LPM179/2008
ID intern unic:  328990
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 179
din  10.07.2008
cu privire la parteneriatul public-privat
Publicat : 02.09.2008 în Monitorul Oficial Nr. 165-166     art Nr : 605     Data intrarii in vigoare : 02.12.2008
    MODIFICAT
   
LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18
    LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18
   
LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18
    LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145
    LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559

    NOTĂ:
   
În textul Legii sintagma „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    În tot textul legii, sintagma „Ministerul Economiei şi Comerţului” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Economiei” prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559
    În scopul contribuirii la atragerea de investiţii private pentru realizarea proiectelor de interes public, al creşterii eficienţei şi calităţii serviciilor, lucrărilor publice şi altor activităţi de interes public şi al utilizării eficiente a patrimoniului public şi a banilor publici,
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Domeniul de aplicare a legii
    Prezenta lege stabileşte principiile de bază ale parteneriatului public-privat, formele şi modalităţile de realizare, procedura de iniţiere şi de realizare a acestuia, drepturile şi obligaţiile partenerului public şi ale partenerului privat.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
    partener public – persoană juridică de drept public sau asociaţie a acestei persoane care stabileşte un raport de parteneriat public-privat;
    partener privat – persoană juridică de drept privat sau persoană fizică şi/sau asociaţie a acestora, care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un parteneriat public-privat;
    parteneriat public-privat – contract de lungă durată, încheiat între partenerul public şi partenerul privat pentru desfăşurarea activităţilor de interes public, fondat pe capacităţile fiecărui partener de a repartiza corespunzător resursele, riscurile şi beneficiile;
    interes public – orice beneficiu ale cărui formă şi valoare se determină prin decizie a partenerului public, obţinut în folosul partenerului public, al persoanelor care locuiesc şi/sau activează pe teritoriul Republicii Moldova;
    ofertant – persoană juridică de drept privat sau persoană fizică şi/sau asociaţie a acestora care înaintează ofertă în vederea stabilirii unui parteneriat public-privat;
    ofertă - propunere scrisă înaintată de ofertant partenerului public în vederea iniţierii sau stabilirii unui parteneriat public-privat.
Capitolul II
PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE PARTENERIATULUI
PUBLIC-PRIVAT

    Articolul 3. Principiile aplicate în relaţiile de parteneriat public-privat
    În sensul prezentei legi se aplică principiile:
    a) egalităţii de tratament, imparţialităţii şi nediscriminării;
    b) transparenţei;
    c) proporţionalităţii;
    d) echilibrului;
    e) asigurării concurenţei;
    f) libertăţii contractului;
    g) cooperării.
    Articolul 4. Principiul egalităţii de tratament, imparţialităţii şi nediscriminării
    (1) Partenerul public asigură tuturor ofertanţilor un tratament egal în cadrul oricărui element sau oricărei etape a procedurii de selectare a partenerului privat. În toate cazurile, criteriile de selectare a partenerului privat vor fi clare şi nediscriminatorii.
    (2) Cerinţele tehnice trebuie să permită accesul egal al ofertanţilor şi să nu aibă drept efect crearea de obstacole nejustificate sau limitarea concurenţei.
    Articolul 5. Principiul transparenţei
    (1) În procesul de stabilire a unui parteneriat public-privat, partenerul public asigură selectarea obiectivă a partenerului privat şi totodată cel mai înalt nivel posibil de informare a publicului, ţinînd cont de obiectivul, de natura şi de valoarea obiectului parteneriatului public-privat.
    (2) Partenerul public este obligat să asigure publicarea comunicatelor informative în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Cuprinsul unor alte documente şi informaţii ce ţin de procedura de selectare a partenerului privat se publică pe pagina web a Agenţiei Proprietăţii Publice (denumită în continuare Agenţie), precum şi pe alte pagini web, la decizia partenerului public.
    [Art.5 al.(2) modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Art.5 al.(2) modificat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    [Art.5 al.(2) modificat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    (3) În procedura de selectare a partenerului privat, partenerul public asigură accesul tuturor ofertanţilor la aceeaşi informaţie, indiferent dacă o consideră ca pertinentă sau nu pentru procesul de pregătire a ofertelor sau de participare la procedura de selectare, precum şi accesul la informaţia despre condiţiile şi criteriile de selectare a partenerului privat.
    (4) Şedinţele comisiei de selectare a partenerului privat sînt publice, iar rezultatele finale ale procesului de selectare se fac publice prin publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Agenţiei.
    Articolul 6. Principiul proporţionalităţii
    (1) În procesul de stabilire şi de realizare a parteneriatului public-privat, partenerul public este în drept să întreprindă ori să ceară partenerului privat să întreprindă doar acţiunile care:
    a) vor avea drept rezultat atingerea obiectivului parteneriatului public-privat sau îndeplinirea obligaţiilor asumate de partenerul privat;
    b) sînt necesare şi au legătură cu obiectul parteneriatului public-privat;
    c) sînt comparabile cu importanţa obiectivului parteneriatului public-privat, ţinîndu-se cont atît de scop, cît şi de consecinţe;
    d) vor restricţiona sau vor afecta negativ cel mai puţin partenerul privat.
    (2) În cazul încălcării unilaterale de către partenerul public a obligaţiilor asumate în cadrul parteneriatului public-privat, partenerul privat este în drept să solicite reparaţia tuturor prejudiciilor cauzate, inclusiv recuperarea venitului ratat.
    (3) Reparaţia prejudiciilor cauzate partenerului privat se efectuează de la bugetul partenerului public.
    Articolul 7. Principiul echilibrului
    (1) Parteneriatul public-privat trebuie să se bazeze pe echilibrul dintre drepturile, obligaţiile şi beneficiile partenerului public şi cele ale partenerului privat.
    (2) Repartizarea riscurilor între partenerul public şi partenerul privat se efectuează în conformitate cu clauzele contractului încheiat între ei, în care se nominalizează fiecare tip de risc şi partea din risc repartizată fiecărui partener.
    [Art.7 al.(2) modificat prin LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18]
    (3) În cazul în care partenerul privat refuză preluarea a cel puţin unei părţi din riscul comercial, indiferent de natura acestuia sau de prevederile oricărei alte legi sau act normativ, raportul nu va fi considerat drept parteneriat public-privat.
    Articolul 8. Principiul asigurării concurenţei
    (1) În procesul de selectare a partenerului privat, partenerul public nu este în drept să limiteze în nici un mod concurenţa dintre ofertanţi.
    (2) Se interzice participarea simultană şi independentă la procedura de selectare a partenerului privat a persoanelor juridice şi a filialelor acestora în calitate de ofertanţi.
    (3) La stabilirea numărului de ofertanţi invitaţi trebuie să se ia în considerare necesitatea asigurării unei concurenţe reale.
    Articolul 9. Principiul libertăţii contractului
    În cazul în care legea nu prevede altfel, părţile parteneriatului public-privat sînt în drept să-şi determine în mod liber drepturile şi obligaţiile care se stabilesc prin contract.
    Articolul 10. Principiul cooperării
    (1) Partenerul public acordă asistenţă partenerului privat în procesul de obţinere a permisiunilor, autorizaţiilor şi altor documente aferente realizării parteneriatului public-privat, prevăzută de legislaţie sau de contract.
    (2) Partenerul public nu este în drept să refuze fără un temei prevăzut de lege eliberarea permisiunilor, autorizaţiilor şi altor documente aferente realizării parteneriatului public-privat pe care l-a iniţiat dacă eliberarea se efectuează conform legislaţiei.
Capitolul III
COMPETENŢA AUTORITĂŢILOR PUBLICE
 ÎN DOMENIUL PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT

    Articolul 11. Competenţa Guvernului
    De competenţa Guvernului ţin:
    a) aprobarea listei proiectelor propuse parteneriatului public-privat de către autoritățile publice centrale și a listei lucrărilor și serviciilor de interes public național propuse parteneriatului public-privat;
    [Art.11 lit.a) în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    b) aprobarea obiectivelor proiectelor de parteneriat public-privat de interes naţional şi a cerinţelor generale privind selectarea partenerului privat, precum şi a condiţiilor parteneriatului public-privat;
    c) aprobarea documentelor de politici privind dezvoltarea parteneriatului public-privat;
    d) aprobarea actelor normative necesare pentru executarea prezentei legi, aprobarea setului de documente standard (modele de cereri, oferte, comunicate informative etc.), precum şi a procedurilor standard pentru asigurarea funcţionării parteneriatului public-privat;
    [Art.11 lit.d) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    e) desemnarea autorităţii publice care va încheia contractele cu partenerii privaţi în cazul parteneriatelor publice-private iniţiate de Guvern sau de autorităţile administraţiei publice centrale.
    Articolul 12. Competenţa Ministerului Economiei și Infrastructurii
    De competenţa Ministerului Economiei și Infrastructurii ţin:
    a) elaborarea documentelor de politici privind dezvoltarea parteneriatului public-privat;
    b) elaborarea propunerilor de modificare şi completare a actelor legislative şi normative privind parteneriatul public-privat;
    c) elaborarea şi prezentarea către Guvern spre aprobare a proiectelor de acte normative necesare executării prezentei legi;
    [Art.12 lit.c) abrogată prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    Articolul 13. Competenţa Ministerului Finanţelor
    De competenţa Ministerului Finanţelor ţin:
    a) examinarea propunerilor privind participarea bugetului de stat la realizarea proiectelor de parteneriat public-privat iniţiate şi aprobate de Guvern;
    [Art.13 lit.a) modificată prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    b) monitorizarea procesului executării de către partenerul public a cheltuielilor de la bugetul de stat pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat de interes naţional;
    c) avizarea studiului de fezabilitate în cazul proiectelor de parteneriat public-privat inițiate de autoritățile publice centrale, la a căror realizare se prevede participarea bugetului de stat.
    [Art.13 lit.c) introdusă prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    Articolul 14. Competenţa Agenţiei
    (1) De competenţa Agenţiei ţin:
    a) coordonarea iniţierii parteneriatelor publice-private la nivel naţional;
    [Art.14 al.(1), lit.a) modificată prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    b) asistarea partenerului public în identificarea obiectivelor proiectelor de parteneriat public-privat de interes naţional, elaborarea cerinţelor generale privind selectarea partenerului privat, precum şi a condiţiilor parteneriatului public-privat propuse de către autorităţile administraţiei publice centrale în baza studiilor de fezabilitate, prezentarea acestora Guvernului spre aprobare;
    [Art.14 al.(1), lit.b) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
   
