LPA142/2008
ID intern unic:  328986
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 142
din  26.06.2008
cu privire la ipotecă
Publicat : 02.09.2008 în Monitorul Oficial Nr. 165-166     art Nr : 603
    Abrogată prin LP133 din 15.11.18, MO467-479/14.12.18 art.784; în vigoare 01.03.19

    MODIFICAT

    LP294 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.97

    LP304 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.64; în vigoare 12.01.18
   
LP95 din 02.06.17, MO201-213/23.06.17 art.334
   
LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    HCC26 din 27.09.16, MO416-422/02.12.16 art.101; în vigoare 27.09.16
    LP164 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.638; în vigoare 14.03.13


    NOTĂ:
    În textul Legii , sintagma „oficiul cadastral teritorial” se substituie cu sintagma „organul cadastral teritorial” prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Scopul şi sfera de reglementare
    (1) Prezenta lege are drept scop stabilirea principiilor fundamentale şi a regulilor care reglementează piaţa ipotecară primară, precum şi crearea de condiţii pentru dezvoltarea pieţei ipotecare secundare.
    (2) Sfera de reglementare a prezentei legi sînt raporturile juridice care apar în procesul şi în legătură cu instituirea, valabilitatea şi încetarea ipotecii, exercitarea drepturilor de ipotecă, precum şi protecţia drepturilor participanţilor la raporturile juridice de ipotecă.
    Articolul 2. Reglementarea juridică
    (1) Ipoteca este reglementată de Constituţia Republucii Moldova, Codul civil, prezenta lege, alte acte normative, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Ipoteca este reglementată de prevederile generale cu privire la gaj, dacă prezenta lege nu prevede altfel.
    (3) Dacă unul din tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte stabileşte alte prevederi decît cele stabilite de prezenta lege, se aplică normele tratatului internaţional.
    Articolul 3. Termeni şi definiţii
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
    bun imobil – bunuri imobile definite  în conformitate cu Codul civil şi bunuri imobile viitoare înregistrate în Registrul bunurilor imobile în conformitate cu legislaţia;
    ipotecă - drept real în al cărui temei creditorul este în drept să ceară satisfacerea creanţelor sale, cu preferinţă faţă de ceilalţi creditori, inclusiv statul, din valoarea bunurilor imobile depuse în ipotecă, în cazul în care debitorul omite să execute obligaţiile garantate cu ipotecă;
    creanţă ipotecară - drepturi de creanţă garantate cu ipotecă;
    creditor ipotecar - creditor a cărui creanţă este garantată cu ipotecă;
    debitor – debitorul ipotecar sau o altă persoană care are o  obligaţie faţă de creditorul ipotecar, a cărei executare este garantată cu ipotecă;
    debitor ipotecar – persoană ce transmite în ipotecă un bun sau bunuri imobile în vederea garantării executării obligaţiei sale sau a debitorului faţă de creditorul ipotecar;
    garant ipotecar – persoană ce transmite în ipotecă un bun sau bunuri imobile în vederea garantării executării obligaţiei debitorului;
    contract de ipotecă - contract încheiat între creditorul ipotecar şi debitorul ipotecar, în temeiul căruia primul, în modul stabilit de legislaţie, are dreptul să pretindă satisfacerea creanţelor sale pecuniare din valoarea bunului imobil ipotecat;
    prioritate – drept preferenţial al unui creditor ipotecar faţă de alţi creditori ipotecari de a executa dreptul său de ipotecă, precum şi faţă de alţi creditori de a urmări bunul imobil.
    Articolul 4. Obligaţiile garantate cu ipotecă
    (1) Ipoteca se instituie în vederea garantării executării obligaţiei şi reprezintă un raport de drept accesoriu faţă de obligaţia garantată, fiind condiţionată în timp de durata acesteia, dacă legea sau contractul de ipotecă nu prevede altfel.
    (2) Valabilitatea ipotecii depinde de valabilitatea obligaţiei garantate cu ipotecă.
    (3) Poate fi garantată cu ipotecă executarea obligaţiilor ce rezulta din contractul de credit, contractul de împrumut sau alte obligaţii.
    (4) Norme privind ipoteca se aplică obligaţiilor ce rezultă din contractele de credit sau împrumut, indiferent de scopul şi destinaţia acestora.
    (5) Pot fi garantate cu ipotecă una sau mai multe obligaţii. Obligaţia garantată poate fi curentă sau viitoare, inclusiv condiţionată.
    (6) În cazul garantării obligaţiilor viitoare, părţile vor conveni expres, în contractul de ipotecă, asupra faptului că ipoteca instituită va garanta aceluiaşi creditor ipotecar executarea oricărei obligaţii viitoare.
    (7) Ipoteca instituită pentru garantarea rambursării unei sume de bani este valabilă chiar în cazul în care această sumă urmează a fi eliberată în viitor sau eliberarea banilor este efectuată în tranşe.
    (8) Ipoteca se extinde şi asupra achitării dobînzilor, comisioanelor, penalităţilor, amenzilor, reparării prejudiciului cauzat, compensării cheltuielilor de judecată şi altor cheltuieli de executare a dreptului de ipotecă, dacă părţile nu au convenit altfel.
    Articolul 5. Creanţele ipotecare
    (1) Creanţa ipotecară trebuie să fie determinată sau determinabilă la momentul executării dreptului de ipotecă.
    (2) Creanţa ipotecară trebuie să aibă expresie băneasă. Creanţa ipotecară poate fi exprimată fie în monedă naţională, fie în valută străină.
    Articolul 6. Temeiurile de instituire a ipotecii
    (1) Ipoteca este instituită în temeiul legii (ipoteca legală) sau a contractului (ipoteca convenţională).
    (2) Ipotecii legale i se aplică prevederile privind ipoteca convenţională, dacă legea nu stabileşte altceva.
    (3) Temeiurile pentru instituirea ipotecii legale sînt:
    a) creanţele statului pentru sumele datorate conform legislaţiei fiscale;
    b) creanţele rezultate dintr-o hotărîre judecătorească, precum este stabilit de legislaţie.
    (4) Ipoteca legală este instituită prin înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a unui aviz, în care se indică bunul imobil care face obiectul ipotecii, temeiul şi mărimea creanţei.
    (5) La avizul depus pentru înregistrare se vor anexa dovada că avizul a fost adus la cunoştinţa debitorului ipotecar, precum şi hotărîrea instanţei de judecată sau actul ce confirmă creanţele statului faţă de debitorul ipotecar apărute în baza legislaţiei fiscale.
    (6) Creditorul ipotecar care a înregistrat ipoteca legală are dreptul de a urmări bunul imobil ipotecat în condiţiile stabilite de prezenta lege.
    (7) Prioritatea ipotecii legale este stabilită conform regulilor generale privind prioritatea ipotecii.
    Articolul 7. Obiectul ipotecii
    (1) Obiectul ipotecii poate fi unul sau mai multe bunuri imobile prezente sau viitoare ce pot fi individualizate prin numere cadastrale separate.
    (2) Obiectul ipotecii este determinat prin denumirea bunului, numărul său cadastral, locul aflării, precum şi printr-o descriere suficientă pentru identificarea acestuia.
    (3) Pot fi obiect al ipotecii doar bunurile imobile aflate în circuit civil, deţinute în proprietate şi înregistrate în Registrul bunurilor imobile.
