HGA1310/2008
ID intern unic:  329860
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1310
din  24.11.2008
cu privire la Departamentul instituţiilor penitenciare
Publicat : 05.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 215-217     art Nr : 1338
    Abrogată prin HG437 din 15.05.18, MO156/16.05.18 art.472; în vigoare 16.05.18


    MODIFICAT
   
HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727
    HG1187 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1284; în vigoare 01.01.17
    HG327 din 13.05.14, MO115-119/16.05.14 art.358
    HG413 din 20.06.13, MO135/25.06.13 art.489
   
HG735 din 03.10.12, MO212-215/12.10.21 art.798; în vigoare 01.01.13
    HG827 din 10.09.10, MO166-168/14.09.10 art.907; în vogoare 15.09.10    În temeiul art. 5 alin. (4) şi (6) din Legea nr. 1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.15, art.154), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul Departamentului instituţiilor penitenciare (se anexează).
    2. Se stabileşte efectivul-limită al sistemului penitenciar, în număr de 2960 unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii în limitele alocaţiilor, aprobate prin legea bugetului de stat pe anul respectiv.
    [Pct.2 modificat prin HG1187 din 31.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1284; în vigoare 01.01.17]
    [Pct.2 modificat prin HG327 din 13.05.14, MO115-119/16.05.14 art.358]
    [Pct.2 modificat prin HG413 din 20.06.13, MO135/25.06.13 art.489]
    [Pct.2 modificat prin HG735 din 03.10.12, MO212-215/12.10.21 art.798; în vigoare 01.01.13]
    [Pct.2 modificat prin HG827 din 10.09.10, MO166-168/14.09.10 art.907; în vogoare 15.09.10]

    PRIM-MINISTRU                                                         Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                  Igor Dodon
    Ministrul justiţiei                                                            Vitalie Pîrlog

    Nr. 1310. Chişinău, 24 noiembrie 2008.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1310
din 24 noiembrie 2008

REGULAMENTUL
Departamentului Instituţiilor Penitenciare
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    1. Departamentul Instituţiilor Penitenciare (în continuare - Departamentul) este organul central de specialitate, cu statut de subdiviziune independentă, subordonat Ministerului Justiţiei, care exercită conducerea, coordonarea şi controlul asupra realizării politicii de stat în domeniul punerii în executare a pedepselor penale privative de libertate, măsurii arestului preventiv, sancţiunii arestului contravenţional, precum şi a măsurilor de siguranţă aplicate deţinuţilor.
    2. În activitatea sa Departamentul se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, legislaţia execuţional-penală, Legea nr.1036-XIII din 27 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar, alte legi şi hotărîri ale Parlamentului, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova, de ordonanţele şi hotărîrile Guvernului, ordinele Ministerului Justiţiei, de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi de prezentul regulament.
    3. Activitatea Departamentului se desfăşoară în strictă conformitate cu principiile legalităţii, umanismului, echităţii sociale, democratismului şi respectării drepturilor şi intereselor legitime ale omului.
    4. Departamentul este persoană juridică, dispune de conturi trezoreriale, precum şi de conturi valutare, de ştampilă cu imaginea stemei de stat.
    5. Finanţarea Departamentului se asigură de la bugetul de stat şi din mijloacele speciale obţinute prin centralizarea, în condiţiile legii, a unei părţi din veniturile instituţiilor penitenciare şi ale întreprinderilor din cadrul sistemului penitenciar.
    6. Sediul Departamentului se află în municipiul Chişinău.
Capitolul II
FUNCŢIILE DE BAZĂ, ATRIBUŢIILE
ŞI DREPTURILE DEPARTAMENTULUI
    7. Funcţiile de bază ale Departamentului sînt:
    1) organizarea punerii în executare şi controlul executării hotărîrilor judecătoreşti privind detenţia persoanelor;
    2) asigurarea ordinii de drept, pazei, supravegherii şi securităţii în locurile de detenţie;
    3) instruirea şi acordarea asistenţei sociale, medicale şi psihologice deţinuţilor;
    4) coordonarea activităţii economice, financiare şi logistice a sistemului penitenciar;
    5) asigurarea activităţii organizatorice a sistemului penitenciar.
