HGM1406/2008
ID intern unic:  330022
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1406
din  10.12.2008
pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind
clasificarea şi sistemul de etichetare a cărnii de bovine,
precum şi a produselor din carne de bovine
Publicat : 19.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 226-229     art Nr : 1424
    MODIFICAT
   
HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
    HG632 din 11.09.15, MO258-261/18.09.15 art.723
   
HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541
    HG638 din 29.08.12, MO181-184/31.08.12 art.692
    HG568 din 27.07.11, MO128-130/05.08.11 art.643; în vigoare 05.11.11

    Titlul modificat prin HG568 din 27.07.11, MO128-130/05.08.11 art.643; în vigoare 05.11.11    În conformitate cu prevederile Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.507), Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.153) şi Legii nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, art.431), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Norma sanitar-veterinară privind clasificarea şi sistemul de etichetare a cărnii de bovine, precum şi a produselor din carne de bovine (se anexează).
    [Pct.1 modificat prin HG568 din 27.07.11, MO128-130/05.08.11 art.643; în vigoare 05.11.11]
    2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va elabora:
    Regulamentul cu privire la conceptul sistemului informaţional automatizat de etichetare a cărnii de bovine şi aplicarea acestuia la abatoare;
    Metodologia integrării sistemului informaţional automatizat de etichetare a cărnii de bovine cu sistemul de identificare şi înregistrare a animalelor pentru asigurarea principiului trasabilităţii.
    [Pct.2 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]
    3. Finanţarea sistemului informaţional automatizat de etichetare a cărnii de bovine se va efectua din contul şi în limitele alocaţiilor financiare prevăzute în bugetul de stat.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 2 ani din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
    [Pct.5 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]

    PRIM-MINISTRU                                                          Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                   Igor Dodon
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                    Anatolie Gorodenco

    Nr. 1406. Chişinău, 10 decembrie 2008.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1406
din 10 decembrie 2008
Norma sanitar-veterinară privind clasificarea şi
sistemul de etichetare a cărnii de bovine, precum
şi a produselor din carne de bovine
    [Titlul modificat prin HG568 din 27.07.11, MO128-130/05.08.11 art.643; în vigoare 05.11.11]
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Norma sanitar-veterinară privind clasificarea şi sistemul de etichetare a cărnii de bovine, precum şi a produselor din carne de bovine (în continuare – Norma sanitar-veterinară) prevede obligativitatea aplicării etichetării cărnii de bovină şi a produselor din carne de bovină.
    [Pct.1 modificat prin HG568 din 27.07.11, MO128-130/05.08.11 art.643; în vigoare 05.11.11]
    2. Prevederile prezentei Norme sanitar-veterinare sînt armonizate cu prevederile Titlului II „ Etichetarea cărnii de bovină şi a produselor pe bază de carne de vită şi mînzat” al Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de bovină şi a produselor din carne de bovină şi de abrogare a Regulamentului(CE) nr. 820/97 al Consiliului (Jurnalul Oficial al UE L 204 din 11.08.2000, pct. 1-10) şi cu prevederile Regulamentului (CE) nr.1825/2000 al Comisiei din 25 august 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 şi a Regulamentului (CE) nr.275/2007 al Comisiei din 15 martie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr.1825/2000 (Jurnalul Oficial al UE, L76 din 16.03.2007 pag.12), precum şi cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 566/2008 din 18 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte comercializarea cărnii provenind de la bovine în vîrstă de 12 luni sau mai tinere (Jurnalul Oficial al UE  din 19 iunie 2008, L 160, p. 22) şi cu prevederile articolului 113b “Comercializarea cărnii provenind de la bovine în vîrstă de 12 luni sau mai tinere” din anexa XIa “Comercializarea cărnii provenind de la bovine în vîrstă de 12 luni sau mai tinere în conformitate cu articolul 113b” la Regulamentul (CE) nr.1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (“Regulamentul unic OCP”) (Jurnalul Oficial al UE, L 299 din 16 noiembrie 2007 p.1).