    (4) Ipoteca se extinde asupra îmbunătăţirilor, ameliorărilor şi accesoriilor bunului imobil ipotecat, asupra oricărui bun imobil care se uneşte prin accesiune cu bunul imobil ipotecat, precum şi asupra bunurilor noi ce rezultă din transformarea bunului imobil ipotecat, dacă altfel nu este prevăzut de contract.
    (5) Ipoteca nu se extinde asupra fructelor  bunului ipotecat, dacă contractul de ipotecă nu prevede altfel.
    (6) Prin contract poate fi prevăzută extinderea ipotecii asupra bunurilor imobile ce vor fi dobîndite sau construite în viitor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (7) Ipoteca este indivizibilă şi subzistă integral asupra tuturor bunurilor imobile ipotecate, asupra fiecăruia dintre ele şi asupra tuturor părţilor lor, chiar dacă imobilul ipotecat sau obligaţia garantată cu ipotecă este divizibilă.
    (8) Nu pot fi obiecte separate ale ipotecii bunurile imobile care, conform legislaţiei, nu pot fi înstrăinate separat. Nu poate fi obiect al ipotecii o  parte a bunului indivizibil.
    (9) Bunul imobil ipotecat rămîne în proprietatea debitorului ipotecar. Contractul de ipotecă poate prevedea folosirea obiectului ipotecii de către creditorul ipotecar. În cazul în care dreptul asupra bunului ipotecat este afectat de modalităţi sau este susceptibil de nulitate, acesta va genera o  ipotecă afectată, de asemenea, de modalităţi sau condiţii de nulitate.
    (10) Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a obiectului ipotecii este suportat de către debitorul ipotecar, dacă contractul de ipotecă nu prevede altfel.
    Articolul 8. Evaluarea obiectului ipotecii
    Valoarea de piaţă şi de înlocuire a obiectului ipotecii trebuie să fie stabilită printr-un raport de evaluare întocmit de către un evaluator, în conformitate cu legislaţia privind activitatea de evaluare.
    Articolul 9. Subiecţii ipotecii
    (1) Poate fi creditor ipotecar orice persoană fizică sau juridică. În cazul în care calitatea de creditor ipotecar este cumulată de două sau mai multe persoane, în baza aceluiaşi contract de ipotecă, acestea vor avea acelaşi grad de prioritate, dacă contractul de ipotecă nu prevede altfel.
    (2) Este debitor ipotecar orice persoană fizică sau juridică cu drept de proprietate asupra bunului imobil asupra căruia este instituită ipoteca, precum şi posesorul care are dreptul de a înstrăina acest bun.
    (3) Poate fi debitor ipotecar atît debitorul, cît şi garantul ipotecar. În cazul în care executarea obligaţiei de către debitor este garantată prin ipotecă de către garantul ipotecar, acesta are calitatea de debitor ipotecar.
    (4) Debitorul şi garantul ipotecar, în calitatea lor de debitor ipotecar, pot conveni asupra condiţiilor de garantare a executării obligaţiilor debitorului de către garantul ipotecar, precum şi asupra obligaţiilor debitorului faţă de garantul ipotecar în cazul executării dreptului de ipotecă de către creditorul ipotecar. Lipsa unui asemenea acord scris nu influenţează valabilitatea ipotecii.
    (5) Dacă debitorul nu execută obligaţiile garantate cu ipotecă, creditorul ipotecar are dreptul la satisfacerea creanţelor ipotecare din contul bunului imobil ipotecat de garantul ipotecar.
    (6) Garantul ipotecar nu poate opune crenţele sale faţă de debitor satisfacerii creanţelor creditorului ipotecar din contul bunului imobil ipotecat.
    (7) În cazul în care creanţele creditorului ipotecar sînt satisfăcute de către garantul ipotecar, inclusiv din contul bunului imobil ipotecat, acesta obţine dreptul de creditor al obligaţiilor debitorului. După ce garantul ipotecar execută obligaţia debitorului, primul are dreptul să solicite de la creditorul ipotecar dovada executării obligaţiei în condiţiile stabilite de lege.
    Articolul 10. Condiţii pentru instituirea ipotecii
    (1) Dacă dreptul de dispoziţie asupra unui bun imobil necesită acordul unui terţ, acest acord  este necesar şi pentru instituirea ipotecii asupra bunului imobil respectiv.
    (2) Bunul imobil aflat în proprietate comună poate fi ipotecat doar cu acordul tuturor coproprietarilor, fiecare din coproprietari devenind în acest caz codebitor ipotecar.
    (3) Unul dintre coproprietari poate ipoteca cota sa din bunul proprietate comună pe cote-părţi fără acordul celorlalţi coproprietari dacă contractul între coproprietari nu prevede altfel.
    (4) Cota-parte din spaţiile destinate deservirii bunului imobil, deţinute cu drept de proprietate comună (teren, acoperiş, scări, subsol etc.), aferentă unei încăperi izolate, este ipotecată împreună cu încăperea respectivă fără acordul celorlalţi coproprietari ai spaţiilor comune.
    (5) Imobilul aflat în proprietatea unor persoane fizice cu capacitatea de exerciţiu restrînsă sau în proprietatea minorilor poate fi ipotecat cu respectarea condiţiilor necesare pentru înstrăinare.
    (6) În cazul în care, în momentul instituirii ipotecii, există drepturi ale unor terţi asupra bunului imobil respectiv, debitorul ipotecar este obligat să notifice în scris acest fapt creditorului ipotecar. În caz contrar, creditorul ipotecar are dreptul să ceară debitorului executarea anticipată a obligaţiei garantate cu ipotecă sau modificarea condiţiilor contractului de ipotecă şi repararea prejudiciului cauzat.
Capitolul II
CONTRACTUL DE IPOTECĂ
    Articolul 11. Forma şi conţinutul contractului de ipotecă
    (1) Contractul de ipotecă trebuie întocmit în formă scrisă şi autentificat notarial.
    (2) Ipoteca trebuie să fie înregistrată în Registrul bunurilor imobile conform legislaţiei privind cadastrul bunurilor imobile.
    (3) Contractul de ipotecă trebuie să conţină următoarele clauze esenţiale:
    a) atributele de identificare a creditorului ipotecar şi a debitorului ipotecar, şi, după caz, a debitorului (numele sau denumirea, domiciliul sau sediul etc.);
    b) acordul expres al debitorului ipotecar privind instituirea ipotecii în favoarea creditorului ipotecar;
    c) determinarea obiectului ipotecii;
    d) natura obligaţiei garantate cu ipotecă, aşa cum a fost stabilită între părţi;
    e) valoarea de piaţă şi valoarea de înlocuire a bunului ipotecat, stabilite în raportul de evaluare;
    f) valoarea de bază a creanţei garantate şi modul de determinare a sumelor adiţionale garantate prin ipotecă.
    (4) Părţile pot include şi alte clauze în contractul de ipotecă.
    (5) Este nulă clauza din contractul de ipotecă privind trecerea dreptului de proprietate asupra obiectului ipotecii către creditorul ipotecar în cazul neexecutării sau al executării necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de către debitor.
    (6) Prevederile privind ipoteca pot fi incluse în contractul din care apare obligaţia a cărei executare este garantată cu ipotecă. În acest caz, contractul din care se nasc obligaţiile debitorului va fi întocmit în forma cerută pentru contractul de ipotecă şi va include clauzele esenţiale ale acestuia.
    Articolul 12. Modificarea şi completarea contractului de ipotecă
    (1) Orice modifcare sau completare a clauzelor contractului de ipotecă este autentificată notarial.
