HGM948/2008
ID intern unic:  328840
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 948
din  07.08.2008
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura
de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane,
a persoanelor aflate în situație de dificultate, precum şi a copiilor neînsoţiţi
Publicat : 12.08.2008 în Monitorul Oficial Nr. 152-153     art Nr : 949
    MODIFICAT
   
HG875 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.967; în vigoare 28.09.18
   
HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG255 din 27.04.17, MO144-148/05.05.17 art.335
   
HG850 din 08.07.16, MO206-214/15.07.16 art.916
   
HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340
    HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177


    NOTĂ:
   
pe tot parcursul textului, cuvintele „Ministerul Sănătății” și „Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG875 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.967; în vigoare 28.09.18
    în tot textul, cuvintele „Ministerul Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Agenția Servicii Publice”, la cazul gramatical corespunzător prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    în titlul şi în textul hotărîrii, precum şi în titlul Regulamentului, cuvintele „traficului ilegal de migranți” se substituie cu cuvintele „a persoanelor aflate în situație de dificultate” prin HG255 din 27.04.17, MO144-148/05.05.17 art.335
    în Regulament:
    a) în tot textul, cuvintele „Ministerul Dezvoltării Informaţionale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG255 din 27.04.17, MO144-148/05.05.17 art.335
    În tot cuprinsul Regulamentului sintagma „Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului” se substituie prin sintagma „Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, la cazul gramatical respectiv prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, a persoanelor aflate în situație de dificultate, precum şi a copiilor neînsoţiţi (se anexează).
    2. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice vor asigura implementarea prevederilor Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, a persoanelor aflate în situație de dificultate, precum  şi a copiilor neînsoţiţi.
    3. Ministerul Finanţelor va aloca anual, începînd cu anul bugetar 2009, resurse bugetare pentru repatrierea persoanelor nominalizate, în conformitate cu prevederile sus-numitului Regulament.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane.

    PRIM-MINISTRU                                                                Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                            Andrei Stratan
    Ministrul afacerilor interne                                                   Valentin Mejinschi
    Ministrul protecţiei sociale,
    familiei şi copilului                                                                 Galina Balmoş
    Ministrul finanţelor                                                                Mariana Durleşteanu

    Nr. 948. Chişinău, 7 august 2008.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 948 din 7 august 2008

REGULAMENT
privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale
traficului de fiinţe umane, a persoanelor aflate în situație de dificultate,
precum şi a copiilor neînsoţiţi

Capitolul I. Prevederi generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte procedurile de:
    repatriere în ţară a victimelor traficului de fiinţe umane (adulţi şi copii); a copiilor neînsoţiţi de părinţi sau de reprezentanţi legali aflaţi pe teritoriul statelor străine (în continuare – copii neînsoţiţi) şi a persoanelor aflate în situație de dificultate;
    acoperire a cheltuielilor suportate în procesul de repatriere în ţară a victimelor traficului de fiinţe umane (adulţi şi copii); a copiilor neînsoţiţi şi a persoanelor aflate în situație de dificultate;
    identificare a părinţilor sau a altor reprezentanţi legali ai copiilor, a victimelor traficului lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu  limitată;
    protecţie, în regim de urgenţă, a persoanelor prevăzute de prezentul Regulament prin serviciile competente de protecţie.
    [Pct.1 modificat prin HG255 din 27.04.17, MO144-148/05.05.17 art.335]
    2. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică următoarele:
    victimă a traficului de fiinţe umane – persoana fizică prezumată sau constatată ca fiind supusă acţiunilor de trafic consemnate la punctele 1) şi 2) ale articolului 2 ale Legii nr.241-XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane;
    persoană aflată în situație de dificultate – cetățean al Republicii Moldova sau apatrid cu domiciliul în Republica Moldova care a împlinit vîrsta de 18 ani, identificat și referit către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova prin demersuri oficiale din partea organelor de asistență socială și/sau medicală din țara de destinație, prin care se confirmă incapacitatea persoanei de a se întoarce la domiciliul său (din țara de origine) din cauza stării de vulnerabilitate în care se află această persoană pe teritoriul unui alt stat, cauzate de cumularea următoarelor circumstanțe: probleme grave de sănătate, lipsa resurselor financiare, lipsa sau pierderea documentelor care nu pot fi restabilite de către persoana respectivă în mod independent, precum și lipsa de asistență din partea membrilor familiei;
    [Pct.2 noțiunea modificată prin HG875 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.967; în vigoare 28.09.18]
    [Pct.2 noțiunea în redacția HG255 din 27.04.17, MO144-148/05.05.17 art.335]
    copil neînsoţit – persoana sub 18 ani, care a fost găsită fără însoţitor pe teritoriul unui stat străin;
    repatriere – set de acțiuni întreprinse de autorităţile competente ale țării de destinație și de origine în vederea reîntoarcerii în țara de origine a persoanei cu statut de victimă a traficului de ființe umane, a persoanei aflate în situație de dificultate sau a copiilor neînsoțiți de părinți sau de reprezentanți legali aflați pe teritoriul statelor străine.
