HGA1324/2008
ID intern unic:  329926
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1324
din  27.11.2008
pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerinţele de sănătate
animală şi sănătate publică veterinară şi de certificare sanitar-veterinară
a importurilor de lapte tratat termic, de produse lactate şi de lapte
crud destinate consumului uman
Publicat : 12.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 221-222     art Nr : 1376
    Abrogată prin HG711 din 28.08.14, MO261-267/05.09.14 art.759
 
    MODIFICAT
   
HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541
    HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89

   În temeiul Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art. 153), Legii nr. 1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 60-61, art. 259), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 83-87, art. 431), Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art. 507), cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul asigurării consumatorilor cu produse de origine animală salubre, inofensive şi calitative, precum şi excluderii riscului pentru sănătatea publică pe care îl reprezintă aceste produse, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Norma sanitar-veterinară privind cerinţele de sănătate animală şi sănătate publică veterinară şi de certificare sanitar-veterinară a importurilor de lapte tratat termic, de produse lactate şi de lapte crud destinate consumului uman (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
    [Pct.2 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]

    PRIM-MINISTRU                                                         Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                  Igor Dodon
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                   Anatolie Gorodenco

    Nr. 1324. Chişinău, 27 noiembrie 2008.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1324
din 27 noiembrie 2008

Norma sanitar-veterinară
privind cerinţele de sănătate animală şi sănătate publică
veterinară şi de certificare sanitar-veterinară a importurilor de
lapte tratat termic, de produse lactate şi de lapte crud destinate
consumului uman