    8. În conformitate cu funcţiile ce-i revin, Departamentul exercită următoarele atribuţii:
    1) în domeniul organizării punerii în executare şi efectuării controlului asupra executării hotărîrilor judecătoreşti privind privaţiunea de libertate:
    a) participă la elaborarea programelor de stat în vederea organizării executării pedepselor privative de libertate, arestului preventiv, sancţiunii arestului contravenţional şi a măsurilor de siguranţă aplicate deţinuţilor;
    b) asigură profilarea locurilor de detenţie şi deţinerea separată a deţinuţilor conform criteriilor stabilite de lege;
    c) dirijează activitatea de coordonare a regimului diferenţiat de detenţie a persoanelor condamnate;
    d) organizează executarea decretelor Preşedintelui Republicii Moldova şi a legilor Parlamentului în problemele de amnistie sau graţiere;
    e) conlucrează cu autorităţile ce pun în executare pedepsele penale ale altor state, cu organizaţiile internaţionale în problemele ce ţin de activitatea sistemului penitenciar;
    2) în domeniul asigurării ordinii de drept, pazei, supravegherii şi securităţii în locurile de detenţie:
    a) organizează asigurarea ordinii de drept în locurile de detenţie şi securităţii persoanelor deţinute, a personalului, precum şi a persoanelor aflate pe teritoriul acestora;
    b) coordonează activitatea de supraveghere, pază şi escortare a deţinuţilor, de prezentare a deţinuţilor în instanţele judecătoreşti, transferul acestora la organele de urmărire penală sau în alte locuri de detenţie pentru executarea pedepsei;
    c) creează condiţiile necesare în instituţiile penitenciare pentru activitatea colaboratorilor serviciilor de securitate, organelor de urmărire penală şi avocaţilor;
    d) organizează, conduce şi desfăşoară, inclusiv în colaborare cu alte organe de drept, activitatea operativă de investigaţii, asigură căutarea şi reţinerea deţinuţilor evadaţi şi a colaboratorilor care au părăsit fără permisiune postul cu arma de foc;
    e) conlucrează cu organele competente în scopul prevenirii şi profilaxiei infracţiunilor;
    f) întreprinde măsuri pentru lichidarea situaţiilor excepţionale din instituţiile penitenciare (acte de nesupunere în masă, dezordinii, capturare de ostatici, evadări etc.);
    g) asigură prin serviciile specializate exercitarea funcţiilor organelor de constatare în conformitate cu prevederile legislaţiei procesual-penale şi contravenţionale;
    h) asigură funcţionarea, exploatarea şi profilaxia mijloacelor şi construcţiilor tehnico-genistice de pază;
    3) în domeniul instruirii şi acordării asistenţei sociale, medicale şi psihologice condamnaţilor:
    a) organizează şi monitorizează activitatea socioeducativă şi psihologică cu deţinuţii;
    b) contribuie la sporirea nivelului de instruire generală şi profesională a deţinuţilor;
    c) coordonează, în comun cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi cu alte organe, activitatea şcolilor de meserii din cadrul sistemului penitenciar în privinţa selectării cadrelor didactice şi asigurarea acestora cu literatură instructiv-metodică;
    d) elaborează şi trimite în penitenciare recomandări metodologice pentru organizarea lucrului educativ cu condamnaţii;
    e) recrutează, selectează şi încadrează în serviciu cadre profesional pregătite pentru activitatea în sistemul penitenciar;
    f) contribuie la ridicarea nivelului profesional, reciclarea personalului în funcţie de necesitatea de serviciu;
    g) organizează instruirea colaboratorilor sistemului penitenciar privind respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
    h) organizează şi efectuează controlul asupra modului de acordare a asistenţei medicale colaboratorilor şi persoanelor aflate în locurile de detenţie;
    i) supraveghează efectuarea sistematică a controlului medical al colaboratorilor, deţinuţilor, inclusiv al celor aflaţi la tratament forţat de alcoolism cronic, narcomanie şi toxicomanie şi organizează înfăptuirea măsurilor curativ-profilactice, îndreptate spre menţinerea capacităţii de muncă a deţinuţilor;
    j) organizează şi efectuează controlul condiţiilor sanitaro-igienice de întreţinere, alimentaţie şi asigurarea materială a deţinuţilor;
    k) organizează măsurile sanitaro-antiepidemice pentru persoanele deţinute în sistemul penitenciar;
    l) asigură interacţiunea cu instituţiile Ministerului Sănătăţii în vederea perfecţionării sistemului de deservire medicală în instituţiile penitenciare;
    m) organizează activitatea de pregătire către eliberarea din detenţie şi ulterior reintegrarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie;
    n) colaborează cu organele de probaţiune şi cu organizaţiile necomerciale în vederea resocializării deţinuţilor;
    4) în domeniul economiei, finanţelor şi logisticii:
    a) coordonează activitatea instituţiilor subordonate şi a întreprinderilor de stat din cadrul sistemului penitenciar în vederea antrenării la muncă a condamnaţilor;
    b) elaborează recomandări privind modul de antrenare a deţinuţilor în muncă la persoanele fizice sau persoanele juridice cu orice tip de proprietate;
