OMFM88/2008
ID intern unic:  329388
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 88
din  06.10.2008
 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special
„Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente“
Publicat : 21.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 189     art Nr : 559
    MODIFICAT
   
OMF46 din 05.03.19, MO94-99/15.03.19 art.497; în vigoare 15.03.19
    OMF189 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1658; în vigoare 16.11.18

    NOTĂ:
   
În Formularul tipizat și în Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat cu regim special “Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune/arendă şi a cheltuielilor aferente” pe tot parcursul textului:
    1) cuvintele ”locator/arendator” se substituie cu cuvîntul ”locator” la forma gramaticală corespunzătoare;
    2) cuvintele ”locatar/arendaș” se substituie cu cuvîntul ”locatar” la forma gramaticală corespunzătoare;
    3) cuvintele ”locațiune/arendă” se substituie cu cuvîntul ”locațiune” la forma gramaticală corespunzătoare;
    4) cuvintele ”imobilului/terenului” se substituie cu cuvîntul ”imobilului” la forma gramaticală corespunzătoare prin OMF46 din 05.03.19, MO94-99/15.03.19 art.497; în vigoare 15.03.19
    În denumire, pe tot parcursul Formularului tipizat și al Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat cu regim special “Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune/arendă şi a cheltuielilor aferente”,  textul “Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune/arendă şi a cheltuielilor aferente” se substitute cu textul “Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente” la forma gramaticală corespunzătoare prin
    În denumire, pe tot parcursul textului, formularului tipizat și Instrucțiunii  textul ”Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente” se substitute prin textul ”Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune/arendă şi a cheltuielilor aferente” la forma gramaticală corespunzătoare prin OMF189 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1658; în vigoare 16.11.18    Întru executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.762 din 24.06.2008 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998,
ORDONĂM:
    Se aprobă:
    Formularul tipizat de document primar cu regim special „Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente”.
    Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat cu regim special „Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente”.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                           Mariana Durleşteanu
                    
    Directorul general
    al Biroului Naţional de Statistică                                       Vladimir Golovatiuc

    Nr. 88/106. Chişinău, 6 octombrie 2008.


    formular
    [Formularul modificat prin OMF46 din 05.03.19, MO94-99/15.03.19 art.497; în vigoare 15.03.19]
    [Formularul modificat prin OMF189 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1658; în vigoare 16.11.18]
 
  Aprobat
prin Ordinul comun al Ministerului Finanţelor
al Republicii Moldova şi Biroului Naţional de
Statistică nr. 88/106 din 06.10.2008