    1. Norma sanitar-veterinară privind cerinţele de sănătate animală şi sănătate publică veterinară şi de certificare sanitar-veterinară a importurilor de lapte tratat termic, de produse lactate şi de lapte crud destinate consumului uman (în continuare – Normă sanitar-veterinară) reglementează importul de lapte şi produse lactate în Republica Moldova.
    2. Prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare sînt armonizate cu prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. 2004/438/CE din 29 aprilie 2004, care stabileşte condiţiile de sănătate animală şi sănătate publică şi de certificare veterinară necesare pentru introducerea în Comunitate a laptelui tratat termic, a produselor lactate şi a laptelui crud destinate consumului uman (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 154/72, 27 mai 2004).
    3. Importul de lapte şi de produse lactate se supune autorizării sanitar-veterinare şi se permite numai cu condiţia respectării cerinţelor prevăzute la pct. 5, 6, 7 şi 11 ale prezentei Norme sanitar-veterinare.
    4. Tranzitul şi antrepozitarea laptelui şi a produselor lactate se supun autorizării sanitar-veterinare şi se permit numai în cazul în care laptele şi produsele lactate corespund cerinţelor prevăzute la pct. 8-11 ale prezentei Norme sanitar-veterinare.
    5. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (în continuare – autoritate sanitar-veterinară competentă) va autoriza importul de lapte crud şi de produse pe bază de lapte crud, întocmind şi aprobînd o listă a ţărilor autorizate/neautorizate, pe tipul de produs în parte, asigurînd publicitatea acesteia.
    [Pct.5 modificat prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89] 
    Lista ţărilor autorizate/neautorizate pentru importul laptelui tratat termic, a produselor lactate şi a laptelui crud destinate consumului uman, prezentată în formă de tabel, trebuie să conţină următoarele informaţii:
    a) codul ISO al ţării (coloana 1);
    b) denumirea ţării (coloana 2);
    c) ţările autorizate (+)/neautorizate (0) (coloana 3) pentru importul laptelui crud destinat admiterii într-un centru de colectare, un centru de standardizare, o unitate de tratare sau o unitate de prelucrare (model de certificat sanitar-veterinar „Milk-RM”), precum şi pentru produsele pe bază de lapte crud, provenite din alte ţări sau părţi ale acestora (model de certificat sanitar-veterinar „Milk-RMP”);
    d) ţările autorizate (+)/neautorizate (0) (coloana 4) pentru importul laptelui tratat termic, al produselor lactate care au fost supuse unui tratament termic şi al produselor lactate fabricate din lapte tratat termic, provenite din alte ţări sau părţi ale acestora care nu prezintă riscuri în ceea ce priveşte febra aftoasă (model de certificat sanitar-veterinar „Milk-HTB”);
    e) ţările autorizate (+)/neautorizate (0) (coloana 5) pentru importul laptelui tratat termic, al produselor lactate care au fost supuse unui tratament termic şi al produselor lactate fabricate din lapte tratat termic, provenite din alte ţări sau din părţi ale acestora care prezintă riscuri în ceea ce priveşte febra aftoasă (model de certificat sanitar-veterinar „Milk-HTC”), precum şi ţările din care aceste importuri sînt deja autorizate, care nu prezintă riscuri în ceea ce priveşte febra aftoasă.
    6.  Se autorizează importul de lapte şi de produse lactate care au fost supuse:
    a) unui singur tratament termic, avînd un efect termic cel puţin egal cu cel obţinut printr-un procedeu de pasteurizare la o temperatură de cel puţin 720C, timp de cel puţin cincisprezece secunde, şi
    b) unui tratament suficient pentru a garanta o reacţie negativă la testul fosfatazei, care să nu prezinte riscuri în ceea ce priveşte febra aftoasă, provenite din alte ţări autorizate sanitar-veterinar de autoritatea competentă şi incluse în lista prevăzută la pct. 5 alin. 2 lit. d) al prezentei Norme sanitar-veterinare;
    c) unui tratament de sterilizare, pentru a atinge un nivel al F0 mai mare sau egal cu 3, sau
    d) unui tratament la temperatură ultraînaltă (UHT), adică la 1320C, timp de cel puţin o secundă, sau
    e) unei pasteurizări ultrarapide la temperatură înaltă, adică la 720C, timp de cel puţin 15 secunde, sau unui efect de pasteurizare echivalent care determină o reacţie negativă la fosfatază (HTST), aplicată de două ori laptelui, avînd un pH mai mare sau egal cu 7,0, sau
    f) unui simplu tratament HTST al laptelui cu pH mai mic de 7,0, sau