    c) exercită atribuţii de fondator pentru întreprinderile de stat din cadrul sistemului penitenciar;
    d) stabileşte, anual, modalitatea de repartizare şi utilizare a veniturilor întreprinderilor de stat din cadrul sistemului penitenciar;
    e) aprobă structura organizatorică şi schemele de încadrare a întreprinderilor din cadrul sistemului penitenciar;
    f) stabileşte cota veniturilor instituţiilor penitenciare şi întreprinderilor de stat din cadrul sistemului penitenciar care urmează a fi centralizate şi modalitatea de utilizare a veniturilor respective;
    g) organizează activitatea de producere agrară;
    h) prognozează, planifică şi efectuează analiza economică a activităţii bugetare, extrabugetare şi de producere;
    i) administrează şi gestionează mijloacele financiare şi bunurile transmise sistemului penitenciar;
    j) determină politica în sfera finanţelor, investiţiilor şi evidenţei dezvoltării producţiei în penitenciare şi întreprinderile de stat din cadrul sistemului penitenciar;
    k) încheie, modifică şi reziliază contracte, precum şi exercită reprezentarea intereselor în instanţele judecătoreşti;
    l) asigură cu resurse tehnico-materiale instituţiile penitenciare şi exercită controlul asupra exploatării corecte a acestora;
    m) întreprinde măsuri pentru eficientizarea lucrului sistemelor tehnico-genistice, transportului şi comunicaţiilor;
    5) în domeniul activităţii organizatorice:
    a) exercită conducerea generală şi controlul asupra respectării legalităţii în sistemul penitenciar;
    b) determină, în baza analizei activităţii sistemului penitenciar, direcţiile prioritare şi elaborează pentru realizarea acestora programe complexe de perfecţionare a programelor de stat în domeniul execuţional;
    c) organizează executarea strategiilor, programelor şi planurilor naţionale, instituţionale, departamentale şi controlul asupra realizării acestora;
    d) aprobă, în limitele competenţei, acte normative departamentale ce ţin de activitatea funcţională şi organizatorică a sistemului penitenciar, precum şi de punerea în executare a pedepselor privative de libertate, arestului preventiv, sancţiunii arestului contravenţional şi a măsurilor de siguranţă aplicate deţinuţilor;
    e) generalizează practica aplicării legislaţiei în problemele ce ţin de sistemul penitenciar, elaborează şi înaintează, în modul stabilit, propuneri pentru perfecţionarea acesteia, întocmeşte proiecte de acte normative, legate de activitatea sistemului penitenciar, acordă asistenţă metodică subdiviziunilor la perfecţionarea asigurării juridice a activităţii acestora;
    f) elaborează şi realizează programe de asigurare cu cadre a sistemului penitenciar, organizează pregătirea iniţială şi instruirea continuă a personalului penitenciar;
    g) prezintă Ministerului Finanţelor propuneri la elaborarea bugetului;
    h) înaintează propuneri ministrului justiţiei privind suspendarea activităţii instituţiilor penitenciare, crearea şi lichidarea sectoarelor distincte de detenţie;
    i) analizează complex situaţia din cadrul sistemului penitenciar şi rezultatele privind executarea pedepselor privative de libertate, precum şi a sancţiunii arestului contravenţional;
    j) creează şi administrează baza de date privind evidenţa persoanelor deţinute;
    k) realizează, în condiţiile legii, asigurarea în cazul decesului, vătămării sănătăţii sau survenirii dizabilităţii colaboratorilor sistemului penitenciar, precum şi asigurarea acestora cu pensii;
    [Pct.8 subpct.5), lit.k) modificată prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    l) creează condiţii de odihnă şi recuperare pentru personalul sistemului penitenciar şi membrii familiilor lor;
    m) asigură examinarea petiţiilor;
    n) exercită conducerea metodică a organizării lucrărilor de secretariat şi arhivă în sistemul penitenciar;
    o) poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia, pentru prejudiciul cauzat din vina colaboratorilor sistemului penitenciar;
    p) prezintă ministrului justiţiei un raport anual cu privire la activitatea Departamentului;
    q) exercită alte atribuţii stabilite de actele normative în vigoare ce ţin de competenţa sa.
    9. Departamentul, în limitele competenţei sale, are dreptul:
    1) să solicite de la autorităţile publice, de la alte organe, instituţii şi organizaţii şi să primească de la ele documente, materiale şi informaţiile necesare pentru asigurarea activităţii sale;
    2) să organizeze seminare şi conferinţe în domeniul ce ţine de activitatea Departamentului;
    3) să pregătească şi să prezinte, în modul stabilit, propuneri de perfecţionare a legislaţiei în vigoare;
    4) să creeze şi să menţină propria pagină web, cu afişarea informaţiei ce ţine de activitatea Departamentului;
    5) să exercite alte drepturi prevăzute de legislaţie.
Capitolul III
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DEPARTAMENTULUI
    10. Departamentul este condus de directorul general, numit în funcţie prin ordinul ministrului justiţiei în condiţiile legii cu privire la sistemul penitenciar.
