HGA987/2008
ID intern unic:  329018
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 987
din  26.08.2008
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea
normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind
prezenţa Trichinellei în carne
Publicat : 05.09.2008 în Monitorul Oficial Nr. 167-168     art Nr : 996
    Abrogată prin HG1086 din 14.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1218

    MODIFICAT
   
HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541
    HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89

   
    NOTĂ:
    în tot textul anexei, sintagma „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, la cazul gramatical corespunzător prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541


    În scopul prevenirii apariţiei bolilor umane provocate de consumul de carne infestată cu Trichinella, al stabilirii normelor specifice privind examenul cărnii la prezenţa Trichinellei şi pentru executarea Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, art. 431), precum şi în conformitate cu Legea nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54,  art. 153), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenţa Trichinellei în carne (se anexează).
    2. Finanţarea măsurilor stipulate în sus-numitul Regulament se va efectua din contul şi în limita alocaţiilor financiare, prevăzute în bugetul de stat.
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr.221-XVI  din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
    [Pct.2 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]

    PRIM-MINISTRU                                                   Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare          Anatolie Gorodenco
    Ministrul sănătăţii                                                     Larisa Catrinici

    Nr. 987. Chişinău, 26 august 2008.


Aprobat
prin  Hotărîrea Guvernului
nr.987 din 26 august 2008

Regulamentul
cu privire la stabilirea normelor specifice aplicabile
controalelor oficiale
privind prezenţa Trichinellei în carne
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la stabilirea normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenţa Trichinellei în carne (în continuare – Regulament) stabileşte aceste norme şi are drept scop prevenirea, eliminarea sau reducerea riscurilor de infestaţie cu Trichinella pînă la niveluri acceptabile pentru sănătatea publică şi a animalelor.
    2. Noţiunile de bază utilizate în prezentul Regulament au următoarele semnificaţii:
    Trichinella – orice nematod care aparţine speciei Trichinella spiralis;
    marcă de sănătate – marcă ce indică faptul că, atunci cînd a fost aplicată, au fost efectuate controale oficiale în conformitate cu prezentul Regulament;
    control sanitar-veterinar – activitate de prevenire, depistare şi  suprimare a încălcărilor cerinţelor sanitar-veterinare de către persoanele fizice şi juridice privind prezenţa Trichinellei în carne;
    exploataţie – orice unitate, întreprindere, construcţie sau, în cazul fermelor în aer liber, orice loc amenajat sau neamenajat, în care sînt crescute, ţinute sau manipulate animale;
    exploataţie oficial indemnă de Trichinella – unitate în care sînt crescute, ţinute sau manipulate animale şi pe teritoriul căreia nu s-a depistat prezenţa Trichinellei în carne, în cursul ultimilor 10 ani, fiind recunoscută oficial de către autoritatea sanitar-veterinară competentă ca indemnă de Trichinella;
    carcasă – corpul întreg al unui animal de măcelărie după scurgerea sîngelui, eviscerare, tăierea membrelor la nivelul carpului, tarsului, capului, cozii şi glandei mamare şi după jupuire pentru bovine, ovine, caprine şi solipede.
Capitolul II
Procedura prelevării, examinării cărnii în scopul
detectării prezenţei Trichinellei,
precum şi inspecţia
sanitară  veterinară şi modalitatea de elaborare

