LPM153/2008
ID intern unic:  328770
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 153
din  04.07.2008
cu privire la controlul şi profilaxia tuberculozei
Publicat : 05.08.2008 în Monitorul Oficial Nr. 143-144     art Nr : 583     Data intrarii in vigoare : 05.11.2008
    MODIFICAT
   
LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19
    LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297

    NOTĂ:
   
În textul Legii sintagma „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

    În temeiul art.72 alin.(3) lit.r) din Constituţia Republicii Moldova,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Sfera de reglementare şi cadrul juridic
    (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic privind realizarea politicii statului în domeniul controlului şi profilaxiei tuberculozei în scopul protecţiei sănătăţii cetăţenilor şi asigurării bunăstării sanitar-epidemiologice a populaţiei.
    (2) Cadrul juridic privind controlul şi profilaxia tuberculozei se constituie din Constituţia Republicii Moldova, din prezenta lege şi din alte acte normative, precum şi din tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (3) Prezenta lege, alte acte normative în vigoare nu pot limita drepturile cetăţenilor la protecţie contra tuberculozei şi la asistenţă medicală antituberculoasă.
    (4) Dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte norme decît normele prezentei legi, se vor aplica normele tratatelor internaţionale.
    Articolul 2. Aplicarea prezentei legi
    (1) Sub incidenţa prezentei legi cad cetăţenii Republicii Moldova cărora li se acordă asistenţă medicală antituberculoasă, persoanele juridice şi fizice autorizate cu funcţii în domeniul asistenţei medicale antituberculoase pe teritoriul Republicii Moldova.
    (2) Cetăţenii străini şi apatrizii beneficiază de asistenţă medicală antituberculoasă conform prezentei legi, altor acte normative în vigoare.
    Articolul 3. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    tuberculoză – boală specifică, condiţionată social, infecţioasă, cu afectarea preponderentă a plămînilor, cauzată de Mycobacterium tuberculosis (bacilul Koch), ce se caracterizează prin acutizări, recidive şi remisii periodice; 
    bolnav de tuberculoză – bolnav cu semne clinice caracteristice tuberculozei, confirmate bacteriologic şi/sau histologic şi radiologic;
    formă activă a tuberculozei – tuberculoză al cărei caracter evolutiv este confirmat prin investigaţii clinice, de laborator şi radiologice;
    formă contagioasă a tuberculozei – formă activă sau cronică a tuberculozei cu eliminarea Mycobacterium tuberculosis şi/sau cu distrucţie pulmonară;
    profilaxie a tuberculozei – complex de reglementări normative şi de măsuri medico-sociale orientate spre prevenirea răspîndirii tuberculozei;
    focar de tuberculoză – locul aflării unei persoane bolnave de tuberculoză sau a unui animal domestic bolnav de  tuberculoză în a cărui arie poate avea loc infectarea unor alte persoane, cu care bolnavul cu formă activă a tuberculozei convieţuieşte, are relaţii apropiate sau lucrează ori infectarea persoanelor care îngrijesc de animalul bolnav de tuberculoză;
    asistenţă medicală antituberculoasă – complex de măsuri medicale, sanitaro-igienice şi antiepidemice direcţionate spre depistare, examinare şi tratament, inclusiv coercitiv, spre evidenţa şi recuperarea bolnavilor de tuberculoză, realizate în condiţii de staţionar sau de ambulator;
    instituţii medicale specializate antituberculoase – instituţii medico-sanitare care acordă asistenţă medicală antituberculoasă şi realizează măsuri de profilaxie a tuberculozei, precum şi instituţii specializate antituberculoase departamentale;
    asistenţă medicală primară – asistenţă medicală care este acordată de medicul de familie şi de echipa acestuia şi care reprezintă segmentul primar al  procesului de asistenţă şi de îngrijire medicală. 
Capitolul  II
ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
CENTRALE ŞI LOCALE ÎN DOMENIUL CONTROLULUI
 ŞI PROFILAXIEI TUBERCULOZEI

    Articolul 4. Atribuţiile Guvernului
    Atribuţiile Guvernului în domeniul controlului şi profilaxiei tuberculozei sînt direcţionate spre aprobarea şi supervizarea programelor strategice naţionale pe termen mediu şi lung, spre coordonarea tuturor activităţilor intersectoriale în acest domeniu.
