HGM1099/2008
ID intern unic:  329242
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1099
din  29.09.2008
cu privire la normele sanitar-veterinare privind controalele
sanitar-veterinare la importul animalelor
Publicat : 03.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 180-181     art Nr : 1104
    MODIFICAT
   
HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
    HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541
    HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89

    NOTĂ:
    În tot textul Hotărîrii cuvintele „Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor”, la formele gramaticale corespunzătoare, iar cuvintele „direcţia raională/municipală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animală”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”, la formele gramaticale corespunzătoare prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89    În conformitate cu prevederile Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.153), precum şi în scopul asigurării sănătăţii animalelor, siguranţei produselor de origine animală destinate consumului uman şi prevenirii transmiterii de boli de la animale la om, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Norma sanitar-veterinară privind stabilirea regulilor  de organizare a controalelor sanitar-veterinare la importul animalelor, conform anexei nr.1;
    Regulamentul de întocmire a unui document pentru declararea şi controlul sanitar-veterinar la importul animalelor, conform anexei nr.2;
    Norma sanitar-veterinară privind controalele sanitar-veterinare ale animalelor importate, conform anexei nr.3.
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina
Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
   
[Pct.2 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]

    PRIM-MINISTRU                                                           Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                   Igor Dodon
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare                 Anatolie Gorodenco
    Ministrul ecologiei şi resurselor naturale                       Violeta Ivanov

    Nr. 1099. Chişinău, 29 septembrie 2008.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.1099
din 29 septembrie 2008

Norma  sanitar-veterinară
privind stabilirea regulilor  de organizare a controalelor
sanitar-veterinare  la  importul  animalelor 
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Norma sanitar-veterinară privind stabilirea regulilor de organizare a controalelor sanitar-veterinare la importul animalelor (în continuare – Norma sanitar-veterinară) reglementează organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor importate.
    2.  Prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare sînt armonizate cu Directiva Consiliului Comunităţilor Europene (91/496/CEE) din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din ţări terţe introduse în Comunitate şi de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE şi 90/675/CEE (91/496/CEE) (Jurnalul Oficial, nr.L 268, 24.9.1991, pag. 56–68).
    3. Prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare nu se aplică controalelor sanitar-veterinare ale animalelor de companie, altele decît ecvideele, care însoţesc fără scop lucrativ călătorii. 
    4. În sensul prezentei Norme sanitar-veterinară, noţiunile de bază utilizate au următoarele semnificaţii:
    control al documentelor animalelor – verificarea documentelor sanitar-veterinare care însoţesc animalul;
    controlul identităţii animalelor  – verificarea, prin controlul vizual, a concordanţei dintre documentele sanitar-veterinare şi animale, precum şi a prezenţei şi a concordanţei mărcilor care trebuie să fie prezente, în mod obligatoriu, la animale;
    controlul fizic al animalelor  – controlul animalului care constă dintr-o prelevare de probe, o testare în laborator a acestor probe, precum şi, după caz, controale suplimentare în timpul carantinei;
    lot de animale – o cantitate de animale din aceeaşi specie, inclusă în acelaşi document sanitar-veterinar, transportată cu acelaşi mijloc de transport şi care provine din aceeaşi întreprindere de întreţinere a animalelor;
    post de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal– orice punct de control sanitar-veterinar situat în posturi vamale abilitate să controleze importul şi exportul de animale.
Capitolul II
Procedura de organizare şi  efectuare a controalelor
sanitar-veterinare
ale animalelor importate
    5. În cazul importului de animale, importatorii sînt obligaţi:
    a) să comunice personalului sanitar-veterinar de la postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal, unde animalele urmează să fie prezentate, cu o zi lucrătoare înainte, numărul şi originea animalelor, precum şi momentul estimat al sosirii lor;
    b) să conducă direct animalele, sub control, la postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal, destinat ca punct de import al animalelor sau, după caz, la o unitate de carantină;
    c) să achite taxele de control sanitar-veterinar.
    6. Serviciul Vamal va permite libera circulaţie a lotului de animale numai în cazul în care medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal a efectuat controalele respective necesare şi a perfectat documentele de însoţire a animalelor.
    7. Pentru a se asigura că animalele importate sînt supuse controalelor sanitar-veterinare, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor şi medicii veterinari oficiali de la posturile de control sanitar-veterinar organizat în cadrul posturilor vamale, pentru monitorizarea operaţiunii de import, conlucrează cu celelalte servicii de control în scopul eficientizării supravegherii importului de animale.
    8. Fiecare lot de animale provenit din import este supus unui control al documentelor şi unui control al identităţii de către medicul veterinar oficial de la postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal, pentru a se verifica originea animalelor, destinaţia lor ulterioară, veridicitatea datelor conţinute în documentele sanitar-veterinare.
    9. Medicul veterinar oficial de la postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal efectuează controlul fizic al animalelor  prezentate la frontieră, asigurîndu-se, în special, că  animalele biungulate şi ecvideele sînt descărcate sub supravegherea sa.
    Controlul fizic cuprinde, în special, un examen clinic al animalelor, pentru a se asigura că acestea sînt conforme cu datele furnizate în documentul sanitar-veterinar care însoţeşte lotul de animale şi că sînt sănătoase din punct de vedere clinic.
    10. Medicul veterinar oficial de la postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal trebuie să comunice Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor informaţii necesare privind lotul de animale în sensul unui control ulterior al transportului şi, după caz, al respectării cerinţelor suplimentare ale exploataţiei de destinaţie.
    11. Medicul veterinar oficial de la postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal poate fi asistat, la efectuarea controalelor sanitar-veterinare, de un personal calificat, special instruit în acest scop.
    12. Toate cheltuielile legate de controalele sanitar-veterinare sînt suportate de expeditor, destinatar sau de mandatarul acestora, fără nici o despăgubire din partea statului.
    13. Importul de animale este interzis în cazul în care:
    a) animalele provin de pe teritoriul sau dintr-o parte a teritoriului unei ţări care nu este indemnă de unele boli epizootice stabilite într-o o listă elaborată și aprobată de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
   