    [Pct.2 noțiunea introdusă prin HG875 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.967; în vigoare 28.09.18]
    3. Prevederile prezentului Regulament se aplică faţă de persoanele menţionate la punctul 2 al Regulamentului - cetăţeni ai Republicii Moldova sau apatrizi, care aveau dreptul de a locui permanent în Republica Moldova la momentul intrării pe teritoriul unui alt stat. 
    4. Prezentul Regulament prevede desemnarea unor persoane de contact pentru toate ministerele și instituțiile responsabile (Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației, Agenția Servicii Publice), precum şi pentru oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate, misiunile diplomatice şi alte organizaţii din domeniu.
    [Pct.4 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.4 modificat prin HG255 din 27.04.17, MO144-148/05.05.17 art.335]
Capitolul II. Principii
    5. Repatrierea în ţară a persoanelor specificate la punctul 2 al prezentului Regulament se  efectuează în mod voluntar, în baza unui acord scris, semnat de ele, cu excepţia copiilor pînă la 10 ani, sau, după caz, semnat de către reprezentantul legal al persoanei, prin care acceptă asistenţa în procesul de repatriere. Repatrierea va fi asistată şi în situaţia în care, potrivit legislaţiei statului străin, nu există posibilitate ca persoana să rămînă temporar sau permanent pe teritoriul acestui stat.
    6. Procedurile de repatriere se iniţiază doar după ce autorităţile competente se asigură de faptul că opinia persoanei privind repatrierea ei este luată în considerare.
    7. Ţinînd cont de vîrsta şi de nivelul de maturitate al copilului opinia acestuia va fi luată în considerare în toate deciziile şi acţiunile care ar putea sa-l afecteze, cu excepţia cazurilor prevăzute la punctul 5 al prezentului Regulament, inclusiv: întoarcerea în ţara de origine, reunificarea cu familia biologică, familia extinsă sau plasarea în alte forme de îngrijire etc.
    8. Repatrierea copiilor se efectuează cu respectarea interesului superior al copilului, prezentîndu-se în acest sens acte ce confirmă soluţia durabilă pentru îngrijirea copilului.
    9. Decizia de repatriere a copilului este luată doar în cazul în care poate fi organizată o reunificare sigură a copilului cu familia sau în care, după consultarea cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, o instituţie potrivită este de acord şi poate oferi protecţie şi îngrijire adecvată imediat după sosirea copilului în Republica Moldova. Autorităţile competente implicate recunosc faptul că repatrierea ar putea să nu aibă  loc. Dacă, după evaluarea anchetei socio-familiale, a riscului şi a securităţii, a nivelului de integrare a copilului în ţara-gazdă şi a duratei absenţei din ţara natală, dezirabilităţii de continuare a procesului de educaţie a copilului în ţara-gazdă şi a particularităţilor etnice, religioase, culturale şi lingvistice ale copilului, există indici, potrivit cărora repatrierea  nu este în interesul superior al copilului, autorităţile competente pot lua decizia de nerepatriere a copilului.
    10. În cazul în care vîrsta persoanei identificate în străinătate nu se cunoaşte cu siguranţă, dar există motive de a crede că este un copil, persoana va fi tratată ca copil, fiindu-i acordate toate măsurile de protecţie speciale, stipulate în prezentul Regulament şi în actele normative referitoare la drepturile şi protecţia copilului pînă la stabilirea vîrstei exacte.
    11. Persoanei i se va oferi în limba sa maternă sau în oricare limbă pe care o cunoaşte, luînd în considerare nivelul ei de înţelegere, toată informaţia relevantă ce ţine de drepturi, serviciile disponibile, mijloacele de comunicare, de identificare a familiei, de căutare a unei instituţii de protecţie şi alte informaţii privind situaţia din ţara de origine.
    12. Orice informaţie privind identitatea persoanei va fi examinată de către instituţiile competente, cu respectarea principiului de confidenţialitate, pentru a evita stigmatizarea şi punerea în pericol a persoanei şi a rudelor acesteia. 
    13. Identitatea sau detaliile ce asigură identificarea copilului nu sînt făcute publice prin mass-media sau prin orice alte mijloace, cu excepţia circumstanţelor excepţionale în care este necesară facilitarea identificării membrilor familiei sau pentru a asigura protecţia copilului.
