HCNCNC9/2008
ID intern unic:  329755
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONSULTĂRI ŞI NEGOCIERI COLECTIVE
HOTĂRÎRE Nr. 9
din  18.05.2007
pentru aprobarea Regulamentului-tip privind organizarea şi
funcţionarea Comisiei pentru dialog social „angajator-salariaţi”
Publicat : 21.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 208-209     art Nr : 632
    În conformitate cu articolul 25 alineatul (2) din Codul muncii, articolul 10 litera l) din Legea privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial nr. 245-XVI din 21 iulie 2006 şi punctul 8 litera l) din Regulamentul Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, Comisia
HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul-tip privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru dialog social „angajator-salariaţi” (se anexează).

    Preşedintele Comisiei naţionale
    pentru consultări
    şi negocieri colective                                               Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Vicepreşedinţii Comisiei                                          Leonid Cerescu
                                                                                      Petru Chiriac

    Nr. 9. Chişinău, 18 mai 2007.

Anexă
la Hotărîrea Comisiei naţionale pentru
consultări şi negocieri colective
nr. 9 din 18 mai 2007

REGULAMENTUL-TIP
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru dialog social
„angajator-salariaţi”
I. Dispoziţii generale
    1. Comisia pentru dialog social „angajator-salariaţi” (în continuare – Comisia) reprezintă organul parteneriatului social, constituit la nivel de unitate în scopul realizării obiectivelor prevăzute de pct. 4 al prezentului Regulament şi stabilirii obligaţiilor reciproce concrete ale salariaţilor şi angajatorului în sfera muncii şi cea socială.
    2. În activitatea sa Comisia se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Codul muncii, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, de prezentul Regulament şi alte acte normative în domeniu.
    3. Principiile de bază ale activităţii Comisiei sînt:
    a) legalitatea;
    b) egalitatea părţilor;
    c) paritatea reprezentării părţilor;
    d) împuternicirile reprezentanţilor părţilor;
    e) interesarea părţilor pentru participare la raporturi contractuale;
    f) respectarea de către părţi a normelor legislaţiei în vigoare;
    g) încrederea mutuală între părţi;
    h) evaluarea posibilităţilor reale de îndeplinire a angajamentelor asumate de părţi;
    i) prioritatea metodelor şi procedurilor de conciliere, efectuarea obligatorie de consultări ale părţilor în problemele ce ţin de domeniul muncii şi în problemele social-economice;
    j) renunţarea la acţiunile unilaterale care încalcă înţelegerile (contractul colectiv de muncă), informarea reciprocă a părţilor despre schimbările de situaţie;
    k) adoptarea de decizii, întreprinderea de acţiuni în limitele regulilor şi procedurilor coordonate de părţi;
    l) executarea obligatorie a contractului colectiv de muncă şi a altor înţelegeri;
    m) controlul asupra îndeplinirii contractului colectiv de muncă;
    n) răspunderea părţilor pentru nerespectarea angajamentelor asumate.
    4. Obiectivele activităţii Comisiei sînt:
    a) negocierea, încheierea şi asigurarea executării contractului colectiv de muncă  la nivel  de  unitate;
    b) consultările reciproce (negocierile) în problemele ce ţin de domeniul muncii şi în problemele social-economice;
    c) promovarea parteneriatului social la nivel de unitate.
II. Procedura de formare a Comisiei
    5. Comisia se formează pe principii de paritate din reprezentanţii angajatorului şi organului sindical din unitate sau reprezentanţi aleşi ai salariaţilor (în continuare - părţi).
    6. Iniţiativa de formare a Comisiei aparţine oricărei din părţile parteneriatului social la nivel de unitate.
    7. Părţile sînt obligate să-şi numească reprezentanţii săi în Comisie în timp de 7 zile calendaristice din data cînd a parvenit propunerea în formă scrisă de formare a Comisiei.
    8. Membrii Comisiei sînt numiţi de către părţi pe o perioadă de cel puţin 1 an.
    9. Comisia se consideră legal constituită din data cînd toţi membrii ei sînt numiţi de către părţi.
    10. Membrul Comisiei poate fi revocat prin decizia părţii care l-a numit.
    11. Părţile urmează să numească membri noi în locul celora care au fost revocaţi, în termen de cel mult 7 zile din data revocării.
    12. Membrilor Comisiei, pe perioada convocării în şedinţe a Comisiei, li se păstrează locul de muncă, salariul mediu, precum şi toate garanţiile sociale de care beneficiază salariaţii unităţii.
    13. Activitatea fiecărei părţi desfăşurată în cadrul Comisiei este dirijată de către un Сoordonator al părţii respective.
    Coordonatorii părţilor din cadrul Comisiei sînt desemnaţi prin decizie de către aceste părţi din rîndul membrilor care le reprezintă în componenţa Comisiei.
    Coordonatorii părţilor din cadrul Comisiei organizează şi îndrumează activitatea părţii pe care o reprezintă.
III. Atribuţiile Comisiei
    14. Comisia are următoarele atribuţii:
    a) armonizează interesele salariaţilor şi ale angajatorului în procesul stabilirii obligaţiilor reciproce concrete în sfera muncii şi cea socială;
    b) poartă negocieri colective, elaborează şi promovează contractul colectiv de muncă, contribuie la încheierea acestuia şi monitorizează procesul realizării lui;
    c) analizează, previne şi atenuează situaţiile conflictuale dintre salariaţi şi angajator;
    d) înaintează propuneri privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale salariaţilor din unitate şi acordarea acestora a unor garanţii şi compensaţii suplimentare decît cele prevăzute de legislaţia în vigoare;
    e)  aprobă Regulamentul său;
    f) Comisia poate îndeplini şi alte atribuţii în limitele competenţei sale şi în condiţiile legii.
IV. Drepturile Comisiei
    15. Comisia are următoarele drepturi:
    a) să adopte decizii cu caracter de recomandare în chestiunile ce ţin de competenţa sa, decizii pe care angajatorul urmează să le examineze în mod obligatoriu şi să informeze în scris Comisia despre rezultatele examinării;
    b) să solicite şi să primească din partea angajatorului informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor sale.
V. Organele de lucru ale Comisiei şi atribuţiile acestora
    16. Comisia are următoarele organe de lucru:
    a) Preşedintele;
    b) Vicepreşedintele;
    c) Secretarul.
Preşedintele Comisiei
    17. Preşedintele Comisiei este ales din rîndul Coordonatorilor părţilor pe o perioadă de 1 an, la prima şedinţă a Comisiei, cu 2/3 de voturi din numărul total al membrilor Comisiei. Preşedintele Comisiei îndeplineşte concomitent şi funcţiile Coordonatorului părţii pe care o reprezintă.
    18. Preşedintele Comisiei exercită următoarele atribuţii:
    - organizează şi dirijează activitatea Comisiei;
    - prezidează şedinţele Comisiei;
    - certifică procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei;
    - organizează, după caz, consultări în chestiunile ce ţin de competenţa Comisiei;
    - reprezintă Comisia în relaţiile cu terţe părţi, în limitele competenţei sale, şi este responsabil de chestiunile aferente domeniului de activitate al Comisiei.
Vicepreşedintele Comisiei
    19. Funcţia de Vicepreşedinte al Comisiei este exercitată de către Coordonatorul celeilalte părţi, care nu deţine funcţia de Preşedinte al Comisiei. 
    20. Vicepreşedintele Comisiei exercită următoarele atribuţii:
    - contribuie la dezvoltarea parteneriatului social la nivel de unitate şi la consolidarea eforturilor partenerilor sociali în soluţionarea problemelor de actualitate;
    - organizează şi coordonează activitatea părţii pe care o reprezintă şi este responsabil de eficienţa activităţii reprezentanţilor părţii respective;
    - în absenţa Preşedintelui Comisiei prezidează şedinţele acesteia.
Secretarul Comisiei
    21. Secretarul Comisiei este organul administrativ care asigură funcţionarea Comisiei.
    22. Secretarul Comisiei este ales din rîndul membrilor Comisiei pe o perioadă de 1 an, la prima şedinţă a acesteia, cu 2/3 de voturi din numărul total al membrilor Comisiei.
    23. Secretarul Comisiei exercită următoarele atribuţii:
    - întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei, precum şi alte lucrări de secretariat;
    - pregăteşte şedinţele Comisiei;
    - execută dispoziţiile Preşedintelui Comisiei;
    - asigură transparenţa activităţii Comisiei la nivel de unitate;
    - informează Comisia despre executarea hotărîrilor ei anterioare;
    - certifică procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei;
    - Secretarul Comisiei poate îndeplini şi alte atribuţii în limitele competenţei sale şi în condiţiile legii.
VI. Organizarea activităţii Comisiei
    24. Comisia îşi desfăşoară activitatea în formă de şedinţe.
    25. Şedinţele Comisiei se convoacă ori de cîte ori este nevoie.
    26. Comisia poate fi convocată în şedinţă la iniţiativa oricărei din părţile acesteia.
    27. Materialele referitoare la chestiunile pasibile de examinare, se prezintă Secretarului ei de către partea care solicită convocarea şedinţei Comisiei, cu cel  puţin 10 zile pînă la data desfăşurării acesteia.
    28. Proiectul  ordinii  de  zi a şedinţei  Comisiei şi  materialele privind  chestiunile puse în discuţie se înmînează membrilor Comisiei de către Secretarul acesteia, cu  cel puţin 7 zile pînă la data desfăşurării şedinţei.
    29. Pentru validitatea deliberărilor şedinţei Comisiei este necesară prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii ei.
    30. Comisia adoptă, în limitele competenţei, hotărîri, de regulă, prin consensul părţilor sale.
    31. În cazul în care nu s-a ajuns la un consens, hotărîrile privind chestiunile examinate se adoptă cu 3/4 din voturile membrilor Comisiei, prezenţi la şedinţă.
    32. Membrii Comisiei care nu sînt de acord cu hotărîrea adoptată au dreptul la opinie separată, consemnată în procesul-verbal al şedinţei.
    33. Procesul-verbal al şedinţei Comisiei se certifică de Preşedintele şi Secretarul ei.
VII. Dispoziţii finale
    34. Asigurarea financiară şi tehnico-materială a activităţii Comisiei se efectuează integral din mijloacele proprii ale unităţii.