a planurilor de măsuri urgente
Secţiunea 1
Prelevarea eşantioanelor de pe carcase
    3. Medicul veterinar prelevă, în mod obligatoriu, eşantioane de pe carcasele de porci domestici în abatoare, cu ocazia examinărilor post-mortem.
    Se prelevă un eşantion de pe fiecare carcasă şi se supune unei examinări privind detectarea prezenţei Trichinellei, aplicînd una din următoarele metode de detectare:
    a) metoda digestiei artificiale;
    b) examenul trichineloscopic.
    4. Carnea de porc domestic care a fost supusă, sub supravegherea autorităţii sanitar-veterinare competente, unui tratament de congelare, stabilit de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, este scutită de examinarea privind detectarea prezenţei Trichinellei.
    5. Carcasele şi carnea de porc domestic, destinate pentru îngrăşare şi măcelărie, sînt examinate, în mod obligatoriu, în privinţa detectării prezenţei Trichinellei chiar şi în cazul în care animalele provin dintr-o exploataţie recunoscută oficial indemnă de Trichinella de către autoritatea sanitar-veterinară competentă, în conformitate cu procedura prevăzută la secţiunea 2, capitolul III al prezentului Regulament.
    6. Pînă la primirea rezultatelor examinării privind detectarea prezenţei Trichinellei şi cu condiţia ca agentul economic al sectorului alimentar să poată garanta o trasabilitate absolută, aceste carcase pot fi decupate în maximum şase părţi într-un abator sau într-o secţie de tranşare care se află în aceeaşi încăpere cu abatorul.
    7. Carcasele pot fi tranşate într-o secţie de tranşare ce aparţine abatorului sau care este separată de acesta, cu condiţia ca:
    a) procedura să fie supravegheată de autoritatea sanitar-veterinară competentă;
    b) secţia de tranşare să fie situată pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) în caz de rezultat pozitiv, toate părţile să fie declarate improprii consumului uman.
    8. Medicul veterinar prelevă, în mod sistematic, eşantioane de pe carcasele de cai, porci şi alte specii de animale de crescătorie sensibile la infestarea cu Trichinella în abatoare cu ocazia examinării post-mortem.
    Se prelevă un eşantion de pe fiecare carcasă şi se examinează în conformitate cu metodele stabilite de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.
Secţiunea 2
Examinarea ce vizează detectarea prezenţei
 Trichinellei şi aplicarea mărcii de sănătate

    9. Carcasele menţionate la pct. 3 al prezentului Regulament, sau părţi ale acestora, nu pot fi expediate din abator înainte de a fi cunoscut şi de a se fi dovedit negativ rezultatul examinării privind detectarea prezenţei Trichinellei.
    De asemenea, celelalte părţi ale animalului destinat consumului uman sau animal, care conţin ţesut muscular striat, nu pot fi expediate din abator înainte de a fi cunoscut şi de a se fi dovedit negativ rezultatul examinării privind detectarea prezenţei Trichinellei.
    10. Deşeurile animale şi subprodusele de origine animală care nu sînt destinate consumului uman şi care nu conţin muşchi striaţi pot fi expediate din abator înainte de a fi cunoscut rezultatul examinării privind detectarea prezenţei Trichinellei.
    Cu toate acestea, autoritatea sanitar-veterinară competentă poate impune realizarea unei examinări privind detectarea prezenţei Trichinellei sau un tratament prealabil al subproduselor de origine animală înainte de a permite expedierea lor din abator.
    11. În cazul în care în abator există o procedură care să asigure faptul că nici o parte din carcasele examinate nu vor fi permutate din camera de tranşare înainte să se confirme că rezultatele examenului ce are drept scop detectarea prezenţei Trichinellei sînt negative, se poate aplica marca de sănătate ce atestă sănătatea animalelor sau inofensivitatea produselor.
    12. Autoritatea sanitar-veterinară competentă se asigură că toţi specialiştii veterinari implicaţi în examinarea eşantioanelor privind detectarea prezenţei Trichinellei sînt instruiţi corect şi participă la:
    a) un program de control al calităţii testelor utilizate pentru detectarea prezenţei Trichinellei;
    b) o evaluare periodică a procedurilor testului şi a celor de înregistrare şi de analiză realizate în laborator.
Secţiunea 3
Planuri de măsuri  urgente
    13.Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor elaborează un plan de măsuri urgente în care trebuie să specifice cum va implementa prevederile prezentului Regulament în eventualitatea unui focar care dovedeşte prezenţa de Trichinella. Acest plan trebuie să stipuleze următoarele probleme:
    [Pct.13 modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89] 
    a) trasabilitatea carcasei (carcaselor) infestată (e) şi a părţii (părţilor) acesteia (acestora) care conţin ţesut muscular;
    b) măsurile privind tratarea carcasei (carcaselor)
infestată (e) şi a părţii (părţilor) acesteia (acestora);
    c) identificarea sursei de infestare şi a oricărei infestări din mediul sălbatic;
    d) toate măsurile ce urmează a fi luate la nivelul comerţului angro şi cu amănuntul;
    e) măsurile ce urmează a fi luate în cazul în care carcasele infestate nu pot fi identificate la abator;
    f) identificarea speciilor de Trichinella în carne.
Secţiunea 4
Inspecţia sanitară veterinară şi recunoaşterea
exploataţiilor oficial indemne de Trichinella

