HGM1019/2008
ID intern unic:  329066
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1019
din  02.09.2008
pentru aprobarea Standardelor minime de calitate
privind serviciile sociale prestate în cadrul centrelor maternale
Publicat : 12.09.2008 în Monitorul Oficial Nr. 171-173     art Nr : 1028
    MODIFICAT
    HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177

    În scopul implementării Legii asistenţei sociale nr.547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art. 249), cu modificările ulterioare, precum şi în vederea realizării Strategiei naţionale şi a Planului  de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2007-2012, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.784 din 9 iulie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.103-106, art.823),  Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Standardele minime de calitate privind serviciile sociale prestate în cadrul centrelor maternale (se anexează).
    2. Standardele minime de calitate privind serviciile sociale prestate în cadrul centrelor maternale se aplică de către toate instituţiile de resort în limita alocaţiilor prevăzute în bugetele respective, precum şi a mijloacelor provenite din donaţii, granturi, alte surse, conform legislaţiei în vigoare.
    3. Implementarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în cadrul centrelor maternale se efectuează de către prestatorii de servicii.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
    [Pct.4 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]

    Prim-ministru                                                                  Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul protecţiei sociale, familiei şi copilului            Galina Balmoş
    Ministrul sănătăţii                                                           Larisa Catrinici
    Ministrul educaţiei, tineretului  şi sportului                   Larisa Şavga
    Ministrul finanţelor                                                         Mariana Durleşteanu

    Nr. 1019. Chişinău, 2 septembrie 2008.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 1019 din 2 septembrie 2008