    (2) În cazul în care modificarea contractului de ipotecă conduce la modificarea datelor înregistrate în Registrul bunurilor imobile, modificările respective trebuie înregistrate conform procedurii stabilite pentru înregistrarea contractului de ipotecă.
Capitolul III
ÎNREGISTRAREA IPOTECII
    Articolul 13. Organul de înregistrare a ipotecii
    Ipoteca este înregistrată la organul cadastral teritorial în a cărui rază teritorială se află bunul imobil ipotecat.
    Articolul 14. Procedura de înregistrare a ipotecii
    (1) Cererea depusă la organul cadastral teritorial de către creditorul ipotecar, debitorul ipotecar sau de un reprezentant împuternicit al acestora serveşte drept temei pentru înregistrarea ipotecii. Data înregistrării ipotecii este considerată data primirii cererii de înregistrare a ipotecii cu respectarea procedurilor stabilite de legislaţia  în vigoare.
    (2) La cererea de înregistrare a ipotecii vor fi anexate:
    a) contractul de ipotecă autentificat notarial sau actul ce serveşte drept temei pentru instituirea dreptului de ipotecă al creditorului ipotecar asupra bunului imobil;
    b) documentul ce atestă achitarea taxei de înregistrare;
    c) documentul ce atestă împuternicirile reprezentantului, dacă este cazul;
    d) alte documente necesare pentru înregistrarea ipotecii, prevăzute de legislaţie.
    (3) Înregistrarea ipotecii poate fi respinsă în cazurile stabilite de legislaţia cu privire la înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile.
    (4) În cazul depunerii cererii de înregistrare a ipotecii asupra unui bun imobil în privinţa căruia au fost înregistrate grevări sau interdicţii, înregistrarea ipotecii se suspendă pînă la radierea informaţiei despre interdicţii sau grevări.
    (5) Refuzul motivat de a înregistra drepturile asupra unui bun imobil care este obiect al ipotecii trebuie să fie adresat persoanei care a depus cererea de înregistrare în termenul stabilit pentru înregistrarea acestora.
    (6) Înregistrarea ipotecii se face prin înscrierea corespunzătoare în Registrul bunurilor imobile, conform legislaţiei în vigoare. Registratorul va aplica parafa de  înregistrare a drepturilor înscrise în Registrul bunurilor imobile pe exemplarele contractului de ipotecă sau, dacă este cazul, pe actul ce serveşte drept temei pentru instituirea dreptului de ipotecă al creditorului ipotecar.
    (7) Cheltuielile legate de înregistrarea ipotecii, precum şi cele legate de modificarea sau completarea contractului de ipotecă, sînt suportate de debitorul ipotecar, cu excepţia cazurilor în care contractul de ipotecă prevede altfel.
    Articolul 15. Consecinţele înregistrării
    (1) Ipoteca este valabilă din data înregistrării în Registrul bunurilor imobile.
    (2) Informaţia cu privire la ipoteca înregistrată în Registrul bunurilor imobile se prezumă legală şi veridică.
    (3) Ipoteca este opozabilă terţilor din momentul înregistrării ipotecii în Registrul bunurilor imobile.
    (4) Procedura de oferire a informaţiilor din Registrul bunurilor imobile, partea de informaţie care nu este publică, precum şi răspunderea lucrătorilor organelor cadastrale pentru neexecutarea obligaţiilor ce le revin sînt reglementate de legislaţia cu privire la cadastrul bunurilor imobile.
    Articolul 16. Depunerea simultană a contractelor pentru înregistrarea
                          titlului de proprietate şi a ipotecii
    (1) Notarul  este obligat să autentifice contractul de ipotecă în baza contractului de vînzare-cumpărare neînregistrat în Registrul bunurilor imobile în cazul în care ipoteca este instituită în legătură cu procurarea bunului ce face obiectul contractului de vînzare-cumpărare.
    (2) Contractul de vînzare-cumpărare şi contractul de ipotecă se depun simultan la organul cadastral teritorial pentru înregistrarea drepturilor părţilor. Dreptul de proprietate şi dreptul de ipotecă asupra bunului imobil se înregistrează în mod succesiv.
    Articolul 17. Ipoteca ulterioară
    (1) Bunul imobil ipotecat pentru garantarea executării anumitei obligaţii (ipoteca anterioară) poate fi ipotecat şi pentru garantarea executării unei alte obligaţii a aceluiaşi sau a altui debitor în favoarea aceluiaşi sau a altui creditor ipotecar (ipoteca ulterioară).
    (2) Ipoteca ulterioară este permisă cu excepţia cazului în care condiţiile ipotecii anterioare prevăd altfel.
    (3) Ipoteca ulterioară instituită cu încălcarea prevederilor alin.(2) sau a condiţiilor ipotecii anterioare este nulă şi orice persoană prejudiciată va fi în drept să ceară repararea prejudiciului cauzat.
    (4) Creditorul ipotecar ulterior va notifica toţi creditorii ipotecari anteriori asupra intenţiei sale de a executa dreptul său de ipotecă. În termen de 15 zile lucrătoare din data primirii notificării, oricare dintre creditorii ipotecari anteriori poate cere debitorului executarea anticipată a obligaţiei garantate cu ipotecă şi, dacă este cazul, să execute dreptul său de ipotecă.
    (5) Dacă creditorul ipotecar ulterior nu recepţionează în termenul indicat la alin.(4) notificarea privind intenţia creditorului ipotecar anterior de a realiza dreptul său, primul are dreptul să-şi execute dreptul de ipotecă.
    (6) Executarea dreptului de ipotecă al creditorului ipotecar anterior trebuie să se producă fără întîrzieri nejustificate.
    (7) Creditorul ipotecar anterior neînştiinţat în modul stabilit de prezenta lege este în drept să ceară creditorului ipotecar ulterior repararea prejudiciilor cauzate.
    (8) Prioritatea stabilită în art.18 se aplică şi procedurii de distribuire a mijloacelor obţinute din vînzarea bunului ipotecat de către creditorul ipotecar ulterior.
    Articolul 18. Prioritatea ipotecii
    (1) Prioritatea de satisfacere a creanţelor creditorilor ipotecari corespunde cronologiei înregistrării drepturilor de ipotecă, dacă acordul scris al creditorilor ipotecari nu prevede altceva.
    (2) Creanţele ipotecare ale creditorului ipotecar ulterior sînt satisfăcute numai după satisfacerea deplină a creanţelor ipotecare creditorului ipotecar anterior.
    Articolul 19. Accesul public la informaţie
    Înregistrarea de stat a ipotecii este publică. Orice persoană are dreptul să ia cunoştinţă de informaţia din Registrul bunurilor imobile în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul IV
PROTEJAREA INTEGRITĂŢII OBIECTULUI IPOTECII
    Articolul 20. Folosirea obiectului ipotecii
    (1) Debitorul ipotecar sau terţul care acţionează în numele acestuia este în drept să folosească obiectul ipotecii, cu excepţia cazului în care contractul de ipotecă prevede altfel.
    (2) Debitorul ipotecar nu poate transmite bunul ipotecat în folosinţă gratuită sau oneroasă fără acordul scris al creditorului ipotecar, cu excepţia cazului în care contractul de ipotecă prevede altfel.
    (3) Debitorul ipotecar culege fructele bunului imobil ipotecat pînă la iniţierea executării dreptului de ipotecă.
