LPA180/2008
ID intern unic:  328963
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 180
din  10.07.2008
cu privire la migraţia de muncă
Publicat : 29.08.2008 în Monitorul Oficial Nr. 162-164     art Nr : 598     Data intrarii in vigoare : 01.01.2009
    Abrogată din 01.03.19 prin LP278 din 29.11.18, MO30-37/01.02.19 art.91

    MODIFICAT
   
LP186 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.555
    LP105 din 14.06.18, MO295-308/10.08.18 art.448
    LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597
   
LP121 din 23.06.17, MO244-251/14.07.17 art.395; în vigoare 14.09.17
    LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    LP23 din 10.03.17, MO119-126/14.04.17 art.187
   
LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951; în vigoare 27.06.17
    LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895
   
LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195
   
LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443


    NOTĂ:
   
În textul legii, cuvintele „Agenţia Naţională”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „autoritatea competentă pentru ocuparea forţei de muncă” la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvîntul „angajator”, la orice formă gramaticală – cu cuvintele „beneficiar solicitant” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597
    În textul legii , sintagma „Camera de Licențiere”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „organul de licențiere” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    În textul legii, sintagma „Ministerul Afacerilor Interne” se înlocuieşte cu sintagma „autoritatea competentă pentru străini”, iar textul „contract de colaborare” se înlocuieşte cu textul „acord de colaborare” prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni se definesc astfel:
    migraţia de muncă - deplasarea benevolă a cetăţenilor Republicii Moldova peste hotare, precum şi sosirea benevolă a străinilor pe teritoriul Republicii Molodva, în scopul desfăşurării unor activităţi provizorii de muncă;
    [Art.1 noţiunea modificată prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    [Art.1 noţiunea "cota de imigrare în scop de muncă " exclusă prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    lucrător imigrant
– străin autorizat să desfăşoare o activitate provizorie de muncă pe teritoriul Republicii Moldova;
    [Art.1 noţiunea modificată prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    lucrător emigrant – cetăţean al Republicii Moldova, cu domiciliul permanent pe teritoriul acesteia, care s-a deplasat în mod voluntar în altă ţară cu scopul de a desfăşura o activitate provizorie de muncă;
    lucrător detaşat – străin calificat, angajat oficial al unei întreprinderi cu sediul pe teritoriul altui stat, detaşat temporar în baza unui contract de prestare a serviciilor și/sau de executare a lucrărilor ori în baza unui act de detaşare la un beneficiar solicitant din Republica Moldova, unde își va desfășura activitatea conform contractului sau actului de detaşare;
    [Art.1 noţiunea în redacția LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
    lucrător sezonier – străin/cetăţean al Republicii Moldova angajat pe teritoriul Republicii Moldova/al altui stat în baza unui contract individual de muncă cu durata determinată sau la o muncă determinată efectuată într-o anumită perioadă a anului calendaristic;
    [Art.1 noţiunea modificată prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    lucrător frontalier – cetăţean al unui stat care are frontieră comună cu Republica Moldova, încadrat în muncă în zona de frontieră pe teritoriul Republicii Moldova, şi cetăţean al Republicii Moldova încadrat în muncă în zona de frontieră a statului cu frontiera comună cu Republica Moldova şi care se întoarce zilnic sau cel puţin o dată în săptămînă pe teritoriul statului în care îşi are domiciliul permanent şi al cărui cetăţean este;
    intermediar străin – persoană juridică, indiferent de forma juridică de organizare şi tipul de proprietate, învestită cu dreptul de intermediere şi recrutare a lucrătorilor străini;
    acord de colaborare – acord încheiat între beneficiarul solicitant sau intermediarul autorizat al unei părţi şi beneficiarul solicitant sau intermediarul altei părţi contractante privind drepturile şi obligaţiile părţilor în vederea prestării serviciilor de selectare a forţei de muncă şi de angajare în cîmpul muncii;
    beneficiar solicitant – întreprindere/organizație/instituție, persoană juridică de drept public sau de drept privat, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, care angajează străini sau beneficiază de munca străinilor;
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
    lucrător înalt calificat – străin care deține competențe speciale și esențiale pentru producere și cercetare, privind tehnicile, procesele, procedurile sau gestionarea întreprinderii. La evaluarea acestor competențe se iau în considerare atît competențele specifice necesare pentru desfășurarea activității întreprinderii, cît și deținerea unui nivel înalt de calificare într-un anumit profil ocupațional sau o anumită activitate care necesită cunoștințe tehnice specifice, inclusiv apartenența la o profesie acreditată.
    [Art.1 noţiunea introdusă prin LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
    Articolul 2. Obiectul de reglementare
    Prezenta lege reglementează desfăşurarea activităţilor de muncă provizorii ale lucrătorilor imigranţi, condiţiile de acordare, prelungire şi revocare a dreptului la muncă şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă, precum şi condiţiile de angajare provizorie în muncă a cetăţenilor Republicii Moldova în străinătate.
    Articolul 3. Sfera de aplicare a prezentei legi
    (1) Prevederile prezentei legi se extind asupra străinilor sosiţi pe teritoriul Republicii Moldova în scopul desfăşurării unor activităţi provizorii de muncă, asupra persoanelor fizice şi persoanelor juridice, indiferent de forma juridică de organizare şi tipul de proprietate, asupra autorităţilor administraţiei publice, asupra cetăţenilor Republicii Moldova care emigrează provizoriu în străinătate în scopul angajării în muncă.
    [Art.3 al.(1) modificat prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    (2) Nu cad sub incidenţa prezentei legi următoarele categorii de persoane:
    a) personalul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, al organizaţiilor internaţionale acreditate în Republica Moldova şi membrii familiilor lor;
    b) jurnaliştii străini acreditaţi în Republica Moldova;
    c) oamenii de creaţie şi lucrătorii din cultură, sosiţi pentru o perioadă de scurtă durată (pînă la 90 zile), precum şi personalul colectivelor artistice, inclusiv cel administrativ şi de deservire, plecat/sosit în turneu;
    [Art.3 al.(2), lit.c) modificată prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
   