    14. Datele personale vor fi procesate (compilate, înregistrate, stocate, corectate, şterse şi transmise) cu consimţămîntul persoanelor menţionate la punctul 2 al prezentului Regulament, sau după caz reprezentanţilor lor legali, respectînd dreptul la viaţa privată şi la identitate. Persoana are dreptul să cunoască ce instituţie deţine informaţia despre ea şi să obţină o copie a informaţiei respective.
    15. Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este responsabil de efectuarea tuturor acţiunilor ce ţin de pregătirea şi demararea procedurilor de repatriere a  persoanelor specificate la punctul 2 al prezentului Regulament.
    16. Activităţile ce vizează identificarea victimelor traficului de persoane şi a familiilor acestora, eliberarea actelor de călătorie şi de identitate pentru persoanelor menţionate la punctul 2 al prezentului Regulament, precum şi serviciile necesare de traducere/interpretare,  în limita prevederilor legale, urmează a fi scutite de plata taxelor consulare şi de achitarea altor plăţi şi/sau taxe existente.
    17. Cheltuielile de transport al persoanei repatriate (victime ale traficului de ființe umane (adulți și copii), precum și copiii victimelor traficului de ființe umane), al copiilor neînsoțiți şi însoţitorilor acestora vor fi suportate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
    [Pct.17 în redacția HG255 din 27.04.17, MO144-148/05.05.17 art.335]
    18. În cazul persoanei aflate în dificultate, cheltuielile pentru asigurarea procedurii de repatriere vor fi suportate în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. În cazul lipsei unor astfel de tratate, aceste cheltuieli vor fi acoperite de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    [Pct.18 în redacția HG255 din 27.04.17, MO144-148/05.05.17 art.335]
    181. Din mijloacele financiare alocate din contul bugetului de stat Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru realizarea procedurilor de repatriere a copiilor neînsoțiți vor fi acoperite și cheltuielile pentru alimentarea copiilor, procurarea îmbrăcămintei, încălțămintei, precum și a medicamentelor, după caz.
    [Pct.181 introdus prin HG850 din 08.07.16, MO206-214/15.07.16 art.916]
Capitolul III. Colaborarea cu autorităţile competente din ţara de
destinaţie pentru identificarea locului aflării persoanei, plasarea
acesteia sub protecţie şi iniţierea procedurii
de repatriere
    19. Autorităţile responsabile de implementarea prezentului Regulament vor intensifica cooperarea cu autorităţile altor ţări, cu organizaţiile internaţionale şi organizaţiile nonguvernamentale din ţară şi din străinătate în vederea perfecţionării şi eficientizării procedurilor de repatriere, precum şi a procedurilor de căutare a persoanelor despre care, în baza informaţiilor disponibile, se crede că sînt victime ale traficului de fiinţe umane, persoanelor aflate în situație de dificultate sau sînt copii neînsoţiţi.
    [Pct.19 modificat prin HG255 din 27.04.17, MO144-148/05.05.17 art.335]
    20. Autorităţile competente de stat, precum şi alte persoane, instituţii sau asociaţii din Republica Moldova, în termen de 5 zile lucrătoare din momentul primirii informaţiei despre existenţa într-o ţară străină a persoanelor prevăzute la punctul 2 al prezentului Regulament, trebuie să informeze în scris Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene solicită asistenta misiunilor diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova la acest capitol.
    21. Prevederile punctului 20 vor fi îndeplinite şi în cazul în care informaţia privind prezenţa persoanelor prevăzute la punctul 2 al prezentului Regulament a parvenit nemijlocit de la persoanele în cauză sau de la familiile acestora, precum şi în caz de notificare din partea unei terţe persoane.
    22. Misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova, imediat după recepţionarea informaţiei despre aflarea în ţara de reşedinţă a persoanelor prevăzute la punctul 2 al prezentului Regulament, întreprind măsurile necesare în vederea identificării acestor persoane şi solicită autorităţilor competente din ţara respectivă informaţia despre datele şi documentele de identitate ale persoanelor în cauza; alte informaţii utile şi necesare pentru aceasta; masurile de protecţie aplicate; starea psiho-somatică şi aptitudinea persoanei de a călători, acordul la repatriere etc.
    23. Misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova asigură transmiterea informaţiei de la instituţiile autorizate din Moldova şi din ţara de destinaţie în termen de 5 zile lucrătoare, daca acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd o altă procedură în acest sens.
    24. Misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene informează Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în termen de 5 zile lucrătoare, despre persoane specificate la punctul 2 al prezentului Regulament, care solicită sau necesită repatriere.