Standarde minime de calitate
privind serviciile sociale prestate în cadrul centrelor maternale
Secţiunea 1
Noţiuni generale
    1. În sensul prezentelor Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în cadrul centrelor maternale, noţiunile utilizate semnifică următoarele:
    a) Centru maternal (în continuare - Centru) - instituţie publică sau privată de protecţie a cuplului mamă-copil, a cărui misiune este de a asigura formarea, menţinerea şi întărirea legăturilor familiale;
    b) beneficiari de servicii – mama şi copiii, femeia gravidă în ultimul trimestru de sarcină (în continuare - cuplu mamă-copil), care se află în situaţie de risc social şi solicită prestarea serviciilor sociale specializate de un asemenea furnizor de servicii;
    c) situaţii critice – ansamblul circumstanţelor psihosociale şi fizice, care prezintă un pericol iminent pentru viaţa şi integritatea fiziologică şi psihosocială a persoanei, necesitînd intervenţie în regim de urgenţă;
    d) Program individualizat de servicii – totalitatea serviciilor acordate beneficiarului, în baza evaluării complexe a necesităţilor acestuia de către managerul de caz, în scopul dezvoltării capacităţilor pentru o viaţă independentă şi al (re)integrării în familie şi comunitate;
    e) (re)integrare în familie şi societate – acţiuni specifice în vederea asigurării accesului şi menţinerii cuplului mamă-copil în familia sa biologică sau extinsă şi participarea acestuia la viaţa comunităţii de apartenenţă.
    2. Scopul Centrului este de a preveni abandonul copilului prin oferirea unui mediu suportiv cuplului mamă-copil aflat în dificultate, dezvoltarea abilităţilor parentale ale mamei, precum şi medierea relaţiilor cu familia extinsă în vederea (re)integrării în mediul familial.
    3. Centrul oferă cuplului mamă-copil aflat în dificultate, în funcţie de necesităţile beneficiarilor, servicii de găzduire, îngrijire, educaţie, asistenţă medicală, juridică, socială, psihologică şi de (re)integrare.
    4. Obiectivele generale ale Centrului sînt:
    a) crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea adecvată a copilului;
    b) formarea abilităţilor parentale şi a ataşamentului mamei faţă de copil;
    c) (re)integrarea cuplului mamă-copil în familie şi societate.
    5. Toate activităţile oferite şi promovate în cadrul Centrului reflectă prevederile Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului şi altor convenţii referitoare la drepturile omului la care Republica Moldova este parte.
    6. Centrul asigură cuplului mamă-copil protecţie temporară.
    7. Drepturile fiecărui cuplu mamă-copil sînt recunoscute, respectate şi promovate.
    8. Centrul este o instituţie deschisă către comunitate şi acceptă vizitele din exterior ale cuplului mamă-copil, coordonate cu administraţia Centrului.
    9. Echipa multidisciplinară a Centrului elaborează un Program individualizat de servicii pentru fiecare cuplu mamă-copil, în baza căruia i se oferă servicii cuplului mamă-copil.
    10. Echipa multidisciplinară a Centrului asigură beneficiarilor relaţii de parteneriat bazate pe sinceritate, onestitate şi atitudine pozitivă.
    11. Responsabilităţile cu privire la exercitarea abilităţilor şi drepturilor părinteşti sînt stimulate de echipa multidisciplinară.
    12. Condiţiile de trai oferite cuplului mamă-copil sînt cît mai apropiate de mediul familial.
    13. Drepturile cuplului mamă-copil la intimitate şi la viaţă privată sînt respectate.
    14. Datele cu privire la cuplul mamă-copil sînt confidenţiale.
    15. Serviciile prestate în cadrul Centrului au drept finalitate (re)integrarea în familie şi societate a cuplului mamă-copil.
Principii de prestare a serviciilor sociale
în cadrul Centrului - Standardul 1
    16. Centrul prestează servicii sociale ţinînd cont de următoarele principii:
    a) principiul respectării drepturilor şi interesului superior al copilului;
    b) principiul (re)integrării în familie şi societate a cuplului mamă-copil ca finalitate a serviciilor prestate în cadrul Centrului;
    c) principiul colaborării şi parteneriatului Centrului cu serviciile sociale din comunitate/raion/municipiu;
    d) principiul confidenţialităţii şi respectării dreptului cuplului mamă-copil la intimitate şi viaţă privată;
    e) principiul abordării individualizate a beneficiarului;
    f) principiul normalizării condiţiilor de plasament, asigurînd condiţii de plasament similare cu cele familiale.
    17. Centrul colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează, precum şi cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, prezentîndu-le acestora informaţii cu privire la activitatea desfăşurată, la solicitare, dar nu mai rar de o dată în an.
    [Pct.17 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]
    18. Centrul elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare, care stipulează obiectivele, activităţile şi serviciile oferite, prevederi cu privire la organizarea internă a spaţiilor Centrului, drepturile şi responsabilităţile angajaţilor şi ale beneficiarilor, resurse umane şi managementul Centrului.
    19. Administraţia Centrului asigură informarea personalului Centrului şi a beneficiarilor cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare.
    20. Capacitatea de admitere a Centrului este de 7-12 cupluri mamă-copil, dar fără a depăşi numărul de 24 persoane.
    21. Perioada maximă de plasament al cuplului mamă-copil în Centru nu va depăşi 12 luni.
    22. Durata de plasament în Centru poate fi prelungită în cazuri excepţionale numai după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate cuplului mamă-copil şi revizuirea Programului individualizat de servicii pentru o perioadă de pînă la 6 luni.
    23. Organizarea spaţiului şi a activităţilor oferite de Centru au la bază modelul familial.
Amplasarea şi amenajarea interioară - Standardul 2
    24. Centrul este amplasat în localităţile în care este asigurată accesibilitatea la mijloacele de transport, care permit organizarea activităţilor în exterior şi accesarea diferitelor servicii comunitare: sociale, medicale, educaţionale, profesionale, culturale, de petrecere a timpului liber etc.
    25. Centrul este amplasat conform cerinţelor igienice în vigoare pe un teren separat, care corespunde normelor sanitare şi este autorizat de Serviciul sanitaro-epidemiologic de stat.
    26. Centrul poate fi plasat într-un edificiu propriu sau în cadrul unor clădiri ale instituţiilor sociale. Nu se permite amplasarea în subsoluri, încăperi fără iluminare naturală şi umede.
    27. Centrul trebuie să fie asigurat cu apeduct, canalizare, încălzire, energie electrică, gaze naturale (după caz), sisteme de ventilare, iluminare naturală şi să dispună de autorizaţiile de funcţionare, prevăzute de legislaţie.
Beneficiarii Centrului - Standardul 3
    28. Centrul este organizat în corespundere cu necesităţile specifice ale beneficiarilor şi dezvoltă servicii specializate pentru prevenirea abandonului copilului de către: mamele care provin din rîndul copiilor străzii, mamele-victime ale abuzului şi/sau ale traficului de fiinţe umane, mamele infectate HIV/SIDA.
    29. Beneficiari ai Centrului sînt:
    a) cuplurile mamă-copil aflate în una din următoarele situaţii de risc social:
    mame cu copii nou-născuţi cu intenţie de abandon (mame solitare, mame minore, traficate, mame provenind din familii cu venituri mici, marginalizate etc.);
    mame cu copii care nu au locuinţă;
    mame cu copii care se confruntă cu probleme materiale şi/sau relaţionale;
    b) cuplurile mamă-copil abuzate sau neglijate:
    mamă şi/sau copilul abuzaţi sub diferite forme în  familie;
    copilul maltratat fizic/psihic prin neglijare, din neştiinţă şi/sau din cauza dificultăţilor materiale etc.;
    c) cuplurile mamă-copil incluse într-un program de restabilire a legăturii familiale: situaţii în care copilul a trecut printr-o formă de protecţie (de tip familial sau rezidenţial) şi este necesară o etapă intermediară de asistenţă complexă şi suport pentru mamă în vederea reintegrării familiale definitive a copilului;
    d) gravidele în dificultate pe parcursul ultimului trimestru de sarcină aflate în una/mai multe din situaţiile expuse anterior.
    30. De serviciile Centrului beneficiază cuplurile mamă-copil, în care copilul nu depăşeşte vîrsta de 6 ani.
    31. Nu beneficiază de serviciile Centrului cuplurile mamă-copil, care pot aduce prejudiciu altor beneficiari ai Centrului datorită bolilor venerice, infecţioase acute şi/sau tuberculozei, tulburărilor psihice, alcoolismului, consumului de droguri.
Secţiunea 2
Admiterea şi plasamentul în Centru.
Admiterea cuplului mamă-copil în Centru - Standardul 4
    32. Cuplul mamă-copil este admis în Centru fără discriminare, indiferent de rasă, culoare, religie, opinie politică, naţionalitate, apartenenţă etnică şi socială, stare civilă etc.
    33. Admiterea în Centru se realizează în baza referirii cuplului mamă-copil de către autoritatea tutelară din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea / mun. Bălţi (în continuare - autoritate tutelară) în raza teritorială a cărora locuieşte mama copilului sau în regim de urgenţă.
    34. Beneficiarii de servicii sînt informaţi despre drepturile şi obligaţiile ce le revin pe toată perioada de plasament.
    35. La admiterea cuplului mamă-copil în Centru mama semnează cu administraţia Centrului Contractul de rezidenţă (anexa nr.1 la prezentele Standarde).
    36. Beneficiarii de servicii ai Centrului sînt informaţi despre admiterea unui nou cuplu mamă-copil.
    37. Centrul desemnează, din primele ore ale găzduirii, un membru al echipei multidisciplinare drept responsabil pentru facilitarea adaptării cuplului mamă-copil la noul mediu de viaţă.
    38. La admiterea cuplului mamă-copil specialistul Centrului îndeplineşte Fişa de înregistrare primară a cazului (anexa nr.2 la prezentele Standarde).
    39. Procedura de admitere în baza referirii autorităţii tutelare:
    a) admiterea cuplului mamă-copil în Centru se face în baza deciziei de referire din partea autorităţii tutelare şi cererii mamei;
    b) cuplul mamă-copil, la momentul admiterii, se prezintă cu dosarul personal întocmit de autoritatea tutelară, care conţine acte juridice, informaţii şi date ample despre situaţia cuplului mamă-copil (anexa nr.3 la prezentele Standarde).
    40. Procedura admiterii în regim de urgenţă este următoarea:
    a) admiterea beneficiarilor de serviciu în regim de urgenţă permite primirea, în orice moment, a oricărui cuplu aflat în situaţii critice;
    b) Centrul anunţă autoritatea tutelară de la locul de trai al mamei, în termen de maxim 3 zile, despre plasamentul cuplului mamă-copil în Centru;
    c) reprezentanţii autorităţii tutelare, în comun cu personalul Centrului, perfectează dosarul cuplului mamă-copil, în maxim 30 de zile de la data plasării în Centru.
Plasamentul cuplului mamă-copil în Centru - Standardul 5
    41. Centrul asigură cuplului mamă-copil găzduire şi asistenţă de specialitate.
    42. Asistenţa de specialitate include: îngrijire, consiliere, acompaniere, sprijin psihologic şi suport social, educaţie, orientare profesională şi alte servicii/activităţi adecvate pentru integrarea socială a cuplului mamă-copil.
    43. Asistenţa cuplului mamă-copil se realizează în baza Programului individualizat de servicii, care abordează componente legate de educaţia şi responsabilitatea mamei în relaţia sa cu copilul, asigurarea sănătăţii fizice şi mintale a mamei şi a copilului, pregătirea (re)integrării sociofamiliale.
    44. Plasamentul cuplului mamă-copil în Centru are un caracter temporar şi prevede:
    a) perfectarea şi actualizarea dosarului cuplului mamă-copil de către echipa multidisciplinară a Centrului în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale de la locul de trai al cuplului;