    [Pct.2 modificat prin HG568 din 27.07.11, MO128-130/05.08.11 art.643; în vigoare 05.11.11]
    3. În sensul prezentei Norme sanitar-veterinare noţiunile aplicate au următoarele semnificaţii:   
   
carne de bovină – toate produsele de origine animală cu codurile tarifare 0201; 0202; 020610; 020610910 pînă la poziţia 020629, conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor;
    [Pct.3 noțiune modificată prin HG632 din 11.09.15, MO258-261/18.09.15 art.723]
    etichetare – aplicarea etichetei pe o bucată sau pe nişte bucăţi de carne, direct sau pe ambalaj, sau, în cazul produselor nepreambalate, informaţia adecvată, scrisă vizibil, furnizată consumatorului la locul vînzării;
    carne tocată – orice carne care a fost tocată în bucăţi sau trecută printr-o maşină de tocat, ce cade sub incidenţa unuia dintre codurile tarifare menţionate mai sus şi cu un conţinut de sare mai mic de 1 %;
    resturi – bucăţi de carne de dimensiune mică, considerate adecvate pentru consumul uman, care sînt obţinute în urma operaţiunii de curăţare a cărnii, precum şi în procesul dezosării carcaselor şi tranşării cărnii;
    carne tranşată – carne tranşată în cubuleţe, bucăţi sau alte porţii individuale, ce nu necesită tranşarea ulterioară de către un agent economic înaintea achiziţionării de către consumatorul final;
    carne tranşată preambalată – bucată de carne livrată consumatorului final în unităţile care practică în exclusivitate comerţul cu amănuntul, formată dintr-o bucată de carne tranşată şi ambalajul în care a fost împachetată înainte de a fi prezentată spre vînzare, care o acoperă parţial sau integral, dar, astfel încît conţinutul să nu poată fi modificat fără ca ambalajul să fie deschis sau deformat;
   carnea tranşată nepreambalată – carne tranşată care nu este preambalată, expusă la vînzare către consumatorul final, precum şi orice bucată de carne care nu este preambalată, expusă la vînzare către consumatorul final pentru a fi tranşată la cererea acestuia;
    lot – totalitatea bucăţilor de carne, dezosate sau nu, carcase, sferturi sau bucăţi de carne dezosată, tranşate, tocate sau ambalate împreună şi în condiţii aproape identice.
    carne provenită de la bovine în vîrstă de 12 luni sau mai tinere – întreaga cantitate de carcase, carne cu os sau dezosată şi măruntaiele, tăiate sau nu, destinate consumului uman, provenite de la bovine cu vîrsta de pînă la 12 luni, prezentate în stare proaspătă, refrigerată  sau congelată, ambalate sau nu;  
    [Pct.3 noțiune introdusă prin HG568 din 27.07.11, MO128-130/05.08.11 art.643; în vigoare 05.11.11]
Capitolul II
Sistemul de etichetare, identificare şi înregistrare
a cărnii de bovină
Secţiunea 1
Sistemul de etichetare obligatorie a cărnii de bovină
    4. Agenţii economici care se ocupă cu comercializarea cărnii de bovină sînt obligaţi să eticheteze carnea la toate etapele de comercializare, în temeiul dispoziţiilor prezentei Norme sanitar-veterinare.
    Pentru carnea de vită şi de mînzat provenită de la animalele născute, deţinute sau sacrificate pe teritoriul ţării, agenţii economici menţionează pe etichetă informaţii suplimentare, conform prevederilor art. 20 al Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor, Legii nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare şi Hotărîrii Guvernului nr.996 din 20 august 2003 „Despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj”.
    5. Agenţii economici care comercializează carne de bovină trebuie să eticheteze carnea în conformitate cu prezentul punct.
    Sistemul de etichetare garantează raportul dintre identificarea carcasei şi a sfertului, a bucăţilor de carne şi a animalului respectiv, precum şi verificarea veridicităţii informaţiilor de pe etichetă.
    Pe etichetă se indică:
    a) numărul de identificare a animalului de la care provine carnea;
    b) codul de identificare a abatorului sau a unităţii de sacrificare care a sacrificat animalul sau grupul de animale, cu precizarea ţării în care este localizat abatorul şi menţiunea "Locul sacrificării, denumirea ţării, codul abatorului";
    c) codul de identificare a abatorului sau a unităţii de tranşare, care a tranşat carcasa sau lotul de carcase, ţara în care este localizat abatorul, unitatea de tranşare şi menţiunea "Locul tranşării, denumirea ţării, codul de identificare";
    d) ţara de origine;
    e) ţara sau ţările în care a avut loc îngrăşarea;
    f) ţara în care a avut loc sacrificarea;
    g) în cazul în care carnea provine de la animale născute, deţinute sau sacrificate în Republica Moldova, menţiunea „Originea – Republica Moldova”;
    h) în cazul în care carnea provine de la animale născute, deţinute sau sacrificate în altă ţară, menţiunea „Originea, denumirea ţării respective”.