[Pct.13 lit.a) modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]
    b) animalele sînt bolnave sau suspecte de a fi bolnave sau contaminate de o boală contagioasă sau prezintă un risc pentru sănătatea publică sau animală;
    c) exportatorul nu a respectat cerinţele sanitar-veterinare ale Republicii Moldova;
    d) animalele nu sînt apte pentru a continua călătoria;
    e) documentul sanitar-veterinar care însoţeşte animalele în cauză nu este întocmit conform cerinţelor stabilite de anexa nr.2 la prezenta hotărîre.
    14. Orice post de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal trebuie să fie situat la un post vamal departe de crescătorii sau de locurile unde se găsesc animale care ar putea fi infectate cu boli contagioase şi să fie situat într-o zonă vamală care să permită efectuarea formalităţilor administrative, inclusiv a celor vamale privind importul.
    15. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor de comun cu Serviciul Vamal stabilesc lista posturilor de control sanitar-veterinar organizate în cadrul posturilor vamale, autorizate pentru efectuarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor, care trebuie să conţină următoarea informaţie:
    1) natura postului de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal:
    a) port;
    b) aeroport;
    c) post vamal;
    2) specia animalelor care ar putea fi controlate, în funcţie de echipamentul şi personalul veterinar disponibile, menţionîndu-se,  în acest caz, animalele care nu pot fi controlate;
    3) dotarea cu personal abilitat să efectueze controale sanitar-veterinare:
    a) numărul de medici veterinari oficiali de la posturile de control sanitar-veterinar organizate în cadrul posturilor vamale, cu cel puţin un medic veterinar oficial de la postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal de serviciu în timpul programului de lucru al postului de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal;
    b) numărul de personal auxiliar sau de asistenţi cu o calificare specială, descrierea echipamentului şi a încăperilor disponibile pentru: controlul documentelor, controlul fizic, recoltarea de probe, analize generale prevăzute de normele ce urmează să fie stabilite, analize specifice, cerute de medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal;
    4) capacitatea încăperilor disponibile pentru eventuala adăpostire a animalelor în aşteptarea rezultatelor analizelor;
    5) specificul echipamentului care să permită un schimb de informaţii rapid, în special cu celelalte posturi de control sanitar-veterinar organizate în cadrul posturilor vamale;
    6) specializarea postului (specii de animale, postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal).
    16. În cazul în care importul de animale este permis în ţară, medicul veterinar oficial de la postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal:
    a) furnizează persoanei interesate una sau, în cazul separării lotului, mai multe copii legalizate ale certificatelor originale ale animalelor, termenul de valabilitate al acestor certificate fiind de zece zile;
    b) eliberează un document sanitar-veterinar, conform modelului stabilit în anexa nr.2 la prezenta hotărîre, care să ateste efectuarea controalelor sanitar-veterinare de către medicul veterinar oficial de la postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal, precizînd natura probelor prelevate şi rezultatele posibile ale examenelor de laborator sau termenele posibile în care se aşteaptă aceste rezultate;
    c) informează subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor al locului de destinaţie a animalelor despre denumirea şi adresa întreprinderii de destinaţie a animalelor, dacă s-au prelevat probe, iar rezultatele nu se cunosc în momentul plecării mijlocului de transport de la postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal.
    17. După trecerea prin postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal, transportarea animalelor pe teritoriul ţării se efectuează în conformitate cu cerinţele sanitar-veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor în timpul transportului.
    18. Vehiculele în care sînt transportate animalele nu pot părăsi postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal unde au loc controalele documentelor şi ale identităţii animalelor, decît după ce sînt sigilate şi după ce medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal:
    a) a menţionat trecerea şi controalele sanitar-veterinare efectuate pe copia documentului sanitar-veterinar;
    b) a informat subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
    19. Autoritatea competentă a ţării de origine, înainte de a elibera documentul de însoţire, se asigură că exploataţiile, centrele corespund cerinţelor Republicii Moldova.
    20. Transportul de animale ce provin dintr-o ţară exportatoare cu care încă nu s-au stabilit condiţii uniforme de sănătate animală se importă în următoarele condiţii:
    1) să fi staţionat în ţara de origine pe o perioadă de şedere:
    a) de cel puţin 6 luni - pentru animalele de reproducţie sau de producţie;
    b) de cel puţin 3 luni - pentru animalele destinate sacrificării;
    c) pentru animalele care au mai puţin de 6 şi, respectiv, 3 luni, această perioadă se calculează începînd cu ziua naşterii lor;
    2) să fie supuse controalelor sanitar-veterinare prevăzute la pct.7 al prezentei Norme sanitar-veterinare;
    3) să nu părăsească postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal decît în cazul în care controalele sanitar-veterinare demonstrează că animalul sau lotul de animale:
    a) corespunde cerinţelor de sănătate animală, stabilite de Republica Moldova;
    b) corespunde cerinţelor de echivalenţă, stabilite pentru unele boli infecţioase.
    21. Animalele destinate exploataţiilor, punctelor de carantină, care au fost recunoscute indemne de boală şi provenite din ţări indemne de boală necesită:
    a) după trecerea prin postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal să fie transportate la abatorul de destinaţie, în cazul în care este vorba de animale destinate sacrificării, sau la exploataţia de destinaţie, în cazul în care este vorba de animale pentru reproducţie şi producţie sau de animale de acvacultură;