    b) evaluarea complexă a necesităţilor cuplului;
    c) elaborarea şi dezvoltarea Programului individualizat de servicii (anexa nr.4 la prezentele Standarde) de către echipa multidisciplinară (asistent social, educator, psiholog/psihopedagog, medic şi/sau asistentă medicală etc.), în baza evaluării personalizate şi complexe a necesităţilor cuplului mamă-copil, cu participarea directă a mamei;
    d) elaborarea Programului individualizat de servicii în termen de 15 zile de la admiterea cuplului mamă-copil în Centru, şi revizuirea lui, în caz de necesitate, dar nu mai rar de o dată la trei luni;
    e) stabilirea în Programul individualizat de servicii  a domeniilor de intervenţie, a activităţilor specifice, termenelor de realizare, a responsabililor din interior şi a partenerilor din exterior;
    f) oferirea din partea Centrului a protecţiei cuplului mamă-copil, în baza Programului individualizat de servicii, conform necesităţilor cuplului;
    g) coordonarea de către asistentul social din cadrul Centrului a tuturor activităţilor specialiştilor, fiind denumit coordonator de caz, înregistrînd, cel puţin o dată la două săptămîni, evoluţia cazului, bazîndu-se pe raportările specialiştilor;
    h) reevaluarea Programului individualizat de servicii, la fiecare 3 luni, de către echipa multidisciplinară şi urmărirea evoluţiei cazului şi eficienţei activităţilor planificate. Concluziile reevaluării sînt înregistrate în dosarul cuplului mamă-copil;
    i) familiarizarea mamelor cu rezultatele reevaluării Programului individualizat de servicii.
Secţiunea 3
Tipurile de servicii prestate în cadrul Centrului.
Servicii de găzduire în cadrul Centrului - Standardul 6
    45. În cadrul Centrului cuplul mamă-copil beneficiază de condiţii de locuit securizante şi corespunzătoare necesităţilor cuplului.
    46. Dormitorul:
    a) cuplurile mamă-copil sînt găzduite în camere individuale, utilate în conformitate cu necesităţile adultului şi ale copilului: mobilier, pat pentru mamă, pătuţ pentru copil, noptieră, dulap pentru haine, scaun;
    b) mama contribuie la amenajarea spaţiului prin individualizarea încăperii;
    c) prizele, geamurile, scările etc. sînt protejate pentru prevenirea unor eventuale accidente;
    d) lenjeria de pat se schimbă în funcţie de necesităţi, dar nu mai rar de o dată la 10 zile;
    e) camerele sînt menţinute într-o stare corespunzătoare de curăţenie şi igienă, igienizarea zilnică este asigurată de mame.
    47. Spaţiile comune sînt destinate petrecerii timpului liber şi organizării diferitelor activităţi:
    a) Centrul dispune de un spaţiu destinat petrecerii timpului liber a copilului mamă-copil;
    b) spaţiul este dotat cu mobilă şi echipament pentru odihnă, jocuri, activităţi de socializare şi discuţii tematice în grup (fotolii, scaune, masă pentru reviste, materiale educative, echipament audio/video  etc.);
    c) materialele educative şi jucăriile sînt accesibile şi satisfac, în ceea ce priveşte numărul, calitatea şi diversitatea, necesităţile mamelor şi copiilor.
    48. Camera de vizită:
    a) Centrul dispune de o cameră de vizită;
    b) camera de vizită este dotată cu mobilier adecvat.
    49. Spaţiile igienico-sanitare:
    a) Centrul dispune de grupuri sanitare separate pentru personal, vizitatori, mame şi copii;
    b) numărul grupurilor sanitare este în raport cu numărul beneficiarilor (1:4 cupluri);
    c) Centrul dispune de un spaţiu destinat păstrării materialelor igienico-sanitare, inaccesibil copiilor;
    d) grupul sanitar pentru cuplul mamă-copil include o spălătorie pentru îmbrăcăminte, lenjerie de pat şi corp ale mamei şi copilului;
    e) spălătoria este dotată cu maşini automate de spălat şi de uscat, cu fier de călcat şi mese pentru netezit;
    f) grupurile sanitare sînt asigurate cu apă rece şi caldă permanent, permit respectarea intimităţii mamei şi copilului;
    g) grupurile sanitare sînt curăţate şi igienizate zilnic;
    h) mamele sînt responsabile de curăţenia în grupurile sanitare, precum şi de spălatul rufelor personale şi ale copilului;
    i) materialele utilizate la amenajarea spaţiilor igienico-sanitare permit întreţinerea şi igienizarea corespunzătoare.
    50. Izolatorul:
    a) Centrul dispune de  spaţii speciale, amenajate în calitate de izolator, pentru evitarea unui eventual pericol de infectare a beneficiarilor cu diferite boli;
    b) izolatorul este amplasat obligatoriu la parter, cu ieşire separată la teren şi lavoar pentru necesităţile personalului;
    c) izolatorul este destinat pentru izolarea persoanelor ce manifestă semne de îmbolnăvire acută şi pentru plasarea beneficiarilor admişi în regim de urgenţă în vederea igienizării, precum şi pentru izolare în perioada de examinare medicală;
    d) izolatorul constă din salon şi grup sanitar separat şi are în dotare: pat pentru mamă, pat pentru copil, scaun şi noptieră, masă de înfăşat, coş pentru lenjeria murdară;
    e) copiii la care sînt suspectate boli contagioase sînt izolaţi în izolator pe o perioadă stabilită de medicul specialist. În toate aceste situaţii copilul bolnav este însoţit de mamă.
    51. Bucătăria:
    a) Centrul dispune de un spaţiu curat şi confortabil special amenajat pentru prepararea hranei;
    b) spaţiul pentru prepararea hranei poate servi, în acelaşi timp, şi ca spaţiu de servire a mesei;
    c) spaţiul pentru prepararea hranei este dotat corespunzător pentru gătit, servirea meselor, păstrarea alimentelor şi spălarea veselei;
    d) încăperea pentru servit hrana este mobilată cu mese şi scaune pentru mame şi copii;
    e) hrana este preparată şi servită de către mamele beneficiare, asistate de un membru al echipei multidisciplinare, ţinînd cont de vîrsta şi de starea sănătăţii beneficiarilor de servicii;
    f) în cazul în care Centrul este parte a unei instituţii sociale, acesta beneficiază de serviciile bucătăriei instituţiei.
Servicii de sănătate – Standardul  7
    52. Centrul oferă următoarele servicii de sănătate: supraveghere medicală generală şi asistenţă medicală, în funcţie de specificul Centrului.
    53. Serviciile de asistenţă medicală primară şi specializată sînt oferite cuplului mamă-copil de instituţiile medicale teritoriale.
    54. Centrul dispune de un cabinet medical destinat acordării asistenţei medicale primare şi de urgenţă, conform indicaţiilor vitale şi evaluării periodice a dezvoltării copilului (cîntărire, măsurare).
    55. Cabinetul medical este dotat cu mobilier (masă de birou, scaune, dulap pentru păstrarea medicamentelor, masă de înfăşat, banchetă), aparataj şi instrumente medicale (frigider, cîntar, taliometru, termometre, tonometru, fonendoscop, spatule de unică folosinţă, casolete, lampă de cuarţ etc.), set de medicamente şi utilaje pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă, preparate aseptice şi dezinfectante, ustensii pentru deridicare şi curăţenie generală.
    56. Centrul dispune de personal medical (medic sau asistentă medicală), care oferă asistenţă medicală de tip profilactic, asistenţă medicală copiilor bolnavi, primul ajutor în situaţii de urgenţă, asistenţă nutriţională şi educaţie pentru sănătate.
    57. Beneficiarii de servicii cunosc persoanele desemnate să intervină în situaţii de urgenţă ce ţin de sănătatea mamelor şi a copiilor.
    58. Centrul dispune de proceduri clare de acţiuni în caz de accidente sau îmbolnăviri.
    59. Coordonatele şi posibilităţile de contactare ale personalului medical sînt afişate la un loc vizibil.
    60. Centrul dispune de proceduri clare pentru înregistrarea, depozitarea, distribuirea şi administrarea medicamentelor, precum şi pentru gestionarea deşeurilor medicale.
    61. Asistenţa medicală profilactică:
    a) cuplul mamă-copil, la momentul plasării în Centru, este supus unei investigaţii medicale, care reflectă starea sănătăţii mamei şi copilului, parametrii dezvoltării copilului, starea de vaccinare a copilului;
    b) cuplul mamă-copil, în cazul admiterii în regim de urgenţă, este plasat în Centru prin izolator, unde are loc examinarea şi supravegherea medicală iniţială, efectuarea investigaţiilor necesare;
    c) Centrul asigură fiecărui copil, pe parcursul plasamentului, supraveghere medicală în corespundere cu vîrsta, conform standardelor Ministerului Sănătăţii;
    d) datele despre starea sănătăţii şi dezvoltarea copilului se înregistrează în carnetul de dezvoltare a copilului (forma 112/e);
    e) copiii beneficiază de imunizarea necesară, conform calendarului de imunizări, care se efectuează în instituţia medico-sanitară publică teritorială (medicul de familie);
    f) cabinetul medical este asigurat cu documentaţia statistică de evidenţă şi raportare a activităţii, efectuează depistarea bolnavilor suspecţi la boli infecţioase, asigură evidenţa şi declararea lor, în modul stabilit, realizează măsurile antiepidemice primare.
    62. Primul ajutor în situaţii de urgenţă:
    a) personalul centrului acordă primul ajutor în caz de urgenţă;
    b) asistenţa specializată de urgenţă, în caz de necesitate, se acordă de serviciile de urgenţă.
    63. Asistenţa nutriţională:
    a) personalul medical este responsabil de alimentaţia beneficiarilor de servicii ai Centrului;
    b) cuplului mamă-copil i se asigură o hrană echilibrată, variată şi suficientă, care să satisfacă necesităţile fiziologice şi starea sănătăţii, preferinţele acestora şi influenţa culturală, meniul fiind elaborat de către un specialist (medic sau asistent medical);
    c) hrana acoperă necesarul zilnic de calorii, conform normelor în vigoare, copiii fiind alimentaţi ţinînd cont de vîrsta şi recomandările medicului;
    d) mama şi/sau copilul care au contraindicaţii medicale (datorate unei stări de sănătate) vor beneficia de alimentaţie dietetică, în corespundere cu recomandările medicale;
    e) mama sau copilul care prezintă probleme de alimentaţie vor fi consultaţi de specialişti.
    64. Educaţia pentru sănătate:
    a) Centrul promovează programe educative individuale, de grup şi colective pentru dezvoltarea deprinderilor de igienă, alimentaţie corectă, educaţie sexuală şi contracepţie, prevenire a bolilor sexual transmisibile etc.;
    b) Centrul realizează programe de promovare a modului de viaţă sănătos, educaţie împotriva fumatului, consumului de băuturi alcoolice, droguri etc.;
    c) mamele şi personalul sînt pregătiţi pentru a recunoaşte eventualele semne de îmbolnăvire şi traumatism ale copilului la diferite vîrste şi a lua măsurile necesare;
    d) medicamentele cu scop curativ, prescrise de medic, sînt administrate copilului de mama sa, sub supravegherea personalului medical.
Servicii psihosociale - Standardul 8
    65. Serviciile psihosociale se organizează într-un spaţiu securizat cu destinaţie specială, amenajat confortabil, pentru a încuraja discuţiile dintre mame/copii şi profesioniştii Centrului.
    66. Serviciile psihosociale sînt oferite de psiholog/asistent social/psihopedagog şi includ acompanierea, sprijinul psihologic şi suportul social acordat mamelor şi familiilor acestora, în scopul identificării aspectelor pozitive şi a soluţiilor.
    67. Sesiunile de consiliere se desfăşoară, ţinîndu-se cont de spaţiul intim al beneficiarului, care îi asigură confort şi siguranţă.
    68. Mamele, în funcţie de necesităţi, vor beneficia de consiliere individuală şi de grup.
    69. Sesiunile de consiliere se desfăşoară în baza unor obiective clare, stabilite cu participarea beneficiarilor.
    70. Conţinutul sesiunilor este înregistrat/consemnat în Fişa de observaţie (anexa nr.5 la prezentele Standarde), care conţine propuneri/recomandări pentru următoarele sesiuni, precum şi teme pentru mame. Fişele sînt anexate la dosarul cuplului mamă-copil.