    25. Misiunile diplomatice şi consulare sînt responsabile pentru  adresarea demersurilor către  autorităţile ţării pe teritoriul căreia a fost depistată vreo persoană din cele specificate la punctul 2 al prezentului Regulament şi intervin pe lîngă autorităţile acestei ţări în vederea obţinerii măsurilor de protecţie şi asistenţă adecvate pînă la momentul repatrierii.
    26. Misiunile diplomatice şi consulare, conform legislaţiei ţării respective şi  acordurilor bilaterale şi multilaterale, acordă persoanelor specificate la punctul 2 al prezentului Regulament asistenţă pentru traducere, cazare, asistenţa medicală de urgenţă şi alte necesităţi, după caz.
Capitolul IV.  Procedurile de repatriere a copilului
Secţiunea 1.
Verificarea identităţii copilului, documentarea acestuia şi iniţierea
proceduriide căutare a familiei sau a reprezentantului său legal

    27. În cazul în care copilul depistat nu deţine nici un document, care i-ar putea confirma identitatea, misiunile diplomatice şi consulare verifică identitatea acestuia prin sistemul automatizat ACCES sau solicită asistenţa Agenției Servicii Publice în acest sens.
    28. Agenția Servicii Publice întreprinde măsurile necesare pentru identificarea copilului şi comunică rezultatele verificării Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
    29. Dacă Agenția Servicii Publice nu dispune de informaţii referitoare la copil (naşterea nu a fost înregistrată în Registrul de Stare Civilă), responsabilitatea de verificare a identităţii copilului se pune în seama Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale care, în colaborare cu Agenția Servicii Publice, Ministerul Afacerilor Interne şi autorităţile administraţiei publice locale, va întreprinde următoarele acţiuni:
    1) va stabili locul naşterii copilului;
     2) va obţine informaţia de la subdiviziunile Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind naşterea copilului de la părinţi-cetăţeni ai Republicii Moldova;
    3) va obţine informaţia despre părinţi în cazurile în care naşterea nu a fost înregistrată la organul de stare civilă sau la oficiile consulare ale Republicii Moldova din străinătate în vederea constatării faptului naşterii copilului;
    4) va iniţia procedurile de înregistrare tardivă sau ulterioară a naşterii copilului la organele de stare civilă, potrivit prevederilor Legii nr.100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă.
    30. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va informa, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, autorităţile din ţara de destinaţie despre demararea şi evoluţia procesului de identificare a copilului.
    31. După recepţionarea informaţiei despre copil, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în regim de urgenţă, va iniţia procedura de identificare a familiei/reprezentantului legal al copilului (sau, după caz, a instituţiei de plasament ce are obligaţia de îngrijire a copilului) şi va solicita acordul acestora la repatriere, cu excepţia cazurilor în care activitatea de căutare sau modalitatea în care această procedura este efectuată contravine intereselor copilului.
    32. În cazul în care persoanele vizate la punctul 31 al prezentului Regulament nu sînt găsite la domiciliu sau nu-şi dau acordul pentru repatrierea copilului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale înştiinţează autoritatea tutelara teritorială de la ultimul domiciliu cunoscut al copilului sau al familiei, care, în termen de 5 zile, eliberează avizul pentru repatrierea copilului, asigurînd, după caz, măsurile de protecţie a acestuia.
    [Pct.32 modificat prin HG850 din 08.07.16, MO206-214/15.07.16 art.916]
    33. Dacă familia copilului nu poate fi identificată, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale solicită misiunii diplomatice sau consulare să intervină pe lîngă autorităţile locale din ţara de destinaţie pentru a asigura posibilitatea de a discuta cu copilul, în scopul colectării datelor biografice şi sociale, implicînd în acest sens reprezentanţii misiunii diplomatice sau consulare sau, după caz, alţi specialişti desemnaţi, informînd despre rezultate Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 
    34. Dacă identitatea copilului nu poate fi stabilită, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, informează autorităţile de protecţie din ţara de destinaţie despre faptul că copilul nu poate fi încadrat în categoria persoanelor specificate la punctul 2 al prezentului Regulament şi, prin urmare, autorităţile moldoveneşti nu-şi asumă în continuare responsabilitatea pentru repatrierea copilului respectiv.
    35. În procesul repatrierii şi după repatriere Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, va asigura evaluarea riscurilor şi a securităţii copilului şi a familiei acestuia, care va include examinarea unor posibile acţiuni de: stigmatizare/hărţuire din partea societăţii sau familiei; ameninţare, reprimare sau constrîngere a copilului sau rudelor acestuia din partea traficanţilor sau a complicilor acestora; retraficare.
    36. În cazul în care s-a stabilit că aflarea copilului identificat pe teritoriul unui stat străin este rezultatul unor fapte cu caracter penal, Ministerul Afacerilor Interne va iniţia procedurile penale de investigare a  cazului.