    Articolul 21. Păstrarea, întreţinerea şi reparaţia obiectului ipotecii
    (1) În cazul în care contractul de ipotecă nu prevede altfel, debitorul ipotecar este obligat să păstreze bunul ipotecat, să-l întreţină, să nu-l distrugă, să nu-l deterioreze şi să nu-i diminueze valoarea în orice alt mod, decît numai în limita uzurii normale a acestuia.
    (2) În cazul în care contractul de ipotecă nu prevede altfel, debitorul ipotecar este obligat să suporte toate cheltuielile de întreţinere a obiectului ipotecii, inclusiv cele privind protecţia obiectului ipotecii faţă de prejudiciile aduse de către terţi.
    (3) În cazul pericolului de pieire sau deteriorare a bunului ipotecat, precum şi în alte cazuri care pot afecta drepturile creditorului ipotecar în virtutea contractului de ipotecă, debitorul ipotecar este obligat să informeze imediat creditorul ipotecar despre aceste circumstanţe.
    (4) Schimbarea destinaţiei, resistematizarea, construirea de dependinţe, precum şi demolarea, inclusiv parţială, a obiectului ipotecii este permisă doar cu acordul scris al creditorului ipotecar.
    Articolul 22. Asigurarea obiectului ipotecii
    (1) Debitorul ipotecar este obligat să asigure obiectul ipotecii în beneficiul creditorului ipotecar, la valoarea de înlocuire, împotriva tuturor riscurilor de pieire sau deteriorare fortuită. Creditorul ipotecar poate asigura bunul ipotecat pe cheltuiala debitorului ipotecar dacă bunul nu a fost asigurat de debitorul ipotecar.
    (2) Dacă despăgubirile plătite de asigurator creditorului ipotecar depăşesc soldul creanţelor creditorului ipotecar faţă de debitorul ipotecar, primul va restitui diferenţa debitorului ipotecar sau succesorilor lui.
    (3) Contractul de ipotecă poate stabili obligaţia de asigurare a vieţii şi/sau a capacităţii de muncă a debitorului, pînă la valoarea soldului restant, pe toată durata contractului de ipotecă.
    (4) Asigurarea va fi efectuată la una din companiile de asigurare convenită cu creditorul ipotecar. Creditorul ipotecar nu poate impune un anumit asigurator.
    (5)  În cazul ipotecii ulterioare, asigurarea bunului ipotecat nu este obligatorie dacă bunul ipotecat a fost asigurat în cadrul ipotecii anterioare.
    Articolul 23. Apărarea dreptului asupra obiectului ipotecii în cazul
                         pretenţiilor terţilor
    (1) În cazul pretenţiilor de revendicare, grevare sau recunoaştere a dreptului de proprietate sau a altor drepturi asupra obiectului ipotecii, înaintate debitorului ipotecar de către terţi, debitorul ipotecar este obligat să exercite toate măsurile legale de apărare a drepturilor sale legitime.
    (2) În toate cazurile de atentare la drepturile debitorului ipotecar, inclusiv în cazul înaintării acţiunii în instanţa de judecată în baza pretenţiilor specificate la alin.(1), acesta este obligat să notifice în scris acest fapt creditorului ipotecar în termen de 3 zile din data în care debitorul ipotecar a aflat sau trebuia să afle despre atentarea la drepturile sale. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei de notificare stabilită în prezentul alineat, creditorul ipotecar este îndreptăţit să solicite debitorului executarea anticipată a obligaţiei garantate cu ipotecă, precum şi repararea prejudiciului cauzat.
    (3) Dacă debitorul ipotecar nu asigură apărarea drepturilor sale, inclusiv încheie tranzacţie de împăcare, creditorul ipotecar are dreptul să exercite toate măsurile legitime de apărare în numele şi pe contul debitorului ipotecar, chiar şi în lipsa împuternicirilor exprese din partea ultimului. Debitorul ipotecar va compensa toate cheltuielile creditorului ipotecar dacă nu va demonstra că acestea au fost nejustificate sau nerezonabile.
    Articolul 24. Verificarea obiectului ipotecii
    (1) În perioada de acţiune a contractului de ipotecă, creditorul ipotecar are dreptul să verifice, în drept şi în fapt, existenţa, starea fizică, condiţiile de păstrare şi folosire a obiectului ipotecii, cu condiţia notificării prealabile a debitorului ipotecar şi, după caz, a deţinătorului bunului ipotecat.
    (2) Debitorul ipotecar este obligat să nu creeze impedimente pentru verificarea obiectului ipotecii, să prezinte creditorului ipotecar toate documentele şi informaţia necesară realizării acestui drept, de asemenea să asigure, la prima cerere a creditorului ipotecar, accesul fizic al acestuia la obiectul ipotecii.
    (3) Verificarea obiectului ipotecii nu trebuie să tulbure folosirea obiectului ipotecii, nici să lezeze drepturile debitorului ipotecar sau ale terţului care deţine temporar bunul ipotecat.
    Articolul 25. Consecinţele reducerii valorii obiectului ipotecii
    (1)  Dacă debitorul ipotecar încalcă obligaţiile de păstrare, întreţinere, reparaţie sau asigurare a obiectului ipotecat şi nu înlătură aceste încălcări într-un termen rezonabil după notificarea creditorului ipotecar, iar în cazul unor încălcări grave – fără notificarea prealabilă a acestuia, creditorul ipotecar este în drept să întreprindă măsuri în vederea garantării integrităţii obiectului ipotecat în numele şi pe contul debitorului ipotecar. Debitorul ipotecar va restitui cheltuielile suportate în acest sens de către creditorul ipotecar dacă nu va demonstra că acestea au fost nejustificate sau nerezonabile.
    (2) Dacă bunul imobil ipotecat este distrus, deteriorat sau valoarea acestuia a scăzut considerabil din cauza acţiunii sau inacţiunii debitorului ipotecar, creditorul ipotecar are dreptul să ceară debitorului executarea anticipată a obligaţiei garantate.
    Articolul 26. Transmiterea drepturilor asupra obiectului ipotecii
    (1) Debitorul ipotecar nu are dreptul să dispună de proprietatea ipotecată fără acordul scris al creditorului ipotecar.
    (2) Actul juridic prin care este transmis dreptul de proprietate asupra bunului imobil ipotecat fără consimţămîntul scris al creditorului ipotecar este nul.
    (3) Transmiterea în folosinţă a bunului imobil ipotecat fără consimţămîntul scris al creditorului ipotecar este nulă.
    (4) Excepţie de la regula stabilită la alin.(1) sînt cazurile în care proprietatea ipotecată este lăsată prin testament. Este nulă clauza care limitează dreptul debitorului ipotecar de a lăsa prin testament bunul imobil ipotecat.
    (5) În cazul transmiterii, inclusiv al înstrăinării bunului imobil ipotecat către terţi, ipoteca subzistă, cu excepţia cazurilor în care creditorul ipotecar consimte în scris asupra încetării ipotecii.
Capitolul V
CESIUNEA ŞI GAJUL DREPTURILOR IPOTECARE
    Articolul 27. Cesiunea şi gajul drepturilor ipotecare
    (1) Creditorul ipotecar este în drept să cesioneze sau să gajeze terţilor drepturile ipotecare prezente şi viitoare fără acordul debitorului ipotecar, cu condiţia că acest drept este prevăzut în contractul de ipotecă.