    71. Sesiunile individuale sînt de tip suportiv, terapeutic şi educativ, iar cele de grup sînt determinate de forma grupului: suport, clubul copiilor, grup de discuţii etc.
    72. Tatăl şi membrii familiei extinse, de asemenea,  beneficiază de servicii psihosociale de grup şi individuale.
    73. Sesiunile de consiliere au la bază principiul de dezvoltare a abilităţilor parentale ale mamei, precum sînt:
    a) hrana copilului;
    b) demonstrarea afecţiunii;
    c) aprecierea corectă a siguranţei mediului;
    d) organizarea activităţilor casnice curente;
    e) utilizarea metodelor adecvate de disciplină;
    f) controlul anxietăţii şi supărării în cazul unor comportamente dificile şi iritante ale copilului;
    g) jocul cu copilul şi recunoaşterea situaţiilor periculoase şi riscante;
    h) aprecierea pozitivă a comportamentului copilului;
    i) deschiderea spre a învăţa lucruri noi şi a se dezvolta;
    j) aplicarea unor reguli flexibile;
    k) stimularea cognitivă a copilului, în funcţie de gradul de dezvoltare etc.
    74. Sesiunile de consiliere urmăresc formarea următoarelor deprinderi:
    a) dobîndirea încrederii în sine şi în alte persoane;
    b) dobîndirea de deprinderi sociale;
    c) dezvoltarea capacităţii de a lua decizii;
    d) dobîndirea de cunoştinţe privind serviciile sociale, drepturile părinţilor;
    e) dezvoltarea abilităţilor privind gestionarea timpului, a banilor şi depăşirea crizelor.
Servicii de (re)integrare în familie şi societate
a cuplului mamă-copil - Standardul 9
    75. Centrul oferă servicii de (re)integrare în familie şi societate a cuplului mamă-copil. Toate activităţile desfăşurate în Centru au în vedere caracterul temporar al plasamentului şi primordialitatea re(integrării) în mediul familial.
    76. Serviciile de (re)integrare în familie şi societate asigură crearea, menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cuplului mamă-copil cu familia sa/familia extinsă şi comunitatea locală.
    77. Activităţile specialiştilor în vederea (re)integrării demarează din momentul  plasamentului cuplului mamă-copil în Centru.
    78. Cuplul mamă-copil este considerat un partener activ, implicat în realizarea procesului de (re)integrare în familie şi societate.
    79. Asistentul social, responsabil de caz, organizează vizite şi întîlniri cu familia biologică şi/sau extinsă, cu potenţialii angajatori sau cu alte persoane-resursă, pentru evaluarea posibilităţilor de integrare socio-familială (anexele nr.6 şi nr.7 la prezentele Standarde).
    80. Acţiunile asistentului social sînt înregistrate în dosarul cuplului mamă-copil, cu o  evidenţă clară a tuturor tipurilor de intervenţii, planificări de acţiuni şi înregistrare a progreselor.
    81. Serviciile de (re)integrare în familie şi societate cuprind aspecte legate de întreprinderea acţiunilor şi întocmirea demersurilor în vederea stabilirii relaţiilor cu:
    a) familia biologică, extinsă;
    b) angajatorii – angajarea în cîmpul muncii, cursuri de (re)calificare profesională;
    c) instituţii de educaţie pentru continuarea studiilor;
    d) autorităţile administraţiei publice locale de la locul de trai al mamei/soţului/partenerului;
    e) instituţii private, ONG-ri etc.
    82. Asistentul social este mediator constant în procesul reconstruirii progresive a legăturii cuplului mamă-copil cu familia.
    83. Asistentul social vizitează la domiciliu familia mamei şi/sau a tatălui copilului, implicîndu-i pe aceştia în procesul de (re)integrare în familie şi societate a cuplului mamă-copil (anexa nr.8 la prezentele Standarde).
    84. Asistentul social completează ancheta socială, la domiciliul familiei, împreună cu un reprezentant al autorităţii administraţiei publice locale (anexa nr.9 la prezentele Standarde).
    85. Centrul asigură întîlnirile cu membrii familiei în camera de vizite,  într-un cadru adecvat de discuţie, reflectare şi consultare.
    86. Cuplurile abuzate/maltratate anterior beneficiază de vizite în prezenţa unui specialist asistent social/psiholog.
    87. Familia cuplului mamă-copil beneficiază de servicii de consultanţă, suport, îndrumare, psihoterapie.
    88. Mamele sînt susţinute pentru a-şi dezvolta atitudini şi comportamente pro-active privind (re)integrarea profesională.
    89. Mamele care au un loc de muncă sau fac studii sînt sprijinite la îngrijirea copilului pe perioada respectivă de către mamele rezidente în Centru, în sistem de tip rotaţie sau prin alte metode.
    90. Asistentul social oferă sprijin mamelor pentru a-şi dezvolta deprinderile necesare participării la interviurile de angajare.
    91. Asistentul social susţine mama pentru a se adapta cerinţelor locului de muncă.
    92. Responsabilul de caz urmăreşte procesul de integrare a mamei la locul de muncă.
    93. Centrul deţine informaţii cu privire la oferta de pe piaţa muncii, în baza datelor oferite de către agenţiile teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi în baza unor convenţii de colaborare cu instituţiile ofertante.
    94. Centrul dezvoltă relaţii de colaborare cu autorităţile tutelare, autorităţile administraţiei publice locale, organizaţii neguvernamentale etc.
    95. Asistentul social asistă cuplul mamă-copil la ieşirea din Centru.
Încetarea plasamentului în Centru.
Servicii de monitorizare postrezidenţială - Standardul 10
    96. (Re)integrarea în familie şi societate a cuplului constituie finalitatea activităţilor prescrise în Programul individualizat de servicii.
    97. Pentru părăsirea Centrului, cuplul mamă–copil este pregătit de către echipa multidisciplinară.
    98. Cuplul mamă–copil beneficiază de servicii de acompaniere şi consiliere şi în perioada postrezidenţială.
    99. Asistentul social, responsabil de caz, în perioada de pregătire a (re)integrării cuplului mamă-copil:
    a) realizează evaluarea finală a necesităţilor cuplului mamă-copil;
    b) efectuează vizite în comunitatea/familia în care va fi (re)integrat cuplul mamă-copil;
    c) asigură implicarea autorităţilor administraţiei publice locale din comunitate în procesul de (re)integrare a cuplului mamă-copil;
    d) referă cuplul mamă-copil la serviciile sociale existente în comunitatea în care va fi (re)integrat;
    e) îndeplineşte formalităţile administrative şi legale pentru părăsirea Centrului de către cuplul mamă-copil.
    100. Asistentul social, responsabil de caz, cu două săptămîni înainte de părăsirea Centrului de către cuplul mamă-copil, contactează autorităţile administraţiei publice locale din comunitatea unde acesta va fi (re)integrat, informîndu-le despre situaţia mamei şi posibilitatea monitorizării în comun a cazului.
    101. Centrul oferă servicii de consiliere, acompaniere, suport emoţional familiei şi cuplului mamă-copil (re)integrat, încurajînd menţinerea unităţii familiei.
    102. După părăsirea Centrului cuplul mamă-copil beneficiază de servicii postrezidenţiale pe o perioadă de 6 luni.
    103. Specialiştii Centrului, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, participă la asistenţa şi monitorizarea cuplului mamă-copil în perioadă postrezidenţială, recomandînd vizitarea cuplului, în funcţie de necesitate, dar nu mai rar de o dată la două luni.
    104. Rezultatele monitorizării sînt înregistrate în fişele de monitorizare postintegrare, care se anexează la dosar (anexa nr.10 la prezentele Standarde).
    105. Încetarea bruscă a rezidenţei cuplului mamă-copil, ca urmare a rezilierii contractului de rezidenţă, este determinată de încălcarea în mod repetat a Regulamentului de ordine interioară de către mamă sau aducerea de prejudicii vieţii copilului, altor beneficiari sau personalului Centrului.
Secţiunea 4
Managementul Centrului.
Managementul instituţiei - Standardul 11
    106. Calitatea serviciilor prestate beneficiarilor se bazează pe managementul Centrului.
    107. Centrul aplică proceduri clare:
    a) de evaluare şi monitorizare a activităţilor desfăşurate;
    b) de selectare, evaluare, formare, atestare şi sprijinire a personalului;
    c) financiare de evidenţă a cheltuielilor şi decontare a lor;
    d) de transmitere a informaţiilor în interiorul şi în afara instituţiei.
    108. Specialiştii Centrului trebuie să aibă pregătirea şi competenţele profesionale corespunzătoare pentru a lucra cu cuplul mamă-copil, familia, comunitatea, autorităţile administraţiei publice locale, ONG-uri etc.
    109. Pentru specialiştii Centrului se întocmesc şi se aprobă fişe de post, care includ:
    a) atribuţiile;
    b) responsabilităţile;
    c) drepturile;
    d) studiile/calificarea necesare pentru ocuparea postului respectiv;
    e) experienţa şi vechimea în muncă;
    f) relaţii de subordonare şi modalităţi de comunicare pe verticală şi orizontală;
    g) atribuţii concrete faţă de cuplul mamă-copil şi faţă de ceilalţi membri ai echipei.
    110. Centrul dispune de proceduri clare privind situaţiile care necesită înlocuirea în regim de urgenţă a unui specialist.
    111. Centrul dispune de spaţii speciale (sigure şi închise) pentru depozitarea dosarelor beneficiarilor de servicii.
    112. Responsabilitatea înregistrării documentelor în dosarul beneficiarilor de servicii,  precum şi arhivarea acestora, revine asistentului social.
    113. Informaţiile cuprinse în dosar sînt confidenţiale.
    114. Informaţiile despre cuplul mamă-copil sînt difuzate numai cu acordul scris al  mamei/reprezentantului legal. Acordul scris se ataşează la dosarul cuplului.
    115. Dosarele beneficiarilor se arhivează pe termen nelimitat.
Managementul resurselor umane - Standardul 12
    116. Centrul dispune de o organigramă de personal, dimensionată şi structurată în funcţie de mărimea instituţiei şi de nevoile beneficiarilor.
    117. Personalul Centrului este angajat prin concurs, respectînd legislaţia, nefiind admisă angajarea persoanelor fără o pregătire şi calificare corespunzătoare.
    118. Personalul Centrului este constituit din: personal administrativ, personal de asistenţă socială, psihologică, medicală, pedagogică şi personal auxiliar.
    119. Directorul Centrului are studii superioare, cel puţin 5 ani de experienţă şi pregătire de specialitate în unul din următoarele domenii: psihologie, asistenţă socială, educaţie, medicină.
    120. Rata de încadrare (numărul de posturi raportat la numărul de beneficiari de servicii) este calculată în funcţie de caracteristicile şi nevoile beneficiarilor Centrului şi de capacitatea totală a instituţiei.
    121. Funcţionarea Centrului este asigurată de:
    a) 1 director;
    b) 2 asistenţi sociali;
    c) 1 psiholog;
    d) 1 psihopedagog;
    e) 1 lucrător medical;
    f) 2 paznici;
    g) 1 contabil/magazinier, în caz de necesitate;
    h) 3,5 posturi (asistenţi sociali, psihologi, psihopedagogi, lucrători medicali), pentru gărzi de noapte şi zile de odihnă.
Formarea personalului - Standardul 13
    122. Personalul Centrului are formare iniţială de specialitate.
    123. Personalul, la etapa de angajare, beneficiază de formare specifică activităţii Centrului (dezvoltarea şi psihologia copilului, relaţia mamă-copil, rolul ataşamentului etc.).
    124. Angajaţii Centrului beneficiază de posibilitatea de a urma programe de formare continuă de cel puţin 40 ore anual.
    125. Personalul participă la seminare, conferinţe naţionale şi internaţionale, sesiuni de comunicări ştiinţifice etc.
    126. Personalul voluntar activează în Centru după ce urmează un program de formare de minim 12 ore cu privire la specificul muncii în Centru.
    127. Personalul Centrului este inclus într-un plan de formare continuă, în baza necesităţilor de formare profesională identificate.
    128. Directorul instituţiei este responsabil de planul de formare continuă.
Supervizarea şi evaluarea personalului
 Centrului - Standardul 14