b1) avizarea studiilor de fezabilitate pentru parteneriatele public-private de interes naţional şi local;
    [Art.14 al.(1), lit.b1) introdusă prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    c) elaborarea şi punerea în aplicare a documentaţiei standard pentru procedurile de selectare a partenerilor privaţi, diseminarea celor mai bune practici şi recomandări în domeniul realizării parteneriatului public-privat;
    d) monitorizarea şi evaluarea realizării parteneriatelor public-private, inclusiv prin participarea în activitatea comisiilor de monitorizare a contractelor de parteneriat public-privat semnate de autoritățile administrației publice centrale și locale;
    [Art.14 al.(1), lit.d) modificată prin LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18]
    [Art.14 al.(1), lit.d) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    e) acordarea către partenerii publici şi partenerii privaţi a asistenţei necesare aplicării prezentei legi;
    f) publicarea comunicatelor informative şi a documentelor aferente procedurii de selectare a partenerilor privaţi pe pagina web a Agenţiei;
    [Art.14 al.(1), lit.f) modificată prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    g) ţinerea evidenţei parteneriatelor publice-private şi al riscurilor aferente realizării fiecărui parteneriat;
    [Art.14 al.(1), lit.g) modificată prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    h) acordarea, la cererea oricărei persoane, de consultaţii în domeniul parteneriatului public-privat şi instruirea personalului partenerilor publici;
    [Art.14 al.(1), lit.h) modificată prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    i) identificarea deficienţelor şi barierelor din calea realizării eficiente a parteneriatelor publice-private; prezentarea către Guvern a rapoartelor anuale, publicarea analizelor statistice privind proiectele de parteneriat public-privat;
    j) identificarea potenţialelor parteneriate publice-private în baza informaţiilor transmise de partenerii publici şi facilitarea contactelor între aceştia şi potenţialii parteneri privaţi;
    k) solicitarea de la organele competente a informaţiilor necesare exercitării atribuţiilor.
    (2) În vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Agenţia poate atrage, după caz, experţi independenţi.
    (3) Termenul de avizare a studiilor de fezabilitate pentru parteneriatele public-private este de 30 de zile din momentul recepţionării de către Agenţie a adresării autorităţii publice respective. În cazul în care autoritatea publică respectivă nu primeşte răspuns în termenul prevăzut, avizul se consideră pozitiv.
    [Art.14 al.(3) introdus prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    Articolul 15. Competenţa autorităţilor administraţiei publice locale
    (1) De competenţa consiliului local sau raional, după caz, ţin:
    a) aprobarea listei bunurilor proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale, a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public local propuse pentru parteneriat public-privat;
    b) aprobarea obiectivelor şi a condiţiilor parteneriatului public-privat, a cerinţelor generale privind selectarea partenerului privat;
    b1) prezentarea semestrială Agenției a informației privind implementarea parteneriatelor publice-private și privind realizarea prevederilor contractuale;
    [Art.15 al.(1), lit.b1) introdusă prin LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18]
    c) aprobarea tarifelor la serviciile publice de gospodărie comunală în condiţiile legislaţiei;
    [Art.15 al.(1), lit.c) modificată prin LP37 din 19.03.15, MO94-97/17.04.15 art.145]
    d) desemnarea membrilor comisiilor de selectare a partenerului privat;
    e) asigurarea publicării comunicatului informativ;
    [Art.15 al.(1), lit.e) introdusă prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    f) aprobarea proiectelor contractelor de parteneriat public-privat.
    [Art.15 al.(1), lit.f) introdusă prin LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18]
    [Art.15 al.(1), lit.f) introdusă prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    (2) De competenţa primarului sau a preşedintelui raionului, după caz, ţin:
    a) semnarea contractelor de parteneriat public-privat în forma negociată şi expedierea în adresa Agenţiei a copiilor acestora pentru a fi luate la evidenţă;
    [Art.15 al.(2), lit.a) modificată prin LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18]
    [Art.15 al.(2), lit.a) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    b) asigurarea monitorizării şi controlului realizării proiectelor de parteneriat public-privat în raza unităţii administrativ-teritoriale respective.
    (3) Prevederile prezentului articol se aplică, în mod corespunzător, şi autorităţilor administraţiei publice din unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special.
    [Art.15 al.(3) introdus prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    Articolul 16. Consiliul Naţional pentru Parteneriatul Public-Privat
    (1) Consiliul Naţional pentru Parteneriatul Public-Privat (denumit în continuare Consiliu) este o structură funcţională de competenţă generală, fără personalitate juridică, constituită pe lîngă Guvern pentru evaluarea politicii statului în domeniul parteneriatului public-privat, pentru definirea priorităţilor şi strategiilor de implementare a parteneriatului public-privat în Republica Moldova.
    (2) Componenţa Consiliului şi regulamentul lui se aprobă de Guvern.
    [Art.16 al.(2) modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
Capitolul IV
OBIECTUL PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT.
FORMELE CONTRACTUALE ŞI MODALITĂŢILE
 LUI DE REALIZARE

    Articolul 17. Obiectul parteneriatului public-privat
    (1) Parteneriatul public-privat se bazează pe cooperarea între partenerul public şi partenerul privat avînd ca scop sporirea eficienţei patrimoniului public, fiecare partener asumîndu-şi riscuri şi responsabilităţi concrete.
    (2) Obiect al parteneriatului public-privat pot fi orice bunuri, inclusiv cele atribuite domeniului public, lucrare, serviciu public sau funcţie exercitată de partenerul public, cu excepţia celor interzise expres de lege.
    [Art.17 al.(2) modificat prin LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18]
    (3) Parteneriatul public-privat poate fi constituit avînd ca obiect elemente ale infrastructurii şi/sau servicii de utilitate publică existente sau crearea acestora.
    [Art.17 al.(3) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    Articolul 18. Principalele forme contractuale de realizare a parteneriatului
                         public-privat
    (1) Parteneriatul public-privat se realizează prin următoarele forme:
    a) contract de antrepriză/prestări servicii;
    b) contract de administrare fiduciară;
    c) contract de locaţiune/arendă;
    d) contract de concesiune;
    e) contract de societate comercială sau de societate civilă;
    [Art.18 al.(1), lit.e) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
   