    b) să nu părăsească postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal sau unitatea de carantină decît în cazul în care controalele sanitar-veterinare, prevăzute la pct.21 lit.a) şi pct.19 al prezentei Norme sanitar-veterinare, constată că animalul sau lotul de animale nu corespund cerinţelor menţionate.
    22. În cazul în care normele sanitar-veterinare prevăd punerea în carantină sau izolarea animalelor, acestea se pot efectua:
    a) cu referinţă la bolile, altele decît febra aftoasă, rabia şi boala de Newcastle - într-o unitate de carantină, cu condiţia ca aceasta să fi fost autorizată de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
    b) într-o unitate de carantină situată pe teritoriul ţării şi care respectă cerinţele sanitar-veterinare pentru o astfel de unitate;
    c) în exploataţia de destinaţie.
    23. În cazul în care se decide punerea în carantină a lotului de animale, aceasta se poate efectua ţinînd cont de riscul diagnosticat de medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal:
    a) la postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal sau în imediata apropiere a acestuia;
    b) în exploataţia de destinaţie;
    c) într-o unitate de carantină situată în apropierea exploataţiei de destinaţie.
    24. În caz de suspiciune sau nerespectare a cerinţelor  sanitar-veterinare sau în cazul unor dubii privind identitatea animalelor, medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal efectuează toate controalele sanitar-veterinare pe care le consideră necesare.
    25. În cazul constatării unor încălcări ale cerinţelor sanitar-veterinare comise de către persoanele fizice sau juridice, se aplică măsuri penale şi administrative, în special în cazul în care se constată că documentele sanitar-veterinare care însoţesc lotul nu corespund stării reale a animalelor, că animalele nu au fost prezentate la nici un post de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal sau că destinaţia prevăzută iniţial pentru animale nu a fost respectată.
    26. În cazul în care controalele sanitar-veterinare prevăzute de prezenta Normă sanitar-veterinară atestă faptul că unele animale nu corespund cerinţelor impuse sau că
s-au comis unele neregularităţi, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, după consultarea importatorului sau a reprezentantului acestuia, decide cu privire la:
    a) adăpostirea, alimentarea şi adăparea animalelor şi, dacă este necesar, acordarea de îngrijiri medicale veterinare;
    b) punerea în carantină sau izolarea lotului, după caz;
    c) reexpedierea lotului de animale, în cazul în care condiţiile de sănătate animală sau cele privind bunăstarea animalelor nu interzic acest lucru.
    27. În cazul în care controalele sanitar-veterinare prevăzute de prezenta Normă sanitar-veterinară atestă faptul că unele animale nu corespund cerinţelor  impuse sau că au fost comise unele neregularităţi, medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal trebuie:
    a) să informeze celelalte posturi de control sanitar-veterinar organizate în cadrul posturilor vamale despre refuzarea lotului, menţionînd şi încălcările constatate;
    b) să menţioneze refuzul importului de animale în documentele sanitar-veterinare internaţionale;
    c) să informeze Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor despre natura şi periodicitatea încălcărilor constatate.
    28. În cazul în care reexpedierea este imposibilă, în special din motive de bunăstare a animalelor, medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal, cu acordul prealabil al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor şi în urma inspecţiei ante-mortem, poate permite sacrificarea animalelor pentru consum alimentar. În caz contrar, trebuie să dispună sacrificarea animalelor în alte scopuri decît consumul alimentar sau distrugerea carcaselor sau cadavrelor, precizînd condiţiile legate de controlul folosirii produselor astfel obţinute.
    29. Cheltuielile aferente măsurilor prevăzute la pct.26 al prezentei Norme sanitar-veterinare, inclusiv distrugerea sau folosirea cărnii în alte scopuri, îi revin importatorului sau reprezentantului acestuia. Rezultatul vînzării produselor primite în urma sacrificării animalelor trebuie să îi revină proprietarului animalelor sau mandatarului acestuia după deducerea cheltuielilor menţionate anterior.
    30. Identificarea şi înregistrarea animalelor provenite din import se efectuează la locul de destinaţie a animalelor, ulterior perioadei de observaţie.
    31. Prin decizia Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor  se poate aplica o frecvenţă redusă a controalelor de identitate şi/sau a controalelor fizice, fără a se aduce atingere controalelor sanitar-veterinare privind respectarea cerinţelor de bunăstare a animalelor în timpul transportului, în bază de reciprocitate, în anumite condiţii, în special în funcţie de rezultatele controalelor sanitar-veterinare anterioare. Pentru acordarea unor asemenea derogări, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor ia în considerare următoarele criterii:
    a) garanţiile oferite de ţara de origine a animalelor în ceea ce priveşte respectarea cerinţelor sanitar-veterinare ale Republicii Moldova;
    b)  situaţia epizootică din ţara de origine respectivă;
    с) natura măsurilor de control sanitar-veterinar şi de combatere a bolilor,  aplicate în ţara de origine respectivă;
    d) structurile şi competenţele serviciului sanitar-veterinar al ţării de origine respective;
    e) normele privind autorizarea anumitor substanţe şi respectarea cerinţelor privind testarea la prezenţa reziduurilor la animale şi în carnea proaspătă;
    f) rezultatele vizitelor de inspecţii reciproce;
    g) rezultatele controalelor sanitar-veterinare efectuate la importuri.
    32. Deciziile luate de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor trebuie comunicate în scris, împreună cu indicarea motivelor, importatorului sau mandatarului acestuia. În cazul în care importatorul sau mandatarul acestuia solicită, deciziile motivate trebuie sa îi fie comunicate, în scris, cu indicarea căilor de recurs pe care le oferă legislaţia în vigoare.
Capitolul III
Măsurile sanitar-veterinare de protecţie referitoare
 la bolile infecţioase