    129. Centrul dispune de un sistem eficient de evaluare şi supervizare, specialiştii fiind supuşi evaluării obligatorii la momentul angajării şi evaluării anuale.
    130. Centrul elaborează propriile grile de evaluare a personalului, în baza unor criterii precise.
    131. Procesul de evaluare se axează pe:
    a) rezultatele obţinute;
    b) atitudinea faţă de activităţile din cadrul Centrului;
    c) participarea la programe de formare profesională.
    132. Sesiunile de evaluare şi supervizare au loc lunar, anual, precum şi ori de cîte ori este necesar.
    133. Sesiunile de supervizare se desfăşoară individual şi în grup şi ţin de:
    a) aspecte legate de un anumit caz;
    b) metode aplicate;
    c) sarcina specialistului;
    d) starea emoţională a specialistului;
    e) modalitatea de împărtăşire a experienţei, de discutare a cazurilor mai dificile;
    f) identificarea soluţiilor de consolidare a spiritului de echipă.
    134. Sesiunile se desfăşoară planificat şi organizat, sînt limitate în timp şi au la bază obiective de evaluare/supervizare.
    135. Sesiunile sînt protocolate, consemnîndu-se deciziile, responsabilii şi termenele de îndeplinire a deciziilor.
    136. Directorul este responsabil de elaborarea planului sesiunilor de evaluare, supervizare şi de organizarea sesiunilor în cazuri de urgenţă.
    137. Funcţia de supervizor poate fi îndeplinită de directorul Centrului sau de o persoană cu experienţă.
Protecţia împotriva abuzurilor - Standardul 15
    138. Centrul aplică proceduri cu privire la prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea şi soluţionarea cazurilor de violenţă şi abuz asupra cuplului mamă-copil.
    139. Procedurile sînt cunoscute de copii (în funcţie de vîrsta şi gradul lor de înţelegere), mame, alţi membri ai familiei şi personalul Centrului.
    140. Informarea se face prin modalităţi accesibile beneficiarilor de servicii şi personalului.
    141. Copiii şi mamele sînt încurajaţi să sesizeze orice formă de abuz din partea personalului,  altor persoane din Centru şi din afara lui.
    142. Personalul care suspectează sau identifică situaţii de abuz al copilului, are obligaţia de a raporta cazul respectiv directorului Centrului.
    143. Directorul Centrului ia masuri imediate de protecţie şi asistenţă acordate copilului şi mamei.
    144. Directorul Centrului aplică sancţiuni personalului care utilizează forme de abuz faţă de copil, mamă, alte persoane. Situaţiile de abuz sînt consemnate în procese-verbale.
Anexa nr. 1
la Standardele minime de calitate
privind serviciile sociale prestate
în cadrul centrelor maternale