    (11) Banca, în calitate de creditor ipotecar, are dreptul să cesioneze şi/sau să gajeze terţilor drepturile ipotecare prezente şi viitoare fără acordul debitorului ipotecar. Contractele de ipotecă învestite cu formulă executorie care se cesionează unei bănci se transmit împreună cu dreptul la executare silită extrajudiciară.
    [Art.27 al.(11) introdus prin LP304 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.64; în vigoare 12.01.18]
    (2) Drepturile ipotecare sînt cedate împreună  şi  simultan cu  creanţa ipotecară.
    (3) În cazul cesiunii creanţei ipotecare, noul creditor ipotecar dobîndeşte dreptul de ipotecă în volumul deţinut de cedent. În cazul cesiunii unei părţi a creanţei ipotecare, noul creditor ipotecar dobîndeşte drepturile ipotecare proporţional părţii din creanţe, cu excepţia cazului în care contractul de ipotecă prevede altfel.
    (4) Contractul de cesiune sau gaj al drepturilor ipotecare se încheie în forma în care a fost încheiat contractul din care a rezultat obligaţia garantată cu ipotecă.
    (5) Cesiunea drepturilor ipotecare nu necesită înregistrare în Registrul bunurilor imobile, dacă părţile nu convin altfel.
    (6)  Gajul drepturilor ipotecare va fi înregistrat în Registrul gajului bunurilor mobile conform legislaţiei în vigoare.
Capitolul VI
ÎNCETAREA IPOTECII
    Articolul 28. Temeiuri de încetare a ipotecii
    Ipoteca încetează în cazul:
    a) satisfacerii obligaţiei garantate cu ipotecă;
    b) pieirii totale a bunului ipotecat;
    c) exproprierii bunului ipotecat;
    d) scoaterii bunului ipotecat din circuitul civil;
    e) acordului scris al creditorului ipotecar de a radia ipoteca;
    f) expirării termenului contractului de ipotecă;
    g) rezilierii contractului de către părţi;
    h) vînzării în cadrul executării silite a dreptului de ipotecă;
    i) altor situaţii prevăzute de lege.
    Articolul 29. Înregistrarea încetării ipotecii
    (1) La încetarea ipotecii, înscrierea privind ipoteca va fi radiată din Registrul bunurilor imobile în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Cererea de radiere a ipotecii din Registrul bunurilor imobile se depune la organul cadastral teritorial la care este înregistrată această ipotecă de către creditorul ipotecar sau de către orice persoană interesată, cu acordul scris al creditorului ipotecar. Cazurile în care nu este nevoie de acordul creditorului ipotecar pentru radierea informaţiei cu privire la ipotecă sînt stabilite de legislaţia în vigoare.
Capitolul VII
EXECUTAREA DREPTULUI DE IPOTECĂ
    Articolul 30. Prevederi generale privind executarea dreptului de ipotecă
    (1) Creditorul ipotecar poate să execute dreptul de ipotecă în cazul în care debitorul nu a îndeplinit sau a îndeplinit în mod necorespunzător obligaţia garantată sau oricare parte a acesteia, precum şi în alte cazuri prevăzute de contractul de ipotecă.
    (2) Dreptul de ipotecă poate fi executat prin următoarele metode:
    a) vînzarea bunului imobil ipotecat unei terţe persoane de către creditorul ipotecar sau de către orice altă persoană împuternicită de creditorul ipotecar;
    b) vînzarea bunului imobil ipotecat sub controlul instanţei de judecată;
    c) achiziţionarea bunului ipotecat de către creditorul ipotecar;
    d) luarea în posesie a bunului imobil ipotecat de către creditorul ipotecar în vederea administrării.
    (3) Creditorul ipotecar care deţine dreptul de ipotecă asupra mai multor bunuri imobile ipotecate în vederea garantării aceleiaşi obligaţii poate executa dreptul de ipotecă asupra bunurilor ipotecate în mod simultan sau succesiv, la discreţia sa.
    (4) Drepturile locatarilor despre care creditorul ipotecar a fost informat cu respectarea alin.(6) al art.10, precum şi cele apărute conform contractului de ipotecă, rămîn neafectate în cazul executării dreptului de ipotecă de către creditorul ipotecar.
    Articolul 31. Măsurile de iniţiere a executării dreptului de ipotecă
    (1) În vederea iniţierii executării dreptului de ipotecă, creditorul ipotecar este obligat:
    a) să expedieze debitorului ipotecar şi, dacă este cazul, debitorului o notificare privind intenţia sa de a executa dreptul de ipotecă în baza contractului de ipotecă;
    b) să înregistreze în Registrul bunurilor imobile preavizul privind executarea dreptului de ipotecă.
    (2) Notificarea trebuie să fie expediată la domiciliul sau la sediul debitorului ipotecar și, dacă este cazul, al debitorului sau la altă adresă, arătată în acest scop în contractul de ipotecă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Notificarea poate fi expediată și prin alte mijloace de comunicare, stabilite în contractul de ipotecă, care să permită confirmarea expedierii și recepționării notificării.
    [Art.31 al.(2) în redacția LP95 din 02.06.17, MO201-213/23.06.17 art.334]
    [Art.31 al.(2) textul „Notificarea este considerată recepţionată la expirarea a 7 zile lucrătoare din ziua expedierii.” declarat neconstituțional prin HCC26 din 27.09.16, MO416-422/02.12.16 art.101; în vigoare 27.09.16]
    [Art.31 al.(2) modificat prin RMO25 din 05.02.16, MO25-30/05.02.16 pag.16]
   
[Art.31 al.(2) modificat prin LP164 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.638; în vigoare 14.03.13]
    (21) Notificarea se consideră recepționată la data înmînării scrisorii recomandate cu confirmare de primire. Data înmînării scrisorii recomandate cu confirmare de primire și semnătura debitorului ipotecar/debitorului se înscriu pe formularul confirmării de primire.
    [Art.31 al.(21) introdus prin LP95 din 02.06.17, MO201-213/23.06.17 art.334]
    (22) În cazul în care debitorul ipotecar/debitorul refuză primirea trimiterii de corespondență înregistrate sosite pe adresa lui, angajatul poștal cere să se facă mențiunea „Refuz primirea”, confirmată prin depunerea semnăturii pe formularul confirmării de primire. Dacă debitorul ipotecar/debitorul refuză să înscrie această mențiune, angajatul poștal înscrie mențiunea „Refuzată. Destinatarul refuză să facă mențiunea.”, după care semnează și scrie data.
    [Art.31 al.(22) introdus prin LP95 din 02.06.17, MO201-213/23.06.17 art.334]
    (23) Debitorul ipotecar/debitorul care refuză, în condițiile alin. (22), să primească scrisoarea recomandată cu confirmare de primire în care se conține notificarea creditorului ipotecar se consideră notificat de la data refuzului dacă pe scrisoare și pe formularul confirmării de primire este aplicată de către creditorul ipotecar (expeditorul) mențiunea „Notificarea debitorului ipotecar/debitorului”.
    [Art.31 al.(23) introdus prin LP95 din 02.06.17, MO201-213/23.06.17 art.334]
    (24) Dacă debitorul ipotecar/debitorul nu se află pe adresa comunicată sau locul lui de aflare nu este cunoscut, iar creditorul ipotecar a expediat notificarea conform alin. (2) și aceasta i-a fost restituită ca trimitere returnată, creditorul ipotecar va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova informaţia privind termenul în care debitorul ipotecar/debitorul poate primi de la creditorul ipotecar notificarea privind intenţia de a iniţia executarea dreptului de ipotecă, care nu va fi mai mic de 15 zile de la data publicării.
