HGM1211/2008
ID intern unic:  329580
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1211
din  29.10.2008
cu privire la aprobarea Cerinţelor
“Material semincer pentru porumb şi sorg”
Publicat : 07.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 198-200     art Nr : 1227
    MODIFICAT
   
HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
    HG141 din 10.03.17, MO85-91/24.03.17 art.227; în vigoare 24.03.17
    HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984
    HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541

    Titlul modificat prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984
   
    NOTĂ:
    în titlul şi în tot textul hotărîrii şi al Reglementării tehnice, cuvintele „Reglementarea tehnică” şi „Prezenta Reglementare tehnică”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Cerinţe”şi, respectiv, „Prezentele Cerinţe”, la cazul gramatical corespunzător prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984
   
în Cerinţe: cuvintele „elită” şi „superelită” se substituie cu cuvintele „bază” şi „prebază”; prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.36-38, art.141), cu modificările şi completările ulterioare, Legea despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.130-134, art.417), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Preambul modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    1. Se aprobă Cerinţele „Material semincer pentru porumb şi sorg” (se anexează).
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare după 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.
    [Pct.3 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]

    PRIM-MINISTRU                                                           Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                    Igor Dodon
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                     Anatolie Gorodenco

    Nr. 1211. Chişinău,  29 octombrie 2008.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1211
din 29 octombrie 2008

CERINȚELE
„MATERIAL SEMINCER PENTRU PORUMB ŞI SORG”
I. Domeniul de aplicare
    Cerinţele „Material semincer pentru porumb şi sorg” (în continuare – Cerinţe) creează cadrul necesar aplicării Directivei (CE) nr. 66/402/CEE din 14 iunie 1966 privind comercializarea seminţelor de cereale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene din 11/07/1966, ultima dată amendată prin Directiva de punere în aplicare 2012/37/UE a Comisiei din 22 noiembrie 2012 publicată în Jurnalul Oficial L 325 din 23 noiembrie 2012.
    [Preambul modificat prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
    1. Prezentele Cerinţe se referă la materialul semincer pentru porumb (Zea mays L.) şi sorg (Sorghum vulgaris) (în continuare – material semincer) destinat comercializării.
    2. Prezentele Cerinţe stabileşte cerinţe esenţiale de calitate şi inofensivitate a materialului semincer pentru porumb şi sorg, obligatorii pentru toţi producătorii (gospodăriile semincere, fabricile de prelucrare a seminţelor în respectarea tehnologiei de cultivare şi de prelucrare) şi pentru agenţii economici care participă la toate etapele de producere, multiplicare, prelucrare, etichetare, ambalare şi comercializare.
    [Pct.3 abrogat prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
II. Terminologie
    4. În sensul prezentei Cerințe se utilizează noțiunile specificate în art.2  alin. (2) din Legea despre semințe nr. 68 din 5 aprilie 2013, precum și următoarele noțiuni după cum urmează:
    1) organism oficial responsabil – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
    2) forme parentale – seminţe bază provenite din seminţe prebază (liniile consangvinizate şi seminţele amelioratorului), care sînt supuse certificării inspecţiei în cîmp, în conformitate cu prevederile Legii despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013”;
    3) soiuri, hibrizi şi linii consangvinizate de porumb şi Sorghum spp.:
    a) soiuri cu polenizare liberă – soiuri uniforme şi stabile, conform prevederilor prezentei Cerinţe;
    b) linie consangvinizată – linie uniformă şi stabilă, conform prevederilor prezentei Cerinţe, obţinută prin autofecundare artificială, însoţită de selecţie în mai multe generaţii succesive, sau prin operaţiuni echivalente;
    c) hibrid simplu – prima generaţie a unei încrucişări între doua linii consangvinizate, definite de ameliorator;
    d) hibrid dublu – prima generaţie a unei încrucişări între doi hibrizi simpli, definiţi de ameliorator;
    e) hibrid triliniar – prima generaţie a unei încrucişări între o linie consangvinizată şi un hibrid simplu, definit de ameliorator.
    [Pct.4 în redacția HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
III. Prevederi generale
    5. Agenţii economici trebuie să respecte prevederile de asigurare a producerii şi prelucrării tehnologice a materialului semincer. La producerea, prelucrarea şi comercializarea acestuia trebuie să se respecte cantităţile de elemente toxice, reziduuri de pesticide, micotoxine, radionuclizi, în limitele maximum admisibile, stabilite de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    [Pct.6 abrogat prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
   