CONTRACT DE REZIDENŢĂ
    Denumirea şi adresa Centrului
    ……………………………...........…………………………
    …………………………………............................................

    1. Data, luna, anul.................................................... încheierii contractului între prestatorul de servicii, denumit în continuare Centru maternal, şi beneficiar   ….
    .............................................................................................
     (numele, prenumele reprezentantului Centrului maternal)
    ..............................................................................................
                                        (funcţia)
    şi............................................................................................
                                       (numele mamei)
    Vîrsta.....................................................................................
    Viza de reşedinţă....................................................................
    Locul de trai...........................................................................
    Localitatea............. str. ............... nr. .....................................
    2.  Scopul contractului:
    Realizarea obiectivelor stipulate în Programul individualizat de servicii (în continuare – Program).
    Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale:
    a) ......................................................................................
    b) ......................................................................................
    c) .......................................................................................
    3. Durata contractului
    .............................................................................................
                    (data, luna, anul, de la data de .../pînă la data de...)
    Prezentul contract intră în vigoare la data semnării şi se încheie pe o perioadă de maximum 12 luni. Durata contractului poate fi prelungită în cazuri excepţionale numai cu acordul părţilor şi numai după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului (cuplului mamă-copil) de către Centrul maternal şi revizuirea Programului. Prelungirea contractului se face maximum pentru 6 luni.
    4. Drepturile şi obligaţiile părţilor
    4.1 Centrul maternal are dreptul:
    a) de a verifica veridicitatea informaţiilor primite de la beneficiar de servicii;
    b) de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar  în cazul în care constată că acesta nu îşi onorează obligaţiile prevăzute în prezentul contract.
    4.2 Centrul maternal este obligat:
    a) să acorde serviciile prevăzute în Program;
    b) să ţină cont de eforturile beneficiarului pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale;
    c) să asigure întreţinerea beneficiarului;
    d) să reevalueze periodic situaţia cuplului mamă-copil, în parteneriat cu familia, autorităţile administraţiei publice locale şi, după caz, să revizuiască Programul în interesul beneficiarului;
    e) să efectueze vizite la domiciliu, conform Programului sau de cîte ori este nevoie;
    f) să ofere sprijin şi suport psihologic;
    g) să respecte confidenţialitatea informaţiilor referitoare la beneficiar, conform legislaţiei;
    h) să ia în considerare doleanţele şi recomandările beneficiarului cu privire la Program;
    i) să informeze beneficiarul despre:
    - conţinutul serviciilor sociale şi condiţiile de acordare a acestora;
    - oportunitatea acordării altor servicii sociale;
    - regulamentul de ordine interioară.
    4.3 Beneficiarul de servicii are dreptul:
    a) de a i se presta serviciile sociale prevăzute în Program;
    b) de a refuza, din motive obiective (religioase, culturale etc.), prestarea anumitor servicii sociale;
    c) de a participa la evaluarea serviciilor sociale prestate şi la luarea deciziilor privind măsurile de intervenţie socială care i se aplică,
    d) de a se consulta cu asistentul social privitor la orice situaţie care apare în legătură cu sine, cu  copilul sau cu familia sa;
    e) de a alege variantele măsurilor de intervenţie;
    f) de a fi informat asupra:
    - drepturilor, măsurilor legale de protecţie şi situaţiilor de risc;
    - modificărilor în prestarea serviciilor sociale;
    - oportunităţii prestării altor servicii sociale;
    - regulamentului de ordine interioară.
    4. 4 Beneficiarul este obligat:
    a) să participe activ la procesul de realizare a Programului;
    b) să furnizeze informaţii veridice cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi socială;
    c) să permită reprezentantului Centrului maternal verificarea veridicităţii informaţiilor oferite;
    d) să respecte termenele şi clauzele stabilite în Program;
    e) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor cu privire la asistenţa acordată;
    f) să anunţe orice modificare intervenită în legătură cu situaţia sa personală pe parcursul plasamentului;
    g) să respecte regulamentul de ordine interioară al Centrului maternal.
    5.  Soluţionarea reclamaţiilor:
    a) beneficiarul are dreptul de a formula verbal şi/sau în scris reclamaţii cu privire la serviciile oferite de Centru;
    b) reclamaţiile pot fi adresate administraţiei Centrului maternal direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a Programului;
    c) Centrul maternal are obligaţia de a examina reclamaţiile, consultînd atît beneficiarul, cît şi specialiştii implicaţi în implementarea Programului, şi de a răspunde în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamaţiei.
    6. Rezilierea contractului
    Prezentul contract poate fi reziliat în caz de:
    a) încălcare neîntemeiată de către beneficiar a clauzelor contractului;
    b) retragere a autorizaţiei de funcţionare a Centrului maternal;
    c) schimbare a tipului de activitate a Centrului maternal.
    7. Încetarea contractului
    Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
    a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;
    b) acordul părţilor privind încetarea contractului;
    c) atingerea scopului contractului;
    d) rezilierea contractului.
Prezentul contract este încheiat în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte.

