, inclusiv situaţiei rambursării şi stării de expirare şi, după caz, valorii gajului, stării financiare a debitorului, cheltuielilor de recuperare a creanţelor (inclusiv cheltuieli de judecată ş.a.), sau a oricăror condiţii care ar putea conduce la creşterea riscului de împrumut (ex. macroeconomice, climaterice), se prognozează pierderi mai mari decît cele prevăzute prin categoria curentă, în care împrumutul şi dobînda aferentă sînt clasificate, stabilite la p.28.
    [Pct.29 modificat prin HCNPF48/11 din 23.09.16, MO361-367/21.10.16 art.1728; în vigoare 21.10.16]
    30. Prin derogare de la pct.27 lit. d) – e) din prezentele Norme, dacă un împrumut negarantat şi/sau dobînda aferentă, acordat de asociaţia care deţine licenţa de categoria C, sînt expirate mai mult de 90 zile, împrumutul respectiv şi dobînda aferentă vor fi clasificate în categoria „compromis”.
    31. Examinarea stării de expirare a oricărui împrumut şi dobînzii aferente se efectuează conform prevederilor contractului de împrumut. În cazul în care a fost modificat graficul de rambursare a împrumutului şi/sau achitare a dobînzii aferente, cu sau fără prelungirea termenului de acordare a împrumutului, examinarea stării de expirare a împrumutului şi dobînzii aferente se efectuează conform prevederilor contractului iniţial de împrumut. Acordul de modificare a contractului de împrumut trebuie să fie semnat de ambele părţi înainte de expirarea termenului de valabilitate a contractului iniţial de împrumut.
    32. Examinarea stării de expirare a împrumuturilor şi dobînzilor aferente, clasificarea acestora în categoria „standard” – „compromis” şi, în rezultat, constituirea/anularea provizioanelor respective, se efectuează cel puţin o dată în trimestru de către asociaţia care deţine licenţa de categoria A şi o dată în lună de către asociaţia  care deţine licenţa de categoria B sau C şi asociaţia centrală.
    33. Constituirea provizioanelor pentru împrumuturile standarde se efectuează concomitent cu înregistrările contabile la acordarea împrumuturilor respective.
    [Pct.34 abrogat prin HCNPF48/11 din 23.09.16, MO361-367/21.10.16 art.1728; în vigoare 21.10.16]
    35. Provizioanele pentru pierderi din împrumuturi se utilizează pentru acoperirea împrumuturilor compromise şi dobînzilor aferente.
    351. Ponderea împrumuturilor cu termen expirat mai mult de 30 de zile în total portofoliul de împrumuturi nu trebuie să depășească 10%.
    [Pct.351 introdus prin HCNPF48/11 din 23.09.16, MO361-367/21.10.16 art.1728; în vigoare 21.10.16]
CAPITOLUL VII. CERINŢE PRIVIND
ÎMPRUMUTURILE EXPIRATE ŞI DOBÎNZILE AFERENTE

    36. Asociaţia este obligată să se adreseze în instanţa de judecată pentru rambursarea împrumutului şi dobînzii aferente calculate, în termen de 30 zile calendaristice din data din care împrumutul și/sau dobînda aferentă sunt expirate mai mult de 180 de zile.
    [Pct.36 modificat prin HCNPF48/11 din 23.09.16, MO361-367/21.10.16 art.1728; în vigoare 21.10.16]
    37. Consiliul asociației va decide decontarea creanței compromise aferentă împrumutului acordat și/sau dobînzii și altor plați aferente calculate din contul provizioanelor constituite și înregistrarea acestora în componența activelor extrabilanțiere numai dacă va dispune de o certitudine întemeiată, justificată documentar, că creanţa în cauză nu va fi rambursată (inclusiv în următoarele cazuri: termenul general de prescriere extinctivă a expirat; cererea de chemare în judecată depusă de creditor a fost respinsă ca nefondată printr-un act juridic executoriu; executorul judecătoresc emite o încheiere motivată, prin care restituie documentul executoriu fără executare pe motiv că debitorul nu are bunuri sau venituri pentru satisfacerea creanțelor și termenul de executare a expirat; în cazul decesului debitorului, care nu are moștenitori legali; etc.).