c1) cadrele științifico-didactice universitare și cercetătorii științifici aflați în mobilitate academică, în baza acordurilor interinstituționale, cu dreptul de a ține cursuri sau a efectua studii de cercetare pentru o perioadă de scurtă durată (pînă la 90 de zile)
    [Art.3 al.(2), lit.c1) introdusă prin LP186 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.555]
    d) lucrătorii liber-profesionişti (persoanele care exercită profesii libere);
    d1) străinii sosiţi pentru activităţi de cercetare ştiinţifică în cadrul proiectelor europene sau internaţionale, cu excepţia celor sosiţi la muncă în baza contractului individual de muncă;
    [Art.3 al.(2), lit.d1) introdusă prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    e) marinarii;
    f) persoanele sosite/plecate la studii, inclusiv în cadrul schimbului de elevi, precum şi pentru formare profesională neremunerată sau pentru perfecţionare;
    [Art.3 al.(2), lit.f) în redacţia LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
   
f1) studenţii antrenaţi în perioada vacanţelor în diferite programe educaţional-culturale în străinătate;
    [Art.3 al.(2), lit.f1) introdusă prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    g) străinii cu domiciliul permanent în Republica Moldova;
    [Art.3 al.(2), lit.g) modificată prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    h) cetăţenii Republicii Moldova cu domiciliul permanent în străinătate;
    h1) străinii titulari ai dreptului de şedere permanentă pe teritoriul Republicii Moldova;
    [Art.3 al.(2), lit.h1) introdusă prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
   
h2) străinii cu drept de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei;  
    [Art.3 al.(2), lit.h2) introdusă prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
   
h3) străinii toleraţi, pe perioada în care li s-a acordat tolerarea rămînerii pe teritoriul Republicii Moldova;
    [Art.3 al.(2), lit.h3) introdusă prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895]
    i) deservenţii şi salariaţii cultelor religioase;
    j) persoanele pentru care, conform tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, este stabilit un alt mod de angajare;
    k) persoanele aflate în vizite de afaceri, persoanele transferate temporar de către o persoană juridică străină dintr-un stat membru al Uniunii Europene, stagiarii absolvenţi de studii superioare, vînzătorii profesionişti, prestatorii de servicii contractuale, profesioniştii independenţi, definiţi la art. 3 din Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova;
    [Art.3 al.(2), lit.k) introdusă prin LP23 din 10.03.17, MO119-126/14.04.17 art.187]
   
l) persoanele cu funcții de conducere din cadrul unei persoane juridice cu activități în domeniul tehnologiei informației și specialiștii din domeniul tehnologiei informației;
    [Art.3 al.(2), lit.l) introdusă prin LP121 din 23.06.17, MO244-251/14.07.17 art.395; în vigoare 14.09.17]
   
m) străinii care sînt asociaţi sau acţionari ai persoanelor juridice cu investiţii străine înregistrate în Republica Moldova şi nu deţin funcţii remunerate în cadrul acestora.
    [Art.3 al.(2), lit.m) introdusă prin LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
Capitolul II
IMIGRAREA ÎN REPUBLICA MOLDOVA ÎN SCOP
DE MUNCĂ A STRĂINILOR
    [Capitolul II titlul modificat prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    Articolul 4. Condiţii de imigrare în Republica Moldova în scop
                       de muncă
    (1) În Republica Moldova, imigrarea în scop de muncă a străinilor se efectuează în funcţie de necesităţile economiei naţionale în forţă de muncă calificată în cazul în care ocuparea locurilor de muncă vacante nu poate fi asigurată din resursele umane autohtone, în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale altor acte normative şi ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    [Art.4 al.(1) modificat prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    (2) Statul asigură, conform legislaţiei în vigoare, protecţia lucrătorilor imigranţi fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială.
    (3) În scopul asigurării necesităţilor economiei naţionale cu forţă de muncă, Guvernul, în baza Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova, aprobă şi actualizează, anual sau la necesitate, Lista ocupaţiilor prioritare.
    [Art.4 al.(3) în redacția LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
    [Art.4 al.(3) modificat prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    [Art.4 al.(4) abrogat prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    (5) Pe teritoriul Republicii Moldova, străinii îşi desfăşoară activităţile de muncă în baza unui permis de şedere provizorie în scop de muncă.
    [Art.4 al.(5) modificat prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    (6) Evidenţa lucrătorilor imigranţi este ţinută de autoritatea competentă pentru ocuparea forţei de muncă prin Sistemul informaţional automatizat, în condiţiile legii.
    [Art.4 al.(6) în redacția LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
    Articolul 5. Acordarea şi prelungirea dreptului la muncă şi a dreptului
                       de şedere provizorie în scop de muncă
    (1) Dreptul la muncă se acordă străinului de către autoritatea competentă pentru ocuparea forţei de muncă. Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă se acordă de către autoritatea competentă pentru străini.
    [Art.5 al.(1) în redacția LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
    [Art.5 al.(1) modificat prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    (2) Dreptul la muncă serveşte temei pentru legalizarea şederii provizorii în scop de muncă a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova.
    [Art.5 al.(2) în redacția LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
    (3) Dreptul la muncă şi dreptul de şedere provizorie în scop de muncă se acordă următoarelor categorii de persoane:
    a) lucrătorilor imigranţi;
    b) lucrătorilor detaşaţi;
    c) lucrătorilor sezonieri;
    d) lucrătorilor frontalieri;
    e) altor categorii prevăzute de acordurile bilaterale în domeniu semnate de Republica Moldova cu alte state.
    (4) Dreptul la muncă şi dreptul de şedere provizorie în scop de muncă nu se acordă minorilor, imigranţilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova pentru perioada de studii.
    (41) Străinii cu drept de şedere provizorie pentru studii pot desfăşura activităţi de muncă pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia muncii, pentru o perioadă ce nu va depăşi 10 ore pe săptămînă sau echivalentul în zile într-un an.
    [Art.5 al.(41) introdus prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    (5) Dreptul la muncă şi dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pot fi prelungite dacă au fost respectate condiţiile iniţiale de acordare.
    (6) Dreptul la muncă și dreptul de ședere provizorie în scop de muncă încetează din momentul expirării termenului pentru care au fost acordate sau din momentul revocării acestor drepturi.
    [Art.5 al.(6) în redacția LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
    (7) Pînă la expirarea termenului de şedere provizorie în scop de muncă, străinul are dreptul de a se angaja la un alt beneficiar solicitant în condiţiile prezentei legi.
    [Art.5 al.(7) în redacția LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
    [Art.5 al.(7) modificat prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
   