    Directorul instituţiei                               Semnătura

    Mama                                                  Semnătura

    Notă: Contractul se întocmeşte de către reprezentantul administraţiei şi beneficiar, la momentul admiterii cuplului mamă-copil în Centrul maternal.
Anexa nr. 2
la Standardele minime de calitate
privind serviciile sociale prestate
în cadrul centrelor maternale

FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE PRIMARĂ A CAZULUI
    Numele şi prenumele copilului…………..............................
    Data naşterii ........................... locul naşterii........................
    Numele şi prenumele mamei ...............................................
    Data naşterii ............................ locul naşterii ......................
    Viza de reşedinţă................................................................
    Locul de trai ......................................................................
    Actul de identitate ..............................................................
    Studiile mamei.....................................................................
    Ocupaţia mamei..................................................................
    Traseul mamei/copilului în sistemul de protecţie socială……
     …………………………................................................
    .........................................................................................
    Instituţia de plasament al cuplului mamă-copil ......................
    ..........................................................................................
    Referirea cazului ................................................................
    Motivul referirii .................................................................
    Actele prezentate de către mamă la admitere .....................
    .........................................................................................
    Date despre familia biologică .............................................
    .........................................................................................
    Date despre familia extinsă.................................................
    .........................................................................................
    Intenţii de viitor ale mamei .................................................
    ..........................................................................................
    Observaţii .........................................................................
    .........................................................................................
    Recomandări ....................................................................
    .........................................................................................

    Completat de                                            Semnătura
    Data

    Directorul Centrului maternal                     Semnătura
    Data

    Notă: Fişa de înregistrare primară a cazului se completează la admiterea cuplului mamă-copil în Centrul maternal  şi cuprinde date iniţiale ale cazului.
Anexa nr. 3
la Standardele minime de calitate
privind serviciile sociale prestate
în cadrul centrelor maternale

Conţinutul dosarului cuplului mamă-copil
    1. Decizia de referire a autorităţii tutelare de la locul de trai al mamei privind necesitatea plasării cuplului mamă-copil în Centrul maternal.
    2. Copia buletinului de identitate al mamei.
    3. Copia certificatului de naştere al copilului.
    4. Copia actului de naştere al copilului.
    5. Forma nr. 3 şi nr.3 A în cazul în care mama este solitară.
    6. Actul de examinare a condiţiilor sociale şi de trai, întocmit de asistentul social comunitar.
    7. Adeverinţa de la locul de trai privind spaţiul locativ.
    8. Certificatul despre componenţa familiei, eliberat de autoritatea administraţiei publice locale sau de serviciul de exploatare a fondului de locuinţe sau de alte instituţii în gestiunea cărora se află fondul de locuinţe.
    9. Date despre situaţia tatălui copilului, confirmate prin documente oficiale (decedat, dispărut, divorţat, lipsit de drepturi părinteşti, aflat în detenţie, inapt de a-şi educa copilul etc.).
    10. Certificate despre primirea prestaţiilor băneşti, în cazul în care acestea au fost stabilite.
    11. Fişa de dezvoltare a copilului (forma nr.112) şi extrasul din fişa medicală a copilului (forma nr.003), în caz de transfer din spital.
    12. Certificatul medical privind contactul cu boli infecţioase.
    13. Certificatul medical privind rezultatul examinării copilului la grupa bolilor intestinale.
    14. Certificatul medical privind rezultatul microradiografiei mamei.
    15. Certificatul medical privind rezultatul examinării mamei la RW şi SIDA.
    16. Alte certificate, după caz.
Anexa nr. 4
la Standardele minime de calitate
privind serviciile sociale prestate
în cadrul centrelor maternale

Programul individualizat de servicii
    1. Date generale
    Numele şi prenumele mamei........................................
    Data şi locul naşterii....................................................
    ..................................................................................
    Numele şi prenumele copilului.....................................
    Data şi locul naşterii....................................................
    ..................................................................................
    Locul unde este plasată mama cu copilul.......................
    ...................................................................................
    Data elaborării Programului..........................................

    2. Obiectivul general al Programului ......................
    ..............................................................................
    ..............................................................................
    3. Starea de sănătate a mamei
    Date referitoare la starea de sănătate  curentă, evoluţia stării de sănătate, programul de supraveghere medicală.
Obiectivul
Activităţile
Responsabil
Termenele de realizare
Evaluarea
 
Reevaluarea
a) Pe termen scurt
b) Pe termen mediu
  c) Pe termen lung
 
 
 
   4. Sănătatea şi dezvoltarea copilului
    Date despre starea sănătăţii şi progresele în dezvoltarea copilului (elemente ale dezvoltării fizice, psihice, socio-afective, intelectuale şi comportamentale).
Obiectivul
Activităţile
Responsabil
Termenele
de realizare
Evaluarea
Reevaluarea
a) Pe termen scurt
 
 
b) Pe termen mediu
 
 
c) Pe termen lung 
 
 
 
 
 

    5.  Gradul de instruire a mamei
    Date despre nivelul educaţional, capacitatea de integrare profesională a mamei (cursuri de calificare, recalificare profesională, relaţia cu angajatorii etc.). Planul deprinderilor de viaţă (abilităţi parentale şi de gospodărire etc.)
   
Obiectivul
Activităţile
Responsabil
Termenele de realizare
Evaluarea
Reevaluarea
a) Pe termen scurt
 
 
b) Pe termen mediu
 
 

c) Pe termen lung

 
 
 
 
 

    6. Capacitatea de adaptare a mamei
    Date despre necesitatea de consiliere/terapie a mamei, precum şi măsuri pentru dezvoltarea capacităţilor de adaptare a mamei.
   