f) alte forme contractuale neinterzise de lege, prin contract de parteneriat public-privat sau prin îmbinarea formelor stabilite la lit. a)–e).
    [Art.18 al.(1), lit.f) modificată prin LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18]
    [Art.18 al.(1), lit.f) introdusă prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
   (2) Realizarea parteneriatului public-privat prin intermediul contractului de antrepriză/prestări servicii are ca obiect: executarea de lucrări și/sau prestarea de servicii publice; transmiterea în posesiune și folosință temporară a bunurilor proprietate publică necesare executării lucrărilor/prestării serviciilor; prestarea de servicii publice contra plată de către partenerul privat; executarea lucrărilor de proiectare, construcție, reconstrucție și/sau reparație capitală; gestionarea și deservirea atît a elementelor infrastructurii, cît și a altor bunuri proprietate publică.
    [Art.18 al.(2) în redacția LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18]
    [Art.18 al.(2) în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    (3) Realizarea parteneriatului public-privat prin intermediul contractului de administrare fiduciară are ca obiect asigurarea unei bune gestionări a proprietăţii publice bazată pe criteriile de performanţă stabilite în contract. În acest caz, partenerul public transmite partenerului privat gestionarea riscurilor de management şi a riscurilor legate de asigurarea funcţionării obiectului parteneriatului public-privat, dacă contractul nu prevede altfel.
    (4) Realizarea parteneriatului public-privat prin intermediul contractului de locaţiune/arendă are ca obiect transmiterea în posesiune şi folosinţă temporară a bunurilor proprietate publică. Partenerul privat este responsabil de utilizarea la destinaţie a bunului şi de colectarea plăţilor pentru lucrările efectuate şi serviciile prestate. Preţul contractului se stabileşte de către părţi şi nu poate fi mai mic de cuantumul minim al chiriei stabilit în legea anuală a bugetului de stat.
    (5) Realizarea parteneriatului public-privat prin intermediul contractului de concesiune are loc în conformitate cu legislaţia privind concesiunile.
    (6) Parteneriatul public-privat poate fi realizat şi prin asocierea partenerului public şi partenerului privat, fie în baza unui contract de societate civilă, fără crearea vreunei persoane juridice, fie prin crearea unei societăţi comerciale (societate cu răspundere limitată ori societate pe acţiuni) avînd la bază capital mixt (public-privat). Parteneriatul public-privat sub formă de societate comercială poate fi iniţiat inclusiv prin vindere prin concurs de către partenerul public a unei cote-părţi din capitalul social al societăţii comerciale.
   [Art.18 al.(7) abrogat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    (8) Asupra contractelor prevăzute în prezentul articol se aplică şi prevederile Codului civil.
    (9) Relaţia de parteneriat public-privat se stabileşte doar în bază de concurs, indiferent de forma lui contractuală de realizare.
    (10) În cadrul realizării parteneriatelor public-private de interes național, concursul de selectare a partenerului privat este organizat de autoritatea administrativă centrală desemnată de către Guvern, iar autoritățile publice locale pot semna contracte de parteneriat public-privat cu partenerul privat selectat în modul stabilit, fără organizarea unui concurs.
    [Art.18 al.(10) introdus prin LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18]
    Articolul 19. Modalităţile de realizare a contractelor de parteneriat
                         public-privat
    (1) În funcţie de nivelul de implicare a partenerului privat, se definesc următoarele modalităţi de realizare a contractelor de parteneriat public-privat:
    a) proiectare-construcţie-operare, prin care construcţia şi exploatarea obiectului parteneriatului public-privat sînt transferate partenerului privat pentru cel mult 50 de ani. Proiectul de parteneriat public-privat se poate finanţa integral de către partenerul privat. La expirarea contractului încheiat cu partenerul public, obiectul parteneriatului public-privat se transferă cu titlu gratuit partenerului public în bună stare, funcţional şi liber de orice sarcină sau obligaţie;
    b) construcţie-operare-reînnoire, prin care partenerul privat îşi asumă finanţarea construcţiei obiectului parteneriatului public-privat, precum şi toate costurile de întreţinere a acestuia pe o durată de cel mult 50 de ani. Partenerului privat i se permite perceperea, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a tarifelor corespunzătoare pentru utilizarea bunului public într-o perioadă stabilită. La expirarea contractului, obiectul parteneriatului public-privat se transferă cu titlu gratuit partenerului public în bună stare, funcţional şi liber de orice sarcină sau obligaţie;
    c) construcţie-operare-transfer, prin care partenerul privat îşi asumă construcţia, finanţarea, exploatarea şi întreţinerea unui bun public. Investitorului i se permite să perceapă tarife de utilizare pentru a-şi recupera investiţia şi a-şi acoperi costurile de întreţinere, precum şi pentru a obţine un profit rezonabil. La finalizarea contractului, bunul public este transferat cu titlu gratuit autorităţii publice în bună stare şi liber de orice sarcină sau obligaţie;
    d) construcţie-transfer-operare, prin care partenerul privat îşi asumă construcţia unui bun care se transmite în proprietate partenerului public imediat după finalizarea construcţiei, iar partenerul public, la rîndul său, îl transmite în folosinţă partenerului privat;
    e) locaţiune-dezvoltare-operare, prin care partenerul privat obţine în folosinţă temporară sau în posesiune şi folosinţă temporară un bun public, obligîndu-se să achite în rate preţul acestuia în decursul unei perioade care nu va depăşi  50 de ani. Dacă în contract nu se prevede altfel, partenerul public dobîndeşte dreptul de a obţine venituri din furnizarea serviciilor de către partenerul privat, iar la finalizarea contractului, bunul public este transferat autorităţii publice în bună stare şi liber de orice sarcină sau obligaţie;
    f) reabilitare-operare-transfer, prin care bunul public este transferat partenerului privat, care are obligaţia de a reabilita, opera şi întreţine bunul public pentru o perioadă care nu poate depăşi 50 de ani. La expirarea contractului, bunul public se transferă cu titlu gratuit partenerului public în bună stare, funcţional şi liber de orice sarcină sau obligaţie.
    (2) Parteneriatul public-privat poate fi realizat şi prin alte modalităţi care nu sînt interzise expres de lege.
    Articolul 20. Condiţiile specifice înaintate faţă de formele contractuale
                         de realizare a parteneriatului public-privat
    (1) Indiferent de forma de realizare a parteneriatului public-privat, contractul încheiat între partenerul public şi partenerul privat trebuie să conţină cel puţin următoarele:
    a) date despre părţile contractante; 
    b) drepturile şi obligaţiile părţilor, după caz:
    - obligaţia partenerului privat privind crearea şi reconstrucţia obiectului parteneriatului public-privat;
    - obligaţia partenerului privind efectuarea reparaţiei obiectului parteneriatului public-privat în cazul în care acest fapt a fost inclus în lista cerinţelor partenerului public sau a fost asumat de partenerul privat la etapa desfăşurării concursului de selectare a partenerului privat;
    - obligaţia partenerului privat cu privire la păstrarea, în conformitate cu legislaţia, a facilităţilor pentru unele categorii ale populaţiei;
    - obligaţia partenerului public privind cofinanţarea obiectului parteneriatului public-privat;
    c) descrierea (caracteristica tehnico-economică) a obiectului parteneriatului public-privat;
    d) termenul contractului şi etapele de realizare a parteneriatului public-privat, volumul investiţiilor partenerului public şi ale partenerului privat;
    e) termenul de dare în exploatare a obiectului parteneriatului public-privat, după caz;
    f) reguli privind modul de folosire a terenului aflat în proprietatea partenerului public;
    g) date privind volumul bunurilor care urmează a fi produse, al lucrărilor care urmează a fi executate, al serviciilor care urmează a fi prestate, precum şi date privind calitatea lor, după caz; 
    h) mărimea plăţii pentru utilizarea obiectului parteneriatului public-privat, forma, termenul şi procedura de achitare;
    i) clauze privind repartizarea riscurilor;
    j) modalitatea şi procedura de restituire a obiectului parteneriatului public-privat la momentul expirării termenului parteneriatului public-privat, după caz;
    k) clauza de reparare/despăgubire a prejudiciilor; răspunderea pentru neexecutarea obligaţiilor în cazul rezoluţiunii, rezilierii şi/sau revocării contractului, după caz;
    [Art.20 al.(1), lit.k) modificată prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    l) criteriile de performanţă în cazul contractului de administrare fiduciară.
    (2) În funcţie de specificul obiectului parteneriatului public-privat, în contracte pot fi incluse şi alte clauze convenite de părţi.
    Articolul 21. Dreptul de proprietate asupra produsului intelectual
                         creat în procesul realizării parteneriatului public-privat
    Dreptul de proprietate asupra produsului intelectual creat în procesul realizării parteneriatului public-privat se dobîndeşte în modul prevăzut în contract.
Capitolul V
CONTROLUL REALIZĂRII PARTENERIATULUI
 PUBLIC-PRIVAT