    14. Autoritatea sanitar-veterinară competentă va recunoaşte oficial exploataţiile indemne de Trichinella în cazul în care sînt îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 22-25 ale prezentului Regulament.
    15. Autoritatea sanitar-veterinară competentă efectuează inspectarea sanitară veterinară periodică a exploataţiilor  recunoscute ca indemne de Trichinella.
    Frecvenţa inspecţiilor sanitare veterinare se bazează pe riscul prezent, ţinînd seama de istoricul şi prevalenţa bolii, de constatările precedente, de zona geografică, de sensibilitatea faunei şi florei sălbatice locale, de practicile în materie de creştere, de supravegherea veterinară şi de nivelul de conformitate prezentat de crescători.
    16. Toate scroafele reproducătoare şi toţi vierii reproducători care provin din exploataţii indemne de Trichinella sînt examinaţi în conformitate cu pct. 3 al prezentului Regulament.
Secţiunea 5
Obligaţia agenţilor economici din sectorul
alimentar ce ţine de informare

    17. Agenţii economici din sectorul alimentar, responsabili de exploataţiile recunoscute oficial indemne de Trichinella, informează imediat autoritatea sanitar-veterinară competentă despre neîndeplinirea cel puţin a uneia din condiţiile prevăzute la pct. 22, 23 şi 25 ale prezentului Regulament sau în cazul în care o evoluţie a producţiei este susceptibilă de a repune în cauză statutul de exploataţie indemnă de Trichinella al exploataţiilor menţionate anterior.
    18. Autoritatea sanitar-veterinară competentă efectuează supravegherea porcilor domestici, a cailor şi a altor specii de animale sensibile la speciile din genul Trichinella, provenite din exploataţii recunoscute oficial indemne de Trichinella sau din regiuni în care riscul prezenţei Trichinellei la porcii domestici este recunoscut ca fiind neglijabil, în vederea verificării dacă aceste animale sînt efectiv indemne de Trichinella, precizînd frecvenţa testelor, numărul animalelor care urmează să fie supuse testelor şi examinărilor privind detectarea prezenţei paraziţilor Trichinella.
    Suplimentar, se recurge la metode serologice de îndată ce laboratorul Centrului Republican de Diagnostic Veterinar validează un test corespunzător.
Secţiunea 6
Retragerea recunoaşterii oficiale de exploataţie indemnă
de Trichinella sau de regiuni care prezintă
un risc neînsemnat
    19. În cazul în care porcii domestici sau alte specii animale sensibile la infestarea cu Trichinella, proveniţi dintr-o exploataţie oficial indemnă de Trichinella, obţin un rezultat pozitiv la testul privind prezenţa de Trichinella, autoritatea sanitar-veterinară competentă trebuie de îndată:
    1) să retragă recunoaşterea oficială de exploataţie indemnă de Trichinella acordată posesorului exploataţiei;
    2) să examineze toţi porcii domestici în timpul sacrificării, în conformitate cu pct. 3 al prezentului Regulament, şi să efectueze un test serologic asupra tuturor animalelor sensibile la infestarea cu Trichinella care se află în exploataţie, imediat ce laboratorul de referinţă validează un test corespunzător;
    3) să urmărească şi să testeze toate animalele reproducătoare care au ajuns în exploataţie şi, pe cît posibil, toate cele care au părăsit exploataţia în cursul perioadei minime de şase luni anterioare obţinerii rezultatului pozitiv. În acest sens, se prelevă eşantioane de carne şi se supun examinării privind detectarea prezenţei de Trichinella, efectuată cu aplicarea metodelor stabilite de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor; se poate, de asemenea,  utiliza un test serologic imediat ce laboratorul de referinţă validează un test corespunzător;
    4) pe cît posibil, să studieze propagarea infestării parazitare cauzate de distribuirea  cărnii provenite de la porci domestici sacrificaţi în cursul perioadei anterioare obţinerii rezultatului pozitiv;
    5) să efectueze o anchetă epidemiologică pentru descoperirea cauzei infestării;
    6) să mărească frecvenţa testelor efectuate în conformitate cu prevederile pct. 18 al prezentului Regulament şi să extindă domeniul de aplicare a acestuia;
    7) să ia măsurile corespunzătoare în cazul în care o carcasă infestată nu poate fi identificată la abator, în special:
    a) să mărească masa fiecărui eşantion de carne prelevat în vederea supunerii carcaselor suspecte la teste;
    b) să declare carcasele improprii consumului uman şi să ia măsurile corespunzătoare în vederea eliminării carcaselor sau părţilor de carcase suspecte şi a celor care au obţinut un rezultat pozitiv la test.
    20. Autoritatea sanitar-veterinară competentă retrage exploataţiilor recunoscute oficial indemne de Trichinella această recunoaştere în cazul în care:
    a) nu este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la capitolul III al prezentului Regulament;
    b) rezultatele serologice sau rezultatele de laborator obţinute ca urmare a prelevării de eşantioane de la porcii sacrificaţi demonstrează că exploataţia sau categoria de exploataţii nu poate fi considerată indemnă de Trichinella.
    21. După retragerea recunoaşterii statutului unei exploataţii, aceasta va fi din nou recunoscută oficial indemnă de Trichinella, de îndată ce s-au soluţionat neregularităţile constatate, iar condiţiile prevăzute la pct. 24 al prezentului Regulament au fost îndeplinite.
Capitolul III
Condiţii speciale aplicabile exploataţiilor oficial indemne de
Trichinella şi regiunilor care prezintă un risc neglijabil privind
prezenţa Trichinellei în carne