    Articolul 5. Atribuţiile Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
    Atribuţiile Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în domeniul controlului şi profilaxiei tuberculozei sînt:
    a) elaborarea şi implementarea politicii de stat în domeniul controlului şi profilaxiei tuberculozei;
    b) elaborarea şi promovarea de acte normative privind controlul şi profilaxia tuberculozei, elaborarea de reguli, norme, exigenţe şi standarde de stat în domeniul controlului şi profilaxiei tuberculozei;
    c) stabilirea modului de acordare a asistenţei medicale antituberculoase cetăţenilor în teritoriul Republicii Moldova, elaborarea şi organizarea unui sistem de acordare a asistenţei  medicale antituberculoase;
    d) monitorizarea implementării legislaţiei în vigoare în domeniul controlului şi profilaxiei tuberculozei de către instituţiile medico-sanitare subordonate şi de cele departamentale;
    e) efectuarea controlului sanitar-epidemiologic de stat şi organizarea activităţilor în domeniul prevenirii şi profilaxiei tuberculozei;
    f) organizarea şi efectuarea monitoringului epidemiologic în domeniul controlului şi profilaxiei tuberculozei, inclusiv prin utilizarea sistemului informaţional;
    g) elaborarea şi realizarea programelor naţionale speciale în domeniul controlului şi profilaxiei tuberculozei;
    h) asigurarea unei activităţi eficiente din partea unităţilor şi instituţiilor medico-sanitare  implicate în măsurile de control şi de profilaxie a tuberculozei; 
    i) consultarea şi conlucrarea cu organisme internaţionale, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alte organizaţii care activează în domeniul controlului şi profilaxiei tuberculozei;
    j) asigurarea controlului de stat în procurarea, păstrarea şi transportarea vaccinului antituberculos şi a preparatelor imunobiologice pentru diagnosticarea precoce a tuberculozei, precum şi a medicamentelor utilizate în tratamentul tuberculozei, asigurarea controlului calităţii, eficienţei şi inofensivităţii acestora;
    k) organizarea evidenţei statistice medicale în domeniul controlului şi profilaxiei tuberculozei;
    l) exercitarea altor atribuţii prevăzute de legislaţie în domeniul controlului şi profilaxiei  tuberculozei.
    Articolul 6. Atribuţiile altor organe centra specialitate ale administraţiei
                        publice
    În domeniul controlului şi profilaxiei tuberculozei, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice au următoarele atribuţii de bază:
    a) desfăşurarea activităţilor de control şi profilaxie a tuberculozei în instituţiile medicale departamentale, în infrastructura sistemului naţional de apărare, în izolatoarele de detenţie preventivă şi în penitenciare;
    b) asigurarea finanţării prioritare a activităţilor de control şi profilaxie a tuberculozei în unităţile militare şi în penitenciare;
    c) asigurarea condiţiilor de detenţie şi de întreţinere în izolatoarele de detenţie preventivă şi în penitenciare potrivit standardelor aprobate prin lege;
    d) asigurarea diagnosticării precoce, îndreptării la tratament, profilaxiei sanitare şi consilierii psihologice a contigentului de deţinuţi în scopul reducerii morbidităţii în rîndurile lor; 
    e) asigurarea continuităţii tratamentului gratuit acordat bolnavilor de  tuberculoză liberaţi din penitenciare şi din izolatoarele de detenţie preventivă, conform unui mecanism stabilit de Guvern;
    f) elaborarea şi implementarea programelor de prevenire a tuberculozei, oferirea unui minim de cunoştinţe privind profilaxia ei în rîndurile militarilor, deţinuţilor, imigranţilor, refugiaţilor şi solicitanţilor de azil;
    g) instruirea şi educarea personalului şi a deţinuţilor din penitenciare în vederea lărgirii competenţei şi îmbogăţirii cunoştinţelor în domeniul prevenirii tuberculozei, formării unui comportament responsabil şi inofensiv potrivit reglementărilor privind tratamentul şi conduita deţinuţilor bolnavi de tuberculoză;
    h) organizarea şi susţinerea activităţilor de informare şi de educaţie a populaţiei privitor la căile de transmitere a tuberculozei, la prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul ei.