    [Art.31 al.(24) introdus prin LP95 din 02.06.17, MO201-213/23.06.17 art.334]
    (25) În cazul neprezentării debitorului ipotecar/debitorului în termenul indicat în informația publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, acesta se consideră notificat de la data expirării termenului-limită de primire a notificării.
    [Art.31 al.(25) introdus prin LP95 din 02.06.17, MO201-213/23.06.17 art.334]
    (26) Dacă debitorul ipotecar/debitorul se prezintă în termenul indicat în informația publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, creditorul ipotecar îi va transmite, sub semnătură, notificarea prevăzută la alin. (3) și din acel moment debitorul ipotecar/debitorul se consideră notificat.
    [Art.31 al.(26) introdus prin LP95 din 02.06.17, MO201-213/23.06.17 art.334]
    (3) Notificarea şi preavizul trebuie să conţină:
    a) temeiul executării dreptului de ipotecă;
    b) mărimea creanţei şi obligaţiei garantate cu ipotecă;
    c) intenţia creditorului ipotecar de a executa dreptul de ipotecă;
    d) indicarea termenului la expirarea căruia creditorul ipotecar va executa dreptul de ipotecă, care nu va fi mai mic de 20 de zile calendaristice din momentul înregistrării preavizului;
    e) determinarea obiectului ipotecii;
    f) cererea creditorului ipotecar privind transmiterea în posesiunea sa a bunului imobil ipotecat;
    g) valoarea sumelor restante, inclusiv dobînda, penalităţile şi alte costuri sau cheltuieli ce trebuie achitate pentru a evita continuarea procedurii de executare a dreptului de ipotecă, sau alte acţiuni ce trebuie întreprinse de către debitor în vederea înlăturării omisiunii de executare corespunzătoare a obligaţiilor sale;
    h) semnătura creditorului ipotecar.
    (4) Registratorul ipotecar trebuie să verifice dovada de recepţionare a notificării de către debitorul ipotecar/debitor, precum și dovada de respectare a condițiilor de notificare a debitorului ipotecar/debitorului, prevăzute la alin. (23) și (25).
    [Art.31 al.(4) în redacția LP95 din 02.06.17, MO201-213/23.06.17 art.334]
    [Art.31 al.(2) textul „sau faptul expirării termenului rezumat pentru recepţionarea notificării” declarat neconstituțional prin HCC26 din 27.09.16, MO416-422/02.12.16 art.101; în vigoare 27.09.16]
    (5) În termenul indicat în notificare şi preaviz, debitorul are dreptul să achite suma restantă sau să înlăture în alt mod omisiunea de executare corespunzătoare a obligaţiilor sale, aşa cum este stabilit în notificare şi preaviz.
    (6) Dacă pînă la expirarea termenului menţionat sau a termenului mai mare, stabilit în notificare sau preaviz, debitorul nu a întreprins măsurile specificate în notificare şi preaviz, creditorul ipotecar are dreptul să continue procedura de executare a dreptului de ipotecă.
    (7) Dacă debitorul a întreprins măsurile indicate în notificare sau preaviz după expirarea termenului specificat la alin. (6), acest fapt nu îl lipseşte pe creditorul ipotecar de dreptul de a continua procedura de executare a dreptului de ipotecă.
    Articolul 32. Executarea benevolă a dreptului de ipotecă
    Executarea benevolă a dreptului de ipotecă se face în baza unui acord privind executarea benevolă a dreptului de ipotecă, încheiat în formă autentică între creditorul ipotecar şi debitorul ipotecar, în orice moment convenit de părţi.
    Articolul 33. Executarea silită a dreptului de ipotecă
    (1) Executarea silită a dreptului de ipotecă de către creditorul ipotecar se face în temeiul unei ordonanţe judecătoreşti, pronunţată în acest sens în cadrul procedurii în ordonanţă (procedura simplificată), sau, dacă este cazul, în temeiul unei hotărîri a instanţei de judecată, cu respectarea prevederilor Codului de procedură civilă, sau în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie prevăzut la art. 331.
    [Art.33 al.(1) modificat prin LP164 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.638; în vigoare 14.03.13]
    (2) Debitorul ipotecar poate înainta obiecţii motivate împotriva ordonanţei judecătoreşti, în temeiul cărora judecătorul poate anula ordonanţa judecătorească. Se consideră obiecţii motivate specifice ipotecii obiecţiile cu privire la:
    a) nerespectarea de către creditorul ipotecar a formalităţilor legate de iniţierea procedurii de executare a dreptului de ipotecă;
    b) notificarea şi/sau preavizul conţin date neveridice;
    c) executarea benevolă a obligaţiilor de către debitor în modul şi în termenul specificate în notificare şi preaviz.
    (3) La înaintarea obiecţiilor, debitorul ipotecar este obligat să anexeze documentele doveditoare ale obiecţiilor invocate.
    (4) În cazul în care ordonanţa judecătorească sau, dacă este cazul, hotărîrea judecătorească privind transmiterea silită a bunului ipotecat este ulterior anulată, creditorul ipotecar este obligat să restituie bunul ipotecat sau să restituie preţul la care bunul a fost vîndut şi să repare prejudiciul cauzat.
    Articolul 331. Executarea dreptului de ipotecă în temeiul actului notarial
                           învestit cu formulă executorie
    (1) În cazul în care ipoteca garantează obligaţiile ce rezultă din contractul de credit bancar, contractul de acordare a garanției de stat în cadrul Programului de stat „Prima casă” sau din contractul de împrumut acordat de către organizaţia de microfinanţare, de către asociaţia de economii şi împrumut sau de către societatea de leasing, contractul de ipotecă poate fi învestit cu formulă executorie conform Legii nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat, dacă părţile au convenit în mod expres aceasta în contract. În acest caz, dreptul de ipotecă poate fi executat silit, în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie, fără adresarea cererii în instanţa de judecată pentru a obţine ordonanţă sau hotărîre judecătorească.
    [Art.331 al.(1) modificat prin LP294 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.97]
    (2) Executarea silită a dreptului de ipotecă în baza contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie se efectuează cu respectarea prevederilor art. 30 şi 31 şi se referă doar la transmiterea bunului imobil ipotecat în posesia creditorului ipotecar în scopul executării de către acesta a dreptului de ipotecă în corespundere cu prevederile art. 34 alin. (3), precum şi la evacuarea locuitorilor în cadrul executării dreptului de ipotecă în corespundere cu prevederile art. 36.
    (3) Debitorul ipotecar poate contesta, conform prevederilor Codului de executare, încheierea de intentare a procedurii de executare emisă în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie, avînd dreptul să invoce apărări de fond, care se vor referi în mod exclusiv la motivele indicate la art. 33 alin. (2) din prezenta lege. În cazul în care încheierea executorului judecătoresc este anulată pe motivele menţionate, prevederile alin. (4) al prezentului articol şi ale art. 83 lit. e) din Codul de executare se aplică în mod corespunzător.
    (4) În cazul în care învestirea contractului de ipotecă cu formulă executorie este anulată ca urmare a contestării ulterioare, creditorul ipotecar este obligat să restituie bunul ipotecat sau să restituie preţul la care bunul a fost vîndut şi să repare prejudiciul cauzat.
    (5) Anularea învestirii contractului de ipotecă cu formulă executorie nu împiedică creditorul să execute dreptul de ipotecă prin instanţa de judecată în modul prevăzut la art. 32 şi 33.