Instrucţiune
privind completarea formularului tipizat cu regim special
„Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune
şi a cheltuielilor aferente”
Principii generale
    Prezenta Instrucţiune este elaborată în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997", cu modificările şi completările ulterioare.
    Actul se întocmeşte în cazul achiziţiilor de locaţiune şi refacturare a serviciilor aferente de la persoanele fizice, neînregistrate în calitate de întreprinzători, în două exemplare de către locatar/arendaș. Primul exemplar se eliberează locatorului, iar al doilea exemplar rămîne la locatar.
    Se interzice utilizarea de către entităţi a formularului „Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente” cu seria şi numărul ce nu-i aparţine.
Completarea formularului “Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune
şi a cheltuielilor aferente”
    - În rd.”Data” se înscrie ziua, luna, anul întocmirii actului;
    - în rd. „Recepţionat în baza contractului” se indică numărul şi data contractului încheiat;
    - în rd. “Locator” se indică numele, prenumele, adresa, datele din buletinul de identitate (seria, numărul, data   eliberării şi oficiul emitent), precum şi codul personal/IDNP al locatorului (furnizorul de servicii);
    - în rd.  “Locatar” se indică denumirea, adresa, telefonul, contul de decontare, denumirea băncii, precum şi codul fiscal/IDNO al locatarului (beneficiar de servicii).
    În cazul cînd serviciile prestate sînt primite în baza delegaţiei eliberate de locatar, în chenar se înscrie seria, numărul şi data delegaţiei eliberate, precum şi funcţia, numele, prenumele persoanei căreia i-a fost eliberată delegaţia.
    - În rd. „Locul prestării serviciilor” se indică adresa imobilului dat în locaţiune;
    - în rd. „Informaţie suplimentară” se indică orice informaţie care va descrie mai desfăşurat conţinutul operaţiunii de achiziţie a serviciilor de locaţiune;
    - în rd. „Documente anexate” se indică alte documente anexate aferente operaţiunii economice efectuate;
    - în col. „Perioada de facturare” se indică perioada în care au fost achiziţionate serviciile de locaţiune;
    - în col.  “Denumirea serviciilor prestate şi a cheltuielilor aferente” se reflectă denumirea  serviciilor de locaţiune, precum şi cheltuielile  aferente transmise locatarului (costul energiei electrice, costul energiei termice, apă, canalizare, telefon, deservirea blocului etc.);
    - în col.”Unitatea de măsură” şi “Volumul” se specifică datele corespunzătoare pentru serviciile prestate;
    - în col.”Preţ unitar/tarif se indică preţul serviciilor prestate, cheltuielilor refacturate;
    - în  col.”Valoarea”  se  înscrie  suma  totală  obţinută prin  înmulţirea  rîndurilor corespunzătoare a col. ”Preţ unitar/tarif şi a col. ”Volumul”;
    - în rd. „Adaos (supliment de preţ) în funcţie de calitate/amplasare/echipare etc.” se înscrie adaosul la preţ determinat de locator. De exemplu, adaos pentru starea satisfăcătoare a imobilului, amplasare (localitatea, raionul, strada, etajul, ascensorul, posibilitatea utilizării terenului aferent etc.), echiparea tehnică (apeduct, canalizare, apă caldă, încălzire centrală etc.);
    - în rd. „Rabat în funcţie de calitate/amplasare/echipare etc.” se înscrie rabatul acordat locatarului. De exemplu, rabat pentru starea nesatisfacătoare a imobilului, amplasare (caracteristicile teritorial-economice ale zonei, încăpere subterană, demisol, subsol cu geamuri etc.), lipsa amenajării tehnice etc.;
    - în rd. „Total, în funcţie de calitate/amplasare/echipare etc” se indică suma negociată între locator şi locatar în dependenţă de calitate/amplasare/echipare a serviciilor prestate. La calcularea rîndului se ţine cont de rd. „Adaos (supliment de preţ) în funcţie de calitate/amplasare/echipare etc.” (plus la valoare) şi de rd. „Rabat în funcţie de calitate/amplasare/echipare etc.” (minus de la valoare);
    - în rd. „Valoare totală calculată” se determină prin formula: Totalul din col. 6 „Valoarea” plus rd. „Total, în funcţie de calitate/amplasare/echipare”;
    - în rd. „Reţineri” se indică suma rd. „la buget” şi rd. „avans în mijloace băneşti”;
    - în rd. „Total de plată” se înscrie suma totală de plată (în litere şi în cifre) pentru serviciile acordate, obţinută prin  scăderea din suma indicată în rd. „Valoare totală calculată” a sumei indicată în rd. „Reţineri”;
    - în rd. “Locator” şi “Locatar” se semnează de către persoanele respective cu aplicarea ştampilei locatarului. În cazul cînd serviciile sînt primite în baza delegaţiei eliberate de locatar, ştampila locatarului nu se aplică;
    - rîndurile formularului “Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente” rămase necompletate se barează obligatoriu.
    [Instrucțiunea modificată prin OMF46 din 05.03.19, MO94-99/15.03.19 art.497; în vigoare 15.03.19]
    [Instrucțiunea modificată prin OMF189 din 08.11.18, MO424-429/16.11.18 art.1658; în vigoare 16.11.18]