    Articolul 7. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale
    (1) În scopul controlului şi profilaxiei tuberculozei, autorităţile administraţiei publice locale, în comun cu serviciile publice de sănătate de interes local şi cu structurile teritoriale ale autorităţilor de specialitate ale administraţiei publice centrale:
    a) vor elabora, aproba şi realiza programe teritoriale de control şi profilaxie a tuberculozei;
    b) vor organiza activităţi permanente de informare şi de educare a comunităţii privind prevenirea extinderii tuberculozei;
    c) vor întreprinde acţiuni de acordare a facilităţilor, de stimulare materială şi financiară a bolnavilor de tuberculoză; 
    d) vor întreprinde măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de trai ale persoanelor bolnave de tuberculoză din categoriile socialmente vulnerabile.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale, în comun cu serviciile publice de sănătate de interes local şi cu structurile teritoriale ale autorităţilor de specialitate ale administraţiei publice centrale, colaborează, potrivit competenţei lor, cu organizaţii naţionale şi internaţionale, cu alte structuri ale societăţii civile în vederea atragerii de investiţii adiţionale destinate promovării şi derulării programelor aprobate.
Capitolul  III
PROFILAXIA  TUBERCULOZEI
    Articolul 8. Măsurile de profilaxie a tuberculozei
    (1) Profilaxia tuberculozei se realizează prin profilaxie specifică, vaccinare, revaccinare, chimioprofilaxie antituberculoasă, chimioterapie preventivă, acţiuni profilactice în focarele de tuberculoză, examen medical obligatoriu şi prin alte măsuri prevăzute de actele normative în vigoare.
    (2) Finanţarea activităţilor de control şi profilaxie a tuberculozei se efectuează din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, de la bugetul de stat, din contul mijloacelor financiare provenite din granturi şi din alte surse, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (3) Conducătorii de instituţii medico-sanitare, în comun cu agenţi economici, asigură realizarea măsurilor profilactice în domeniul controlului şi al profilaxiei tuberculozei, inclusiv efectuarea examenului medical la angajare în muncă şi controlului medical periodic al salariaţilor, difuzarea de materiale informative despre prevenirea tuberculozei.
    (4) Sensibilizarea opiniei publice la nivel naţional se asigură prin activităţi de informare, educare, comunicare şi prin campanii ale mass-mediei de promovare a unui mod de viaţă sănătos, a comportamentelor responsabile şi inofensive, a nediscriminării şi compasiunii.
    (5) Instituţiile de învăţămînt de toate nivelurile asigură difuzarea materialelor informative despre prevenirea tuberculozei şi promovarea unui mod de viaţă sănătos.
    (6) Măsurile de profilaxie a tuberculozei se realizează în mod prioritar în categoriile vulnerabile: copii, imigranţi, solicitanţi de azil, refugiaţi, beneficiari de protecţie umanitară, deţinuţi, în alte categorii defavorizate.
    Articolul 9. Masurile de profilaxie şi depistare a tuberculozei la animale
    (1) Pentru prevenirea infectării oamenilor, serviciul sanitar-veterinar de stat va organiza şi va efectua controlul asupra realizării măsurilor sanitar-veterinare de profilaxie şi combatere a tuberculozei la animale.
    (2) Depistarea animalelor bolnave de tuberculoză şi măsurile de control şi de lichidare a focarului de tuberculoză în gospodăriile agenţilor economici de stat şi în gospodăriile particulare se vor organiza şi efectua gratuit de către serviciul sanitar-veterinar de stat.
    (3) Comercializarea producţiei din gospodăriile nefavorabile privind tuberculoza animalelor se efectuează în conformitate cu regulile sanitar-veterinare, stabilite de serviciul sanitar-veterinar de stat. Modalitatea de comercializare în fiecare caz concret se coordonează cu serviciul sanitar-epidemiologic de stat din teritoriu.
    Articolul 10. Informarea şi educaţia privind prevenirea tuberculozei
    (1) Guvernul este responsabil, la nivel naţional, de informarea şi educaţia populaţiei privind prevenirea tuberculozei, care se realizează prin intermediul:
    a) mass-mediei (rularea de spoturi publicitare, emisiuni televizate şi radiodifuzate);
    b) editării şi distribuirii materialelor informative: broşuri, postere etc.;
    c) derularea programelor de educare a populaţiei, inclusiv a copiilor, adolescenţilor şi tinerilor, menite să le formeze comportamente inofensive;
    d) desfăşurarea activităţilor educative formale şi neformale, altor activităţi de propagare a măsurilor de profilaxie a tuberculozei.