    g) unui tratament HTST asociat cu un alt tratament fizic, fie unei scăderi a pH sub limita de 6, timp de o oră, unei noi încălziri la 720C sau mai mult, asociată cu o desicare, fiind provenite din alte ţări autorizate, incluse în lista prevăzută la pct. 5 alin. 2 lit. d) al prezentei Norme sanitar-veterinare, care prezintă riscuri în ceea ce priveşte febra aftoasă. Produsele lactate trebuie să fie supuse unuia dintre tratamentele descrise la prezentul punct sau să fie obţinute din lapte tratat în conformitate cu tratamentele descrise la prezentul punct.
    7. Loturile de lapte şi de produse lactate provenite din alte ţări din care sînt autorizate importurile, în conformitate cu pct. 5 şi 6 ale prezentei Norme sanitar-veterinare, trebuie să fie însoţite de un certificat sanitar-veterinar corespunzător mărfii specificate, întocmit pe baza unui model prevăzut în anexa la prezenta Normă sanitar-veterinară şi să respecte condiţiile stabilite de acesta.
    Certificatele sanitar-veterinare trebuie întocmite în conformitate cu prevederile pct. 13-22 ale prezentei Norme sanitar-veterinare.
    8. Loturile de lapte şi de produse lactate care sînt introduse pe teritoriul Republicii Moldova în vederea expedierii lor spre o altă ţară, fie în tranzit direct, fie după depozitare, şi care nu sînt destinate importului în Republica Moldova, trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
    a) să provină din teritoriul sau o parte a teritoriului unei ţări autorizate în conformitate cu pct. 5 al prezentei Norme sanitar-veterinare, în baza unui tratament solicitat pentru produsul respectiv, specificat la pct. 5-6 ale prezentei Norme sanitar-veterinare;
    b) să fie conforme cu cerinţele specifice de sănătate animală, stabilite la rubrica 9 a modelului de certificat sanitar-veterinar corespunzător, prevăzut în anexa la prezenta Normă sanitar-veterinară;
    c) să fie însoţite de un certificat de sănătate animală, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa la prezenta Normă sanitar-veterinară şi semnat de un medic veterinar oficial din cadrul autorităţii veterinare competente a ţării respective;
    d) să fie certificate ca acceptabile pentru tranzit sau pentru depozitare, după caz, pe certificat sanitar-veterinar comun de intrare, de către medicul veterinar oficial al postului sanitar-veterinar din cadrul postului vamal.
     9. Prin derogare de la dispoziţiile pct. 5 şi 12 ale prezentei Norme sanitar-veterinare, se autorizează tranzitul rutier sau feroviar, între punctele de control la frontieră, al loturilor cu destinaţia Federaţia Rusă şi provenite din această ţară, în măsura în care sînt respectate următoarele condiţii:
    a) lotul trebuie să fie sigilat cu o ştampilă purtînd un număr de ordine de către autoritatea sanitar-veterinară competentă la postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal;
    b) certificatele sau documentele veterinare ori alte documente, în original, prevăzute de legislaţia veterinară, să fie marcate pe fiecare pagină cu o ştampilă de către medicul veterinar oficial al autorităţii sanitar-veterinare competente, responsabile de postul sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal, purtînd menţiunea: „EXCLUSIV PENTRU TRANZIT CU DESTINAŢIA RUSIA”;
    c) să fie îndeplinite cerinţele procedurale privind organizarea controalelor veterinare la importul şi comercializarea produselor de origine animală;
    d) lotul să fie certificat ca acceptabil pentru tranzit pe documentul veterinar comun de intrare de către medicul veterinar oficial al postului de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal.
Nu sînt autorizate descărcarea sau depozitarea acestor loturi pe teritoriul ţării, în conformitate cu principiile fundamentale de organizare a controalelor veterinare la importul şi comercializarea produselor de origine animală.
    10. Autoritatea sanitar-veterinară competentă va efectua periodic verificări privind corespunderea numărului de loturi şi cantităţilor de produse care intră  şi părăsesc teritoriul ţării.
    11. Laptele şi produsele lactate provenite din alte ţări sau din părţi ale acestora autorizate, în care a apărut un focar de febră aftoasă în ultimele douăsprezece luni sau în care s-au practicat vaccinări împotriva febrei aftoase în ultimele douăsprezece luni, înainte de introducerea pe teritoriul ţării, trebuie să fie supuse unuia dintre tratamentele prevăzute la pct. 6 lit. c) – g) ale prezentei Norme sanitar-veterinare.
    12. Agenţii economici care solicită efectuarea exportului de lapte tratat termic, de produse lactate şi de lapte crud destinate consumului uman trebuie să fie autorizaţi de autoritatea competentă a ţării importatoare şi să se conformeze cel puţin cerinţelor echivalente celor prevăzute în prezenta Normă sanitar-veterinară.
