HGA1407/2008
ID intern unic:  330023
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1407
din  10.12.2008
pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea
achiziţiilor publice dintr-o singură sursă
Publicat : 19.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 226-229     art Nr : 1425
    Abrogată prin HG668 din 27.05.16, MO150/31.05.16 art.712

    MODIFICAT
   
HG723 din 28.09.12, MO208/01.10.12 art.781
    HG570 din 06.08.12, MO166-169/10.08.12 art.627
   
HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418
    HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729

    NOTĂ:
   
În tot textul regulamentului cuvintele "Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare" se substituie cu cuvintele "Agenţia Achiziţii Publice" la cazul gramatical respectiv prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729     În scopul asigurării executării Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107-111, art. 470), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind realizarea achiziţiilor publice dintr-o singură sursă (se anexează).
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.951 din 4 august 2003 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice dintr-o singură sursă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 182-185, art. 1018).

    PRIM-MINISTRU                                                                   Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                                           Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                                  Mariana Durleşteanu

    Nr. 1407. Chişinău, 10 decembrie 2008.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1407
din 10 decembrie 2008
REGULAMENT
privind realizarea achiziţiilor publice dintr-o singură sursă
Capitolul I
Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind realizarea achiziţiilor publice dintr-o singură sursă (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice şi reglementează relaţiile privind achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor prin metoda de achiziţie dintr-o singură sursă.
    2. Achiziţia dintr-o singură sursă este o procedură, desfăşurată de către autoritatea contractantă, în scopul satisfacerii unor necesităţi de bunuri, lucrări şi servicii de către un operator economic contractat, exceptînd necesitatea efectuării unei proceduri deschise de achiziţie publică în vederea stabilirii ofertantului cîştigător.
    3. În cadrul realizării achiziţiei dintr-o singură sursă, autoritatea contractantă este obligată să respecte principiul imparţialităţii, obiectivităţii şi eficienţei utilizării mijloacelor financiare alocate în acest sens.
Capitolul II
Cazurile de desfăşurare a procedurii de achiziţie dintr-o singură sursă
    4. Achiziţia dintr-o singură sursă se efectuează în cazurile în care:
   a) nici o ofertă adecvată sau nici o candidatură nu a fost depusă ca răspuns la procedura deschisă sau negociată, atîta timp cît condiţiile iniţiale ale contractului nu sînt modificate substanţial (termenele de livrare/prestare/ efectuare, achitare, condiţiile de livrare/prestare, cerinţele faţă de calitate, cantitate, garanţii, alte condiţii esenţiale);
    b) într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgenţă, ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea contractantă în cauză, nu se pot respecta termenele procedurilor deschise sau negociate, cu publicarea unui anunţ de participare. În acest caz, motivele invocate pentru a justifica urgenţa achiziţiei nu trebuie să reprezinte rezultatul neglijenţei autorităţii contractante;
    c) din motive tehnice, de creaţie, referitoare la protecţia drepturilor exclusive, sau din alte motive obiective, de bunurile, lucrările şi serviciile necesare dispune un singur operator economic, sau un singur operator economic are drepturi prioritare asupra lor şi nu există o altă alternativă, ori operatorul economic este stabilit prin lege.