    [Art.331 introdus prin LP164 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.638; în vigoare 14.03.13]
    Articolul 34. Vînzarea bunului ipotecat
    (1) Creditorul ipotecar poate vinde bunul ipotecat în orice moment convenit cu debitorul ipotecar prin acordul de executare benevolă a dreptului de ipotecă sau după rămînerea definitivă a ordonanţei sau hotărîrii judecătoreşti, după caz, emise în această privinţă ori după neexecutarea de către debitor a obligaţiilor de plată rezultate din contractul de ipotecă învestit cu formulă executorie.
    [Art.34 al.(1) modificat prin LP164 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.638; în vigoare 14.03.13]
    (2) Creditorul ipotecar trebuie să vîndă bunul ipotecat fără tergiversări nejustificate, în condiţii şi la un preţ comercial rezonabil, ţinînd cont de interesele debitorului ipotecar.
    (3) Creditorul ipotecar poate alege modalitatea de vînzare a bunului ipotecat: ofertă-tender, negocieri directe sau licitaţie publică, organizată în conformitate cu legislaţia în vigoare. În cazul vînzării bunului ipotecat ca urmare a executării silite a dreptului de ipotecă în temeiul actului notarial învestit cu formulă executorie, creditorul ipotecar sau, după caz, executorul judecătoresc va aplica, ca modalitate de vînzare, licitaţia publică, cu excepţia cazului în care există acordul scris al debitorului ipotecar, eliberat creditorului ipotecar după apariţia dreptului său de executare a dreptului de ipotecă, de a vinde bunul în alt mod prevăzut de prezenta lege.
    [Art.34 al.(3) modificat prin LP164 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.638; în vigoare 14.03.13]
    (4) Creditorul ipotecar are dreptul să apeleze la instanţa de judecată pentru a vinde bunul ipotecat sub controlul acesteia.
    (5) Vînzarea sub controlul instanţei de judecată este obligatorie în cazurile stabilite la art.79 alin. (6) din Legea cu privire la gaj şi în alte cazuri stabilite de prezenta lege.
    (6) Creditorul ipotecar are dreptul să transfere dreptul de proprietate asupra bunului ipotecat, acţionînd în numele debitorului ipotecar, în baza următoarelor documente:
    a) în cazul executării benevole - acordul, autentificat notarial, privind executarea benevolă a dreptului de ipotecă;
    b) în cazul executării silite - ordonanţa judecătorească sau, respectiv, hotărîrea instanţei de judecată rămasă definitivă;
    c) în cazul executării silite în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie – originalul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie, care conţine clauza privind dreptul creditorului ipotecar de a executa dreptul de ipotecă în temeiul formulei executorii aplicate de notar, copia contractului de credit bancar sau de împrumut, care atestă faptul că creanţa a devenit exigibilă, însoţită de extrasele de evidenţă financiară, care atestă datoriile debitorului la data expirării termenului indicat în notificare şi preaviz, copiile notificării şi preavizului expediate pe adresa debitorului, conform cerinţelor art. 31, precum şi declaraţia pe propria răspundere a creditorului că nu există un litigiu judiciar în legătură cu contractul de ipotecă învestit cu formulă executorie a cărui executare este solicitată şi că creanţa este exigibilă.
    [Art.34 al.(6), lit.c) introdusă prin LP164 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.638; în vigoare 14.03.13]
    (7) Creditorul ipotecar este obligat  să informeze cumpărătorul  despre calitatea sa în momentul vînzării bunului ipotecat.
    (8) Mijloacele obţinute din vînzarea bunului ipotecat sînt distribuite în conformitate cu prevederile Codului civil.
    Articolul 35. Achiziţionarea bunului ipotecat de către creditorul
                         ipotecar
    (1) Creditorul ipotecar poate achiziţiona bunul ipotecat în cadrul executării benevole prin încheierea unui acord de executare benevolă, care va avea conţinutul şi forma unui contract de vînzare-cumpărare.
    (2) Bunul ipotecat poate fi achiziţionat de către creditorul ipotecar în cadrul executării silite a dreptului de ipotecă numai prin intermediul vînzării sub controlul instanţei de judecată.
    Articolul 36. Evacuarea locuitorilor în cadrul executării dreptului
                         de ipotecă
    (1) Debitorul ipotecar, cît şi celelalte persoane care locuiesc în imobilul ipotecat sînt obligate să elibereze bunul ipotecat la data intrării în vigoare a acordului de executare benevolă, semnat între creditorul ipotecar şi debitorul ipotecar, dacă părţile nu au stabilit un alt termen, sau la momentul rămînerii definitive a ordonanţei judecătoreşti ori, după caz, a hotărîrii judecătoreşti - în cazul executării forţate a dreptului de ipotecă, sau la data indicată în notificare şi preaviz conform art. 31 – în cazul executării dreptului de ipotecă în temeiul contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie.
    [Art.36 al.(1) modificat prin LP164 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.638; în vigoare 14.03.13]
    (2) Dacă persoanele menţionate la alin.(1) refuză să elibereze bunul ipotecat sau dacă nu l-au eliberat la expirarea termenului de 15 zile din data stabilită la alin.(1), executorul judecătoresc va iniţia evacuarea silită în corespundere cu Codul de executare şi ţinînd cont de prevederile art. 30 alin. (4) din prezenta lege şi ale alin. (3) din prezentul articol.
    [Art.36 al.(2) modificat prin LP164 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.638; în vigoare 14.03.13]
    (3) Persoanele care locuiesc într-un spaţiu ipotecat în baza unui contract de locaţiune, despre care creditorul ipotecar a fost informat în conformitate cu prezenta lege, nu pot fi obligate să părăsească spaţiul menţionat pînă la expirarea termenului de locaţiune. Acestea vor avea calitatea de locatari ai persoanei care deţine în proprietate bunul ipotecat în urma executării dreptului de ipotecă.
    Articolul 37. Cheltuielile de executare a dreptului de ipotecă
    Cheltuielile de expediere a notificării, de înregistrare a preavizului, precum şi alte cheltuieli de executare a dreptului de ipotecă sînt suportate de către debitorul ipotecar, cu excepţia cazurilor în care ordonanţa sau hotărîrea judecătorească, după caz, prevede altfel sau creditorul ipotecar şi debitorul ipotecar convin altfel.
Capitolul VIII
PROTECŢIA DREPTURILOR DEBITORILOR
 ÎN TRANZACŢIILE CU CONSUMATORII

    Articolul 38. Publicitatea privind ipoteca
    Publicitatea privind condiţiile ipotecii care garantează restituirea unei sume de bani va fi realizată în conformitate cu prevederile în vigoare ce reglementează publicitatea, în special:
    a) informaţia publicitară trebuie sa fie veridică şi să nu inducă în eroare debitorul;
    b) dacă publicitatea conţine informaţia privind rata dobînzii aplicabilă obligaţiei garantate cu ipotecă, aceasta trebuie să includă şi costul total aferent obligaţiei.
    Articolul 39. Obligaţiile creditorului ipotecar privind informarea
                          debitorului
    (1) Pînă la stabilirea raporturilor contractuale de ipotecă între părţi, creditorul ipotecar este obligat să informeze debitorul despre toate clauzele contractului de ipotecă, precum şi ale contractului din care apare obligaţia garantată.