[Pct.7 abrogat prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
    8. Nu se admite ca deţinătorii de material semincer să comercializeze materialul semincer în orice alt mod decît în conformitate cu prezenta Cerinţă.
    9. Materialul semincer care nu corespunde prezentei Reglementări tehnice nu poate fi comercializat în scopul însămînţărilor agricole.
    10. Nu se consideră comercializare, schimburile de seminţe care nu vizează o exploatare comercială a soiului, precum şi operaţiunile următoare:
    a) furnizarea de seminţe autorităţilor oficiale de testare şi inspecţie;
    b) furnizarea de seminţe prestatorilor de servicii pentru prelucrare sau ambalare, cu condiţia ca prestatorul de servicii să nu obţină nici un drept de proprietate asupra seminţelor furnizate în acest mod.
IV. Cerinţe esenţiale
    11. Pentru însămînţare se permite folosirea seminţelor de porumb şi sorg ale hibrizilor omologaţi (înregistraţi în Catalogul soiurilor de plante) şi a formelor parentale ale acestora, conform Legea despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013.
    [Pct.11 modificat prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
    [Pct.11 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    12. Puritatea biologică a seminţelor de porumb şi sorg la inspecţia în cîmp şi pe arie (în depozit) trebuie să aparţină categoriilor biologice şi să îndeplinească condiţiile prevăzute în tabelul nr. 2. şi nr.3.
Tabelul nr.2
 
Categoria biologică a seminţelor
Puritatea biologică, %
cel puţin
Puritatea fizică, % cel puţin
 
Seminţe ale altor plante agricole, bucăţi la 1 kg cel puţin
Germinaţia, % cel puţin
 
Umiditatea,   % cel mult
 
porumb
sorg
porumb
sorg
porumb
sorg
porumb
sorg
porumb
sorg
în cîmp
pe arie
în cîmp
pe arie

Multiplicarea seminţelor prebază

 
99,5
 
100
 
99,8
 
100
 
99
 
99
 
1
 
1
 
90
 
90
 
14
 
3

Producerea seminţelor bază (forme parentale)

 
99,0
 
99,5
 
99,5
 
99,8
 
98,0
 
98,0
 
1
 
1
 
90
 
80
 
14
 
 
3

Sectoarele de hibridare a hibrizilor comerciali (din seminţe certificate)

 
98,0
 
99,0
 
99,0
 
99,5
 
99
 
99
 
1
 
1
 
90
 
90
 
14
 
3

Seminţe ale hibrizilor de toate tipurile (comerciali), ale soiurilor şi populaţiilor hibride, indiferent de reproducţie

-
95,0
97,0
98,0
99
99
1
1
90
90
14
3
 
    [Tabelul nr.2 în redacția HG141 din 10.03.17, MO85-91/24.03.17 art.227; în vigoare 24.03.17]
Tabelul nr. 3

Puritatea fizică a seminţelor de porumb şi sorg
 
 
Categoria
seminţelor
 
 
Limita
Puritatea fizică, % cel puţin

Seminţe ale altor plante agricole, bucăţi la 1 kg, cel mult

Germinaţia,
%, cel puţin
Umiditatea, % cel mult
po-rumb
sorg
po-rumb
sorg
po-rumb
sorg
po-rumb
sorg

Seminţe hibrizi certificate

min
99
99
1
1
90
75
14.0
13.0

Forme parentale (hibrizi simpli şi linii consangvinizate

min
98
98
1
1
85
70
14.0
13.0
    [Pct.12 modificat prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]