    5. În cazul contractelor de achiziţii publice de bunuri, autoritatea contractantă efectuează achiziţii dintr-o singură sursă, dacă:
    a) aceste bunuri sînt produse numai în scopul cercetării-dezvoltării sau experimentării. Prezenta dispoziţie nu se aplică asupra producţiei cantitative menite să stabilească viabilitatea comercială a produsului sau să amortizeze preţurile de cercetare-dezvoltare;
    b) contractul de achiziţii publice se referă la livrările suplimentare efectuate de furnizorul iniţial, destinate, fie pentru înlocuirea parţială a bunurilor sau a instalaţiilor de uz curent, fie pentru extinderea bunurilor sau a instalaţiilor existente, dacă schimbarea furnizorului ar obliga autoritatea contractantă să achiziţioneze un material tehnic cu caracteristici diferite, care conduce la incompatibilitate sau la dificultăţi tehnice disproporţionate de utilizare şi întreţinere. Ca regulă generală, durata unor astfel de contracte, precum şi cea a contractelor reînnoite, nu poate fi mai mare de 3 ani;
    c) bunurile ce urmează a fi procurate sînt cotate şi achiziţionate la o bursă de materii prime;
    d) contractul de achiziţii publice se referă la procurarea de bunuri în condiţii deosebit de avantajoase, argumentate economic, fie de la un furnizor care îşi încetează definitiv activităţile comerciale, fie de la un administrator al procedurii de insolvabilitate, fie în baza unei proceduri de plan sau a unei alte proceduri de aceeaşi natură, în temeiul legislaţiei naţionale.
    6. În cazul contractelor de achiziţii publice de servicii, autoritatea contractantă poate efectua achiziţii dintr-o singură sursă numai dacă contractul în cauză este urmare a unui concurs de soluţii artistice, altul decît procedurile de achiziţie publică prevăzute de Legea nr.96-XVI din13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice. În acest caz, toţi operatorii economici participanţi la concurs trebuie invitaţi să participe la negocieri.
    7. În cazul contractelor de achiziţii publice de lucrări şi servicii, autoritatea contractantă efectuează achiziţii dintr-o singură sursă:
    a) pentru lucrările sau serviciile suplimentare care nu sînt prevăzute în proiectul estimat iniţial şi nici în contractul iniţial şi care au devenit necesare pentru executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor indicate în acestea, ca urmare a unei situaţii neprevăzute, cu condiţia atribuirii contractului operatorului economic care efectuează lucrarea respectivă sau prestează serviciul respectiv:
dacă lucrările sau serviciile suplimentare respective nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic sau economic, de obiectul contractului iniţial, fără a constitui un inconvenient major pentru autorităţile contractante; sau dacă lucrările sau serviciile respective, chiar dacă pot fi separate de obiectul contractului iniţial, sînt strict necesare pentru finalizarea acestuia. Valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări sau servicii suplimentare nu trebuie să fie mai mare de 30 la sută din valoarea contractului iniţial;
    b) pentru lucrările sau serviciile noi, constînd în repetarea lucrărilor sau serviciilor similare încredinţate de către aceleaşi autorităţi contractante operatorului economic cîştigător al contractului iniţial, cu condiţia ca lucrările sau serviciile respective să fie conforme cu un proiect de bază şi să fi făcut obiectul unui contract iniţial atribuit prin procedură deschisă sau limitată;
    c) dacă, după efectuarea procedurii de achiziţie, autoritatea contractantă, ca răspuns la solicitare, a primit o singură ofertă de două ori consecutiv.
    8. În cazul aplicării prevederilor pct. 5 lit. a), dovada existenţei unicului operator economic, sau necesitatea contractării anume a acestor bunuri care pot fi livrate doar de un singur operator economic, poate fi şi confirmarea unei instituţii ierarhic superioare de specialitate.
Capitolul III
Iniţierea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie
dintr-o singură sursă