Obiectivul
Activităţile
Responsabil
Termenele de realizare
Evaluarea
Reevaluarea
a) Pe termen scurt
 
 
b) Pe termen mediu
 
 
c) Pe termen lung
 
 
 
 
 

    7. Evoluţia relaţiei mamei şi copilului cu familia biologică/tatăl copilului/alte persoane relevante pentru cuplul mamă-copil.
Obiectivul
Activităţile
Responsabil
Termenele de realizare
Evaluarea
Reevaluarea
a) Pe termen scurt
 
 
b) Pe termen mediu
 
 
c) Pe termen lung
 
 
 
 
 
    8.  Activitatea asistentului social responsabil de caz:
    În această secţiune sînt înscrise toate activităţile desfăşurate de asistentul social responsabil de caz cu privire la atingerea obiectivelor cuprinse în Program:

    numărul de vizite în familie ………………….......................
    numărul şedinţelor cu echipa multidisciplinară ………………
    numărul de negocieri cu angajatorii........................................
    numărul de cursuri de pregătire pentru mamă ……………...
    tipul de dificultăţi întîmpinate.................................................
    rezultatele reevaluărilor Programului………...............…..…..
    modificări curente etc. ……………………………...............

    Data realizării Programului:…………………………………..

    Directorul: ………..............................……………………..
    Asistentul social responsabil de caz: ………………...………
    Membrii echipei multidisciplinare:    …………………...........
                    ………………………………………………......
                    ...........……………………………………………
                    ..............................................................................
                    .............................................................................
                    .............................................................................

    Notă: Programul se întocmeşte la plasarea cuplului mamă-copil în Centrul maternal, fiind revizuit la fiecare 3 luni. Programul include obiective pe termen scurt, mediu şi lung. Asistentul social coordonează activităţile membrilor echipei multidisciplinare şi este responsabil de realizarea şi revizuirea Programului.
Anexa nr. 5
la Standardele minime de calitate
privind serviciile sociale prestate
în cadrul centrelor maternale

FIŞA DE OBSERVAŢIE
Comportamentul mamei
    Numele mamei ...........................................................
    Numele copilului.........................................................
    Data admiterii în Centru...............................................
    Perioada de şedere .....................................................
    1. Aspectul exterior al mamei
Aspectul exterior al mamei
Da
Nu
Vestimentaţie
asortată
 
 
îngrijită
 
 
adecvată
 
 
curată
 
 
Igiena
unghii tăiate
 
 
păr spălat, îngrijit
 
 
miros plăcut
 
 
 
 
 
Comportament
 
umil
 
 
indiferent
 
 
orgolios
 
 

    2. Aspectul dormitorului   
Aspectul dormitorului
Da
Nu
Curat
 
 
Ordonat
 
 
Aerisit
 
 
Amenajat estetic
 
 

    3. Relaţii sociale (comunicare, cooperare, subordonare)
Mamă – Personal
Întotdeauna
Deseori
Rar
Niciodată
Respectarea regulamentului
 
 
 
 
Amabilă
 
 
 
 
Sociabilă
 
 
 
 
Cu iniţiative
 
 
 
 
Cooperantă
 
 
 
 
Izolată
 
 
 
 
Agresivă
 
 
 
 
Impertinentă
 
 
 
 
Încăpăţînată
 
 
 
 
Participă la activităţile zilnice
 
 
 
 
Perseverentă
 
 
 
 
 
Mamă – Copil
 
 
 
 
Ataşamentul faţă de copil
 
 
 
 
Ataşamentul faţă de mamă
 
 
 
 
Îngrijeşte copilul
 
 
 
 
Alimentează copilul
 
 
 
 
Sensibilă şi receptivă la nevoile copilului
 
 
 
 
Comunică cu copilul
 
 
 
 
Se joacă cu copilul
 
 
 
 
Ţine copilul în braţe
 
 
 
 
Dezmiardă copilul
 
 
 
 
 
Mamă –Alte mame
 
 
 
 
Abilităţi de lider (coordonează activităţi, disciplinează mame-le)
 
 
 
 
Relaţionează
 
 
 
 
Comunică
 
 
 
 
Participă la activităţile de grup
 
 
 
 
Supraveghează copiii altor mame în caz de nevoie
 
 
 
 
Izolată
 
 
 
 
Indiferentă
 
 
 
 
Rigidă
 
 
 
 
Cooperantă
 
 
 
 
 
Mamă – Rude
 
 
 
 
Aşteaptă cu nerăbdare vizitele
 
 
 
 
Iniţiază contacte
 
 
 
 
Comunică în scris/prin telefon cu rudele
 
 
 
 

În timpul vizitelor

(se înregistrează comportamentul în raport cu fiecare vizitator)

 
Comunică deschis Binevoitor
 
 
 
 
 
Nu comunică
Agresivă
 
 
 
 
 

    Observaţii suplimentare
    .......................................................................................
    .........................................................................................
    ...................................................................................
    .....................................................................................
    Concluzii
    ......................................................................................
    .......................................................................................
    .................................................................................
    .....................................................................................

    Notă: Fişa de observaţie se întocmeşte de către asistentul social în termen de 30 de zile de la data plasării şi ulterior - trimestrial. Datele Fişei de observare se utilizează la elaborarea şi revizuirea Programului.
Anexa nr. 6
la Standardele minime de calitate
privind serviciile sociale prestate
în cadrul centrelor maternale

RAPORT DE CONVORBIRE TELEFONICĂ
    Referitor la cazul beneficiarului de servicii (numele, prenumele).........
    Persoana care contactează.............................................................
    Atitudinea mamei faţă de persoana contactată................................
    ....................................................................................................
    Persoana contactată.....................................................................
    Scopul convorbirii........................................................................
    ....................................................................................................
    Mesajul  transmis..........................................................................
    ....................................................................................................
    ..................................................................................................
    .................................................................................................
    ................................................................................................
    Mesajul recepţionat...................................................................
    ................................................................................................
    ................................................................................................
    ...............................................................................................
    Concluzii.................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    Recomandări...........................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    Persoana care a întreţinut convorbirea telefonică_________________
                                                                             Numele/Prenumele/Funcţia

    Notă: Raportul de convorbire telefonică se întocmeşte de către specialistul Centrului maternal. Datele se utilizează la elaborarea şi revizuirea Programului.
Anexa nr. 7
la Standardele minime de calitate
privind serviciile sociale prestate
în cadrul centrelor maternale

RAPORT DE ÎNTREVEDERE
    Numele şi prenumele mamei ...........................................
    Data ..........................      Ora ........................................
    Locul desfăşurării.............................................................
    Persoane prezente ..........................................................
    .......................................................................................
    .......................................................................................

    Instituţia pe care o reprezintă.............................................
    .........................................................................................
    Persoanele prezente în raport cu mama..............................
    .........................................................................................

    Scopul întrevederii ............................................................
    ............................................................................................

    Problemele abordate............................................................
    ...........................................................................................

    Observaţii ..........................................................................
    .........................................................................................
    ........................................................................................

    Concluzii .......................................................................
    ......................................................................................
    ......................................................................................

    Recomandări .................................................................
    ......................................................................................
    ......................................................................................

    Asistentul social                                            Semnătura

    Persoana prezentă                                         Semnătura

    Notă: Raportul de întrevedere se întocmeşte de către asistentul social cu acordul în scris al mamei. în raport sînt consemnate informaţiile şi persoanele relevante în rezolvarea cazului.
Anexa nr. 8
la Standardele minime de calitate
privind serviciile sociale prestate
în cadrul centrelor maternale

    anexa nr.8
Anexa nr. 9
la Standardele minime de calitate
privind serviciile sociale prestate
în cadrul centrelor maternale
    anexa nr.9

Anexa nr. 10
la Standardele minime de calitate
privind serviciile sociale prestate
în cadrul centrelor maternale
    anexa nr.10