Articolul 6. Depunerea actelor şi perfectarea permiselor de şedere
                        provizorie în scop de muncă
    (1) Pînă la sosirea străinului în Republica Moldova, după caz, beneficiarul solicitant depune la ghișeul unic de documentare a străinilor în cadrul autorității competente pentru străini (în continuare – ghișeu unic) actele prevăzute de prezenta lege în vederea acordării/prelungirii dreptului la muncă și a dreptului de ședere provizorie în scop de muncă.
    (2) Autoritatea competentă pentru ocuparea forţei de muncă examinează actele depuse şi emite decizia privind acordarea/prelungirea/refuzul dreptului la muncă.
    (3) Autoritatea competentă pentru străini examinează actele depuse şi emite decizia privind acordarea/prelungirea/refuzul dreptului la şedere provizorie în scop de muncă.
    (4) În baza deciziei privind acordarea dreptului la muncă şi a deciziei privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă se eliberează permisul de şedere provizorie în scop de muncă în condiţiile legii.
    (5) Permisul de ședere provizorie în scop de muncă se eliberează pentru un nou termen, în baza deciziei privind prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă, dacă au fost respectate condițiile inițiale de eliberare.
    (6) Autoritatea competentă pentru străini va prezenta autorităţii competente pentru ocuparea forţei de muncă copia deciziei de refuz al dreptului de şedere a străinilor cărora li s-a acordat/prelungit dreptul la muncă.
    (7) Nu este necesară obţinerea dreptului la muncă pentru următoarele categorii de străini:
    a) lucrători imigranţi din domeniul sportului;
    b) străini invitaţi la muncă de către Guvern sau de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice;
    c) specialişti sosiţi în baza tratatelor internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte;
    d) lucrători înalt calificaţi;
    e) persoane cu funcţii de conducere;
    f) străinii angajați în proiecte investiționale de importanță națională;
    g) lucrători detaşaţi pentru o perioada cumulativă de cel mult 90 de zile;
    h) străini a căror calificare este inclusă în Lista ocupaţiilor prioritare.
    (8) Dreptul la muncă, după caz, şi dreptul de şedere provizorie în scop de muncă servesc drept temei pentru obţinerea invitaţiei necesare şi, după caz, a vizei de şedere pe termen lung în Republica Moldova.
    (9) Toate actele în vederea acordării/prelungirii dreptului la muncă şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă se depun la ghişeul unic în limba de stat sau în traducere în limba de stat, întocmită şi certificată de traducători autorizaţi în conformitate cu Legea nr. 264/2008 cu privire la statutul, autorizarea şi organizarea activităţii de interpret şi traducător în sectorul justiţiei.
    [Art.6 în redacția LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
    [Art.6 modificat prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    [Art.6 modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    Articolul 7. Acordarea şi prelungirea dreptului la muncă şi a dreptului
                       de şedere provizorie în scop de muncă pentru lucrătorii
                       imigranţi
    (1)  Pentru acordarea dreptului la muncă şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă străinului, beneficiarul solicitant depune la ghişeul unic următoarele documente:
    a) copia de pe anunţul publicitar de angajare, publicat în presă, şi oferta locurilor de muncă vacante;
    b) demersul privind acordarea dreptului la muncă şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă;
    c) proiectul contractului individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului, stabilit în mărime nu mai mică decît salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune, iar în cazul lucrătorilor înalt calificaţi, salariul lunar nu poate fi mai mic decît 5 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul de gestiune;
    d) copia de pe paşaportul național al străinului;
    e) copia de pe actul de studii sau de pe alt act ce confirmă pregătirea profesională a străinului invitat la muncă, iar în cazul în care străinii se angajează în domeniul educaţiei sau sănătăţii – şi avizul autorităţilor competente ale Republicii Moldova;
    f) cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare juridică;
    g) dovada asigurării medicale locale sau internaţionale care va acoperi Republica Moldova;
    h) declaraţia privind asigurarea străinului cu spaţiu de locuit în Republica Moldova.
    (2) Autoritatea competentă pentru ocuparea forţei de muncă va identifica şi va propune beneficiarului solicitant posibilitatea de angajare a lucrătorilor din resursele umane autohtone, iar în cazul neidentificării potenţialilor angajaţi care corespund calificării şi cerinţelor beneficiarului solicitant, în termen de cel mult 10 zile calendaristice va emite decizia privind acordarea dreptului la muncă.
    (3) În termen de 25 de zile calendaristice de la data depunerii actelor la ghişeul unic, autoritatea competentă pentru străini va emite decizia privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă.
    (4) Autoritatea competentă pentru străini, în termen de 7 zile calendaristice de la data depunerii cererii pentru perfectarea permisului de şedere provizorie în scop de muncă, va elibera străinului permisul de şedere provizorie în scop de muncă, cu achitarea tarifelor stabilite pentru eliberarea actului de identitate.
    (5)  Dreptul la muncă şi dreptul de şedere provizorie în scop de muncă se acordă pentru o perioadă de pînă la un an, cu posibilitatea de a fi prelungită pentru un nou termen.
    (6) În vederea prelungirii dreptului la muncă şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă acordate străinului, beneficiarul solicitant, cu cel puţin 25 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a permisului de şedere provizorie în scop de muncă, depune la ghişeul unic următoarele documente:
    a) demersul privind prelungirea dreptului la muncă şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă;
    b) copia de pe permisul de şedere provizorie în scop de muncă eliberat anterior;
    c) copia de pe contractul individual de muncă;
    d) copia de pe paşaportul național al străinului;
    e)  dovada asigurării medicale locale sau internaţionale care va acoperi Republica Moldova;
    f) declaraţia privind asigurarea străinului cu spaţiu de locuit în Republica Moldova.
    (7) Decizia privind prelungirea dreptului la muncă şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului se emite în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la data depunerii demersului.
    [Art.7 în redacția LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
    [Art.7 modificat prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
   