    37. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale solicită autorității tutelare teritoriale din raza teritorială în care copilul şi familia sa au avut ultimul domiciliu cunoscut efectuarea, în regim de urgenţă, a anchetei sociale a familiei şi întocmirea planului individual iniţial referitor la pregătirea reintegrării sociale a copilului.
    [Pct.37 modificat prin HG850 din 08.07.16, MO206-214/15.07.16 art.916]
    38. Pe măsura acumulării informaţiilor relevante despre copil şi familie (identitate, evaluare primară a familiei, plan individual iniţial etc.), Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale le va transmite autorităţilor ţării de destinaţie prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, misiunilor diplomatice şi consulare. Odată cu finalizarea dosarului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va informa ţara de destinaţie despre: data repatrierii, însoţitor, mijlocul de transport al copilului, punctele de trecere a frontierei, măsurile necesare de pregătire a copilului pentru deplasare etc.
Secţiunea 2. Repatrierea copilului şi plasarea sub protecţie
    39.  După obţinerea acordului pentru repatriere de la autorităţile din ţara de destinaţie, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale:
    1) planifică repatrierea şi efectuează aranjamentele logistice în limita resurselor disponibile;
    2)  emite un ordin de desemnare a însoţitorului/lor, care trebuie să deţină capacităţile necesare pentru îndeplinirea misiunii;
    3) întocmeşte o scrisoare de însoţire în care se indică datele însoţitorului/lor şi ale copilului care urmează a fi repatriat, punctele de trecere a frontierei şi, după caz, alte informaţii relevante, pentru a fi prezentate de însoţitor/i la solicitarea autorităţilor implicate în repatriere;
    4) efectuează traducerea documentelor care urmează a fi transmise în acest sens autorităţilor statului de destinaţie.
    40. În cazul repatrierii copilului printr-o ţară terţă, misiunile diplomatice şi consulare ale Republicii Moldova din ţara terţă acordă asistenţă în vederea facilitării permisiunii de tranzit şi eliberării documentelor de tranzit. Dacă este necesar, misiunile diplomatice şi consulare contactează autorităţile din ţara de tranzit pentru urgentarea tranzitului, obţinerea documentelor de tranzit necesare, acordarea asistenţei în localizarea/identificarea/ transportarea/ însoţirea de la punctele de intrare/ieşire în ţara de tranzit în baza unui acord de readmisie, facilitarea comunicării cu părinţii aflaţi într-o ţară terţă şi facilitarea reunificării familiale într-o ţară terţă.
    41. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene acordă asistenţă în vederea obţinerii vizei/vizelor pentru deplasarea în ţara de destinaţie a însoţitorului şi întreprinde acţiuni în scopul depăşirii obstacolelor apărute în ţara de destinaţie în procesul repatrierii.
    42. La sosire copilul este întîmpinat de părinţi sau alţi reprezentanţi legali. În caz contrar, autoritatea tutelară teritorială de la ultimul domiciliu al părinţilor sau, după caz, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, desemnează o persoană care însoţeşte copilul la domiciliu sau la instituţia de protecţie determinată şi informată din timp.
    [Pct.42 modificat prin HG850 din 08.07.16, MO206-214/15.07.16 art.916]
    43. În cazul în care copilul va fi întîmpinat la punctul de trecere a frontierei de lucrătorul unei instituţii de protecţie, însoţitorul copilului şi persoana desemnată pentru primire semnează un proces-verbal privind predarea/primirea copilului repatriat.
    44. Dacă autorităţile din ţara de destinaţie îşi asumă responsabilitatea pentru însoţirea şi repatrierea copiilor, misiunile diplomatice şi consulare informează Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale despre decizia acestora şi detaliile relevante cu privire la repatrierea planificată.
Secţiunea 3. Reabilitarea, monitorizarea şi raportarea
    45. Instituţia de protecţie care a preluat copilul repatriat la punctul de frontieră sau la locul destinaţiei finale devine responsabilă de viaţa şi securitatea acestuia şi iniţiază procesul de reabilitare a copilului, reieşind din vîrsta, problemele acestuia, din sugestiile oferite de către autorităţile implicate în repatriere din ţara de destinaţie etc.
    46. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale solicită autorităţilor tutelare teritoriale de la domiciliul copilului sau din unitatea administrativ-teritoriala, în raza căreia activează instituţia de protecţie unde a fost plasat copilul repatriat, întreprinderea măsurilor necesare de reintegrare socio-familială a copilului sau alegerea şi instituirea unei alte forme de protecţie, în corespundere cu legislaţia.
    [Pct.46 modificat prin HG850 din 08.07.16, MO206-214/15.07.16 art.916]
    47. Autoritatea tutelară teritorială în a cărui evidență se află copilul repatriat va monitoriza situația acestuia, conform prevederilor legislației.