    13. În seminţele de porumb în ştiuleţi pe arie numărul total de boabe atacate de nigrosporoză, putregaiul roşu şi sur, diplodioză, fuzarioză (cunoscută sub denumirea înflorirea albă) la 100 ştiuleţi nu trebuie să depăşească:
    1) 300 boabe la seminţele prebază şi bază ale liniilor consangvinizate şi soiurilor;
    2) 500 boabe la seminţele hibride de prima şi următoarele generaţii.
    14. În materialul semincer nu se admite prezenţa seminţelor de buruieni, vătămătorilor şi larvelor vii, care atacă seminţele.
    15. Producătorii trebuie să asigure utilizarea bunelor practici, să întreprindă măsuri performante pentru asigurarea calităţii, siguranţei biologice, formelor de prezentare şi etichetare corespunzătoare produselor comercializate.
    16. Producătorii trebuie să asigure menţinerea înregistrărilor, ce permit trasabilitatea pentru identificarea întreprinderii, cîmpului şi echipei de producţie, inspecţiei în cîmp a materialului semincer stabilite în anexa nr. 2 la prezenta Cerinţă, datei recoltării, cantităţii produse, tipului şi calităţii materialului semincer, pe o durată de 3 ani şi, după caz, să ofere dovezi documentare privind respectarea cerinţelor de calitate şi siguranţă, prescrise în prezenta Cerinţă.
    [Pct.16 modificat prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
    17. Producătorii de material semincer sînt obligaţi:
    1) să posede certificatul de înregistrare pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea seminţelor, eliberat conform art. 14 din Legea despre seminţe  nr. 68 din 5 aprilie 2013 pentru fiecare cultură;
    [Pct.17 subpct.1) modificat prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
    2) să deţină documentele ce reflectă originea şi calitatea materialului semincer, inclusiv denumirea hibridului (soiului), puritatea lui genetică, numărul lotului, denumirea producătorului;
    3) să creeze condiţii optime de producere, care să contribuie la implementarea tehnologiilor cu ciclu deplin (închis) de producere;
    4) să respecte schema tehnologică de obţinere şi înmulţire a materialului semincer;
    5) să respecte tehnologiile de cultivare, puritatea fitosanitară şi puritatea genetică a soiului/hibridului;
    6) să întreprindă măsuri privind prevenirea riscurilor, provenite din procurarea materialului ce nu corespunde cerinţelor prezentei Reglementări tehnice;
    7) să creeze condiţii optime de păstrare şi comercializare a materialului semincer;
    8) să ţină un registru de intrări şi ieşiri ale seminţelor, unde să fie menţionate: denumirea, specia, soiul, locul de primire sau colectare, data primirii sau colectării, cantitatea, calitatea, data eliberării, numărul certificatului de calitate şi cantitatea de material utilizat;
    [Pct.17 subpct.8) modificat prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
    9) să ţină un registru de intrări şi ieşiri ale seminţelor, în care să fie indicată data eliberării, denumirea şi adresa cumpărătorului, specia, soiul, cantitatea, data eliberării şi numărul certificatului de soi;
    [Pct.17 subpct.9) modificat prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
    10) să respecte asolamentul optim, argumentînd componenţa culturilor şi alternarea lor;
    [Pct.17 subpct.9) modificat prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
    11) să menţină caracteristicile valorice ale solului;
    12) să efectueze fertilizarea solului, conform dozelor, termenelor optime, modului de încorporare a îngrăşămintelor în sol, care se stabilesc în funcţie de calitatea solului etc.;
    13) să ţină un registru de evidenţă a tuturor aplicărilor pe sol a fertilizanţilor foliari, organici şi neorganici, indicînd numărul de referinţă al cîmpului;
    14) să ţină o evidenţa strictă a preparatelor chimice procurate, şi să ţină un registru de evidenţă privind utilizarea substanţelor chimice;
    15) să întreprindă măsuri privind combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor, respectînd termenele optime de tratament şi înregistrînd toate aplicările produselor de uz fitosanitar, inclusiv denumirea produsului, data aplicării, numărul cîmpului, specia, soiul culturii;
    16) să ţină un registru de evidenţă privind utilizarea produselor fitosanitare pentru tratarea seminţelor;
    17) să menţină echipamentul de aplicare a substanţelor chimice în stare de bună funcţiune şi să ţină evidenţa lucrărilor de întreţinere;
    18) să păstreze fertilizanţii organici şi neorganici separat de produsele agricole.  