    33. În cazul în care pe teritoriul unei ţări exportatoare de animale apare sau se răspîndeşte una din următoarele boli infecţioase:
    1) febra aftoasă;
    2) pesta porcină clasică;
    3) pesta porcină africană;
    4) boala veziculoasă a porcului;
    5) boala de Newcastle;
    6) pesta bovină;
    7) pesta rumegătoarelor mici;
    8) stomatita veziculoasă;
    9) febra catarală;
    10) pesta cabalină africană;
    11) encefalomielita virală ecvină;
    12) boala Teschen;
    13) gripa aviară;
    14) variola ovină şi caprină;
    15) dermatoza nodulară contagioasă;
    16) febra văii marelui rift;
    17) pleuropneumonia contagioasă bovină;
    18) bruceloza, zoonoza, o boală sau cauză care ar putea constitui un pericol grav pentru sănătatea animalelor sau publică sau, în cazul în care orice alt motiv grav de sănătate animală o justifică, în special în urma constatărilor făcute de medicii veterinari oficiali ai posturilor de control sanitar-veterinar organizate în cadrul posturilor vamale, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor ia fără întîrziere, în funcţie de gravitatea situaţiei, una din următoarele măsuri:
    a) suspendarea importurilor de animale provenite din ţara respectivă;
    b) stabilirea unor condiţii speciale pentru animalele provenite de pe întreg teritoriu sau dintr-o parte a ţării respective.
    34. În cazul în care, cu ocazia unuia din controalele sanitar-veterinare prevăzute de prezenta Normă sanitar-veterinară, se constată că  lotul de animale ar putea constitui un pericol pentru sănătatea animală sau publică, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să întreprindă imediat următoarele măsuri:
    a) reţinerea şi distrugerea lotului în cauză;
    b) informarea imediată a celorlalte posturi de control sanitar-veterinar organizate în cadrul posturilor vamale despre constatările făcute şi originea animalelor.
Capitolul IV
Verificarea respectării criteriilor aplicate posturilor de
control sanitar-veterinar organizate în cadrul posturilor
 vamale şi unităţilor de carantină