    [Pct.47 în redcația HG850 din 08.07.16, MO206-214/15.07.16 art.916]
    48. Informaţia relevantă privind procedura de repatriere se concentrează într-un dosar special al copilului şi se păstrează la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Informaţia privind procedura de reintegrare şi monitorizare a copilului după repatriere se concentrează într-un dosar special al copilului şi se păstrează la autoritatea tutelară teritorială în a cărei rază este locul aflării copilului.
    [Pct.48 în redcația HG850 din 08.07.16, MO206-214/15.07.16 art.916]
    49. La solicitarea din partea autorităţilor străine competente a unor informaţii privind situaţia de după repatriere a persoanelor specificate la punctul 2 al prezentului Regulament, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu acordul prealabil al persoanelor în cauză sau al reprezentanţilor legali ai acestora, le va prezenta informaţia relevantă prin intermediul Departamentului afaceri consulare al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
Capitolul V. Procedurile de repatriere a adulţilor
Secţiunea 1. Verificarea identităţii persoanei şi documentarea
ei în scopul iniţierii procedurii
de repatriere
    50. Dacă persoana adultă, specificată la punctul 2 al prezentului Regulament, nu deţine nici un act de identitate, misiunile diplomatice şi consulare verifică identitatea persoanei prin sistemul automatizat ACCES sau solicită asistenţa Agenției Servicii Publice în acest sens.
    Agenția Servicii Publice întreprinde măsurile necesare pentru identificarea persoanei adulte şi comunică rezultatele verificării Departamentului afaceri consulare şi Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
    501. În cazul identificării persoanelor aflate în situație de dificultate pe teritoriul unui stat străin, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va solicita instituțiilor (sociale și/sau medicale) din acel stat, care au identificat persoana, informații suplimentare despre situația acesteia și necesitatea repatrierii prin asistența oferită de către însoțitor/însoțitori.
    [Pct.501 modificat prin HG875 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.967; în vigoare 28.09.18]
    [Pct.501 introdus prin HG255 din 27.04.17, MO144-148/05.05.17 art.335]
    51. Misiunile diplomatice şi consulare eliberează persoanei care face obiectul repatrierii documentele necesare în termen de 3 zile.
    52. Misiunile diplomatice şi consulare şi consulii onorifici ai Republicii Moldova într-o ţară terţă vor acorda asistenţă pentru facilitarea permisiunii de tranzit şi pentru eliberarea documentelor de călătorie în vederea repatrierii persoanei respective.
    În caz de necesitate, misiunile diplomatice, oficiile consulare şi consulii onorifici ai Republicii Moldova vor contacta autorităţile din ţara terţă pentru a urgenta tranzitul fizic; obţinerea documentelor de tranzit necesare; acordarea asistenţei în localizarea/identificarea/ transportarea/ însoţirea de la punctele de intrare/ieşire în ţara de tranzit în baza unui acord de readmisie; facilitarea comunicării cu părinţii sau copiii aflaţi într-o ţară terţă şi facilitarea reunificării familiale într-o ţară terţă.
    53. În procesul repatrierii şi după repatriere Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne va asigura evaluarea riscurilor şi a securităţii persoanei ce urmează a fi repatriată şi a familiei acesteia, care va include examinarea unor posibile acţiuni de: stigmatizare/hărţuire din partea societăţii sau familiei; ameninţare, reprimare sau constrîngere a persoanei sau rudelor acesteia din partea traficanţilor sau a complicilor acestora; retraficare.
    54. Pentru evaluarea eficientă şi corectă a riscului se va ţine cont de opiniile persoanei respective pe toată durata acestui proces, decizia de repatriere bazîndu-se pe participarea benevolă a persoanei în procedura de repatriere.
    55. Dacă, în urma evaluării riscului şi securităţii, se stabileşte că există un pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea persoanei ce urmează a fi repatriată, la solicitarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, serviciul competent din cadrul Ministerului Afacerilor Interne desemnează unul sau mai mulţi însoţitori poliţişti care se vor deplasa în ţara de destinaţie în scopul însoţirii persoanei pe tot parcursul călătoriei sau vor întîmpina persoana la punctul de trecere a frontierei în Republica Moldova, asigurînd securitatea fizică a acesteia.
    56. În cazul în care persoana care urmează a fi repatriată necesită, conform indicațiilor medicale, transportare medicală asistată, confirmată prin concluzia eliberată de autoritățile competente din țara de destinație, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va asigura deplasarea specialiștilor necesari din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice de profil subordonate.
    Dacă persoana care urmează a fi repatriată are capacități reduse de autoservire, autoîngrijire, adaptare situațională și locomotorii, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va asigura deplasarea specialiștilor necesari din cadrul instituțiilor specializate în domeniul asistenței sociale subordonate.