    (2) Activităţile de instruire şi de promovare a măsurilor profilactice în domeniu, de asigurare informaţională a copiilor neşcolarizaţi se desfăşoară în centrele pentru tineret şi în cele pentru copii, în alte instituţii de menire socială.
    (3) Programele educaţionale se bazează pe principiile: nediscriminării, promovării unei atitudini tolerante faţă de persoanele cu tuberculoză, respectării şi garantării drepturilor acestora.
    Articolul 11. Evidenţa statistică şi informarea medicală în domeniul controlului
                          tuberculozei
    (1) Mecanismul de colectare, de procesare şi de stocare a datelor de evidenţă statistică medicală în domeniul controlului tuberculozei se aprobă de  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    (2) Instituţiile medico-sanitare, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, sînt obligate să prezinte, în modul stabilit de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, informaţie despre cazurile de tuberculoză depistate. Informaţia operativă despre cazurile de tuberculoză depistate va fi comunicată în decursul a 24 de ore centrelor de medicină preventivă teritoriale.
    (3) Serviciul Sanitar-Epidemiologic de stat şi serviciul sanitar-veterinar de stat sînt obligate să se informeze reciproc despre cazurile de tuberculoză umană şi animalieră depistate.
    (4) Administrația Națională a Penitenciare va actualiza permanent baza de date privind monitorizarea şi evaluarea tuberculozei, datele despre liberarea din penitenciare a bolnavilor de tuberculoză pentru continuarea tratamentului.
    [Art.11 al.(4) modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    (5) Pentru asigurarea sănătăţii publice, la solicitarea justificată, prezentată în scris, a instituţiilor medico-sanitare şi a organelor de drept, poate fi eliberată informaţia privind starea sănătăţii bolnavului de tuberculoză.
Capitolul  IV
TRATAMENTUL ANTITUBERCULOS
    Articolul 12. Organizarea asistenţei medicale antituberculoase
    (1) Asistenţa medicală antituberculoasă este garantată de stat şi se bazează pe principiile respectării demnităţii persoanei, confidenţialităţii, gratuităţii şi accesibilităţii.
    (2) Finanţarea asistenţei medicale antituberculoase se efectuează din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, de la bugetul de stat, din contul mijloacelor financiare provenite din granturi, donaţii şi din alte surse, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.         
    Articolul 13. Acordarea asistenţei medicale antituberculoase
    (1) Asistenţa medicală antituberculoasă se acordă în caz de adresare benevolă sau cu acordul persoanelor în cauză, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta lege, de alte acte legislative şi normative în vigoare.
    (2) Copiilor de pînă la 18 ani, persoanelor supuse măsurii de ocrotire judiciare sub forma tutelei se acordă asistenţă medicală antituberculoasă cu consimţămîntul reprezentantului legal, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta lege şi de alte acte legislative şi normative în vigoare.
    [Art.13 al.(2) modificat prin LP66 din 13.04.17, MO171-180/02.06.17 art.297]
    (3) Persoanele care au fost sau care se află în contact cu bolnavi de tuberculoză vor fi, în mod obligatoriu, examinate şi supravegheate medical gratuit în scopul depistării tuberculozei şi vor fi supuse tratamentului chimioprofilactic antituberculos în modul stabilit de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    (4) Vaccinarea contra tuberculozei în scop profilactic este obligatorie pentru toate persoanele care nu au contraindicaţii medicale şi se efectuează conform calendarului naţional de vaccinări, aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    (5) Pentru prevenirea răspîndirii tuberculozei şi pentru depistarea ei precoce, toate persoanele sînt supuse, la angajare în muncă, unui examen medical profilactic în modul şi termenele stabilite de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    (6) Admiterea la munca legată nemijlocit de deservirea populaţiei a persoanei care a fost tratată de o formă activă de tuberculoză se efectuează de către comisia teritorială de apreciere a vitalităţii în baza concluziei şi recomandărilor date de instituţia medico-sanitară din teritoriul angajării la muncă.
