HCNPFM23/3/2008
ID intern unic:  329258
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 23/3
din  29.05.2008
cu privire la aprobarea Regulamentului privind Fondul de compensare
Publicat : 03.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 180-181     art Nr : 528     Data intrarii in vigoare : 03.10.2008
    MODIFICAT
    HCNPF56/1 din 23.10.15, MO317-323/27.11.15 art.2274 În vederea executării şi punerii în aplicare a prevederilor art. 34 alin. (3) din Legea nr. 414 –XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32 –35, art. 112), în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4 alin. (1) şi alin. (2), art. 8 lit. b), art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 192 –XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117 –126 BIS) şi pct. 5 lit. b), pct. 7.3 lit. c) din Regulamentul nr. 48/5 din 27.09.2007 „Privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare” aprobat prin Hotărîrea C.N.P.F. nr. 48/5 din 27.09.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 157 –160, art. 587),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
 HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Regulamentul privind Fondul de compensare (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

    PREŞEDINTELE
    COMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE            Mihail CIBOTARU

    Nr. 23/3. Chişinău, 29 mai 2008.

Anexă
la Hotărîrea Comisiei Naţionale
a Pieţei Financiare
nr. 23/3 din 29 mai  2008
REGULAMENT
privind Fondul de compensare
Capitolul I
 Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind Fondul de compensare (în continuare - Regulament) este elaborat în baza Legii nr. 414 –XVI din 22.12.2006 „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32 –35, art. 112).
    2. Fondul de compensare, denumit în continuare Fond, se instituie pentru a garanta atingerea scopurilor prevăzute la art. 34 alin. (1) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.
    3. Fondul se constituie prin contribuţii obligatorii ale asigurătorilor autorizaţi să subscrie asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule cu acoperire teritorială în afara Republicii Moldova (în continuare – asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă).
Capitolul II
Sursa, cuantumul şi termenul de achitare a contribuţiilor
 în Fondul de compensare

    4. În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, Fondul are ca resurse financiare următoarele contribuţii:
    a) contribuţia iniţială, cu titlu de garanţie în caz de insolvabilitate a asigurătorului de răspundere civilă auto externă;
    b) contribuţia lunară, destinată atingerii obiectivului Fondului;
    c) contribuţia specială, sub forma unui împrumut, în funcţie de necesităţile curente ale Fondului.
    5. Contribuţia iniţială constituie 5% din capitalul social minim pentru asigurări generale stabilit conform art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 407 – XVI din 21.12.2007 „Cu privire la asigurări” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47 – 49, art. 213).
    6. Contribuţia iniţială şi dobînzile acumulate în rezultatul fructificării acesteia se restituie asigurătorului la retragerea sa din cadrul Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule, dar nu înainte de lichidarea fără datorii a portofoliului la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă.
    7. Contribuţia lunară în mărime de 5% din primele brute subscrise în perioada de raportare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă se virează de către asigurătorii de răspundere civilă auto externă pînă la data de 15 a lunii următoare celei de raportare.
    [Pct.7 modificat prin HCNPF56/1 din 23.10.15, MO317-323/27.11.15 art.2274]
    8. Contribuţiile lunare în Fond îşi pierd identitatea din momentul în care Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule le primeşte de la asigurători şi nu se restituie în caz de renunţare la calitatea de membru  sau excludere din rîndurile membrilor Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule.
    9. Contribuţia specială reprezintă suma, care urmează a fi virată de către asigurătorii de răspundere civilă auto externă, sub formă de împrumut,  în cazul în care resursele Fondului sînt insuficiente pentru garantarea rambursării către birourile gestionare din străinătate a sumelor plătite de acestea cu titlu de despăgubiri pentru pagubele produse de asiguraţii de răspundere civilă auto externă ai asigurătorilor membri ai Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule.
    10. Suma contribuţiilor speciale nu poate depăşi cuantumul insuficienţelor financiare înregistrate la un moment dat în Fond şi se plăteşte de către membrii Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule în cote egale.
    11. Pe măsura alimentării Fondului cu resurse financiare necesare, contribuţia specială se restituie asigurătorilor în cuantumul în care a fost plătită sau, prin decizie a consiliului de administraţie al Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule, poate fi raportată în contul contribuţiilor lunare datorate, inclusiv sub formă de avans al contribuţiilor lunare viitoare.
Capitolul III
Dispoziţii finale
    12. Drepturile persoanelor păgubite prin accidente de autovehicule, în care posesorul autovehiculului deţine poliţă de asigurare Carte verde emisă de un asigurător din străinătate, se exercită faţă de Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule.
    13. Persoanele prejudiciate, cetăţeni ai Republicii Moldova, care au înaintat acţiune în justiţie împotriva persoanei sau persoanelor răspunzătoare pentru repararea prejudiciului vor fi despăgubite din disponibilităţile Fondului în baza hotărîrii judecătoreşti. În aceste cazuri Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule are calitate de intervenient accesoriu în calitate de garant al obligaţiei de despăgubire, în limitele şi în condiţiile prevăzute de prevederile legislaţiei în vigoare.
    14. Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule prezintă trimestrial Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune, raportul privind încasarea şi utilizarea mijloacelor Fondului, conform anexei nr.1, parte integrantă a prezentului Regulament.
    15. Pînă la împlinirea fiecărui termen de plată a contribuţiei lunare, asigurătorii autorizaţi să subscrie asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă prezintă Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule raportul privind calcularea şi transferarea contribuţiilor în Fond, conform anexei nr.2 parte integrantă a prezentului Regulament.
    16. Informaţiile care se includ în raportările prevăzute se preiau din evidenţele contabile şi operative, pe care asigurătorii de răspundere civilă auto externă au obligaţia să le ţină potrivit prevederilor art. 38 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.
    17. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului Regulament, participanţii pieţei asigurărilor poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Anexa nr. 2
la Regulamentul privind
Fondul de compensare
RAPORT
privind calcularea şi transferarea contribuţiilor
în Fondul de compensare
pentru
perioada   _____________________

    Compania de asigurări ______________________________________
    Perioada de raportare ______________________________________

- lei -

 

Soldul datoriilor la începutul perioadei de gestiune, a

Companiei către
FC (+;-)
Prime subscrise:
Suma contribuţiilor
 calculate:
Suma contribuţiilor
virate (transferate):
Soldul datoriilor Companiei
 către  FC (+ ;-) :
 de la

 începutul anului

inclusiv perioadal de gestiune
 de la

 începutul anului

inclusiv perioada de gestiune
 de la

 începutul anului

inclusiv perioadal de gestiune
 de la

 începutul anului

inclusiv perioada de gestiune
1
2
3
4
5
6
7
8=1+4-6
9=5-7