    35. Medicii veterinari oficiali din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, pentru aplicarea uniformă a cerinţelor prezentei Norme sanitar-veterinare, pot verifica respectarea criteriilor aplicate faţă de posturile de control sanitar-veterinar organizate în cadrul posturilor vamale şi unităţile de carantină prevăzute în anexa la prezenta Normă sanitar-veterinară.
    36. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor ia deciziile necesare în cazul în care rezultatele controlului sanitar-veterinar atestă unele abateri de la normele sanitar-veterinare stabilite.
    37. Medicul veterinar oficial, pe al cărui teritoriu se află postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal, trebuie să acorde tot sprijinul necesar medicilor veterinari oficiali din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor  în exercitarea funcţiilor respective ale acestora.
    38. Medicii veterinari oficiali din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor informează conducerea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor despre rezultatele controalelor efectuate.
    39. În cazul în care, în urma controlului postului de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal de către medicii veterinari oficiali din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, se stabileşte că prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare nu sînt respectate, se contactează Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, care va întreprinde măsurile necesare.

Anexă
la Norma sanitar-veterinară privind
 stabilirea regulilor de organizare
a controalelor sanitar-veterinare
la importul animalelor

Condiţii generale  de dotare a posturilor de
control sanitar-veterinar organizate în cadrul

posturilor vamale şi al unităţilor de carantină
    1. Pentru efectuarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor, posturile de control sanitar-veterinar organizate în cadrul posturilor vamale trebuie să fie dotate cu:
    a) o cale de acces rezervată special transportului de animale, astfel încît să se evite reţinerea inutilă a transportului de animale;
    b) instalaţii uşor de curăţat şi dezinfectat, permiţînd descărcarea şi încărcarea diferitelor mijloace de transport, controlul, aprovizionarea şi îngrijirea animalelor şi avînd o suprafaţă, o iluminare, o aerisire şi o arie de aprovizionare proporţională cu numărul de animale supuse controlului sanitar-veterinar;
    c) un număr suficient de medici veterinari oficiali şi personal auxiliar special instruit pentru efectuarea controalelor documentelor sanitar-veterinare ce însoţesc animalele, precum şi pentru efectuarea controalelor clinice prevăzute de prezenta Normă sanitar-veterinară, în raport cu numărul de animale care trebuie tratate la postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal;
    d) spaţii suficient de mari care să includă vestiare, duşuri şi cabine de toaletă, la dispoziţia personalului abilitat cu efectuarea controalelor sanitar-veterinare;
    e) un spaţiu şi instalaţii corespunzătoare pentru prelevarea şi tratarea probelor şi pentru controalele de rutină prevăzute de normele sanitar-veterinare;
    f) serviciile unui laborator specializat, capabil să efectueze analize speciale ale probelor prelevate la un post de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal;
    g) serviciile unei unităţi sanitar-veterinare situate în imediata apropiere a postului de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal, care să dispună de instalaţiile şi echipamentul necesare adăpostirii, alimentării, adăpării, tratării şi, după caz, sacrificării animalelor;
    h) echipamente de protecţie individuală a personalului respectiv şi instalaţii de curăţire şi dezinfecţie;
    i) echipamente corespunzătoare care să permită schimbul rapid de informaţii cu celelalte posturi de control sanitar-veterinar organizate în cadrul posturilor vamale şi cu autorităţile sanitar-veterinare competente.
    2. Pentru a obţine o autorizare în vederea carantinării animalelor provenite din import, unităţile de carantină trebuie să dispună de:
    a) o cale de acces bine amenajată, unitatea fiind situată la distanţă de crescătorii sau locuri unde se află animale care ar putea fi infectate cu boli contagioase;
    b) un sistem eficient de control sanitar-veterinar care să asigure o supraveghere adecvată a animalelor;
    c) instalaţii uşor de curăţat şi dezinfectat, permiţînd descărcarea şi încărcarea diferitelor mijloace de transport, controlul sanitar-veterinar, aprovizionarea şi îngrijirea animalelor şi avînd o suprafaţă, o iluminare, o aerisire şi o arie de aprovizionare proporţională cu numărul de animale supuse carantinei;
    d) spaţii suficient de mari care să includă vestiare, duşuri şi cabine de toaletă, la dispoziţia personalului;
    e) un spaţiu şi instalaţii corespunzătoare pentru prelevarea şi tratarea probelor şi pentru controalele sanitar-veterinare de rutină prevăzute de normele sanitar-veterinare interne;
    f) serviciile unei întreprinderi situate în imediata apropiere a unităţii de carantinare, care să dispună de instalaţiile şi echipamentul necesar sacrificării animalelor;
    g) echipamente de protecţie individuală a personalului respectiv şi instalaţii de curăţire şi dezinfecţie;
    h) echipamente corespunzătoare care să permită schimbul rapid de informaţii cu posturile de control sanitar-veterinar organizate în cadrul posturilor vamale şi cu autorităţile Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
    3. Unitatea de carantină trebuie:
    a) să se afle sub controlul permanent şi în responsabilitatea medicului veterinar oficial;
    b) să fie situată la distanţă de crescătorii sau de alte locuri unde se află animale care ar putea fi infectate cu boli contagioase;
    c) să dispună de un sistem eficient de control care să asigure o supraveghere adecvată a animalelor.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.1099
din 29 septembrie 2008
Regulamentul
de întocmire a unui document pentru declararea
şi controlul sanitar-veterinar la importul animalelor

Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul de întocmire a unui document pentru declararea şi controlul sanitar-veterinar la importul animalelor (în continuare – Regulament) stabileşte organizarea controalelor sanitar-veterinare la importul animalelor şi modul de întocmire a unui document veterinar comun de intrare (în continuare DVCI), conform anexei  la prezentul Regulament.
    2. Prezentul Regulament este armonizat cu prevederile Regulamentului (CE) Comisiei Comunităţilor Europene nr.282/2004 din 18 februarie 2004 de întocmire a unui document pentru declararea şi controlul sanitar-veterinar al animalelor provenite din ţări terţe şi introduse în Comunitate (Jurnalul Oficial nr.L 49, 19.2.2004, pag. 11–24).
    3. DVCI reprezintă un certificat sanitar-veterinar care însoţeşte transportul de animale pînă la destinaţia finală, fiind completat de către medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal care efectuează controlul documentelor, controlul identităţii şi controlul fizic la postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal.
Capitolul II
Notificarea sosirii animalelor printr-un document
veterinar comun de intrare

    4. În cazul importului de animale, responsabilul de încărcătură desemnează orice persoană fizică sau juridică care urmează să notifice importul lotului de animale cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de sosirea prevăzută. Această notificare se face către personalul de control de la postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal printr-un document, întocmit în conformitate cu modelul DVCI, expus în anexa la prezentul Regulament.
    5. Responsabilul de încărcătură completează partea 1 a DVCI pe toate exemplarele cerute şi le trimite medicului veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal.
    6. Controalele sanitar-veterinare ale animalelor se efectuează conform anexei nr.3 la prezenta hotărîre.
Capitolul III
Procedurile ce urmează după efectuarea controalelor
sanitar-veterinare