Articolul 71. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie în
                         scop de muncă pentru străinii a căror calificare este inclusă
                          în Lista ocupaţiilor prioritare
    (1) În vederea acordării dreptului de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinul a cărui calificare este inclusă în Lista ocupaţiilor prioritare, beneficiarul solicitant depune la ghişeul unic următoarele documente:
    a) demersul privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă;
    b) documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c)–h).
    (2) În termen de 20 de zile calendaristice din momentul depunerii demersului, autoritatea competentă pentru străini emite decizia privind acordarea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă.
    (3) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă se acordă pentru o perioadă de pînă la un an, cu posibilitatea de a fi prelungită pentru un nou termen.
    (4) În vederea prelungirii dreptului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant, cu cel puţin 25 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a permisului de şedere provizorie în scop de muncă, depune la ghişeul unic următoarele documente:
    a) demersul privind prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă;
    b) documentele prevăzute la art. 7 alin. (6) lit. b)–f).
    (5) Decizia privind prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului se emite în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la data depunerii demersului.
    (6) În temeiul deciziei privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă şi al cererii pentru perfectarea permisului de şedere provizorie în scop de muncă, autoritatea competentă pentru străini, în termen de 7 zile calendaristice de la data depunerii de către străin a cererii pentru perfectarea permisului de şedere provizorie în scop de muncă, va elibera străinului permisul de şedere provizorie în scop de muncă, cu achitarea taxelor stabilite pentru eliberarea actului de identitate.
    [Art.71 introdus prin LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
   
Articolul 8. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere
                       provizorie în scop de muncă pentru persoane
                       cu funcţii de conducere
    (1) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă se acordă străinilor care dețin funcții de conducere și gestionează personalul angajat din subordine în cadrul unui beneficiar solicitant în care au fost efectuate investiții în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător.”
    (2) În vederea acordării dreptului de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinul cu funcţie de conducere, beneficiarul solicitant depune la ghişeul unic următoarele documente:
    a) demersul privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă;
    b) documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c)–h);
    c)  copiile de pe  formularele statistice „Cu privire la investiţii” şi „Mobilitatea salariaţilor şi locurile de muncă”, care să confirme efectuarea investiţiei sau crearea locurilor de muncă în cadrul beneficiarului solicitant.
    (3) În termen de 15 zile calendaristice din momentul depunerii demersului, autoritatea competentă pentru străini va emite  decizia privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă.
    (4) Se acordă drept de şedere provizorie în scop de muncă persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul beneficiarului solicitant în cazul în care, în ultimii 3 ani de gestiune, s-au efectuat investiţii sau au fost create locuri de muncă cu respectarea următoarelor condiții:
    a) pentru investiții în valoare echivalentă cu 60–200 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 4 locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat – pe un termen de 2 ani;
    b) pentru investiții în valoare echivalentă cu 200–600 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 8 locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat – pe un termen de 3 ani;
    c) pentru investiții în valoare echivalentă cu 600–2000 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 15 locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat – pe un termen de 4 ani;
    d) pentru investiții în valoare echivalentă cu 2000–4000 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 25 de locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat – pe un termen de 5 ani;
    e)  pentru investiții în valoare echivalentă cu peste 4000 de salarii medii lunare pe economie prognozate sau pentru cel puţin 50 de locuri de muncă cu salariu mediu lunar pe economie prognozat – pe un termen de 8 ani.
    (5) Străinii specificaţi la alin. (1) au dreptul la prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă în corespundere cu prevederile alin. (4).
    (6) Permisul de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinul specificat la alin. (4) se perfectează în termen de 7 zile calendaristice de la data depunerii demersului, cu achitarea tarifelor stabilite pentru eliberarea actului de identitate.
    (7) În vederea prelungirii dreptului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului, specificat la alin. (4), beneficiarul solicitant, cu cel puţin 25 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a permisului de şedere provizorie în scop de muncă, depune la ghişeul unic următoarele documente:
    a) demersul privind prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă;
    b) documentele prevăzute la art. 7 alin. (6) lit. b)–f);
    c)  documentele prevăzute la alin. (2) lit. c) din prezentul articol, care confirmă efectuarea investiţiei sau crearea locurilor de muncă în cadrul beneficiarului solicitant respectiv.
    (8) Autoritatea competentă pentru străini examinează demersul privind prelungirea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă al străinului și emite decizia privind prelungirea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă în termen de cel mult 15 zile calendaristice din momentul depunerii demersului.
    [Art.8 în redacția LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
    [Art.8 modificat prin LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951; în vigoare 27.06.17]
    [Art.8 modificat prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
   