    Notă: În sensul prezentului capitol, prin „condiţii de adăpost controlate în sisteme de producţie integrată” se înţelege un mod de creştere a animalelor în care porcii se supun în permanenţă unui control din partea agentului economic din sectorul alimentar în ceea ce priveşte alimentaţia şi adăpostul.
Secţiunea 1
Obligaţii ce revin agenţilor economici din sectorul alimentar
    22. Agenţii economici din sectorul alimentar trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a obţine recunoaşterea de exploataţie oficial indemnă de Trichinella:
    1) să ia toate măsurile ce se impun la construcţia şi întreţinerea clădirilor pentru creşterea animalelor pentru a curma accesul rozătoarelor, oricăror alte mamifere în aceste încăperi;
    2) să aplice un program de combatere a animalelor dăunătoare, în special a rozătoarelor, prin evidenţa strictă a măsurilor aplicate, pentru a preveni orice infestare a porcilor;
    3) să se asigure că toate furajele provin de la o unitate care corespunde următoarelor cerinţe:
    a) menţinerea ordinei şi curăţeniei, iar, în caz de necesitate, efectuarea, după curăţare a dezinfectării corespunzătoare a instalaţiilor, echipamentelor, containerelor, cutiilor şi vehiculelor utilizate pentru producerea, prepararea, calibrarea, ambalarea, antrepozitarea şi transportul furajelor;
    b) asigurarea, în caz de necesitate, a respectării condiţiilor de producţie, transport şi antrepozitare igienică a furajelor, precum şi a curăţeniei acestora;
    c) utilizarea în permanenţă a apei curate pentru a evita pericolul de contaminare;
    d) prevenirea, pe cît e posibil, a pericolului de contaminare a furajelor din partea animalelor şi a organismelor dăunătoare;
    e) asigurarea că materialele ambalajelor nu constituie o sursă de contaminare periculoasă a furajelor;
    f) luarea în considerare a rezultatelor oricărei analize relevante a probelor prelevate din produsele primare sau a altor probe care prezintă importanţă pentru siguranţa hranei pentru animale;
    g) protejarea produselor primare fabricate, preparate, curăţate, ambalate, antrepozitate şi transportate de orice contaminare şi deteriorare;
    h) separarea deşeurilor şi substanţelor periculoase antrepozitate şi manipulate, în scopul evitării pericolului de contaminare;
    4) să stocheze furajele destinate speciilor sensibile la Trichinella în silozuri închise sau în alte locuri inaccesibile rozătoarelor. Toate celelalte furaje trebuie să fie supuse unui tratament termic sau produse şi stocate astfel încît să satisfacă autoritatea sanitar-veterinară competentă;
    5) să se asigure că animalele moarte sînt colectate şi nimicite prin mijloace sanitare în 24 de ore de la moartea lor. Totuşi, purceluşii morţi pot fi colectaţi şi păstraţi într-un container închis etanş în cadrul exploataţiei, în aşteptarea eliminării lor;