    7. După efectuarea controalelor sanitar-veterinare menţionate în anexa nr.1 la prezenta hotărîre, partea 2 a DVCI se completează de către medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal şi se semnează de către acesta sau de către un alt medic veterinar oficial, aflat în subordinea lui.
    În cazul în care importul este refuzat, rubrica „Detalii  privind reexpedierea” din partea 3 a DVCI se completează, după caz, de îndată ce se cunosc informaţiile pertinente. Acestea se introduc în sistemul de schimb de informaţie.
    8. Originalul DVCI este compus din părţile 1 şi 2, completate şi semnate în mod corespunzător.
    9. În caz de decizie veterinară favorabilă şi, cu acordul autorităţilor vamale, originalul DVCI însoţeşte transportul de animale pînă la destinaţia indicată în document.
    10. Medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal păstrează o copie a DVCI timp de trei ani.
    11. Medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal informează medicul veterinar oficial al subdiviziunea teritorială a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor de la punctul de destinaţie despre verificarea documentelor veterinare.
    12. Medicul veterinar oficial de la locul de destinaţie, înştiinţat de sosirea unor animale destinate unui abator, unei unităţi de carantină autorizate, situate în zona lor de competenţă, trebuie să completeze partea 3 a DVCI în cazul în care loturile nu sosesc sau în cazul în care acestea nu corespund din punct de vedere cantitativ sau calitativ.
    13. Pentru a se asigura că animalele importate sînt supuse controalelor sanitar-veterinare, medicii veterinari oficiali din fiecare raion lucrează în colaborare cu celelalte servicii de control pentru a reuni toate informaţiile utile privind importul de animale. Este vorba, în special, de:
    a)  informaţii de care dispun serviciile vamale;
    b) informaţii din declaraţiile de expediţie ale vaselor, trenurilor sau avioanelor;
    c)  alte surse de informaţie accesibile operatorilor rutieri, feroviari, portuari sau aeroportuari.
    14. Serviciile vamale organizează schimbul reciproc de date aflate în bazele lor de date pentru sistemele informatice utilizate de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, care sînt coordonate, respectîndu-se siguranţa lor, cu cele ale serviciilor vamale, precum şi cu cele ale operatorilor comerciali, în vederea accelerării transferului de informaţii.
    15. Întocmirea, utilizarea, transmiterea şi arhivarea DVCI se pot efectua pe cale electronică, cu acordul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.

    anexa

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.1099
din  29 septembrie  2008

Norma sanitar-veterinară privind controalele
sanitar-veterinare ale animalelor importate

Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Norma  sanitar-veterinară privind  controalele sanitar-veterinare ale  animalelor importate (în continuare – Normă sanitar-veterinară) stabileşte principiile privind organizarea controalelor sanitar-veterinare pentru animale importate, controalelor fizice, controlului identităţii şi controlului documentelor sanitar-veterinare.
    2. Prezenta Normă sanitar-veterinară este armonizată cu prevederile Deciziei Comisiei Comunităţilor Europene 97/794/CE din 12 noiembrie 1997 (Jurnalul Oficial nr. L 323, 26.11.1997, pag. 31–36).
Capitolul II
Procedura de efectuare a controalelor sanitar-veterinare
 ale animalelor importate