    Articolul 22. Controlul realizării parteneriatului public-privat
    (1) Partenerul public efectuează control anual asupra modului de realizare a parteneriatului public-privat, inclusiv prin desemnarea unui auditor independent.
    (2) Partenerul privat este obligat să asigure partenerului public accesul liber la obiectul parteneriatului public-privat, precum şi la toate informaţiile şi documentele aferente realizării parteneriatului public-privat.
    (3) Încălcarea clauzelor contractuale şi orice alte abateri identificate prin control, efectuat conform alin. (1) şi (2), se înlătură imediat sau în termenul convenit prin acord scris încheiat între partenerul public şi partenerul privat.
    (4) Controlul realizării parteneriatului public-privat îl poate exercita şi organele de control/audit ale statului în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 23. Responsabilitatea şi răspunderea partenerului public
                          şi celui privat
    (1) Partenerul privat este responsabil de executarea obligaţiilor asumate în cadrul parteneriatului public-privat. În cazul în care parteneriatul public-privat are la bază construcţia sau reconstrucţia elementelor infrastructurii şi/sau a obiectelor ce asigură prestarea serviciilor de utilitate publică, partenerul privat este responsabil de calitatea construcţiei sau a reconstrucţiei obiectului parteneriatului public-privat, inclusiv de respectarea cerinţelor faţă de documentaţia de proiect, documentaţia tehnică şi de reglementare tehnică.
    [Art.23 al.(1) modificat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    (2) În cazul în care una dintre părţi nu respectă obligaţiile asumate sau în cazul incapacităţii ei de a îndeplini aceste obligaţii, cealaltă parte este îndreptăţită să ceară rezilierea contractului, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puţin 3 luni.
    (3) Părţile poartă răspundere pentru modificarea unilaterală a condiţiilor de executare a contractului de parteneriat public-privat. Dacă, prin modificarea condiţiilor de realizare a parteneriatului public-privat, s-au adus prejudicii unuia dintre parteneri, partea vinovată va fi obligată să repare aceste prejudicii.
    [Art.23 al.(3) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    Articolul 24. Accesul la informaţie
    (1) Partenerul privat este obligat să prezinte, la cerere, informaţia despre realizarea parteneriatului public-privat, precum şi despre sarcinile şi competenţele sale, despre drepturile şi obligaţiile consumatorilor şi ale clienţilor săi, cu excepţia informaţiilor oficiale cu accesibilitate limitată, a informaţiilor cu caracter personal şi a informaţiilor ce constituie secret de stat ori secret comercial.
    [Art.24 al.(1) modificat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    (2) Partenerul public nu are dreptul să divulge informaţia confidenţială despre partenerul privat. Tipul şi caracterul unei astfel de informaţii se stabilesc de părţi.
Capitolul VI
INIŢIEREA ŞI ÎNCETAREA PARTENERIATULUI
 PUBLIC-PRIVAT. PROCEDURA SELECTĂRII
 PARTENERULUI PRIVAT