Articolul 81. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere
                         provizorie  în scop de muncă pentru trăinii
                         angajaţi în proiecte investiţionale de importanţă
                         naţională
    (1) Pentru întreprinderile incluse de către Guvern în lista proiectelor investiţionale de importanţă naţională se permite angajarea străinilor în următoarele condiţii:
    a)  la angajarea în cadrul întreprinderilor respective nu se solicită decizia privind acordarea dreptului la muncă prevăzută la art. 7;
    b) acordul cu privire la implementarea proiectelor investiţionale conţine prevederi conform cărora numărul angajaţilor străini se va diminua în favoarea angajaţilor autohtoni, astfel încît, după 5 ani de la demararea implementării proiectelor, numărul angajaților străini să nu depăşească 50% din numărul total de angajaţi. În cazul nerespectării condiţiei date, angajarea străinilor se efectuează conform art. 7.
    (2) În vederea acordării dreptului de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinul angajat în proiecte investiţionale de importanţă naţională, beneficiarul solicitant depune la ghişeul unic următoarele documente:
    a) demersul privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă;
    b) documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c)–h);
    c) actele ce confirmă participarea beneficiarului solicitant în proiectele investiţionale de importanţă naţională.
    (3) Decizia privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă se emite în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data depunerii demersului.
    (4) În vederea prelungirii dreptului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului specificat la alin. (2), beneficiarul solicitant, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a permisului de şedere provizorie în scop de muncă, depune la ghişeul unic următoarele documente:
    a) demersul privind prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă;
    b) documentele prevăzute la art. 7 alin. (6) lit. b)–f).
    (5) Autoritatea competentă pentru străini examinează demersul privind prelungirea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă și emite decizia privind prelungirea acestuia în termen de cel mult 15 zile calendaristice din momentul depunerii demersului.
    (6) Permisul de şedere provizorie în scop de muncă se perfectează în termen de 7 zile calendaristice de la data depunerii demersului, cu achitarea tarifelor stabilite pentru eliberarea actului de identitate.
     (7) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă se acordă pentru o perioadă de pînă la un an, cu posibilitatea prelungirii pentru un nou termen.
    [Art.81 introdus prin LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
    Articolul 82. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere
                         provizorie în scop de muncă pentru lucrătorii
                         înalt calificaţi
    (1) Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă se acordă străinilor care sînt lucrători înalt calificaţi cu următoarele condiţii:
    a) beneficiarul solicitant intenţionează să angajeze un străin pe un loc de muncă corespunzător, cu contract individual de muncă, pe o durată determinată cu o durată normală a timpului de muncă, şi să îi achite un salariu în mărime de cel puţin 5 salarii medii lunare pe economie prognozate pentru anul de gestiune;
    b) străinul îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională, experienţă în activitate sau competenţe specifice în domeniul pentru care este angajat.
    (2) În vederea acordării dreptului de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinul specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant depune la ghişeul unic următoarele documente:
    a) demersul privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă;
    b) documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c)–h);
    c) curriculum vitae al străinului;
    d)  recomandările şi alte documente ce atestă obţinerea unei experienţe cu un nivel superior sau a unei calificări superioare necesare pentru ocuparea locului de muncă.
    (3) Decizia privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă pentru străinul specificat la alin. (1) se emite în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data depunerii demersului.
    (4) În vederea prelungirii dreptului de şedere provizorie în scop de muncă al străinului specificat la alin. (1), beneficiarul solicitant, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a permisului de şedere provizorie în scop de muncă, depune la ghişeul unic următoarele documente:
    a) demersul privind prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă;
    b) documentele prevăzute la art. 7 alin. (6) lit. b)–f).
    (5) În termen de cel mult 15 zile calendaristice din momentul depunerii demersului, autoritatea competentă pentru străini examinează demersul privind prelungirea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă al străinului și emite decizia de prelungire a dreptului de ședere provizorie în scop de muncă al străinului.
    (6) Permisul de şedere provizorie în scop de muncă se perfectează în termen de 7 zile calendaristice de la data depunerii demersului, cu achitarea tarifelor stabilite pentru eliberarea actului de identitate.
    (7) Dreptul de ședere provizorie în scop de muncă se acordă pentru o perioadă de pînă la un an, cu posibilitatea de a fi prelungită pentru un nou termen.
    [Art.82 introdus prin LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
   