    [Pct.37 în redacția HCNPF48/11 din 23.09.16, MO361-367/21.10.16 art.1728; în vigoare 21.10.16]
   
371. Valoarea creanțelor compromise decontate înregistrate pe parcursul perioadei de raportare nu poate depăși 5% din valoarea medie a soldului împrumuturilor acordate pe parcursul aceleași perioade.
    [Pct.371 introdus prin HCNPF48/11 din 23.09.16, MO361-367/21.10.16 art.1728; în vigoare 21.10.16]
CAPITOLUL VIII. CERINŢE
PRIVIND TRANZACŢIILE CU PERSOANELE AFILIATE

    38. Deciziile privind încheierea tranzacţiilor cu persoanele afiliate şi/sau grupurile de persoane, care acţionează în comun cu persoanele afiliate, sînt adoptate de adunarea generală a membrilor sau de consiliul asociaţiei, dacă atribuţia respectivă este dată consiliului prin lege şi/sau statut. În cazul în care consiliul asociaţiei este împuternicit cu luarea acestor decizii, administratorul respectiv va părăsi şedinţa pentru timpul în care este discutată tranzacţia, inclusiv acordarea împrumutului şi adoptată decizia referitoare la aceasta, iar votul acestuia este considerat abţinut.
    39. Împrumuturile solicitate de membri - persoane afiliate şi/sau grupurile de persoane, care acţionează în comun cu persoanele afiliate, vor fi acordate şi administrate în condiţii similare împrumuturilor asemănătoare acordate altor membri, care se referă cel puţin la rata dobînzii, comisioane, termen, graficul de rambursare a împrumutului şi dobînzii, garanţii, acţiuni efectuate în scopul rambursării.
    40. Economiile membrilor – persoane afiliate vor fi acceptate de asociaţie în condiţii similare depunerilor de economii acceptate de la alţi membri, care se referă cel puţin la rata dobînzii, termenul depunerii, alte condiţii de depunere şi retragere a acestor economii.
    41. Asociaţia care deţine licenţa de categoria B sau C va prezenta Comisiei Naţionale lista persoanelor afiliate şi modul de afiliere a fiecărei persoane asociaţiei. Asociaţiile care deţin licenţă de categoria B şi C prezintă următoarele date pentru persoanele fizice afiliate: numele, prenumele, codul personal, gradul de rudenie, afinitate şi căsătorie, domiciliul. Persoanele fizice fără capacitate deplină de exerciţiu nu se includ în lista menţionată. Asociaţiile ce deţin licenţă de categoria C prezintă următoarele date pentru persoanele juridice afiliate: caracterul relaţiilor, denumirea, sediul, numele şi prenumele administratorului, IDNO. De asemenea, în listă se va menţiona faptul dacă este sau nu persoana respectivă membru al asociaţiei. Prima listă a persoanelor afiliate va fi prezentată Comisiei Naţionale concomitent cu prezentarea raportului financiar anual pentru anul 2008.
    42. În cazul modificării componenţei persoanelor afiliate, asociaţia care deţine licenţa de categoria B sau C va informa în scris Comisia Naţională, cu anexarea listei complete reînnoite a persoanelor afiliate, în termen de 10 zile lucrătoare din data modificării respective.
CAPITOLUL IX. CERINŢE PRIVIND INVESTIŢIILE
    43. Consiliul asociaţiei va asigura elaborarea şi va aproba politica de investiţii, în conformitate cu Legea nr.139/21.06.2007, actele normative ale Comisiei Naţionale şi documentele sale interne şi este responsabil pentru asigurarea implementării adecvate a acesteia.
    [Pct.43 modificat prin HCNPF18/3 din 13.04.18, MO142-148/04.05.18 art.597]
    44. Politica de investiţii va conţine, dar nu se va limita la prevederi referitoare la tipul investiţiilor, practici şi proceduri pentru aprobarea deciziilor, efectuarea tranzacţiilor, monitorizare şi evaluare, conformarea cu actele normative ale Comisiei Naţionale şi limitele stabilite în alte acte legislative şi normative, diversificare, coordonare cu politica de gestiune a activelor şi pasivelor. Consiliul asociaţiei va revizui politica de investiţii cel puţin o dată pe an.