    Articolul 25. Procedura de iniţiere a parteneriatului public-privat
    Procedura de iniţiere a parteneriatului public-privat şi procedura de selectare a partenerului privat includ următoarele etape:
    a) identificarea obiectului parteneriatului public-privat, determinarea partenerului public și înaintarea acestora Guvernului spre aprobare, prin includerea în lista proiectelor propuse parteneriatului public-privat de către autorităţile publice centrale sau în lista lucrărilor și serviciilor de interes public naţional propuse parteneriatului public-privat;
    [Art.25 lit.a) modificată prin LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18]
    [Art.25 lit.a) în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
   
[Art.25 lit.a1) abrogată prin LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18]
    [Art.25 lit.a1) introdus prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    b) elaborarea, de către partenerul public, grupul de experţi sau de către persoana desemnată de aceştia, a unui studiu de fezabilitate care să demonstreze oportunitatea iniţierii parteneriatului public-privat – justificarea tehnică şi economică a proiectului de parteneriat public-privat, caracteristicile principale, indicatorii tehnico-economici ai parteneriatului public-privat, identificarea şi analiza riscurilor (riscul politic, legislativ, financiar şi economic, riscul de executare, de mediu);
    c) avizarea studiului de fezabilitate de către Agenţie, în condiţiile stabilite de Guvern;
    [Art.25 lit.c) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
   
c1) aprobarea de către Guvern a obiectivelor parteneriatului public-privat, a bunurilor aferente lucrărilor şi serviciilor ce fac obiectul parteneriatului public-privat, a cerințelor generale de selectare a partenerului privat şi a condițiilor parteneriatului public-privat;
    [Art.25 lit.c1) introdusă prin LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18]
    d) elaborarea de către partenerul public a documentaţiei necesare concursului de selectare a partenerului privat, care include:
    - descrierea obiectului parteneriatului public-privat;
    - condiţiile realizării parteneriatului public-privat;
    - modelul contractului de parteneriat public-privat;
    [Art.25 lit.d) modificată prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Art.25 lit.d) modificată prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    e) desemnarea de către partenerul public a membrilor comisiei de selectare a partenerului privat;
    f) publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a unui comunicat informativ privind desfăşurarea concursului de selectare a partenerului privat;
    [Art.25 lit.f) modificată prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    g) transmiterea spre publicare sau publicarea pe pagina web a Agenţiei a documentaţiei necesare concursului de selectare a partenerului privat;
    [Art.25 lit.g) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    h) primirea şi examinarea ofertelor;
    i) adoptarea deciziei asupra desemnării partenerului privat sau respingerii tuturor ofertelor primite.
    [Art.25 lit.i) modificată prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    Articolul 26. Comunicatul informativ
    (1) Comunicatul informativ este valabil cel puțin 30 de zile, dar nu mai mult de 90 de zile calendaristice din ziua publicării lui în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. El trebuie să conţină:
    [Art.26 al.(1) modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    a) intenţia de stabilire a unui raport de parteneriat public-privat, precum şi obiectivul acestuia;
    [Art.26 al.(1), lit.a) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    b) denumirea partenerului public;
    c) descrierea obiectului parteneriatului public-privat, indicarea ariei geografice de amplasare a acestuia;
    d) durata parteneriatului public-privat;
    e) informaţie despre procedurile de selectare a partenerului privat;
    f) informaţie despre modalitatea obţinerii documentaţiei de concurs;
    g) adresa şi termenul-limită de prezentare a ofertelor;
    h) cerinţele faţă de ofertanţi şi datele care urmează a fi incluse în ofertă;
    i) informaţie despre criteriile de selectare a celei mai bune oferte şi/sau despre criteriile aplicate în cazul unui dialog competitiv;
    j) informaţie despre locul şi data examinării ofertelor;
    k) termenul în care ofertanţii sînt informaţi în privinţa rezultatelor concursului;
    l) modalitatea de repartizare a riscurilor;
    m) indicatorii de performanţă şi criteriile de evaluare.
    (2) La decizia partenerului public şi în funcţie de obiectul parteneriatului public-privat, în comunicatul informativ pot fi incluse şi alte date decît cele enumerate la alin. (1).
    (3) Din ziua publicării comunicatului informativ, partenerul public permite accesul tuturor persoanelor la documentaţia concursului de selectare a partenerului privat.
    [Art.26 al.(3) modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    Articolul 27. Comisia de selectare a partenerului privat
    (1) Pentru desfăşurarea procedurii de selectare a partenerului privat, partenerul public creează o comisie de selectare a partenerului privat pentru fiecare bun propus ca obiect al parteneriatului public-privat. Comisia va fi formată dintr-un număr impar de membri persoane fizice, nu mai mic de 5, care trebuie să includă cel puţin un specialist în economie, un specialist în jurisprudenţă, un reprezentant al Agenţiei şi un specialist în domeniul în care se iniţiază parteneriatul public-privat. Comisia este condusă de un preşedinte, desemnat de partenerul public.
    (2) Faţă de membrii comisiei se aplică în mod unitar prevederile Legii cu privire la conflictul de interese.
    (3) Comisia de selectare a partenerului privat îndeplineşte următoarele funcţii:
    a) primeşte cererile de participare la concurs;
    b) pune la dispoziţia participanţilor la concurs documentaţia respectivă şi explică modul ei de completare;
    c) defineşte criteriile de selectare a partenerului privat şi verifică respectarea lor;
    c1) aprobă documentația standard aferentă concursului de selectare a partenerului privat;
    [Art.27 al.(3), lit.c1) introdusă prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    d) primeşte ofertele înaintate de ofertanţi şi le examinează;
    e) desemnează învingătorul concursului şi informează în scris participanţii la concurs despre rezultate;
    f) transmite spre publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Agenţiei informaţia despre rezultatele procedurii de selectare a partenerului privat.
     [Art.27 al.(3), lit.f) modificat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    (4) Şedinţa comisiei de selectare a partenerului privat este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din membrii comisiei. Deciziile comisiei se adoptă cu majoritatea simplă de voturi din numărul total al membrilor ei. Fiecare membru are dreptul la un singur vot.
    (5) Lucrările şedinţei comisiei de selectare a partenerului privat se consemnează în proces-verbal, semnat de toţi membrii comisiei prezenţi la şedinţă.
    (6) Nu pot fi membri ai comisiei de selectare a partenerului privat participanţii la concurs, persoanele care fac parte din conducerea persoanei juridice care a depus cerere de participare la concurs şi nici persoanele afiliate acesteia.
    Articolul 28. Cerinţele privind oferta
    (1) Pentru participare la concurs, ofertantul înaintează comisiei de selectare a partenerului privat o ofertă, care trebuie să conţină:
    a) denumirea sau numele ofertantului, sediul sau domiciliul lui;
    b) experienţa ofertantului în domeniul obiectului parteneriatului public-privat propus;
    c) descrierea perspectivei de dezvoltare a obiectului parteneriatului public-privat;
    d) confirmarea de către ofertant a abilităţilor sale de realizare a obiectivelor parteneriatului public-privat, precum şi a veridicităţii documentelor prezentate;
    [Art.28 al.(1), lit.d) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
   