    3. Controlul documentelor, controlul identităţii şi controlul fizic se efectuează în conformitate cu dispoziţiile prezentei Norme sanitar-veterinare.
    4. Controlul documentelor se efectuează conform reglementărilor prevăzute în anexa nr.1 la prezenta Normă sanitar-veterinară.
    5. Controlul identităţii:
    a)  se face separat pentru fiecare animal din lot;
    b) dacă lotul este format dintr-un număr mare de animale, controlul în cauză poate cuprinde doar 10 % din animalele lotului, iar numărul reprezentativ de animale controlate pentru întregul lot trebuie să fie de minimum 10. În cazul în care controalele iniţiale efectuate nu se soldează cu rezultate satisfăcătoare, trebuie controlate în continuare mai multe animale din lot, chiar toate animalele din lotul respectiv, dacă se consideră necesar;
    c) pentru animalele nemarcate, controlul trebuie să cuprindă cel puţin o verificare a mărcilor de pe un număr reprezentativ de cutii şi/sau containere. În cazul în care controalele iniţiale efectuate nu se soldează cu rezultate satisfăcătoare, trebuie verificate mai multe cutii şi/sau containere, chiar toate cutiile şi/sau containerele respective, dacă se consideră necesar.
    Controlul identităţii este un control vizual al animalelor dintr-un număr reprezentativ de cutii şi/sau containere, pentru verificarea speciei.
    6. Medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal efectuează controlul fizic al animalelor biungulate şi ecvideelor, asigurîndu-se în special că toate aceste animale sînt descărcate la postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal.
    7. Controlul fizic al animalelor biungulate şi ecvideelor cuprinde în special:
    a) un examen clinic al animalelor, prin care se asigură că acestea sînt conforme cu indicaţiile furnizate în documentele sanitar-veterinare care însoţesc animalele şi că sînt sănătoase din punct de vedere clinic;
    b) eventuale examene de laborator care se consideră a fi necesare şi sînt prevăzute de normele sanitar-veterinare;
    c) eventuale prelevări de probe în scopul depistării de reziduuri ce trebuiesc analizate în cel mai scurt timp;
    d) verificarea respectării cerinţelor minime privind protecţia animalelor în timpul transportului.
    8. Animalele vor fi supuse controlului sanitar-veterinar care trebuie să stabilească dacă sînt apte de a fi transportate, precum şi unui examen clinic, care poate să includă prelevarea de probe. Aceste examene, precum şi prelevarea de probe, se efectuează în conformitate cu prevederile anexei nr.2 la prezenta Normă sanitar-veterinară. Probele recoltate vor fi expediate la un laborator veterinar acreditat din apropiere.
    9. În urma controlului mijlocului de transport, în cazul depistării unor încălcări, medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal comunică Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor informaţiile necesare.
    10. Medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal poate fi asistat, în unele din situaţiile menţionate anterior, de un personal calificat, special instruit în acest scop şi aflat în responsabilitatea sa.
    11. Pentru fiecare animal examinat, în registrul pentru identificarea şi controlul fizic se introduc următoarele informaţii:
    a) numărul de referinţă al documentului sanitar-veterinar internaţional şi numărul de serie atribuit lotului de către postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal;
    b) numărul de identificare al animalului;
    c) rezultatul testului şi orice măsură întreprinsă pe baza acestuia;
    d) adresa completă a destinaţiei finale a lotului.
    12. Examenul clinic prevăzut la pct.8 al prezentei Norme sanitar-veterinare trebuie să cuprindă un examen vizual al tuturor animalelor.
    13. Loturile destinate creşterii sau producţiei vor fi supuse unui examen clinic al cel puţin 10% dintre animale (minimum 10 capete), care trebuie selecţionate astfel încît să fie reprezentative pentru întregul lot, conform anexei nr.2 la prezenta Normă sanitar-veterinară.
    În cazul în care lotul cuprinde mai puţin de 10 animale, controalele sanitar-veterinare trebuie efectuate pentru fiecare animal din lot.
    14. Loturile destinate sacrificării vor fi supuse unui examen clinic, conform anexei nr.2 la prezenta Normă sanitar-veterinară, cu examinarea a cel puţin 5 % din animale (minimum 5 capete), care trebuie selectate astfel încît să fie reprezentative pentru întregul lot.
    În cazul în care lotul cuprinde mai puţin de 5 animale, examenul clinic trebuie efectuat pentru fiecare animal din lot.
    15. În cazul în care controalele sanitar-veterinare iniţiale se soldează cu rezultate nesatisfăcătoare, trebuie verificate în continuare mai multe animale, chiar şi toate animalele respective, dacă se consideră necesar.
    16. Serviciul Vamal nu reţine lotul de animale la postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal, decît cu acordul medicului veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal, care ia decizii referitor la lotul de animale pînă la primirea rezultatelor controalelor de laborator, cu excepţia cazurilor suspecte.
    17. Rezultatele controalelor sanitar-veterinare, împreună cu informaţiile la care se face referire la pct.11 al prezentei Norme sanitar-veterinare, vor fi comunicate Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor şi statului exportator, imediat, prin fax, în cazul unei prelevări de probe cu rezultate pozitive.
    În cazul unei prelevări de probe cu rezultate pozitive, trebuie trimise imediat exemplare ale documentului(lor) sanitar(e) veterinar(e) internaţionale atît autorităţii competente din ţara exportatoare, cît şi Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
    18. Examenul clinic individual nu este obligatoriu pentru următoarele animale:
    a) păsări de curte;
    b) păsări;
    c) animale de acvacultură, inclusiv orice peşti;
    d) rozătoare;
    e) lagomorfe;
    f) albine şi alte insecte;
    g) reptile şi amfibieni;
    h) alte nevertebrate;
    i) anumite animale de menajerie şi de circ, inclusiv animalele biungulate şi ecvideele, considerate a fi periculoase;
    î) animale de blană.
    19. Pentru animalele specificate la pct.18 al prezentei Norme sanitar-veterinare, examenul clinic va cuprinde observaţii asupra stării de sănătate şi  comportamentului întregului lot sau al unui număr reprezentativ de animale din lot.
    În cazul în care controalele iniţiale ale examenului clinic se soldează cu rezultate nesatisfăcătoare, vor fi verificate mai multe animale. Dacă aceste controale indică patologii, se va efectua un examen mai riguros, inclusiv o prelevare de probe, în caz de necesitate.
    20. În cazul crustaceelor, moluştelor, peştilor şi animalelor destinate centrelor de cercetări ştiinţifice cu o stare de sănătate specific certificată,  închise în containere sigilate în condiţii de mediu controlate, examenul clinic şi prelevarea de probe se vor efectua doar dacă se consideră că există un risc specific pentru specia implicată sau originea acesteia sau dacă există alte patologii.
    21. Pentru fiecare lot, medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal va furniza persoanei interesate o copie legalizată a documentului(lor) veterinar(e) sau a altor documente sanitar-veterinare internaţionale originale care însoţesc lotul,  precum şi documentul veterinar comun de intrare.
    22. Pentru fiecare lot, postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal va înregistra şi va păstra următoarele informaţii:
    a) numărul de serie al documentului atribuit lotului respectiv de către postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal;
    b) data sosirii lotului respectiv la postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal;
    c) mărimea lotului;
    d) specia şi categoria de utilizare a animalelor şi, după caz, vîrsta;
    e) numărul de referinţă al documentului;
    f) ţara de origine;
    g) decizia privind lotul;
    h) o referire la prelevarea de probe, dacă a avut loc.
    23. În cazul ecvideelor înregistrate, identificate prin intermediul unui document de identificare emis de autoritatea responsabilă de creşterea animalelor sau de orice altă autoritate competentă din ţara de origine a animalelor, care administrează fişa genealogică sau registrul pentru rasa de ecvidee în cauză, sau de orice asociaţie sau organizaţie internaţională care gestionează caii pentru competiţie sau curse ale respectivelor ecvidee,  documentul de identitate nu se  reţine.
    24. În cazul ecvideelor destinate pentru sacrificare, care vor fi transportate printr-o piaţă sau printr-un centru de triaj, documentul prevăzut de anexa la Regulamentul de întocmire a unui document pentru declararea şi controlul sanitar-veterinar la importul animalelor, precum şi copia legalizată a certificatului de sănătate original, trebuie să însoţească ecvideele la abator.
    25. Toate documentele sanitar-veterinare referitoare la loturile care sînt respinse la postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal vor fi ştampilate pe fiecare pagină cu cuvîntul „RESPINS”, de culoare roşie, conform anexei nr.3 la prezenta Normă sanitar-veterinară.