    9. În scopul satisfacerii necesităţilor de bunuri, lucrări şi servicii prin desfăşurarea unei proceduri de achiziţie dintr-o singură sursă, autoritatea contractantă este obligată să întocmească caietul de sarcini cu volumele de lucrări necesare, sau, după caz, cerinţele tehnice, tehnologice, alte cerinţe faţă de bunurile şi serviciile solicitate, cu excepţia achiziţiilor indicate la pct.21 lit.a).
    10. În scopul identificării datelor de calificare ale operatorului economic cu care se intenţionează de a se încheia un contract de achiziţie publică dintr-o singură sursă, autoritatea contractantă solicită documentele corespunzătoare, conform Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.
    11. Pentru efectuarea unei astfel de achiziţii, grupul de lucru este obligat să întocmească, inclusiv pe suport electronic, următoarele documente, de conţinutul cărora poartă răspundere:
    a) procesul-verbal al grupului de lucru privind achiziţia dintr-o singură sursă, cu expunerea argumentelor corespunzătoare (conform anexei nr.1 la prezentul Regulament);
    b) contractul de achiziţie încheiat între autoritatea contractantă şi operatorul economic;
    c) darea de seamă privind desfăşurarea procedurii de achiziţie dintr-o singură sursă (conform anexei nr.2 la prezentul Regulament);
    d) alte documente confirmative necesare realizării acestei proceduri de achiziţie.
    12. Decizia privind determinarea unicului operator economic se adoptă cu majoritatea de voturi de către membrii grupului de lucru şi se consemnează într-un proces-verbal. Membrii grupului de lucru, dacă consideră necesar, consemnează în procesul-verbal opiniile lor separate.
    13. Pe parcursul examinării documentelor operatorului economic, autoritatea contractantă poate solicita explicaţii suplimentare asupra ofertei prezentate, precum şi asupra documentelor de calificare.
    14. În caz de refuz de a confirma, sau de a prezenta documentele suplimentare solicitate de către autoritatea contractantă, aceasta din urmă poate respinge documentele prezentate de către operatorul economic, şi, după caz, de a solicita oferta altui operator economic.
    15. În cazul în care refuzul de a prezenta documentele suplimentare solicitate de autoritatea contractantă, este argumentat, atunci oferta operatorului economic poate fi acceptată, cu descrierea desfăşurată a situaţiei respective în procesul-verbal al grupului de lucru şi în darea de seamă privind procedura de achiziţie.
Capitolul IV
Modul de încheiere şi înregistrare a contractului
de achiziţie publică

    16. Contractul de achiziţie publică se încheie între operatorul economic şi autoritatea contractantă, în termenele şi în condiţiile stabilite în cadrul procedurii de achiziţie – condiţii iniţial prestabilite de autoritatea contractantă.
    17. Autoritatea contractantă, înştiinţează, în mod oficial, operatorul economic despre modul şi data semnării contractului prin scrisoare transmisă prin poştă, fax, pe cale electronică, sau prin înştiinţarea prin telefon.     În ultimele două cazuri, autoritatea contractantă, suplimentar, pînă la încheierea contractului de către două părţi, va prezenta operatorului economic scrisoarea oficială în acest sens.
    18. Grupul de lucru este obligat să negocieze preţul bunului, lucrării sau serviciului cu unicul ofertant, în vederea obţinerii unui preţ convenabil, dacă acesta nu este stabilit printr-un act normativ.
    19. Contractele de achiziţie încheiate în urma desfăşurării procedurii de achiziţie dintr-o singură sursă, însoţite de darea de seamă şi procesul-verbal al grupului de lucru pentru achiziţii, se prezintă spre înregistrare obligatoriu, inclusiv pe suport electronic, în termen de 5 zile de la încheiere la Agenţia Achiziţii Publice.
    20. Contractele încheiate şi înregistrate în modul corespunzător de către Agenţia Achiziţii Publice, se înregistrează în Trezoreria de Stat sau în una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, dacă gestionarea mijloacelor financiare se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial. Contractele neînregistrate în modul stabilit nu au putere juridică.
    [Pct.20 modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    21. Nu se prezintă spre înregistrare la Agenţia Achiziţii Publice, contractele ale căror obiecte sînt:
    a) energia electrică, termică, gazele naturale, apa, serviciile de canalizare şi telefonie fixă, precum şi serviciile de transportare a deşeurilor menajere solide;
    [Pct.21 lit.a) modificată prin HG570 din 06.08.12, MO166-169/10.08.12 art.627]
    b) lemnele pentru încălzire;
    c) locaţiunea şi arenda, încheiate de către autorităţile contractante pentru desfăşurarea activităţilor de serviciu ale acestora;
    [Pct.21 lit.c) modificată prin HG570 din 06.08.12, MO166-169/10.08.12 art.627]
    d) serviciile de pază de stat a căror contractare de către autorităţile contractante este obligatorie conform actelor normative;
    e) serviciile medicale prestate de instituţiile medico-sanitare publice conform Catalogului tarifelor unice aprobat de Guvern;
    [Pct.21 lit.e) introdusă prin HG570 din 06.08.12, MO166-169/10.08.12 art.627]
    f) serviciile de formare profesională continuă a cadrelor medicale şi farmaceutice prestate de instituţiile publice subordonate Ministerului Sănătăţii conform tarifelor aprobate de Guvern;
    [Pct.21 lit.f) introdusă prin HG570 din 06.08.12, MO166-169/10.08.12 art.627]
    g) serviciile de elaborare a testelor pentru examenele de absolvire şi olimpiade în învăţămîntul primar şi preuniversitar, precum şi serviciile de evaluare şi examinare a acestora prestate conform normativelor de timp şi de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire în sistemul de învăţămînt preuniversitar şi a evaluării finale în învăţămîntul primar aprobate de Guvern.
    [Pct.21 lit.g) introdusă prin HG570 din 06.08.12, MO166-169/10.08.12 art.627]
    22. În cazul efectuării achiziţiilor suplimentare de la acelaşi operator economic, autoritatea contractantă îl va invita pe acesta din urmă pentru a încheia acordul adiţional la contractul iniţial. Dacă operatorul economic refuză încheierea acordului adiţional sau nu are posibilitate de a prelungi contractul de achiziţie iniţial, grupul de lucru va desfăşura o nouă procedură de achiziţie, în conformitate cu legislaţia cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice, în funcţie de specificul achiziţiei.
    23. Motivele privind contractarea suplimentară, vor fi expuse în procesul-verbal al grupului de lucru pentru achiziţii publice, şi în darea de seamă, care, împreună cu acordul adiţional încheiat, se prezintă Agenţiei Achiziţii Publice spre înregistrare în termen de 5 zile de la semnarea acordului adiţional.
    24. Agenţia anulează rezultatele achiziţiei dintr-o singură sursă în cazul în care se constată că, achiziţia s-a efectuat cu abatere de la prevederile Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice şi ale prezentului Regulament, sau în cazul în care se constată că autoritatea contractantă şi/sau operatorul economic au creat o situaţie artificială în scopul achiziţionării unor bunuri, lucrări şi servicii în baza procedurii de achiziţie dintr-o singură sursă.
Capitolul V
Realizarea contractului
    25. Termenul, sau termenele de realizare a contractului de achiziţie publică încheiat în urma procedurii de achiziţie dintr-o singură sursă, avînd în vedere necesităţile rezonabile ale autorităţii contractante (după caz, depăşirea situaţiei în temeiul căreia a fost încheiat contractul), se vor calcula luînd în considerare complexitatea achiziţiei şi eventualele schimbări care ar defavoriza pe parcursul realizării contractului poziţia autorităţii contractante.
    26. Realizarea contractului de achiziţie publică dintr-o singură sursă nu poate fi transmis pentru realizare unui alt operator economic, precum şi nu poate fi executat parţial de un subcontractant, dacă acest fapt nu a fost iniţial coordonat cu autoritatea contractantă la momentul încheierii contractului.
    27. Se interzice modificarea oricărui element al contractului semnat şi introducerea unor elemente noi, inclusiv majorarea preţurilor, cu excepţia cazului achiziţiei suplimentare în condiţiile Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2008 privind achiziţiile publice şi prezentului Regulament.
    28. În cazul contractului de achiziţie publică cu executare continuă, încheiat pe un termen mai mare de un an, poate fi ajustată periodic valoarea acestuia în modul stabilit.
    29. În cazul contractelor de achiziţie publică dintr-o singură sursă, autoritatea contractantă poate să nu solicite operatorului economic depunerea garanţiei executării contractului.
    30. Părţile contractante sînt obligate să ia toate măsurile necesare, în scopul executării în termen şi calitativ a clauzelor contractuale prestabilite.

    anexa nr.1

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG723 din 28.09.12, MO208/01.10.12 art.781]