j) în funcţie de specificul obiectului parteneriatului public-privat, şi alte informaţii în conformitate cu documentele de concurs obţinute de la partenerul public.
    [Art.28 al.(1), lit.j) introdusă prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    e) propunerea tehnică şi financiară privind realizarea proiectului de parteneriat public-privat;
    f) date despre calitatea preconizată a bunurilor, lucrărilor sau serviciilor, după caz;
    g) informaţie privind etapele de realizare a proiectului de parteneriat public-privat cu descrierea completă a lucrărilor din fiecare etapă;
    h) cerinţele faţă de garanţiile date de partenerul public sau de stat;
    i) informaţie despre tarifele pe care ofertantul intenţionează să le aplice, după caz;
    i1) modalitatea de recuperare a investițiilor;
    [Art.28 al.(1), lit.i1) introdusă prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    (2) Ofertele se prezintă comisiei de selectare a partenerului privat în limba de stat, în plic sigilat, la adresa indicată în comunicatul informativ. Comisia eliberează ofertantului, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei.
    [Art.28 al.(2) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    (3) Ofertele se înscriu, în ordinea primirii, în registrul comisiei de selectare a partenerului privat, indicîndu-se data şi ora primirii.
    (4) Ofertele primite şi înregistrate după termenul-limită prevăzut în comunicatul informativ nu se admit la concurs şi se restituie ofertanţilor fără a fi deschise.
    [Art.28 al.(4) modificat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    (5) Comisia de selectare a partenerului asigură confidenţialitatea ofertelor primite.
    Articolul 29. Evaluarea ofertelor
    (1) În cel mult 30 de zile calendaristice din data expirării termenului comunicatului informativ, comisia de selectare a partenerului privat examinează ofertele depuse.
    (2) Ofertele depuse se evaluează potrivit criteriilor stabilite în comunicatul informativ. Fiecare membru al comisiei trebuie să prezinte în scris preşedintelui comisiei opinia sa argumentată privind fiecare ofertă, ţinînd cont de corespunderea acesteia criteriilor stabilite.
    (3) Pentru a se încheia contract cu cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic, comisia de selectare a partenerului privat evaluează ofertele potrivit următoarelor criterii: calitatea, preţul, valoarea tehnică, caracterul estetic şi funcţional, caracteristicile de mediu, costurile de funcţionare, rentabilitatea, serviciile post-vînzare şi asistenţa tehnică, data livrării şi termenul de livrare sau de execuţie.
    (4) După examinarea tuturor ofertelor primite, comisia de selectare a partenerului privat întocmeşte raportul de evaluare a ofertelor recepţionate şi decide asupra desemnării partenerului privat sau respingerii tuturor ofertelor.
    (5) Ofertele necîştigătoare şi documentele anexate se păstrează timp de 3 ani în arhiva partenerului public, după care se nimicesc.
    [Art.29 al.(6) abrogat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Art.29 al.(7) abrogat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]