Articolul 9. Acordarea şi prelungirea dreptului la muncă
                        şi dreptului de şedere provizorie în scop de
                        muncă pentru lucrătorii detaşaţi
    (1) Un străin poate fi detaşat pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă cumulativă de cel mult 90 de zile calendaristice în decursul unui an calendaristic, fără a se obţine în prealabil de către beneficiarul solicitant dreptul la muncă şi dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru lucrătorul detaşat.
    (2) Beneficiarul solicitant va depune la ghişeul unic o declaraţie pe propria răspundere privind scopul şi durata detaşării străinului, cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de a-și începe activitatea străinul detaşat în cadrul beneficiarului solicitant. Orice modificare a elementelor prevăzute în declaraţie se comunică la ghişeul unic în cel mult 3 zile lucrătoare de la data producerii.
    (3) Declaraţia prevăzută la alin. (2) va fi însoţită de:
    a) copia de pe actul de detaşare emis de către întreprinderea nerezidentă;
    b) copia de pe paşaportul naţional al străinului detaşat;
    c) copia de pe contractul de executare a lucrărilor şi/sau de prestare a serviciilor, încheiat între persoana juridică din Republica Moldova şi persoana juridică din străinătate;
    d) datele de identificare ale persoanei juridice străine care face detaşarea: denumirea, adresa, datele de contact, numărul de identificare.
    (4) Pentru străinii detaşaţi pentru o perioada cumulativă mai mare de 90 de zile calendaristice în decursul unui an calendaristic se va solicita acordarea dreptului la muncă (cu excepţia cazului în care străinul este lucrător înalt calificat sau persoană cu funcție de conducere) şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă. În acest scop, beneficiarul solicitant va depune la ghişeul unic următoarele documente:
    a) copia de pe actul de detaşare emis de către întreprinderea care detaşează străinul;
    b) copia de pe contractul de prestare a serviciilor şi/sau de executare a lucrărilor, încheiat între beneficiarul solicitant şi întreprinderea care detaşează străinul;
    c) documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d)–h);
    d) copia de pe raportul financiar al beneficiarului solicitant pentru ultima perioadă de gestiune, dacă aceasta depăşeşte 3 luni.
    (5) Decizia privind acordarea dreptului la muncă, după caz, şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă pentru lucrătorii detaşaţi se emite în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data depunerii demersului pentru toată durata contractului de detaşare, dar care nu trebuie să fie mai mare de un an.
    (6) Dreptul la muncă, după caz, şi dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru lucrătorii detaşaţi se prelungesc pentru un nou termen, dacă au fost respectate condiţiile iniţiale de acordare a drepturilor în cauză, dar să nu depăşească termenul contractului de prestare a serviciilor şi/sau de executare a lucrărilor.
    (7) În vederea prelungirii dreptului la muncă, după caz, şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă pentru lucrătorul detaşat, beneficiarul solicitant, cu cel puţin 25 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a permisului de şedere provizorie în scop de muncă, depune la ghişeul unic următoarele documente:
    a) demersul privind prelungirea dreptului la muncă, după caz, și demersul privind prelungirea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă;
    b) copia de pe actul de detaşare emis de către întreprinderea care detaşează străinul;
    c) copia de pe contractul de prestare a serviciilor şi/sau de executare a lucrărilor, încheiat între beneficiarul solicitant şi întreprinderea care detaşează străinul;
    d) documentele prevăzute la art. 7 alin. (6), lit. b), d)–f).
    (8) Permisul de şedere provizorie în scop de muncă se perfectează în termen de 7 zile calendaristice de la data depunerii demersului, cu achitarea tarifelor stabilite pentru eliberarea actului de identitate.
    [Art.9 în redacția LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
    [Art.9 modificat prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
   
Articolul 10. Acordarea şi prelungirea dreptului la muncă
                         şi a dreptului de şedere provizorie în scop de
                         muncă pentru lucrătorii frontalieri şi sezonieri
    (1) În Republica Moldova, activitatea  de muncă a lucrătorilor frontalieri şi sezonieri se desfăşoară în baza condiţiilor generale de imigrare în scop de muncă şi în baza acordurilor bilaterale la care Republica Moldova este parte.
    (2) În vederea acordării dreptului la muncă şi dreptului de şedere provizorie în scop de muncă pentru lucrătorul frontalier sau sezonier, beneficiarul solicitant depune la ghişeul unic documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b)–h).
    [Art.10 al.(2) în redacția LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
    (3) Lucrătorilor sezonieri, sosiţi în Republica Moldova pe un termen ce depăşeşte 30 de zile, li se acordă dreptul la muncă şi dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru perioada solicitată, care însă nu va depăşi 9 luni.
    (4) În vederea prelungirii dreptului la muncă şi dreptului de şedere provizorie în scop de muncă pentru lucrătorul frontalier sau sezonier, beneficiarul solicitant, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a permisului de şedere provizorie în scop de muncă, depune la ghişeul unic documentele prevăzute la art. 7 alin. (6).
    [Art.10 al.(4) în redacția LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
   
(5) Decizia privind prelungirea dreptului la muncă şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă pentru lucrătorul frontalier sau sezonier se emite în cel mult 15 zile calendaristice de la data depunerii demersului.
    [Art.10 al.(5) introdus prin LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
   