Anexa nr. 1
la Norma  sanitar-veterinară
privind controalele sanitar-
veterinare ale animalelor importate

Reguli detaliate de control al documentelor
în cazul importului de animale
    1. Fiecare document sanitar-veterinar internaţional care însoţeşte un lot de animale provenit dintr-o altă ţară trebuie controlat pentru a se confirma că:
    a) este vorba despre un document original redactat în limba ţării de origine şi în limba de stat a Republicii Moldova;
    b) este vorba despre un stat sau regiune autorizată pentru export;
    c) prezentarea şi conţinutul lui corespund specimenului prevăzut pentru  animalul şi ţara respectivă;
    d) este întocmit pe o singură filă;
    e) a fost completat în întregime;
    f) certificatul sanitar-veterinar internaţional trebuie completat de medicul veterinar oficial al autorităţii competente a statului exportator cu 24 de ore înainte de  încărcarea animalelor sau la momentul încărcării animalelor pentru a fi expediate pe teritoriul indicat şi să conţină caractere lizibile şi majuscule, numele şi poziţia acestor persoane, iar ştampila oficială a autorităţii veterinare a ţării exportatoare şi semnătura să fie de altă culoare decît cea a textului certificatului;
    g) este adresat unui singur destinatar.
    2. Medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal trebuie să controleze declaraţia scrisă privind planul itinerarului de la frontieră pînă la destinaţia finală.

Anexa nr.2
la  Norma  sanitar-veterinară
privind controalele sanitar-
veterinare ale animalelor importate

Cerinţe minime referitoare la examenul individual privind
capacitatea animalelor de a fi transportate,
la examenul clinic şi
 procedurile de prelevare de probe pentru animalele biungulate şi
 pentru ecvidee
la posturile de control sanitar-veterinar
organizate în cadrul posturilor vamale

    1. Suplimentar la examenul clinic stabilit în prezenta anexă, trebuie efectuată o evaluare a capacităţii animalului de a fi transportat în continuare. Această evaluare va ţine seama de lungimea drumului deja parcurs, precum şi de posibilităţile de furajare, de adăpare şi de odihnă, pe durata călătoriei ce mai urmează şi, în special, de condiţiile de alimentare, de adăpare şi de repaus, preconizate pentru restul călătoriei.
    2. Se va ţine seama de condiţiile de transportare a animalelor.
    3. Examenul clinic va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
    a) un examen vizual al animalului, inclusiv o evaluare generală a stării lui de sănătate, a capacităţii de a se mişca liber, a stării pielii şi a mucoaselor şi a oricărei dovezi de scurgeri patologice;
    b)  monitorizarea sistemelor respirator şi digestiv;
    c) o monitorizare aleatorie a temperaturii corporale. Dacă nu s-au descoperit patologii de ordin respirator sau stare generală anormală, această monitorizare este facultativă.
    4. Palparea este necesară doar în cazul patologiilor depistate în timpul examenului clinic.
    5. Prelevarea de probe se va efectua în scopul verificării conformării cu cerinţele de sănătate stabilite în documentul veterinar însoţitor.
    6. Cel puţin 3 % din loturile de animale vor fi supuse lunar unei prelevări de probe serologice.
    Cel puţin 10 % din animalele lotului vor fi supuse prelevării de probe, numărul minim al eşantionului reprezentativ fiind de 4 animale. Acest procentaj trebuie mărit în cazul în care sînt depistate încălcări.
    7. Medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal poate preleva orice alte probe de la animalele dintr-un lot.

Anexa nr.3
la Norma sanitar-veterinară
privind controalele sanitar-
veterinare ale animalelor importate

Modelul ştampilei de respingere
    Modelul ştampilei de respingere, prevăzute la pct.25 al prezentei Norme sanitar-veterinare: