OMERN34/2008
ID intern unic:  329314
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECOLOGIEI ŞI RESURSELOR NATURALE
ORDIN Nr. 34
din  16.09.2008
cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind cuantumul plăţii pentru prejudiciul
cauzat spaţiilor verzi ale localităţilor urbane şi rurale
Publicat : 14.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 186     art Nr : 544

    Întru îndeplinirea prevederilor art. 37 alin. (5) al Legii nr. 591-XIV din 23 septembrie 1999 cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 133-134, art. 649), cu modificările şi completările ulterioare,

    ORDON:

    1. Se aprobă Instrucţiunea privind cuantumul plăţii pentru prejudiciul cauzat spaţiilor verzi ale localităţilor urbane şi rurale (se anexează).
    2. Inspectoratul Ecologic de Stat va asigura îndeplinirea dispoziţiilor prezentei Instrucţiuni şi informarea instituţiilor publice interesate, consultarea reprezentanţilor autorităţilor publice locale, agenţilor economici interesaţi şi instruirea publicului  în problemele ce ţin de implementarea prevederilor prezentei Instrucţiuni.
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Ion Apostol, viceministru.


    Ministrul ecologiei
    şi resurselor naturale                                                          Violeta IVANOV
                                                       
    Nr. 34. Chişinău, 16 septembrie 2008.

 

       Anexă
la Ordinul nr. 34
din 16 septembrie 2008

                

INSTRUCŢIUNEA
privind cuantumul plăţii pentru prejudiciul cauzat spaţiilor verzi
ale localităţilor urbane şi rurale

    1. Prezenta Instrucţiune stabileşte modul de calculare a cuantumului plăţii pentru prejudiciul cauzat spaţiilor verzi cu excepţia pădurilor-parc din zonele verzi ale localităţilor. Cuantumul plăţii pentru prejudiciul cauzat pădurilor-parc din zonele verzi ale localităţilor va fi calculat conform anexelor Codului silvic.
    Cuantumul plăţii pentru prejudiciul cauzat spaţiilor verzi, stabilit de prezenta Instrucţiune, poate fi luată în consideraţie în calitate de limită minimă la calcularea cuantumului plăţii pentru prejudiciul cauzat spaţiilor verzi de pe terenurile proprietate privată.
    2. Mărimea prejudiciului se calculează în volum deplin conform preţului real al patrimoniului afectat la data cauzării lor, luîndu-se în considerare şi cheltuielile suportate pentru îmbunătăţirea calităţii spaţiilor verzi (operîndu-se cu preţurile de piaţă ori costurile lucrărilor de restabilire). În prezenta Instrucţiune, unitatea convenţională utilizată la calcularea cuantumului plăţii pentru prejudiciul cauzat spaţiilor verzi este egală cu 20 lei.
    3. În cazul tăierilor ilicite a arborilor sau arbuştilor în creştere, vătămării plantelor sau a unor părţi din ele, prejudiciul cauzat spaţiilor verzi va fi calculat după formula de mai jos:

P = C •K • Ke

    unde:
    P – prejudiciul cauzat;
    C – cuantumul prejudiciului, stabilit în Anexele nr.1 şi nr.2 ale prezentei Instrucţuni;
    K – coeficientul de corecţie, stabilit  pentru:
    - speciile de foioase = 3;
    - speciile de conifere (răşinoase) = 6;
    - speciile de conifere (răşinoase) în perioada decembrie - ianuarie = 8;
    Ke – coeficientul valorii ecologice a spaţiilor verzi, stabilit în Anexa nr.3 a pezentei Instrucţiuni.
    Arborele, arbustul se consideră vătămaţi pînă la gradul de încetare a creşterii în cazul în care tulpina arborelui este vătămată în volum ce depăşeşte 30% din circumferinţă (pînă la masa lemnoasă) sau dacă coroana arborelui, arbustului sau sistemul radicular al acestora este vătămat mai mult de 1/3 din volumul lui total ori este distrus. Arborele, arbustul se consideră vătămaţi, fără întreruperea creşterii lor, în cazul în care tulpina, coroana sau sistemul radicular al arborelui, arbustului este vătămat pînă la 1/3 din volumul total. Arborele se consideră vătămat fără întreruperea creşterii în cazul în care nu se respectă diametrul de 90 cm a cercului de protecţie.
    Diametrul ciotului (părţii de jos a tulpinii) se determină ca media aritmetică dintre diametrele maxim şi minim. În cazul în care cioturile arborilor tăiaţi ilicit sînt defrişate şi datele necesare pentru evaluarea prejudiciului lipsesc, la calcularea valorii prejudiciului şi a cuantumului despăgubirilor se va lua ca bază media aritmetică rezultată prin măsurarea a cel puţin 10 arbori, diametrul cărora este aproape de cel al arborelui mediu de pe sub parcela respectivă.
    4. În cazul decopertării şi distrugerii litierei, păturii vii şi a stratului de sol fertil pentru a le folosi în alte scopuri decît cele silvice, poluării spaţiilor verzi cu deşeuri menajere, de producţie şi de altă natură, cu ape reziduale şi chimicale, prejudiciul se calculează după formula:

P = S • C

    unde:
    P – prejudiciul cauzat;
    S – suprafaţa sectorului;
    C – cuantumul prejudiciului, stabilit în Anexa nr. 4 a prezentei Instrucţuni.
    Suprafaţa sectorului poluat se determină prin înmulţirea diametrelor maxim şi minim ale sectorului. Suprafaţa minimă a sectorului poluat se consideră un metru pătrat.
    5. În cazul poluării spaţiilor verzi cu produse petroliere şi alte substanţe periculoase, cuantumul plăţii pentru prejudiciul cauzat se calculează conform poziţiei 4 la Anexa nr. 4 a prezentei Instrucţiuni majorat de 4 (patru) ori.
    6. În cazul distrugerii sau deteriorării indicatoarelor de restricţie şi avertizare, indicatoarelor de amenajament silvic, panourilor informaţionale, îngrădirilor de restricţie şi a construcţiilor utilitare şi ornamentale, prejudiciul cauzat va fi recuperat conform costurilor lucrărilor de restabilire. Costul lucrărilor de restabilire va fi calculat de către deţinătorul bunurilor care au fost distruse sau de către deţinătorul (gestionarul) terenului pe care acestea sînt amplasate.
    7. În cazul distrugerii sau deteriorării canalelor de desecare, sistemelor de drenaj, drumurilor şi instalaţiilor inginereşti, prejudiciul va fi recuperat conform costurilor lucrărilor de restabilire. Costul lucrărilor de restabilire va fi calculat de către deţinătorul bunurilor care au fost distruse sau de către deţinătorul (gestionarul) terenului pe care acestea sînt amplasate.
    8. În cazul colectării fructelor, nucilor, scoarţei şi mugurilor arborilor şi arbuştilor, ciupercilor şi plantelor floricole şi medicinale, prejudiciile vor fi recuperate conform cuantumurilor stabilitе în Anexa nr. 5 a prezentei Instrucţiuni. Cantitatea minimă de producţie recoltată se consideră un kilogram.
    9. În cazul recoltării ierbii şi a ierbii de gazon din spaţiile verzi indicate în punctele 1) şi 3) ale art. 16 al Legii nr. 591-XIV din 23 septembrie 1999 cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale, prejudiciul cauzat va fi calculat după formula: 

P = S • C

    unde:
    P – prejudiciul cauzat;
    S – suprafaţa sectorului;
    C – cuantumul despăgubirilor, stabilit în Anexa nr.6 a prezentei Instrucţuni.
    Suprafaţa minimă a sectorului se consideră un metru pătrat.
    10. În cazul păşunatului animalelor domestice în spaţiile verzi, amplasării stupilor sau prisăcilor, prejudiciile vor fi recuperate conform cuantumurilor stabilite în Anexa nr. 7 a prezentei Instrucţiuni.
    11. În cazul circulaţiei şi parcării autovehiculelor şi altor mijloace de transport (fiecare unitate) în locurile neautorizate din spaţiile verzi, în afara drumurilor publice, prejudiciul cauzat va fi recuperat conform sumei de 16 (şaisprezece) unităţi convenţionale.
    În cazul spălării autovehiculelor şi altor mijloace de transport (fiecare unitate) în spaţiile verzi, prejudiciul cauzat va fi recuperat conform sumei de 20 (douăzeci) unităţi convenţionale.
    12. În cazul ocupării nelegitime a terenurilor cu spaţii verzi şi reducerii suprafeţelor spaţiilor verzi, prejudiciul va fi recuperat conform sumei de 50 (cincizeci) unităţi convenţionale pentru fiecare metru pătrat. Contravenientul este obligat să elibereze terenul, în termenii indicaţi de organul de control, în cazul nerespectării a termenelor indicate prejudiciul va fi recuperat conform sumei de 100 (o sută) unităţi convenţionale pentru fiecare metru pătrat.  
    13. Arborii doborîţi de vînt, precum şi arborii şi arbuştii uscaţi în picioare dobîndiţi ilicit sînt supuşi confiscării şi transmişi organelor care gospodăresc spaţiile verzi.


Anexa nr.1

CUANTUMUL

plăţii pentru prejudiciul cauzat prin tăierea ilicită şi vătămarea arborilor

şi arbuştilor din spaţiile verzi pînă la gradul de încetare a creşterii lor

 
Obiectul prejudiciat

În spaţiile verzi clasificate conform art. 16 al Legii nr. 591-XIV din 23 septembrie 1999 cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale cu excepţia pădurilor-parc

fiecare arbore tăiat sau vătămat pînă la gradul de încetare a creşterii cu diametrul ciotului:

Cuantumul prejudiciului în unităţi convenţionale

pînă la 12,0 cm

10

de la 12,1 cm la 16,0 cm

15

de la 16,1 cm la 20,0 cm

20

de la 20,1 cm la 24,0 cm

30

de la 24,1 cm la 28,0 cm

40

de la 28,1 cm la 32,0 cm

50

de la 32,1 cm la 36,0 cm

60

de la 36,1 cm la 40,0 cm

75

de la 40,1 cm la 44,0 cm

90

de la 44,1 cm la 48,0 cm

100
 
fiecare centimetru peste 48,0 cm
suplimentar la taxa precedentă
4
fiecare arbust tăiat sau vătămat
10
                                                                                   
Anexa nr.2

CUANTUMUL

plăţii pentru prejudiciul cauzat prinvătămarea arborilor şi arbuştilor

din spaţiile verzi care nu întrerupe creşterea lor

Obiectul prejudiciat

În spaţiile verzi clasificate conform art. 16 al Legii nr. 591-XIV din 23 septembrie 1999 cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale cu excepţia pădurilor-parc

Cuantumul prejudiciului în unităţi convenţionale
fiecare arbore vătămat
8
fiecare arbust vătămat
6
 
                            Anexa nr.3
Coeficienţii valorii ecologice
Unităţile administrativ-teritoriale
Coeficienţii
Municipii
1,4
Centre raionale
1,2
Localităţi rurale
1,0
 

Anexa nr.4


CUANTUMUL

plăţii pentru prejudiciul  cauzat prin decopertarea şi distrugerea litierei, păturii vii şi a

stratului de sol fertil pentru a le folosi în alte scopuri decît cele silvice, prin poluarea

cu deşeuri menajere şi de producţie, cu ape reziduale şi chimicale

Obiectul prejudiciat Cuantumul prejudiciului în unităţi convenţionale

sectorul de pe care litiera sau pătura vie a fost decopertată sau distrusă neautorizat

6

sectorul de pe care stratul de sol fertil a fost decopertat sau distrus pînă la o adîncime de 25 cm

8

fiecare 25 cm ulteriori

12

sectorul poluat cu ape reziduale, chimicale, deşeuri de producţie, menajere şi de altă natură

36
 
 Anexa nr.5
CUANTUMUL

plăţii pentru prejudiciul cauzat prin recoltarea fructelor, nucilor, scoarţei

şi mugurilor arborilor şi arbuştilor, ciupercilor, plantelor floricole şi medicinale

Obiectul prejudiciat Cuantumul prejudiciului
Producţia recoltată
Fiecare kilogram 
Unităţi convenţionale
nuci ale arborilor şi arbuştilor
8
fructe ale arborilor şi arbuştilor
5
rădăcini şi rizomi
10
scoarţă de arbori şi arbuşti
15
muguri de arbori şi arbuşti
10
ciuperci
8
plante floricole şi medicinale
10
 
Anexa nr.6

CUANTUMUL

plăţii pentru prejudiciul cauzat prin recoltarea ierbii

şi a ierbii de gazon din spaţiile verzi 

Obiectul prejudiciat
Cuantumul prejudiciului, unităţi convenţionale/m2
ierburi de gazon
8
ierburi altele decît cele de gazon
5
 
Anexa nr.7

CUANTUMUL

plăţii pentru prejudiciul cauzat prin păşunatul animalelor domestice

şi amplasarea stupilor în spaţiile verzi

Fapta comisă Cuantumul prejudiciului în unităţi convenţionale

Păşunatul bovinelor, cabalinelor, porcinelor etc. (fiecare animal)

30
Păşunatul ovinelor şi caprinelor (fiecare animal)
45
Amplasarea fiecărui stup
6