    45. Valoarea totală a investiţiilor în capital şi/sau în alte valori mobiliare corporative nu va depăşi 100% din rezerva instituţională a asociaţiei. Aceeaşi cerinţă se referă la investiţiile asociaţiei centrale, efectuate din sursele proprii.
    [Pct.45 modificat prin HCNPF18/3 din 13.04.18, MO142-148/04.05.18 art.597]
    46. Investiţiile în capitalul şi/sau în alte valori mobiliare ale unei societăţi comerciale nu vor depăşi 25% din valoarea totală a investiţiilor, stabilită conform pct.45. Efectuarea unor asemenea investiţii, inclusiv majorarea volumului existent, este permisă cu acordul prealabil în scris al Comisiei Naţionale.
    47. Investiţiile în active materiale pe termen lung nu vor depăşi 100% din rezerva instituţională a asociaţiei. Pentru calculul acestui raport, activele materiale pe termen lung se vor lua la valoarea de bilanţ la data gestionară respectivă. În calculul raportului menţionat nu se includ activele materiale pe termen lung donate asociaţiei sau procurate de asociaţie din mijloace băneşti donate în acest scop, documentate în conformitate cu legislaţia.
    48. Asociaţia nu are dreptul să investească în imobil, cu excepţia imobilului destinat necesităţilor  proprii.
CAPITOLUL X. ACTIVE OBŢINUTE
ÎN SCHIMBUL RAMBURSĂRII ÎMPRUMUTURILOR

    49. Asociaţia poate obţine în gestiune active gajate, cote în capital sau alte valori mobiliare corporative, în scopul vînzării acestora și rambursării împrumuturilor, dobînzii expirate şi altor plăţi conform contractului de împrumut. Se interzice acceptarea gajului în formă de cote în capital sau alte valori mobiliare corporative de către asociaţia care deţine licenţă de categoria A. Evidenţa activelor obţinute în gestiune în schimbul rambursării împrumuturilor va fi ţinută la conturile extrabilanţiere pînă la comercializarea lor contra mijloace băneşti. Încasarea mijloacelor băneşti respective se va considera recuperare a pierderilor din împrumuturi în volumul respectiv.
    Asociația poate accepta în proprietate active în contul stingerii creanței - rambursării împrumuturilor acordate, dobînzii expirate şi altor plăţi conform contractului de împrumut, în conformitate cu legislația. Asociația, care a acceptat active în contul stingerii creanțelor, este obligată să vîndă aceste active ținînd cont de prevederile pct. 48 din prezentele Norme. Evidenţa activelor obţinute în proprietate în contul stingerii creanțelor va fi ţinută la conturile de bilanţ pînă la comercializarea lor contra mijloace băneşti. Contabilizarea activelor obținute de către asociație în contul stingerii creanțelor constituie temei pentru recunoașterea recuperării pierderilor din împrumuturi în mărimea valorii activelor acceptate.
    [Pct.49 în redacția HCNPF48/11 din 23.09.16, MO361-367/21.10.16 art.1728; în vigoare 21.10.16]
    50. Consiliul asociaţiei (dacă a fost împuternicit prin lege şi/sau statut) sau directorul executiv poate lua decizia privind achiziţionarea bunurilor care aparţin debitorului în schimbul rambursării împrumuturilor şi dobînzilor expirate, precum şi altor plăţi, conform contractului de împrumut, pentru a fi utilizate în activitatea asociaţiei, reieşind din necesităţile acesteia. Aceste bunuri vor fi procurate în baza contractului de vînzare-cumpărare, încheiat în scris cu debitorul-vînzator. În cazul procurării valorilor mobiliare corporative, asociaţia este obligată să obţină acordul Comisiei Naţionale înaintea încheierii contractului respectiv. Activele menţionate în prezentul punct se înregistrează la intrări în conturile de bilanţ şi devin obiectul reglementărilor capitolului IX.