    6) în cazul existenţei unui depozit de deşeuri în apropierea exploataţiei, să informeze despre aceasta autoritatea sanitar-veterinară competentă, care evaluează riscurile legate de prezenţa impozitului şi decide dacă exploataţia trebuie recunoscută ca fiind oficial indemnă de Trichinella;
    7) să se asigure că purceluşii introduşi în exploataţie şi porcii cumpăraţi    s-au născut şi au crescut în condiţii de adăpost controlate în sisteme de producţie integrată;
    8) să introducă animale noi în exploataţie numai în cazul în care acestea:
    a) provin din exploataţii recunoscute oficial ca fiind indemne de Trichinella, sau
    b) sînt însoţite de un certificat sanitar-veterinar autentificat de autoritatea competentă din ţara exportatoare care atestă că animalul provine dintr-o exploataţie recunoscută ca fiind indemnă de Trichinella;
    c) sînt izolate pînă în momentul cînd rezultatele unui test serologic aprobat de laboratorul de referinţă se dovedesc a fi negative. Eşantionarea serologică trebuie să înceapă numai în a patra săptămînă de la sosirea animalelor în exploataţie;
    9) să se asigure că nici un porc destinat sacrificării nu a ieşit în exterior pe întreaga perioadă de producţie;
    10) să obţină autorizaţie pentru exportul purceilor sugaci în cursul primelor săptămîni de viaţă care preced înţărcatul numai dacă sînt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) nu s-a diagnosticat nici o infestare cu Trichinella în ţară la animalele domestice în decursul ultimilor zece ani;
    b) există un program de supraveghere anual pentru fauna şi flora sălbatice sensibile la speciile din genul Trichinella. Programul se bazează pe evaluarea riscului şi se realizează într-o zonă legată din punct de vedere epidemiologic de implantarea exploataţiilor indemne de Trichinella. Programul testează speciile indicatoare pertinente pe baza constatărilor anterioare. Rezultatele demonstrează o prevalare de Trichinella mai mică de 0,5% la animalele indicatoare;
    c) în cazul în care sînt în exterior, animalele se află în zone bine închise;
    d) programul de supraveghere, menţionat la pct. 18 al prezentului Regulament, este realizat, iar exploataţiile în cauză sînt supuse unei supravegheri mai frecvente;
    e) se prelevă în mod sistematic eşantioane de la toate scroafele şi toţi vierii crescuţi în exploataţii în scopul reproducerii şi se examinează prin aplicarea metodei detectării, de referinţă, sau prin una din metodele echivalente stabilite;
    f) se iau măsuri pentru a face locurile inaccesibile păsărilor carnivore şi omnivore mari (precum, corbii şi păsările de pradă).
    23. Agenţii economici din sectorul alimentar responsabili de exploataţiile recunoscute oficial indemne de Trichinella informează autoritatea sanitar-veterinară competentă în cazul în care nu se îndeplineşte una din condiţiile prevăzute la pct. 22 la prezentul Regulament.
Secţiunea 2
Obligaţii ce revin autorităţii sanitar-veterinare
competente