    Articolul 14. Supravegherea medicală a bolnavilor de tuberculoză
    (1) Supravegherea bolnavilor de tuberculoză de către instituţiile medico-sanitare de toate nivelurile se efectuează în modul stabilit de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    (2) Supravegherea medicală a bolnavului de tuberculoză se efectuează în mod obligatoriu, indiferent de acordul său ori al reprezentantului legal.
    (3) Decizia despre necesitatea supravegherii medicale a bolnavului de tuberculoză sau a întreruperii supravegherii se ia de către un consiliu medical, cu participarea specialistului de profil în ftiziopneumologie şi se anexează la documentaţia medicală, fapt care este adus în scris la cunoştinţă persoanei pasibilă de supraveghere.
    Articolul 15. Tratamentul coercitiv al bolnavilor de tuberculoză
    (1) Bolnavul cu formă contagioasă a tuberculozei care încalcă regimul sanitar-antiepidemic sau care se eschivează de la examenul medical de depistare a tuberculozei sau de la tratamentul tuberculozei este internat în temeiul unei hotărîri judecătoreşti în instituţie ftiziopneumologică specializată pentru tratament coercitiv.
    (2) Modul de aplicare a tratamentului coercitiv şi de supraveghere medicală a categoriei de bolnavi menţionată la alin.(1) se stabileşte de Guvern.
    Articolul 16. Măsurile antiepidemice şi lichidarea focarului de tuberculoză
    (1) În cazul pericolului de apariţie şi de răspîndire a tuberculozei, se efectuează măsuri antiepidemice în baza prescripţiilor medicilor-şefi sanitari de stat.
    (2) Lichidarea focarului de tuberculoză reprezintă un ansamblu de măsuri antiepidemice care se iau în focar cu scopul de a lichida sau cel puţin de a limita cît mai mult posibil extinderea infecţiei. Durata supravegherii sanitar-antiepidemice şi criteriile de lichidare a focarului de tuberculoză sînt stabilite de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    (3) Bolnavul cu formă activă a tuberculozei confirmată sau cu formă contagioasă a tuberculozei este izolat şi tratat cît mai precoce în condiţii de staţionar specializat pe tot parcursul eliminării agenţilor cauzali ai tuberculozei. Termenul spitalizării este determinat de rezultatele tratamentului şi de contagiozitatea bolnavului.
    (4) Nou-născuţii din focarele de tuberculoză se izolează pe un termen de două luni din momentul vaccinării BCG. Copiii din focarele de tuberculoză se izolează pentru tratament preventiv în instituţii de întremare specializate.
    (5) În focarele de tuberculoză se realizează măsuri profilactice şi antiepidemice, examenul şi supravegherea medicală obligatorie a persoanelor care au intrat în contact cu persoane afectate, dezinfecţia, în modul stabilit de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu implicarea, după caz, a serviciului sanitar-epidemiologic de stat.
    (6) Autorităţile administraţiei publice locale, inspectorii de sector, şefii de post şi subdiviziunile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne acordă ajutor Serviciului Sanitar-Epidemiologic de Stat, la solicitarea acestuia, în efectuarea de măsuri antiepidemice în focare.
Capitolul  V
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PERSOANELOR
 AFLATE LA EVIDENŢĂ ÎN LEGĂTURĂ CU TUBERCULOZA
ŞI ALE BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ

    Articolul 17. Drepturile persoanelor aflate la evidenţă în legătură cu tuberculoza
                         şi ale bolnavilor de tuberculoză
    În acordarea asistenţei medicale antituberculoase, persoanele aflate la evidenţă în legătură cu tuberculoza şi bolnavii de tuberculoză au dreptul la:
    a) atitudine umană şi respectuoasă din partea personalului medical şi altor persoane participante la acordarea de asistenţă medicală antituberculoasă;
    b) obţinerea informaţiei despre drepturile şi obligaţiile lor şi, în mod accesibil, despre caracterul maladiei de care suferă, despre metodele de investigare şi de tratament aplicate;
    c) diagnosticare şi tratament în instituţii medicale antituberculoase specializate sau în condiţii de ambulator, în funcţie de manifestarea bolii şi de condiţiile sanitar-igienice disponibile;
    d) aflare în instituţie medicală antituberculoasă specializată în termenul necesar investigaţiilor şi/sau tratamentului;
    e) asistenţă medicală antituberculoasă în condiţii care să corespundă exigenţelor sanitar-igienice şi regimului antiepidemic;
    f) beneficiere gratuită de examen medical, de investigaţii de diagnosticare şi de chimioterapie, de vaccinare profilactică împotriva tuberculozei, de preparatele medicamentoase necesare tratamentului în instituţia medicală antituberculoasă specializată sau în condiţii de ambulator şi de recuperare a capacităţii de muncă.