    Dacă în ţara unde s-a sacrificat animalul, s-au tranşat carcasele şi sferturile, abatoarele nu au cod de identificare, literele b) şi c) de pe etichetă se completează cu numărul de autorizare a abatorului.
    6. În conformitate cu literele d)-f) punctul 5 din prezenta Normă sanitar-veterinară, pentru carnea de vită provenită de la animale care au fost crescute timp de 30 de zile sau mai puţin:
    a) în ţara de origine;
    b) în ţara în care a avut loc sacrificarea, indicarea pe etichetă a acestor ţări nu este necesară, cu condiţia că aceste animale au fost crescute în altă ţară o perioadă mai mare de 30 de zile şi au fost importate pentru sacrificare.
    Agenţii economici care se ocupă de comercializarea cărnii de bovină plasează eticheta pe carcasă sau pe sfert, astfel încît să nu fie posibilă reutilizarea ei.
Secţiunea 2
Sistemul de identificare şi înregistrare a cărnii
    7. Agenţii economici care comercializează carne de bovină, trebuie să dispună de un sistem de identificare şi un sistem complet de înregistrare.
    Acest sistem de identificare trebuie să fie o continuare a sistemului de identificare şi trasabilitate a animalului, conform Legii nr.231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor, şi se aplică astfel încît să asigure identificarea cărnii şi a animalului sau animalele respective în conformitate cu punctul 5 al prezentei Norme sanitar-veterinare.
    Sistemul de înregistrare ţine evidenţa carcaselor şi a bucăţilor tranşate, pentru a garanta principiul trasabilităţii produsului.
Capitolul III
Dimensiunea şi componenţa lotului
    8. Agenţii economici care se ocupă de tranşarea şi tocarea cărnii trebuie să se convingă că:
    a) în timpul tranşării carcaselor sau sferturilor, mărimea unui lot constituie numărul de carcase sau de sferturi, ceea ce reprezintă producţia de o zi a unităţii de tranşare;
    b) în timpul tranşării ulterioare sau tocării cărnii, mărimea unui lot constituie numărul de carcase sau de sferturi, ceea ce reprezintă producţia de o zi a secţiei respective de tranşare sau de tocare.
    9. În timpul constituirii loturilor menţionate mai sus, agenţii economici trebuie să se convingă că:
    a) în timpul operaţiunilor de tranşare a carcaselor sau a sferturilor, toate carcasele sau sferturile din lot provin de la animale născute şi crescute în aceeaşi ţară, sacrificate în aceeaşi ţară şi în acelaşi abator;
    b) în timpul operaţiunilor de tranşare ulterioară a cărnii, se respectă condiţia prevăzută la litera a) pentru toate carcasele din care provine carnea din lot.
    10. Agenţii economici sînt obligaţi, ca din producţia de carne tranşată, să formeze loturi de carne provenită de la animale sacrificate în cel mult trei abatoare diferite şi din carcase tranşate în cel mult trei secţii de tranşare diferite.
    11. În ceea ce priveşte producţia de resturi, agenţii economici sînt obligaţi să respecte, în timpul formării loturilor, doar regula unicităţii ţării de sacrificare.
Capitolul IV
Informaţii speciale pentru etichetarea produselor din carne de bovină
Secţiunea 1
Carne tranşată preambalată
    12. Agenţii economici trebuie să completeze eticheta de pe carnea tranşată preambalată cu:
    a) menţiunile prevăzute la literele a), d) – g) punctul 5 din prezenta Normă sanitar-veterinară;
    b) denumirea ţării în care au fost sacrificate animalele, codul de identificare al abatorului, numărul lotului atribuit de către abator, conform punctului 8 din prezenta Normă sanitar-veterinară „Locul sacrificării animalelor din lot, numărul lotului, denumirea ţării, codul abatorului”;
    c) denumirea ţării în care au fost tranşate carcasele, urmat de codul de identificare al abatorului sau codul unităţii de tranşare unde s-a tranşat carnea, numărul lotului atribuit de secţia de tranşare, conform punctului 8 din prezenta Normă sanitar-veterinară şi menţiunea „Locul tranşării cărnii din lot, numărul lotului, denumirea ţării, codul de identificare”.
    Dacă în ţara unde s-a sacrificat animalul, ori s-au tranşat carcasele şi sferturile abatoarele nu au cod de identificare literele b) şi c) de pe etichetă se completează cu numărul de autorizare al abatorului.
Secţiunea 2
Carnea tranşată nepreambalată
    13. În timpul expunerii la vînzare a cărnii tranşate nepreambalate, agenţii economici trebuie să se convingă că toate carcasele sau sferturile din lot provin de la animale sănătoase, fapt confirmat prin certificatul sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar oficial.
    Agenţii economici etichetează, în cadrul unui punct de vînzare către consumatorul final, carnea tranşată nepreambalată, care este expusă la vînzare, cu menţionarea denumirii ţării de origine şi ţării în care au fost sacrificate animalele de la care provine carnea, urmat de denumirea ţării de tranşare a carcaselor.
    În timpul expunerii la vînzare, bucăţile de carne provenite de la animale născute şi/sau crescute şi/sau sacrificate în ţări diferite sînt separate în mod clar unele de altele.
    Informaţiile afişate în interiorul punctului de vînzare se găsesc în apropierea acestor bucăţi de carne, astfel încît consumatorul final să poată distinge cu uşurinţă tipurile de carne de diverse origini.
    Agentul economic înregistrează zilnic numerele de autorizare a abatorului, a unităţii de sacrificare a animalelor şi de tranşare a carcaselor, în cazul bucăţilor de carne tranşată nepreambalate, expuse împreună la vînzare, făcînd referinţă la data tranşării şi data respectivă de înregistrare a informaţiei. Această informaţie este comunicată la cererea consumatorului.
    14. Pentru carnea de bovină tranşată nepreambalată, expusă la vînzare către consumatorul final, mărimea lotului poate depăşi producţia unei zile.
Secţiunea 3
Etichetarea cărnii tocate
    15. Agenţii economici care produc carne de bovină tocată menţionează pe etichetă „Produs în Republica Moldova, în funcţie de locul în care carnea a fost produsă, şi: „Originea”, în cazul în care ţara sau ţările implicate nu sînt aceleaşi cu ţara în care s-a produs.
    Agenţii economici trebuie să completeze eticheta cărnii tocate:
    a) cu menţiunile specificate la literele a), d) şi g) din punctul 5 al prezentei Norme sanitar-veterinare;
    b) cu data producerii cărnii respective.
    Pentru a fi tocată carnea din lot trebuie să provină de la animalele sacrificate în aceeaşi ţară.
Secţiunea 4
Resturi
    16. Agenţii economici trebuie să indice pe eticheta resturilor:
    a) denumirea ţării în care au fost sacrificate animalele de la care provin resturile „Locul sacrificării (denumirea ţării)”;
    b) denumirea ţării în care au fost produse resturile şi codul de identificare al unităţii în care au fost obţinute „Produs, denumirea ţării, codul unităţii”;
    c) denumirea ţărilor în care s-au născut şi au fost crescute animalele din lot „ţara de origine şi de creştere”.
    În cazurile în care pentru toate animalele din lot, ţara de origine este aceeaşi cu ţara de creştere şi cu ţara de sacrificare, agenţii economici trebuie să folosească menţiunea „Origine”, urmată de denumirea ţării.
    Dacă în ţara unde s-au obţinut resturile, unităţile de procesare nu au cod de identificare, litera b) de pe etichetă se completează cu numărul de autorizare al unităţii.
Capitolul V
Clasificarea cărnii de bovine
    17. Fără a aduce atingere prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 696 din 4 august 2010 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Carne – materie primă. Producerea, importul şi comercializarea” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 141-144, art. 779), carcasele se clasifică în funcţie de sex, vîrstă şi stare fiziologică în următoarele categorii, marcate, respectiv cu:
    a) carcase de masculi tineri necastraţi cu vîrsta mai mică de doi ani – A;
    b) carcase ale altor masculi necastraţi – B;
    c) carcase de masculi castraţi – C;
    d) carcase de femele care au fătat – D;
    e) carcase ale altor femele – E;
    f) carcase de bovine în vîrstă de 8 luni sau mai tinere – V;
    g) carcase de bovine cu vîrstă mai mare de 8 luni, dar mai mică de 12 luni – Z.
    18. Carcasele şi semicarcasele se prezintă:
    a) fără cap şi fără labele picioarelor; capul se separă de carcasă la articulaţia atloido-occipitală, iar piciorul se separă de la articulaţia carpometacarpiană;
    b) fără organele din cavităţile toracică şi abdominală, cu sau fără rinichi, grăsime renală şi grăsime pelviană;
    c) fără organele sexuale şi muşchii aferenţi şi fără uger sau grăsimea din zona mamară.
    19. Toate carcasele sau jumătăţile de carcase de bovine obţinute în abatoare şi secţii de tranşare a cărnii, autorizate în conformitate cu prevederile menţionate în “Regulile specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală” aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 85-86, art. 499):
    a) se clasifică şi identifică conform grilei de clasificare a carcaselor de bovine, prevăzute de prezenta Normă;
    b) trebuie să poarte marca de sănătate, aplicată în conformitate cu prevederile Normei sanitar-veterinare de organizare a controlului specific oficial al produselor alimentare de origine animală, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1112 din 6 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247-251, art. 1235).
    20. Clasificarea se efectuează pe baza informaţiilor incluse în paşaportul care însoţeşte bovinele, introduse în baza de date a Registrului de stat al animalelor, deţinut de Întreprinderea de Stat „Centrul Informaţional Agricol” începînd cu data naşterii lor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea şi înregisrarea animalelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126-130, art. 623) , cu modificările ulterioare.
    Sistemul de identificare şi trasabilitate a animalelor trebuie să furnizeze informaţii corecte despre vîrsta exactă a animalelor la sacrificare şi să ofere garanţii privind respectarea prevederilor prezentei Norme sanitar-veterinare.
    [Pct.20 modificat prin HG638 din 29.08.12, MO181-184/31.08.12 art.692]
    [Capitolul V introdus prin HG568 din 27.07.11, MO128-130/05.08.11 art.643; în vigoare 05.11.11]
Capitolul VI
Cerinţe suplimentare la etichetare şi controlul
specific oficial al cărnii de bovine
Secţiunea 1
Etichetarea cărnii de bovine
    21. Fără a aduce atingere sistemului de etichetare obligatorie a cărnii de vită şi mînzat, agenţii economici şi întreprinderile, la fiecare etapă de producţie şi comercializare, etichetează carnea cu informaţiile despre vîrsta animalelor la sacrificare indicată, după caz, sub forma:
    a) “vîrstă la sacrificare: pînă la 8 luni”, în cazul animalelor în vîrstă de 8 luni sau mai tinere;
    b) “vîrsta la sacrificare: 8 - 12 luni”, în cazul animalelor cu vîrsta mai mare de 8 luni, dar mai mică de 12 luni;
    c) “vîrsta la sacrificare: de la 12 luni pînă la doi ani, în cazul animalelor cu vîrsta mai mică de doi ani.
    În cazul cărnii de bovine neambalate şi comercializate cu amănuntul consumatorului final, agenţii economici trebuie să aducă la cunoştinţa consumatorului final informaţiile menţionate la pct. 21 al prezentei Norme sanitar-veterinare.
    22. Denumirea comercială se aplică pe etichetă în felul următor:
    a) “carne de viţel” – pentru carnea provenită de la bovine cu vîrsta de pînă la 8 luni;
    b) “carne de tineret bovin” pentru carnea provenită de la bovine cu vîrsta de la 8 la 12 luni;
    c) “carne de masculi tineri necastraţi” - cu vîrsta mai mică de doi ani;
    d) “carne ale altor masculi necastraţi”- cu vîrsta mai mare de doi ani;
    e) “carne de masculi castraţi”;
    f) “carne de femele care au fătat”;
    g) “carne ale altor femele”.
    23. Imediat după sacrificare, litera de identificare a categoriei se aplică pe suprafaţa exterioară a carcasei, utilizînd în acest scop o etichetă sau o ştampilă.
    Etichetele au mărimea de cel puţin 50 cm2.
    Litera de identificare a categoriei trebuie să fie perfect lizibilă pe etichetă.
    În cazul utilizării ştampilelor, litera trebuie să aibă înălţimea de cel puţin 2 cm. Litera se ştampilează direct pe suprafaţa cărnii, cu cerneală permanentă.
    Etichetele sau ştampilele se aplică pe sferturile posterioare la nivelul vrăbioarei anterioare la înălţimea celei de-a patra vertebre lombare şi pe sferturile anterioare la nivelul pieptului, la 10-30 cm de marginea tăiată a sternului.
    24. Indicaţia vîrstei bovinelor la sacrificare şi denumirea comercială trebuie să fie:
    a) perfect lizibile la fiecare etapă de producţie şi comercializare;
    b) prezentate în acelaşi cîmp vizual şi pe aceeaşi etichetă în momentul punerii în circulaţie către consumatorul final.
    25. Printre informaţiile înregistrate de agenţii economici la fiecare etapă de producţie şi comercializare a cărnii provenite de la bovine în vîrstă de 12 luni sau mai tinere, se indică numele şi adresa agentului responsabil de etapa anterioară de comercializare de la care s-a achiziţionat carnea respectivă.
    Agenţii economici înregistrează, în special, următoarele informaţii:
    a) numărul de identitate şi data naşterii animalelor;
    b) numărul de referinţă prin care se poate stabili legătura dintre identificarea animalelor de la care provine carnea, denumirea comercială, vîrsta la sacrificare şi litera de identificare a categoriei de pe eticheta cărnii;
    c) data de sosire şi plecare, la punctul respectiv, a animalelor şi a cărnii, pentru a putea stabili legătura dintre sosiri şi plecări.
Secţiunea 2
Carne importată
    26. Carnea importată, provenită de la bovine în vîrstă de 12 luni sau mai tinere, trebuie:
    a) să corespundă cerinţelor faţă de carnea de bovine comercializată în Republica Moldova, conform prevederilor Reglementării tehnice “Carne – materie primă. Producerea, importul şi comercializarea”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 4 august 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.141-144, art.779), precum şi cerinţelor prezentei Norme sanitar-veterinare;
    b) să facă obiectul unor verificări efectuate de autoritatea competentă desemnată din ţara exportatoare sau de un organism independent acreditat, care trebuie să ofere garanţii privind respectarea condiţiilor stabilite de standardul european EN 45011 sau de ISO/IEC Guide 65 (“Cerinţe generale pentru organismele care aplică sisteme de certificare a produselor”);
    c) să corespundă cerinţelor prevăzute la pct. 26 lit. a), confirmate de către autoritatea competentă sau, după caz, organismul independent din ţara exportatoare;
    d) să provină din ţări, zone, teritorii ale acestora incluse în lista ţărilor, zonelor, teritoriilor acestora din care se permite importul cărnii de bovine, întocmită, actualizată şi făcută publică de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (în continuare – Agenţia) prin indicarea denumirii şi adresei, inclusiv, dacă este posibil, a adresei de e-mail şi adresei internet, ale autorităţii competente sau ale organismului independent şi ale fiecărui operator individual care face obiectul unui control.
    [Pct.26 lit.d) modificată prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]
    Indicaţiile prevăzute la pct. 26 lit. d) din prezenta Normă sanitar-veterinară se completează înainte de importul în Republica Moldova al primului transport de carne provenind de la fiecare operator individual şi se actualizează în termen de o lună de la orice modificare a informaţiilor care trebuie notificate.
    27. Agenţia:
    a) în orice moment poate solicita autorităţii competente sau organismului independent din ţara exportatoare toate informaţiile necesare care ar garanta îndeplinirea cerinţelor stabilite de prezenta Normă sanitar-veterinară;
    b) poate să solicite ţării exportatoare desemnarea unor reprezentanţi pentru efectuarea, în caz de necesitate, a controalelor la faţa locului în respectiva ţară;
    c) efectuează, împreună cu autoritatea competentă, după caz, controale oficiale în ţara respectivă în vederea verificării respectării cerinţelor specificate în prezenta Normă sanitar-veterinară.
Secţiunea 3
Controale specifice oficiale şi măsurile întreprinse
    28. Controalele specifice oficiale se efectuează în conformitate cu prevederile privind modul de efectuare a controalelor oficiale pentru a asigura verificarea conformităţii cerinţelor privind hrana pentru animale, produsele alimentare, precum şi a normelor de sănătate şi de bunăstare a animalelor şi includ supravegherea clasificării bovinelor, specificate în prezenta Normă sanitar-veterinară.
    29. În fiecare etapă de producţie şi comercializare, agenţii economici permit, în orice moment, accesul liber al medicilor veterinari oficiali din cadrul Agenţiei în locurile în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi la toate înregistrările efectuate care pot demonstra îndeplinirea cerinţelor sanitar-veterinare.
    30. În cazul nerespectării prevederilor prezentei Norme sanitar-veterinare, Agenţia:
    a) informează imediat autoritatea competentă a statului exportator despre faptul constatat;
    b) interzice comerţul, importul, producerea, plasarea pe piaţă şi exportul  cărnii de bovine, precum şi al produselor din carne de bovine, în cazul neconformării cerinţelor prezentei Norme sanitar-veterinare;
    c) ia măsuri de sancţionare eficiente, proporţionate şi disuasive pentru prevenirea încălcărilor prevederilor  prezentei Norme sanitar-veterinare.
    [Capitolul VI introdus prin HG568 din 27.07.11, MO128-130/05.08.11 art.643; în vigoare 05.11.11]