    13. Pentru importul laptelui tratat termic, al produselor lactate şi al laptelui crud destinate consumului uman, în funcţie de situaţia epizootologică a ţării exportatoare şi de tipul produsului, trebuie întocmite următoarele modele de certificate sanitar-veterinare:
    a) „Milk-RM” – pentru laptele crud destinat admiterii într-un centru de colectare, un centru de standardizare, o unitate de tratare sau o unitate de prelucrare, provenit din alte ţări sau din părţi ale acestora, prevăzute la pct. 5 alin. 2 lit. c) al prezentei Norme sanitar-veterinare;
    b)  „Milk-RMP” – pentru produsele pe bază de lapte crud provenite din alte ţări sau părţi ale acestora, prevăzute la pct. 5 alin. 2 lit. c) al prezentei Norme sanitar-veterinare;
    c) „Milk-HTB” – pentru laptele tratat termic, produsele lactate care au fost supuse unui tratament termic şi produsele lactate fabricate din lapte tratat termic, provenite din alte ţări sau părţi ale acestora, care nu prezintă riscuri în ceea ce priveşte febra aftoasă, prevăzute la pct. 5 alin. 2 lit. d) al prezentei Norme sanitar-veterinare;
    d)  „Milk-HTC” – pentru laptele tratat termic, produsele lactate care au fost supuse unui tratament termic şi produsele lactate fabricate din lapte tratat termic, provenite din alte ţări sau din părţi ale acestora, care prezintă riscuri în ceea ce priveşte febra aftoasă, prevăzute la pct. 5 alin. 2 lit. e) al prezentei Norme sanitar-veterinare, precum şi din ţări din care aceste importuri sînt deja autorizate şi nu prezintă riscuri în ceea ce priveşte febra aftoasă;
    e) „Milk-T/S” – pentru laptele şi produsele lactate destinate tranzitului prin/depozitării în ţară.
    14. Certificatele sanitar-veterinare trebuie să fie întocmite de ţara exportatoare pe baza modelelor prevăzute în anexa la prezenta Normă sanitar-veterinară şi în conformitate cu modelul corespunzător laptelui şi produselor lactate specificate. Acestea trebuie să conţină, numerotate în conformitate cu modelul, atestările cerute pentru toate ţările şi, după caz, garanţiile suplimentare necesare pentru ţara exportatoare sau pentru o parte a acesteia.
    15. Originalul fiecărui certificat sanitar-veterinar trebuie să conţină o singură filă, recto şi verso, sau, în cazul în care nu este suficient, acesta se prezintă astfel încît paginile lui să facă parte dintr-un tot unitar şi indivizibil.
    16. Originalul fiecărui certificat sanitar-veterinar trebuie redactat cel puţin în una din limbile oficiale ale statului în care se efectuează controlul la punctul de control la frontieră şi ale statului de destinaţie şi, după caz, se poate autoriza utilizarea altor limbi, cu condiţia anexării traducerii oficiale.
    17. În cazul în care se adaugă pagini suplimentare la certificatul sanitar-veterinar din motive legate de identificarea diferitelor elemente ale lotului (pct. 8 al modelului de certificat sanitar-veterinar), aceste pagini se consideră, de asemenea, ca făcînd parte din originalul certificatului sanitar-veterinar şi, prin urmare, semnătura şi ştampila agentului oficial responsabil de certificare trebuie să se aplice pe fiecare pagină.
    18. În cazul în care un certificat sanitar-veterinar, inclusiv paginile  suplimentare menţionate la pct. 17 al prezentei Norme sanitar-veterinare, conţine mai multe pagini, fiecare pagină trebuie să fie numerotată în partea ei de jos cu numărul paginii din numărul total de pagini, iar numărul de cod al certificatului sanitar-veterinar atribuit de autoritatea competentă trebuie să figureze în partea de sus a paginii.
    19. Certificatul sanitar-veterinar, în original, trebuie completat şi semnat de reprezentantul autorităţii competente responsabile de verificarea şi certificarea conformităţii laptelui crud, a laptelui tratat termic sau a produselor lactate cu cerinţele privind condiţiile sanitar-veterinare pentru producerea, importul şi introducerea pe piaţă a laptelui crud, laptelui tratat termic şi a produselor pe bază de lapte.
    20. Autorităţile competente ale ţării exportatoare trebuie să garanteze aplicarea unor principii de certificare sanitar-veterinară echivalente cu cele privind certificarea sanitar-veterinară a animalelor şi a produselor de origine animală.
    21. Culoarea semnăturii trebuie să fie diferită de cea a textului.
    Această cerinţă se aplică, de asemenea, ştampilelor, cu excepţia celor în relief şi a celor filigranate.
    22. Certificatul sanitar-veterinar, în original, trebuie să însoţească lotul pînă la postul de control sanitar-veterinar organizat în cadrul postului vamal.