    Articolul 30. Încheierea contractului de parteneriat public-privat
    (1) După desemnarea celei mai bune oferte, comisia de selectare a partenerului privat elaborează, în cel mult 30 de zile de la data deciziei respective, un proiect de contract care să întrunească datele prevăzute la art. 20 şi îl va transmite ofertantului desemnat învingător.
    (2) Proiectul de contract se negociază în cel mult 30 de zile calendaristice din data primirii lui de către ofertantul desemnat învingător.
    (3) În cazul în care, la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), ofertantul desemnat învingător refuză semnarea contractului, comisia pentru selectarea partenerului privat este în drept să desemneze în calitate de învingător ofertantul clasat pe locul imediat următor conform rezultatelor evaluării.
    (4) Proiectul contractului de parteneriat public-privat în forma negociată urmează a fi aprobat şi semnat de autoritatea publică abilitată.
    [Art.30 al.(4) introdus prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    Articolul 31. Încetarea parteneriatului public-privat
    (1) Parteneriatul public-privat încetează:
    a) la expirarea contractului încheiat între partenerul public şi partenerul privat;
    b) în baza acordului dintre partenerul public şi partenerul privat;
    c) în alte cazuri prevăzute de lege sau de contract.
    (2) În cazul încetării contractului de parteneriat public-privat prin expirare, partenerul privat este obligat să restituie în mod gratuit partenerului public obiectul parteneriatului public-privat liber de orice sarcini. În acord cu partenerul public pot rămîne în proprietatea partenerului privat bunurile construite și/sau procurate din sursele alocate de partenerul privat, precum și îmbunătățirile aduse obiectului contractului, dacă acestea pot fi separate de obiectul în cauză fără a-l prejudicia și acest lucru este prevăzut în contract.
    [Art.31 al.(2) modificat prin LP302 din 30.11.18, MO462-466/12.12.18 art.778; în vigoare 12.12.18]
    [Art.31 al.(2) modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    (3) În cazul încetării parteneriatului public-privat, partenerul privat este obligat să asigure continuitatea activităţii sau prestării serviciilor în condiţiile stipulate în contract, pînă la preluarea acestora de către partenerul public.
    (4) În cazul în care sesizează existenţa unor cauze sau iminenţe producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea desfăşurării activităţii sau prestării serviciului de interes public, partenerul privat notifică imediat partenerul public despre acest fapt în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau a serviciului.
    Articolul 32. Evidenţa parteneriatelor public-private
    [Art.32 titlul în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    (1) Pentru asigurarea evidenţei bunurilor proprietate publică, lucrărilor şi serviciilor în a căror bază s-au instituit parteneriate public-private, copiile contractelor încheiate cu partenerii privaţi se transmit Agenţiei pentru a fi înscrise în Registrul patrimoniului public, în modul stabilit de Guvern.
    [Art.32 al.(1) în redacţia LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
    (2) În Registrul patrimoniului public se includ date despre obiectul contractului şi durata realizării lui, despre termenele de efectuare a investiţiilor şi de plată a redevenţei, despre obligaţiile de mediu, alte informaţii ce ţin de realizarea parteneriatului public-privat.
    [Art.32 al.(2) modificat prin LP181 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.559]
Capitolul VII
GARANŢIILE, RISCURILE ŞI MODUL DE
SOLUŢIONARE A LITIGIILOR

    Articolul 33. Garanţiile
    (1) Dacă în perioada de acţiune a contractului de parteneriat public-privat se adoptă acte legislative şi/sau normative care înrăutăţesc situaţia partenerului privat astfel încît acesta rămîne lipsit de ceea ce era în drept să obţină prin încheierea contractului, părţile pot modifica condiţiile contractului pentru asigurarea intereselor patrimoniale ale partenerului privat existente la data încheierii contractului.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care se modifică reglementările tehnice sau actele normative ce reglementează raporturile de protecţie a resurselor subsolului, a mediului şi a sănătăţii populaţiei.
    Articolul 34. Garanţiile pentru partenerul public
    (1) În cazurile expres prevăzute de lege sau de contract, partenerul privat este obligat se depună garanţie pentru folosirea obiectului parteneriatului public-privat. Forma, valoarea şi modul de gestiune a garanţiei se stabilesc de părţi.
    (2) Partenerul privat este obligat să depună garanţie faţă de partenerul public în termen de 90 de zile de la data semnării contractului de parteneriat public-privat.
    (3) Pînă la realizarea integrală a contractului de parteneriat public-privat, partenerul privat nu este în drept să înstrăineze, să pună în gaj ori să dispună în orice alt mod de obiectul parteneriatului public-privat fără acordul partenerului public.
    Articolul 35. Riscurile şi repartizarea lor
    (1) În procesul efectuării studiului de fezabilitate, partenerul public este obligat să identifice riscurile aferente realizării parteneriatului public-privat.
    (2) Principalele tipuri de riscuri şi modalitatea distribuirii lor se aprobă de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    Articolul 36. Modul de soluţionare a litigiilor
    (1) În caz de litigiu, părţile vor întreprinde toate măsurile de soluţionare a lui pe cale amiabilă.
    (2) Părţile pot conveni asupra medierii sau arbitrajului ca modalitate de soluţionare a litigiilor apărute în procesul de realizare a parteneriatului public-privat.
Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 37
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării.
    (2) În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, Guvernul:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri de aducere a legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    c) va asigura elaborarea şi aprobarea de acte normative necesare aplicării prezentei legi.
    (3) Contractele încheiate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi nu se supun înregistrării de către Agenţie conform art. 32.

    VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Maria POSTOICO

    Nr. 179-XVI. Chişinău, 10 iulie 2008.