    11. Directorul general este asistat de vicedirectori generali, numărul cărora este stabilit de către ministrul justiţiei la aprobarea structurii organizatorice şi statelor de funcţii. În lipsa directorului general, funcţiile acestuia le exercită unul dintre vicedirectori.
    12. Activitatea Departamentului se exercită în baza planului coordonat cu subdiviziunile subordonate şi serviciile organizaţional-metodice ale organelor de drept şi se desfăşoară conform principiilor zonale şi de ramură.
    13. Direcţiile de bază ale activităţii subdiviziunilor le determină directorul general al Departamentului în conformitate cu funcţiile şi drepturile prevăzute de prezentul Regulament.
    14. Directorul general are următoarele atribuţii:
    1) organizează, coordonează şi dirijează activitatea Departamentului şi este responsabil de îndeplinirea atribuţiilor acestuia;
    2) asigură executarea legilor şi a hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor şi hotărîrilor Guvernului, ordinelor, dispoziţiilor şi indicaţiilor ministrului justiţiei în domeniile ce ţin de competenţa Departamentului;
    3) reprezintă Departamentul în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice atît din ţară, cît şi de peste hotare;
    4) asigură colaborarea cu organismele internaţionale, asociaţiile obşteşti din ţară şi din străinătate, precum şi cu mass-media;
    5) emite, în limitele competenţei sale, ordine şi dispoziţii şi verifică executarea lor.
    15. Directorul general are următoarele drepturi:
    1) angajează şi eliberează din funcţie, în limitele competenţei, colaboratorii aparatului central al Departamentului şi ai subdiviziunilor subordonate, aplică măsuri de stimulare şi sancţionare disciplinară conform legislaţiei în vigoare;
    2) stabileşte competenţa vicedirectorilor generali, aprobă obligaţiunile funcţionale ale acestora, stabileşte atribuţiile şefilor subdiviziunilor structurale ale aparatului central al Departamentului şi ai subdiviziunilor subordonate, precum şi repartizează sarcinile în scopul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu;
    3) aprobă regulamentele de activitate ale direcţiilor şi secţiilor din cadrul aparatului central al Departamentului;
    4) coordonează proiectele regulamentelor subdiviziunilor Departamentului şi le prezintă ministrului justiţiei spre aprobare;
    5) conform competenţei, acordă grade speciale şi categorii de calificare, retrogradează şi restabileşte în grad colaboratorii sistemului penitenciar;
    6) înaintează, în modul stabilit, ministrului justiţiei propuneri de acordare a gradelor speciale şi categoriilor de calificare personalului sistemului penitenciar ce nu intră în competenţa sa;
    7) transferă în funcţie (în serviciu), deleagă, detaşează, suspendă din funcţie, în condiţiile legii, colaboratorii sistemului penitenciar şi angajaţii civili;
    8) angajează şi eliberează din serviciu angajaţii civili ai Departamentului, aplică măsuri de stimulare şi sancţionare disciplinară faţă de aceştia;
    9) creează, în cadrul subdiviziunilor sistemului penitenciar, peste limita efectivului stabilit, locuri de muncă (funcţii civile) finanţate din contul mijloacelor speciale ale subdiviziunilor respective, precum şi locuri de muncă pentru antrenarea deţinuţilor în lucrările de deservire gospodărească, finanţate în limitele mijloacelor aprobate prin legea bugetului de stat pe anul respectiv, în cuantum de cel mult 10% din plafonul de detenţie al instituţiei în cauză;
    10) acordă premii, ajutoare materiale şi determină cuantumul indemnizaţiei/primei colaboratorilor/angajaţilor civili din cadrul aparatului Departamentului şi şefilor subdiviziunilor subordonate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    11) aprobă documentaţia tehnică, inclusiv de proiectare, raporturi de expertiză privind examinarea documentaţiei de proiectare şi deviz, devize centralizate şi devize privind reparaţiile capitale;
    12) soluţionează alte chestiuni ce ţin de activitatea Departamentului.
    16. Directorul general poartă răspundere personală pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.
    17. În cadrul Departamentului activează consiliul consultativ compus din directorul general (preşedintele consiliului), vicedirectorii şi colaboratorii corpului de comandă al Departamentului. Componenţa nominală a consiliului consultativ se aprobă de către ministrul justiţiei.
    Consiliul consultativ examinează în şedinţele sale chestiuni privind organizarea activităţii sistemului penitenciar în vederea eficientizării acesteia.
    În activitatea sa, consiliul consultativ se conduce de propriul regulament, aprobat prin ordinul ministrului justiţiei.
    Deciziile consiliului consultativ au caracter de recomandare, dar sînt executorii în cazul în care sînt confirmate prin ordinele directorului general.