    18. La amplasarea cîmpurilor de producere a materialului semincer trebuie să se ţină seama de următoarele condiţii:
    1) premergător (în asolament);
    2) gradul de infestare cu buruieni, boli, dăunători;
    3) bonitatea solului;
    4) distanţa minimă de izolare faţă de cîmpurile semănate cu aceeaşi specie (200 m – pentru loturi de hibridare şi 300 m – pentru multiplicarea loturilor liniilor consangvinizate).
    [Pct.18 subpct.4) modificat prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
    19. Depozitele producătorilor de seminţe trebuie să permită amplasarea echipamentului tehnologic, astfel încît să asigure calitatea materialului semincer şi practicile de bună igienă pe tot lanţul tehnologic.
    20. Producătorii trebuie să dispună de spaţii de depozitare pentru materia primă şi seminţele condiţionate, astfel încît acestea să fie într-un flux tehnologic continuu şi cu trasee scurte.
    21. Echipamentul de condiţionare şi ambalare a materialului semincer trebuie să fie proiectat şi instalat, astfel încît să asigure accesul uşor la curăţarea şi dezinfectarea acestuia.
    22. Managerul şi personalul implicat în producerea şi condiţionarea materialului semincer trebuie să cunoască cerinţele privind tehnologia de cultivare, condiţionare şi păstrare, să aibă o viziune clară despre potenţialele riscuri şi să poată întreprinde măsurile corespunzătoare de prevenire a acestora şi să asigure monitorizarea şi supravegherea procesului tehnologic.
    23. Materialul semincer utilizat iniţial pentru multiplicare trebuie să fie achiziţionat în bază de contract şi să fie însoţit de certificatul de calitate, stabilit în anexa din Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
    [Pct.23 modificat prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
    24. Materialul semincer destinat comercializării trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
    1) să prezinte un nivel satisfăcător de identitate şi puritate a soiului, conform tabelului nr. 3 din prezenta
Cerinţă;
    2) să nu fie infectat sau infestat la un nivel mai înalt decît cel admis, conform punctului 13 din prezenta
Cerinţă .
    25. Informaţia prezentată referitor la materialul semincer trebuie să fie completă, veridică, vizibilă, lizibilă, indelebilă, imprimată direct pe ambalaj sau pe o etichetă care este parte integrantă a ambalajului şi bine ataşată acestuia, ce trebuie să conţină informaţia prezentată în anexa nr. 1 la prezenta
Cerinţă.
    26. Nu se admite comercializarea materialului semincer în lipsa certificatului de calitate al seminţelor hibride de porumb şi sorg, eliberat de către producător, şi care nu dispune de certificatul de înregistrare pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea seminţelor, eliberat conform art. 14 din Legea despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013.
    [Pct.26 în redacția HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
    27. Ambalajul materialului semincer trebuie să fie nou. Ambalarea seminţelor din categoriile biologice bază şi certificate se efectuează în conformitate cu prevederile art. 9 şi 10 din Legea despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013.
    [Pct.27 modificat prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
    28. Transportarea materialului semincer se efectuează în mijloace de transport ce asigură protecţia contra influenţei factorilor exteriori ce pot cauza pericol viabilităţii materialului semincer.
    29. Încăperile destinate depozitării şi comercializării materialului semincer trebuie să fie amenajate cu rafturi, să fie curate, uscate, bine aerisite, răcoroase, neinfestate, protejate de influenţa factorilor exteriori (precipitaţii atmosferice, vînturi), respectînd umiditatea relativă caracteristică grupei de material semincer, conform prevederilor prezentei Reglementări tehnice.
    30. Termenul de valabilitate al certificatului de calitate a seminţelor se stabileşte de către organismul oficial responsabil, stabilit în anexa din Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător în funcţie de specie, categoria biologică şi calitatea germinativă, şi trebuie să fie coordonat cu instituţia de stat din domeniul seminţelor.
    [Pct.30 modificat prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
    31. Prelevarea probelor, respectînd greutatea maximă a unui lot şi greutatea minimă a unei probe prevăzute în tabelul nr. 4, precum şi determinarea indicilor de calitate se realizează în comun cu instituţia de stat în domeniul seminţelor.