    [Capitolul XI abrogat prin HCNPF48/11 din 23.09.16, MO361-367/21.10.16 art.1728; în vigoare 21.10.16]
CAPITOLUL XII. PREVEDERI  SPECIALE 
    54. Comisia Naţională poate exonera asociaţia, pe un termen stabilit, de executarea prevederilor prezentelor Norme, la cererea în scris a acesteia, în cazul în care exonerarea respectivă este necesară în scopul implementării unui plan de stabilizare financiară de lungă durată. Planul respectiv va fi anexat la cerere. Comisia Naţională poate solicita informaţii şi documente suplimentare pentru formarea opiniei asupra necesităţii şi eficacităţii planului propus.
    [Pct.54 modificat prin HCNPF48/11 din 23.09.16, MO361-367/21.10.16 art.1728; în vigoare 21.10.16]
   
541. În cazul în care două sau mai multe prevederi ale prezentelor Norme pot fi aplicate concomitent, se va aplica prevederea cea mai restrictivă.
    [Pct.541 introdus prin HCNPF48/11 din 23.09.16, MO361-367/21.10.16 art.1728; în vigoare 21.10.16]
    55. Asociaţia nu are dreptul să atragă de la membri depuneri pentru garantarea împrumuturilor. Asociaţia va informa membrii asupra următoarelor opţiuni privind depunerile atrase anterior intrării în vigoare a prezentelor Norme, la care se va recurge exclusiv în baza cererilor în scris ale acestora:
    a) restituirea către membri a depunerilor pentru garantarea împrumuturilor. Restituirea se va efectua cu condiţia achitării tuturor plăţilor prevăzute de contractele de împrumut, în scopul garantării cărora aceste depuneri au fost atrase. Asociaţia va satisface cererea de restituire într-un termen cît mai restrîns, dar care nu va depăşi 10 zile lucrătoare din data depunerii cererii. În cazul în care membrul nu a achitat la scadenţă plăţile prevăzute de contractul de împrumut, asociaţia, în temeiul art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr.139/21.06.2007, poate adopta decizia de preluare a depunerii în contul rambursării datoriilor expirate ale membrului respectiv;
    b) înregistrarea sumei depunerilor pentru garantarea împrumuturilor în contul cotelor de membru;
    c) înregistrarea sumei depunerilor pentru garantarea împrumuturilor în contul depunerilor de economii, în cazul în care asociaţia deţine licenţa de categoria B sau C.
Înregistrarea depunerilor pentru garantarea împrumuturilor în conturile menţionate la lit. b) şi c) se efectuează prin documentarea legală respectivă.
CAPITOLUL XIII. DISPOZIŢII  FINALE
ŞI  TRANZITORII
    56. Asociaţiile vor contabiliza toate sursele financiare din contul „Rezerve stabilite de legislaţie” în contul „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi” pînă la următoarea dată gestionară, care vine după intrarea în vigoare a prezentelor Norme şi le vor reflecta corespunzător în raportul financiar, prezentat la Comisia Naţională la data menţionată. Înregistrarea contabilă respectivă poate fi efectuată fără adoptarea unei decizii speciale de către organele de conducere ale asociaţiei.
    57. Asociaţiile, care deţin licenţă la data intrării în vigoare a prezentelor Norme, se vor conforma prevederilor punctelor 11, 12 şi 14 în termen de 6 luni din data intrării acestora în vigoare.
    58. Asociaţia este obligată să se conformeze prevederilor punctelor 15, 19 şi 43 în termen de 3 luni din data obţinerii licenţei respective.
    59. Prevederile punctelor 21 – 25 nu se aplică împrumuturilor acordate pînă la data intrării în vigoare a prezentelor Norme.
    60. Pentru încălcarea de către asociaţie a prevederilor prezentelor Norme, Comisia Naţională este în drept să aplice măsuri în conformitate cu art. 49 din Legea nr.139/21.06.2007 şi art.9 din Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare nr.192-XIV din 12.11.1998 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS).