HGA1395/2008
ID intern unic:  330015
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1395
din  08.12.2008
privind aprobarea formularelor aferente activităţii
şi veniturilor nerezidenţilor, precum şi modului
de completare a acestora
Publicat : 19.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 226-229     art Nr : 1417
    Abrogată prin HG836 din 05.07.2016, MO193-203/08.07.2016 art.898

    MODIFICAT
   
HG834 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.941; în vigoare 01.01.16
    HG950 din 17.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1019    În scopul executării prevederilor art.74 alin.(4) şi art.76 alin.(5) din titlul II al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă:
    formularul-tip Forma NER 08 „Declaraţia nerezidentului cu privire la impozitul pe venit”, conform anexei nr.1;
    modul de completare a Declaraţiei nerezidentului cu privire la impozitul pe venit, conform anexei nr.2;
    formularul-tip Forma NERRAP 08 „Raportul privind activitatea desfăşurată de reprezentanţa nerezidentului”, conform anexei nr.3;
    modul de completare a Raportului privind activitatea desfăşurată de reprezentanţa nerezidentului, conform anexei nr.4.

    PRIM-MINISTRU                                                       Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                       Mariana Durleşteanu

    Nr. 1395. Chişinău, 8 decembrie 2008.

    [Anexa nr.1 abrogată prin HG834 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.941; în vigoare 01.01.16]

    [Anexa nr.2 abrogată prin HG834 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.941; în vigoare 01.01.16]

    anexa nr.3

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 1395
din 8 decembrie 2008
Modul de completare
a Raportului privind activitatea desfăşurată
de reprezentanţa nerezidentului

    1. Potrivit art.76 din Codul fiscal, Raportul privind activitatea desfăşurată de reprezentanţa nerezidentului în Republica Moldova urmează a fi prezentat anual, cel tîrziu la data de 25 martie a anului imediat următor anului fiscal de gestiune.
    [Pct.1 modificat prin HG950 din 17.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1019]
    2. Codul fiscal al reprezentanţei trebuie să corespundă cu cel indicat în documentele de înregistrare eliberate de organele abilitate, conform legislaţiei în vigoare.
    3. La poziţia „Statul de reşedinţă al nerezidentului” se indică denumirea statului şi codul statului conform anexei nr.2 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    4. Perioada fiscală constituie anul fiscal sau altă perioadă din anul fiscal, pentru care reprezentanţa urmează să prezinte sau a prezentat Raportul. Perioada fiscală se completează cu un cod, care are următoarea structură: P/AAAA, unde P este codul perioadei fiscale, care obţine valoarea A, iar AAAA – anul. De exemplu, pentru anul 2008, la poziţia „Perioada fiscală” se va indica A/2008.
    5. În rîndul 010 se indică suma finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială neutilizate (soldul) la începutul perioadei fiscale.
    6. În rîndul 020 se indică suma finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială transferate de către nerezident (întreprind erea ale cărei interese sînt reprezentate în republică) pentru realizarea măsurilor cu destinaţie specială.
    7. În rîndul 030 va fi indicată suma încasărilor de alt gen, realizate de reprezentanţă în perioada anului.
    8. În rîndul 040 se va reflecta suma totală a încasărilor.
    9. În rîndul 050 se va indica suma totală a cheltuielilor suportate de reprezentanţă în perioada anului, suma rîndurilor 060 şi 110.
    10. În rîndul 120 se va reflecta soldul finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială la sfîrşitul perioadei fiscale, calculat ca diferenţa rîndurilor 040 şi 050.
    11. Raportul se va completa cu toc cu cerneală sau cu pixul. Corectarea informaţiei în raport se permite numai cu certificarea corectării prin semnătura contabilului. La poziţiile raportului care nu se completează se indică „-” (cratimă).
    12. Conducătorul reprezentanţei va semna raportul şi va indica data prezentării lui. Primirea raportului se va confirma de Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial prin ştampila de antet şi semnătura inspectorului.