    În cazul identificării anumitor riscuri posibile pe parcursul repatrierii unei persoane, în scopul asigurării securității acesteia, Ministerul Afacerilor Interne va asigura deplasarea specialiștilor necesari din cadrul instituțiilor subordonate.
    Însoțitorul/însoțitorii sînt desemnați prin ordinul conducătorului instituției specializate aflate în subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale sau Ministerului Afacerilor Interne, acesta/aceştia se vor deplasa în țara de destinație în scopul însoțirii persoanei pe tot parcursul călătoriei.
    [Pct.56 în redacția HG875 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.967; în vigoare 28.09.18]
   
561. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale inițiază procedura de repatriere a persoanelor specificate la punctul 2 în baza următoarelor acte confirmative:
    1) în cazul victimelor traficului de ființe umane:
    a) adresarea oficială din partea organelor competente din țara de destinație, precum și din țara de origine (email, poștă) sau adresarea rudelor, persoanelor terțe ori a prezumatei victime;
    b) după caz, adresarea oficială și chestionarul de identificare emis de către organizațiile internaționale, societatea civilă sau organizațiile necomerciale;
    c) copia actului de identitate, iar în lipsa acestuia – a titlului de călătorie;
    d) ordinul ministrului sănătății, muncii și protecției sociale cu privire la inițierea procedurii de repatriere, procurarea biletului de călătorie pentru beneficiar şi, după caz, tur/retur pentru însoțitor/însoțitori;
    e) consimțămîntul persoanei liber exprimat în scris despre întoarcerea voluntară în țara de origine, în cazul persoanei cu capacitate de exercițiu deplină; în cazul în care victima traficului de ființe umane, în urma unei boli mintale ori a unei deficiențe fizice, mintale sau psihologice, nu poate conștientiza pe deplin acțiunile sale ori nu îşi poate exprima voința – cererea de repatriere se depune de către:
    1. curator, tutore sau ocrotitorul autorizat, care este desemnat în condițiile Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, în cazul în care asupra persoanei a fost instituită prin hotărîre judecătorească o măsură de ocrotire judiciară;
    2. consiliul de familie sau autoritatea tutelară de la ultimul loc de trai al persoanei din țară;
    3. misiunile diplomatice sau oficiile consulare, în baza demersurilor oficiale venite de la autorităţile competente care oferă asistență persoanei în țara gazdă;
    2) în cazul persoanelor aflate în situație de dificultate:
    a) demersurile oficiale din partea organelor de asistență socială și/sau medicală din țara de destinație prin care se confirmă incapacitatea persoanei de a se întoarce în mod independent la domiciliul său (din țara de origine) din cauza stării de vulnerabilitate;
    b) după caz, informațiile adiționale din partea instituțiilor de asistență socială și/sau medicală din țara de destinație în vederea luării deciziei de desemnare a însoțitorului/însoțitorilor;
    c) în cazul desemnării însoțitorului/însoțitorilor, ordinul de desemnare a acestuia/acestora de către instituția competentă;
    d) ordinul ministrului sănătății, muncii și protecției sociale cu privire la inițierea procedurii de repatriere, procurarea biletului de călătorie pentru beneficiar şi, după caz, tur/retur pentru însoțitor/însoțitori;
    e) consimțămîntul persoanei liber exprimat în scris, în cazul persoanei cu capacitate de exercițiu deplină; în cazul în care persoana aflată în situație de dificultate, în urma unei boli mintale ori a unei deficiențe fizice, mintale sau psihologice, nu poate conștientiza pe deplin acțiunile sale ori nu îşi poate exprima voința – cererea de repatriere se depune de către:
    1. curator, tutore sau ocrotitorul autorizat, care este desemnat în condițiile Codului civil al Republicii Moldova nr.1107/2002, în cazul în care asupra persoanei a fost instituită prin hotărîre judecătorească o măsură de ocrotire judiciară;
    2. consiliul de familie sau autoritatea tutelară de la ultimul loc de trai al persoanei din țară;
    3. misiunile diplomatice sau oficiile consulare, în baza demersurilor oficiale venite de la autorităţile competente care oferă asistență persoanei în țara gazdă;
    f) copia actului de identitate, iar în lipsa acestuia – a titlului de călătorie.
    [Pct.561 introdus prin HG875 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.967; în vigoare 28.09.18]
    562. În vederea prevenirii și combaterii infracțiunilor, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în procesul ce ține de pregătirea și demararea procedurilor de repatriere a persoanelor specificate la punctul 2, va informa Ministerul Afacerilor Interne despre datele disponibile referitoare la persoană și acțiunile întreprinse, solicitînd verificarea faptului dacă persoana care se propune a fi repatriată se află în căutare pentru comiterea unor infracțiuni. În cazul răspunsului afirmativ, autoritățile care au inițiat căutarea persoanei vor prelua cazul, asigurînd examinarea în corespundere cu procedurile stabilite.