Tabelul nr. 4

 
Greutatea maximă a unui lot şi greutatea minimă a unei probe
 
Greutatea maximă a unui lot, tone
Greutatea minimă a unei probe, grame
1. Seminţe de porumb forme parentale
10
1000
2. Seminţe de porumb
40
1000
3. Seminţe de sorg
10
1000
    [Pct.31 modificat prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
   
    32. Seminţele hibride de porumb de generaţia întîi şi soiurile comerciale se calibrează după lăţime în 4 fracţii:
    1) I – peste 9 mm;
    2) II – de la 8 pînă la 9 mm;
    3) III – de la 7 pînă la 8 mm;
    4) IV – de la 6 pînă la 7 mm.
    Trecerea dintr-o fracţie în alta nu poate să depăşească 10%.
    33. În anii cu condiţii climaterice nefavorabile, pentru unii hibrizi de porumb se admite calibrarea seminţelor în două fracţii, cu acordul
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor şi organismului oficial responsabil.
  
  [Pct.33 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]
    [Pct.33 modificat prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
    34. Seminţele formelor parentale ale hibrizilor şi reproducţiile superioare ale soiurilor nu se calibrează, dar se curăţă.
    35. Pentru protecţie, seminţele de porumb şi sorg, la fabricile de prelucrare se tratează cu fungicide, respectîndu-se tehnologiile de tratament.
    [Pct.35 modificat prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
V. VERIFICAREA CALITĂŢII ŞI PURITĂŢII BIOLOGICE
    36. Verificarea calităţii şi purităţii biologice a materialului semincer se efectuează în laboratoare acreditate, conform Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii.
    [Pct.36 în redacția HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
    37. Declasarea seminţelor se face sub supravegherea organismului oficial responsabil, care retrage etichetele iniţiale, iar închiderea ambalajelor şi etichetarea se fac conform procedurii din prezenta Cerinţă.
    [Pct.36 în redacția HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]
    38. Calitatea şi siguranţa materialului semincer presupune asigurarea respectării şi conformării cerinţelor prescrise, pe durata procesului de producţie de la parcela de înmulţire pînă la plasarea pe piaţă.

Anexa nr. 1
la Cerinţa
“Material semincer pentru
porumb şi sorg”

Eticheta
Indicaţii obligatorii

    1. Pentru seminţe bază şi seminţe certificate:
    a) anul şi luna închiderii oficiale a ambalajului
    b) numărul de referinţă al lotului
    c) specia
    d) tipul sau soiul
    e) categoria
    f) ţara producătoare
    g) greutatea netă sau brută declarată
    h) pentru soiurile hibride: menţiunea “hibrizi”
    i) pentru seminţele certificate din a doua generaţie şi din generaţiile următoare, pornind de la seminţele bază: numărul generaţiei, calculat de la seminţe bază
    j) producătorul
    k) numărul certificatului de înregistrare pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea seminţelor, eliberat conform art. 14 din Legea despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013
    2. Pentru seminţele comerciale:
    a) seminţe comerciale (din soi necertificat)
    b) anul şi luna închiderii oficiale a ambalajului
    c) numărul de referinţă al lotului
    d) specia
    e) regiunea producătoare
    f) greutatea netă sau brută declarată
    g) dimensiuni minime: 110 mm x 67 mm
    h) producătorul
    i) numărul certificatului de înregistrare pentru producerea şi/sau prelucrarea, şi/sau comercializarea seminţelor, eliberat conform art. 14 din Legea despre seminţe nr. 68 din 5 aprilie 2013
    [Anexa nr.1 modificată prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacția HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]

   
anexa nr.3
    [Anexa nr.3 introdusă prin HG878 din 22.12.15, MO361-369/31.12.15 art.984]