OMTGDC186/2008
ID intern unic:  329452
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI GOSPODĂRIEI DRUMURILOR
ORDIN Nr. 186
din  08.08.2008
cu privire la punerea în aplicare a Instrucţiunii
privind întreţinerea lucrărilor de artă la Calea ferată*
Publicat : 24.10.2008 în Monitorul Oficial Nr. 190-192     art Nr : 564     Data intrarii in vigoare : 24.10.2008
        __________________________________________________
    * Instrucţiunea se publică în ediţia specială din 21 octombrie 2008.


    În temeiul art.7 alin.(1) al Codului transportului feroviar nr.309-XV din 17 iulie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.226-228, art.892) cu modificările ulterioare, întru executarea stipulaţiilor Regulilor de exploatare tehnică a căii ferate aprobate prin ordinul ministrului transporturilor şi gospodăriei drumurilor nr.90 din 12 mai 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.139-141, art. 455),
ORDON:
    1. Se aprobă Instrucţiunea privind întreţinerea lucrărilor de artă la Calea ferată  din Republica Moldova, conform anexei care este parte integrantă a prezentului ordin.
    2. Prezentul ordin va intra în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Întreprinderea de Stat ”Calea Ferată din Moldova” va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial  al Republicii Moldova.
    4. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se consideră caducă „Instrucţiunea privind întreţinerea lucrărilor de artă” nr.ŢP-4363, aprobată de Direcţia generală de linii din Ministerul Căilor de Comunicaţii al URSS la data de 18 ianuarie 1986.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie dlui Pavel Untură, viceministru.

    MINISTRUL TRANSPORTURILOR ŞI
    GOSPODĂRIEI DRUMURILOR                                                          Vasile URSU

    Nr. 186. Chişinău, 8 august 2008.