HGM974/2008
ID intern unic:  328918
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 974
din  12.08.2008
pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de
instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor
 de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova
Publicat : 19.08.2008 în Monitorul Oficial Nr. 157-159     art Nr : 979
    MODIFICAT
   
HG1145 din 21.11.18, MO480-485/14.12.18 art.1308; în vigoare 14.01.19
    HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013
    HG1034 din 03.11.10, MO214-220/05.11.10 art.1145


    NOTĂ:
    Pe tot parcursul textului Regulamentului, cuvintele „Departamentul Poliției de Frontieră”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Inspectoratul General al Poliției de Frontieră”, la cazul gramatical corespunzător prin HG1145 din 21.11.18, MO480-485/14.12.18 art.1308; în vigoare 14.01.19    În conformitate cu articolul 17 alineatul (8) al Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art.155), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul privind desfăşurarea  activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                 Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                          Igor Dodon
    Ministrul dezvoltării informaţionale                       Pavel Buceaţchi

    Nr. 974. Chişinău, 12 august 2008.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 974 din 12 august 2008
Regulamentul
privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare,
 mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la
 frontiera de stat a Republicii Moldova

    1. Regulamentul privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova (în continuare - Regulament) determină modul de construcţie, efectuare a lucrărilor de prospectare pentru proiectarea, reconstrucţia sau lichidarea (scoaterea din exploatare şi demontarea) reţelelor de comunicaţii electronice sau a unor construcţii şi mijloace de comunicaţii electronice, precum şi de exploatare şi mentenanţă, în cazul în care reţelele de comunicaţii electronice intersectează sau sînt amplasate în zona de frontieră a Republicii Moldova.
    2. Activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice în zona de frontieră a Republicii Moldova este reglementată de Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007, Legea nr.215 din 28 decembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de prezentul Regulament (în continuare - regimul stabilit).
    [Pct.2 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    3. Realizarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice nu trebuie să pună în pericol sănătatea populaţiei, mediul ambiant sau securitatea naţională a Republicii Moldova, securitatea statelor vecine, să constituie obstacole în întreţinerea frontierei de stat a Republicii Moldova şi îndeplinirea sarcinilor Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, să pună în pericol securitatea zborurilor aeronavelor, exploatarea şi mentenanţa instalaţiilor inginereşti, inclusiv a reţelelor de comunicaţii construite anterior, precum şi integritatea, fiabilitatea funcţionării şi securităţii reţelelor de comunicaţii electronice din Republica Moldova.
    [Pct.3 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    4. În cazul trecerii reţelei de comunicaţii electronice prin zona de frontieră fără a intersecta frontiera de stat a Republicii Moldova, zona de aplicare a regimului stabilit de prezentul Regulament include sectorul reţelei de comunicaţii electronice între punctele de intersecţie a acesteia cu linia interioară a zonei de frontieră.
    Pentru reţelele de comunicaţii electronice în apele de frontieră, zona de aplicare a regimului stabilit se extinde pe tot traseul reţelei de comunicaţii electronice ce se află în partea moldavă a apelor de frontieră.
    5. Furnizorul de reţele (în continuare - solicitantul) care intenţionează să efectueze activităţi de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova urmează să fie autorizat de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (în continuare - Agenţia), în conformitate cu procedura stabilită prin Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007.
    6. Solicitantul care intenţionează să efectueze activităţi de instalare a reţelelor de comunicaţii electronice în zona de frontieră va depune la Agenţie o notificare cu cel puţin 7 zile înainte de începerea activităţii, care va fi însoţită de următoarele documente:
    [Pct.6 modificat prin HG1034 din 03.11.10, MO214-220/05.11.10 art.1145]
    a) fişa de descriere abstractă a reţelei proiectate;
    [Pct.6 lit.a) modificată prin HG1034 din 03.11.10, MO214-220/05.11.10 art.1145]
    b) copiile contractelor încheiate cu proprietarul funciar sau cu cel de imobil sau hotărîrii instanţei de judecată;
    c) copiile avizelor Serviciului de Informaţii şi Securitate, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Inspectoratului Ecologic de Stat, certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire eliberate de autorităţile administraţiei publice locale pe al căror teritoriu se preconizează desfăşurarea activităţii (în continuare - organele coordonatoare);
    [Pct.6 lit.c) modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    d) proiectul reţelei de comunicaţii electronice care trece prin zona de frontieră, verificat şi expertizat în condiţiile Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii, şi coordonatele geografice ale zonei de efectuare a lucrărilor;
    [Pct.6 lit.d) în redacţia HG1034 din 03.11.10, MO214-220/05.11.10 art.1145]
    e) avizul experţilor la capitolele proiectului unic referitoare la reţelele de comunicaţii electronice, în cazul proiectării reţelelor de comunicaţii electronice în cadrul unui proiect unic cu alte reţele de infrastructură.
    61. Solicitantul care intenţionează să efectueze activităţi de operare, gestionare şi/sau mentenanţă a reţelelor de comunicaţii electronice la frontieră va depune la Agenţie o notificare, cu cel puţin 7 zile înainte de începerea activităţii, care va fi însoţită de următoarele documente:
    a) fişa de descriere abstractă a reţelei instalate;
    b) schema reţelei de comunicaţii electronice instalate în zona de frontieră, însoţită de descrierea analitică, şi nominalizarea echipamentelor şi cablurilor utilizate, adresele şi coordonatele geografice ale amplasării acestora;
    c) copiile proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor de instalare, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996;
    d) copiile avizelor Serviciului de Informaţii şi Securitate, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Inspectoratului Ecologic de Stat şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din zona respectivă.
    [Pct.61 lit.c) modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Pct.61 introdus prin HG1034 din 03.11.10, MO214-220/05.11.10 art.1145]
   