    [Pct.562 introdus prin HG875 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.967; în vigoare 28.09.18]
Secţiunea 2. Repatrierea persoanei şi plasarea sub protecţie
    57. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este responsabil pentru îndeplinirea tuturor acţiunilor ce ţin de pregătirea şi demararea procedurilor de repatriere a  persoanei (ancheta socio-familială solicitată, stabilirea datei şi condiţiilor de repatriere, desemnarea însoţitorului, asigurarea plasamentului în regim de urgenţă şi/sau de lungă durată la întoarcerea în ţară, referirea cazului către serviciile disponibile).
    58. După finalizarea acţiunilor de evaluare a riscului şi a securităţii, eliberarea actelor de călătorie şi obţinerea acordului pentru repatriere din partea persoanei în cauză, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale planifică repatrierea, măsurile de protecţie ce vor fi luate şi comunică misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, Ministerului Afacerilor Interne, numele şi prenumele persoanei repatriate, numărul şi seria actelor de călătorie, mijlocul de transport, data şi ora sosirii în punctul de trecere a frontierei în timpul intrării pe teritoriul Republicii Moldova. în cazul în care  persoana este însoţită, se va oferi o informaţie cu privire la datele de identitate ale însoţitorului/însoţitorilor.
    [Pct.58 modificat prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
   
581. Pentru realizarea procedurilor de repatriere a persoanelor specificate la punctul 2 al prezentului Regulament, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va achita diurna pentru însoțitor/însoțitorii din cadrul instituțiilor specializate subordonate Ministerului Sănătății, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Diurna va fi finanțată din contul mijloacelor bugetului de stat prevăzute în bugetul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    [Pct.581 introdus prin HG255 din 27.04.17, MO144-148/05.05.17 art.335]
    582. Din mijloacele financiare alocate din contul bugetului de stat Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru realizarea procedurilor de repatriere a persoanelor adulte cu asistența însoțitorilor desemnați vor fi acoperite și cheltuielile efective pentru alimentația persoanelor menționate la punctul 2 al prezentului Regulament și, după caz, procurarea îmbrăcămintei, încălțămintei și a medicamentelor.
    [Pct.582 introdus prin HG255 din 27.04.17, MO144-148/05.05.17 art.335]
    59. Poliţia de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne de la punctul de trecere a frontierei Republicii Moldova acordă suport în recepția la punctul de trecere a frontierei a persoanei desemnate de instituția de resort să întîmpine persoana repatriată şi să o însoţească la domiciliul său sau la instituţia specializată determinată din timp.
    [Pct.59 modificat prin HG875 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.967; în vigoare 28.09.18]
    [Pct.59 modificat prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
Secţiunea 3. Reabilitarea, monitorizarea şi raportarea
    60. După încheierea procedurii de repatriere, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în conformitate cu acordul voluntar exprimat de persoana repatriată, va întreprinde toate măsurile necesare pentru reabilitarea şi reintegrarea acesteia, în cadrul Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor traficului de fiinţe umane.
    [Pct.60 modificat prin HG875 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.967; în vigoare 28.09.18]
    601. Monitorizarea procesului de incluziune socială, profesională şi familială a persoanelor adulte repatriate, specificate la punctul 2 al prezentului Regulament, se realizează în cadrul Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor traficului de fiinţe umane de către echipa multidisciplinară teritorială de la locul de trai al beneficiarului pe o perioadă de doi ani. În cazul în care nu poate fi determinat locul de trai al acestuia, monitorizarea va fi realizată de către echipa multidisciplinară teritorială din localitatea unde are loc incluziunea socială a beneficiarului. Echipa multidisciplinară teritorială responsabilă, la solicitarea Unității naționale de coordonare din cadrul Sistemului național de referire, va informa în scris despre progresul incluziunii persoanei repatriate.
    [Pct.601 modificat prin HG875 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.967; în vigoare 28.09.18]
    [Pct.601 introdus prin HG255 din 27.04.17, MO144-148/05.05.17 art.335]
    61. Orice documentare şi monitorizare a cazurilor individuale trebuie să fie efectuate cu respectarea dreptului la intimitate şi a standardelor internaţionale şi regionale privind protecţia informaţiei.
    62. În cazurile în care autorităţile străine competente solicită informaţii privind situaţia persoanei după repatriere, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va comunica acestora orice informaţie cu relevanţă în acest sens, avînd acordul prealabil al persoanei în cauză.