    Articolul 18. Obligaţiile persoanelor aflate la evidenţă în legătură cu tuberculoza
                         şi ale bolnavilor de tuberculoză
    Persoanele aflate la evidenţă în legătură cu tuberculoza şi bolnavii de tuberculoză sînt obligaţi să respecte:
    a) recomandările medico-curative prescrise de personalul medical;
    b) regulamentul de ordine interioară al instituţiilor medicale specializate antituberculoase în perioada spitalizării;
    c) exigenţele sanitar-igienice  pentru bolnavii de tuberculoză în locuri publice şi în condiţii habituale, aprobate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
Capitolul  VI
PROTECŢIA SOCIALĂ A BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ,
A LUCRĂTORILOR MEDICALI, ALTOR LUCRĂTORI IMPLICAŢI
ÎN ACORDAREA DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ANTITUBERCULOASĂ

    Articolul 19. Protecţia socială a bolnavilor de tuberculoză
    (1) Pe termenul incapacităţii de muncă generată de îmbolnăvirea de tuberculoză, bolnavii de tuberculoză, inclusiv cei neîncadraţi în cîmpul muncii, beneficiază de indemnizaţii în conformitate cu legislaţia privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi de alte prestaţii de asigurări sociale.
    (2) Incapacitatea temporară de muncă a bolnavilor de tuberculoză se stabileşte conform legislaţiei în vigoare.
    (3) Persoanelor care au pierdut temporar capacitatea de muncă în legătură cu îmbolnăvirea de tuberculoză li se păstrează locul de muncă (funcţia) pe un termen stabilit de legislaţia în vigoare.
    (4) Persoanele tratate de tuberculoză beneficiază, după caz, de recuperare medicală şi/sau de reîncadrare profesională.
    Articolul 20. Protecţia socială a lucrătorilor medicali, veterinari, a colaboratorilor
                          ştiinţifici şi altor lucrători implicaţi nemijlocit în acordarea de asistenţă
                          medicală antituberculoasă
    Lucrătorii medicali, veterinari, colaboratorii ştiinţifici, alţi lucrători implicaţi nemijlocit în acordarea de asistenţă medicală antituberculoasă, angajaţii unităţilor de creştere a animalelor, de producere şi prelucrare a produselor animaliere care au contact cu animale bolnave de tuberculoză au dreptul la:
    a) asigurare socială pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale, conform legislaţiei în vigoare;
    b) durată redusă a timpului de muncă de 35 de ore pe săptămînă;
    c) remunerare suplimentară în legătură cu condiţiile nocive de muncă (pericol de infectare cu micobacteria tuberculozei), conform listei de funcţii implicate în acordarea de asistenţă medicală antituberculoasă legată de pericol pentru viaţa şi sănătatea acestora, aprobată de Guvern;
    d) asigurare cu echipament de protecţie individuală, cu dispozitive şi cu alte produse parafarmaceutice în scopul limitării sau înlăturării riscurilor de îmbolnăvire profesională.
Capitolul  VII
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAŢIEI
ÎN DOMENIUL CONTROLULUI
ŞI PROFILAXIEI TUBERCULOZEI
    Articolul 21. Răspunderea juridică pentru încălcarea legislaţiei în domeniul
                         controlului şi profilaxiei tuberculozei
    Încălcarea legislaţiei în domeniul controlului şi profilaxiei tuberculozei atrage răspundere disciplinară, administrativă, civilă sau penală, după caz.
    Articolul 22. Reparaţia prejudiciului cauzat în timpul acordării asistenţei
                          medicale antituberculoase
    Prejudiciul cauzat vieţii sau sănătăţii persoanei în timpul acordării asistenţei medicale antituberculoase ori prin neacordarea în timp util, în cazul solicitării, unei astfel de asistenţe se repară în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul  VIII
DISPOZIŢII  FINALE
    Articolul 23
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) va aproba şi va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Maria POSTOICO

    Nr.153-XVI. Chişinău, 4 iulie 2008.