Articolul 11. Refuzul acordării sau prelungirii dreptului la muncă
                         şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă
    (1) Beneficiarului solicitant i se refuză angajarea în muncă a străinului în cazul în care:
    a)  în urma examinării documentelor prezentate s-a constatat că acestea au fost perfectate cu abateri de la normele stabilite sau conţin date neautentice;
    b) la data depunerii demersului, nu sînt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (3);
    c)  beneficiarul solicitant a intrat oficial în procedură de insolvabilitate sau de lichidare;
    d)  beneficiarul solicitant nu are activitate economică pe parcursul anului de gestiune și nu a achitat impozitele, contribuţiile de asigurări sociale de stat şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în folosul străinului angajat.
    (2)  Străinilor nu li se acordă dreptul la muncă şi dreptul de şedere provizorie în scop de muncă în cadrul întreprinderii/organizaţiei/instituţiei licenţiate pentru desfăşurarea activităţii de plasare în cîmpul muncii în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova.
    (3) Decizia privind refuzul acordării sau al prelungirii dreptului la muncă se emite în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data depunerii documentelor.
    (4) Beneficiarul solicitant este în drept să conteste în instanţa de contencios administrativ decizia privind refuzul acordării sau al prelungirii dreptului la muncă şi a dreptului de şedere provizorie în scop de muncă.
    (5) În cazul emiterii deciziei privind refuzul acordării sau prelungirii  dreptului la muncă și a dreptului de ședere provizorie în scop de muncă, autoritatea competentă pentru străini comunică în scris beneficiarului solicitant în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii deciziei respective, indicînd motivele refuzului.
    [Art.11 în redacția LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
    [Art.11 modificat prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]  
    Articolul 12. Revocarea dreptului la muncă
    (1) Dreptul la muncă se revocă în următoarele condiţii:
    a)  în cazul în care contractul individual de muncă a fost reziliat din motive justificabile, în conformitate cu Codul muncii;
    b) la solicitarea străinului;
    c) dacă, în urma verificărilor efectuate şi/sau a sesizărilor primite de la autorităţile competente, s-a constatat că titularul nu mai îndeplineşte condiţiile în baza cărora i s-a acordat sau s-a prelungit dreptul la muncă.
    [Art.12 al.(1) în redacția LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
    [Art.12 al.(1), lit.b) abrogată prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    (2) Decizia de revocare a dreptului la muncă se adoptă în termen de 15 zile lucrătoare de la data stabilirii temeiului de revocare şi se comunică în scris titularului şi autorităţii competente pentru străini în termen de 5 zile lucrătoare, cu indicarea temeiurilor de revocare.
    [Art.12 al.(3) abrogat prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    (4) Revocarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă se efectuează conform legislaţiei în vigoare.
    (5) Pierderea, deteriorarea sau distrugerea permisului de şedere provizorie în scop de muncă se declară la ghişeul unic în termen de 15 zile calendaristice de la data constatării.
    [Art.12 al.(5) în redacția LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
    (6) Permisul de şedere provizorie în scop de muncă expirat sau anulat se depune sau, după caz, se reţine la autoritatea competentă pentru străini, însoţit, după caz, de cererea de anulare şi de documentele care atestă încetarea raporturilor de muncă.
    [Art.13 abrogat prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    Articolul 14. Drepturile şi obligaţiile lucrătorilor imigranţi
    (1)  Lucrătorii imigranţi beneficiază de toate drepturile şi libertăţile stabilite de legislaţia în domeniu a Republicii Moldova.
    (2) Beneficiarul solicitant este obligat să informeze străinul despre:
    a)  dreptul acordat şi condiţiile de solicitare a vizei de şedere pe termen lung sau de intrare în ţară fără viză;
    b)  conţinutul contractului individual de muncă, în special condiţiile de salarizare, precum şi despre asigurarea cu spaţiu locativ;
    c)  contribuțiile de asigurare socială de stat şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pe durata angajării pe piaţa muncii din Republica Moldova.
    (3) Odată cu sosirea străinului în Republica Moldova, beneficiarul solicitant:
    a) va semna cu străinul contractul individual de muncă;
    b) va asigura ca străinul să se prezinte la ghişeul unic în scopul iniţierii procedurilor tehnice de eliberare a permisului de ședere provizorie în scop de muncă.
    (4) Beneficiarul solicitant va suporta cheltuielile de transport al lucrătorului imigrant în ţara de origine, în caz de accident de muncă sau de deces.
    [Art.14 în redacția LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
    [Art.14 modificat prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    Articolul 141. Achitarea taxei de stat
    Pentru examinarea demersului privind acordarea sau prelungirea dreptului la muncă, beneficiarul solicitant achită taxa de stat în mărimea prevăzută de Legea taxei de stat nr. 1216/1992.
    [Art.141 în redacția LP165 din 20.07.17, MO356-359/06.10.17 art.597]
    [Art.141 introdus prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    [Capitolul III abrogat prin LP105 din 14.06.18, MO295-308/10.08.18 art.448; în vigoare 10.02.19]
   
[Capitolul III modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Capitolul III modificat prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
Capitolul IV
SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL RESPECTĂRII
LEGISLAŢIEI ÎN DOMENIUL MIGRAŢIEI DE MUNCĂ

    Articolul 24. Supravegherea şi controlul de stat
    (1) Supravegherea şi controlul de stat asupra respectării legislaţiei în domeniul migraţiei de muncă sînt efectuate, în limita competenţelor, de către autoritatea competentă pentru ocuparea forţei de muncă, Organul de licențiere, Inspecţia Muncii şi autoritatea competentă pentru străini.
    2) În vederea aplicării prevederilor prezentei legi, autorităţile indicate la alin. (1) au următoarele atribuţii specifice:
    a) autoritatea competentă pentru străini asigură controlul asupra contracarării  muncii ilegale a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) Inspecţia Muncii asigură controlul privind respectarea clauzelor contractului individual de muncă al lucrătorilor imigranţi;
    c) Organul de licențiere, în comun cu autoritatea competentă pentru ocuparea forţei de muncă, asigură controlul privind respectarea condiţiilor de licenţiere.
    [Art.24 al.(2) în redacţia LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195]
    (3) În urma controlului efectuat, se întocmeşte un proces-verbal în două exemplare, unul dintre care se înmînează agentului economic, iar al doilea se păstrează la autoritatea competentă pentru ocuparea forţei de muncă.
    (4) În cazul în care depistează încălcări ale legislaţiei sau ale condiţiilor de licenţiere din partea titularului de licenţă, organul de control sesizează organul de licențiere, prezentîndu-i în anexă documentele constatatoare.
    (5) Guvernul va efectua schimb de informaţii şi va coopera cu sindicatele şi patronatele în vederea asigurării protecţiei drepturilor lucrătorilor migranţi.
    Articolul 25. Soluţionarea litigiilor
    Litigiile care apar în procesul aplicării prezentei legi se soluţionează în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.
Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 26
    Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege.
    Articolul 27
    Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2009.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                             Maria POSTOICO

