HGA1398/2008
ID intern unic:  330017
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1398
din  08.12.2008
pentru aprobarea formularului declaraţiei persoanei fizice
 cu privire la impozitul pe venit şi modul de completare a acesteia
Publicat : 19.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 226-229     art Nr : 1419
    Abrogată prin HG834 din 01.12.15, MO332-339/11.12.15 art.941; în vigoare 01.01.16


    În scopul executării prevederilor art.83 alin.(4) din titlul II al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă:
    formularul-tip Forma CET08 „Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit”, conform anexei nr.1;
    modul de completare a declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                        Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                        Mariana Durleşteanu

    Nr. 1398. Chişinău, 8 decembrie 2008.

    anexa nr.1
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1398
din 8 decembrie 2008

Modul de completare
a declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit
    1. Declaraţia se completează cu cerneală sau cu pixul. Corectarea informaţiei în declaraţie se permite numai cu certificarea corectării prin semnătura contribuabilului. La poziţiile declaraţiei care nu se completează se indică “-” (cratimă).
    2. Persoanele fizice cu domiciliul în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) care obţin venituri din mai multe surse aflate pe teritoriul Republicii Moldova urmează să bifeze pătrăţelul literei E din tabelul în care sînt indicate categoriile de persoane ce urmează să îndeplinească declaraţia cu privire la impozitul pe venit.
    Totodată, contribuabilii care au domiciliul de bază în unităţile administrativ-teritoriale care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova prezintă declaraţia la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se deserveşte întreprinderea care are relaţii cu sistemul bugetar al Republicii Moldova şi care a constituit ultimul loc de muncă al persoanei fizice respective.
    3. Codul fiscal, numele şi prenumele contribuabilului se completează în baza datelor indicate în documentul de identitate (buletin de identitate, paşaport, adeverinţă de naştere).
    În cazul în care se utilizează scutirea pentru soţ/soţie, se va indica codul fiscal, numele şi prenumele soţiei/soţului contribuabilului în baza datelor indicate în documentul de identitate (buletin de identitate, paşaport, adeverinţă de naştere).
    Codul fiscal al contribuabilului cetăţean al Republicii Moldova reprezintă codul personal indicat pe versoul buletinului de identitate. În lipsa buletinului de identitate, drept cod fiscal serveşte seria şi numărul paşaportului sau adeverinţei de naştere a contribuabilului.
    Codul fiscal al cetăţeanului străin sau apatridului este identic cu numărul actului lui de identitate.
    4. Adresa urmează să corespundă cu domiciliul contribuabilului.
    5. La completarea indicatorilor privind veniturile impozabile şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată se folosesc informaţiile eliberate de plătitorii veniturilor, care confirmă veniturile obţinute de depunătorul declaraţiei şi impozitul reţinut la achitarea acestora. Veniturile obţinute pe parcursul anului fiscal sînt supuse declarării indiferent de faptul dacă ele sînt sau nu confirmate prin documentele respective.
    6. La poziţia 1.1 se indică suma veniturilor sub formă de plăţi salariale (coloana 3) şi suma impozitului pe venit reţinut (coloana 4), reflectate în Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persanei fizice (juridice) şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste, care se eliberează de către angajator salariatului.
    7. La poziţia 1.2 se reflectă plăţile salariale neachitate contribuabilului de către patron în perioada fiscală precedentă.
    8. Poziţia 1.3 se completează în baza datelor reflectate în declaraţia cu privire la impozitul pe venit prezentată de către agentul economic - persoană fizică. În coloana 3 se reflectă suma venitului impozabil, care se calculează în felul următor: (rînd.040 – rînd.050 – rînd.060 – rînd.0902) x % cotei părţi din componenţa agentului economic - persoană fizică.
    9. La poziţia 1.4, în coloana 3 se indică suma venitului impozabil sub formă de creştere de capital, care se transferă din poziţia 13 „Suma impozabilă a creşterii de capital”, iar în coloana 4 – suma impozitului reţinut de către plătitorul venitului.
    10. La poziţia 1.5 se indică veniturile sub formă de dobîndă, obţinute conform creanţelor de orice tip, cu excepţia dobînzii aferente depozitelor bancare, şi valorile mobiliare de stat.
    11. La poziţia 1.6 se indică veniturile sub formă de royalty – recompense regulate (plată) obţinute de la darea în folosinţă a patentelor, drepturilor de autor, drepturilor de rulare a filmelor, programelor informatice şi altor active nemateriale.
    12. La poziţia 1.7 se indică venitul sub formă de anuităţi, inclusiv primite în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu excepţia celor prevăzute la art.20 din Codul fiscal.
    13. La poziţia 1.8 se indică veniturile sub formă de prime şi premii impozabile, inclusiv obţinute în forma nemonetară în urma concursurilor, tombolelor etc. Cadourile obţinute în formă nemonetară se reflectă conform preţurilor de piaţă.
    14. La poziţia 1.9 se indică venitul din investiţii şi financiar obţinut în străinătate, inclusiv veniturile sub formă de dobîndă, royalty, plată pentru arendă, obţinute de la agenţii economici – nerezidenţi.
    15. La poziţia 1.11, în coloana 3 se indică suma totală a venitului brut obţinut, reflectat în poziţiile 1.1 – 1.10, în coloana 4 – suma totală a impozitului pe venit care a fost reţinut la sursa de plată, reflectat în poziţiile 1.1 – 1.10.
    16. La poziţia 2 se indică suma totală a scutirilor la care contribuabilul are dreptul conform art.33-35 din Codul fiscal şi suma deducerilor la care contribuabilul are dreptul în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    17. La poziţia 2.1 se reflectă suma totală a scutirilor anuale la care are dreptul contribuabilul.
    La poziţia 2.1.1 se indică suma scutirii personale la care contribuabilul are dreptul potrivit art.33 alin.(1) din Codul fiscal.
    La poziţia 2.1.2 se reflectă scutirea personală nefolosită de către contribuabil în anul fiscal precedent, ca rezultat al neachitării de către patron a salariului. Suma scutirilor nefolosite se trec contribuabilului în contul scutirilor pentru anul fiscal următor în următoarele mărimi:
    dacă suma scutirilor nefolosite este mai mare decît suma salariului calculat şi neachitat - în mărimea ce nu depăşeşte cuantumul salariului neachitat;
dacă suma scutirilor nefolosite este mai mică decît suma salariului calculat şi neachitat - în mărimea sumei totale a scutirilor nefolosite.
    La poziţia 2.1.3 se indică suma scutirii personale majorate la care contribuabilul are dreptul în cazul în care întruneşte condiţiile enumerate în art.33 alin.(2) din Codul fiscal.
    La poziţia 2.1.4 se indică suma scutirii utilizate pentru soţ/soţie, cu condiţia că soţul/soţia nu beneficiază de scutire personală (art.34 din Codul fiscal).
    La poziţia 2.1.5 se indică scutirea la care are dreptul contribuabilul pentru fiecare persoană întreţinută.
    Scutirea pentru persoanele întreţinute se acordă din momentul apariţiei acestui drept (inclusiv luna în care s-a născut copilul), cu respectarea cerinţelor prevăzute în art.35 alin.(2) din Codul fiscal.
    18. La poziţia 2.2 se indică suma deducerilor, cu excepţia donaţiilor în scopuri filantropice sau de sponsorizare.
    La poziţiile 2.2.1 şi 2.2.2 se indică, respectiv, suma primelor de asigurare obligatorie de asistenţa medicală şi suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, reflectate în Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste venituri.
    La poziţia 2.2.3 se indică suma cheltuielilor suportate de către contribuabil, aferente obţinerii venitului investiţional (de exemplu, cheltuielile aferente serviciilor notarului, efectuate în legătură cu încheierea contractului de vînzare-cumpărare a proprietăţii). Suma indicată în punctul respectiv nu trebuie să depăşească suma venitului investiţional.
    La poziţia 2.2.4 se reflectă suma vărsată atît de către persoana fizică, cît şi de către angajator în numele unei persoane fizice pe parcursul anului în fondul nestatal calificat de pensii.
    La efectuarea vărsămintelor în fondul nestatal calificat de pensii instituit în Republica Moldova, suma indicată la poziţia 2.2.4, conform prevederilor art.67 din Codul fiscal, nu trebuie să depăşească 15% din venitul cîştigat de persoana fizică în anul fiscal.
    La efectuarea vărsămintelor în fondul nestatal calificat de pensii instituit în străinătate, conform prevederilor art.69 din Codul fiscal, vărsămintele menţionate se permit spre deducere în limitele prevăzute de Guvern.
    19. La poziţia 2.3 se indică suma donaţiilor efectuate în scopuri filantropice sau de sponsorizare.
    La poziţia 2.3.1 se reflectă donaţiile real efectuate în scopuri filantropice sau de sponsorizare.
    La poziţia 2.3.2 se indică suma venitului primit pentru calcularea sumei ce va fi dedusă a donaţiilor în scopuri filantropice sau de sponsorizare (1.11 coloana 3 – 2.2).
    La poziţia 2.3.3 se reflectă suma maximă a donaţiilor în scopuri filantropice sau de sponsorizare premisă spre deducere, determinată ca suma poziţiei 2.3.2 x 10%.
    20. La poziţia 3 se reflectă venitul impozabil, care se determină ca diferenţa dintre suma venitului total (poziţia 1.11 coloana 3) şi suma totală a scutirilor şi deducerilor (poziţia 2 coloana 3).
   21. La poziţia 4 se reflectă suma impozitului pe venit, care se calculează prin aplicarea, la venitul impozabil indicat la poziţia 3, a cotelor de impozitare pentru perioada declarată, stabilite în art.15 lit.a) din Codul fiscal.
    La poziţia 4.1 se indică suma impozitului în mărime de 15% din suma depăşirii limitei pentru cheltuielile aferente donaţiilor în scopuri filantropice sau celor de sponsorizare, stabilite în art.902 din Codul fiscal.
    22. La poziţia 5 se reflectă suma impozitului pe venit achitat în străinătate pe venitul din investiţii şi pe venitul financiar, care se trece în cont în modul prevăzut în art.82 din Codul fiscal.
    23. La poziţia 6 se indică suma impozitului pe venit pasibil reflectării în fişa personală a contribuabilului, care se ţine în Inspectoratul fiscal de stat teritorial – se calculează ca diferenţa poziţiilor (4 + 4.1 – 1.11 (coloana 4) – 5).
    24. La poziţia 7 se reflectă suma impozitului pe venit achitat în rate şi/sau de sine stătător în perioada declarată.
    25. La poziţia 8 se indică suma ce urmează a fi achitată la buget, care se apreciază ca diferenţa poziţiilor (6 – 7). Se completează în cazul în care rezultatul diferenţei este pozitiv.
    26. La poziţia 9 se reflectă suma în plus a impozitului, care reprezintă rezultatul negativ din diferenţa poziţiilor (6 – 7), dar fără indicarea semnului.
Modul de completare
a tabelului „Calculul creşterii sau pierderilor de capital”
    Mărimea creşterii de capital provenită din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital (coloana 7) este egală cu excedentul sumei încasate (coloana 4) în raport cu baza valorică a acestor active(coloana 5).
    Suma încasată ca urmare a vînzării, schimbului sau altui mod de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital este egală cu suma mijloacelor băneşti şi valoarea evaluată la preţul de piaţă a activelor de capital obţinute în formă nemonetară.
    La determinarea creşterii de capital obţinute din vînzarea (schimbul) sau altă formă de înstrăinare a locuinţei de bază, mărimea creşterii de capital se micşorează cu 10000 lei pentru fiecare din anii ce urmează după anul 1997, pe parcursul căruia (cărora) contribuabilul a fost posesorul acestei proprietăţi şi a folosit-o ca locuinţă de bază (coloana 7 = coloana 4 – coloana 5 – coloana 6). Se consideră locuinţă de bază a contribuabilului locuinţa care s-a aflat în posesia lui în decurs de 3 ani, perioadă care expiră la data înstrăinării acestei locuinţe, şi care i-a servit pe tot parcursul acestei perioade drept domiciliu de bază.
    Mărimea pierderilor de capital suportate în urma vînzării, schimbului sau altei forme de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital (coloana 8) este egală cu excedentul bazei valorice a acestor active (coloana 5) în raport cu venitul obţinut (coloana 4).
    Nu se recunosc pierderile de capital obţinute în urma vînzării, schimbului sau altei forme de înstrăinare (scoatere din uz) a proprietăţii private nefolosite în activitatea de întreprinzător (exclusiv terenuri).
    În cazul în care pierderile de capital au fost înregistrate în anul în care contribuabilul a decedat, ele nu se trec în anul următor, dar se deduc din alte venituri ale lui obţinute pe parcursul anului fiscal în care a decedat (se indică la poziţia 2 din declaraţia cu privire la impozitul pe venit).
    La determinarea creşterii de capital recunoscută (poziţia 10) şi a pierderilor de capital recunoscute (poziţia 11) nu se ţine în cont pierderile de capital rezultate în urma vînzării proprietăţii private nefolosite în activitatea de întreprinzător (exclusiv terenuri) la un preţ mai jos de baza ei valorică ajustată.
Contribuabilul va efectua calculul creşterii de capital/pierderii de capital, cu enumerarea fiecărui activ de capital, într-un tabel separat inclus în declaraţie.
    27. Contribuabilul semnează declaraţia şi indică data prezentării ei. Faptul primirii declaraţiei se confirmă de organul fiscal prin ştampilă cu antet şi prin semnătura funcţionarului care a primit declaraţia.