    (2) Informaţia privind costurile aferente încheierii actului juridic garantat cu ipotecă şi cele aferente încheierii contractului de ipotecă, ce trebuie suportate de către debitor, mărimea, modul de determinare a acestora, precum şi cazurile în care acestea pot fi rambursate, trebuie să fie prezentată şi eliberată debitorului în scris, într-un limbaj clar şi fără echivocuri, pentru înţelegerea căruia nu sînt necesare cunoştinţe speciale.
    (3) Înainte de încheierea actului juridic, creditorul ipotecar trebuie să aducă la cunoştinţa debitorului informaţia privind posibilitatea executării anticipate a obligaţiei garantate cu ipotecă, costurile sau penalităţile aferente acesteia.
    (4) Informaţia prezentată debitorului înaintea încheierii contractului de ipotecă trebuie să facă referire în mod expres la riscul pierderii dreptului de proprietate asupra bunului imobil ipotecat în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiei garantate, precum şi la posibilitatea modificării unilaterale a ratei dobînzii, dacă este cazul.
    (5) Debitorul poate cere creditorului ipotecar eliberarea bilanţului plăţilor efectuate şi a soldului restant al obligaţiei garantate cu ipotecă. Creditorul ipotecar va prezenta debitorului bilanţul anual, pentru cele eliberate suplimentar avînd dreptul să perceapă o anumită taxă.
    (6) Creditorul ipotecar va notifica în scris debitorului, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte, modificarea ratei dobînzii, anexînd informaţia privind modificarea corespunzătoare a sumelor datorate.
    (7) Pînă la semnarea contractului de ipotecă, creditorul ipotecar va transmite debitorului o copie a raportului de evaluare a bunului ipotecat.
    Articolul 40. Interdicţia serviciilor suplimentare
    Eliberarea unei sume de bani a cărei rambursare este garantată cu ipotecă, precum şi instituirea ipotecii nu pot fi condiţionate de procurarea de către debitor a unor servicii suplimentare, prestate de creditorul ipotecar sau de către persoanele afiliate acestuia.
    Articolul 41. Confidenţialitatea datelor privind debitorul
    (1) Datele personale ale debitorului, care au devenit cunoscute creditorului ipotecar, sînt confidenţiale şi nu pot fi dezvăluite de către creditorul ipotecar, cu excepţia cazurilor în care:
    a) debitorul consimte, în mod expres, asupra dezvăluirii;
    b) aceste date au devenit publice în mod legal;
    c) dezvăluirea lor se face în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege; sau
    d) dezvăluirea este solicitată de organul de stat competent.
    (2) Creditorul ipotecar nu va cere debitorului prezentarea datelor referitoare la convingerile politice şi religioase, apartenenţa la sindicate, asociaţii obşteşti şi religioase, partide şi alte organizaţii social-politice, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
    (3) Persoanele vinovate de încălcarea normelor privind protecţia datelor personale poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare.
    Articolul 42. Excluderea sau limitarea răspunderii
    Este interzisă excluderea sau limitarea răspunderii creditorului ipotecar în contractele de ipotecă încheiate cu consumatorii, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de legislaţia în vigoare.
    Articolul 43. Aplicarea prevederilor referitoare la clauzele
                         contractuale standard şi protecţia consumatorilor
    La încheierea contractului de ipotecă prin care se garantează rambursarea unei sume de bani, creditorul ipotecar va respecta prevederile legislaţiei privind clauzele contractuale standard şi, după caz, regulile privind protecţia consumatorilor.
    Articolul 44. Mijloace de protecţie juridică
    Orice persoană căreia i-a fost încălcat un drept sau care are un interes legitim poate contesta în instanţa de judecată valabilitatea ipotecii sau urmărirea bunului ipotecat.
    Articolul 45. Prevederi aplicabile debitorului ipotecar
    Prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător garantului ipotecar şi solicitantului, chiar dacă cu aceştia nu a fost încheiat un contract de ipotecă.
Capitolul IX
SPECIFICUL IPOTECĂRII UNOR
CATEGORII DE OBIECTE

    Articolul 46. Terenuri
    (1) Exceptînd situaţia în care contractul de ipotecă prevede altfel, în cazul instituirii ipotecii asupra terenului, aceasta se extinde şi asupra construcţiilor capitale existente şi viitoare, precum şi asupra construcţiilor nefinalizate amplasate pe acesta, care îi aparţin debitorului ipotecar cu drept de proprietate privată.
    (2) În cazul executării dreptului de ipotecă asupra unui teren grevat cu locaţiune sau arendă, despre care creditorul ipotecar a fost informat cu respectarea prevederilor prezentei legi sau pentru care creditorul ipotecar şi-a dat acordul, cumpărătorul terenului ipotecat (noul proprietar) este obligat să respecte condiţiile contractului de locaţiune sau arendă, după caz, în relaţiile cu locatarul.
    Articolul 47. Construcţii
    (1) În cazul ipotecării unei construcţii, ipoteca se extinde şi asupra terenului pe care este amplasată aceasta dacă proprietar al terenului este debitorul ipotecar.
    (2) Dacă terenul respectiv aparţine unui terţ şi a fost transmis debitorului ipotecar în folosinţă, după executarea dreptului de ipotecă noul proprietar al construcţiei se subrogă în drepturile şi obligaţiile debitorului ipotecar, conform actului juridic prin care sînt stabilite condiţiile folosinţei.
    Articolul 48. Construcţii viitoare sau nefinisate
    (1) Proprietarul unei construcţii viitoare sau nefinisate, divizată sau nu în încăperi izolate, poate institui ipoteca asupra acesteia dacă construcţia viitoare sau nefinisată este înregistrată în Registrul bunurilor imobile în conformitate cu legislaţia privind cadastrul bunurilor imobile.
    (2) În cazul în care construcţia viitoare sau nefinisată este înregistrată în formă de condominiu, ipoteca nu se instituie asupra întregii construcţii. Ipoteca poate fi instituită numai asupra încăperilor izolate în cadrul acesteia.
    (3) Proprietarul unei încăperi izolate din cadrul construcţiei viitoare sau nefinisate poate institui ipoteca asupra acesteia dacă respectiva încăpere izolată este înregistrată în Registrul bunurilor imobile în conformitate cu legislaţia privind cadastrul bunurilor imobile.
    (4) În cazul în care o încăpere izolată din cadrul construcţiei viitoare sau nefinisate este ipotecată, la transferul dreptului de proprietate asupra acesteia părţile contractului de ipotecă pot conveni asupra radierii ipotecii sau modificării contractului de ipotecă, noul proprietar fiind în drept să instituie o nouă ipotecă asupra încăperii respective.
Capitolul X
SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂŢII IPOTECARE
    Articolul 49. Supravegherea activităţii ipotecare
    (1) Activitatea ipotecară desfăşurată de societăţile comerciale este reglementată şi supravegheată de autoritatea de stat competentă.
    (2) Activitatea societăţilor comerciale, cu excepţia băncilor, care participă la relaţiile de ipotecă în calitate de creditor ipotecar este supravegheată şi reglementată de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare în modul şi conform procedurii stabilite de legislaţia Republicii Moldova. Activitatea băncilor în domeniul creditării  ipotecare este supravegheată şi reglementată de Banca Naţională a Moldovei.
    (3) Autoritatea de stat competentă pentru supravegherea activităţii ipotecare va elabora şi aproba reguli privind creditarea ipotecară.
Capitolul XI
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 50
    Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Maria POSTOICO

    Nr. 142-XVI. Chişinău, 26 iunie 2008.