    Nr. 180-XVI. Chişinău, 10 iulie 2008.Anexa nr.1
Clauze minime ale contractului individual de muncă
    1. În contractul individual de muncă vor fi stipulate următoarele date:
    a) data şi locul de încheiere a contractului individual de muncă, data de la care contractul urmează să-şi producă efectele;
    b) date referitoare la beneficiarul solicitant sau intermediarul străin (denumirea şi adresa juridică a întreprinderii, numărul şi data înregistrării, denumirea organului de stat care a autorizat/licenţiat beneficiarul solicitant, numele şi funcţia persoanei responsabile);
    c) date referitoare la lucrător (numele şi prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia şi domiciliul permanent, starea familială, numărul paşaportului, studiile, profesia pentru care se angajează, domeniul de activitate).
    2. Compartimentul “Obligaţiile beneficiarului solicitant” va include:
    a) retribuţia lucrătorului şi echivalentul acesteia într-o valută convenţională; termenele şi modul de plată a salariului pentru munca prestată în orele de program (8 ore pe zi) şi, după caz, pentru munca prestată peste orele de program, pe timp de noapte sau în condiţii nefavorabile; compensaţia pentru munca prestată în zilele de odihnă şi de sărbătoare;
    b) concediul anual plătit, alte suplimente şi indemnizaţii prevăzute de legislaţie;
    c) modul de achitare a cheltuielilor de drum din ţara de origine în ţara de destinaţie;
    d) asigurarea cu locuinţă corespunzătoare normelor sanitare, condiţiile de alimentare;
    e) asigurarea medicală (durata, cine o achită şi pe teritoriul cărei ţări);
    f) asigurarea contra accidentelor de muncă, compensarea daunelor şi prejudiciilor cauzate ca urmare a accidentelor de muncă, transportul accidentatului sau al defunctului în ţara de origine, cercetarea accidentelor de muncă şi a cazurilor de îmbolnăvire profesională, întocmirea şi expedierea actelor corespunzătoare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate ale ţării de origine.
    3. Compartimentul “Obligaţiile lucrătorului” va include:
    a) respectarea legislaţiei ţării de destinaţie;
    b) respectarea regulamentului de ordine interioară a muncii, a modului stabilit de păstrare a valorilor materiale şi documentelor;
    c) respectarea disciplinei de muncă, a regulilor de protecţie a muncii şi a disciplinei tehnologice;
    d) îndeplinirea dispoziţiilor beneficiarului solicitant ce ţin de activitatea de muncă;
    e) păstrarea secretelor tehnologice şi comerciale în măsura prescrisă de legislaţia ţării de destinaţie;
    f) răspunderea materială pentru pagubele pricinuite beneficiarului solicitant.
    4. Compartimentul “Condiţii generale” va include:
    a) condiţiile de prelungire sau desfacere a contractului individual de muncă înainte de expirarea termenului lui de valabilitate;
    b) modalitatea de transfer al mijloacelor financiare cîştigate;
    c) responsabilitatea părţilor pentru nerespectarea clauzelor din contractul individual de muncă, modul de soluţionare a litigiilor;
    d) impozitarea şi mărimea reţinerilor din salariu;
    e) termenul de valabilitate a contractului individual de muncă, începutul şi încetarea raporturilor de muncă.

Anexa nr. 2
Clauze minime ale acordului  de colaborare
dintre intermediarul/beneficiarul solicitant străin şi agenţia privată de
ocupare a forţei de muncă privind plasarea în cîmpul muncii
 în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova
    Acordul de colaborare privind plasarea în cîmpul muncii în străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova va conţine cel puţin următoarele:
    1. Date generale:
    a) data şi locul încheierii acordului de colaborare, data de la care acordul urmează să-şi producă efectele;
    b) date referitoare la intermediarul/beneficiarul solicitant străin (denumirea şi adresa juridică a întreprinderii, numărul şi data înregistrării, denumirea organului de stat care a autorizat/licenţiat beneficiarul solicitant, numele şi funcţia persoanei responsabile);
    c) date referitoare la agenţia privată de ocupare a forţei de muncă din Republica Moldova (denumirea şi adresa juridică a agentului economic, numărul şi data înregistrării, iar în cazul cînd acesta este titular de licenţă – numărul şi data eliberării licenţei, numele şi funcţia persoanei responsabile).
    2. Obiectul acordului.
    3. Oferta locurilor de muncă:
    a) numărul estimativ al locurilor de muncă conform specialităţilor solicitate;
    b) condiţiile de angajare, de încetare a activităţii de muncă, durata şi natura angajării;
    c) funcţia, specialitatea sau profesia potrivit căreia va fi prestată munca, salariul, durata timpului de muncă şi de odihnă, concediul de odihnă plătit, condiţiile de muncă.
    4. Drepturile şi obligaţiile agenţiei private de ocupare a forţei de muncă (în contextul prezentei legi).
    5. Obligaţiile intermediarului/beneficiarului solicitant străin, inclusiv:
    a) respectarea cerinţelor de securitate şi de sănătate în muncă stabilite în ţara-gazdă pentru genul de muncă prestat, asigurarea medicală a lucrătorului emigrant (durata, modul de achitare);
    b) procedura de compensare a daunelor survenite în urma traumelor, leziunilor corporale, bolilor profesionale sau a altor daune cauzate sănătăţii lucrătorului emigrant;
    c) achitarea de către beneficiarul solicitant a compensaţiilor prevăzute de legislaţia statului beneficiarului solicitant în cazul decesului lucrătorului emigrant din vina beneficiarului solicitant;
    d) responsabilitatea beneficiarului solicitant în organizarea transportării lucrătorului emigrant decedat şi suportarea de către beneficiarul solicitant a tuturor cheltuielilor legate de transportare;
    e) informarea misiunii diplomatice sau a oficiului consular al Republicii Moldova despre decesul lucrătorului emigrant.
    6. Responsabilitatea părţilor pentru nerespectarea clauzelor acordului de colaborare, modul de soluţionare a litigiilor.
    7. Termenul de valabilitate al acordului de colaborare, condiţiile de prelungire sau de desfacere înainte de termen a acestuia.
    [Anexa nr.2 introdusă prin LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195; anexa devine anexa nr.1]