62. Furnizorul reţelei de comunicaţii electronice care intenţionează să efectueze activităţi de  lichidare a reţelei sale de comunicaţii electronice instalate în zona de frontieră va depune la Agenţie o notificare, cu cel puţin 30 zile înainte de începerea activităţilor menţionate, care va fi însoţită de următoarele documente:
    a) declaraţia pe propria răspundere cu privire la întreprinderea măsurilor necesare în scopul asigurării calităţii şi continuităţii serviciilor de comunicaţii electronice furnizate utilizatorilor finali în legătură cu ulterioara lichidare a reţelei respective;
    b) copiile avizelor Serviciului de Informaţii şi Securitate, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Inspectoratului Ecologic de Stat şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din zona respectivă.
    [Pct.62 lit.c) modificată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Pct.62 introdus prin HG1034 din 03.11.10, MO214-220/05.11.10 art.1145]
    7. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră şi Serviciul de Informaţii şi Securitate avizează (după caz) traseul reţelei de comunicaţii electronice care trece prin zona de frontieră, punctul în care aceasta intersectează frontiera de stat sau locul de amplasare a staţiilor de radiocomunicaţii în zona de frontieră. Avizul se eliberează în termen de 10 zile de la data depunerii cererii respective, însoţite de informaţia privind obiectul avizării. Inspectoratul Ecologic de Stat eliberează un aviz conform competenţei funcţionale în termen de 10 zile de la data depunerii cererii respective.
    [Pct.7 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Pct.7 modificat prin HG1034 din 03.11.10, MO214-220/05.11.10 art.1145]
    8. Depunerea documentelor menţionate în pct. 6 este parte integrantă a procesului de notificare.
    Notificarea depusă de solicitant se consideră realizată în cazul în care au fost îndeplinite toate cerinţele ce ţin de transmiterea, forma şi conţinutul notificării.
    9. În cazul în care nu sînt îndeplinite cerinţele prevăzute în pct.6, Agenţia, în termen de 7 zile de la data transmiterii notificării, va cere în scris solicitantului îndeplinirea acestora.
    10. În cazul în care notificarea se consideră realizată, Agenţia, în cel mult 7 zile de la notificarea începerii activităţilor, va elibera o declaraţie informativă tip, ce confirmă dreptul solicitantului de a desfăşura activităţi de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova.
    11. Solicitantul care a fost notificat de către Agenţie este obligat, la cererea autorităţilor abilitate şi a organelor coordonatoare, să prezinte documentele privind autorizarea, precum şi să ofere, pe problemele de competenţă a acestor organe, informaţii şi materiale aferente executării lucrărilor indicate în notificare.
    12. Dreptul oferit prin notificarea realizată pentru efectuarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova poate fi suspendat, revocat sau să-şi piardă valabilitatea în condiţiile Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007.
    13. Agenţia informează în scris organele coordonatoare despre refuzul sau eliberarea declaraţiei informative tip, suspendarea sau revocarea dreptului oferit prin notificarea realizată.
    14. Titularul declaraţiei informative tip este obligat să informeze Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (şi Serviciul Vamal în cazul necesităţii intrării/ieşirii în/din zona de frontieră prin punctele de trecere a frontierei de stat) cu cel puţin 7 zile înainte de data începerii activităţilor.
    [Pct.14 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Pct.15 exclus prin HG1034 din 03.11.10, MO214-220/05.11.10 art.1145]
    16. Solicitantul informează Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (şi Serviciul Vamal în cazul necesităţii intrării/ieşirii în/din zona de frontieră prin punctele de trecere a frontierei de stat) despre efectuarea lucrărilor planificate profilactice şi de reparaţie (cu indicarea organizaţiei exploatatoare, a termenelor şi conţinutului lucrărilor) pe traseul reţelei de comunicaţii electronice cu minimum 7 zile înainte de începerea lucrărilor.
    [Pct.16 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    17. În cazul apariţiei informaţiei ce denotă o probabilitate sporită de producere a avariei sau în caz de producere a avariei, organizaţia exploatatoare este obligată să informeze în mod de urgenţă Inspectoratul General al Poliției de Frontieră despre situaţia creată şi măsurile preconizate pentru lichidarea ei.
    [Pct.17 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    18. În cazul desfăşurării lucrărilor de demontare parţială sau totală a reţelelor de comunicaţii electronice, toate componentele demontate, precum şi echipamentul antrenat la executarea lucrărilor (parte a echipamentului) trebuie să fie scoase în afara zonei de frontieră a Republicii Moldova.
    19. Acţiunile de lichidare şi de demontare a reţelei de comunicaţii electronice sînt executate cu forţele şi mijloacele furnizorului reţelei de comunicaţii electronice respective sau ale antreprenorului care execută lucrările.