    24. În cazul în care în Republica Moldova nu s-a detectat prezenţa Trichinellei la porcii domestici în cursul ultimilor zece ani, autoritatea sanitar-veterinară competentă va recunoaşte o exploataţie ca fiind oficial indemnă de Trichinella în următoarele condiţii:
    1) să se fi efectuat cel puţin două vizite de control vizînd verificarea îndeplinirii prevederilor pct. 22 al prezentului Regulament, în decursul a douăsprezece luni ce preced recunoaşterea exploataţiei;
    2) toţi porcii sacrificaţi în decursul celor 24 de luni ce preced recunoaşterea sau în decursul unei perioade mai îndelungate, dacă autoritatea sanitar-veterinară competentă consideră necesar, să fie supuşi unor teste pentru a garanta că un număr suficient de animale provenite din exploataţie au fost testate conform uneia din metodele stabilite de detectare a paraziţilor;
    3) rezultatele testelor să fie negative;
    4)  să fi fost realizat un program de supraveghere din mediul sălbatic bazat pe evaluarea riscului în zonele în care fauna sălbatică coexistă cu exploataţiile candidate la statutul de exploataţie indemnă de Trichinella. Programul de supraveghere optimizează detectarea paraziţilor, utilizînd un animal indicator şi tehnica de detectare cea mai adecvată, prelevînd eşantioane de carne pe cît de mari posibil. Specia căreia aparţin paraziţii detectaţi în fauna şi flora sălbatică este identificată în laboratorul naţional de referinţă, care va contribui la realizarea unui program de supraveghere a faunei sălbatice prin elaborarea unui protocol normalizat. Datele istorice despre producţie pot fi utile la completarea datelor necesare pentru stabilirea unei creşteri de animale sau a unui tip de creştere de animale indemne de Trichinella.
    25. Dacă în Republica Moldova nu s-a detectat prezenţa Trichinellei la porcii domestici în cursul ultimilor zece ani, autoritatea sanitar-veterinară competentă va recunoaşte o exploataţie ca fiind indemnă de Trichinella cu condiţia respectării prevederilor pct. 22 subpct. 4) al prezentului Regulament.
Capitolul IV
Condiţii de sănătate la import
    26. Carnea din speciile animale care pot fi purtătoare de Trichinella, în muşchii striaţi, se va importa în Republica Moldova numai în cazul în care a fost supusă unei examinări privind detectarea prezenţei de Trichinella în ţara exportatoare.
    27. Examinarea privind detectarea prezenţei de Trichinella în carne se efectuează în conformitate cu pct. 3 al prezentului Regulament pe întreaga carcasă sau, după caz, pe fiecare semicarcasă sau pe fiecare sfert, parte sau bucată de carcasă.
    28. Carnea de porc domestic poate fi importată cu derogare de la prevederile pct. 26 al prezentului Regulament, în caz de prezentare organelor vamale a documentelor ce atestă supunerea unui tratament prin congelare, efectuat în ţara de origine conform metodelor stabilite şi sub supravegherea autorităţii competente a ţării expeditoare.
    29. Certificatul sanitar-veterinar care se prezintă la perfectarea importului de carne trebuie să ateste următoarele:
    a) carnea a fost supusă unei examinări în ţara de origine, în conformitate cu pct. 26 al prezentului Regulament;
    b) carnea respectă condiţiile prevăzute la pct. 26 sau 28 ale prezentului Regulament.
    30. Autoritatea sanitar-veterinară competentă va permite utilizarea metodei trichineleoscopice doar pentru carnea destinată consumului intern.
    31. Din data de 1 ianuarie 2010 toată carnea va fi examinată prin metodele digestiei artificiale.